Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Ustawa z dnia 3.12.2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2009 r. nr 218, poz. 1690

Art. 1. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 53 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

   "1. W granicach określonych w ustawie budżetowej FUS może otrzymywać z budżetu państwa dotacje i nieoprocentowane pożyczki.

   2. Dotacje i pożyczki, o których mowa w ust. 1, mogą być przeznaczone wyłącznie na uzupełnienie środków na wypłaty świadczeń gwarantowanych przez państwo, jeżeli przychody przekazywane na rachunki funduszy określonych w art. 55 pkt 1-4 oraz środki zgromadzone na funduszach rezerwowych nie zapewniają pełnej i terminowej wypłaty świadczeń finansowanych z przychodów FUS.";

  2) w art. 59:

   a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

    "1. Środki FRD mogą być wykorzystane wyłącznie na:

     1) uzupełnienie wynikającego z przyczyn demograficznych niedoboru funduszu emerytalnego, o którym mowa w art. 55 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 3 i art. 112 ust. 1;

     2) nieoprocentowaną pożyczkę uzupełniającą środki funduszu emerytalnego na bieżącą wypłatę świadczeń, zapewniającą płynność finansową FUS, zwrotną w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia otrzymania środków przez FUS.

    2. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, może zarządzić wykorzystanie środków FRD na cel, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, mając na względzie konieczność zapewnienia wypłaty świadczeń finansowanych z funduszu emerytalnego.",

   b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

    "2a. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, może zarządzić wykorzystanie środków FRD na cel, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, określając termin i sposób zwrotu pożyczki, mając na względzie konieczność zapewnienia wypłaty świadczeń finansowanych z funduszu emerytalnego.".

Art. 2. 1. W 2009 r. Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych mogą być udzielone pożyczki z budżetu państwa w łącznej kwocie nie większej niż 5,5 mld zł.

2. Do pożyczek, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się ograniczeń wynikających z art. 101 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104, z późn. zm.).

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia*).

______________________
*)Ustawa została ogłoszona w dniu 22.12.2009 r.