Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.03.2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2011.03.30
do 2012.12.31
tekst pierwotny
Dz. U. z 2011 r. nr 68, poz. 360
Istniejące wersje czasowe § 23
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2011 r. nr 68, poz. 360
2013.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 23. 1. Organy egzekucyjne, określone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. nr 229, poz. 1954, z późn. zm.), oraz komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. nr 43, poz. 296, z późn. zm.), w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów.

2. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

3.  Za osoby uprawnione do wystawiania faktur w imieniu organów egzekucyjnych uważa się kierowników tych organów lub osoby przez nich upoważnione.

4. Faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna spełniać wymogi, o których mowa w § 5 i 7 ust. 1, jak również zawierać:

    1) nazwę i adresy organów egzekucyjnych, określonych w ust. 1;

    2) w miejscu określonym dla sprzedawcy - nazwę i adres dłużnika;

    3) imię i nazwisko lub czytelny podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury.

5. Kopię faktury, o której mowa w ust. 1-4, organ egzekucyjny przekazuje dłużnikowi, zachowując jedną kopię w swojej ewidencji.

6. Przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio do faktur przesłanych w formie elektronicznej.

7. Przepisy § 8-16, § 19 ust. 2 i § 20-22 stosuje się odpowiednio.