Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.03.2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2011.03.30
do 2012.12.31
tekst pierwotny
Dz. U. z 2011 r. nr 68, poz. 360
Istniejące wersje czasowe § 17
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2011 r. nr 68, poz. 360
2013.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 17. Za fakturę uznaje się również:

  1) bilety jednorazowe uprawniające do przejazdu na odległość nie mniejszą niż 50 km, wydawane przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami, jeżeli zawierają następujące dane:

   a) nazwę i numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy,

   b) numer i datę wystawienia biletu,

   c) informacje pozwalające na identyfikację rodzaju usługi,

   d) kwotę należności wraz z podatkiem,

   e) kwotę podatku;

  2) dokumenty dotyczące usług pośrednictwa finansowego zwolnionych od podatku, jeżeli zawierają co najmniej następujące dane:

   a) określenie usługodawcy i usługobiorcy,

   b) numer kolejny i datę ich wystawienia,

   c) nazwę usługi,

   d) kwotę, której dotyczy dokument;

  3) dowody zapłaty za przejazdy autostradami płatnymi, jeżeli zawierają następujące dane:

   a) nazwę i numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy,

   b) numer kolejny i datę wystawienia,

   c) informacje pozwalające na identyfikację rodzaju usługi, w szczególności nazwę autostrady, za przejazd którą pobierana jest opłata,

   d) kwotę należności wraz z podatkiem,

   e) kwotę podatku;

  4) rachunki, o których mowa w art. 87 i 88 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60, z późn. zm.), wystawiane przez podatników nieobowiązanych do wystawiania faktur według zasad określonych w § 4, 5, 7-14, 16-20 i 23.