Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10.12.2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2010.02.02
do 2014.12.24
zmieniony przez
§ 1 
Istniejące wersje czasowe § 2
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2008 r. nr 232, poz. 1548
2010.02.02
zmieniony przez
2014.12.25
zmieniony przez
2015.04.01 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 465
2018.01.11
zmieniony przez
2019.01.21 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 121
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 2.1. Zezwolenie nie jest wydawane na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:

  1) wytwarzania materiałów wybuchowych, wyrobów tytoniowych, przetwarzania paliw silnikowych, a także wyrobu, rozlewu i przetwarzania napojów alkoholowych oraz spirytusu przeznaczonego na cele inne niż produkcja biokomponentów;

  2) prowadzenia ośrodków gier, o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. nr 201, poz. 1540);

  3) usług instalowania, napraw, konserwacji i remontu maszyn i urządzeń wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy;

  4) usług związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osadów ze ścieków kanalizacyjnych, określonych w sekcji E w dziale 37 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług ustanowionej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. nr 207, poz. 1293 i nr 220, poz. 1435 oraz z 2009 r. nr 33, poz. 256 i nr 222, poz. 1753), zwanej dalej "PKWiU";

  5) usług związanych ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysku surowców wtórnych, określonych w sekcji E w dziale 38 PKWiU, z wyjątkiem:

   a) odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu określonych w kategorii 38.11.5,

   b) odpadów niebezpiecznych określonych w pozycjach: 38.12.22.0, 38.12.24.0, 38.12.25.0 oraz w podkategorii 38.12.27,

   c) odpadów rozpuszczalników organicznych określonych w kategorii 38.21.3,

   d) usług w zakresie odzysku surowców; surowców wtórnych określonych w grupie 38.3;

  6) usług związanych z rekultywacją i pozostałych usług związanych z gospodarką odpadami, określonych w sekcji E w dziale 39 PKWiU;

  7) obiektów budowlanych i robót budowlanych, określonych w sekcji F PKWiU;

  8) handlu hurtowego i detalicznego, naprawy pojazdów samochodowych, włączając motocykle, oraz usług związanych z zakwaterowaniem i usług gastronomicznych, określonych w sekcjach G i I PKWiU;

  9) usług holowania w transporcie drogowym, określonych w sekcji H w podkategorii 52.21.25 PKWiU;

  10) usług licencyjnych w zakresie informacji i komunikacji, określonych w sekcji J PKWiU, związanych z:

   a) nabywaniem praw do książek, broszur, ulotek, map określonych w kategorii 58.11.6,

   b) nabywaniem praw do korzystania z wykazów i list, w szczególności adresowych, telefonicznych określonych w kategorii 58.12.3,

   c) nabywaniem praw do czasopism i pozostałych periodyków określonych w kategorii 58.14.4,

   d) nabywaniem praw do pozostałych wyrobów drukowanych określonych w kategorii 58.19.3,

   e) nabywaniem praw do korzystania z gier komputerowych określonych w kategorii 58.21.4,

   f) nabywaniem praw do korzystania z programów komputerowych określonych w kategorii 58.29.5;

  11) usług w zakresie informacji i komunikacji, określonych w sekcji J PKWiU, związanych z:

   a) produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych, określonych w dziale 59, z wyjątkiem usług związanych z wydawaniem nagrań dźwiękowych i muzycznych określonych w kategorii 59.20.3,

   b) nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych określonych w dziale 60,

   c) pozostałych usług w zakresie informacji określonych w grupie 63.9;

  12) usług finansowych i ubezpieczeniowych oraz usług związanych z obsługą rynku nieruchomości, określonych w sekcjach K i L PKWiU;

  13) usług profesjonalnych, naukowych i technicznych, określonych w sekcji M PKWiU, z wyjątkiem:

   a) usług w zakresie audytu finansowego określonych w kategorii 69.20.1,

   b) usług rachunkowo-księgowych określonych w kategorii 69.20.2,

   c) usług w zakresie badań i analiz technicznych określonych w grupie 71.2,

   d) usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych określonych w dziale 72;

  14) usług administrowania i usług wspierających, określonych w sekcji N PKWiU, z wyjątkiem usług centrów telefonicznych (call center) określonych w grupie 82.2;

  15) usług administracji publicznej i obrony narodowej; usług w zakresie obowiązkowych zabezpieczeń społecznych, oraz edukacji, usług w zakresie opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, usług kulturalnych, rozrywkowych, sportowych i rekreacyjnych, określonych w sekcjach O-R PKWiU;

  16) pozostałych usług określonych w sekcji S PKWiU, z wyjątkiem usług naprawy i konserwacji komputerów i sprzętu komunikacyjnego określonych w grupie 95.1 PKWiU;

  17) usług gospodarstw domowych i usług świadczonych przez organizacje i zespoły eksterytorialne, określonych w sekcjach T i U PKWiU;

  18) działalności gospodarczej, na której prowadzenie jest wymagane posiadanie koncesji, zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. nr 89, poz. 625, z późn. zm.).

2. Zezwolenia nie udziela się również w przypadkach określonych w art. 1 ust. 2-6 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych).