Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16.12.2009 r. w sprawie określenia szczegółowych informacji przekazywanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez instytucje obsługujące wpłaty składek na ubezpieczenia społeczne w zleceniu płatniczym oraz formatu zlecenia płatniczego w formie dokumentu elektronicznego

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

 Dz. U. z 2009 r. nr 219, poz. 1711

Uwaga od redakcji:
Rozporządzenie utraciło moc z dniem 1.01.2018 r.

Na podstawie art. 49 ust. 3a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 i nr 218, poz. 1690) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zlecenie płatnicze w formie dokumentu elektronicznego, przekazywane przez instytucję obsługującą wpłaty składek na ubezpieczenia społeczne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zwanego dalej "Zakładem", przez międzybankowy system elektroniczny lub elektronicznie przez Narodowy Bank Polski, powinno zawierać informacje wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie wzoru bankowego dokumentu płatniczego należności z tytułu składek, do których poboru zobowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. nr 202, poz. 1561).

§ 2. 1. Zlecenie płatnicze w formie dokumentu elektronicznego, przekazywane przez międzybankowy system elektroniczny, powinno mieć format komunikatu 12n systemu ELIXIR w Krajowej Izbie Rozliczeniowej S.A.

2. Format zlecenia płatniczego w formie dokumentu elektronicznego, przekazywanego do Zakładu przez Narodowy Bank Polski, powinien być zgodny z formatem komunikatu 12n systemu ELIXIR w Krajowej Izbie Rozliczeniowej S.A.

3. Zmiany formatu komunikatu 12n systemu ELIXIR w Krajowej Izbie Rozliczeniowej S.A. w zakresie dotyczącym Zakładu mogą być wprowadzane przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A. tylko w porozumieniu z Zakładem.

§ 3. Traci moc rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie określenia szczegółowych informacji przekazywanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez instytucje obsługujące wpłaty składek na ubezpieczenia społeczne w zleceniu płatniczym oraz formatu elektronicznego zlecenia płatniczego (Dz. U. nr 276, poz. 2737).

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.*)

____________________
*)Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 22.12.2009 r.