Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10.12.2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2015.04.01
do 2018.01.10
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 465
Istniejące wersje czasowe § 1
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2008 r. nr 232, poz. 1548
2014.12.25
zmieniony przez
2015.04.01 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 465
2018.01.11
zmieniony przez
2019.01.21 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 121
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 1. Rozporządzenie określa:

  1) przedmioty działalności gospodarczej, na które nie będzie wydawane zezwolenie,

  2) maksymalną wielkość pomocy publicznej, którą można udzielić przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą na terenie strefy na podstawie zezwolenia,

  3) warunki udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą na terenie strefy na podstawie zezwolenia,

  4) warunki uznawania wydatków za wydatki poniesione na inwestycję na terenie strefy, a także minimalną wysokość tych wydatków,

  5) koszty inwestycji uwzględniane przy obliczaniu wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorców, którzy uzyskali zezwolenie po dniu 31 grudnia 2000 r.,

  6) sposób dyskontowania kosztów inwestycji i wielkości pomocy publicznej

- z zachowaniem warunków określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1), zwanym dalej "rozporządzeniem nr 651/2014".