Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Ustawa z dnia 29.10.2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2010 r. nr 226, poz. 1476

Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 2:

   a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

    "6) towarach - rozumie się przez to rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii;",

   b) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

    "10) nowych środkach transportu - rozumie się przez to przeznaczone do transportu osób lub towarów:

     a) pojazdy lądowe napędzane silnikiem o pojemności skokowej większej niż 48 centymetrów sześciennych lub o mocy większej niż 7,2 kilowata, jeżeli przejechały nie więcej niż 6.000 kilometrów lub od momentu dopuszczenia ich do użytku upłynęło nie więcej niż 6 miesięcy; za moment dopuszczenia do użytku pojazdu lądowego uznaje się dzień, w którym został on pierwszy raz zarejestrowany w celu dopuszczenia do ruchu drogowego lub w którym po raz pierwszy podlegał on obowiązkowi rejestracji w celu dopuszczenia do ruchu drogowego w zależności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza; jeżeli nie można ustalić dnia pierwszej rejestracji pojazdu lądowego lub dnia, w którym podlegał on pierwszej rejestracji, za moment dopuszczenia do użytku tego pojazdu uznaje się dzień, w którym został on wydany przez producenta pierwszemu nabywcy, lub dzień, w którym został po raz pierwszy użyty dla celów demonstracyjnych przez producenta,

     b) jednostki pływające o długości większej niż 7,5 metra, jeżeli były używane nie dłużej niż 100 godzin roboczych na wodzie lub od momentu ich dopuszczenia do użytku upłynęło nie więcej niż 3 miesiące, z wyjątkiem statków morskich, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 1; za moment dopuszczenia do użytku jednostki pływającej uznaje się dzień, w którym została ona wydana przez producenta pierwszemu nabywcy, lub dzień, w którym została po raz pierwszy użyta dla celów demonstracyjnych przez producenta,

     c) statki powietrzne o maksymalnej masie startowej większej niż 1.550 kilogramów, jeżeli były używane nie dłużej niż 40 godzin roboczych lub od momentu ich dopuszczenia do użytku upłynęło nie więcej niż 3 miesiące, z wyjątkiem środków transportu lotniczego, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 6; za moment dopuszczenia do użytku statku powietrznego uznaje się dzień, w którym został on wydany przez producenta pierwszemu nabywcy, lub dzień, w którym został po raz pierwszy użyty dla celów demonstracyjnych przez producenta;",

   c) pkt 15 otrzymuje brzmienie:

    "15) działalności rolniczej - rozumie się przez to produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, gruntową, szklarniową i pod folią, produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadowniczą, chów, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego lub fermowego oraz chów i hodowlę ryb i innych organizmów żyjących w wodzie, a także uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin "in vitro", fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, chów i hodowlę dżdżownic, entomofagów i jedwabników, prowadzenie pasiek oraz chów i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.20.13.0) oraz bambusa (PKWiU ex 01.29.30.0), a także świadczenie usług rolniczych;",

   d) w pkt 28 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 30 w brzmieniu:

    "30) PKWiU ex - rozumie się przez to zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.";

  2) po art. 5 dodaje się art. 5a w brzmieniu:

   "Art. 5a. Towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.";

  3) w art. 8 uchyla się ust. 3 i 4;

  4) w art. 19 w ust. 13:

   a) w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:

    "c) świadczenia usług wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy;",

   b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

    "3) wystawienia faktury lub otrzymania całości lub części zapłaty z tytułu dostawy:

     a) książek drukowanych (PKWiU ex 58.11.1) - z wyłączeniem map i ulotek,

     b) gazet, czasopism i magazynów, drukowanych (PKWiU ex 58.13.1 i PKWiU ex 58.14.1)

    - nie później jednak niż 60. dnia, licząc od dnia wydania tych towarów; jeżeli umowa przewiduje rozliczenie zwrotów wydawnictw, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury dokumentującej faktyczną dostawę, nie później jednak niż po upływie 120 dni, licząc od pierwszego dnia wydania tych wydawnictw;",

   c) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

    "8) otrzymania całości lub części zapłaty - z tytułu czynności polegających na drukowaniu:

     a) książek (PKWiU ex 58.11.1) - z wyłączeniem map i ulotek,

     b) gazet, czasopism i magazynów (PKWiU ex 58.13.1 i PKWiU ex 58.14.1)

    - nie później jednak niż 90. dnia, licząc od dnia wykonania czynności;";

  5) w art. 28l pkt 3 otrzymuje brzmienie:

   "3) doradczych, inżynierskich, prawniczych, księgowych oraz usług podobnych do tych usług,";

  6) w art. 29 ust. 4b otrzymuje brzmienie:

   "4b. Warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia odbioru korekty faktury przez nabywcę towaru lub usługi nie stosuje się w:

    1) eksporcie towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów;

    2) dostawie towarów i świadczeniu usług, dla których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju;

    3) sprzedaży: energii elektrycznej i cieplnej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy;

    4) pozostałych przypadkach, jeżeli w wystawionej fakturze, do której odnosi się korekta, nie wykazano kwoty podatku.";

  7) w art. 41 uchyla się ust. 14;

  8) w art. 43:

   a) w ust. 1:

    - uchyla się pkt 1,

    - pkt 7 otrzymuje brzmienie:

     "7) transakcje, łącznie z pośrednictwem, dotyczące walut, banknotów i monet używanych jako prawny środek płatniczy, z wyłączeniem banknotów i monet będących przedmiotami kolekcjonerskimi, za które uważa się monety ze złota, srebra lub innego metalu oraz banknoty, które nie są zwykle używane jako prawny środek płatniczy lub które mają wartość numizmatyczną;",

    - w pkt 16 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 17-41 w brzmieniu:

     "17) usługi pocztowe oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną - realizowane przez operatora obowiązanego do świadczenia powszechnych usług pocztowych;

     18) usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane przez zakłady opieki zdrowotnej;

     19) usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone przez:

      a) lekarzy i lekarzy dentystów,

      b) pielęgniarki i położne,

      c) osoby wykonujące inne zawody medyczne, o których mowa w art. 18d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. nr 14, poz. 89, z późn. zm.),

      d) psychologów;

     20) usługi transportu sanitarnego;

     21) usługi świadczone przez niezależne grupy osób, na rzecz swoich członków, których działalność jest zwolniona od podatku lub w zakresie której członkowie ci nie są uznawani za podatników, w celu świadczenia swoim członkom usług bezpośrednio niezbędnych do wykonywania tej działalności zwolnionej lub wyłączonej od podatku, w przypadku gdy grupy te ograniczają się do żądania od swoich członków zwrotu kosztów do wysokości kwoty indywidualnego udziału przypadającego na każdego z nich w ogólnych wydatkach tych grup, poniesionych we wspólnym interesie, jeżeli zwolnienie nie spowoduje naruszenia warunków konkurencji;

     22) usługi pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej oraz usługi określone w przepisach o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a także dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną, na rzecz beneficjenta tej pomocy, wykonywane przez:

      a) regionalne ośrodki polityki społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej, rodzinne domy pomocy, ośrodki wsparcia i ośrodki interwencji kryzysowej,

      b) wpisane do rejestru prowadzonego przez wojewodę:

       - domy pomocy społecznej prowadzone przez podmioty posiadające zezwolenie wojewody,

       - placówki opiekuńczo-wychowawcze i ośrodki adopcyjno-opiekuńcze,

      c) placówki specjalistycznego poradnictwa,

      d) inne niż wymienione w lit. a-c placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku na podstawie zezwolenia wojewody, wpisane do rejestru prowadzonego przez wojewodę,

      e) specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;

     23) usługi opieki nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi lub osobami w podeszłym wieku, świadczone w miejscu ich zamieszkania przez podmioty inne niż wymienione w pkt 22, oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną;

     24) usługi w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną, wykonywane:

      a) w formach i na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej oraz w przepisach o systemie oświaty,

      b) przez podmioty sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat;

     25) usługi w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń społecznych;

     26) usługi świadczone przez:

      a) jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,

      b) uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym

     - oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane;

     27) usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym, świadczone przez nauczycieli;

     28) usługi nauczania języków obcych oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, inne niż wymienione w pkt 26, pkt 27 i pkt 29;

     29) usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

      a) prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub

      b) świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub

      c) finansowane w całości ze środków publicznych

     - oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane;

     30) usługi zakwaterowania:

      a) w bursach i internatach świadczone na rzecz uczniów i wychowanków szkół prowadzących te bursy i internaty,

      b) w domach studenckich świadczone na rzecz studentów i doktorantów uczelni prowadzących te domy studenckie,

      c) świadczone na rzecz uczniów i wychowanków lub studentów i doktorantów przez podmioty inne niż wymienione w lit. a i b, pod warunkiem że szkoły lub uczelnie mają z tymi podmiotami zawarte umowy dotyczące zakwaterowania swoich uczniów i wychowanków lub studentów i doktorantów;

     31) usługi oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną, realizowane przez:

      a) kościoły i związki wyznaniowe, o których mowa w przepisach o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w przepisach o stosunku Państwa do kościołów i innych związków wyznaniowych,

      b) organizacje powołane do realizacji celów o charakterze politycznym, związkowym, patriotycznym, filozoficznym, filantropijnym lub obywatelskim

     - w zakresie interesu zbiorowego swoich członków, wykonywane na rzecz ich członków w zamian za składki, których wysokość i zasady ustalania wynikają z przepisów statutowych tych podmiotów, pod warunkiem że podmioty te nie są nastawione na osiąganie zysków, jeżeli zwolnienie nie spowoduje naruszenia warunków konkurencji;

     32) usługi ściśle związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym świadczone przez kluby sportowe, związki sportowe oraz związki stowarzyszeń i innych osób prawnych, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, pod warunkiem że:

      a) są one konieczne do organizowania i uprawiania sportu lub organizowania wychowania fizycznego i uczestniczenia w nim,

      b) świadczący te usługi nie są nastawieni na osiąganie zysków,

      c) są one świadczone na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w wychowaniu fizycznym

     - z wyłączeniem usług związanych z działalnością marketingową oraz reklamowo-promocyjną, wstępu na imprezy sportowe, usług odpłatnego prowadzenia statków przeznaczonych do uprawiania sportu i rekreacji, usług odpłatnego zakwaterowania związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym oraz usług wynajmu sprzętu sportowego i obiektów sportowych za odpłatnością;

     33) usługi kulturalne świadczone przez:

      a) podmioty prawa publicznego lub inne podmioty uznane na podstawie odrębnych przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym lub wpisane do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora będącego podmiotem tworzącym instytucje kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną,

      b) indywidualnych twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów, w tym za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania utworów;

     34) usługi związane z realizacją zadań radiofonii i telewizji świadczone przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji, z wyłączeniem:

      a) usług związanych z filmami i nagraniami na wszelkich nośnikach,

      b) usług w zakresie produkcji filmów reklamowych i promocyjnych,

      c) usług reklamowych i promocyjnych,

      d) działalności agencji informacyjnych;

     35) zapewnienie personelu przez kościoły i związki wyznaniowe, o których mowa w pkt 31 lit. a, lub instytucje filozoficzne dla działalności, o której mowa w pkt 18, 22, 24, 26 i 28-30, w celu zapewnienia opieki duchowej;

     36) usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe;

     37) usługi ubezpieczeniowe, usługi reasekuracyjne i usługi pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, a także usługi świadczone przez ubezpieczającego w zakresie zawieranych przez niego umów ubezpieczenia na cudzy rachunek, z wyłączeniem zbywania praw nabytych w związku z wykonywaniem umów ubezpieczenia i umów reasekuracji;

     38) usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, a także zarządzanie kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę;

     39) usługi w zakresie udzielania poręczeń, gwarancji i wszelkich innych zabezpieczeń transakcji finansowych i ubezpieczeniowych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług, a także zarządzanie gwarancjami kredytowymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę;

     40) usługi w zakresie depozytów środków pieniężnych, prowadzenia rachunków pieniężnych, wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych, długów, czeków i weksli oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług;

     41) usługi, których przedmiotem są instrumenty finansowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. nr 211, poz. 1384), z wyłączeniem przechowywania tych instrumentów i zarządzania nimi, oraz usługi pośrednictwa w tym zakresie.",

   b) dodaje się ust. 13-20 w brzmieniu:

    "13. Zwolnienie od podatku stosuje się również do świadczenia usługi stanowiącej element usługi wymienionej w ust. 1 pkt 7 i 37-41, który sam stanowi odrębną całość i jest właściwy oraz niezbędny do świadczenia usługi zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 7 i 37-41.

    14. Przepisu ust. 13 nie stosuje się do świadczenia usług stanowiących element usług pośrednictwa, o których mowa w ust. 1 pkt 7 i 37-41.

    15. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 7, 12 i 37-41 oraz w ust. 13, nie mają zastosowania do:

     1) czynności ściągania długów, w tym factoringu;

     2) usług doradztwa;

     3) usług w zakresie leasingu.

    16. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 41, nie ma zastosowania do usług dotyczących praw i udziałów odzwierciedlających:

     1) tytuł prawny do towarów;

     2) tytuł własności nieruchomości;

     3) prawa rzeczowe dające ich posiadaczowi prawo do korzystania z nieruchomości;

     4) udziały i inne tytuły prawne dające ich posiadaczowi prawne lub faktyczne prawo własności lub posiadania nieruchomości lub jej części;

     5) prawa majątkowe, których instrumentami bazowymi są towary, mierniki i limity wielkości produkcji oraz uprawnienia do emisji zanieczyszczeń, i które mogą być zrealizowane poprzez dostawę towarów lub świadczenie usług innych niż zwolnione z podatku.

    17. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

     1) nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub

     2) ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

    18. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 31, 32 i 33 lit. a, stosuje się, pod warunkiem że podmioty wykonujące czynności, o których mowa w tych przepisach, nie osiągają w sposób systematyczny zysków z tej działalności, a w przypadku ich osiągnięcia są one przeznaczane w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług.

    19. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 33, nie ma zastosowania do:

     1) usług związanych z filmami i nagraniami na wszelkich nośnikach;

     2) wstępu:

      a) na spektakle, koncerty, przedstawienia i imprezy w zakresie twórczości i wykonawstwa artystycznego i literackiego,

      b) do wesołych miasteczek, parków rozrywki, cyrków, dyskotek, sal balowych,

      c) do parków rekreacyjnych, na plaże i do innych miejsc o charakterze kulturalnym;

     3) wstępu oraz wypożyczania wydawnictw w zakresie usług świadczonych przez biblioteki, archiwa, muzea i innych usług związanych z kulturą;

     4) usług związanych z produkcją filmów i nagrań na wszelkich nośnikach;

     5) działalności agencji informacyjnych;

     6) usług wydawniczych;

     7) usług radia i telewizji, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 34;

     8) usług ochrony praw.

    20. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 36, nie ma zastosowania do usług wymienionych w poz. 163 załącznika nr 3 do ustawy.";

  9) w art. 83 w ust. 1:

   a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

    "1) dostaw armatorom morskim:

     a) pełnomorskich liniowców pasażerskich, pełnomorskich statków wycieczkowych i tym podobnych jednostek pływających do przewozu osób; pełnomorskich promów wszelkiego typu (PKWiU ex 30.11.21.0),

     b) pełnomorskich tankowców do przewozu ropy naftowej, produktów przerobu ropy naftowej, chemikaliów oraz gazów skroplonych (PKWiU ex 30.11.22.0),

     c) pełnomorskich chłodniowców, z wyłączeniem tankowców (PKWiU ex 30.11.23.0),

     d) pozostałych statków pełnomorskich do przewozu ładunków suchych (stałych), z wyłączeniem barek morskich bez napędu (PKWiU ex 30.11.24.0),

     e) pełnomorskich statków rybackich, pełnomorskich statków przetwórni oraz pełnomorskich pozostałych jednostek pływających do przetwarzania lub konserwowania produktów rybołówstwa (PKWiU ex 30.11.31.0),

     f) pchaczy pełnomorskich (PKWiU ex 30.11.32.0),

     g) statków szkolnych i badawczych rybołówstwa morskiego oraz statków ratowniczych morskich (PKWiU ex 30.11.33.0);",

   b) pkt 14 i 15 otrzymują brzmienie:

    "14) usług związanych z obsługą statków wymienionych w klasie PKWiU ex 30.11 należących do armatorów morskich, z wyjątkiem usług świadczonych na cele osobiste załogi;

    15) usług polegających na remoncie, przebudowie lub konserwacji statków wymienionych w klasie PKWiU ex 30.11 oraz ich części składowych;";

  10) w art. 86 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

   "9. Podatnik ma również prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi dotyczą czynności zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7 oraz pkt 37-41, wykonywanych na terytorium kraju, w przypadku gdy miejscem świadczenia tych usług zgodnie z art. 28b lub art. 28l jest terytorium państwa trzeciego lub gdy usługi dotyczą bezpośrednio towarów eksportowanych, pod warunkiem że podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami.";

  11) w art. 90 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

   "6. Do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się obrotu uzyskanego z tytułu transakcji dotyczących nieruchomości lub usług wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 37-41, w zakresie, w jakim czynności te są dokonywane sporadycznie.";

  12) w art. 113 w ust. 13 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

   "b) towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0) i wyrobów tytoniowych w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym,";

  13) w art. 114 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   "1. Podatnik świadczący usługi taksówek osobowych, z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą (PKWiU 49.32.11.0), może wybrać opodatkowanie tych usług w formie ryczałtu według stawki 3%, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca miesiąca poprzedzającego okres, w którym będzie stosował ryczałt.";

  14) w art. 120 w ust. 1:

   a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

    "1) przez dzieła sztuki rozumie się:

     a) obrazy, kolaże i podobne płyty dekoracyjne, rysunki i pastele, wykonane w całości przez artystę, z wyłączeniem planów i rysunków do celów architektonicznych, inżynieryjnych, przemysłowych, komercyjnych, topograficznych lub podobnych, ręcznie zdobionych produktów rzemiosła artystycznego, tkanin malowanych dla scenografii teatralnej, do wystroju pracowni artystycznych lub im podobnych zastosowań (CN 9701), (PKWiU ex 90.03.13.0),

     b) oryginalne sztychy, druki i litografie, sporządzone w ograniczonej liczbie egzemplarzy, czarno-białe lub kolorowe, złożone z jednego lub kilku arkuszy, w całości wykonane przez artystę, niezależnie od zastosowanego przez niego procesu lub materiału, z wyłączeniem wszelkich procesów mechanicznych lub fotomechanicznych (CN 9702 00 00), (PKWiU ex 90.03.13.0),

     c) oryginalne rzeźby oraz posągi z dowolnego materiału, pod warunkiem że zostały one wykonane w całości przez artystę; odlewy rzeźby, których liczba jest ograniczona do 8 egzemplarzy, a wykonanie było nadzorowane przez artystę lub jego spadkobierców (CN 9703 00 00), (PKWiU ex 90.03.13.0),

     d) gobeliny (CN 5805 00 00), (PKWiU ex 13.92.16.0) oraz tkaniny ścienne (CN 6304), (PKWiU ex 13.92.16.0) wykonane ręcznie na podstawie oryginalnych wzorów dostarczonych przez artystę, pod warunkiem że ich liczba jest ograniczona do 8 egzemplarzy,

     e) fotografie wykonane przez artystę, opublikowane przez niego lub pod jego nadzorem, podpisane i ponumerowane, ograniczone do 30 egzemplarzy we wszystkich rozmiarach oraz oprawach;",

   b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

    "4) przez towary używane rozumie się ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie, inne niż określone w pkt 1-3 oraz inne niż metale szlachetne lub kamienie szlachetne (CN 7102, 7103, 7106, 7108, 7110, 7112), (PKWiU 24.41.10.0, 24.41.20.0, ex 24.41.30.0, ex 32.12.11.0, ex 32.12.12.0 i 38.11.58.0).";

  15) uchyla się załącznik nr 1 do ustawy;

  16) załącznik nr 2 do ustawy otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej ustawy;

  17) w załączniku nr 3 do ustawy:

   a) tytuł drugiej kolumny otrzymuje brzmienie:

    "Symbol PKWiU 2008",

   b) przed poz. 1 dodaje się wiersz w brzmieniu:

"  Towar (grupa towarów)",

   c) poz. 1-128 otrzymują brzmienie:
"1 ex 01.1 Rośliny inne niż wieloletnie, z wyłączeniem bawełny i odziarnionych produktów roślinnych dla przemysłu włókienniczego (PKWiU ex 01.16.1)
2 ex 01.21 Winogrona, z wyłączeniem wina wyprodukowanego przez właściciela winnicy
3  01.22  Owoce tropikalne i podzwrotnikowe
4  01.23.1 Owoce cytrusowe
5  01.24 Owoce ziarnkowe i pestkowe
6 ex 01.25 Pozostałe krzewy i drzewa owocowe oraz orzechy, z wyłączeniem nasion chleba świętojańskiego innych niż niełuszczone, niekruszone ani niemielone
7  01.26 Owoce oleiste
8 ex 01.28.12.0 Chili, papryka słodka i inne rośliny przyprawowe i aromatyczne z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta, surowe, suszone, z wyłączeniem słodkiej papryki
9 ex 01.28.13.0 Gałka muszkatołowa, kwiat muszkatołowy i kardamon, surowe - wyłącznie kwiat muszkatołowy i kardamon
  10  01.28.14.0 Anyż, badian, kolendra, kmin, kminek, koper i jagody jałowca, surowe
  11 ex 01.28.19.0 Pozostałe nieprzetworzone rośliny przyprawowe i aromatyczne - wyłącznie: koperek (Anethum graveolens), majeranek, bylica-estragon, kapary, szafran, kurkuma, tymianek, curry i inne nieprzetworzone rośliny przyprawowe i aromatyczne, gdzie indziej niesklasyfikowane
  12  01.28.20.0 Szyszki chmielowe
  13  01.30.10.0 Rośliny żywe, cebulki, bulwy i korzenie, sadzonki i szczepy; grzybnia
  14 ex 01.4

Zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego, z wyłączeniem:

1) wełny strzyżonej, potnej z owiec i kóz, włączając wełnę praną z drugiej strzyży (PKWiU 01.45.30),

2) pozostałych zwierząt żywych (PKWiU ex 01.49.19.0), z zastrzeżeniem poz. 15,

3) wosków owadzich i spermacetów, włączając rafinowane i barwione (PKWiU 01.49.26.0),

4) sierści zwierzęcej cienkiej lub grubej, niezgrzeblonej i nieczesanej (PKWiU ex 01.49.28.0),

5) skór futerkowych surowych oraz skór i skórek surowych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 01.49.3)

  15  ex 01.49.19.0 Pozostałe żywe zwierzęta hodowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane - wyłącznie króliki dzikie, pszczoły, jedwabniki i przeszkolone psy przewodniki dla ociemniałych
  16  02.10.11.0 Sadzonki drzew i krzewów leśnych 
  17  02.10.12.0 Nasiona drzew i krzewów leśnych
  18  02.20.14.0 Drewno opałowe
19 ex 02.30.40.0 Dziko rosnące jadalne produkty leśne - wyłącznie leśne grzyby, jagody i orzechy
20 ex 03

Ryby i pozostałe produkty rybactwa; usługi wspomagające rybactwo, z wyłączeniem:

1) pereł nieobrobionych (PKWiU 03.00.5),

2) pozostałych produktów połowów (PKWiU 03.00.6)

21 ex 08.11.30.0

Kreda i dolomit inny niż kalcynowany - wyłącznie:

  1) kreda mielona, pastewna,

  2) kreda mielona,  nawozowa,

  3) mączka dolomitowa

22 ex 08.91.19.0 Pozostałe minerały chemiczne i do produkcji nawozów - wyłącznie ziemia ogrodnicza inna niż zawierająca torf jako zasadniczy składnik i inna niż będąca mieszaniną naturalnej gleby, piasku, gliny i minerałów
23 ex 08.92.10.0 Torf - wyłącznie surowiec i półfabrykaty do produkcji torfu dla celów rolniczych oraz wyroby torfowe dla celów rolniczych
24 ex 10.1

Mięso i wyroby z mięsa, zakonserwowane, z wyłączeniem:

  1) tłuszczów technicznych,

  2) produktów ubocznych garbarń,

  3) skór i skórek, niejadalnych,

  4) piór, puchu, pierza i skórek ptaków

25
 
 
10.2 Ryby, skorupiaki i mięczaki, przetworzone i zakonserwowane
26 ex 10.3 Owoce i warzywa przetworzone i zakonserwowane, z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%
27 ex 10.4 Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne - wyłącznie jadalne
28 ex 10.5 Wyroby mleczarskie, z wyłączeniem kazeiny do produkcji regenerowanych włókien tekstylnych oraz kazeiny do stosowania w przemyśle innym niż produkujący żywność, pasze lub w przemyśle włókienniczym (PKWiU ex 10.51.53.0)
29  10.61 Produkty przemiału zbóż 
30  10.62 Skrobia i wyroby skrobiowe 
31 ex 10.71.11.0 Pieczywo świeże, którego data minimalnej trwałości oznaczona zgodnie z odrębnymi przepisami nie przekracza 14 dni, a w przypadku oznaczania tych towarów zgodnie z odrębnymi przepisami wyłącznie terminem przydatności do spożycia, termin ten również nie przekracza 14 dni
32 ex 10.71.12.0 Wyroby ciastkarskie i ciastka, świeże, których data minimalnej trwałości oznaczona zgodnie z odrębnymi przepisami nie przekracza 14 dni, a w przypadku oznaczania tych towarów zgodnie z odrębnymi przepisami wyłącznie terminem przydatności do spożycia, termin ten również nie przekracza 14 dni
33 ex 10.72.11.0 Pieczywo chrupkie, suchary, sucharki, pieczywo tostowe i podobne wyroby - wyłącznie pieczywo chrupkie oraz tosty z chleba i podobne tosty
34 ex 10.72.12.0 Piernik i podobne wyroby; słodkie herbatniki; gofry i wafle - wyłącznie wafle i opłatki o zawartości wody przekraczającej 10% masy
35 ex 10.72.19.0 Pozostałe piekarskie i ciastkarskie wyroby suche lub konserwowane - wyłącznie chleb przaśny (maca), opłatki sakralne i podobne produkty, bułka tarta
36  10.73.11.0 Makarony, pierogi, kluski i podobne wyroby mączne
37  10.73.12.0 Kuskus
38 ex 10.81 Cukier, z wyłączeniem cukru i syropu klonowego, zawierającego dodatek środków aromatyzujących lub barwiących (PKWiU ex 10.81.13.0)
39  10.82.24.0 Owoce, orzechy, skórki z owoców i pozostałe części roślin, zakonserwowane cukrem
40 ex 10.83.12.0 Substytuty kawy; ekstrakty, esencje i koncentraty z kawy lub substytutów kawy; łupiny i łuski kawy - wyłącznie cykoria palona, pozostałe palone namiastki kawy oraz ich ekstrakty, esencje i koncentraty
41 ex 10.84.12.0 Sosy; mieszanki przypraw; mąka i mączka z gorczycy oraz gotowa musztarda, z wyłączeniem musztardy gotowej 
42 ex 10.85.1 Gotowe posiłki i dania, z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%
43  10.86.10.0 Przetwory homogenizowane oraz żywność dietetyczna
44  10.89.11.0 Zupy i buliony oraz przetwory z nich
45  10.89.12.0 Jaja bez skorupek oraz żółtka jaj, świeże lub zakonserwowane; jaja w skorupkach, zakonserwowane lub ugotowane; albumina jaja
46 ex 10.89.14.0 Ekstrakty i soki z mięsa, ryb i bezkręgowców wodnych - wyłącznie ekstrakty i soki z mięsa
47 ex 10.89.15.0 Soki i ekstrakty roślinne; substancje pektynowe; środki zagęszczające i żelujące - wyłącznie substancje pektynowe, pektyniany i pektyny, śluzy i zagęszczacze pochodzące z produktów roślinnych, w tym modyfikowane
48 ex 10.89.19.0 Pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem ekstraktów słodowych i produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%
49  10.91 Gotowe pasze dla zwierząt gospodarskich
50  10.92 Gotowa karma dla zwierząt domowych
51 ex 11.05.20.0 Pozostałości i odpady browarne i gorzelniane - wyłącznie wywar
52 ex 11.07.19.0 Pozostałe napoje bezalkoholowe - wyłącznie napoje owocowe, napoje owocowo-warzywne, nektary, napoje warzywne oraz napoje bezalkoholowe zawierające tłuszcz mlekowy
53 ex 16.29.25.0 Wyroby ze słomy, esparto i pozostałych materiałów w rodzaju stosowanych do wyplatania; wyroby koszykarskie i wikliniarskie - wyłącznie brykiety ze słomy i siana
54 ex 20.13.21.0 Niemetale (metaloidy) - wyłącznie siarka sublimowana lub strącona
55 ex 20.13.42.0 Podfosforany, fosforyny, fosforany i polifosforany oraz azotany, z wyłączeniem azotanu potasu - wyłącznie związki fosforowe do mieszanek paszowych
56 ex 20.14.19.0

Pozostałe pochodne węglowodorów - wyłącznie:

  1) 1, 2, 3, 4, 5, 6-heksachlorocykloheksan (HCH (ISO), włącznie z lindanem (ISO, INN),

  2) pozostałe pochodne fluorowcowane węglowodorów cykloalkanowych,  cykloalkenowych, cykloterpenowych,

  3) DDT (ISO) (klofenotan (INN), 1,1,1-trichloro-2,2-bis (p-chlorofenylo) etan)

57 ex 20.14.64.0

Enzymy i pozostałe związki organiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane - wyłącznie:

1)  podpuszczka i jej koncentraty,

2)  enzymy, preparaty enzymatyczne, gdzie indziej niesklasyfikowane

58 ex 20.15.10.0 Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące; amoniak - wyłącznie amoniak ciekły nawozowy, woda amoniakalna nawozowa
59 ex 20.15.3 Nawozy azotowe mineralne, z wyłączeniem cyjanamidu wapnia 
60  20.15.4 Nawozy fosforowe mineralne 
61 ex 20.15.5 Nawozy potasowe mineralne, z wyłączeniem chlorku potasu
62 ex 20.15.60.0 Azotan sodu - wyłącznie sprzedawany jako nawóz
63 ex 20.15.7 Nawozy, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem nawozów naturalnych 
64  20.15.80.0 Nawozy naturalne lub organiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane (w tym ziemia ogrodnicza, zawierająca torf jako zasadniczy składnik i ziemia ogrodnicza, będąca mieszaniną naturalnej gleby, piasku, gliny i minerałów  oraz ziemia humus)
65 ex 20.20.1 Pestycydy i pozostałe środki agrochemiczne, z wyłączeniem środków odkażających (PKWiU ex 20.20.14)
66 ex 20.59.60.0 Żelatyny i ich pochodne, włączając albuminy mleka - wyłącznie albumina techniczna, albumina mleka, żelatyna i jej pochodne (z wyjątkiem klejów kazeinowych)
67  23.52.10.0 Wapno palone, wapno gaszone i wapno hydrauliczne 
68 ex 32.99.59.0 Pozostałe różne wyroby, gdzie indziej niesklasyfikowane - wyłącznie: żelatyna nieutwardzona, obrobiona oraz wyroby z żelatyny nieutwardzonej, obrobionej 
69  35.30.21.0 Lód, włączając lód do celów chłodniczych innych niż żywnościowe
70  36.00.1 Woda w postaci naturalnej 
71 ex 38.11.57.0 Odpady ze skór - wyłącznie odpady ze skór wyprawionych, pył, proszek i mączka skórzana, z wyłączeniem odpadków skór garbowanych (bezwłosowych)
72  ex 58.11.1 Książki drukowane - wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), mapy - wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek 
73 ex 58.13.10.0 Gazety drukowane lub na nośnikach (dyskach, taśmach i innych) - wyłącznie gazety drukowane - oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISSN, wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem: wydawnictw, w których nie mniej niż 67% powierzchni jest przeznaczone na nieodpłatne lub odpłatne ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe
74 ex 58.14.1 Czasopisma i pozostałe periodyki drukowane lub na nośnikach (dyskach, taśmach i innych) - wyłącznie czasopisma i pozostałe periodyki oznaczone stosowanymi na  podstawie odrębnych przepisów symbolami ISSN, wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem: wydawnictw, w których nie mniej niż 67% powierzchni jest przeznaczone na nieodpłatne lub odpłatne ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe
75  59.20.31.0 Nuty w formie drukowanej
76  bez względu na symbol PKWiU Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt
77  bez względu na symbol PKWiU Obuwie dziecięce
78  bez względu na symbol PKWiU Sznurek do maszyn rolniczych 
    Towary związane z ochroną zdrowia
79 ex 10.89.15.0 Soki i ekstrakty roślinne; substancje pektynowe; środki zagęszczające i żelujące - wyłącznie soki i ekstrakty roślinne z opium
80 ex 16.29.14.0 Ramy do obrazów, fotografii, luster lub podobnych przedmiotów oraz pozostałe wyroby, z drewna - wyłącznie elementy składowe i wymienne do wyrobów ortopedycznych, rehabilitacyjnych i protetycznych drewniane
81 ex 17.22.12.0

Podpaski higieniczne i tampony, pieluszki i wkładki dla niemowląt oraz podobne wyroby sanitarne lub wyroby odzieżowe i akcesoria odzieżowe, wykonane z masy celulozowej, papieru, waty celulozowej lub wstęg z włókien celulozowych - wyłącznie:

1) podpaski higieniczne z papieru, waty celulozowej lub bibułki tissue,

2) tampony higieniczne z papieru, waty celulozowej lub bibułki tissue,

3) wata celulozowa, paczkowana,

4) pieluszki, wkładki do pieluch i podobne artykuły sanitarne dla niemowląt,

5) pieluszki i podobne artykuły sanitarne dla dorosłych

82 ex 20.14.51.0 Związki siarki organiczne i pozostałe związki organiczno-nieorganiczne - wyłącznie cysteina, cystyna i ich pochodne
83 ex 20.20.14.0  Środki odkażające - wyłącznie preparaty odkażające o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych, mające zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia, na które zostało wydane pozwolenie tymczasowe albo dokonany wpis do rejestru produktów biobójczych w rozumieniu przepisów ustawy o produktach biobójczych 
84 ex 20.59.11.0 Płyty i filmy fotograficzne, filmy do natychmiastowych odbitek, światłoczułe, nienaświetlone; papier fotograficzny - wyłącznie film i płyty fotograficzne płaskie do promieni rentgenowskich, do stosowania w medycynie, stomatologii i weterynarii, film fotograficzny w rolkach do promieni rentgenowskich, do zastosowań nieprzemysłowych - wyłącznie medycznych 
85  bez względu na symbol PKWiU Błony rentgenowskie diagnostyczne
86 ex 20.59.52.0 Pasty modelarskie; wosk dentystyczny i pozostałe preparaty dentystyczne na bazie gipsu; preparaty i ładunki do gaśnic przeciwpożarowych; gotowe pożywki do hodowli mikroorganizmów; złożone odczynniki diagnostyczne i laboratoryjne, gdzie indziej niesklasyfikowane - wyłącznie testy i odczynniki diagnostyczne, medyczne, materiały formierskie dentystyczne na bazie wosku, w opakowaniach do sprzedaży detalicznej, materiały formierskie dentystyczne na bazie gipsu, pasty modelarskie i pozostałe preparaty; preparaty do stosowania w dentystyce na bazie gipsu, pozostałe, gotowe pożywki do hodowli mikroorganizmów - wyłącznie dla farmacji
87 ex 20.59.59.9 Pozostałe różne wyroby chemiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane - wyłącznie produkty i preparaty do użytku farmaceutycznego i chirurgicznego, z wyłączeniem wyrobów z ceramiki szlachetnej
88 ex 21 Podstawowe substancje farmaceutyczne, leki i pozostałe wyroby farmaceutyczne - wyłącznie produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami Prawa farmaceutycznego
89  bez względu na symbol PKWiU Produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na terytorium kraju, które uzyskały pozwolenie wydane przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską
90 ex 22.19.30.0 Przewody, rury i węże z gumy innej niż ebonit - wyłącznie węże medyczne z gumy 
91 ex 22.19.60.0 Odzież i dodatki odzieżowe z gumy innej niż ebonit - wyłącznie rękawice chirurgiczne
92  22.19.71.0 Wyroby higieniczne lub farmaceutyczne (włączając smoczki), z gumy innej niż ebonit 
93 ex 25.94.12.0 Elementy złączne z żeliwa lub stali, niegwintowane, gdzie indziej niesklasyfikowane - wyłącznie nity ze stali do wyrobów ortopedycznych, rehabilitacyjnych i protetycznych
94 ex 26.20.30.0 Pozostałe urządzenia do maszyn do automatycznego przetwarzania danych - wyłącznie urządzenia komputerowe do pisma Braille'a (dla ociemniałych) 
95  26.60.14.0 Stymulatory serca, aparaty słuchowe
96 ex 28.23.11.0 Maszyny do pisania i maszyny do redagowania tekstów - wyłącznie: maszyny do pisania dla niewidomych 
97 ex 28.25.30.0 Części przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych - wyłącznie części do narzędzi, przyrządów, aparatów i urządzeń medycyny ogólnej (do sterylizacji narzędzi, dezynfekcji, wyjaławiania itp.) 
98 ex 28.99.12.0 Maszyny, urządzenia i wyposażenie do składu drukarskiego, do przygotowywania lub wykonywania matryc i płyt - wyłącznie maszyny poligraficzne do pisma Braille'a 
99  30.92.20.0 Wózki inwalidzkie, z wyłączeniem części i akcesoriów
100 ex 32.50.13.0

Strzykawki, igły, cewniki, kaniule itp.; przyrządy okulistyczne oraz pozostałe instrumenty i urządzenia do zastosowań medycznych, gdzie indziej niesklasyfikowane - wyłącznie:

1) strzykawki używane w lecznictwie, chirurgii, stomatologii lub weterynarii - z wyłączeniem strzykawek weterynaryjnych,

2) igły metalowe do zastrzyków stosowane w lecznictwie, z wyłączeniem igieł weterynaryjnych,

3) igły (z wyjątkiem metalowych igieł do zastrzyków lub zakładania szwów), z wyłączeniem igieł weterynaryjnych,

4) przyrządy i aparatura do pomiaru ciśnienia krwi,

5) aparatura do transfuzji

101 ex 32.50.22.0 Sztuczne stawy; sprzęt i aparaty ortopedyczne; sztuczne zęby; wyroby protetyki dentystycznej; protezy pozostałych części ciała, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem sztucznych zębów i protez dentystycznych 
102  32.50.23.0 Części i akcesoria protez i przyrządów ortopedycznych
103  32.50.41.0 Soczewki kontaktowe; soczewki okularowe ze szkła i innych materiałów
104  bez względu na symbol PKWiU 

Produkty uzdrowisk (bez napojów mineralnych) - wyłącznie:

  1) środki do kąpieli leczniczych: sól jodobromowa, szlam i ług,

  2) środki do okładów leczniczych, w tym kostki borowinowe,

  3) środki skoncentrowane do kuracji pitnej, w tym tabletki "ZUBER"

105  bez względu na symbol PKWiU Wyroby medyczne, w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż wymienione w pozostałych pozycjach załącznika 
106  bez względu na symbol PKWiU Publikacje w alfabecie Braille'a, jeżeli z uwagi na formę w całości przeznaczone są do użytku osób niewidomych i słabowidzących, oraz urządzenia do zapisywania i odczytywania tekstów w alfabecie Braille'a
107  bez względu na symbol PKWiU Foteliki do przewozu dzieci w samochodach
    Wyroby sztuki ludowej oraz rękodzieła i rzemiosła ludowego i artystycznego, które posiadają atest Krajowej Komisji Artystycznej i Etnograficznej
108 ex 13.92.13.0 Obrusy i serwety - wyłącznie bielizna stołowa haftowana z tkanin bawełnianych, z lnu, z pozostałych tkanin
109 ex 13.92.16.0 Wyroby wyposażenia wnętrz, gdzie indziej niesklasyfikowane; zestawy tkanin i przędzy do wykonywania dywaników, gobelinów itp. - wyłącznie narzuty i kapy na łóżka
110 ex 13.99.11.0 Tiule i pozostałe wyroby siatkowe, z wyłączeniem tkanin i dzianin; koronki w sztukach, w postaci taśm lub aplikacji - wyłącznie wyroby koronkowe (szydełkowe, klockowe, frywolitkowe, drutowe, igliczkowe)
111 ex 14.13 Pozostała odzież wierzchnia - wyłącznie wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego, odzieżowe, z wyjątkiem używanych wyrobów rękodzieła ludowego i artystycznego, odzieżowych
112 ex 15.12.11.0 Wyroby rymarskie z dowolnego materiału przeznaczone dla zwierząt, z wyłączeniem biczy, szpicrut i lasek 
113 ex  16.24.12.0 Beczki i pozostałe wyroby bednarskie, z drewna - wyłącznie beczki i komplety beczkowe, z drewna: iglastego, liściastego
114 ex 16.29.12.0 Przybory stołowe i kuchenne, z drewna - wyłącznie: deski, łyżki, łyżeczki, widelce, szczypce, wałki, tłuczki, pałki, pozostałe przybory stołowe i kuchenne
115 ex 16.29.13.0 Intarsje i mozaiki, kasety i szkatułki na biżuterię lub sztućce i podobne artykuły, statuetki oraz pozostałe ozdoby, z drewna - wyłącznie galanteria dekoracyjna z drewna
116 ex 16.29.14.0

Ramy do obrazów, fotografii, luster lub podobnych przedmiotów oraz pozostałe wyroby, z drewna - wyłącznie:

1) wyroby do użytku domowego drewniane (szatkownice, maselnice, deseczki do papieru toaletowego, itp.),

2) przybory i sprzęt do prania drewniany (tary, szczypce, itp.)

117

ex

16.29.25.0

Wyroby ze słomy, esparto i pozostałych materiałów w rodzaju stosowanych do wyplatania; wyroby koszykarskie i wikliniarskie - wyłącznie:

1) wyroby plecionkarsko-koszykarskie z rogożyny i wikliny,

2) galanteria koszykarska z trzciny egzotycznej,

3) wyroby koszykarskie i inne, z materiałów roślinnych, pozostałych, osobno niewymienione,

4) łubianki, wyroby koszykarskie i inne z łuby

118 ex 17.29.19.0

Papier do wyrobu papierosów, szpule, cewki, cewki przędzalnicze i podobne nośniki z masy papierniczej; papier i tektura filtracyjne; pozostałe artykuły z papieru i tektury, gdzie indziej niesklasyfikowane - wyłącznie:

1) wyroby plastyki zdobniczo-obrzędowej,

2) wycinanki ludowe i artystyczne

119 ex 22.29.29.0 Pozostałe wyroby z tworzyw sztucznych - wyłącznie wyroby plastyki zdobniczo-obrzędowej
120 ex 23.41.12.0 Zastawy stołowe, naczynia kuchenne oraz pozostałe artykuły gospodarstwa domowego i toaletowe, z wyłączeniem z porcelany, również chińskiej - wyłącznie wyroby garncarskie użytkowo-dekoracyjne 
121 ex 23.41.13.0 Statuetki i pozostałe ceramiczne wyroby dekoracyjne - wyłącznie wyroby garncarskie użytkowo-dekoracyjne, rzeźby, płaskorzeźby
122 ex 25.71.15.0 Szpady, szable, kordy, bagnety, lance oraz podobna broń i jej części - wyłącznie militaria 
123 ex 25.99.29.0 Pozostałe wyroby z metali nieszlachetnych, gdzie indziej niesklasyfikowane - wyłącznie wyroby kowalstwa artystycznego 
124 ex 32.20.12.0 Pozostałe strunowe instrumenty muzyczne - wyłącznie smyczkowe 
125  32.20.20.0 Części i akcesoria do instrumentów muzycznych
126  32.40.11.0 Lalki przedstawiające wyłącznie postacie ludzkie
127 ex 32.99.51.0 Wyroby świąteczne, festiwalowe, karnawałowe lub inne służące rozrywce, włączając akcesoria do sztuk magicznych i żartów - wyłącznie: wyroby garncarskie użytkowo-dekoracyjne, wyroby plastyki zdobniczo-obrzędowej
128 ex 32.99.59.0 Pozostałe różne wyroby, gdzie indziej niesklasyfikowane - wyłącznie: rzeźby, płaskorzeźby, wyroby plastyki zdobniczo-obrzędowej", 

   d) poz. 135-163 otrzymują brzmienie:

"   Wykaz usług (grupa usług)
135 ex 01.6 Usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem usług weterynaryjnych, z wyłączeniem: usług podkuwania koni i prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich (PKWiU ex 01.62.10.0)
136  02.10.20.0 Usługi związane ze szkółkami leśnymi
137 ex 02.40.10 Usługi związane z leśnictwem, z wyłączeniem: patrolowania lasów wykonywanego na zlecenie przez jednostki inne niż leśne (PKWiU ex 02.40.10.3) oraz doradztwa w zakresie zarządzania lasami
138 ex 03.00.7 Usługi wspomagające rybactwo, z wyłączeniem usług związanych z rybołówstwem morskim (PKWiU ex 03.00.71.0)
139 ex 10.39.14.0 Warzywa i owoce, krojone i zapakowane - wyłącznie: obieranie i cięcie warzyw, mieszanie świeżych sałat, pakowanie na rynek pierwotny
140  36.00.20.0 Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych
141  36.00.30.0 Usługi związane z handlem wodą dostarczaną za pośrednictwem sieci wodociągowych
142 ex 37 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków
143  38.11.1 Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu
144  38.11.2 Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nienadających się do recyklingu
145  38.11.6 Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów innych niż niebezpieczne
146  38.12.1 Usługi związane ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych
147  38.12.30.0 Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów niebezpiecznych nadających się do recyklingu
148  38.21.10.0 Usługi związane z obróbką odpadów innych niż niebezpieczne w celu ich ostatecznego usunięcia
149  38.21.2 Usługi związane z usuwaniem odpadów innych niż niebezpieczne
150  38.22.19.0 Usługi związane z przetwarzaniem pozostałych odpadów niebezpiecznych
151 ex 38.22.2 Usługi związane z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych i pozostałych odpadów niebezpiecznych, z wyłączeniem usług zagospodarowania odpadów promieniotwórczych (ponownego przetwarzania paliw i odpadów) (PKWiU ex 38.22.21.0)
152  39.00.1 Usługi związane z odkażaniem i czyszczeniem
153  39.00.2 Pozostałe usługi związane z rekultywacją oraz specjalistyczne usługi w zakresie kontroli zanieczyszczeń
154  49.10 Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy
155  49.31 Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
156  49.32 Usługi taksówek osobowych
157  49.39 Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
158  50.10.1 Transport morski i przybrzeżny pasażerski, włączając żeglugę bliskiego zasięgu
159  50.30.1 Transport wodny śródlądowy pasażerski
160  50.30.20.0 Wynajem pasażerskich statków żeglugi śródlądowej z załogą
161 ex 51.10.1 Transport lotniczy pasażerski - wyłącznie przewozy lotnicze rozkładowe pasażerskie i pozarozkładowe pasażerskie
162  51.10.20.0 Wynajem środków transportu lotniczego pasażerskiego, z załogą
163  55 Usługi związane z zakwaterowaniem",

   e) dodaje się poz. 164-187 w brzmieniu:

"164 ex 59.11.1 Usługi związane z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi - wyłącznie w zakresie produkcji programów telewizyjnych*)
165 ex 59.14.10.0 Usługi związane z projekcją filmów*)
166 ex 59.20.1 Usługi w zakresie nagrywania dźwięku i wydarzeń na żywo*)
167 ex 59.20.2 Usługi związane z produkcją programów radiofonicznych*)
168 ex 60 Usługi związane z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych, inne niż określone w art. 43 ust. 1 pkt 34*)
169 ex 61.10.5 Usługi radia i telewizji kablowej*)
170 ex 61.20.50.0 Usługi udostępniania programów radiowych i telewizyjnych realizowane za pomocą sieci telekomunikacji ruchomej - wyłącznie usługi radia i telewizji kablowej*)
171 ex 61.30.10.0 Usługi telekomunikacji satelitarnej, z wyłączeniem udostępniania programów radiowych i telewizyjnych za pośrednictwem satelity - wyłącznie usługi radia i telewizji kablowej*)
172 ex 61.30.20.0 Usługi udostępniania programów radiowych i telewizyjnych za pomocą satelity - wyłącznie usługi radia i telewizji kablowej*)
173  75 Usługi weterynaryjne 
174  81.29.12.0 Usługi zamiatania śmieci i usuwania śniegu
175  81.29.13.0 Pozostałe usługi sanitarne
176  81.30.10.0 Usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni
177 ex 85.60.10.0 Usługi wspomagające edukację - wyłącznie usługi świadczone przez instytucje, których usługi w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie są zwolnione od podatku
178 ex 91.01 Usługi bibliotek i archiwów - wyłącznie w zakresie wypożyczania wydawnictw wymienionych w pozycji 72-75
179  93.11.10.0 Usługi związane z działalnością obiektów sportowych
180  96.03 Usługi pogrzebowe i pokrewne, wraz z dostawą trumien, urn i utensyliów pogrzebowych dostarczanych wraz z trumną lub urną
181  bez względu na symbol PKWiU Usługi twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania
182  bez względu na symbol PKWiU

Usługi kulturalne i rozrywkowe - wyłącznie w zakresie wstępu:

1) na widowiska artystyczne, włączając przedstawienia cyrkowe,

2) do obiektów kulturalnych

183  bez względu na symbol PKWiU Usługi związane z rozrywką i rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne
184  bez względu na symbol PKWiU  Usługi bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałe usługi w zakresie kultury - wyłącznie w zakresie wstępu 
185  bez względu na symbol PKWiU Wstęp na imprezy sportowe
186  bez względu na symbol PKWiU Pozostałe usługi związane z rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu
187  bez względu na symbol PKWiU Usługi napraw i konserwacji wyrobów z pozycji 80, 93-96, 99 i 101-103

*) Nie dotyczy usług reklamowych i promocyjnych.",

   f) objaśnienia pod załącznikiem otrzymują brzmienie:

    "Objaśnienia:

     1) Wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik.

     2) Usługi pasażerskiego transportu obejmują przewóz osób oraz ich podręcznego bagażu (zwierzęcia), za  który nie jest pobierana dodatkowa opłata; przewożony pojazd podróżnego nie jest traktowany jako podręczny bagaż.";

  18) uchyla się załącznik nr 4 do ustawy.

Art. 2. Zmiany w obowiązujących w dniu ogłoszenia niniejszej ustawy klasyfikacjach statystycznych, wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, oraz w kluczach powiązań między tymi klasyfikacjami, wprowadzone po tym dniu, nie powodują zmian w opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jeżeli nie zostały określone w ustawie.

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r., z wyjątkiem art. 2, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.*)

___________________________
*)Ustawa została ogłoszona w dniu 30.11.2010 r.

Załącznik

Załącznik do ustawy
z dnia 29 października 2010 r. (poz. 1476)

"Załącznik nr 2

WYKAZ TOWARÓW I USŁUG, OD KTÓRYCH DOSTAWY I ŚWIADCZENIA PRZYSŁUGUJE ZRYCZAŁTOWANY ZWROT PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG

Poz.

Symbol PKWiU 2008

Nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)

1

2

3

   

Towar (grupa towarów)

1

ex

01.1

Rośliny inne niż wieloletnie, z wyłączeniem:

1) bawełny i odziarnionych produktów roślinnych dla przemysłu włókienniczego (PKWiU ex 01.16.1),

2) orzeszków ziemnych w łupinach (PKWiU 01.11.82.0),

3) orzeszków ziemnych łuskanych (PKWiU 01.11.83.0)

2
ex
01.21 Winogrona, z wyłączeniem wina wyprodukowanego przez właściciela winnicy
3
  01.24 Owoce ziarnkowe i pestkowe
4
ex
01.25.1 Jagody i owoce z rodzaju Vaccinium, z wyłączeniem owoców kiwi (PKWiU 01.25.11.0)
5
ex
01.25.20.0 Nasiona owoców, z wyłączeniem nasion chleba świętojańskiego innych niż niełuszczone, niekruszone ani niemielone 
6
  01.25.33.0 Orzechy laskowe
7
  01.25.35.0 Orzechy włoskie
8
ex
01.25.90.0 Pozostałe owoce, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem chleba świętojańskiego i jego nasion niełuszczonych, niekruszonych i niemielonych
9
ex
01.26 Owoce oleiste, z wyłączeniem orzechów kokosowych (PKWiU 01.26.20.0)
 10
ex
01.28.12.0 Chili, papryka słodka i inne rośliny przyprawowe i aromatyczne z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta, surowe, suszone, z wyłączeniem słodkiej papryki
 11
ex
01.28.13.0 Gałka muszkatołowa, kwiat muszkatołowy i kardamon, surowe - wyłącznie kwiat muszkatołowy i kardamon
 12  01.28.14.0 Anyż, badian, kolendra, kmin, kminek, koper i jagody jałowca, surowe 
 13
ex
01.28.19.0 Pozostałe nieprzetworzone rośliny przyprawowe i aromatyczne - wyłącznie: koperek (Anethum graveolens), majeranek, bylica-estragon, kapary, szafran, kurkuma, tymianek, curry i inne nieprzetworzone rośliny przyprawowe i aromatyczne, gdzie indziej niesklasyfikowane
 14  01.28.20.0 Szyszki chmielowe
 15  01.29.20.0 Choinki świąteczne cięte
 16
ex
01.30.10.0 Rośliny żywe, cebulki, bulwy i korzenie, sadzonki i szczepy; grzybnia, z wyłączeniem podłoży do uprawy grzybów z wsianą grzybnią
 17
ex
01.4

Zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego, z wyłączeniem:

1)  wełny strzyżonej pranej oraz surowych skórek z włosiem, niegarbowanych ani niewykończonych (PKWiU ex 01.45.30.0; ex 01.49.31.0),

2)  sierści zwierzęcej cienkiej lub grubej, niezgrzeblonej i nieczesanej pozostałej (PKWiU ex 01.49.28.0),

3)  spermacetu (PKWiU ex 01.49.26.0),

4)  skór surowych świńskich poubojowych i zakonserwowanych, włącznie z poddaniem odwracalnemu procesowi garbowania, ale dalej nieprzetworzonych, dla przemysłu garbarskiego (PKWiU ex 01.49.31.0)

 18
ex
02 Produkty gospodarki leśnej i usługi związane z leśnictwem, z wyłączeniem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.20.13.0)
 19
ex
03

Ryby i pozostałe produkty rybactwa; usługi wspomagające rybactwo z wyłączeniem:

1)  ryb świeżych lub schłodzonych morskich, z wyłączeniem hodowlanych (PKWiU 03.00.21.0),

2)  ryb świeżych lub schłodzonych morskich hodowlanych (PKWiU 03.00.23.0),

3)  skorupiaków niezamrożonych (PKWiU 03.00.3), w tym mączek, grysików i granulek ze skorupiaków,

4)  ostryg żywych, świeżych lub schłodzonych, z wyłączeniem hodowlanych (PKWiU 03.00.41.0),

5)  ostryg żywych, świeżych lub schłodzonych, hodowlanych (PKWiU 03.00.43.0),

6)  pozostałych mięczaków i bezkręgowców wodnych żywych, świeżych lub schłodzonych, z wyłączeniem hodowlanych (PKWiU 03.00.42.0),

7)  pozostałych mięczaków i bezkręgowców wodnych żywych, świeżych lub schłodzonych, hodowlanych (PKWiU 03.00.44.0),

8)  pozostałych produktów połowów (PKWiU 03.00)

 20
ex
08.91.19.0 Pozostałe minerały chemiczne i do produkcji nawozów - wyłącznie ziemia ogrodnicza inna niż zawierająca torf jako zasadniczy składnik i inna niż będąca mieszaniną naturalnej gleby, piasku, gliny i minerałów
 21
ex
10.11.12.0 Mięso ze świń świeże lub schłodzone - wyłącznie tusze dzików przeznaczone do spożycia
 22
ex
10.11.32.0 Mięso ze świń zamrożone - wyłącznie tusze dzików przeznaczone do spożycia
 23
ex
10.11.39.0 Pozostałe mięso i podroby jadalne świeże, schłodzone lub zamrożone - wyłącznie mięso z dziczyzny
 24
ex
10.11.41.0 Wełna szarpana, wełna nieoczyszczona, włączając wełnę szarpaną z drugiej strzyży - wyłącznie wełna szarpana
 25
ex
10.11.60.0 Odpady zwierzęce surowe, niejadalne - wyłącznie odpady pochodzące z hodowli i gospodarki łowieckiej
 26
ex
10.20.11.0 Ryby, filety rybne i pozostałe mięso z ryb (włączając rozdrobnione), świeże lub schłodzone - wyłącznie filety i mięso z ryb słodkowodnych, świeże lub schłodzone
 27
ex
10.20.13.0 Ryby zamrożone - wyłącznie zamrożone ryby słodkowodne 
 28
ex
10.20.14.0 Filety rybne zamrożone - wyłącznie zamrożone filety z ryb słodkowodnych
 29
ex
10.20.15.0 Pozostałe zamrożone mięso z ryb, włączając rozdrobnione - wyłącznie zamrożone mięso z ryb słodkowodnych
 30
ex
10.39.30.0 Materiały roślinne, odpady, pozostałości i produkty uboczne - wyłącznie liście, odpady roślin okopowych, warzywa, odpady (roślin strączkowych, motylkowych i oleistych, z wyłączeniem lnu i konopi), żołędzie i kasztany
 31  10.91.20.0 Mączka i granulki lucerny (alfalfa)
 32  16.10.39.0 Pozostałe drewno nieobrobione, włączając rozłupane pale i tyczki
 33
ex
16.29.25.0 Wyroby ze słomy, esparto i pozostałych materiałów w rodzaju stosowanych do wyplatania; wyroby koszykarskie i wikliniarskie - wyłącznie brykiety ze słomy i siana
 34
ex
20.15.80.0 Nawozy naturalne lub organiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane - wyłącznie ziemia ogrodnicza (inna niż sklasyfikowana w PKWiU 08.91.19.0) i ziemia humus
Usługi (grupa usług)
 35
ex
01.6 Usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem usług weterynaryjnych oraz usług podkuwania koni i prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich (PKWiU ex 01.62.10.0)
 36
ex
02.40.10 Usługi związane z leśnictwem, z wyłączeniem patrolowania lasów wykonywanego na zlecenie przez jednostki inne niż leśne (PKWiU ex 02.40.10.3) oraz doradztwa w zakresie zarządzania lasami
 37
ex
03.00.7 Usługi wspomagające rybactwo, z wyłączeniem: usług związanych z rybołówstwem morskim (PKWiU ex 03.00.71.0)
 38  77.31.10.0 Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych, bez obsługi".