Ustawa z dnia 25.03.2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2011.05.25
do 2011.10.08
tekst pierwotny
Dz. U. z 2011 r. nr 106, poz. 622
Istniejące wersje czasowe art. 20
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2011 r. nr 106, poz. 622
2011.10.09
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 20. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 77 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   "1. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana, nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Opłatę roczną aktualizuje się, przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej, od wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji opłaty, z zastrzeżeniem ust. 2.";

  2) w art. 97 w ust. 1a pkt 1 otrzymuje brzmienie:

   "1) stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości w szczególności oświadczenie, o którym mowa w art. 116 ust. 2 pkt 4;";

  3) w art. 116:

   a) w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

    "4) odpis księgi wieczystej albo oświadczenie przedstawiające aktualny stan wpisów w księdze wieczystej założonej dla nieruchomości objętej wnioskiem o wywłaszczenie wraz ze wskazaniem numeru księgi wieczystej albo zaświadczenie o stanie prawnym, jaki wynika ze zbioru dokumentów;",

   b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

    "2a. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.".