Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2.02.2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2012.12.12
do 2015.02.27
zmieniony przez
§ 1 
Istniejące wersje czasowe § 1
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 27, poz. 134
2012.01.01
zmieniony przez
2012.12.12
zmieniony przez
2015.02.28
zmieniony przez
2017.01.06
zmieniony przez
2018.02.06
zmieniony przez
2020.11.25
zmieniony przez
2023.03.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 467
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 1. 1. Rozporządzenie stosuje się do:

  1) pracowników wymienionych w art. 1 ust. 1 pkt 8a, 12 i 14 oraz ust. 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych, zwanej dalej "ustawą",

  2) pracowników zatrudnionych w:

   a) jednostkach wojskowych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy,

   b) Kancelarii Polskiej Akademii Nauk,

   c) Biurze Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów,

   d) Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych,

   e) Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych,

   ea) Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich,

   f) jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej,

  3) strażników Państwowej Straży Rybackiej

- zwanych dalej "pracownikami".

2. Rozporządzenia nie stosuje się do:

  1) pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - w zakresie uregulowanym w przepisach wydanych na podstawie art. 21 ust. 3a ustawy;

  2) strażników Państwowej Straży Rybackiej - w zakresie uregulowanym w przepisach wydanych na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2009 r. nr 189, poz. 1471);

  3) pracowników regionalnych izb obrachunkowych - w zakresie uregulowanym w przepisach wydanych na podstawie art. 26a ust. 6 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. nr 55, poz. 577, z późn. zm.).