Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2009.01.01
do 2013.12.31
tekst ujednolicony przez redakcję
Istniejące wersje czasowe zał. nr 5
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2009.01.01
2014.01.01
uchylony przez
2014.10.17 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 1413
2016.09.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1478
2018.10.09 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1932
2020.10.29 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1903
2024.03.22 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2024 r. poz. 433
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 5

 
Szczegółowy sposób obliczania opłaty produktowej

Wysokość należnej opłaty produktowej z tytułu niewykonania obowiązku odzysku odpadów opakowaniowych należy obliczać według wzoru:

OPodzysk
(M1 x OP1 + M2 x OP2 + ... + M6 x OP6 )
x (Podzysku x Mcałkowita - Modzyskana)
Mcałkowita

gdzie:

OPodzysk
-
oznacza wysokość należnej opłaty produktowej w zł;
M z indeksem liczbowym
-
oznacza odpowiednio masę w kg danego rodzaju opakowania wprowadzoną przez przedsiębiorcę w roku sprawozdawczym na terytorium kraju, przy czym:
  M1
-
dotyczy opakowań z tworzyw sztucznych,
  M2
-
dotyczy opakowań z aluminium,
  M3
-
dotyczy opakowań ze stali, w tym z blachy stalowej,
  M4
-
dotyczy opakowań z papieru i tektury,
  M5
-
dotyczy opakowań ze szkła gospodarczego, poza ampułkami,
  M6
-
dotyczy opakowań z materiałów naturalnych (drewna i tekstyliów);
OPz indeksem liczbowym
-
oznacza odpowiednio stawkę jednostkową opłaty produktowej w zł za kg dla danego rodzaju opakowania, określoną w obowiązującym w danym roku rozliczeniowym rozporządzeniu w sprawie stawek opłat produktowych, przy czym:
  OP1
-
dotyczy opakowań z tworzyw sztucznych,
  OP2
-
dotyczy opakowań z aluminium,
  OP3
-
dotyczy opakowań ze stali, w tym z blachy stalowej,
  OP4
-
dotyczy opakowań z papieru i tektury,
  OP5
-
dotyczy opakowań ze szkła gospodarczego, poza ampułkami,
  OP6
-
dotyczy opakowań z materiałów naturalnych (drewna i tekstyliów);
Podzysku
-
wyrażony ułamkiem dziesiętnym wymagany w danym roku poziom odzysku;
Mcałkowita
-
oznacza sumę mas w kg wszystkich rodzajów opakowań wprowadzonych przez przedsiębiorcę w roku sprawozdawczym na terytorium kraju;
Modzyskana
-
oznacza sumę mas w kg wszystkich rodzajów odpadów opakowaniowych poddanych odzyskowi w roku sprawozdawczym.