Ustawa z dnia 25.03.2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2011.05.25
do 2011.06.30
tekst pierwotny
Dz. U. z 2011 r. nr 106, poz. 622
Istniejące wersje czasowe art. 65
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2011 r. nr 106, poz. 622
2011.07.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 65. W ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. nr 220, poz. 1447 i nr 239, poz. 1593 oraz z 2011 r. nr 85, poz. 459) wprowadza się następujące zmiany:

  1) po art. 13 dodaje się art. 13a w brzmieniu:

   "Art. 13a. Przedsiębiorca, będący osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą, może być przekształcony w spółkę kapitałową na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037, z późn. zm.).";

  2) w art. 25 w ust. 1 po pkt 15 dodaje się pkt 15a w brzmieniu:

   "15a) informacja o przekształceniu przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę kapitałową;";

  3) w art. 31 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

   "3. Informacje, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 14-16, sąd albo Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego albo organ zgłasza niezwłocznie do CEIDG za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej CEIDG, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia uprawomocnienia się wyroku albo decyzji o zakazie wykonywania określonej działalności albo dokonania wpisu do rejestru przedsiębiorców jednoosobowej spółki kapitałowej powstałej wskutek przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną.";

  4) w art. 34 w ust. 2 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

   "1a) wpisania do rejestru przedsiębiorców jednoosobowej spółki kapitałowej powstałej wskutek przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą;";

  5) w art. 71 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

   "4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio w przypadku gdy przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą objętą wpisem także na podstawie wpisów do innych rejestrów działalności regulowanej w tym samym zakresie działalności gospodarczej.";

  6) w art. 75 w ust. 1:

   a) uchyla się pkt 6,

   b) uchyla się pkt 28 i 29;

  7) w art. 110 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   "1. Przedsiębiorca wnioskujący o udzielenie pomocy publicznej składa oświadczenie przed organem udzielającym pomocy, że spełnia przesłanki określone w załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3).".