Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18.07.2011 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

 Dz. U. z 2011 r. nr 156, poz. 931

Uwaga od redakcji:
Rozporządzenie utraciło moc z dniem 1.07.2013 r.

Na podstawie art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzory:

    1)  informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach wraz z objaśnieniami, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

    2)  korekty informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach wraz z objaśnieniami, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 2. Wzór informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach, określony w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia, stosuje się począwszy od rozliczenia za pierwszy okres rozliczeniowy drugiego półrocza 2011 r.

§ 3. 1. Do rozliczeń za poszczególne okresy rozliczeniowe drugiego półrocza 2011 r. oraz pierwszego półrocza 2012 r. może być stosowany wzór informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach, określony rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (Dz. U. nr 222, poz. 1761).

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do podatników nieposiadających siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2011 r.*)

_________________________
*) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21.12.2009 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (Dz. U. nr 222, poz. 1761), które na podstawie art. 10 ustawy z dnia 18.03.2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach (Dz. U. nr 64, poz. 332) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Załącznik nr 1

VAT-UE. Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach

VAT-UE. Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach

VAT-UE. Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach

VAT-UE/A. Informacja o wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów

VAT-UE/A. Informacja o wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów

VAT-UE/B. Informacja o wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów

VAT-UE/B. Informacja o wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów

VAT-UE/C. Informacja o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług

VAT-UE/C. Informacja o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
Załącznik nr 2

VAT-UEK. Korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach

VAT-UEK. Korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach

VAT-UEK. Korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach