Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Rachunkowość » Zasady rachunkowości »  Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości

Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 6 obowiązującym od 1.02.2021 r. do 15.01.2023 r.
Ewidencja księgowa faktur korygujących u sprzedawcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (1154) z dnia 20.01.2023
Pożyczka udzielona innej jednostce - ujęcie w księgach i wycena na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (578) z dnia 20.01.2023
Ujęcie księgowe odsetek od lokat terminowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (578) z dnia 20.01.2023
Rozliczenie kosztów usługi serwisowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (578) z dnia 20.01.2023
Moment ujęcia rocznej korekty VAT naliczonego w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (578) z dnia 20.01.2023
Przychody działalności operacyjnej w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 2 (1981) z dnia 5.01.2023
Możliwość odstąpienia od obowiązku tworzenia rezerw na niewykorzystane urlopy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (577) z dnia 1.01.2023
Wynagrodzenie zleceniobiorcy w księgach rachunkowych zleceniodawcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (1152) z dnia 1.01.2023
Rozliczenia międzyokresowe w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 104 (1979) z dnia 29.12.2022
Ewidencja księgowa faktur zakupowych na przełomie lat
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1151) z dnia 20.12.2022
Wycena bilansowa zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz ich prezentacja w bilansie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (576) z dnia 20.12.2022
Bilansowe rozliczenie kosztów zagranicznej podróży służbowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (576) z dnia 20.12.2022
Konta służące do ewidencji kosztów reklamy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (576) z dnia 20.12.2022
Otrzymanie dofinansowania po oddaniu środków trwałych do używania
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1973) z dnia 8.12.2022 - Rozliczenia międzyokresowe w księgach rachunkowych
Dokonywanie rozliczeń międzyokresowych kosztów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1973) z dnia 8.12.2022 - Rozliczenia międzyokresowe w księgach rachunkowych
Wydatki na przyszłoroczną prenumeratę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1973) z dnia 8.12.2022 - Rozliczenia międzyokresowe w księgach rachunkowych
Jak rozumieć zasadę istotności?
Gazeta Podatkowa nr 96 (1971) z dnia 1.12.2022
Działalność operacyjna
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2022 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2022 r.
Pozostała działalność operacyjna
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2022 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2022 r.
Działalność finansowa
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2022 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2022 r.
Ujęcie wydatków na zakup prenumeraty w księgach rachunkowych nabywcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (1147) z dnia 10.11.2022
Wybrane rozliczenia międzyokresowe w księgach
Gazeta Podatkowa nr 90 (1965) z dnia 10.11.2022
Refakturowanie kosztów na najemcę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 85 (1960) z dnia 24.10.2022 - Najem, dzierżawa, leasing w księgach rachunkowych
Obniżenie czynszu najmu w księgach wynajmującego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 85 (1960) z dnia 24.10.2022 - Najem, dzierżawa, leasing w księgach rachunkowych
Dotacja przeznaczona na pokrycie kosztów bieżącej działalności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (572) z dnia 20.10.2022
Na jakie konto kosztów odnieść składkę na Fundusz Solidarnościowy?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (572) z dnia 20.10.2022
Wymiana wodomierzy w księgach rachunkowych spółdzielni mieszkaniowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1145) z dnia 20.10.2022
Koszty związane z obsługą rachunku bankowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 82 (1957) z dnia 13.10.2022 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika "Zeszyty Metodyczne Rachunkowości"
Koszty i przychody podatkowe nieujęte w księgach
Gazeta Podatkowa nr 81 (1956) z dnia 10.10.2022
Uregulowanie zaległych opłat na Fundusz i ich księgowanie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 80 (1955) z dnia 6.10.2022 - Dokonywanie wpłat na PFRON i ich obniżanie
Ujęcie w księgach rachunkowych opłaty elektronicznej w systemie e-TOLL
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (571) z dnia 1.10.2022
Księgowanie usług telekomunikacyjnych
Gazeta Podatkowa nr 78 (1953) z dnia 29.09.2022
Spóźniona faktura a data zapisu w księgach
Gazeta Podatkowa nr 77 (1952) z dnia 26.09.2022
Warunki ujmowania przychodów ze sprzedaży dóbr
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (570) z dnia 20.09.2022
Ewidencja księgowa sprzedaży przedłużonej gwarancji i zakupu ubezpieczenia od napraw gwarancyjnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (1142) z dnia 20.09.2022
Pobieranie i rozliczanie opłaty recyklingowej za torby foliowe
Gazeta Podatkowa nr 75 (1950) z dnia 19.09.2022
Rozliczenie VAT i księgowania duplikatu faktury z poprzedniego roku
Gazeta Podatkowa nr 74 (1949) z dnia 15.09.2022
Ekwiwalent za niewykorzystany urlop w księgach rachunkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 73 (1948) z dnia 12.09.2022 - Świadczenia na rzecz pracowników w księgach rachunkowych
Częstotliwość rozliczania sald kont zespołu 5 w ciągu roku obrotowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (569) z dnia 1.09.2022
Rozliczenie przychodu z tytułu dotacji w księgach
Gazeta Podatkowa nr 70 (1945) z dnia 1.09.2022
Wynajem nieruchomości w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 69 (1944) z dnia 29.08.2022
Ujęcie eksportu towarów w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (568) z dnia 20.08.2022
Moment ujęcia w księgach rachunkowych noty odsetkowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (568) z dnia 20.08.2022
Opłata od środków spożywczych (podatek cukrowy) w księgach rachunkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 66 (1941) z dnia 18.08.2022 - Podatki i opłaty w księgach rachunkowych
Ewidencja w księgach opłaty za wywóz odpadów komunalnych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 66 (1941) z dnia 18.08.2022 - Podatki i opłaty w księgach rachunkowych
Wniesienie zaległych wpłat na PFRON i ich księgowanie
Gazeta Podatkowa nr 65 (1940) z dnia 16.08.2022
Przychody według nowego KSR nr 15
Gazeta Podatkowa nr 64 (1939) z dnia 11.08.2022
Zapisy księgowe dotyczące refakturowania kosztów na najemcę
Gazeta Podatkowa nr 64 (1939) z dnia 11.08.2022
Różnice groszowe pomiędzy listą płac a składkami ZUS wynikającymi z deklaracji ZUS DRA
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (567) z dnia 1.08.2022
Moment dokonania korekty kosztów bilansowych w związku z otrzymanym rabatem
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2022 - Transakcje w walutach obcych
Rabat potransakcyjny w księgach rachunkowych nabywcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (1135) z dnia 10.07.2022
Moment ujęcia w księgach kosztów wynagrodzeń
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (565) z dnia 1.07.2022
Skutki stosowania zasady memoriału przy ewidencji przychodów na przełomie lat obrotowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (565) z dnia 1.07.2022
Koszty związane z obsługą rachunku bankowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (565) z dnia 1.07.2022
Dofinansowania w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 50 (1925) z dnia 23.06.2022
Moment powstania przychodu z tytułu opłaconego z góry czynszu za najem lokalu
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2022 - Umowy najmu i dzierżawy w księgach rachunkowych
Na jakim koncie ująć ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (564) z dnia 20.06.2022
Rozliczenie kosztów poniesionych na zakup usługi informatycznej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (564) z dnia 20.06.2022
Rozliczenie w VAT i w księgach otrzymanej premii pieniężnej
Gazeta Podatkowa nr 49 (1924) z dnia 20.06.2022
Ewidencja faktur przychodowych i kosztowych z przełomu miesięcy
Gazeta Podatkowa nr 48 (1923) z dnia 15.06.2022
Bonus roczny za zrealizowanie obrotów a księgi
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 46 (1921) z dnia 9.06.2022 - Dokonywanie korekt w księgach rachunkowych
Rozliczenie faktur korygujących dotyczących usług wykonanych w latach poprzednich
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (563) z dnia 1.06.2022
Do kosztów którego roku zaliczyć opłatę za korzystanie ze środowiska?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (563) z dnia 1.06.2022
Rezerwy na koszty napraw gwarancyjnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (563) z dnia 1.06.2022
Rozliczenie kosztów zagranicznych podróży służbowych
Gazeta Podatkowa nr 41 (1916) z dnia 23.05.2022
Moment ujęcia w kosztach opłat bankowych i podstawa ich udokumentowania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (562) z dnia 20.05.2022
Wypłata pracownikowi wynagrodzenia należnego za czas niezdolności do pracy wskutek choroby
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (562) z dnia 20.05.2022
Koszty reklamy w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 38 (1913) z dnia 12.05.2022
Pożyczki w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 36 (1911) z dnia 5.05.2022
Jak zaksięgować fakturę przychodową na przełomie miesięcy?
Gazeta Podatkowa nr 35 (1910) z dnia 2.05.2022
Udokumentowanie kary umownej i jej ewidencja w księgach
Gazeta Podatkowa nr 35 (1910) z dnia 2.05.2022
Jak rozliczyć zakup usługi serwisowej, obejmującej dwa lata obrotowe?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (561) z dnia 1.05.2022
Korekty kosztów bilansowych - zasady ogólne
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (1128) z dnia 1.05.2022
Wskazanie daty zapisu w księgach
Gazeta Podatkowa nr 33 (1908) z dnia 25.04.2022
Przychody z działalności podstawowej - produkcyjnej
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2022 - Rachunkowość jednostek produkcyjnych
Ujęcie w księgach rachunkowych wynagrodzenia należnego zleceniobiorcy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (560) z dnia 20.04.2022
Korekta VAT naliczonego w związku ze zmianą sposobu wykorzystywania nieruchomości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (560) z dnia 20.04.2022
Moment ujęcia w księgach spółki z o.o. udziału w zysku spółki komandytowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (560) z dnia 20.04.2022
Ewidencja księgowa faktur kosztowych na przełomie miesięcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (1126) z dnia 10.04.2022
Przekształcenie spółki jawnej w komandytową
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (1126) z dnia 10.04.2022
Rozliczenie księgowe rocznej korekty VAT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (1126) z dnia 10.04.2022
Moment ujęcia w kosztach podatkowych opłat leasingowych
Dodatek nr 12 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 z dnia 1.04.2022 - Koszty podatkowe - kwalifikacja i moment ich rozliczenia
Ujęcie w księgach rachunkowych spółki wynagrodzenia członka zarządu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (559) z dnia 1.04.2022
Utworzenie rezerwy na przyszłe świadczenia pracownicze
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (114) z dnia 1.04.2022
Premia motywacyjna w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym NZOZ
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (114) z dnia 1.04.2022
Nadrzędne zasady rachunkowości uwzględniane przy kwalifikowaniu kosztów do danego roku obrotowego
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2022 - Przykłady rozliczania kosztów i przychodów na przełomie lat obrotowych
Koszty energii za grudzień, wynikające z faktury wystawionej w styczniu
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2022 - Przykłady rozliczania kosztów i przychodów na przełomie lat obrotowych
Rozliczenie wydatków związanych z krajową podróżą służbową
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2022 - Przykłady rozliczania kosztów i przychodów na przełomie lat obrotowych
Prenumerata czasopism na 2022 r., opłacona w 2021 r.
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2022 - Przykłady rozliczania kosztów i przychodów na przełomie lat obrotowych
Odsetki od kredytu z terminem zapłaty w następnym roku obrotowym
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2022 - Przykłady rozliczania kosztów i przychodów na przełomie lat obrotowych
Moment powstania przychodu bilansowego i podatkowego
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2022 - Przykłady rozliczania kosztów i przychodów na przełomie lat obrotowych
Czynsz za najem lokalu, zafakturowany i opłacony z góry
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2022 - Przykłady rozliczania kosztów i przychodów na przełomie lat obrotowych
Dotacja otrzymana na remont środka trwałego
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2022 - Przykłady rozliczania kosztów i przychodów na przełomie lat obrotowych
Ustalenie odroczonego podatku dochodowego
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2022 - Przykłady rozliczania kosztów i przychodów na przełomie lat obrotowych
Dostawy niefakturowane na przykładach liczbowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (558) z dnia 20.03.2022
Ewidencja księgowa wynagrodzeń pracowników młodocianych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1123) z dnia 10.03.2022
Dofinansowanie do kosztów szkolenia otrzymane w kolejnym roku obrotowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1123) z dnia 10.03.2022
Przychód ze sprzedaży usług na przełomie roku
Gazeta Podatkowa nr 18 (1893) z dnia 3.03.2022
Przychód z tytułu czynszu za najem lokalu, zafakturowanego i opłaconego z góry
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (557) z dnia 1.03.2022
Ujęcie dotacji dla celów bilansowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1122) z dnia 1.03.2022
Zobowiązania wobec ZUS i pracowników z tytułu wynagrodzeń
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1891) z dnia 24.02.2022 - Bilans oraz rachunek zysków i strat dotyczące 2021 r.
Rozliczenie bonusu rocznego w podatku VAT i księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 16 (1891) z dnia 24.02.2022
Ujęcie faktur zbiorczych oraz ich korekt w ewidencji księgowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1121) z dnia 20.02.2022
Zasady dotyczące korekty przychodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1121) z dnia 20.02.2022
Obowiązek tworzenia rezerw w postaci biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (556) z dnia 20.02.2022
Jak rozliczyć dotację na przełomie roku?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (556) z dnia 20.02.2022
Moment uznania przychodów kwotą dofinansowania do kosztów wynagrodzenia stażystów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (556) z dnia 20.02.2022
Przejście z PKPiR na księgi rachunkowe - obowiązki rejestracyjne oraz ewidencja faktur na przełomie roku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1120) z dnia 10.02.2022
Dostawa zrealizowana w grudniu 2021 r. potwierdzona fakturą wystawioną w styczniu 2022 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1120) z dnia 10.02.2022
Moment rozliczenia opłat rocznych - wybrane przykłady
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1120) z dnia 10.02.2022
Ujęcie odsetek od zobowiązania w księgach i rachunku podatkowym
Gazeta Podatkowa nr 11 (1886) z dnia 7.02.2022
Opłaty drogowe dotyczące przełomu lat 2021 i 2022
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1119) z dnia 1.02.2022
Pozostałe przychody i koszty operacyjne w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 8 (1883) z dnia 27.01.2022
Ustalenie odroczonego podatku dochodowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (554) z dnia 20.01.2022
Dostosowanie ewidencji bilansowej przychodów ze sprzedaży do potrzeb podatkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (554) z dnia 20.01.2022
Refundacja kosztów związanych z zatrudnieniem osób w ramach prac społecznie użytecznych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (554) z dnia 20.01.2022
Prezentacja w bilansie dostawy towarów, nieudokumentowanej fakturą
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (554) z dnia 20.01.2022
Wycena bilansowa niezakończonych usług długoterminowych
Gazeta Podatkowa nr 5 (1880) z dnia 17.01.2022
Przychody działalności operacyjnej w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 4 (1879) z dnia 13.01.2022
Ewidencja księgowa usługi rozliczanej w okresach rozliczeniowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1117) z dnia 10.01.2022
Koszty i przychody z przełomu roku (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 3 (1878) z dnia 10.01.2022
Ujęcie w księgach rachunkowych i bilansie wynagrodzeń, składek ZUS oraz wpłat do PPK
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (553) z dnia 1.01.2022
Ewidencja księgowa wynagrodzenia członka zarządu z tytułu pełnionej funkcji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (1116) z dnia 1.01.2022
Przekształcenie spółki i zamknięcie ksiąg w trakcie miesiąca, a podział przychodów i kosztów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (1116) z dnia 1.01.2022
Ujęcie wydatków na zakup prenumeraty w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (552) z dnia 20.12.2021
Dotacja na przełomie roku w księgach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1871) z dnia 16.12.2021 - Ostrożna wycena na potrzeby bilansu
Zaliczka zapłacona na przełomie roku a koszty bilansowe i podatkowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (1114) z dnia 10.12.2021
Korekta in minus WNT
Gazeta Podatkowa nr 96 (1867) z dnia 2.12.2021
Zasady inwentaryzacji rozrachunków publicznoprawnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (551) z dnia 1.12.2021
Ujęcie podatków i opłat w księgach i sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (551) z dnia 1.12.2021
Opłata za marnowanie żywności należna za dany rok obrotowy, a opłacona w roku następnym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (551) z dnia 1.12.2021
Podstawa prawna tworzenia biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (551) z dnia 1.12.2021
Odsetki od należności w księgach rachunkowych sprzedawcy (dostawcy)
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (551) z dnia 1.12.2021
Odsetki dotyczące zobowiązań w księgach rachunkowych nabywcy (odbiorcy)
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (551) z dnia 1.12.2021
Ewidencja księgowa wydatków na zakup prenumeraty
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (1113) z dnia 1.12.2021
Działalność operacyjna
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Pozostała działalność operacyjna
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Działalność finansowa
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Zasady kwalifikacji kosztów podróży służbowej dla celów podatkowych i bilansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (550) z dnia 20.11.2021
Koszty podatkowe po zamknięciu miesiąca
Gazeta Podatkowa nr 91 (1862) z dnia 15.11.2021
Rozliczenie księgowe dotacji na wytworzenie aplikacji
Gazeta Podatkowa nr 88 (1859) z dnia 4.11.2021
Korekty dokonywane w trakcie roku obrotowego
Dodatek nr 31 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2021 - Korekty rozliczeń podatkowych i księgowych
Rabat otrzymany po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
Dodatek nr 31 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2021 - Korekty rozliczeń podatkowych i księgowych
Rozliczenie ryczałtowych przychodów za świadczenia zdrowotne, niezrealizowane w 2020 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (549) z dnia 1.11.2021
Moment ujęcia w księgach usługodawcy kosztu bezpośrednio związanego z przychodem
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (548) z dnia 20.10.2021
Ujęcie w księgach przychodu ze sprzedaży na przełomie miesiąca
Gazeta Podatkowa nr 82 (1853) z dnia 14.10.2021
Podatek cukrowy i od tzw. małpek w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 79 (1850) z dnia 4.10.2021
Zasady wyceny faktur korygujących w księgach rachunkowych
Dodatek nr 28 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 z dnia 1.10.2021 - Rozliczanie transakcji walutowych - podatki i ewidencja księgowa
Moment ujęcia opłaty recyklingowej w kosztach bilansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (547) z dnia 1.10.2021
Rabat otrzymany po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (1107) z dnia 1.10.2021
Moment ujęcia w kosztach podatkowych raty leasingowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (1106) z dnia 20.09.2021
Rozliczenie wpłaty do PPK w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 72 (1843) z dnia 9.09.2021
Ewidencja księgowa ekwiwalentu za niewykorzystany urlop
Gazeta Podatkowa nr 70 (1841) z dnia 2.09.2021
Wynagrodzenie z umowy o dzieło - ujęcie księgowe
Dodatek nr 25 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 25 z dnia 1.09.2021 - Umowy cywilnoprawne - podatki, ZUS i ewidencja księgowa
Należność z tytułu kary umownej w księgach rachunkowych nabywcy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (545) z dnia 1.09.2021
Zobowiązania z tytułu kary umownej w księgach rachunkowych sprzedawcy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (545) z dnia 1.09.2021
Rozliczenie kosztów podróży służbowej, w której wykorzystano prywatne auto pracownika
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (545) z dnia 1.09.2021
Umorzenie podatku od nieruchomości
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 69 (1840) z dnia 30.08.2021 - Rozrachunki publicznoprawne w księgach rachunkowych
Wynagrodzenie wypłacane nieterminowo
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 69 (1840) z dnia 30.08.2021 - Rozrachunki publicznoprawne w księgach rachunkowych
Opłata od środków spożywczych w księgach rachunkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 69 (1840) z dnia 30.08.2021 - Rozrachunki publicznoprawne w księgach rachunkowych
Ujęcie w księgach rachunkowych opłaty recyklingowej za torby foliowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 69 (1840) z dnia 30.08.2021 - Rozrachunki publicznoprawne w księgach rachunkowych
Ewidencja księgowa dofinansowania z PFRON wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 64 (1835) z dnia 12.08.2021 - Otrzymanie dofinansowania w ewidencji księgowej
Księgowanie spóźnionych faktur kosztowych
Gazeta Podatkowa nr 64 (1835) z dnia 12.08.2021
Zakup usługi serwisowej środka trwałego, obejmującej dwa lata obrotowe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (543) z dnia 1.08.2021
Sprzedaż biletów na koncert a ewidencja przychodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (1101) z dnia 1.08.2021
Rozporządzenie o zaniechaniu poboru podatku od pomocy covidowej z PFR
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021
Definicja i moment powstania przychodu
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2021 - Rachunkowość jednostek handlowych
Moment dokonania korekty kosztów bilansowych w związku z otrzymanym rabatem
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (542) z dnia 20.07.2021
Wydzielenie kont służących do ewidencji kosztów reprezentacji i reklamy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (542) z dnia 20.07.2021
W jaki sposób rozwiązać rezerwę utworzoną na nagrody jubileuszowe?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (542) z dnia 20.07.2021
Tworzenie rezerw na świadczenia pracownicze
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (1100) z dnia 20.07.2021
Nota odsetkowa otrzymana od kontrahenta
Gazeta Podatkowa nr 56 (1827) z dnia 15.07.2021
Umorzenie odsetek od należności w księgach
Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021
Nota odsetkowa otrzymana od kontrahenta
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (1099) z dnia 10.07.2021
Jak ująć w księgach niewypłacone terminowo wynagrodzenia?
Gazeta Podatkowa nr 54 (1825) z dnia 8.07.2021
Przychody rozliczane w czasie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 54 (1825) z dnia 8.07.2021 - Rozliczenia międzyokresowe w księgach rachunkowych
Rozliczenia międzyokresowe kosztów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 54 (1825) z dnia 8.07.2021 - Rozliczenia międzyokresowe w księgach rachunkowych
Obciążenie kontrahenta karą umowną na podstawie noty księgowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (541) z dnia 1.07.2021
Zaliczki w świetle prawa bilansowego i podatkowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (541) z dnia 1.07.2021
Zapisy polityki rachunkowości dotyczące ewidencji i rozliczania dotacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (541) z dnia 1.07.2021
Zwrot składki PPK pracownikowi na skutek jego rezygnacji z uczestnictwa w programie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (1098) z dnia 1.07.2021
Nadrzędne zasady rachunkowości
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 50 (1821) z dnia 24.06.2021 - Rachunkowość dla początkujących wybrane zagadnienia
W jaki sposób określić datę zapisu księgowego?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 50 (1821) z dnia 24.06.2021 - Rachunkowość dla początkujących wybrane zagadnienia
Księgowe rozliczenie wydatków na prywatne auto w podróży służbowej
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2021 - Samochód osobowy w firmie - wycena i ewidencja wybranych operacji gospodarczych
Zapłata otrzymanej z opóźnieniem faktury za usługę
Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (540) z dnia 20.06.2021
Ewidencja kosztów według rodzajów w księgach dewelopera
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (540) z dnia 20.06.2021
Rozliczenie bilansowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (1097) z dnia 20.06.2021
Umowy długoterminowe - rozliczenie bilansowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (1096) z dnia 10.06.2021
Ewidencja księgowa wpłat do PPK
Gazeta Podatkowa nr 45 (1816) z dnia 7.06.2021
Ewidencja w księgach faktur prognoz
Gazeta Podatkowa nr 45 (1816) z dnia 7.06.2021
Roczna korekta VAT naliczonego z powodu zmiany wskaźnika proporcji
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2021 - Wybrane rozrachunki publicznoprawne w księgach rachunkowych
Podatek od nieruchomości w księgach rachunkowych spółki z o.o.
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2021 - Wybrane rozrachunki publicznoprawne w księgach rachunkowych
Wynagrodzenie członka zarządu - ujęcie w księgach rachunkowych spółki
Dodatek nr 18 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 z dnia 1.06.2021 - Świadczenia na rzecz pracowników i innych osób - rozliczenie podatkowe i ujęcie księgowe
W księgach którego roku ująć zwrot sprzedanych towarów?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (539) z dnia 1.06.2021
Ekwiwalent za niewykorzystany urlop w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 43 (1814) z dnia 31.05.2021
Ewidencja związana z refakturowaniem usług
Gazeta Podatkowa nr 42 (1813) z dnia 27.05.2021
Kwalifikowanie kosztów według ich rodzajów (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 40 (1811) z dnia 20.05.2021
Koszty niewypłaconych wynagrodzeń pracowników
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 37 (1808) z dnia 10.05.2021 - Wybrane przypadki różnic między ujęciem bilansowym a podatkowym
Odsetki od zobowiązań publicznoprawnych oraz wobec dostawców
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 37 (1808) z dnia 10.05.2021 - Wybrane przypadki różnic między ujęciem bilansowym a podatkowym
Nienotyfikowane odsetki od lokaty naliczone na dzień bilansowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 37 (1808) z dnia 10.05.2021 - Wybrane przypadki różnic między ujęciem bilansowym a podatkowym
Rozliczenie wydatków na zakup polisy ubezpieczeniowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (1092) z dnia 1.05.2021
Koszty bezpośrednie związane z przychodem poprzedniego roku - rozliczenie dla celów CIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (1092) z dnia 1.05.2021
Nota odsetkowa dotycząca 2020 r., a zapłacona w 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 33 (1804) z dnia 26.04.2021
Odliczenie VAT i ujęcie w księgach faktury z ubiegłego roku
Gazeta Podatkowa nr 33 (1804) z dnia 26.04.2021
Nota odsetkowa dotycząca 2020 r., a zapłacona w 2021 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (536) z dnia 20.04.2021
Koszty zakupu narzędzi wykorzystywanych na potrzeby świadczenia usług budowlanych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (536) z dnia 20.04.2021
Koszty usług pokryte refundacją w księgach rachunkowych oraz rozliczeniu podatkowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (1090) z dnia 10.04.2021
Rozliczanie kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (535) z dnia 1.04.2021
Ujęcie w księgach rachunkowych opłaty za marnowanie żywności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (535) z dnia 1.04.2021
Ujęcie duplikatu faktury w księgach rachunkowych nabywcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1089) z dnia 1.04.2021
Ujęcie otrzymanej premii w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1089) z dnia 1.04.2021
Prowizja za terminal płatniczy opłacona w ramach wsparcia obrotu bezgotówkowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1089) z dnia 1.04.2021
Zwrot dofinansowania otrzymanego z WUP na ochronę miejsc pracy - ujęcie w księgach oraz wykazanie w sprawozdaniu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1089) z dnia 1.04.2021
Czego kierownictwo jednostki może dowiedzieć się z bilansu?
Gazeta Podatkowa nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021
Ogólne zasady korygowania przychodów w księgach rachunkowych
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2021 - Zdarzenia po dniu bilansowym - ujęcie w księgach i prezentacja w sprawozdaniu finansowym
Wpływ na sprawozdanie zwolnienia z opłacania składek ZUS, uzyskanego w ramach tarczy 6.0
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (534) z dnia 20.03.2021
Konflikt zasady ostrożności z zasadami memoriału i współmierności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (534) z dnia 20.03.2021
Specyfika działalności deweloperskiej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (534) z dnia 20.03.2021
Jak rozliczyć koszt opłaty leasingowej zafakturowany w grudniu?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (534) z dnia 20.03.2021
Roczna korekta VAT naliczonego z powodu zmiany wskaźnika proporcji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (534) z dnia 20.03.2021
Podatek od nieruchomości w księgach rachunkowych spółki z o.o.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (534) z dnia 20.03.2021
Obniżenie na podstawie decyzji wydanej w 2021 r. opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania za 2020 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (1088) z dnia 20.03.2021
Zwolnienie z opłacania składek ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (1088) z dnia 20.03.2021
Ewidencja księgowa opłaty od środków spożywczych
Gazeta Podatkowa nr 20 (1791) z dnia 11.03.2021
Rozliczenie bilansowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1087) z dnia 10.03.2021
Rodzaje przychodów rozliczanych w czasie z zachowaniem zasady ostrożności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (533) z dnia 1.03.2021
Bilansowe zasady rozliczania kosztów wynagrodzeń, składek ZUS oraz wpłat do PPK
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (533) z dnia 1.03.2021
Jak rozliczyć w księgach koszty zakupu kodów do e-booków?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (533) z dnia 1.03.2021
Moment ujęcia w księgach duplikatu faktury kosztowej oraz jej korekty
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (533) z dnia 1.03.2021
Zasady wyceny faktur korygujących w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1086) z dnia 1.03.2021
Ujęcie kredytów w bilansie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (1788) z dnia 1.03.2021 - Zasady prezentacji i wycena aktywów i pasywów w bilansie
Świadczenia pracownicze, na które tworzone są rezerwy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (532) z dnia 20.02.2021
Faktura za szkolenie pracownika, otrzymana przed wpływem dofinansowania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (532) z dnia 20.02.2021
Rozliczenie kosztów usług transportowych na przełomie lat obrotowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (532) z dnia 20.02.2021
Przychody działalności operacyjnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 14 (1785) z dnia 18.02.2021 - Sporządzanie rachunku zysków i strat za 2020 rok
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 6 w pozostałych wersjach czasowych
Ujęcie w księgach operacji związanych z wypłatą zaliczki na poczet zysku spółki opodatkowanej estońskim CIT
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2024 - Obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze w związku z przejściem na estoński CIT - wybrane zagadnienia
Odpowiedzi Min. Fin. na pytania naszego Wydawnictwa w zakresie korekt w estońskim CIT
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2024 - Obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze w związku z przejściem na estoński CIT - wybrane zagadnienia
Rozliczenie przychodu ze sprzedaży usług szkoleniowych w księgach spółki opodatkowanej estońskim CIT
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2024 - Obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze w związku z przejściem na estoński CIT - wybrane zagadnienia
Ustawowy obowiązek zapewnienia współmierności przychodów i kosztów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (611) z dnia 1.06.2024
Zakup maszyny produkcyjnej sfinansowany oprocentowaną pożyczką
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (611) z dnia 1.06.2024
Odsetki za zwłokę od nieopłaconych w terminie składek ZUS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (611) z dnia 1.06.2024
Prognozowane zużycie energii elektrycznej w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (611) z dnia 1.06.2024
Wątpliwości przy ustalaniu daty ujęcia przychodów w księgach
Gazeta Podatkowa nr 44 (2127) z dnia 29.05.2024
Rozliczanie kosztów ubezpieczenia na podstawie polisy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (610) z dnia 20.05.2024
Problemy z ewidencją i wyceną inwestycji w nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 40 (2123) z dnia 16.05.2024
Data wypłaty wynagrodzeń za zlecenia a koszty w księgach
Gazeta Podatkowa nr 40 (2123) z dnia 16.05.2024
Jak rozliczać w księgach koszty wynikające z faktur prognoz?
Gazeta Podatkowa nr 38 (2121) z dnia 9.05.2024
Refaktura dla najemcy a koszty i przychody w księgach
Gazeta Podatkowa nr 37 (2120) z dnia 6.05.2024
Konto kosztów według rodzajów, właściwe do ujęcia opłaty e-TOLL
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (609) z dnia 1.05.2024
Ujęcie w księgach faktury kosztowej na przełomie miesięcy
Gazeta Podatkowa nr 33 (2116) z dnia 22.04.2024
Rezerwy na świadczenia pracownicze, dotyczące osób zatrudnionych bezpośrednio przy świadczeniu usług
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2024 - Utworzenie rezerw na świadczenia pracownicze po raz pierwszy
Rozliczenie sprzedaży towarów wraz z dodatkowymi elementami na przełomie roku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (608) z dnia 20.04.2024
Opłata za opakowania w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (1199) z dnia 20.04.2024
Faktura kosztowa dotycząca poprzedniego roku
Gazeta Podatkowa nr 30 (2113) z dnia 11.04.2024
Ewidencja księgowa otrzymanej premii pieniężnej
Dodatek nr 13 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 z dnia 1.04.2024 - Akcje promocyjne w firmie - rozliczenie podatkowe i ujęcie księgowe
Ewidencja księgowa rozliczeń międzyokresowych kosztów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (607) z dnia 1.04.2024
Koszty dotyczące wykonanych, lecz niezafakturowanych usług
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1197) z dnia 1.04.2024
Koszty sprawy sądowej i wypłaconego odszkodowania - ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1197) z dnia 1.04.2024
Ujęcie skutków korekty składki zdrowotnej w księgach rachunkowych przedsiębiorcy
Dodatek nr 12 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 z dnia 20.03.2024 - Składka zdrowotna - podstawa wymiaru, odliczanie w PIT i rozliczenie roczne w 2024 r.
Ujęcie w księgach korekty błędu wykrytego przed sporządzeniem sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (606) z dnia 20.03.2024
Moment powstania przychodu podatkowego ze sprzedaży towaru na przełomie lat
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1195) z dnia 10.03.2024
Wycena lokat na dzień bilansowy oraz ich prezentacja w bilansie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1195) z dnia 10.03.2024
Korekta podatku od nieruchomości za 2023 r. w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 19 (2102) z dnia 4.03.2024
Korekty wyniku finansowego o pozycje niepowodujące zmian stanu środków pieniężnych w metodzie pośredniej
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2024 - Rachunek przepływów pieniężnych za 2023 r.
Korekta przychodów ze sprzedaży
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1194) z dnia 1.03.2024
Sprzedaż, zakup i wykorzystanie voucherów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1194) z dnia 1.03.2024
Koszty po przejściu z ksiąg rachunkowych na księgę podatkową
Gazeta Podatkowa nr 18 (2101) z dnia 29.02.2024
Rabaty na przełomie roku w księgach i podatku
Gazeta Podatkowa nr 18 (2101) z dnia 29.02.2024
Duplikat faktury z 2023 r. w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 18 (2101) z dnia 29.02.2024
Zmiana stanu produktów w rachunku zysków i strat
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (2099) z dnia 22.02.2024 - Koszty i przychody w rachunku zysków i strat za 2023 r.
Ewidencja księgowa premii rocznej przyznanej pracownikom
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1193) z dnia 20.02.2024
Podatek od nieruchomości za 2024 r. - ujęcie w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1193) z dnia 20.02.2024
Wynagrodzenia należne spadkobiercom po zmarłym pracowniku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1193) z dnia 20.02.2024
Korekta przychodów z lat ubiegłych w księgach
Gazeta Podatkowa nr 11 (2094) z dnia 5.02.2024
Rezerwy w przepisach o rachunkowości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1191) z dnia 1.02.2024
Skutki bilansowe odstąpienia od dochodzenia odsetek od należności
Gazeta Podatkowa nr 10 (2093) z dnia 1.02.2024
Bonus roczny dotyczący 2023 r. w księgach nabywcy
Gazeta Podatkowa nr 9 (2092) z dnia 29.01.2024
Skutki rezygnacji z VAT w 2024 r. w VAT i księgach
Gazeta Podatkowa nr 8 (2091) z dnia 25.01.2024
Koszty na przełomie roku
Gazeta Podatkowa nr 7 (2090) z dnia 22.01.2024
Refaktura kosztów mediów za grudzień 2023 r. w księgach
Gazeta Podatkowa nr 7 (2090) z dnia 22.01.2024
Ograniczenie obowiązków wynikające z zawieszenia działalności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (602) z dnia 20.01.2024
Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane przez jednostkę budżetową byłemu pracownikowi
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (602) z dnia 20.01.2024
Przychody z przełomu roku
Gazeta Podatkowa nr 6 (2089) z dnia 18.01.2024
Przychody i koszty finansowe
Gazeta Podatkowa nr 4 (2087) z dnia 11.01.2024
Ewidencja księgowa rocznej korekty VAT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1189) z dnia 10.01.2024
Wykazanie w RZiS dotacji na przełomie roku
Gazeta Podatkowa nr 3 (2086) z dnia 8.01.2024
Ujęcie księgowe premii dla pracowników za 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 3 (2086) z dnia 8.01.2024
Wynagrodzenia pracowników za grudzień 2023 r. wypłacane w styczniu 2024 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 1 (2084) z dnia 2.01.2024 - Koszty i przychody na przełomie roku w księgach rachunkowych
Faktury z 2023 r. prognozujące zużycie mediów w 2024 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 1 (2084) z dnia 2.01.2024 - Koszty i przychody na przełomie roku w księgach rachunkowych
Koszty energii z 2023 r. zafakturowane w 2024 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 1 (2084) z dnia 2.01.2024 - Koszty i przychody na przełomie roku w księgach rachunkowych
Zakup prenumeraty prasy na 2024 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 1 (2084) z dnia 2.01.2024 - Koszty i przychody na przełomie roku w księgach rachunkowych
Zwrot w styczniu 2024 r. towaru sprzedanego w 2023 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 1 (2084) z dnia 2.01.2024 - Koszty i przychody na przełomie roku w księgach rachunkowych
Sprzedaż z 2023 r. zafakturowana w styczniu 2024 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 1 (2084) z dnia 2.01.2024 - Koszty i przychody na przełomie roku w księgach rachunkowych
Dotacja na przełomie roku w księgach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 1 (2084) z dnia 2.01.2024 - Koszty i przychody na przełomie roku w księgach rachunkowych
Odszkodowanie przyznane w 2024 r. za szkodę powstałą w 2023 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 1 (2084) z dnia 2.01.2024 - Koszty i przychody na przełomie roku w księgach rachunkowych
Ewidencjonowanie zdarzeń na przełomie roku - wybrane problemy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (601) z dnia 1.01.2024
Podstawowe zasady przypisywania kosztów do odpowiednich okresów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (601) z dnia 1.01.2024
Dotacja celowa w sprawozdaniu finansowym instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (601) z dnia 1.01.2024
Ewidencja księgowa faktur kosztowych na przełomie lat
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (1188) z dnia 1.01.2024
Ujęcie w bilansie wynagrodzeń
Gazeta Podatkowa nr 102 (2081) z dnia 21.12.2023
Przyporządkowanie kosztów i przychodów do roku, którego dotyczą
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (600) z dnia 20.12.2023
Ujęcie i wycena eksportu w księgach rachunkowych według KSR
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (600) z dnia 20.12.2023
Odsetki od kredytu w rachunku bieżącym i wycena zobowiązania na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (600) z dnia 20.12.2023
Estoński CIT - skutki przeznaczenia całego zysku na wypłatę dywidendy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (600) z dnia 20.12.2023
Ujęcie w księgach faktury za udział w targach w 2024 r.
Gazeta Podatkowa nr 100 (2079) z dnia 14.12.2023
Faktura za ratę leasingową na przełomie roku
Gazeta Podatkowa nr 98 (2077) z dnia 7.12.2023
Bilansowe rozliczenie wynagrodzeń pracowników produkcyjnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (599) z dnia 1.12.2023
Podstawa prawna dokonywania czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (599) z dnia 1.12.2023
Ewidencjonowanie kosztów przedsięwzięcia deweloperskiego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (599) z dnia 1.12.2023
Ubezpieczenie samochodu ciężarowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (1185) z dnia 1.12.2023
Inwestycje w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 96 (2075) z dnia 30.11.2023
Prezentacja w bilansie udzielonej pożyczki
Gazeta Podatkowa nr 96 (2075) z dnia 30.11.2023
Działalność operacyjna
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Pozostała działalność operacyjna
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Działalność finansowa
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Ewidencja księgowa wydatków na zakup prenumeraty na przyszły rok
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (1184) z dnia 20.11.2023
Wycena bilansowa środków pieniężnych na rachunku bankowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (597) z dnia 1.11.2023
Indywidualne usługi projektowe dewelopera
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1182) z dnia 1.11.2023
Utworzenie rezerwy na niewykorzystane urlopy a obowiązek ustalenia podatku odroczonego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1181) z dnia 20.10.2023
Dofinansowanie z urzędu pracy wynagrodzeń zatrudnionych bezrobotnych
Gazeta Podatkowa nr 84 (2063) z dnia 19.10.2023
Ujęcie wynagrodzeń oraz otrzymanego dofinansowania z UP w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (1180) z dnia 10.10.2023
Odpowiedzi Min. Fin. na pytania naszego Wydawnictwa w zakresie korekt w estońskim CIT
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (595) z dnia 1.10.2023
Moment wprowadzenia do ksiąg rachunkowych duplikatu faktury kosztowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (595) z dnia 1.10.2023
Wynagrodzenia pracowników produkcyjnych w ujęciu podatkowym i bilansowym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (2057) z dnia 28.09.2023 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
Licencja na program komputerowy nabyta w ciągu roku obrotowego, na okres 12 miesięcy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (2057) z dnia 28.09.2023 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
Ujęcie w księgach dofinansowania na szkolenia pracowników
Gazeta Podatkowa nr 78 (2057) z dnia 28.09.2023
Ogólne zasady ujęcia przychodów dla celów bilansowych i podatkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (594) z dnia 20.09.2023
Niewypłacone wynagrodzenia za poprzedni miesiąc w księgach
Gazeta Podatkowa nr 74 (2053) z dnia 14.09.2023
Wycena magazynowa towarów przyjętych po naprawie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (1177) z dnia 10.09.2023
Koszty pośrednie w aspekcie bilansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (593) z dnia 1.09.2023
Korekta błędu dotyczącego lat poprzednich
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (593) z dnia 1.09.2023
Umorzenie raty podatku od nieruchomości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (593) z dnia 1.09.2023
Różne formy reklamy a ujęcie w księgach
Gazeta Podatkowa nr 70 (2049) z dnia 31.08.2023
Wynagrodzenia a zasada memoriału
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (1175) z dnia 20.08.2023
Udokumentowanie i ujęcie księgowe reklamacji materiałów na przełomie lat obrotowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (1175) z dnia 20.08.2023
Moment ujęcia kosztów wynikających z faktur zakupu materiałów biurowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (591) z dnia 1.08.2023
Pobieranie i rozliczanie opłaty za torby foliowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 60 (2039) z dnia 27.07.2023 - Podatki i opłaty w działalności przedsiębiorcy
Definicja i moment powstania przychodu ze sprzedaży
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2023 - Przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej - wybrane zagadnienia
Ujęcie składki zdrowotnej w księgach rachunkowych podatnika opłacającego podatek liniowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (590) z dnia 20.07.2023
Dotacje w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 58 (2037) z dnia 20.07.2023
Ujęcie w księgach odsetek od zobowiązań a koszty podatkowe
Gazeta Podatkowa nr 55 (2034) z dnia 10.07.2023
Ujęcie udzielonego rabatu w księgach rachunkowych sprzedawcy
Dodatek nr 21 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 19 z dnia 1.07.2023 - Rabat - skutki podatkowe u sprzedawcy i nabywcy oraz ujęcie księgowe
Rabat potransakcyjny w księgach rachunkowych nabywcy
Dodatek nr 21 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 19 z dnia 1.07.2023 - Rabat - skutki podatkowe u sprzedawcy i nabywcy oraz ujęcie księgowe
Korekty kosztów bilansowych - zasady ogólne
Dodatek nr 21 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 19 z dnia 1.07.2023 - Rabat - skutki podatkowe u sprzedawcy i nabywcy oraz ujęcie księgowe
Korekta kosztów z tytułu zamrożenia cen energii elektrycznej w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (589) z dnia 1.07.2023
Licencja na program komputerowy nabyta w ciągu roku obrotowego, na okres 12 miesięcy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (589) z dnia 1.07.2023
Koszty naprawy telefonu uszkodzonego przez pracownika
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (589) z dnia 1.07.2023
Wycena kredytu inwestycyjnego na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (588) z dnia 20.06.2023
Dostawa towaru i jego sprzedaż przed otrzymaniem faktury zakupu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (588) z dnia 20.06.2023
Podróże służbowe pracowników w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 48 (2027) z dnia 15.06.2023
Rozliczenie skonta w VAT oraz księgach sprzedawcy i kupującego
Gazeta Podatkowa nr 47 (2026) z dnia 12.06.2023
Ewidencja księgowa usługi licencyjnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (1168) z dnia 10.06.2023
Korekta kosztów wykazanych w roku poprzedzającym zmianę formy opodatkowania na estoński CIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (1168) z dnia 10.06.2023
Podatki i opłaty w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 44 (2023) z dnia 1.06.2023
Zasady kwalifikowania kosztów bilansowych do danego okresu sprawozdawczego
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2023 - Jak sporządzić politykę rachunkowości jednostki?
Rozliczanie dotacji na przełomie roku obrotowego
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2023 - Jak sporządzić politykę rachunkowości jednostki?
Zwrot najemcy nakładów poniesionych na adaptację lokalu w księgach wynajmującego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (586) z dnia 20.05.2023
Ujęcie skutków korekty składki zdrowotnej w księgach rachunkowych przedsiębiorcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (1165) z dnia 10.05.2023
Odsetki od zobowiązań naliczane na dzień bilansowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (1165) z dnia 10.05.2023
Ustalenie daty zapisu w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 37 (2016) z dnia 8.05.2023
Przedpłaty na dostawę dóbr i świadczenie usług
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2023 - Rozrachunki z kontrahentami w księgach rachunkowych
Kary umowne za nieterminowe wykonanie świadczenia lub usługi
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2023 - Rozrachunki z kontrahentami w księgach rachunkowych
Odsetki z tytułu transakcji zakupu-sprzedaży
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2023 - Rozrachunki z kontrahentami w księgach rachunkowych
Jak zaksięgować koszt noclegu pracownika w podróży służbowej?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (585) z dnia 1.05.2023
Moment ujęcia kosztów ogólnozakładowych w kosztach bilansowych i podatkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (585) z dnia 1.05.2023
Faktury zakupowe na przełomie miesięcy - ujęcie w księgach rachunkowych nabywcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (1164) z dnia 1.05.2023
Zasiłek chorobowy oraz wynagrodzenie za niewykorzystany urlop w ewidencji księgowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (1164) z dnia 1.05.2023
Moment zaliczenia podatku od nieruchomości do kosztów bilansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (584) z dnia 20.04.2023
Zasady korekty składek ZUS za bieżący i poprzedni rok obrotowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (584) z dnia 20.04.2023
Prezentacja niewniesionych dopłat w zestawieniu zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (584) z dnia 20.04.2023
Wynagrodzenia pracownicze o różnym momencie uwzględnienia w wyniku finansowym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 31 (2010) z dnia 17.04.2023 - Wynagrodzenia w księgach rachunkowych i księdze podatkowej
Ekwiwalent za niewykorzystany urlop w księgach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 31 (2010) z dnia 17.04.2023 - Wynagrodzenia w księgach rachunkowych i księdze podatkowej
Ewidencja wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 31 (2010) z dnia 17.04.2023 - Wynagrodzenia w księgach rachunkowych i księdze podatkowej
Korekta kosztów wynagrodzeń z poprzedniego roku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 31 (2010) z dnia 17.04.2023 - Wynagrodzenia w księgach rachunkowych i księdze podatkowej
Ewidencja księgowa premii pieniężnej - u otrzymującego premię
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (1162) z dnia 10.04.2023
Koszt w firmie obciążanej refakturą
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (583) z dnia 1.04.2023
Sprzedaż towarów/usług - ujęcie w księgach rachunkowych sprzedawcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1161) z dnia 1.04.2023
Zasady ogólne dotyczące usług realizowanych na przełomie lat obrotowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1161) z dnia 1.04.2023
Odsetki zwiększające wartość początkową środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (582) z dnia 20.03.2023
Zasady przyporządkowania kosztu do odpowiedniego okresu według prawa bilansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (582) z dnia 20.03.2023
Zmiana wysokości odliczonego VAT w ramach rocznej korekty VAT - ujęcie księgowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (1160) z dnia 20.03.2023
Ustalenie zmiany stanu produktów
Gazeta Podatkowa nr 22 (2001) z dnia 16.03.2023
Jak zaksięgować odsetki za zwłokę od nieopłaconych w terminie składek ZUS?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (581) z dnia 1.03.2023
Ewidencja księgowa rozliczeń z lokatorami
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1158) z dnia 1.03.2023
Rozliczenie w księgach dotacji otrzymanej na przełomie roku
Gazeta Podatkowa nr 17 (1996) z dnia 27.02.2023
Nadrzędne zasady rachunkowości przy sporządzaniu sprawozdania
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1995) z dnia 23.02.2023 - Wycena na dzień bilansowy 31.12.2022 roku
Ewidencja księgowa wynagrodzeń pracowników młodocianych
Dodatek nr 8 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 z dnia 20.02.2023 - Umowa o pracę i umowy cywilnoprawne w 2023 r. - rozliczenie podatkowe i ujęcie księgowe
Wynagrodzenie zleceniobiorcy w księgach rachunkowych zleceniodawcy
Dodatek nr 8 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 z dnia 20.02.2023 - Umowa o pracę i umowy cywilnoprawne w 2023 r. - rozliczenie podatkowe i ujęcie księgowe
Ujęcie księgowe wynagrodzenia z umowy o dzieło
Dodatek nr 8 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 z dnia 20.02.2023 - Umowa o pracę i umowy cywilnoprawne w 2023 r. - rozliczenie podatkowe i ujęcie księgowe
Roczna korekta VAT - moment rozliczenia dla celów CIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1157) z dnia 20.02.2023
Lokaty terminowe - naliczanie odsetek na dzień bilansowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1157) z dnia 20.02.2023
Bilansowe rozliczenie wynagrodzeń, składek ZUS oraz wpłat do PPK
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (580) z dnia 20.02.2023
Korekta VAT w pliku JPK_VAT i księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 15 (1994) z dnia 20.02.2023
Zasady rachunkowości uwzględniane przy ewidencji kosztów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (579) z dnia 1.02.2023
Ewidencja księgowa faktur korygujących u nabywcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1155) z dnia 1.02.2023
Ewidencja w księgach rezygnacji z egzekwowania odsetek
Gazeta Podatkowa nr 9 (1988) z dnia 30.01.2023
Koszty i przychody z przełomu roku (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 8 (1987) z dnia 26.01.2023
Koszty i przychody z przełomu roku (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 7 (1986) z dnia 23.01.2023
Wynagrodzenie z umowy o dzieło - ujęcie księgowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1083) z dnia 1.02.2021
Przychód dotyczący 2020 r. zafakturowany w 2021 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 8 (1779) z dnia 28.01.2021 - Koszty i przychody bilansowe na przełomie roku
Zwrot towarów sprzedanych w poprzednim roku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 8 (1779) z dnia 28.01.2021 - Koszty i przychody bilansowe na przełomie roku
Opłata bankowa na przełomie roku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 8 (1779) z dnia 28.01.2021 - Koszty i przychody bilansowe na przełomie roku
Ujęcie w księgach faktury za usługę wykonaną w roku ubiegłym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 8 (1779) z dnia 28.01.2021 - Koszty i przychody bilansowe na przełomie roku
Niewypłacone wynagrodzenia w bilansie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 8 (1779) z dnia 28.01.2021 - Koszty i przychody bilansowe na przełomie roku
Refaktura dotycząca mediów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 8 (1779) z dnia 28.01.2021 - Koszty i przychody bilansowe na przełomie roku
Prenumerata prasy na 2021 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 8 (1779) z dnia 28.01.2021 - Koszty i przychody bilansowe na przełomie roku
Pozostałe przychody i koszty operacyjne w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 7 (1778) z dnia 25.01.2021
Jak ująć w księgach duplikat faktury z 2020 r.?
Gazeta Podatkowa nr 7 (1778) z dnia 25.01.2021
Przychody działalności operacyjnej w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021
Moment powstania przychodu ze sprzedaży
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (530) z dnia 20.01.2021
Ewidencja księgowa usługi serwisowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (1082) z dnia 20.01.2021
Wycena bilansowa niezakończonych usług długoterminowych
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021
Koszty na przełomie roku w zależności od metody prowadzenia PKPiR
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1081) z dnia 10.01.2021
Roczna korekta VAT - ujęcie księgowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1081) z dnia 10.01.2021
Koszty i przychody z przełomu roku (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 1 (1772) z dnia 4.01.2021
Ujęcie kosztów w księdze podatkowej oraz w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (529) z dnia 1.01.2021
Czy zakwestionowaną notę obciążeniową należy ująć w księgach?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (529) z dnia 1.01.2021
Ewidencja księgowa wynagrodzenia prowizyjnego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (1080) z dnia 1.01.2021
Tworzenie rezerw na dzień bilansowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020 - Zasada ostrożności przy sporządzaniu sprawozdania finansowego
Rozliczenia międzyokresowe w aktywach i pasywach bilansu
Gazeta Podatkowa nr 104 (1770) z dnia 28.12.2020
Rezerwy na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 102 (1768) z dnia 21.12.2020
Bilansowe zasady rozliczania wpłat do PPK jako kosztów pracowniczych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (528) z dnia 20.12.2020
Daty zapisów księgowych powinny być w układzie chronologicznym
Gazeta Podatkowa nr 97 (1763) z dnia 3.12.2020
Charakterystyka prac składających się na zamknięcie ksiąg UWAGA! Zmiana terminów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (527) z dnia 1.12.2020
Memoriałowe rozliczenie wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia dla celów bilansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (527) z dnia 1.12.2020
Wydatki na zakup prenumeraty w kosztach podatkowych i bilansowych nabywcy prowadzącego księgi rachunkowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (1077) z dnia 1.12.2020
Świadczenie otrzymane od ubezpieczyciela w związku z wypłatą odszkodowania klientowi
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (1077) z dnia 1.12.2020
Faktura otrzymana na początku kolejnego miesiąca dotycząca usług wykonanych w miesiącu poprzednim - ujęcie księgowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (1077) z dnia 1.12.2020
Ujęcie w ewidencji księgowej sprzedaży towaru, gdy fakturę otrzymano w miesiącu następnym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (1077) z dnia 1.12.2020
Działalność operacyjna
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2020 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2020 r.
Działalność finansowa
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2020 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2020 r.
Prezentacja w bilansie rozrachunków z tytułu wpłat do PPK
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (526) z dnia 20.11.2020
Wartość wykonanych dostaw i usług, niezafakturowanych na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (526) z dnia 20.11.2020
Wypłata wynagrodzeń po terminie w księgach
Gazeta Podatkowa nr 91 (1757) z dnia 12.11.2020
Koszty reklamy i reprezentacji w księgach
Gazeta Podatkowa nr 90 (1756) z dnia 9.11.2020
Definicja i moment powstania przychodu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (525) z dnia 1.11.2020
Rozliczenia międzyokresowe kosztów operacji finansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (525) z dnia 1.11.2020
Rozliczenia spółki z o.o. z gminą w ramach umowy powierzenia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (525) z dnia 1.11.2020
Czy w księgach rachunkowych można ewidencjonować zbiorcze zestawienia faktur?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1074) z dnia 1.11.2020
Krajowe wyjazdy służbowe pracowników w księgach rachunkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (1753) z dnia 29.10.2020 - Podróże służbowe w księgach rachunkowych
Wydatki na prywatne auto pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (1753) z dnia 29.10.2020 - Podróże służbowe w księgach rachunkowych
Rozliczenie księgowo-podatkowe odsetek od zaległych zobowiązań
Gazeta Podatkowa nr 81 (1747) z dnia 8.10.2020
Wydatki dotyczące telefonów komórkowych w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 80 (1746) z dnia 5.10.2020
Pod jaką datą ująć fakturę kosztową w księgach rachunkowych?
Gazeta Podatkowa nr 80 (1746) z dnia 5.10.2020
Koszty zagranicznych podróży służbowych w księgach
Gazeta Podatkowa nr 78 (1744) z dnia 28.09.2020
Ewidencja opłaty za marnowanie żywności
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 76 (1742) z dnia 21.09.2020 - Koszty rozliczane w układzie rodzajowym
Rozliczenie kosztów podróży służbowej w księgach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 76 (1742) z dnia 21.09.2020 - Koszty rozliczane w układzie rodzajowym
Koszty uzyskania przychodów w przypadku stosowania uproszczeń w księgach rachunkowych
Dodatek nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 z dnia 20.09.2020 - Zasady potrącalności kosztów podatkowych
Ujęcie faktury sprzedaży w PKPiR i księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (1069) z dnia 10.09.2020
Działalność polegająca na zakupie, ulepszeniu oraz sprzedaży nieruchomości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (1069) z dnia 10.09.2020
Otrzymanie faktury po zamknięciu miesiąca, którego dotyczy
Gazeta Podatkowa nr 72 (1738) z dnia 7.09.2020
Rozliczanie kosztów mediów udokumentowanych fakturami prognozami
Gazeta Podatkowa nr 71 (1737) z dnia 3.09.2020
Ewidencja duplikatów dotyczących kosztów poprzedniego roku
Gazeta Podatkowa nr 71 (1737) z dnia 3.09.2020
Ujęcie udzielonego rabatu w księgach rachunkowych sprzedawcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (1068) z dnia 1.09.2020
Wynagrodzenie członka zarządu w księgach rachunkowych spółki
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (1068) z dnia 1.09.2020
Odsetki od należności i zobowiązań w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 69 (1735) z dnia 27.08.2020
Ewidencja przychodów na przełomie miesiąca
Gazeta Podatkowa nr 68 (1734) z dnia 24.08.2020
Bilansowe rozliczenie wydatków na prywatne auto w podróży służbowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (520) z dnia 20.08.2020
Różnice groszowe pomiędzy listą płac a składkami ZUS wynikającymi z deklaracji DRA
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (520) z dnia 20.08.2020
Ustalenie daty zapisu księgowego, gdy data sprzedaży jest inna niż data wystawienia faktury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (520) z dnia 20.08.2020
Ewidencja księgowa premii uznaniowej przyznanej pracownikom
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (1067) z dnia 20.08.2020
Ujęcie w księgach rachunkowych faktur dokumentujących zakupy dokonane przed podziałem przez wydzielenie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (1067) z dnia 20.08.2020
Wykazanie w rachunku zysków i strat przychodów z tytułu otrzymanej dywidendy oraz różnic kursowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (1067) z dnia 20.08.2020
Pod jaką datą ujmować dowody w księgach?
Gazeta Podatkowa nr 67 (1733) z dnia 20.08.2020
Dofinansowanie z PFRON wynagrodzeń pracowniczych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 64 (1730) z dnia 10.08.2020 - Rozrachunki publicznoprawne w ewidencji księgowej
Opłata za korzystanie ze środowiska
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 64 (1730) z dnia 10.08.2020 - Rozrachunki publicznoprawne w ewidencji księgowej
Ewidencja opłaty recyklingowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 64 (1730) z dnia 10.08.2020 - Rozrachunki publicznoprawne w ewidencji księgowej
Opłata ponoszona za wywóz odpadów komunalnych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 64 (1730) z dnia 10.08.2020 - Rozrachunki publicznoprawne w ewidencji księgowej
Czym charakteryzuje się zasada współmierności?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (519) z dnia 1.08.2020
Nota księgowa wystawiona tytułem kary umownej, zakwestionowana przez odbiorcę
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (519) z dnia 1.08.2020
Ewidencja odsetek uwzględnianych w rachunku podatkowym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 60 (1726) z dnia 27.07.2020 - Ewidencja księgowa przychodów i kosztów działalności finansowej
Ewidencja tworzenia i wykorzystania rezerwy na naprawy gwarancyjne
Gazeta Podatkowa nr 60 (1726) z dnia 27.07.2020
Moment ujęcia w księgach kosztów wynagrodzeń i składek ZUS
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2020 - Świadczenia pracownicze w księgach jednostki
Możliwość rezygnacji z tworzenia rezerw na świadczenia pracownicze
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2020 - Świadczenia pracownicze w księgach jednostki
Korekta WDT w następnym roku obrotowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (518) z dnia 20.07.2020
Otrzymanie dotacji dotyczącej kosztów roku poprzedniego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (518) z dnia 20.07.2020
Ujęcie w księgach refaktury kosztów mediów
Gazeta Podatkowa nr 58 (1724) z dnia 20.07.2020
Na czym polega zasada memoriału?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (517) z dnia 1.07.2020
Ewidencja księgowa ekwiwalentu za niewykorzystany urlop
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 49 (1715) z dnia 18.06.2020 - Rozrachunki z pracownikami w księgach rachunkowych
Podróż służbowa w księgach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 49 (1715) z dnia 18.06.2020 - Rozrachunki z pracownikami w księgach rachunkowych
Prowizja bankowa od kwoty limitu udzielonego kredytu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (515) z dnia 1.06.2020
Otrzymane pożyczki w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 42 (1708) z dnia 25.05.2020
Błędnie naliczone odsetki od zobowiązań publicznoprawnych
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2020 - Korekty błędów w księgach i sprawozdaniu finansowym
Jak ująć w księgach rachunkowych ekwiwalent za niewykorzystany urlop?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (514) z dnia 20.05.2020
Nadrzędne zasady rachunkowości
Gazeta Podatkowa nr 39 (1705) z dnia 14.05.2020
Ewidencja w księgach zaliczek na poczet przyszłych dostaw
Gazeta Podatkowa nr 38 (1704) z dnia 11.05.2020
Przychody związane z podstawową działalnością operacyjną
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2020 - Działalność produkcyjna i usługowa w księgach rachunkowych
Podział zysku netto w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (513) z dnia 1.05.2020
Cel i zakres KSR nr 3 "Niezakończone usługi budowlane"
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (513) z dnia 1.05.2020
Rozliczenia międzyokresowe kosztów
Gazeta Podatkowa nr 33 (1699) z dnia 23.04.2020
Kara za zerwanie umowy franczyzy w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 33 (1699) z dnia 23.04.2020
Ewidencja księgowa kompensaty wierzytelności oraz sposób jej udokumentowania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (512) z dnia 20.04.2020
Księgowanie kosztów i przychodów podatkowych z tytułu odsetek
Gazeta Podatkowa nr 32 (1698) z dnia 20.04.2020
Ewidencjonowanie w księgach wydatków na reklamę
Gazeta Podatkowa nr 31 (1697) z dnia 16.04.2020
Faktura kosztowa otrzymana po sporządzeniu sprawozdania finansowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 29 (1695) z dnia 9.04.2020 - Zdarzenia ujawnione po sporządzeniu sprawozdania finansowego
Ujęcie przychodu z 2018 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 29 (1695) z dnia 9.04.2020 - Zdarzenia ujawnione po sporządzeniu sprawozdania finansowego
Ewidencja faktury kosztowej po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 29 (1695) z dnia 9.04.2020 - Zdarzenia ujawnione po sporządzeniu sprawozdania finansowego
Ujęcie w księgach rachunkowych otrzymanej noty obciążeniowej
Gazeta Podatkowa nr 27 (1693) z dnia 2.04.2020
Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 25 (1691) z dnia 26.03.2020
W której pozycji bilansu zaprezentować odsetki od zaległości publicznoprawnych?
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2020 - Podatek dochodowy w księgach i sprawozdaniu finansowym
Przychód ze sprzedaży nieruchomości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1051) z dnia 10.03.2020
Przychody z działalności operacyjnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 18 (1684) z dnia 2.03.2020 - Zasady ustalania wyniku finansowego za 2019 rok
Skonto w księgach rachunkowych sprzedawcy
Gazeta Podatkowa nr 17 (1683) z dnia 27.02.2020
Wykorzystanie zasady memoriału oraz współmierności przychodów i kosztów
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2020 - Przykłady ujęcia wybranych operacji w sprawozdaniu finansowym
Ujęcie pożyczki w bilansie oraz rachunku zysków i strat
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2020 - Przykłady ujęcia wybranych operacji w sprawozdaniu finansowym
Korekta przychodów ze sprzedaży na przełomie lat obrotowych UWAGA! Zmiana terminów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (508) z dnia 20.02.2020
Prezentacja w bilansie rezerwy na wynagrodzenie zmienne członka zarządu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (508) z dnia 20.02.2020
Wyksięgowanie kosztów ubezpieczenia samochodu w związku z jego sprzedażą
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (508) z dnia 20.02.2020
Towar sprzedany w 2019 r. i zwrócony w 2020 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1049) z dnia 20.02.2020
Przychody dotyczące działalności operacyjnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1679) z dnia 13.02.2020 - Rachunek zysków i strat za 2019 rok
Prezentacja kosztów wynagrodzeń i składek ZUS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1679) z dnia 13.02.2020 - Rachunek zysków i strat za 2019 rok
Naliczenie na dzień bilansowy odsetek z tytułu pożyczki za lata ubiegłe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1048) z dnia 10.02.2020
Ujęcie w księgach ekwiwalentu za niewykorzystany urlop
Gazeta Podatkowa nr 12 (1678) z dnia 10.02.2020
Ewidencja zwrotu towarów na przełomie roku
Gazeta Podatkowa nr 10 (1676) z dnia 3.02.2020
Zapisy po stronie Ma konta kosztów NKUP
Gazeta Podatkowa nr 10 (1676) z dnia 3.02.2020
Rozliczanie dotacji otrzymanej na przełomie lat obrotowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (507) z dnia 1.02.2020
Przychód z tytułu uzyskanego odszkodowania, koszty uzyskania przychodu oraz VAT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1047) z dnia 1.02.2020
Niezakończona lokata terminowa na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 8 (1674) z dnia 27.01.2020
Faktura za usługę monitoringu dotycząca grudnia 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 8 (1674) z dnia 27.01.2020
Potrącenie kary umownej z faktury wystawionej za wykonanie usługi
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (1046) z dnia 20.01.2020
Moment ujęcia w księgach kosztów wynagrodzeń i składek ZUS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (506) z dnia 20.01.2020
Ewidencja faktury kosztowej z 2020 r. dotyczącej 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 5 (1671) z dnia 16.01.2020
Przychody działalności operacyjnej w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 3 (1669) z dnia 9.01.2020
Dofinansowanie wynagrodzeń z PFRON w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 3 (1669) z dnia 9.01.2020
Ujęcie w księgach rachunku do umowy zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 3 (1669) z dnia 9.01.2020
Księgowanie kosztów na przełomie roku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 1 (1667) z dnia 2.01.2020 - Koszty i przychody na przełomie roku w ewidencji księgowej
Przychód ze sprzedaży
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 1 (1667) z dnia 2.01.2020 - Koszty i przychody na przełomie roku w ewidencji księgowej
Ubezpieczenie składników majątku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 1 (1667) z dnia 2.01.2020 - Koszty i przychody na przełomie roku w ewidencji księgowej
Refundacja kosztów remontu poniesionych w 2019 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 1 (1667) z dnia 2.01.2020 - Koszty i przychody na przełomie roku w ewidencji księgowej
Opłaty bankowe i odsetki od kredytu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 1 (1667) z dnia 2.01.2020 - Koszty i przychody na przełomie roku w ewidencji księgowej
Niewypłacone wynagrodzenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 1 (1667) z dnia 2.01.2020 - Koszty i przychody na przełomie roku w ewidencji księgowej
Ujęcie w księgach rachunkowych prenumeraty prasy na 2020 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 1 (1667) z dnia 2.01.2020 - Koszty i przychody na przełomie roku w ewidencji księgowej
Ewidencja faktury ze stycznia 2020 r. dotycząca 2019 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 1 (1667) z dnia 2.01.2020 - Koszty i przychody na przełomie roku w ewidencji księgowej
Rozliczenie wydatków na zakup prenumeraty czasopism i licencji na oprogramowanie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (505) z dnia 1.01.2020
Ewidencja księgowa faktury dokumentującej sprzedaż/zakupy roku poprzedniego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (1044) z dnia 1.01.2020
Ujęcie w bilansie rozliczeń międzyokresowych przychodów
Gazeta Podatkowa nr 103 (1665) z dnia 27.12.2019
Tworzenie rezerw na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 100 (1662) z dnia 16.12.2019
Ewidencja księgowa prenumeraty na 2020 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (1042) z dnia 10.12.2019
Prenumerata prasy podatkowej na 2020 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1660) z dnia 9.12.2019 - Ujmowanie w księgach kosztów rozliczanych w czasie
Koszty rozliczane w czasie na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 97 (1659) z dnia 5.12.2019
Weryfikacja czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (503) z dnia 1.12.2019
Zasady kwalifikowania kosztów bilansowych do danego roku obrotowego - checklista
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (503) z dnia 1.12.2019
Odsetki od kredytu z terminem zapłaty w następnym roku obrotowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (503) z dnia 1.12.2019
Wpływ przepisów o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności na prawo bilansowe
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 23 z dnia 1.12.2019
Odliczenie VAT i ujęcie w księgach e-faktury
Gazeta Podatkowa nr 94 (1656) z dnia 25.11.2019
Działalność operacyjna
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Działalność finansowa
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Rozliczanie kosztów w czasie w jednostce stosującej konta zespołu 4 i 5
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (1040) z dnia 20.11.2019
Ujęcie w księgach wynagrodzenia wypłaconego po terminie
Gazeta Podatkowa nr 91 (1653) z dnia 14.11.2019
Odliczenie VAT z duplikatu faktury i ujęcie go w księgach
Gazeta Podatkowa nr 90 (1652) z dnia 12.11.2019
Ujęcie w księgach rachunkowych prenumeraty prasy na 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 89 (1651) z dnia 7.11.2019
Przychody i koszty ze sprzedaży przedłużonej gwarancji w księgach producenta
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (501) z dnia 1.11.2019
Tworzenie rezerw na odprawy emerytalne - w przypadku małej istotności kosztu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1038) z dnia 1.11.2019
Rozliczenie podatkowo-bilansowe faktury korygującej u nabywcy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (1648) z dnia 28.10.2019 - Faktury korygujące - wybrane zagadnienia podatkowe i bilansowe
Opłata za marnowanie żywności w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 86 (1648) z dnia 28.10.2019
Ujęcie w księgach kary umownej na podstawie noty obciążeniowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 84 (1646) z dnia 21.10.2019 - Dowody będące podstawą zapisów w księgach rachunkowych
Rozliczenie kosztów ubezpieczenia samochodu osobowego u podatników prowadzących księgi rachunkowe
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 z dnia 20.10.2019 - Wydatki firmowe jako koszty podatkowe i bilansowe - wybrane zagadnienia
Skutki bilansowe utworzenia rezerwy na świadczenia pracownicze po raz pierwszy w 2019 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (500) z dnia 20.10.2019
Ujęcie w księgach wynagrodzenia wypłacanego w miesiącu następnym
Gazeta Podatkowa nr 79 (1641) z dnia 3.10.2019
Opłaty za marnowanie żywności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (499) z dnia 1.10.2019
Kary umowne za nieterminowe wykonanie usługi zaliczane w ciężar kosztów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (499) z dnia 1.10.2019
Kary należne od wykonawcy robót budowlanych zaliczane do przychodów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (499) z dnia 1.10.2019
Rozliczenie rabatu potransakcyjnego lub prerabatu po dniu bilansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (499) z dnia 1.10.2019
Przychód z wyceny nieruchomości a zysk do wypłaty jako dywidenda
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (1035) z dnia 1.10.2019
Ewidencja rozliczeń międzyokresowych przychodów
Gazeta Podatkowa nr 77 (1639) z dnia 26.09.2019
Skutki korekty błędnie naliczonych odsetek od zobowiązań publicznoprawnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (498) z dnia 20.09.2019
Tworzenie rezerw na świadczenia pracownicze
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 74 (1636) z dnia 16.09.2019 - Wydatki na pracowników w księgach rachunkowych
Ekwiwalent za niewykorzystany urlop w księgach rachunkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 74 (1636) z dnia 16.09.2019 - Wydatki na pracowników w księgach rachunkowych
Ewidencja księgowa odszkodowania dla byłego pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 74 (1636) z dnia 16.09.2019 - Wydatki na pracowników w księgach rachunkowych
Moment ujęcia przychodów w księgach
Gazeta Podatkowa nr 74 (1636) z dnia 16.09.2019
Ewidencja wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop
Gazeta Podatkowa nr 73 (1635) z dnia 12.09.2019
Ujęcie w księgach operacji przystosowania towarów do sprzedaży
Gazeta Podatkowa nr 68 (1630) z dnia 26.08.2019
Dofinansowanie z PFRON w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 66 (1628) z dnia 19.08.2019
Dotacja uzyskana na pokrycie kosztów remontu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 65 (1627) z dnia 14.08.2019 - Zewnętrzne formy finansowania jednostki w ewidencji księgowej
Ewidencja księgowa wynagrodzeń wypłacanych uczniom/studentom z tytułu umów zlecenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (1030) z dnia 10.08.2019
Czy można zaksięgować koszty w miesiącu, który jest już zamknięty?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (495) z dnia 1.08.2019
Prezentacja w bilansie salda konta służącego do ewidencji VAT naliczonego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (495) z dnia 1.08.2019
Data wprowadzenia faktur do ksiąg rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 58 (1620) z dnia 22.07.2019
Ujęcie księgowe rachunku do umowy zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 57 (1619) z dnia 18.07.2019
Otrzymana zaliczka na poczet przyszłej dostawy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 55 (1617) z dnia 11.07.2019 - Księgowania dotyczące rozrachunków z dostawcami i odbiorcami
Ujęcie w księgach dofinansowania z PFRON wynagrodzeń pracowniczych
Gazeta Podatkowa nr 54 (1616) z dnia 8.07.2019
Rozliczenie kosztów podróży służbowej w księgach
Gazeta Podatkowa nr 53 (1615) z dnia 4.07.2019
Ewidencja udzielonej gwarancji z tytułu dostaw i usług
Gazeta Podatkowa nr 51 (1613) z dnia 27.06.2019
Rozliczanie dotacji na przełomie roku obrotowego
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2019 - Tworzymy politykę rachunkowości
Zasady kwalifikowania kosztów bilansowych do danego okresu sprawozdawczego
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2019 - Tworzymy politykę rachunkowości
Ewidencja księgowa faktury otrzymanej z opóźnieniem
Gazeta Podatkowa nr 48 (1610) z dnia 17.06.2019
Ewidencja i udokumentowanie obciążenia kontrahenta karą umowną
Gazeta Podatkowa nr 48 (1610) z dnia 17.06.2019
Koszty reklamy w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 47 (1609) z dnia 13.06.2019
Dopisanie odsetek do rachunku walutowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 45 (1607) z dnia 6.06.2019 - Ujęcie w księgach rachunkowych operacji na rachunku walutowym
Ewidencja odsetek należnych wierzycielom i ich prezentacja w sprawozdaniu finansowym
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2019 - Należności z tytułu dostaw i usług według ustawy o rachunkowości i MSR
Rezygnacja z dochodzenia odsetek oraz rekompensaty za koszty odzyskiwania należności
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2019 - Należności z tytułu dostaw i usług według ustawy o rachunkowości i MSR
Składki na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (491) z dnia 1.06.2019
Remont środka trwałego a dotacja
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1604) z dnia 27.05.2019 - Rozliczanie dotacji w ewidencji księgowej
Ewidencja księgowa dofinansowania z PFRON
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1604) z dnia 27.05.2019 - Rozliczanie dotacji w ewidencji księgowej
Ewidencja księgowa dopłat bezpośrednich
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1604) z dnia 27.05.2019 - Rozliczanie dotacji w ewidencji księgowej
Ewidencja w księgach opłaty recyklingowej
Gazeta Podatkowa nr 42 (1604) z dnia 27.05.2019
Refundacja części wynagrodzenia i składek ZUS zatrudnionych bezrobotnych otrzymana z Funduszu Pracy
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2019 - Rozliczanie dotacji w księgach rachunkowych
Ewidencja księgowa faktury zakupu na przełomie miesiąca
Gazeta Podatkowa nr 40 (1602) z dnia 20.05.2019
Księgowania dotyczące ekwiwalentu za niewykorzystany urlop
Gazeta Podatkowa nr 39 (1601) z dnia 16.05.2019
Ewidencja rezerw na świadczenia pracownicze
Gazeta Podatkowa nr 37 (1599) z dnia 9.05.2019
Ewidencja księgowa korekty przychodów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 35 (1597) z dnia 2.05.2019 - Korekty w księgach rachunkowych
Ewidencja zmniejszenia przychodów ze sprzedaży
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 35 (1597) z dnia 2.05.2019 - Korekty w księgach rachunkowych
Koszty ubezpieczenia samochodu osobowego wprowadzonego do ewidencji środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (489) z dnia 1.05.2019
Ewidencja opłaty recyklingowej za 2018 r. zapłaconej w 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 34 (1596) z dnia 29.04.2019
Ujęcie dotacji w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 33 (1595) z dnia 25.04.2019
Ewidencja rezerwy na skutki postępowania sądowego
Gazeta Podatkowa nr 32 (1594) z dnia 23.04.2019
Ujęcie w księgach odsetek na rachunku bankowym
Gazeta Podatkowa nr 32 (1594) z dnia 23.04.2019
Zasady korekty kosztów bilansowych w związku z otrzymanym rabatem
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2019 - Zdarzenia po dacie bilansu - skutki w ewidencji księgowej i sprawozdawczości finansowej
Księgowe rozliczenie zwrotu środka trwałego
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2019 - Zdarzenia po dacie bilansu - skutki w ewidencji księgowej i sprawozdawczości finansowej
Faktury korygujące wartość towarów otrzymane po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (1019) z dnia 20.04.2019
Ewidencja w księgach rachunkowych duplikatu faktury z 2018 r.
Gazeta Podatkowa nr 31 (1593) z dnia 18.04.2019
Ewidencja kosztów związanych z podróżami służbowymi pracowników
Gazeta Podatkowa nr 31 (1593) z dnia 18.04.2019
Przychody ze sprzedaży w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 30 (1592) z dnia 15.04.2019
Wysokość zobowiązania z tytułu kredytu bankowego podlegająca wykazaniu w bilansie na 31 grudnia 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (1018) z dnia 10.04.2019
Ujęcie księgowe zaliczek na poczet przyszłych dostaw
Gazeta Podatkowa nr 27 (1589) z dnia 4.04.2019
Rezerwa z tytułu wynagrodzenia zmiennego w samorządowej spółce komunalnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (487) z dnia 1.04.2019
Koszty opłaty recyklingowej dotyczącej 2018 r. a zapłaconej w marcu 2019 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1017) z dnia 1.04.2019
Zdarzenia po dacie bilansu (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 24 (1586) z dnia 25.03.2019
Ujęcie w księgach wynagrodzeń wypłacanych w miesiącu następnym
Gazeta Podatkowa nr 23 (1585) z dnia 21.03.2019
Przyznanie rabatu dotyczącego przychodów osiągniętych na przełomie roku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (1016) z dnia 20.03.2019
Ujęcie w księgach rachunkowych faktury za wykonaną usługę po korekcie pierwotnego dokumentu i zmianie waluty
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (1016) z dnia 20.03.2019
Ewidencja księgowa odszkodowania dla byłego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 21 (1583) z dnia 14.03.2019
Rozliczenie kosztów ubezpieczenia samochodu osobowego u podatników prowadzących księgi rachunkowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1015) z dnia 10.03.2019
Koszty transportu towaru realizowanego na przełomie roku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1015) z dnia 10.03.2019
Korekta kosztów bilansowych z 2018 r.
Gazeta Podatkowa nr 19 (1581) z dnia 7.03.2019
Księgowanie wynagrodzenia z umowy o dzieło
Gazeta Podatkowa nr 19 (1581) z dnia 7.03.2019
Ewidencja przychodu ze sprzedaży na przełomie roku
Gazeta Podatkowa nr 18 (1580) z dnia 4.03.2019
Sporządzanie kalkulacyjnego rachunku zysków i strat
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 18 (1580) z dnia 4.03.2019 - Ustalenie i rozliczenie wyniku finansowego za 2018 rok
Ewidencja odsetek należnych wierzycielowi i ich prezentacja w sprawozdaniu finansowym
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2019 - Prezentacja wybranych operacji gospodarczych w sprawozdaniu finansowym
Rezerwa na niewykorzystane urlopy - ewidencja i prezentacja w rachunku zysków i strat
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (485) z dnia 1.03.2019
Duplikat faktury dotyczący towarów rozliczonych jako nadwyżki inwentaryzacyjne
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1014) z dnia 1.03.2019
Ujęcie w kosztach faktury dotyczącej poprzedniego roku w przypadku rozpoczęcia prowadzenia ksiąg rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1014) z dnia 1.03.2019
Ewidencja ubezpieczenia składników majątku na przełomie roku
Gazeta Podatkowa nr 17 (1579) z dnia 28.02.2019
Wynagrodzenia wypłacane na przełomie roku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 15 (1577) z dnia 21.02.2019 - Zasady prezentowania aktywów i pasywów w bilansie za 2018 rok
Dotacja na przełomie roku w księgach
Gazeta Podatkowa nr 15 (1577) z dnia 21.02.2019
Ujęcie w księgach faktury ze stycznia 2019 r. dotyczącej 2018 r.
Gazeta Podatkowa nr 15 (1577) z dnia 21.02.2019
Moment powstania przychodu ze sprzedaży
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2019 - Koszty i przychody na przełomie roku
Wybór sposobu ewidencji kosztów na przełomie roku obrotowego
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2019 - Koszty i przychody na przełomie roku
Uwzględnienie korekty kosztów bilansowych w księgach odpowiedniego roku obrotowego
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2019 - Koszty i przychody na przełomie roku
Moment ujęcia w księgach rachunkowych kosztów wynagrodzeń i składek ZUS
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2019 - Koszty i przychody na przełomie roku
Ujęcie dotacji w księgach rachunkowych, w zależności od celu, na jaki została przyznana
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2019 - Koszty i przychody na przełomie roku
Zasady wyceny i prezentacji w bilansie zobowiązań jednostki z tytułu kredytów i pożyczek
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (484) z dnia 20.02.2019
Zakup paliwa stanowiącego koszty pośrednie i bezpośrednie na przełomie 2018 i 2019 roku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1013) z dnia 20.02.2019
Koszty bilansowe na przełomie roku
Gazeta Podatkowa nr 14 (1576) z dnia 18.02.2019
Ustalanie wyniku finansowego (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 12 (1574) z dnia 11.02.2019
Ujęcie w księgach zwrotu towaru na przełomie rok
Gazeta Podatkowa nr 12 (1574) z dnia 11.02.2019
Ewidencja odsetek od zaległych rat kredytowych
Gazeta Podatkowa nr 10 (1572) z dnia 4.02.2019
Moment ujęcia w księgach kosztów wynagrodzeń i składek ZUS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (483) z dnia 1.02.2019
Ujęcie opłat zmiennych za usługi wodne w księgach roku obrotowego, którego dotyczą
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (483) z dnia 1.02.2019
Ewidencja księgowa wpłaty otrzymanej na poczet przyszłej transakcji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1011) z dnia 1.02.2019
Rozliczenie kosztu ubezpieczenia wyrażonego w walucie obcej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1011) z dnia 1.02.2019
Ujęcie w księgach i rozliczenie VAT z duplikatu faktury
Gazeta Podatkowa nr 8 (1570) z dnia 28.01.2019
Ewidencja księgowa pożyczki od udziałowca
Gazeta Podatkowa nr 7 (1569) z dnia 24.01.2019
Kiedy można zrezygnować z tworzenia rezerw na świadczenia pracownicze?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (482) z dnia 20.01.2019
Zasady korekty kosztów bilansowych w związku z otrzymanym rabatem
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (482) z dnia 20.01.2019
Udokumentowanie i rozliczenie dostaw niefakturowanych na przełomie roku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (482) z dnia 20.01.2019
Ujęcie rocznej korekty VAT w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (1010) z dnia 20.01.2019
Koszty działalności operacyjnej w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 5 (1567) z dnia 17.01.2019
Przychody z działalności operacyjnej w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 4 (1566) z dnia 14.01.2019
Księgowanie na przełomie roku kosztów mediów
Gazeta Podatkowa nr 4 (1566) z dnia 14.01.2019
Rozliczenia międzyokresowe wykazywane w pasywach
Gazeta Podatkowa nr 105 (1562) z dnia 31.12.2018
Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Gazeta Podatkowa nr 104 (1561) z dnia 27.12.2018
Prezentacja w rachunku zysków i strat ujemnego salda konta kosztów finansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (480) z dnia 20.12.2018
Faktura kosztowa za opracowanie dokumentacji cen transferowych za rok ubiegły
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (480) z dnia 20.12.2018
Działalność operacyjna
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Działalność finansowa
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Faktura dotycząca nabycia usług wykonanych w poprzednich miesiącach
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1007) z dnia 20.12.2018
Zasady tworzenia rezerw na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 101 (1558) z dnia 17.12.2018
Refundacja kosztów wynagrodzeń oraz składek ZUS pracowników na przełomie roku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (1006) z dnia 10.12.2018
Ujęcie dopłat bezpośrednich w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 98 (1555) z dnia 6.12.2018
Zmniejszenie wartości zapasów i korekta kosztów sprzedaży w księgach rachunkowych
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 23 z dnia 1.12.2018
Rodzaje przychodów przyszłych okresów sprawozdawczych i zasady ich rozliczania w księgach
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (479) z dnia 1.12.2018
Rozliczanie w czasie kosztów polis ubezpieczeniowych dotyczących samochodów firmowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (479) z dnia 1.12.2018
Ewidencja wykupienia prenumeraty czasopisma księgowego na 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 95 (1552) z dnia 26.11.2018
Ewidencja odsetek należnych wierzycielowi i ich prezentacja w sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (478) z dnia 20.11.2018
Ujęcie w księgach rachunkowych faktur z różnymi datami
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (1004) z dnia 20.11.2018
Premia pieniężna za przedłużenie umowy najmu - ujęcie przychodów w księgach rachunkowych najemcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (1004) z dnia 20.11.2018
Wycena faktury korygującej w walucie obcej w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (1003) z dnia 10.11.2018
Opłata za wywóz odpadów komunalnych w księgach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 88 (1545) z dnia 2.11.2018 - Ewidencja księgowa kosztów działalności operacyjnej
Zaliczka na poczet wynagrodzenia w księgach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 88 (1545) z dnia 2.11.2018 - Ewidencja księgowa kosztów działalności operacyjnej
Ewidencja ekwiwalentu za niewykorzystany urlop
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 88 (1545) z dnia 2.11.2018 - Ewidencja księgowa kosztów działalności operacyjnej
Ewidencja księgowa wydatków związanych z podróżą przedsiębiorcy
Dodatek nr 31 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2018 - Rozliczanie podróży służbowych (prawo pracy, VAT, PIT, CIT, ZUS, ewidencja księgowa)
Tworzenie i rozwiązywanie rezerw na nagrody jubileuszowe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (477) z dnia 1.11.2018
Rezygnacja z dochodzenia odsetek oraz rekompensaty za koszty odzyskiwania należności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (477) z dnia 1.11.2018
Moment ujęcia w księgach przyznanej dotacji podmiotowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (477) z dnia 1.11.2018
Faktury dotyczące zakupów dokonanych przed podziałem - ujęcie w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1002) z dnia 1.11.2018
Koszty z tytułu wynagrodzeń w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 85 (1542) z dnia 22.10.2018
Zasady ujmowania i rozliczania kosztów w czasie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (476) z dnia 20.10.2018
Ewidencja kosztów i przychodów na przełomie miesiąca
Gazeta Podatkowa nr 83 (1540) z dnia 15.10.2018
Konta do ewidencji przychodów ze sprzedaży
Gazeta Podatkowa nr 81 (1538) z dnia 8.10.2018
Ewidencja rozliczeń międzyokresowych przychodów
Gazeta Podatkowa nr 77 (1534) z dnia 24.09.2018
Kryterium "przychodowe"
Dodatek nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 z dnia 20.09.2018 - Dokumentacja podatkowa cen transakcyjnych
Zasady ujmowania przychodów ze sprzedaży
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2018 - Przychody ze sprzedaży według ustawy o rachunkowości i MSR
Przekazanie drugiej raty odpisów na ZFŚS na rachunek funduszu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (474) z dnia 20.09.2018
Ujęcie wynagrodzeń i składek ZUS w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (474) z dnia 20.09.2018
Moment powstania przychodu z tytułu wykonania usługi budowlanej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (998) z dnia 20.09.2018
Otrzymanie duplikatu faktury dotyczącego podmiotu przekształconego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (998) z dnia 20.09.2018
Tworzenie rezerw na świadczenia pracownicze
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 75 (1532) z dnia 17.09.2018 - Świadczenia na rzecz pracowników w ewidencji księgowej
Polisy ubezpieczeniowe w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 74 (1531) z dnia 13.09.2018
Opłata za wywóz odpadów komunalnych w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 74 (1531) z dnia 13.09.2018
Możliwość odstąpienia od ujmowania rezerw na naprawy gwarancyjne
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (473) z dnia 1.09.2018
Różnice pomiędzy naliczonymi a faktycznie wpłaconymi składkami członkowskimi
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (473) z dnia 1.09.2018
Ujęcie w księgach rachunkowych faktur kosztowych i wynagrodzeń finansowanych dotacją
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (996) z dnia 1.09.2018
Wynagrodzenia i składki ZUS na przełomie roku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 70 (1527) z dnia 30.08.2018 - Ewidencja księgowa rozrachunków publicznoprawnych
Opłaty bankowe w ujęciu księgowym
Gazeta Podatkowa nr 69 (1526) z dnia 27.08.2018
Faktury podwykonawcy w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (995) z dnia 20.08.2018
Dotacje do środków trwałych w ujęciu księgowym
Gazeta Podatkowa nr 67 (1524) z dnia 20.08.2018
Księgowanie kosztu z poprzedniego roku
Gazeta Podatkowa nr 66 (1523) z dnia 16.08.2018
Wystawienie noty obciążeniowej tytułem kary umownej
Gazeta Podatkowa nr 63 (1520) z dnia 6.08.2018
Ustalanie daty zapisu księgowego
Gazeta Podatkowa nr 62 (1519) z dnia 2.08.2018
Płatność on-line - ustalenie daty powstania przychodu dla celów bilansowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (993) z dnia 1.08.2018
Rozliczanie dotacji na przełomie roku obrotowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (471) z dnia 1.08.2018
Opłacony z góry czynsz z tytułu najmu lokalu użytkowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (471) z dnia 1.08.2018
Przystosowanie towarów do sprzedaży w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 60 (1517) z dnia 26.07.2018
Prezentacja w bilansie rozrachunków z pracownikiem, powstałych na skutek rozliczenia kosztów podróży służbowej
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2018 - Podróże służbowe krajowe i zagraniczne - rozliczanie i ewidencja księgowa
Rezerwy na świadczenia pracownicze w ujęciu księgowym
Gazeta Podatkowa nr 56 (1513) z dnia 12.07.2018
Konsekwencje pozorności umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (464) z dnia 10.07.2018
Ewidencja wynagrodzeń pracowników produkcyjnych
Gazeta Podatkowa nr 54 (1511) z dnia 5.07.2018
Data wprowadzenia dokumentów do ksiąg
Gazeta Podatkowa nr 51 (1508) z dnia 25.06.2018
Podatkowe i bilansowe rozliczanie kosztów wynikających z zawartych umów cywilnoprawnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (468) z dnia 20.06.2018
Rabaty otrzymane od kontrahentów, korygujące koszty
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (468) z dnia 20.06.2018
Koszty napraw gwarancyjnych w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 45 (1502) z dnia 4.06.2018
Zasady kwalifikowania kosztów bilansowych do danego okresu sprawozdawczego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (467) z dnia 1.06.2018
Dotacje otrzymane na remonty oraz budowę środka trwałego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (987) z dnia 1.06.2018
Ewidencja faktury otrzymanej po sporządzeniu sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 43 (1500) z dnia 28.05.2018
Kryterium "przychodowe"
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (466) z dnia 20.05.2018
Podatek od nieruchomości w księgach zakładu budżetowego
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2018 - Rachunkowość budżetowa w pytaniach Czytelników
Ewidencja dodatkowego wynagrodzenia rocznego na kontach zaangażowania
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2018 - Rachunkowość budżetowa w pytaniach Czytelników
Prezentacja w bilansie środków pieniężnych otrzymanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2018 - Rachunkowość budżetowa w pytaniach Czytelników
Podatkowe i bilansowe rozliczenie zakupu polisy komunikacyjnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (986) z dnia 20.05.2018
Ujęcie w księgach rozliczenia ubezpieczenia sprzedawanego pojazdu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 40 (1497) z dnia 17.05.2018 - Ewidencja księgowa rozliczeń międzyokresowych
Ewidencja księgowa faktur prognozujących
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 40 (1497) z dnia 17.05.2018 - Ewidencja księgowa rozliczeń międzyokresowych
Rezerwy na świadczenia pracownicze w księgach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 40 (1497) z dnia 17.05.2018 - Ewidencja księgowa rozliczeń międzyokresowych
Ewidencja w księgach wynagrodzeń i składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 39 (1496) z dnia 14.05.2018
Korygowanie przychodów w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 39 (1496) z dnia 14.05.2018
Czy rezerwy na odprawy emerytalne muszą być tworzone przez wszystkie jednostki?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (985) z dnia 10.05.2018
Rozliczenie VAT i ewidencja księgowa przy refakturowaniu mediów
Gazeta Podatkowa nr 38 (1495) z dnia 10.05.2018
Ewidencja odsetek w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 37 (1494) z dnia 7.05.2018
Ewidencja księgowa opłat elektronicznych w systemie viaTOLL
Gazeta Podatkowa nr 37 (1494) z dnia 7.05.2018
Wpłaty dokonywane przez klientów za pośrednictwem systemu PayU
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (465) z dnia 1.05.2018
Polisa ubezpieczeniowa z grudnia 2017 r., dotycząca 2018 r. - moment ujęcia w kosztach podatkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (984) z dnia 1.05.2018
Koszty podróży służbowej pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 35 (1492) z dnia 30.04.2018 - Koszty działalności operacyjnej w ewidencji księgowej
Wynagrodzenia i składki ZUS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 35 (1492) z dnia 30.04.2018 - Koszty działalności operacyjnej w ewidencji księgowej
Ewidencja udzielonych i otrzymanych rabatów
Gazeta Podatkowa nr 35 (1492) z dnia 30.04.2018
Ujęcie w księgach
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (464) z dnia 20.04.2018
Koszty usług marketingowych niezafakturowane na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2018 - Koszty bilansowe rozliczane w czasie
Rozliczenie opłat leasingowych i ustalenie odroczonego podatku dochodowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (464) z dnia 20.04.2018
Odnaleziona faktura zakupu dotycząca zamkniętego miesiąca
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (464) z dnia 20.04.2018
Ewidencja księgowa refakturowanych usług
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (983) z dnia 20.04.2018
Przejście z ksiąg rachunkowych na PKPiR a wynagrodzenia na przełomie roku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (983) z dnia 20.04.2018
Sprzedaż samochodu a polisa ubezpieczeniowa
Gazeta Podatkowa nr 30 (1487) z dnia 12.04.2018
Ewidencja księgowa opłaty za korzystanie ze środowiska za 2017 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (982) z dnia 10.04.2018
Roczna korekta VAT a wartość początkowa środka trwałego
Dodatek nr 12 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 z dnia 1.04.2018 - Amortyzacja środków trwałych - rozliczenie podatkowe i ujęcie bilansowe
Podatek od nieruchomości w księgach rachunkowych zakładu budżetowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (463) z dnia 1.04.2018
Koszty na przełomie roku w świetle przepisów podatkowych oraz ustawy o rachunkowości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (981) z dnia 1.04.2018
Prezentacja w bilansie środków pieniężnych otrzymanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (462) z dnia 20.03.2018
Opłata za korzystanie ze środowiska za 2017 r. w księgach rachunkowych i bilansie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (462) z dnia 20.03.2018
Usługi informatyczne fakturowane z "góry" w ewidencji księgowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (980) z dnia 20.03.2018
"Trzynastka" i naliczone od niej składki ZUS - moment ujęcia w kosztach uzyskania przychodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (980) z dnia 20.03.2018
Ujęcie księgowe opłaty za korzystanie ze środowiska
Gazeta Podatkowa nr 21 (1478) z dnia 12.03.2018
Wpływ zaciągniętej pożyczki na elementy sprawozdania finansowego jednostki małej
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2018 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej
Ujęcie zaliczki w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (978) z dnia 1.03.2018
Roczna korekta VAT a wartość początkowa środka trwałego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (978) z dnia 1.03.2018
Skutki bilansowe i podatkowe otrzymania odszkodowania komunikacyjnego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (978) z dnia 1.03.2018
Ujęcie w księgach i prezentacja w bilansie opłaty produktowej za 2017 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (461) z dnia 1.03.2018
Odsetki od kredytu nienotyfikowane przez bank - prezentacja w sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (461) z dnia 1.03.2018
Korekta kosztów bilansowych dotyczących 2017 r.
Gazeta Podatkowa nr 18 (1475) z dnia 1.03.2018
Rozwiązania ewidencyjne dotyczące opłaty za użytkowanie wieczyste
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (460) z dnia 20.02.2018
Istota rozliczeń międzyokresowych kosztów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (460) z dnia 20.02.2018
Ewidencja księgowa rocznej korekty VAT naliczonego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (977) z dnia 20.02.2018
Rabat otrzymany w 2018 r., dotyczący zakupów dokonanych w 2017 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (977) z dnia 20.02.2018
Ewidencja wynagrodzeń i składek ZUS na przełomie roku
Gazeta Podatkowa nr 13 (1470) z dnia 12.02.2018
Ujęcie w księgach rachunkowych przedwczesnej faktury
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (976) z dnia 10.02.2018
Ujęcie w księgach rachunkowych faktur kosztowych za 2017 r. wystawionych w 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (976) z dnia 10.02.2018
Ujęcie opłaty recyklingowej w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (459) z dnia 1.02.2018
Ewidencja księgowa faktury za paliwo na przełomie roku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 9 (1466) z dnia 29.01.2018 - Ewidencja kosztów i przychodów na przełomie roku
Prenumerata czasopism na 2018 r. opłacona w 2017 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 9 (1466) z dnia 29.01.2018 - Ewidencja kosztów i przychodów na przełomie roku
Odsetki od lokaty otrzymane w roku następnym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 9 (1466) z dnia 29.01.2018 - Ewidencja kosztów i przychodów na przełomie roku
Ewidencja opłaty za korzystanie ze środowiska za 2017 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 9 (1466) z dnia 29.01.2018 - Ewidencja kosztów i przychodów na przełomie roku
Przychód z tytułu odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 9 (1466) z dnia 29.01.2018 - Ewidencja kosztów i przychodów na przełomie roku
Moment powstania przychodu ze sprzedaży
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (458) z dnia 20.01.2018
Faktura za prenumeratę czasopisma na cały 2018 r., opłacona w 2017 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (458) z dnia 20.01.2018
Moment ujęcia w księgach rachunkowych kosztów wynagrodzeń i składek ZUS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (458) z dnia 20.01.2018
Zwrot w 2018 r. towarów sprzedanych w 2017 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (974) z dnia 20.01.2018
Odsetki od kredytu naliczone na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 4 (1461) z dnia 11.01.2018
Wynagrodzenie pracownika w kosztach podatkowych i ewidencji księgowej pracodawcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (973) z dnia 10.01.2018
Odsetki od kredytu naliczone na dzień bilansowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (973) z dnia 10.01.2018
Przychody ze sprzedaży w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 3 (1460) z dnia 8.01.2018
Koszty pośrednie na przełomie roku u podatnika prowadzącego księgi rachunkowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (972) z dnia 1.01.2018
Faktura wystawiona na początku roku za dostawę mediów w roku poprzednim
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (457) z dnia 1.01.2018
Moment korygowania przychodu bilansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (457) z dnia 1.01.2018
Ewidencja w księgach kosztów podróży służbowej pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 103 (1457) z dnia 28.12.2017 - Podróże służbowe pracowników i przedsiębiorców
Tworzenie rezerw na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 102 (1456) z dnia 21.12.2017
Faktury kosztowe dotyczące danego roku, otrzymane w roku następnym
Gazeta Podatkowa nr 102 (1456) z dnia 21.12.2017
Działalność operacyjna
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Działalność finansowa
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Korekty wyniku finansowego w metodzie pośredniej rachunku przepływów pieniężnych
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Ujęcie wynagrodzenia wypłaconego członkowi zarządu w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (455) z dnia 1.12.2017
VAT niepodlegający odliczeniu i korekta roczna - ujęcie w księgach rachunkowych
Dodatek nr 33 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2017 - Rozliczanie VAT przez podatnika wykonującego czynności opodatkowane i nieopodatkowane
Faktury korygujące u nabywcy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 96 (1450) z dnia 30.11.2017 - Rozliczanie faktur korygujących - VAT, podatek dochodowy i ewidencja księgowa
Ujęcie w księgach kosztu prenumeraty prasy podatkowej na 2018 r.
Gazeta Podatkowa nr 96 (1450) z dnia 30.11.2017
Rabaty w księgach rachunkowych sprzedawcy
Gazeta Podatkowa nr 95 (1449) z dnia 27.11.2017
Tworzenie i rozwiązywanie rezerw na premie pracownicze
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2017 - Rezerwy oraz bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów - wybrane zagadnienia
Rezerwa na odprawy emerytalne w jednostce postawionej w stan likwidacji
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2017 - Rezerwy oraz bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów - wybrane zagadnienia
Niezafakturowane koszty usług marketingowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (453) z dnia 1.11.2017
Rezerwa na naprawy gwarancyjne oprogramowania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (452) z dnia 20.10.2017
Połączenie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (965) z dnia 20.10.2017
Umorzenie opłaty środowiskowej w ewidencji księgowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 81 (1435) z dnia 9.10.2017 - Ewidencja rozrachunków publicznoprawnych
Odroczenie terminu zapłaty składek do ZUS a zapisy w księgach rachunkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 81 (1435) z dnia 9.10.2017 - Ewidencja rozrachunków publicznoprawnych
Ujęcie księgowe otrzymanego dofinansowania z PFRON
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 81 (1435) z dnia 9.10.2017 - Ewidencja rozrachunków publicznoprawnych
PIT, ZUS i ewidencja należności ze zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 76 (1430) z dnia 21.09.2017
Moment ujęcia w księgach rachunkowych faktury otrzymanej z tytułu zakupu materiałów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (450) z dnia 20.09.2017
Rozliczenie kosztów pośrednich udokumentowanych fakturami otrzymanymi po zamknięciu roku - interpretacja KIS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (962) z dnia 20.09.2017
Ustalanie i ewidencja księgowa miesięcznych wpłat na PFRON
Gazeta Podatkowa nr 73 (1427) z dnia 11.09.2017
Moment otrzymania faktury a ujęcie jej w kosztach oraz odliczenie VAT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (960) z dnia 1.09.2017
Zasada współmierności podstawą rozliczania kosztów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 65 (1419) z dnia 14.08.2017 - Ewidencja kosztów rozliczanych w czasie
Nieistotny koszt ubezpieczenia budynku księgowany jednorazowo
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 65 (1419) z dnia 14.08.2017 - Ewidencja kosztów rozliczanych w czasie
Jak księgować ekwiwalent za niewykorzystany urlop?
Gazeta Podatkowa nr 62 (1416) z dnia 3.08.2017
Ewidencja kosztów przygotowania nowej produkcji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 61 (1415) z dnia 31.07.2017 - Rozliczanie kosztów produkcji w księgach rachunkowych
Definicja przychodów ze sprzedaży oraz związanych z nimi kosztów
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2017 - Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi koszty - zasady ewidencji
Sprzedaż usług elektronicznych za okres 12 miesięcy
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2017 - Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi koszty - zasady ewidencji
Umorzenie części zaległości z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (446) z dnia 20.07.2017
Umorzenie opłaty środowiskowej w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 57 (1411) z dnia 17.07.2017
Ewidencja wpłat na PFRON
Gazeta Podatkowa nr 55 (1409) z dnia 10.07.2017
Ujęcie księgowe refaktur za media
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 50 (1404) z dnia 22.06.2017 - Działalność usługowa w księgach rachunkowych
Zapłata odsetek naliczonych i zaksięgowanych w poprzednim roku obrotowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (444) z dnia 20.06.2017
Rezerwa na skutki toczącego się postępowania sądowego
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2017 - Klasyfikacja budżetowa - odpowiedzi na pytania Czytelników
Zapisy w księgach rachunkowych, dotyczące korekty dodatkowego wynagrodzenia rocznego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (443) z dnia 1.06.2017
Faktura dotycząca prognozowanej wielkości zużycia energii
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2017 - Koszty rodzajowe oraz ich rozliczenie
Ujęcie wynagrodzenia oraz należnych od niego składek na ubezpieczenia społeczne
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2017 - Koszty rodzajowe oraz ich rozliczenie
Przychody związane z podstawową działalnością operacyjną
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (442) z dnia 20.05.2017
Przychód z tytułu odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (442) z dnia 20.05.2017
Ewidencja księgowa wydatków związanych z podróżą przedsiębiorcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (950) z dnia 20.05.2017
Ewidencja odroczenia terminu zapłaty składek do ZUS
Gazeta Podatkowa nr 39 (1393) z dnia 15.05.2017
Ewidencja kosztów i przychodów na przełomie miesiąca
Gazeta Podatkowa nr 39 (1393) z dnia 15.05.2017
Nieistotny koszt ubezpieczenia budynku bez rozliczania w czasie
Gazeta Podatkowa nr 35 (1389) z dnia 2.05.2017
Moment ujęcia kosztów wynagrodzeń i składek ZUS w księgach rachunkowych
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2017
Rezerwa na odprawy emerytalne w jednostce postawionej w stan likwidacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (441) z dnia 1.05.2017
Ujęcie wynagrodzenia członka rady nadzorczej w księgach rachunkowych spółki z o.o./akcyjnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (947) z dnia 20.04.2017
Terminy ewidencji faktur kosztowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (947) z dnia 20.04.2017
Czy koszt dotyczący 12 miesięcy musi być rozliczany za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (947) z dnia 20.04.2017
Opłaty wnoszone na rzecz wspólnoty mieszkaniowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (947) z dnia 20.04.2017
Koszty poniesione przez SP ZOZ na kapitalny remont budynku szpitala
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (440) z dnia 20.04.2017
Ewidencja rozliczenia ubezpieczenia sprzedawanego pojazdu
Gazeta Podatkowa nr 32 (1386) z dnia 20.04.2017
Rozliczenie VAT i ewidencja księgowa refaktur za media
Gazeta Podatkowa nr 32 (1386) z dnia 20.04.2017
Ewidencja wpłat w księgach rachunkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 31 (1385) z dnia 18.04.2017 - Obniżanie wpłat na PFRON w 2017 roku
Ewidencja księgowa kosztów z przełomu roku
Gazeta Podatkowa nr 31 (1385) z dnia 18.04.2017
Ewidencja opłaty za korzystanie ze środowiska za 2016 r.
Gazeta Podatkowa nr 28 (1382) z dnia 6.04.2017
Ewidencja rozliczenia zakupu usługi z poprzedniego roku
Gazeta Podatkowa nr 27 (1381) z dnia 3.04.2017
Koszty wynagrodzeń w rozliczeniu bilansowym i podatkowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (439) z dnia 1.04.2017
Ujęcie faktury korygującej w księgach rachunkowych nabywcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (945) z dnia 1.04.2017
Ewidencja opłaty za korzystanie ze środowiska za 2016 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (945) z dnia 1.04.2017
Zawyżenie opłaty za korzystanie ze środowiska
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2017 - Korekty błędów popełnionych w księgach rachunkowych
Nieujęcie kosztów wynagrodzeń w księgach roku, którego dotyczą
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2017 - Korekty błędów popełnionych w księgach rachunkowych
Wystawienie faktury przed dokonaniem dostawy towarów na przełomie roku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (438) z dnia 20.03.2017
Faktura prognozująca zużycie energii elektrycznej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (438) z dnia 20.03.2017
Zdarzenia po dacie bilansu (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 23 (1377) z dnia 20.03.2017
Ujęcie podatkowo-księgowe odsetek od zobowiązań
Gazeta Podatkowa nr 21 (1375) z dnia 13.03.2017
WDT uznane za sprzedaż krajową - ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (943) z dnia 10.03.2017
Ujęcie w bilansie niewypłaconych na koniec roku wynagrodzeń
Gazeta Podatkowa nr 19 (1373) z dnia 6.03.2017
Ewidencja księgowa opłaty środowiskowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (437) z dnia 1.03.2017
Usługa sfinansowana ze środków ZFŚS, wykonana w następnym roku obrotowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (437) z dnia 1.03.2017
Ujęcie kredytów w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 17 (1371) z dnia 27.02.2017
Zwrot dotacji otrzymanej w poprzednim roku obrotowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (436) z dnia 20.02.2017
Zasady kwalifikowania kosztów bilansowych do danego roku obrotowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (436) z dnia 20.02.2017
Prenumerata czasopism na 2017 r. opłacona w 2016 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (436) z dnia 20.02.2017
Ujęcie w księgach opłat ponoszonych za wywóz odpadów z nieruchomości firmowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (436) z dnia 20.02.2017
Prezentacja składek ZUS w porównawczym rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 15 (1369) z dnia 20.02.2017
Księgowanie faktur za telefon obejmujących przełom okresów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1367) z dnia 13.02.2017 - Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2017 roku
Ewidencja księgowa wynagrodzenia członków zarządu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (940) z dnia 10.02.2017
Odsetki na dzień bilansowy od kredytu obrotowego pobrane w styczniu 2017 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (940) z dnia 10.02.2017
Ewidencja księgowa faktur prognozujących zużycie mediów
Gazeta Podatkowa nr 12 (1366) z dnia 9.02.2017
Obowiązek podatkowy w VAT i przychód przy usługach budowlanych
Gazeta Podatkowa nr 11 (1365) z dnia 6.02.2017
Jak księgować koszty energii elektrycznej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 10 (1364) z dnia 2.02.2017 - Koszty i przychody na przełomie roku w ewidencji księgowej
Ujęcie w księgach sprzedaży produktów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 10 (1364) z dnia 2.02.2017 - Koszty i przychody na przełomie roku w ewidencji księgowej
Ujęcie w księgach rachunkowych płatności kartą
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 10 (1364) z dnia 2.02.2017 - Koszty i przychody na przełomie roku w ewidencji księgowej
Ewidencja faktury za usługi telekomunikacyjne
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 10 (1364) z dnia 2.02.2017 - Koszty i przychody na przełomie roku w ewidencji księgowej
Jak ujmować dopisanie odsetek do lokaty?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 10 (1364) z dnia 2.02.2017 - Koszty i przychody na przełomie roku w ewidencji księgowej
Ewidencja opłat bankowych i odsetek od kredytu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 10 (1364) z dnia 2.02.2017 - Koszty i przychody na przełomie roku w ewidencji księgowej
Składki ZUS finansowane przez ubezpieczonych i płatnika
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (435) z dnia 1.02.2017
Prezentacja w bilansie kredytu udzielonego w rachunku bieżącym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (434) z dnia 20.01.2017
Ewidencja refakturowanych kosztów mediów
Gazeta Podatkowa nr 6 (1360) z dnia 19.01.2017
Dofinansowanie do wynagrodzeń z PFRON w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 6 (1360) z dnia 19.01.2017
Przychody i koszty finansowe w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 3 (1357) z dnia 9.01.2017
Ujęcie księgowe otrzymanego dofinansowania z PFRON
Gazeta Podatkowa nr 1 (1355) z dnia 2.01.2017
Import usług, gdy daty wykonania usługi i faktury są różne
Gazeta Podatkowa nr 103 (1353) z dnia 27.12.2016
Działalność operacyjna
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2016 - Jak sporządzić bilans i rachunek zysków i strat za 2016 r.?
Działalność finansowa
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2016 - Jak sporządzić bilans i rachunek zysków i strat za 2016 r.?
Koszty usług niezafakturowane na dzień sporządzenia sprawozdania
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2016 - Jak sporządzić bilans i rachunek zysków i strat za 2016 r.?
Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy oraz zapewnienie współmierności przychodów i kosztów
Dodatek nr 35 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2016 - Zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych - wybrane zagadnienia
Ewidencja faktury zakupu wystawionej w grudniu, otrzymanej wraz z towarem w styczniu następnego roku
Dodatek nr 35 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2016 - Zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych - wybrane zagadnienia
Ewidencja kosztów mediów na przełomie lat
Dodatek nr 35 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2016 - Zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych - wybrane zagadnienia
Polisa ubezpieczeniowa dotycząca dwóch lat obrotowych 2016-2017
Dodatek nr 35 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2016 - Zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych - wybrane zagadnienia
Korygowanie przychodów ze sprzedaży 2016 r.
Dodatek nr 35 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2016 - Zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych - wybrane zagadnienia
Korygowanie kosztów 2016 r.
Dodatek nr 35 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2016 - Zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych - wybrane zagadnienia
Ewidencja księgowa kosztów mediów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (935) z dnia 20.12.2016
Moment ujęcia w księgach rachunkowych kosztów wynagrodzeń i składek ZUS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (432) z dnia 20.12.2016
Fundusze własne w rocznym sprawozdaniu finansowym spółdzielni mieszkaniowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (432) z dnia 20.12.2016
Rozliczenia międzyokresowe wykazywane w pasywach bilansu
Gazeta Podatkowa nr 101 (1351) z dnia 19.12.2016
Faktura dokumentująca zakup usługi leasingu operacyjnego wykonanej w następnym miesiącu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (431) z dnia 1.12.2016
Rozliczenia międzyokresowe o charakterze aktywów w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 96 (1346) z dnia 1.12.2016
Ewidencja kosztów prenumeraty prasy na 2017 r.
Gazeta Podatkowa nr 95 (1345) z dnia 28.11.2016
Dodatkowe wynagrodzenie roczne w bilansie zakładu budżetowego
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2016 - Sprawozdawczość budżetowa i finansowa jednostek i zakładów budżetowych
Istota rozliczeń międzyokresowych kosztów w świetle przepisów bilansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (430) z dnia 20.11.2016
Zmniejszenie wartości zapasów i korekta kosztów sprzedaży w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (430) z dnia 20.11.2016
Ujęcie w kosztach podatkowych wstępnej opłaty dotyczącej leasingu operacyjnego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (932) z dnia 20.11.2016
Wydawanie konsumentom bonów pieniężnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (931) z dnia 10.11.2016
Kontrola kompletności i poprawności prowadzonych zapisów księgowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 90 (1340) z dnia 10.11.2016 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok
Zapewnienie współmierności przychodów i kosztów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 90 (1340) z dnia 10.11.2016 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok
Ustalenie daty zapisu księgowego
Gazeta Podatkowa nr 89 (1339) z dnia 7.11.2016
Ewidencja wynagrodzeń pracowników produkcyjnych
Gazeta Podatkowa nr 88 (1338) z dnia 3.11.2016
Polisa ubezpieczeniowa dotycząca dwóch lat obrotowych 2016-2017
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (930) z dnia 1.11.2016
Ewidencja księgowa wynagrodzeń i składek ZUS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (428) z dnia 20.10.2016
Ewidencja przychodów i kosztów z tytułu odsetek
Gazeta Podatkowa nr 83 (1333) z dnia 17.10.2016
Księgowanie kosztów rozmów i abonamentu z faktur za telefon
Gazeta Podatkowa nr 81 (1331) z dnia 10.10.2016
Ubezpieczenie środków trwałych w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 80 (1330) z dnia 6.10.2016
Prowadzenie biura rachunkowego - wybrane problemy
Gazeta Podatkowa nr 77 (1327) z dnia 26.09.2016
Księgowanie refaktur za media
Gazeta Podatkowa nr 76 (1326) z dnia 22.09.2016
Moment ujęcia w kosztach podatkowych premii uznaniowej
Dodatek nr 26 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 z dnia 20.09.2016 - Wynagrodzenia pracownicze - prawo pracy, ZUS, PIT, CIT, ewidencja księgowa
Zwrot do sprzedawcy środka trwałego częściowo zamortyzowanego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (426) z dnia 20.09.2016
Jakie zdarzenia gospodarcze zaliczamy do rozliczeń międzyokresowych przychodów?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (426) z dnia 20.09.2016
Ogólne zasady ewidencji umów cywilnoprawnych
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 17 z dnia 1.09.2016
Rezerwy na świadczenia pracownicze w spółce z o.o. utworzonej przez miasto
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (425) z dnia 1.09.2016
Ewidencja księgowa wynagrodzeń i składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 69 (1319) z dnia 29.08.2016
Ewidencja księgowa naliczonych i zapłaconych odsetek od należności z tytułu dostaw i usług
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2016 - Należności z tytułu dostaw i usług
Zwrot pracownikowi wydatków na zakup paliwa do samochodu służbowego (pytanie z forum internetowego - www.forum.gofin.pl)
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (923) z dnia 20.08.2016
Moment ujęcia w kosztach podatkowych faktur otrzymanych po zamknięciu miesiąca, w którym wykonano usługę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (922) z dnia 10.08.2016
Faktury prognozy za media<
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 62 (1312) z dnia 4.08.2016 - Rozliczenia międzyokresowe w księgach rachunkowych