Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26.11.2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2010 r. nr 233, poz. 1528

Na podstawie art. 52 ust. 3 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. nr 144, poz. 930, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. nr 211, poz. 1328) wprowadza się następujące zmiany:

    1) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

    2) załącznik nr 4 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

    3) załączniki nr 6 i 7 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 3 i 4 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. 1. Wzory określone w załącznikach do niniejszego rozporządzenia stosuje się do przychodów osiągniętych od dnia 1 stycznia 2010 r. i dokonanych od tego dnia odliczeń.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zeznania i informacje o osiągniętych przychodach, dokonanych odliczeniach i pobranym ryczałcie zostały złożone na formularzach dotychczasowych. W takim przypadku uznaje się za prawidłowe zastosowanie wzorów formularzy obowiązujących przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

Załącznik nr 1

PIT-28. Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Kliknij, aby powiększyć obraz

Kliknij, aby powiększyć obraz

Kliknij, aby powiększyć obraz

Kliknij, aby powiększyć obraz

Załącznik nr 2

PIT-28/A. Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze

Kliknij, aby powiększyć obraz

Załącznik nr 3

PIT/O. Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku

Kliknij, aby powiększyć obraz

Kliknij, aby powiększyć obraz

Kliknij, aby powiększyć obraz

Załącznik nr 4

PIT/D. Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym

Kliknij, aby powiększyć obraz

Kliknij, aby powiększyć obraz