Ustawa z dnia 16.12.2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2013.01.01
do 2013.12.31
zmieniony przez
art. 10 
Istniejące wersje czasowe art. 9
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 247, poz. 1652
2013.01.01
zmieniony przez
2014.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 9. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r., z wyjątkiem:

    1) art. 1 pkt 16, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia;

    2) art. 1 pkt 9, pkt 12, pkt 13 lit. b i pkt 14, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

______________________________
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Rady 2009/162/UE z dnia 22.12.2009 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 10 z 15.01.2010, str. 14).