Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Ustawa z dnia 29.07.2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2011 r. nr 171, poz. 1016

Art. 1. W ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r. nr 269, poz. 2681, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) art. 1-3 otrzymują brzmienie:

   "Art. 1. Ustawa określa:

    1) zasady ewidencji:

     a) podatników,

     b) płatników podatków,

     c) płatników składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenia zdrowotne, zwanych dalej "płatnikami składek ubezpieczeniowych";

    2) zasady i tryb nadawania numeru identyfikacji podatkowej, zwanego dalej "NIP";

    3) zasady posługiwania się identyfikatorem podatkowym.

   Art. 2. 1. Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu.

   2. Obowiązkowi ewidencyjnemu podlegają również inne podmioty niż wymienione w ust. 1, jeżeli na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, oraz płatnicy podatków.

   3. Obowiązkowi ewidencyjnemu podlegają także podmioty będące, na podstawie odrębnych ustaw, płatnikami składek ubezpieczeniowych.

   Art. 3. 1. Identyfikatorem podatkowym jest:

    1) numer PESEL - w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług;

    2) NIP - w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu, o którym mowa w art. 2.

   2. NIP nie może mieć ukrytego lub jawnego charakteru znaczącego, określającego pewne cechy podatnika, płatnika podatku albo płatnika składek ubezpieczeniowych.";

  2) po art. 3 dodaje się art. 3a w brzmieniu:

   "Art. 3a. W przypadku gdy z odrębnych przepisów wynika obowiązek podawania NIP, obowiązek ten dotyczy wyłącznie podmiotów, które są obowiązane posiadać NIP na podstawie przepisów niniejszej ustawy.";

  3) w art. 4 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

   "W sprawach określonych w art. 5 ust. 1, art. 8b i art. 8c oraz art. 9 ust. 1 właściwymi naczelnikami urzędów skarbowych są:";

  4) w art. 5:

   a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

    "1. Podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 2a, są obowiązani do dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego do naczelnika urzędu skarbowego albo organu właściwego na podstawie odrębnych przepisów. Zgłoszenia identyfikacyjnego dokonuje się jednokrotnie, bez względu na rodzaj oraz liczbę opłacanych przez podatnika podatków, formę opodatkowania, liczbę oraz rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej oraz liczbę prowadzonych przedsiębiorstw.

    2. Zgłoszenie identyfikacyjne osób fizycznych zawiera nazwisko, imiona, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, płeć, nazwisko rodowe, obywatelstwo lub obywatelstwa, adres miejsca zamieszkania, adres miejsca zameldowania na pobyt stały lub czasowy, rodzaj i numer dowodu tożsamości oraz numer PESEL w przypadku osób fizycznych objętych tym rejestrem.",

   b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

    "2a. Zgłoszenia identyfikacyjnego nie dokonują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędący zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług.",

   c) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

    "2) w przypadku spółek cywilnych, osobowych spółek handlowych i podmiotów podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców na zasadach określonych dla spółek osobowych - dane dotyczące wspólników, w tym również identyfikator podatkowy poszczególnych wspólników;",

   d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

    "4. Zgłoszenie identyfikacyjne podatników będących osobami fizycznymi wykonujących działalność gospodarczą zawiera dane, o których mowa w ust. 2, nazwę (firmę), adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej, adresy dodatkowych miejsc wykonywania działalności, numer identyfikacyjny REGON, organ ewidencyjny, wykaz rachunków bankowych, adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej oraz przedmiot wykonywanej działalności określony według obowiązujących standardów klasyfikacyjnych.",

   e) ust. 5-6 otrzymują brzmienie:

    "5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i formularzy zgłoszeń aktualizacyjnych, z wyjątkiem zgłoszeń osób fizycznych będących przedsiębiorcami, biorąc pod uwagę kompletność przekazywanych danych niezbędnych do ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

    5a. Do zgłoszeń identyfikacyjnych oraz zgłoszeń aktualizacyjnych podatników będących osobami fizycznymi wykonującymi działalność gospodarczą stosuje się formularz wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. nr 220, poz. 1447, z późn. zm.).

    6. Przepisy ust. 1, 2, 3-4a stosuje się odpowiednio do płatników podatków oraz płatników składek ubezpieczeniowych.";

  5) w art. 6:

   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    "1. Podatnicy podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego są obowiązani dokonać zgłoszenia identyfikacyjnego przed dokonaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu jednym z tych podatków, z tym że osoby fizyczne są obowiązane dokonać zgłoszenia identyfikacyjnego tylko w przypadku dokonywania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. nr 108, poz. 626 i nr 120, poz. 690). Zgłoszenia identyfikacyjnego dokonuje się niezależnie od zgłoszenia rejestracyjnego.",

   b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

    "1a. Podatnicy, z wyłączeniem osób fizycznych objętych rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług, oraz płatnicy podatków podlegający obowiązkowi ewidencyjnemu są obowiązani dokonać zgłoszenia identyfikacyjnego nie później niż w terminie przewidzianym do złożenia pierwszej deklaracji, zeznania, informacji bądź oświadczenia, albo wraz z dokonaniem pierwszej wpłaty podatku lub zaliczki na podatek.",

   c) uchyla się ust. 2-9;

  6) art. 7 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 7. W przypadku gdy z przepisów prawa podatkowego wynikają różne terminy dokonania czynności, o których mowa w art. 6 ust. 1, 1a i 10, zgłoszenia identyfikacyjnego dokonuje się jeden raz, w terminie najwcześniejszym.";

  7) uchyla się art. 8;

  8) po art. 8 dodaje się art. 8a-8d w brzmieniu:

   "Art. 8a. Nadanie NIP następuje przy użyciu Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników, zwanego dalej "CRP KEP", po dokonaniu zgłoszenia identyfikacyjnego.

   Art. 8b. 1. Naczelnik urzędu skarbowego wydaje potwierdzenie nadania NIP. W przypadku osób fizycznych objętych rejestrem PESEL potwierdzenie nadania NIP zawiera również numer PESEL.

   2. Potwierdzenie nadania NIP jest wydawane niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wpływu poprawnego zgłoszenia identyfikacyjnego do naczelnika urzędu skarbowego.

   3. W przypadku osób fizycznych rozpoczynających działalność gospodarczą potwierdzenie nadania NIP wydaje się nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do naczelnika urzędu skarbowego poprawnego zgłoszenia identyfikacyjnego.

   Art. 8c. 1. Naczelnik urzędu skarbowego wydaje decyzję o odmowie nadania NIP w przypadku:

    1) braku możliwości potwierdzenia tożsamości lub istnienia podmiotu;

    2) stwierdzenia, że dokonane zgłoszenie identyfikacyjne nie spełnia wymogów określonych dla tego zgłoszenia;

    3) gdy podmiotowi został nadany NIP;

    4) wystąpienia o nadanie NIP przez podatnika, o którym mowa w art. 5 ust. 2a.

   2. Naczelnik urzędu skarbowego unieważnia z urzędu, w drodze decyzji, NIP nadany podmiotowi, w przypadku:

    1) wielokrotnego nadania NIP, biorąc pod uwagę interes prawny i gospodarczy podmiotu;

    2) nadania NIP na podstawie fałszywych lub fikcyjnych danych.

   3. Nie można posługiwać się unieważnionym NIP, a unieważniony NIP nie może zostać ponownie nadany.

   Art. 8d. W zakresie nieuregulowanym w art. 8b i art. 8c do postępowań w sprawie odmowy nadania NIP i unieważnienia z urzędu nadanego NIP stosuje się odpowiednio przepisy działu IV ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60, z późn. zm.). W zakresie wydawania potwierdzeń nadania NIP oraz zaświadczeń i informacji o nadanym NIP stosuje się odpowiednio przepisy działu VIIIa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.";

  9) w art. 9:

   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    "1. Podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 1, 1a i 10, mają obowiązek aktualizowania danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym przez dokonanie zgłoszenia aktualizacyjnego do naczelnika urzędu skarbowego, nie później niż w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych.",

   b) uchyla się ust. 1a-1c,

   c) po ust. 1c dodaje się ust. 1d w brzmieniu:

    "1d. W przypadku zmiany adresu miejsca zamieszkania przez podatnika będącego osobą fizyczną objętą rejestrem PESEL nieprowadzącą działalności gospodarczej lub niebędącą zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, za dokonanie aktualizacji uznaje się podanie przez tego podatnika aktualnego adresu miejsca zamieszkania w składanej deklaracji lub innym dokumencie związanym z obowiązkiem podatkowym. Podatnicy mogą również dokonać aktualizacji adresu miejsca zamieszkania według wzoru określonego na podstawie art. 5 ust. 5.",

   d) uchyla się ust. 4 i 5,

   e) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

    "6. Do aktualizacji danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym stosuje się:

     1) odpowiednio przepisy art. 5 ust. 4a;

     2) wzory formularzy zgłoszeń aktualizacyjnych określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 5 ust. 5 albo formularz wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.";

  10) uchyla się art. 10;

  11) tytuł rozdziału 3 otrzymuje brzmienie:

   "Zasady posługiwania się identyfikatorem podatkowym";

  12) w art. 11 ust. 1-3 otrzymują brzmienie:

   "1. Podatnicy są obowiązani podawać identyfikator podatkowy na dokumentach związanych z wykonywaniem zobowiązań podatkowych oraz niepodatkowych należności budżetowych, do których poboru są obowiązane organy podatkowe lub celne.

   2. W sprawach dotyczących zobowiązań podatkowych oraz niepodatkowych należności budżetowych podatnicy mają obowiązek podawać identyfikator podatkowy na żądanie:

    1) organów administracji rządowej i samorządowej;

    2) organów kontroli skarbowej;

    3) przedstawicieli Najwyższej Izby Kontroli;

    4) banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;

    5) stron czynności cywilnoprawnych;

    6) płatników oraz inkasentów podatków i niepodatkowych należności budżetowych.

   3. Płatnicy i inkasenci, o których mowa w ust. 2 pkt 6, są obowiązani żądać od podatników podania identyfikatora podatkowego i podawać go organom podatkowym na dokumentach związanych z wykonywaniem zobowiązań podatkowych oraz niepodatkowych należności budżetowych, do których poboru są obowiązane organy podatkowe lub celne.";

  13) w art. 12:

   a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

    "2. W przypadku zgonu lub ustania bytu prawnego podatnika, nadany NIP wygasa, z wyjątkiem przypadków wymienionych w ust. 1 i 1a.",

   b) uchyla się ust. 3;

  14) w art. 13:

   a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

    "3. Naczelnik urzędu skarbowego wydaje:

     1) zaświadczenie o nadaniu NIP podmiotowi, który się nim posługuje, na wniosek tego podmiotu;

     2) informację o nadanym NIP podmiotowi, na wniosek osoby trzeciej zawierający dane podmiotu, o którego NIP wystąpiono.",

   b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

    "3a. Minister właściwy do spraw finansów publicznych oraz naczelnicy urzędów skarbowych udostępniają NIP organom prowadzącym urzędowe rejestry na podstawie odrębnych przepisów, na ich wniosek zawierający dane niezbędne do identyfikacji podmiotu. Wniosek i NIP organy otrzymują za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP), o której mowa w art. 19a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. nr 64, poz. 565, z późn. zm.), lub innych środków komunikacji elektronicznej.

    3b. Wzory wniosków, o których mowa w ust. 3, udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw finansów publicznych.",

   c) uchyla się ust. 4;

  15) art. 14 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 14. 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych prowadzi w formie elektronicznej CRP KEP.

   2. CRP KEP służy:

    1) gromadzeniu wybranych danych ewidencyjnych z rejestru PESEL dotyczących osób fizycznych objętych tym rejestrem oraz danych wynikających:

     a) ze zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych podmiotów,

     b) z niektórych dokumentów związanych z obowiązkami wynikającymi z przepisów podatkowych;

    2) weryfikacji danych, o których mowa w pkt 1, oraz porównaniu ich z rejestrami urzędowymi prowadzonymi na podstawie odrębnych przepisów.

   3. Naczelnicy urzędów skarbowych wprowadzają do CRP KEP dane zawarte w dokumentacji, o której mowa w art. 13 ust. 1, oraz dane z dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b.

   4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych po zarejestrowaniu osoby fizycznej w rejestrze PESEL jest obowiązany przekazywać niezwłocznie z tego rejestru do CRP KEP następujące dane: nazwisko, imię, numer PESEL oraz informację o dacie zgonu.

   5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, po otrzymaniu od ministra właściwego do spraw finansów publicznych informacji o zaewidencjonowaniu osoby fizycznej objętej rejestrem PESEL w CRP KEP, niezwłocznie przekazuje posiadane dane z rejestru PESEL w zakresie określonym w art. 5 ust. 2.

   6. W przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 4 i 5, minister właściwy do spraw wewnętrznych niezwłocznie przekazuje zmienione dane.

   7. Przekazywanie danych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych następuje przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) i na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz w ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. nr 217, poz. 1427 i nr 239, poz. 1593 oraz z 2011 r. nr 133, poz. 768).

   8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych i naczelnik urzędu skarbowego uzupełniają w CRP KEP dane dotyczące numeru KRS, numeru identyfikacyjnego REGON, numeru PESEL oraz rodzaju i numeru dowodu tożsamości na podstawie informacji otrzymanych od organów prowadzących na podstawie odrębnych przepisów rejestry urzędowe zawierające te dane.";

  16) po art. 14 dodaje się art. 14a i art. 14b w brzmieniu:

   "Art. 14a. CRP KEP jest wykorzystywany przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, dyrektorów izb skarbowych, naczelników urzędów skarbowych, Szefa Służby Celnej, dyrektorów izb celnych, naczelników urzędów celnych, organy kontroli skarbowej oraz Generalnego Inspektora Informacji Finansowej do realizacji celów i zadań ustawowych.

   Art. 14b. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji, po zasięgnięciu opinii Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, określi, w drodze rozporządzenia, minimalną funkcjonalność oraz warunki organizacyjno-techniczne funkcjonowania CRP KEP, mając na uwadze zachowanie zgodności z minimalnymi wymaganiami i sposobem stwierdzania zgodności oprogramowania, określonymi na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, zachowanie możliwości realizacji przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego zadań wynikających z art. 35 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. nr 29, poz. 154, z późn. zm.) oraz zapewnienie bezpieczeństwa danych i ich ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem.";

  17) w art. 15:

   a) ust. 1 i 1a otrzymują brzmienie:

    "1. Dane zgromadzone w CRP KEP oraz zawarte w dokumentacji, o której mowa w art. 13 ust. 1, są objęte tajemnicą skarbową, z wyjątkiem NIP oraz numeru identyfikacyjnego REGON.

    1a. Do przestrzegania tajemnicy skarbowej, o której mowa w ust. 1, są obowiązane:

     1) osoby wymienione w art. 294 § 1 pkt 1, 4 i 5 Ordynacji podatkowej;

     2) sędziowie;

     3) pracownicy organów pośredniczących w składaniu zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych;

     4) organy wymienione w art. 14a i pracownicy urzędów obsługujących te organy.",

   b) w ust. 2:

    - zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

     "Dane zgromadzone w CRP KEP udostępnia się wyłącznie:",

    - uchyla się pkt 1b,

    - uchyla się pkt 6,

    - pkt 7 otrzymuje brzmienie:

     "7) organom prowadzącym urzędowe rejestry na podstawie odrębnych przepisów, na wniosek zawierający dane niezbędne do identyfikacji podmiotów, o których mowa w art. 2, w zakresie NIP, w związku z realizacją ich zadań ustawowych.",

   c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

    "2a. Obowiązek udostępniania danych zgromadzonych w CRP KEP nie dotyczy sytuacji, gdy podmiot, o którym w ust. 2, występuje o udostępnienie wyłącznie danych, o których mowa w art. 14 ust. 4.",

   d) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

    "3. Dane zgromadzone w CRP KEP są udostępniane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz naczelników urzędów skarbowych podmiotom, o których mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 4.",

   e) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

    "4. Dane zgromadzone w CRP KEP są udostępniane podmiotom, o których mowa w ust. 2 pkt 1c i 3, wyłącznie przez naczelnika urzędu skarbowego.".

Art. 2. W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. nr 241, poz. 2416, z późn. zm.) w art. 99a w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

  "1) oznaczenie stron - stopień wojskowy, imię i nazwisko oraz nazwę stanowiska służbowego dowódcy jednostki wojskowej, a także stopień wojskowy, imię i nazwisko, imię ojca, adres zameldowania, serię i numer dowodu tożsamości oraz numer ewidencyjny PESEL żołnierza rezerwy, który ochotniczo zgłosił się do wykonywania obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych;".

Art. 3. W ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. nr 123, poz. 698) w art. 51c w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto)

Art. 4. W ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 r. nr 93, poz. 768 oraz z 2011 r. nr 75, poz. 398, nr 85, poz. 458 i nr 149, poz. 887) w art. 17a w ust. 4 w pkt 1 wprowadza się następujące zmiany:

  1) lit. a otrzymuje brzmienie:

   "a) imię i nazwisko (nazwę lub firmę) oraz ostatni adres spadkodawcy, darczyńcy lub innej osoby, od której lub po której zostały nabyte rzeczy lub prawa majątkowe, oraz jej identyfikator podatkowy,";

  2) lit. c otrzymuje brzmienie:

   "c) dane podatników obowiązanych do złożenia zeznania podatkowego, w tym imiona, nazwiska, adresy i identyfikatory podatkowe, dane stanowiące podstawę zaliczenia do grupy podatkowej, o której mowa w art. 14, oraz wielkość nabytego udziału;".

Art. 5. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. nr 43, poz. 277, z późn. zm.) w art. 62 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto)

Art. 6. W ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. nr 116, poz. 675, nr 117, poz. 677 i nr 170, poz. 1015) w art. 91a ust. 6 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto)

Art. 7. W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. nr 95, poz. 613, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 7a w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

   "6) Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników.";

  2) w art. 9 ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

   "8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór deklaracji wraz z załącznikiem, o której mowa w ust. 6, oraz szczegółowy zakres zawartych w niej danych, w szczególności imię i nazwisko lub nazwę (firmę) podatnika, jego adres zamieszkania lub siedziby, identyfikator podatkowy oraz dane dotyczące przedmiotu opodatkowania, w tym rodzaj, markę i typ środka transportowego, rok produkcji, numer rejestracyjny pojazdu, dopuszczalną masę całkowitą pojazdu, masę własną pojazdu, dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów, liczbę osi, rodzaj zawieszenia, liczbę miejsc do siedzenia w autobusie oraz wpływ na środowisko naturalne.".

Art. 8. W ustawie z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. nr 41, poz. 178, z późn. zm.) w art. 11b pkt 7 otrzymuje brzmienie:

  "7) numer NIP,".

Art. 9. W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r. nr 12, poz. 68, z późn. zm.) w art. 57a ust. 11 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto)

Art. 10. W ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. nr 88, poz. 439, z późn. zm.) w art. 42 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto)

Art. 11. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. nr 108, poz. 908, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 83a w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

   "2) numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);";

  2) w art. 103 w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

   "2) numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);";

  3) w art. 124a w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

   "2) numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);".

Art. 12. W ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. nr 145, poz. 1221, z późn. zm.) w art. 17 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto)

Art. 13. W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 26b ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   "1. Miesięczne dofinansowanie przysługuje na osoby niepełnosprawne z tytułu zatrudnienia, ujęte w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych, którą prowadzi Fundusz, wykorzystując numer PESEL oraz przekazywane drogą elektroniczną do Funduszu informacje, z zastrzeżeniem art. 26c ust. 1a.";

  2) w art. 49c pkt 1 otrzymuje brzmienie:

   "1) w Centralnym Rejestrze Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników;".

Art. 14. W ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2010 r. nr 34, poz. 189, z późn. zm.) w art. 89 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

  "3) numer PESEL, a w przypadku gdy członkowi funduszu nie nadano numeru PESEL - w miejsce numeru PESEL serię i numer dowodu osobistego lub paszportu;".

Art. 15. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. nr 223, poz. 2268, z późn. zm.) w art. 7 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto)

Art. 16. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60, z późn. zm.) w art. 60 § 5 otrzymuje brzmienie:

  "§ 5. Zlecenie płatnicze, o którym mowa w § 4, powinno zawierać dane identyfikujące wpłacającego, w tym identyfikator podatkowy, oraz powinno wskazywać tytuł wpłaty, przy czym niepodanie lub błędne podanie tych informacji stanowi podstawę do odmowy realizacji wpłaty gotówkowej lub polecenia przelewu.".

Art. 17. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 4 pkt 15 otrzymuje brzmienie:

   "15) numer NIP - numer identyfikacji podatkowej nadany zgodnie z przepisami o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników;";

  2) w art. 33 w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

   "2) danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników na zasadach przewidzianych w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników;";

  3) w art. 35: 

   a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

    "1) w przypadku ubezpieczonych - numer PESEL, a w razie gdy ubezpieczonemu nie nadano numeru PESEL - serię i numer dowodu osobistego lub paszportu, z zastrzeżeniem ust. 1a;",

   b) ust. 1a otrzymuje brzmienie:

    "1a. W imiennych raportach miesięcznych, o których mowa w art. 41, należy podać numer PESEL, a w razie gdy ubezpieczonemu nie nadano tego numeru - serię i numer dowodu osobistego lub paszportu.";

  4) w art. 45 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

   "1) ewidencjonuje się dane identyfikacyjne, numer NIP i numer identyfikacyjny REGON, a jeżeli płatnikowi składek nie nadano tych numerów lub jednego z nich - numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo paszportu, nazwy i numery rachunków bankowych płatnika, dane informacyjne płatnika składek, w tym szczególną formę prawną według krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), kod rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) oraz wszelkie inne dane konieczne do obsługi konta, a w szczególności dla celów rozliczania należności z tytułu składek oraz dla celów prowadzenia postępowania egzekucyjnego, w tym informacje dotyczące wspólników spółek cywilnych, jawnych i komandytowych, w zakresie rejestrowanym w Centralnym Rejestrze Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników;".

Art. 18. W ustawie z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2007 r. nr 111, poz. 765, z późn. zm.) w art. 81 uchyla się § 2.

Art. 19. W ustawie z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. nr 101, poz. 1178, z późn. zm.) w art. 7b w ust. 4 uchyla się zdanie drugie.

Art. 20. W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2006 r. nr 123, poz. 857, z późn. zm.) w art. 37b w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto)

Art. 21. W ustawie z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych (Dz. U. nr 31, poz. 353, z późn. zm.) w art. 5 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto)

Art. 22. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. nr 185, poz. 1243, z późn. zm.) w art. 37 w ust. 2a pkt 3 otrzymuje brzmienie:

  "3) numer identyfikacji podatkowej (NIP);".

Art. 23. W ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2002 r. nr 12, poz. 110, z późn. zm.) w art. 16 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto)

Art. 24. W ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. nr 100, poz. 696, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto)

Art. 25. W ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. nr 141, poz. 1178, z późn. zm.) w art. 17 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

  "3) numer identyfikacji podatkowej (NIP),".

Art. 26. W ustawie z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. nr 199, poz. 1671, z późn. zm.) w art. 12 w ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto)

Art. 27. W ustawie z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2008 r. nr 189, poz. 1159, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto)

Art. 28. W ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2007 r. nr 41, poz. 271, z późn. zm.) w art. 54 w ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto)

Art. 29. W ustawie z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. nr 90, poz. 593, z późn. zm.) w art. 48 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto)

Art. 30. W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. nr 139, poz. 992, z późn. zm.) w art. 23 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

  "1) osoby występującej o przyznanie świadczeń rodzinnych, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL - serię i numer dowodu osobistego lub paszportu oraz w razie potrzeby nazwę organu rentowego wypłacającego emeryturę lub rentę, numer emerytury lub renty lub numer konta w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;".

Art. 31. W ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2004 r. nr 10, poz. 76, z późn. zm.) w art. 7 w ust. 1 pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:

(zmianę pominięto)

Art. 32. W ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. nr 133, poz. 849, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto)

Art. 33. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2007 r. nr 231, poz. 1702, z późn. zm.) w art. 40e w ust. 1 w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto)

Art. 34. W ustawie z dnia 31 marca 2004 r. o przewozie koleją towarów niebezpiecznych (Dz. U. nr 97, poz. 962, z późn. zm.) w art. 39 w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto)

Art. 35. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych (Dz. U. nr 116, poz. 1205, z późn. zm.) w art. 2 pkt 18 otrzymuje brzmienie:

  "18) dane osobowe - pierwsze imię, nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania oraz numer PESEL lub numer paszportu bądź innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego;".

Art. 36. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. nr 116, poz. 1207, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 2 pkt 22 otrzymuje brzmienie:

   "22) NIP - numer identyfikacji podatkowej nadany zgodnie z przepisami o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników;";

  2) w art. 8 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

   "2) dane identyfikujące uczestnika: pierwsze imię, nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania oraz numer PESEL albo numer paszportu bądź innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego;".

Art. 37. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. nr 69, poz. 415, z późn. zm.) w art. 18e w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

  "4) numer identyfikacji podatkowej NIP;".

Art. 38. W ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. nr 220, poz. 1447, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 21 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

   "2) numeru identyfikacji podatkowej (NIP);";

  2) w art. 25 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

   "3) numer identyfikacji podatkowej (NIP);";

  3) w art. 31 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   "1. Wpisowi z urzędu do CEIDG podlegają informacje, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 oraz 13-19.".

Art. 39. W ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto)

Art. 40. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 77:

   a) w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

    "6) numer PESEL, a w przypadku gdy ubezpieczonemu nie nadano numeru PESEL - serię i numer dowodu osobistego lub paszportu.",

   b) w ust. 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

    "6) numer PESEL, a w przypadku gdy członkowi rodziny nie nadano numeru PESEL - serię i numer dowodu osobistego lub paszportu;";

  2) w art. 84 w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

   "3) numer PESEL, a w przypadku jego nienadania - numer i serię innego dokumentu potwierdzającego tożsamość ubezpieczonego wymienionego w ust. 2 lub numer dokumentu potwierdzającego jego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji;";

  3) w art. 188 w ust. 4:

   a) uchyla się pkt 8,

   b) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

    "9) seria i numer dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość - w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL;";

  4) w art. 191 w ust. 3:

   a) uchyla się pkt 3,

   b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

    "4) seria i numer dowodu osobistego lub paszportu - w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL;".

Art. 41. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych (Dz. U. nr 180, poz. 1494, z 2007 r. nr 99, poz. 661 oraz z 2011 r. nr 106, poz. 622) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto)

Art. 42. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 8:

   a) w ust. 2:

    - w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

     "b) numer identyfikacji podatkowej (NIP),",

    - w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

     "b) numer identyfikacji podatkowej (NIP),",

    - w pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie:

     "b) numer identyfikacji podatkowej (NIP),",

    - w pkt 4 lit. b otrzymuje brzmienie:

     "b) numer identyfikacji podatkowej (NIP),",

    - w pkt 5 lit. b otrzymuje brzmienie:

     "b) numer identyfikacji podatkowej (NIP),",

    - w pkt 6 lit. b otrzymuje brzmienie:

     "b) numer identyfikacji podatkowej (NIP),",

   b) w ust. 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

    "3) numer identyfikacji podatkowej (NIP);";

  2) w art. 13 w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

   "3) numer identyfikacji podatkowej (NIP);";

  3) w art. 33 w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

   "2) numer identyfikacji podatkowej (NIP);";

  4) w art. 50 w ust. 1:

   a) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

    "8) numer identyfikacji podatkowej (NIP) prowadzącego zakład przetwarzania;",

   b) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

    "10) numer identyfikacji podatkowej (NIP) prowadzącego działalność w zakresie recyklingu;",

   c) pkt 12 otrzymuje brzmienie:

    "12) numer identyfikacji podatkowej (NIP) prowadzącego działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku;";

  5) w art. 53 w ust. 2:

   a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

    "5) numer identyfikacji podatkowej (NIP) prowadzącego zakład przetwarzania;",

   b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

    "7) numer identyfikacji podatkowej (NIP) prowadzącego działalność w zakresie recyklingu;";

  6) w art. 54 w ust. 2:

   a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

    "5) numer identyfikacji podatkowej (NIP) prowadzącego zakład przetwarzania;",

   b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

    "7) numer identyfikacji podatkowej (NIP) prowadzącego działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku;".

Art. 43. W ustawie z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. nr 177, poz. 1468, z późn. zm.) w art. 5 w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

  "1) imię i nazwisko, identyfikator podatkowy, a w przypadku gdy osobie fizycznej składającej wniosek nie nadano go - rodzaj i numer dokumentu tożsamości tej osoby, w tym również wystawionego w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska, adres zamieszkania osoby fizycznej, a w przypadku małżonków - obojga małżonków;".

Art. 44. W ustawie z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. nr 52, poz. 379 oraz z 2011 r. nr 106, poz. 622) w art. 6 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

  "2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) producenta rolnego;".

Art. 45. W ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. nr 104, poz. 708, z późn. zm.) w art. 72 ust. 3a otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto)

Art. 46. W ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. nr 136, poz. 914, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto)

Art. 47. W ustawie z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (Dz. U. nr 208, poz. 1539, nr 171, poz. 1056 i nr 216, poz. 1368 oraz z 2009 r. nr 3, poz. 11) w art. 6 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto)

Art. 48. W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 225, poz. 1635, z późn. zm.) w załączniku do ustawy w części I wprowadza się następujące zmiany:

  1) uchyla się ust. 23;

  2) po ust. 23 dodaje się ust. 23a w brzmieniu:

 

23a. Wydanie informacji o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej podmiotowi, o którego numer identyfikacji podatkowej wystąpiono

21 zł

 

Art. 49. W ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. nr 52, poz. 343, z późn. zm.) w art. 14 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto)

Art. 50. W ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. nr 89, poz. 589, z późn. zm.) w art. 14 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

  "1) w Centralnym Rejestrze Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników;".

Art. 51. W ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. nr 147, poz. 1033 oraz z 2011 r. nr 106, poz. 622) w art. 4 w ust. 3a pkt 3 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto)

Art. 52. W ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. nr 1, poz. 7, z późn. zm.) w art. 15 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

  "1) dane dotyczące członków rodziny, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL - serię i numer dowodu osobistego lub paszportu;".

Art. 53. W ustawie z dnia 23 stycznia 2008 r. o przenoszeniu praw emerytalnych urzędników Wspólnot Europejskich (Dz. U. nr 47, poz. 274 oraz z 2011 r. nr 75, poz. 398) w art. 6 w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto)

Art. 54. W ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. nr 108, poz. 626 i nr 120, poz. 690) w art. 89:

  1) w ust. 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

   "1) imię i nazwisko, numer dowodu osobistego lub nazwę i numer innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, numer PESEL nabywcy lub pełnoletniej osoby zameldowanej pod tym samym adresem co nabywca;";

  2) w ust. 15 w pkt 1 lit. g otrzymuje brzmienie:

   "g) w przypadku oświadczeń, o których mowa w:

    - ust. 5 pkt 1 - imię i nazwisko albo nazwę oraz adres siedziby lub miejsca zamieszkania, a także NIP, numer PESEL lub REGON składającego oświadczenie,

    - ust. 5 pkt 2 - imię i nazwisko, adres miejsca zamieszkania oraz numer PESEL składającego oświadczenie;".

Art. 55. W ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. nr 237, poz. 1656 oraz z 2011 r. nr 75, poz. 398 i nr 138, poz. 808) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 38 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

   "3) numer PESEL, a w razie gdy pracownikowi nie nadano numeru PESEL - serię i numer dowodu osobistego lub paszportu,";

  2) w art. 41 w ust. 3 w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:

   "c) numer PESEL,".

Art. 56. W ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. nr 79, poz. 666 oraz z 2011 r. nr 152, poz. 897) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto)

Art. 57. W ustawie z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. nr 97, poz. 799 oraz z 2010 r. nr 228, poz. 1486) w art. 14 w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:

  "c) numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu.".

Art. 58. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) w art. 33 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

  "7) w art. 26b ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   "1. Miesięczne dofinansowanie przysługuje na osoby niepełnosprawne z tytułu zatrudnienia, ujęte w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych, którą prowadzi Pełnomocnik, wykorzystując numer PESEL oraz przekazywane drogą elektroniczną Pełnomocnikowi informacje, z zastrzeżeniem art. 26c ust. 1a.";".

Art. 59. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. nr 168, poz. 1323, z późn. zm.) w art. 123 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto)

Art. 60. W ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. nr 81, poz. 530, z późn. zm.) w art. 2 w ust. 1:

(zmiany pominięto)

Art. 61. W ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. nr 127, poz. 857 i nr 151, poz. 1014) w art. 41 w ust. 10 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto)

Art. 62. W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. nr 21, poz. 112, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto)

Art. 63. W ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. nr 45, poz. 235 i nr 131, poz. 764) w art. 28 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

  "2) oświadczenie o numerze identyfikacji podatkowej NIP, i numerze identyfikacyjnym REGON, o ile wnioskodawcy ten numer nadano;".

Art. 64. W ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. nr 120, poz. 690) w art. 20 w ust. 3 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto)

Art. 65. W ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. nr 134, poz. 780) art. 2 otrzymuje brzmienie:

  "Art. 2. W ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r. nr 269, poz. 2681, z późn. zm.) w art. 2 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

   "4. Obowiązkowi ewidencyjnemu nie podlegają podatnicy, którzy uzyskali numer identyfikacyjny na podstawie art. 132 ust. 5 oraz art. 134a ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535, z późn. zm.).".".

Art. 66. W ustawie z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 152, poz. 897) w art. 1 w pkt 17:

  1) w art. 9b w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

   "2) numer identyfikacji podatkowej (NIP);";

  2) w art. 9c w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

   "2) numer identyfikacji podatkowej (NIP);".

Art. 67. 1. Z dniem 1 stycznia 2012 r. znosi się numer identyfikacji podatkowej nadany osobom fizycznym objętym rejestrem PESEL, nieprowadzącym działalności gospodarczej lub niebędącym zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług.

2. Od dnia 1 stycznia 2012 r. jedynym identyfikatorem podatkowym osób, o których mowa w ust. 1, jest numer PESEL.

Art. 68. W okresie od dnia 1 września 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. osoby fizyczne, o których mowa w art. 5 ust. 2a ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, otrzymują numer NIP zgodnie z art. 8a ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 69. W okresie od dnia 1 września 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. nie można żądać numeru identyfikacji podatkowej od osób fizycznych, o których mowa w art. 5 ust. 2a ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jeżeli obowiązek jego przedstawienia nie wynika z przepisu prawa.

Art. 70. Numer identyfikacji podatkowej nadany na podstawie dotychczasowych przepisów staje się numerem identyfikacji podatkowej w rozumieniu ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 71. 1. Krajowa Ewidencji Podatników, o której mowa w art. 14 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, przekształca się w Centralny Rejestr Podmiotów - Krajową Ewidencję Podatników i zawiera aktualne dane zgromadzone w Krajowej Ewidencji Podatników.

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych przekaże do Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników, dane z rejestru PESEL:

  1) osób fizycznych objętych tym rejestrem w zakresie danych, o których mowa w art. 14 ust. 4 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą - nie później niż do dnia 3 stycznia 2012 r.;

  2) osób fizycznych zaewidencjonowanych w Centralnym Rejestrze Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników, w zakresie posiadanych danych, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą - w terminie 7 dni od dnia, w którym minister właściwy do spraw finansów publicznych wskaże numery PESEL osób fizycznych zaewidencjonowanych w Centralnym Rejestrze Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników.

3. Naczelnicy urzędów skarbowych do dnia utworzenia Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników, uzupełniają dokumentację, o której mowa w art. 13 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1, o dane dotyczące numeru KRS, numeru identyfikacyjnego REGON, numeru PESEL oraz rodzaju i numeru dowodu tożsamości. Przepis art. 14 ust. 3 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się.

Art. 72. 1. Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 września 2011 r. w sprawach o nadanie numeru identyfikacji podatkowej stosuje się przepisy ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy w sprawach o:

  1) stwierdzenie nieważności decyzji o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej,

  2) wydanie duplikatu decyzji o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej

- stosuje się przepisy ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

3. Do postępowań w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej, które nie zostały wszczęte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy z powodu niemożności doręczenia postanowienia o wszczęciu tego postępowania, stosuje się przepisy ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

4. Organem właściwym do prowadzenia postępowań, o których mowa w ust. 3, jest organ podatkowy, który wydał postanowienie o wszczęciu tego postępowania.

Art. 73. Postępowania określone w art. 72 ust. 1, w których stroną jest osoba fizyczna, o której mowa w art. 5 ust. 2a ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, niezakończone do dnia 31 grudnia 2011 r. umarza się.

Art. 74. 1. Do wyczerpania nakładów druków formularzy, których wzory zostały określone na podstawie odrębnych przepisów, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2012 r., druki te mogą być stosowane wobec osób fizycznych, o których mowa w art. 5 ust. 2a ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Uznaje się za prawidłowe zastosowanie druków, o których mowa w ust. 1, bez podania numeru identyfikacji podatkowej przez osoby fizyczne, o których mowa w art. 5 ust. 2a ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

3. Osoby fizyczne, o których mowa w art. 5 ust. 2a ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, od dnia 1 stycznia 2012 r. nie uzupełniają o numer identyfikacji podatkowej formatu elektronicznego druków, o których mowa w ust. 1.

Art. 75. 1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie:

  1) art. 5 ust. 5 ustawy wymienionej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,

  2) art. 17a ust. 4 ustawy wymienionej w art. 4 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 17a ust. 4 ustawy wymienionej w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,

  3) art. 9 ust. 8 ustawy wymienionej w art. 7 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 9 ust. 8 ustawy wymienionej w art. 7, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą

- nie dłużej jednak niż przez 9 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie:

  1) art. 99b pkt 2 ustawy wymienionej w art. 2,

  2) art. 125 pkt 4a ustawy wymienionej w art. 11,

  3) art. 37 ust. 5 ustawy wymienionej w art. 22,

  4) art. 17 ust. 4 ustawy wymienionej w art. 25,

  5) art. 48 ust. 8 pkt 2 ustawy wymienionej w art. 29,

  6) art. 23 ust. 5 ustawy wymienionej w art. 30,

  7) art. 8 ust. 9, art. 33 ust. 5, art. 50 ust. 8 i art. 55 ustawy wymienionej w art. 42,

  8) art. 6 ust. 6 ustawy wymienionej w art. 44,

  9) art. 15 ust. 9 ustawy wymienionej w art. 52,

  10) art. 36 ust. 5 ustawy wymienionej w art. 56

- zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie przepisów wymienionych w pkt 1-10.

Art. 76. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 r., z wyjątkiem:

  1) art. 71 ust. 3, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia*);

  2) art. 1 pkt 4 lit. a, b i e w zakresie ust. 6, pkt 5-7, pkt 9 lit. a-d, pkt 10, pkt 13 lit. b, pkt 15 w zakresie art. 14 ust. 4-7 i pkt 16 w zakresie art. 14b oraz art. 5, art. 6, art. 9, art. 18, art. 45, art. 58 i art. 59, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

____________________________
*)Ustawa została ogłoszona w dniu 18.08.2011 r.