Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22.12.2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

 Dz. U. z 2010 r. nr 250, poz. 1681
 zmieniony przez
Wyświetl wcześniejsze wersje
2011.08.01 - bieżąca
 zmieniony przez

Na podstawie art. 99 ust. 14 oraz art. 114 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 211, poz. 1333 oraz z 2009 r. nr 222, poz. 1763) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

   "3) deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług (VAT-9M), o której mowa w art. 99 ust. 9 ustawy, wraz z objaśnieniami, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia;";

  2) załączniki nr 1-6 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1-6 do niniejszego rozporządzenia.

Istniejące wersje czasowe § 2
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 250, poz. 1681
2011.06.17
zmieniony przez
2011.08.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 2. 1. Wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług wraz z objaśnieniami, określone w załącznikach nr 1-6 do niniejszego rozporządzenia, stosuje się, począwszy od rozliczenia za pierwszy okres rozliczeniowy 2011 r.

2. Wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług wraz z objaśnieniami, określone w załącznikach nr 1-6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług w brzmieniu dotychczasowym, mogą być stosowane nie dłużej niż do rozliczenia za ostatni okres rozliczeniowy pierwszego półrocza 2011 r., z tym że we wzorach deklaracji VAT-7, VAT-7K i VAT-7D w części C. ROZLICZENIE PODATKU NALEŻNEGO:

  1) w wierszu 4 "Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, opodatkowane stawką 3%" należy wykazywać również:

   a) w poz. 25 - podstawę opodatkowania transakcji opodatkowanych stawką 5%,

   b) w poz. 26 - podatek należny od transakcji, o których mowa w lit. a;

  2) w wierszu 5 "Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7%" należy wykazywać również:

   a) w poz. 27 - podstawę opodatkowania transakcji opodatkowanych stawką 8%,

   b) w poz. 28 - podatek należny od transakcji, o których mowa w lit. a;

  3) w wierszu 6 "Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22%" należy wykazywać również:

   a) w poz. 29 - podstawę opodatkowania transakcji opodatkowanych stawką 23%,

   b) w poz. 30 - podatek należny od transakcji, o których mowa w lit. a.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do podatników dokonujących dostawy towarów oraz świadczących i nabywających usługi, dla których podatnikiem jest nabywca.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

Załącznik nr 1

VAT-7. Deklaracja dla podatku od towarów i usług

Kliknij, aby powiększyć obraz

Kliknij, aby powiększyć obraz

Załącznik nr 2

VAT-7K. Deklaracja dla podatku od towarów i usług

Kliknij, aby powiększyć obraz

Kliknij, aby powiększyć obraz
Załącznik nr 3

VAT-7D. Deklaracja dla podatku od towarów i usług

Kliknij, aby powiększyć obraz

Kliknij, aby powiększyć obraz

Kliknij, aby powiększyć obraz

Załącznik nr 4

Objaśnienia do deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D)

Kliknij, aby powiększyć obraz

Kliknij, aby powiększyć obraz

Kliknij, aby powiększyć obraz

Kliknij, aby powiększyć obraz

Załącznik nr 5

VAT-8. Deklaracja dla podatku od towarów i usług

Kliknij, aby powiększyć obraz

Kliknij, aby powiększyć obraz

Załącznik nr 6

VAT-9M. Deklaracja dla podatku od towarów i usług

Kliknij, aby powiększyć obraz