Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26.01.2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2010 r. nr 15, poz. 78

Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 42, poz. 274, z 2008 r. nr 118, poz. 746 oraz z 2009 r. nr 18, poz. 97) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz. U. nr 232, poz. 1548) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

  "1. Zezwolenie nie jest wydawane na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:

   1) wytwarzania materiałów wybuchowych, wyrobów tytoniowych, przetwarzania paliw silnikowych, a także wyrobu, rozlewu i przetwarzania napojów alkoholowych oraz spirytusu przeznaczonego na cele inne niż produkcja biokomponentów;

   2) prowadzenia ośrodków gier, o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. nr 201, poz. 1540);

   3) usług instalowania, napraw, konserwacji i remontu maszyn i urządzeń wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy;

   4) usług związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osadów ze ścieków kanalizacyjnych, określonych w sekcji E w dziale 37 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług ustanowionej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. nr 207, poz. 1293 i nr 220, poz. 1435 oraz z 2009 r. nr 33, poz. 256 i nr 222, poz. 1753), zwanej dalej "PKWiU";

   5) usług związanych ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysku surowców wtórnych, określonych w sekcji E w dziale 38 PKWiU, z wyjątkiem:

    a) odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu określonych w kategorii 38.11.5,

    b) odpadów niebezpiecznych określonych w pozycjach: 38.12.22.0, 38.12.24.0, 38.12.25.0 oraz w podkategorii 38.12.27,

    c) odpadów rozpuszczalników organicznych określonych w kategorii 38.21.3,

    d) usług w zakresie odzysku surowców; surowców wtórnych określonych w grupie 38.3;

   6) usług związanych z rekultywacją i pozostałych usług związanych z gospodarką odpadami, określonych w sekcji E w dziale 39 PKWiU;

   7) obiektów budowlanych i robót budowlanych, określonych w sekcji F PKWiU;

   8) handlu hurtowego i detalicznego, naprawy pojazdów samochodowych, włączając motocykle, oraz usług związanych z zakwaterowaniem i usług gastronomicznych, określonych w sekcjach G i I PKWiU;

   9) usług holowania w transporcie drogowym, określonych w sekcji H w podkategorii 52.21.25 PKWiU;

   10) usług licencyjnych w zakresie informacji i komunikacji, określonych w sekcji J PKWiU, związanych z:

    a) nabywaniem praw do książek, broszur, ulotek, map określonych w kategorii 58.11.6,

    b) nabywaniem praw do korzystania z wykazów i list, w szczególności adresowych, telefonicznych określonych w kategorii 58.12.3,

    c) nabywaniem prawdo czasopism i pozostałych periodyków określonych w kategorii 58.14.4,

    d) nabywaniem praw do pozostałych wyrobów drukowanych określonych w kategorii 58.19.3,

    e) nabywaniem praw do korzystania z gier komputerowych określonych w kategorii 58.21.4,

    f) nabywaniem praw do korzystania z programów komputerowych określonych w kategorii 58.29.5;

   11) usług w zakresie informacji i komunikacji, określonych w sekcji J PKWiU, związanych z:

    a) produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych, określonych w dziale 59, z wyjątkiem usług związanych z wydawaniem nagrań dźwiękowych i muzycznych określonych w kategorii 59.20.3,

    b) nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych określonych w dziale 60,

    c) pozostałych usług w zakresie informacji określonych w grupie 63.9;

   12) usług finansowych i ubezpieczeniowych oraz usług związanych z obsługą rynku nieruchomości, określonych w sekcjach K i L PKWiU;

   13) usług profesjonalnych, naukowych i technicznych, określonych w sekcji M PKWiU, z wyjątkiem:

    a) usług w zakresie audytu finansowego określonych w kategorii 69.20.1,

    b) usług rachunkowo-księgowych określonych w kategorii 69.20.2,

    c) usług w zakresie badań i analiz technicznych określonych w grupie 71.2,

    d) usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych określonych w dziale 72;

   14) usług administrowania i usług wspierających, określonych w sekcji N PKWiU, z wyjątkiem usług centrów telefonicznych (call center) określonych w grupie 82.2;

   15) usług administracji publicznej i obrony narodowej; usług w zakresie obowiązkowych zabezpieczeń społecznych, oraz edukacji, usług w zakresie opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, usług kulturalnych, rozrywkowych, sportowych i rekreacyjnych, określonych w sekcjach O-R PKWiU;

   16) pozostałych usług określonych w sekcji S PKWiU, z wyjątkiem usług naprawy i konserwacji komputerów i sprzętu komunikacyjnego określonych w grupie 95.1 PKWiU;

   17) usług gospodarstw domowych i usług świadczonych przez organizacje i zespoły eksterytorialne, określonych w sekcjach T i U PKWiU;

   18) działalności gospodarczej, na której prowadzenie jest wymagane posiadanie koncesji, zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. nr 89, poz. 625, z późn. zm.).".

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.*)

_____________________
*)Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 2.02.2010 r.