Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Ustawa z dnia 22.07.2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2010 r. nr 152, poz. 1017

Art. 1. W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2010 r. nr 46, poz. 275 i nr 106, poz. 672) w art. 144 § 1 otrzymuje brzmienie:

    "§ 1. Kto na terenach przeznaczonych do użytku publicznego niszczy lub uszkadza roślinność lub też dopuszcza do niszczenia roślinności przez zwierzęta znajdujące się pod jego nadzorem albo na terenach przeznaczonych do użytku publicznego depcze trawnik lub zieleniec w miejscach innych niż wyznaczone dla celów rekreacji przez właściwego zarządcę terenu,

    podlega karze grzywny do 1.000 złotych albo karze nagany.".

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.*)

_______________________
*)Ustawa została ogłoszona w dniu 20.08.2010 r.