Ustawa z dnia 16.12.2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2011.12.30
 
zmieniony przez
art. 15 
Istniejące wersje czasowe art. 23
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 257, poz. 1726
2011.12.30
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 23. 1. Jednostki sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5 i 9 ustawy, o której mowa w art. 1, dysponenci państwowych funduszy celowych, o których mowa w art. 9 pkt 7 tej ustawy, państwowe osoby prawne, o których mowa w art. 9 pkt 14 tej ustawy, są obowiązani:

  1) w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie niniejszego przepisu:

   a) zawrzeć umowę rachunku bankowego z Bankiem Gospodarstwa Krajowego - w przypadku gdy nie posiadają rachunku w tym banku,

   b) przekazać Ministrowi Finansów odpowiednio w zarządzanie albo depozyt wolne środki oraz wolne środki ulokowane w instrumentach finansowych niebędących papierami wartościowymi;

  2) przekazać Ministrowi Finansów odpowiednio w zarządzanie albo depozyt wolne środki znajdujące się na rachunkach lokat terminowych otwartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy - w dniu zakończenia lokaty, nie później jednak niż w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie niniejszego przepisu;

  3) przekazać Ministrowi Finansów odpowiednio w zarządzanie albo depozyt wolne środki ulokowane w papierach wartościowych - najpóźniej w dniu wykupu tych papierów wartościowych.

2. Do czasu zawarcia umowy rachunku bankowego z Bankiem Gospodarstwa Krajowego zgodnie z ust. 1 pkt 1 lit. a, Minister Finansów nie przyjmuje wolnych środków w depozyt lub w zarządzanie na okres jednego dnia lub krótszy.

3. (uchylony)

4. W okresie do dnia 31 grudnia 2011 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przekazują wolne środki w depozyt na zasadach określonych dla państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy, o której mowa w art. 1.