Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Rachunkowość » Zasady rachunkowości »  Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości

Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 54 obowiązującym od 1.02.2021 r. do 15.01.2023 r.
Ewidencja księgowa faktur korygujących u sprzedawcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (1154) z dnia 20.01.2023
Korekta kosztów dwukrotnie ujętych w księgach rachunkowych w latach ubiegłych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1153) z dnia 10.01.2023
Koszty wytworzenia u dewelopera
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1153) z dnia 10.01.2023
Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2022 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Błędy lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym oraz zmiany polityki rachunkowości
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2022 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Ewidencja księgowa faktur zakupowych na przełomie lat
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1151) z dnia 20.12.2022
Dochód z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych w estońskim CIT
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (576) z dnia 20.12.2022
Zasada kontynuacji działalności jednostki
Gazeta Podatkowa nr 98 (1973) z dnia 8.12.2022
Niezaksięgowane koszty a dochód w estońskim CIT
Gazeta Podatkowa nr 97 (1972) z dnia 5.12.2022
Założenie kontynuacji działalności
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2022 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2022 r. - przygotowanie i przeprowadzanie prac bilansowych
Korekta niezatwierdzonego sprawozdania finansowego w związku z ujawnieniem kosztów
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2022 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2022 r. - przygotowanie i przeprowadzanie prac bilansowych
Jak rozumieć zasadę istotności?
Gazeta Podatkowa nr 96 (1971) z dnia 1.12.2022
Harmonogram prac bilansowych dotyczących 2022 r. (część I)
Gazeta Podatkowa nr 94 (1969) z dnia 24.11.2022
Wpływ korekty błędów popełnionych w latach poprzednich na porównywalność danych
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2022 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2022 r.
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2022 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2022 r.
Rezerwy na zobowiązania
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2022 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2022 r.
Działalność operacyjna
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2022 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2022 r.
Ewidencja duplikatu faktury za zakup towarów z początku roku
Gazeta Podatkowa nr 92 (1967) z dnia 17.11.2022
Korekty przychodów i kosztów w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 89 (1964) z dnia 7.11.2022
Faktura dotycząca zakupu usług pośrednictwa handlowego, wystawiona z opóźnieniem
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (573) z dnia 1.11.2022
Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (571) z dnia 1.10.2022
Ujęcie w księgach skutków zdarzeń ujawnionych po zatwierdzeniu sprawozdania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (571) z dnia 1.10.2022
Księgowanie usług telekomunikacyjnych
Gazeta Podatkowa nr 78 (1953) z dnia 29.09.2022
Rozliczenie VAT i księgowania duplikatu faktury z poprzedniego roku
Gazeta Podatkowa nr 74 (1949) z dnia 15.09.2022
Warunki stosowania i etapy aktualizacji wyceny aktywów
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2022 - Odpisy aktualizujące według Krajowych i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
Korekta niezatwierdzonego sprawozdania finansowego za 2021 r. w związku z ujawnieniem kosztów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (1139) z dnia 20.08.2022
Podatek od przychodów z budynków
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 62 (1937) z dnia 4.08.2022 - Nieruchomości w ewidencji księgowej
Przeniesienie z konta funduszu instytucji kultury niezamortyzowanej wartości aktywów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (567) z dnia 1.08.2022
Moment dokonania korekty kosztów bilansowych w związku z otrzymanym rabatem
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2022 - Transakcje w walutach obcych
Zmiany w sprawozdaniu finansowym po przeprowadzonym audycie
Gazeta Podatkowa nr 56 (1931) z dnia 14.07.2022
Zmiana szacunku po sporządzeniu sprawozdania
Gazeta Podatkowa nr 54 (1929) z dnia 7.07.2022
Korekta przychodów ze sprzedaży towarów w ujęciu bilansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (565) z dnia 1.07.2022
Konsekwencje niezakwalifikowania poniesionych nakładów do wartości niematerialnych i prawnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (1134) z dnia 1.07.2022
Korekty a sprawozdanie finansowe za 2021 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 46 (1921) z dnia 9.06.2022 - Dokonywanie korekt w księgach rachunkowych
Dwukrotnie zaksięgowana faktura zakupu towarów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 46 (1921) z dnia 9.06.2022 - Dokonywanie korekt w księgach rachunkowych
Ewidencja zwrotu nienależnie pobranego dofinansowania z PFRON z lat poprzednich
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 46 (1921) z dnia 9.06.2022 - Dokonywanie korekt w księgach rachunkowych
Duplikat faktury kosztowej z 2021 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 46 (1921) z dnia 9.06.2022 - Dokonywanie korekt w księgach rachunkowych
Brak wyceny pożyczki na poprzedni dzień bilansowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 46 (1921) z dnia 9.06.2022 - Dokonywanie korekt w księgach rachunkowych
Korekta błędnie naliczonego w latach poprzednich wynagrodzenia pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 46 (1921) z dnia 9.06.2022 - Dokonywanie korekt w księgach rachunkowych
Ujęcie w księgach korekty CIT-8 za 2021 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 46 (1921) z dnia 9.06.2022 - Dokonywanie korekt w księgach rachunkowych
Pomyłka w księgowaniu refundacji zakupu środka trwałego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 46 (1921) z dnia 9.06.2022 - Dokonywanie korekt w księgach rachunkowych
Niewłaściwie odpisane koszty ubezpieczenia majątkowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 46 (1921) z dnia 9.06.2022 - Dokonywanie korekt w księgach rachunkowych
Rozliczenie faktur korygujących dotyczących usług wykonanych w latach poprzednich
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (563) z dnia 1.06.2022
Niekorzystna dla jednostki decyzja o zwrocie dotacji i jej skutki w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (563) z dnia 1.06.2022
Korekta dotycząca sporządzonego sprawozdania finansowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (1130) z dnia 20.05.2022
Zwrot wynagrodzenia nienależnie pobranego przez członków fundacji - skutki w PIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (1128) z dnia 1.05.2022
Założenie kontynuacji działalności z uwzględnieniem zdarzeń po dniu bilansowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (1128) z dnia 1.05.2022
Korekty otrzymane na przełomie lat obrotowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (1128) z dnia 1.05.2022
Roczny PIT a sprawozdanie finansowe za 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 33 (1908) z dnia 25.04.2022
Przychody z działalności podstawowej - produkcyjnej
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2022 - Rachunkowość jednostek produkcyjnych
Korekta błędu istotnego wykrytego po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (560) z dnia 20.04.2022
Utworzenie rezerwy na przyszłe świadczenia pracownicze
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (114) z dnia 1.04.2022
Zdarzenia po dniu bilansowym (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 24 (1899) z dnia 24.03.2022
Zdarzenia po dniu bilansowym (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 23 (1898) z dnia 21.03.2022
Wydłużenie terminów dotyczących sprawozdań finansowych za 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 23 (1898) z dnia 21.03.2022
Bilansowe zasady rozliczania przyznanych rabatów
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2022 - Przykłady rozliczania kosztów i przychodów na przełomie lat obrotowych
Skutki udzielenia rabatu potransakcyjnego w księgach sprzedawcy
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2022 - Przykłady rozliczania kosztów i przychodów na przełomie lat obrotowych
Otrzymanie rabatu potransakcyjnego w księgach nabywcy
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2022 - Przykłady rozliczania kosztów i przychodów na przełomie lat obrotowych
Umorzenie podatku od nieruchomości za lata ubiegłe w księgach
Gazeta Podatkowa nr 22 (1897) z dnia 17.03.2022
Informacja dodatkowa (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 17 (1892) z dnia 28.02.2022
Sporządzenie kolejnej wersji sprawozdania w związku z jego korektą
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2022 - Instrukcja sporządzania sprawozdania finansowego w Programie Druki GOFIN
Ujęcie faktur zbiorczych oraz ich korekt w ewidencji księgowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1121) z dnia 20.02.2022
Zasady dotyczące korekty przychodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1121) z dnia 20.02.2022
Zestawienie zmian w kapitale własnym
Gazeta Podatkowa nr 14 (1889) z dnia 17.02.2022
Korekta kosztu bilansowego i podatkowego dotyczącego 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 8 (1883) z dnia 27.01.2022
Bilansowe zasady rozliczania przyznanych rabatów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (554) z dnia 20.01.2022
Skutki udzielenia rabatu potransakcyjnego w księgach sprzedawcy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (554) z dnia 20.01.2022
Otrzymanie rabatu potransakcyjnego w księgach nabywcy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (554) z dnia 20.01.2022
Koszty działalności operacyjnej w rachunku zysków i strat (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 6 (1881) z dnia 20.01.2022
Ewidencja utworzenia w księgach rezerwy na nagrody jubileuszowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1871) z dnia 16.12.2021 - Ostrożna wycena na potrzeby bilansu
Błędne ujęcie w księgach rachunkowych wartości kapitału zakładowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (1114) z dnia 10.12.2021
Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 23 z dnia 1.12.2021 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Błędy lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym oraz zmiany polityki rachunkowości
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 23 z dnia 1.12.2021 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Wartości niematerialne i prawne w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 94 (1865) z dnia 25.11.2021
Kontynuacja działalności i inne pozycje wprowadzenia do sprawozdania
Gazeta Podatkowa nr 93 (1864) z dnia 22.11.2021
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Rezerwy na zobowiązania
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Działalność operacyjna
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Skutki bilansowe korekty deklaracji CIT w związku ze skorzystaniem z ulgi badawczo-rozwojowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (550) z dnia 20.11.2021
Podstawy ustalania progu istotności dla błędów z lat ubiegłych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (550) z dnia 20.11.2021
Harmonogram prac bilansowych dotyczących 2021 r. (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 91 (1862) z dnia 15.11.2021
Rozliczenie skutków ugody z kontrahentem w księgach rachunkowych SP ZOZ
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (1111) z dnia 10.11.2021
Korekty dokonywane po sporządzeniu sprawozdania finansowego
Dodatek nr 31 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2021 - Korekty rozliczeń podatkowych i księgowych
Faktura dotycząca 2020 r. otrzymana po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za ten rok
Dodatek nr 31 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2021 - Korekty rozliczeń podatkowych i księgowych
Rabat otrzymany po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
Dodatek nr 31 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2021 - Korekty rozliczeń podatkowych i księgowych
Przegranie procesu sądowego skutkujące korektą sprzedaży
Dodatek nr 31 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2021 - Korekty rozliczeń podatkowych i księgowych
Korekta danych porównawczych w sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (549) z dnia 1.11.2021
Korekta błędu polegającego na nierozliczeniu różnic kursowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (549) z dnia 1.11.2021
Sporządzenie kolejnej wersji sprawozdania w związku z jego korektą oraz złożenie w KRS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (549) z dnia 1.11.2021
Nierozliczona strata z lat ubiegłych w spółce z o.o.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (548) z dnia 20.10.2021
Rabat otrzymany po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (1107) z dnia 1.10.2021
Ewidencja księgowa otrzymania dywidendy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (1106) z dnia 20.09.2021
Łączne sprawozdanie finansowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (1106) z dnia 20.09.2021
W jakim terminie należy dokonać ostatecznego zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2020 r.?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (545) z dnia 1.09.2021
Rozliczenie skutków korekty dokonanej w związku z wyceną darowizn rzeczowych otrzymanych przez SP ZOZ
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (1104) z dnia 1.09.2021
Zwrot nienależnie pobranego dofinansowania z PFRON
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 69 (1840) z dnia 30.08.2021 - Rozrachunki publicznoprawne w księgach rachunkowych
Sprzedaż materiałów odniesionych w momencie nabycia bezpośrednio w ciężar kosztów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (544) z dnia 20.08.2021
Księgowanie spóźnionych faktur kosztowych
Gazeta Podatkowa nr 64 (1835) z dnia 12.08.2021
Wybrane przypadki korekt sprawozdania finansowego za 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 63 (1834) z dnia 9.08.2021
Termin ostatecznego zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2020 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (1101) z dnia 1.08.2021
Zasady dokonywania korekty przychodów ze sprzedaży towarów
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2021 - Rachunkowość jednostek handlowych
Moment dokonania korekty kosztów bilansowych w związku z otrzymanym rabatem
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (542) z dnia 20.07.2021
Z jaką datą podpisać poprawione sprawozdanie finansowe?
Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021
Korekta nieprawidłowo ujętego dofinansowania
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 54 (1825) z dnia 8.07.2021 - Rozliczenia międzyokresowe w księgach rachunkowych
Niekorzystne rozstrzygnięcie sądowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (1098) z dnia 1.07.2021
Data sporządzenia sprawozdania finansowego za 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 49 (1820) z dnia 21.06.2021
Wpływ korekty błędów popełnionych w latach poprzednich na porównywalność danych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (540) z dnia 20.06.2021
Korekta podatku od nieruchomości za lata poprzednie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (540) z dnia 20.06.2021
Zwrot dotacji wolnej od podatku dochodowego - skutki w CIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (1097) z dnia 20.06.2021
Zmiana wysokości dofinansowania do wynagrodzeń uzyskanego z WUP
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (1096) z dnia 10.06.2021
Zdarzenia po dniu bilansowym ujawnione po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 44 (1815) z dnia 2.06.2021 - Zatwierdzenie sprawozdania finansowego i jego skutki
Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 44 (1815) z dnia 2.06.2021 - Zatwierdzenie sprawozdania finansowego i jego skutki
Analiza zdolności do kontynuowania działalności przed zatwierdzeniem sprawozdania
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 44 (1815) z dnia 2.06.2021 - Zatwierdzenie sprawozdania finansowego i jego skutki
Korekty biegłego rewidenta i ponowne sporządzenie sprawozdania do zatwierdzenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 44 (1815) z dnia 2.06.2021 - Zatwierdzenie sprawozdania finansowego i jego skutki
Błędy dotyczące prezentacji w zatwierdzonym sprawozdaniu
Gazeta Podatkowa nr 44 (1815) z dnia 2.06.2021
Rozliczenie nadpłaty składek ZUS na koncie płatnika, powstałej w latach ubiegłych
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2021 - Wybrane rozrachunki publicznoprawne w księgach rachunkowych
Korekta błędów dokonana po odmowie wydania opinii o sprawozdaniu przez biegłego rewidenta
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (539) z dnia 1.06.2021
Terminy, forma i skutki zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (538) z dnia 20.05.2021
Podwójnie ujęte faktury sprzedaży w zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (1093) z dnia 10.05.2021
Ujawnienie środka trwałego w księgach
Gazeta Podatkowa nr 36 (1807) z dnia 6.05.2021
Koszty bezpośrednie związane z przychodem poprzedniego roku - rozliczenie dla celów CIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (1092) z dnia 1.05.2021
Konsekwencje zatwierdzenia rocznego sprawozdania
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2021 - Zatwierdzenie i złożenie sprawozdania finansowego do właściwego organu
Rozliczenie kosztów obsługi płatności bezgotówkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (536) z dnia 20.04.2021
Faktura dotycząca 2020 r. otrzymana po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za ten rok
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (1091) z dnia 20.04.2021
BILANS 2020 - założenie kontynuacji działalności w czasie COVID-19 z uwzględnieniem zdarzeń po dniu bilansowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (1090) z dnia 10.04.2021
Istotność zdarzeń, które wystąpiły po dniu bilansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (535) z dnia 1.04.2021
Wpływ skutków popełnionych błędów na sprawozdanie finansowe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (535) z dnia 1.04.2021
Ujęcie duplikatu faktury w księgach rachunkowych nabywcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1089) z dnia 1.04.2021
Ujęcie otrzymanej premii w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1089) z dnia 1.04.2021
Ujęcie zdarzeń po dniu bilansowym w księgach rachunkowych oraz sprawozdaniu finansowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1089) z dnia 1.04.2021
Informacje uzyskane po dacie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1089) z dnia 1.04.2021
Ewidencja zdarzeń po dniu bilansowym, zmieniających wiedzę jednostki o stanie istniejącym na ten dzień
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2021 - Zdarzenia po dniu bilansowym - ujęcie w księgach i prezentacja w sprawozdaniu finansowym
Ogólne zasady korygowania przychodów w księgach rachunkowych
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2021 - Zdarzenia po dniu bilansowym - ujęcie w księgach i prezentacja w sprawozdaniu finansowym
Moment ujęcia korekty dla celów bilansowych i podatkowych
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2021 - Zdarzenia po dniu bilansowym - ujęcie w księgach i prezentacja w sprawozdaniu finansowym
Klasyfikacja zdarzeń według ich istotności
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2021 - Zdarzenia po dniu bilansowym - ujęcie w księgach i prezentacja w sprawozdaniu finansowym
Utworzenie w księgach rachunkowych rezerwy na skutki toczącego się postępowania sądowego
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2021 - Zdarzenia po dniu bilansowym - ujęcie w księgach i prezentacja w sprawozdaniu finansowym
Warunki stosowania i etapy aktualizacji wyceny aktywów
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2021 - Zdarzenia po dniu bilansowym - ujęcie w księgach i prezentacja w sprawozdaniu finansowym
Ujęcie w księgach skutków pożaru części zakładu
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2021 - Zdarzenia po dniu bilansowym - ujęcie w księgach i prezentacja w sprawozdaniu finansowym
Wpływ na sprawozdanie korekty błędów za lata poprzednie
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2021 - Zdarzenia po dniu bilansowym - ujęcie w księgach i prezentacja w sprawozdaniu finansowym
Faktury korygujące koszty zakupu materiałów, gdy kwota korekty jest nieistotna
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2021 - Zdarzenia po dniu bilansowym - ujęcie w księgach i prezentacja w sprawozdaniu finansowym
Błędnie ustalona wartość podatku dochodowego w poprzednim roku obrotowym
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2021 - Zdarzenia po dniu bilansowym - ujęcie w księgach i prezentacja w sprawozdaniu finansowym
Nota odsetkowa dotycząca roku, za który sprawozdanie jest już zatwierdzone
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2021 - Zdarzenia po dniu bilansowym - ujęcie w księgach i prezentacja w sprawozdaniu finansowym
Korekta błędu popełnionego w latach poprzednich, polegającego na rozliczeniu dotacji w zawyżonej kwocie
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2021 - Zdarzenia po dniu bilansowym - ujęcie w księgach i prezentacja w sprawozdaniu finansowym
Korekta wartości początkowej na skutek błędu z lat ubiegłych
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2021 - Zdarzenia po dniu bilansowym - ujęcie w księgach i prezentacja w sprawozdaniu finansowym
Skutki kontroli celno-skarbowej za lata ubiegłe w księgach rachunkowych
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2021 - Zdarzenia po dniu bilansowym - ujęcie w księgach i prezentacja w sprawozdaniu finansowym
Wpływ na sprawozdanie zwolnienia z opłacania składek ZUS, uzyskanego w ramach tarczy 6.0
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (534) z dnia 20.03.2021
Przepisy ustawy o rachunkowości odnoszące się do zasady ostrożności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (534) z dnia 20.03.2021
Obniżenie na podstawie decyzji wydanej w 2021 r. opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania za 2020 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (1088) z dnia 20.03.2021
Zdarzenia po dniu bilansowym (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 20 (1791) z dnia 11.03.2021
Rozliczenie bilansowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1087) z dnia 10.03.2021
Zdarzenia po dniu bilansowym (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 19 (1790) z dnia 8.03.2021
Moment ujęcia w księgach duplikatu faktury kosztowej oraz jej korekty
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (533) z dnia 1.03.2021
Przychody działalności operacyjnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 14 (1785) z dnia 18.02.2021 - Sporządzanie rachunku zysków i strat za 2020 rok
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Gazeta Podatkowa nr 13 (1784) z dnia 15.02.2021
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 54 w pozostałych wersjach czasowych
Odpowiedzi Min. Fin. na pytania naszego Wydawnictwa w zakresie korekt w estońskim CIT
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2024 - Obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze w związku z przejściem na estoński CIT - wybrane zagadnienia
Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych
Dodatek nr 19 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 z dnia 1.06.2024 - Podział wyniku finansowego - regulacje prawne, podatki, ewidencja księgowa
Odsetki za zwłokę od nieopłaconych w terminie składek ZUS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (611) z dnia 1.06.2024
Skutki zatwierdzenia sprawozdania w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (610) z dnia 20.05.2024
Przekazanie przez starostwo powiatowe nieruchomości do nieodpłatnego użytkowania SP ZOZ
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (610) z dnia 20.05.2024
Korekty sporządzonego sprawozdania finansowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 41 (2124) z dnia 20.05.2024 - Czynności po sporządzeniu sprawozdania finansowego
Zmiana sprawozdania przy braku kontynuowania działalności
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 41 (2124) z dnia 20.05.2024 - Czynności po sporządzeniu sprawozdania finansowego
Rozwiązanie odpisów w związku z ustaniem przyczyn ich utworzenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (1201) z dnia 10.05.2024
Wzoru sprawozdania nie można zmienić po jego sporządzeniu
Gazeta Podatkowa nr 37 (2120) z dnia 6.05.2024
Sposób ewidencji księgowej otrzymanych rabatów potransakcyjnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (1200) z dnia 1.05.2024
Ujęcie w księgach faktury kosztowej na przełomie miesięcy
Gazeta Podatkowa nr 33 (2116) z dnia 22.04.2024
Prezentacja rezerw na świadczenia pracownicze w poszczególnych elementach sprawozdania finansowego
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2024 - Utworzenie rezerw na świadczenia pracownicze po raz pierwszy
Poprawianie błędów wykrytych w sporządzonym sprawozdaniu za 2023 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (608) z dnia 20.04.2024
Informacje świadczące o popełnieniu błędu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (1199) z dnia 20.04.2024
Korekta błędów popełnionych w roku i w latach ubiegłych zawartych w sprawozdaniu finansowym za 2023 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (1199) z dnia 20.04.2024
Decyzja o podatku od nieruchomości za 2023 r. uzyskana w 2024 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (1199) z dnia 20.04.2024
Zapłata w 2024 r. należności objętej odpisem w 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 32 (2115) z dnia 18.04.2024
Rabat otrzymany na przełomie roku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 31 (2114) z dnia 15.04.2024 - Rozrachunki z kontrahentami w księgach rachunkowych
Czy po 31 marca 2024 r. można wprowadzić uproszczenia w zakresie sprawozdawczości finansowej?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (1198) z dnia 10.04.2024
Wartość informacyjna sprawozdania finansowego (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 27 (2110) z dnia 2.04.2024
Ewidencja księgowa otrzymanej premii pieniężnej
Dodatek nr 13 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 z dnia 1.04.2024 - Akcje promocyjne w firmie - rozliczenie podatkowe i ujęcie księgowe
Zmiany dokonywane po 31 marca 2024 r. w sprawozdaniach finansowych za 2023 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1197) z dnia 1.04.2024
Koszty dotyczące wykonanych, lecz niezafakturowanych usług
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1197) z dnia 1.04.2024
Faktury korygujące do okresu sprzed opodatkowania estońskim CIT
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 25 (2108) z dnia 25.03.2024 - Księgi rachunkowe i estoński CIT
Niezaksięgowane koszty a dochód w estońskim CIT
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 25 (2108) z dnia 25.03.2024 - Księgi rachunkowe i estoński CIT
Zatwierdzenie i złożenie do KAS sprawozdania finansowego za 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 25 (2108) z dnia 25.03.2024
Ujęcie skutków korekty składki zdrowotnej w księgach rachunkowych przedsiębiorcy
Dodatek nr 12 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 z dnia 20.03.2024 - Składka zdrowotna - podstawa wymiaru, odliczanie w PIT i rozliczenie roczne w 2024 r.
Ujęcie w księgach korekty błędu wykrytego po sporządzeniu sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (606) z dnia 20.03.2024
Zaprzestanie dokonywania odpisów amortyzacyjnych i ich korekta
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (606) z dnia 20.03.2024
Nierozliczona zaliczka wpłacona podwykonawcy, a koszt wytworzenia mieszkań przez dewelopera
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (1196) z dnia 20.03.2024
Korekty po zatwierdzeniu sprawozdania
Gazeta Podatkowa nr 23 (2106) z dnia 18.03.2024
Zdarzenia po dniu bilansowym
Gazeta Podatkowa nr 22 (2105) z dnia 14.03.2024
Korekta CIT-8 za 2022 r. a sprawozdanie finansowe za 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 22 (2105) z dnia 14.03.2024
Podpisanie sprawozdania finansowego za 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 21 (2104) z dnia 11.03.2024
Prace kończące przygotowanie sprawozdania finansowego za 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 21 (2104) z dnia 11.03.2024
Zwrot podatku za 2022 r. z tytułu ulgi B+R dokonany w styczniu 2024 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1195) z dnia 10.03.2024
Nawałnica po dniu bilansowym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 19 (2102) z dnia 4.03.2024 - Informacja dodatkowa do sprawozdania za 2023 r.
Harmonogram prac bilansowych, które należy zakończyć w marcu 2024 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (605) z dnia 1.03.2024
Rozliczenie zwrotu towarów dokonanego po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2023 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1194) z dnia 1.03.2024
Koszty poniesione po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1194) z dnia 1.03.2024
Sporządzenie kolejnej wersji sprawozdania w związku z jego korektą
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2024 - Instrukcja sporządzania sprawozdania finansowego za 2023 r. w Programie DRUKI Gofin
Księgowanie korekty składek ZUS za lata ubiegłe
Gazeta Podatkowa nr 15 (2098) z dnia 19.02.2024
Korekta przychodów z lat ubiegłych w księgach
Gazeta Podatkowa nr 11 (2094) z dnia 5.02.2024
Faktury korygujące sprzedaż na przełomie roku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (603) z dnia 1.02.2024
Zapłata VAT od transakcji nieuznanej za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (603) z dnia 1.02.2024
Koszty dotyczące lat ubiegłych ujęte na bieżąco
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1191) z dnia 1.02.2024
Skutki przedawnienia zobowiązania w ustawie o rachunkowości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1191) z dnia 1.02.2024
Skutki bilansowe odstąpienia od dochodzenia odsetek od należności
Gazeta Podatkowa nr 10 (2093) z dnia 1.02.2024
Przychody z przełomu roku
Gazeta Podatkowa nr 6 (2089) z dnia 18.01.2024
Wynik finansowy brutto i netto oraz różniący je podatek
Gazeta Podatkowa nr 5 (2088) z dnia 15.01.2024
Zwrot w styczniu 2024 r. towaru sprzedanego w 2023 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 1 (2084) z dnia 2.01.2024 - Koszty i przychody na przełomie roku w księgach rachunkowych
Moment ujęcia rabatu według ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (601) z dnia 1.01.2024
Rabaty potransakcyjne według KSR
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (601) z dnia 1.01.2024
Podstawowe zasady przypisywania kosztów do odpowiednich okresów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (601) z dnia 1.01.2024
Ewidencja księgowa faktur kosztowych na przełomie lat
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (1188) z dnia 1.01.2024
Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2023 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Błędy lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym oraz zmiany polityki rachunkowości
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2023 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Przyporządkowanie kosztów i przychodów do roku, którego dotyczą
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (600) z dnia 20.12.2023
Korekta błędu z lat poprzednich w tegorocznym bilansie
Gazeta Podatkowa nr 100 (2079) z dnia 14.12.2023
Korekta wartości początkowej, amortyzacji oraz kosztów uzyskania przychodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (1186) z dnia 10.12.2023
Czy poprawione sprawozdanie finansowe za 2022 r. należy przesłać ponownie do Szefa KAS?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (599) z dnia 1.12.2023
Wpływ korekty błędów popełnionych w latach poprzednich na porównywalność danych
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Rezerwy na zobowiązania
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Działalność operacyjna
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Prezentacja odpisów aktualizujących w sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (597) z dnia 1.11.2023
Zaliczenie przedawnionych zobowiązań z tytułu niewypłaconych dywidend do przychodów jednostki
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1182) z dnia 1.11.2023
Zasada istotności a sporządzenie sprawozdania finansowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (2066) z dnia 30.10.2023 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok
Odpowiedzi Min. Fin. na pytania naszego Wydawnictwa w zakresie korekt w estońskim CIT
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (595) z dnia 1.10.2023
Zawyżenie kosztów w zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym za 2022 r. - jak skorygować błąd?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (1179) z dnia 1.10.2023
Rozliczanie rabatów w księgach rachunkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (2057) z dnia 28.09.2023 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
Jak skorygować wartość początkową promiennika podczerwieni o VAT niepodlegający odliczeniu?
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2023 - Środki trwałe w pytaniach Czytelników
Faktury korygujące po przejściu na estoński CIT a korekta wstępna - odpowiedź Min. Fin. na pytanie naszego Wydawnictwa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (1177) z dnia 10.09.2023
Korekta błędu dotyczącego lat poprzednich
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (593) z dnia 1.09.2023
Faktury korygujące a nieujawnione operacje gospodarcze w spółce opodatkowanej estońskim CIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (1176) z dnia 1.09.2023
Odpisanie przedawnionego w latach ubiegłych zobowiązania o istotnej wartości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (1176) z dnia 1.09.2023
Faktury korygujące do okresu sprzed opodatkowania estońskim CIT
Gazeta Podatkowa nr 68 (2047) z dnia 24.08.2023
Korekty w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 67 (2046) z dnia 21.08.2023
Faktury korygujące otrzymane po przejściu na estoński CIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (1175) z dnia 20.08.2023
Korekta kosztów dotyczących lat ubiegłych w jednostce opodatkowanej estońskim CIT
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (591) z dnia 1.08.2023
Korekta przychodów w świetle przepisów bilansowych i podatkowych
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2023 - Przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej - wybrane zagadnienia
Zmniejszenie ceny sprzedaży według stanowiska w sprawie rozrachunków z kontrahentami
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2023 - Przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej - wybrane zagadnienia
Poprawianie błędów po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (1172) z dnia 20.07.2023
Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (1171) z dnia 10.07.2023
Ujęcie udzielonego rabatu w księgach rachunkowych sprzedawcy
Dodatek nr 21 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 19 z dnia 1.07.2023 - Rabat - skutki podatkowe u sprzedawcy i nabywcy oraz ujęcie księgowe
Korekty otrzymane na przełomie lat obrotowych
Dodatek nr 21 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 19 z dnia 1.07.2023 - Rabat - skutki podatkowe u sprzedawcy i nabywcy oraz ujęcie księgowe
Ostateczna wersja sprawozdania finansowego za 2022 r. a ustawowy termin jego sporządzenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (1169) z dnia 20.06.2023
Korekta kosztów wykazanych w roku poprzedzającym zmianę formy opodatkowania na estoński CIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (1168) z dnia 10.06.2023
Ulga na złe długi a złożenie zeznania i sporządzenie sprawozdania finansowego za 2022 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (1167) z dnia 1.06.2023
Ujęcie ulgi na złe długi w księgach rachunkowych wierzyciela
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (1167) z dnia 1.06.2023
Podpisanie poprawionego sprawozdania
Gazeta Podatkowa nr 44 (2023) z dnia 1.06.2023
Zmniejszenie ceny sprzedaży według stanowiska w sprawie rozrachunków z kontrahentami
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (586) z dnia 20.05.2023
Kiedy ujęciu kosztów lat ubiegłych towarzyszy zmiana sprawozdania finansowego, a kiedy zapisów dokonuje się na bieżąco
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (1166) z dnia 20.05.2023
Korekta zaniżonego podatku od nieruchomości za lata poprzednie
Gazeta Podatkowa nr 40 (2019) z dnia 18.05.2023
Rabaty potransakcyjne u sprzedawcy i nabywcy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 38 (2017) z dnia 11.05.2023 - Działalność handlowa w księgach rachunkowych
Ujęcie skutków korekty składki zdrowotnej w księgach rachunkowych przedsiębiorcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (1165) z dnia 10.05.2023
Jak rozliczyć faktury korygujące koszty energii?
Gazeta Podatkowa nr 37 (2016) z dnia 8.05.2023
Rozliczenie rabatu pośredniego w VAT i księgach otrzymującego
Gazeta Podatkowa nr 36 (2015) z dnia 4.05.2023
Rozliczanie przyznanych lub otrzymanych rabatów
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2023 - Rozrachunki z kontrahentami w księgach rachunkowych
Zakończenie badania sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (585) z dnia 1.05.2023
Ujęcie w księgach skutków korekty błędu w zależności od momentu jego wykrycia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (585) z dnia 1.05.2023
Skutki zatwierdzenia sprawozdania
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2023 - Obowiązki jednostki po sporządzeniu sprawozdania finansowego
Skutki kontroli ZUS w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (584) z dnia 20.04.2023
Zasady korekty składek ZUS za bieżący i poprzedni rok obrotowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (584) z dnia 20.04.2023
Informacje wpływające na obraz sprawozdania finansowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (1163) z dnia 20.04.2023
Korekta kosztów wynagrodzeń z poprzedniego roku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 31 (2010) z dnia 17.04.2023 - Wynagrodzenia w księgach rachunkowych i księdze podatkowej
Ewidencja księgowa premii pieniężnej - u otrzymującego premię
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (1162) z dnia 10.04.2023
Różnice w podatku dochodowym wykazanym w księgach rachunkowych a przesunięcie terminu sporządzenia CIT-8
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (1162) z dnia 10.04.2023
Korekty sporządzonego sprawozdania finansowego za 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 27 (2006) z dnia 3.04.2023
Rodzaje popełnianych błędów i obowiązek ich korygowania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (583) z dnia 1.04.2023
Rozbieżność zdania pomiędzy biegłym rewidentem a zarządem badanej jednostki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (583) z dnia 1.04.2023
Terminy sprawozdawcze za 2022 r. nie zostały przesunięte
Gazeta Podatkowa nr 26 (2005) z dnia 30.03.2023
Nieujawnione operacje gospodarcze
Dodatek nr 11 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 z dnia 20.03.2023 - Estoński CIT - wyjaśnienia resortowe, pytania i odpowiedzi
Dochód z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych w związku z niewykazaniem faktury
Dodatek nr 11 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 z dnia 20.03.2023 - Estoński CIT - wyjaśnienia resortowe, pytania i odpowiedzi
Rozliczenie niepodzielonego zysku z lat ubiegłych
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2023 - Rachunek przepływów pieniężnych i zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym w pytaniach czytelników
Korekta błędu popełnionego w latach ubiegłych
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2023 - Rachunek przepływów pieniężnych i zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym w pytaniach czytelników
Harmonogram prac bilansowych, które należy zakończyć w marcu 2023 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (582) z dnia 20.03.2023
Ogólna charakterystyka zdarzeń po dniu bilansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (582) z dnia 20.03.2023
Korekta rocznego sprawozdania finansowego w związku z uwagami biegłego rewidenta
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (582) z dnia 20.03.2023
Podpisanie sprawozdania finansowego za 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 23 (2002) z dnia 20.03.2023
Błędy w zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym za 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 22 (2001) z dnia 16.03.2023
Zdarzenia po dniu bilansowym
Gazeta Podatkowa nr 21 (2000) z dnia 13.03.2023
Nabycie własności gruntu przez zasiedzenie - ewidencja księgowa i rozliczenie podatkowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1159) z dnia 10.03.2023
Dodatkowe informacje i objaśnienia w praktyce (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 16 (1995) z dnia 23.02.2023
Sporządzenie kolejnej wersji sprawozdania w związku z jego korektą
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2023 - Instrukcja sporządzania sprawozdania finansowego za 2022 r. w Programie Druki GOFIN
Korekta zeznania CIT-8 skutkująca zmniejszeniem podatku za lata ubiegłe - rozliczenie rachunkowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1157) z dnia 20.02.2023
Korekta błędu nieistotnego, wykrytego w roku bieżącym, a popełnionego w roku poprzednim
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (580) z dnia 20.02.2023
Korekta błędu dotyczącego lat ubiegłych - ewidencja i wykazanie w sprawozdaniu finansowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1156) z dnia 10.02.2023
Ewidencja księgowa faktur korygujących u nabywcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1155) z dnia 1.02.2023
Ewidencja w księgach rezygnacji z egzekwowania odsetek
Gazeta Podatkowa nr 9 (1988) z dnia 30.01.2023
Moment ujęcia w księgach faktury korygującej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (531) z dnia 1.02.2021
Ewidencja księgowa faktury korygującej - u nabywcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1083) z dnia 1.02.2021
Podatek dochodowy w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 9 (1780) z dnia 1.02.2021
Zwrot towarów sprzedanych w poprzednim roku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 8 (1779) z dnia 28.01.2021 - Koszty i przychody bilansowe na przełomie roku
Przychody działalności operacyjnej w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021
Pożar części zakładu jako zdarzenie wskazujące na stan zaistniały po dniu bilansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (530) z dnia 20.01.2021
Ujęcie faktury korygującej w ewidencji księgowej sprzedawcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (1082) z dnia 20.01.2021
Towary nabyte i zwrócone na przełomie lat obrotowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1081) z dnia 10.01.2021
Koszty i przychody z przełomu roku (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 1 (1772) z dnia 4.01.2021
Skutki korekty składek na FP i FGŚP z tytułu niedopłaty za lata ubiegłe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (529) z dnia 1.01.2021
Rezerwy na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 102 (1768) z dnia 21.12.2020
Warunki stosowania i etapy aktualizacji wyceny aktywów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (528) z dnia 20.12.2020
Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2020 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Błędy lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym oraz zmiany polityki rachunkowości
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2020 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Daty zapisów księgowych powinny być w układzie chronologicznym
Gazeta Podatkowa nr 97 (1763) z dnia 3.12.2020
Zdarzenia ujawnione po dacie sporządzenia sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (527) z dnia 1.12.2020
Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych UWAGA! Zmiana terminów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (527) z dnia 1.12.2020
Korekta kosztu sprzedanych towarów w związku z ich zwrotem przez nabywcę
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (527) z dnia 1.12.2020
Korekta w 2020 r. błędów wykrytych po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2019 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (1077) z dnia 1.12.2020
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2020 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2020 r.
Rezerwy na zobowiązania
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2020 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2020 r.
Działalność operacyjna
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2020 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2020 r.
Harmonogram prac bilansowych dotyczących 2020 r. (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020
Korekta przychodów w świetle przepisów bilansowych i podatkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (525) z dnia 1.11.2020
Rozliczenia spółki z o.o. z gminą w ramach umowy powierzenia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (525) z dnia 1.11.2020
Dwukrotne ujęcie w księgach rachunkowych 2019 r. tych samych wydatków
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1074) z dnia 1.11.2020
Faktura korygująca zmniejszająca koszty roku ubiegłego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (524) z dnia 20.10.2020
Poprawianie błędów w sporządzonym sprawozdaniu finansowym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 81 (1747) z dnia 8.10.2020 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika "Zeszyty Metodyczne Rachunkowości"
Skutki bilansowe posiadania niespłaconej należności, nieobjętej odpisem aktualizującym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 81 (1747) z dnia 8.10.2020 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika "Zeszyty Metodyczne Rachunkowości"
Zdarzenia po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 79 (1745) z dnia 1.10.2020
Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 74 (1740) z dnia 14.09.2020
Ujawnienie programu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 71 (1737) z dnia 3.09.2020 - Wartości niematerialne i prawne w księgach rachunkowych
Ewidencja duplikatów dotyczących kosztów poprzedniego roku
Gazeta Podatkowa nr 71 (1737) z dnia 3.09.2020
Koszty dotyczące poprzedniego roku w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 65 (1731) z dnia 13.08.2020
Korekta składek ZUS w księgach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 64 (1730) z dnia 10.08.2020 - Rozrachunki publicznoprawne w ewidencji księgowej
Korekta WDT w następnym roku obrotowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (518) z dnia 20.07.2020
Ewidencja faktury wystawionej w 2020 r. dotyczącej 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 57 (1723) z dnia 16.07.2020
Podatki w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 54 (1720) z dnia 6.07.2020
Ujawnienie w sprawozdaniu finansowym za 2019 r. zagrożeń związanych z COVID-19
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 13 z dnia 1.07.2020
Przykłady ujmowania zdarzeń gospodarczych zgodnie z zasadą memoriału
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (517) z dnia 1.07.2020
Skutki bilansowe posiadania niespłaconej należności, nieobjętej odpisem aktualizującym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (517) z dnia 1.07.2020
Błąd w sporządzonym sprawozdaniu finansowym wymagający korekty
Gazeta Podatkowa nr 52 (1718) z dnia 29.06.2020
Rabaty u dostawcy i nabywcy w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 46 (1712) z dnia 8.06.2020
Trwałe wyłączenie środka trwałego z użytkowania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (515) z dnia 1.06.2020
Epidemia koronawirusa jako zdarzenie po dacie bilansu
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2020 - Korekty błędów w księgach i sprawozdaniu finansowym
Możliwość dokonania zmian przed zatwierdzeniem sprawozdania
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2020 - Korekty błędów w księgach i sprawozdaniu finansowym
Zasady korygowania błędów zawartych w zatwierdzonym sprawozdaniu
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2020 - Korekty błędów w księgach i sprawozdaniu finansowym
Sporządzenie nowej wersji e-sprawozdania finansowego za 2019 r. w związku z jego korektą
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2020 - Korekty błędów w księgach i sprawozdaniu finansowym
Ewidencja podatku od nieruchomości za lata ubiegłe wraz z odsetkami
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2020 - Korekty błędów w księgach i sprawozdaniu finansowym
Błąd dotyczący ewidencji zaliczek z tytułu udziału w zyskach
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2020 - Korekty błędów w księgach i sprawozdaniu finansowym
Błędnie naliczone odsetki od zobowiązań publicznoprawnych
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2020 - Korekty błędów w księgach i sprawozdaniu finansowym
Korekta błędnej wyceny zwrotu niewykorzystanego materiału
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2020 - Korekty błędów w księgach i sprawozdaniu finansowym
Pominięcie utworzenia odpisu aktualizującego wartość należności w latach poprzednich
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2020 - Korekty błędów w księgach i sprawozdaniu finansowym
Ewidencja wyników kontroli celno-skarbowej za lata ubiegłe
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2020 - Korekty błędów w księgach i sprawozdaniu finansowym
Sporządzanie sprawozdania finansowego w czasie COVID-19 - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (1058) z dnia 20.05.2020
Założenie kontynuacji działalności gospodarczej w związku z epidemią
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (1057) z dnia 10.05.2020
Podział zdarzeń po dniu bilansowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (1056) z dnia 1.05.2020
Korekta błędów popełnionych w latach ubiegłych objętych sprawozdaniem
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (1056) z dnia 1.05.2020
Zmiana sprawozdania finansowego za 2019 r. w związku z brakiem dokonania odpisów aktualizujących
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (1056) z dnia 1.05.2020
Korekta sporządzonego sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 33 (1699) z dnia 23.04.2020
Obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz sposób korygowania błędów
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2020 - Rozliczenie wyniku finansowego w zależności od formy prawnej jednostki
Ustalenie kwoty zysku netto przeznaczonej do podziału
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2020 - Rozliczenie wyniku finansowego w zależności od formy prawnej jednostki
Wpływ epidemii koronawirusa na sprawozdanie finansowe za 2019 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (512) z dnia 20.04.2020
Korekta wartości początkowej na skutek błędu z lat ubiegłych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (512) z dnia 20.04.2020
Czy można poprawić sporządzone już sprawozdanie finansowe?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (512) z dnia 20.04.2020
Niezgodne saldo zobowiązań a sporządzone sprawozdanie finansowe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (512) z dnia 20.04.2020
Moment ujęcia rabatu potransakcyjnego w księgach rachunkowych nabywcy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (512) z dnia 20.04.2020
Zwrot nadpłaconego podatku nieodliczonego w zeznaniu podatkowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (1054) z dnia 10.04.2020
Ujęcie w księgach zdarzeń po dacie bilansu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 29 (1695) z dnia 9.04.2020 - Zdarzenia ujawnione po sporządzeniu sprawozdania finansowego
Faktura kosztowa otrzymana po sporządzeniu sprawozdania finansowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 29 (1695) z dnia 9.04.2020 - Zdarzenia ujawnione po sporządzeniu sprawozdania finansowego
Zdarzenia wymagające i niewymagające korekty
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 29 (1695) z dnia 9.04.2020 - Zdarzenia ujawnione po sporządzeniu sprawozdania finansowego
Skorygowanie nadpłaty składek na FGŚP
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 29 (1695) z dnia 9.04.2020 - Zdarzenia ujawnione po sporządzeniu sprawozdania finansowego
Skutki korekty dotyczącej sprawozdania finansowego za 2019 r. w księgach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 29 (1695) z dnia 9.04.2020 - Zdarzenia ujawnione po sporządzeniu sprawozdania finansowego
Ujęcie przychodu z 2018 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 29 (1695) z dnia 9.04.2020 - Zdarzenia ujawnione po sporządzeniu sprawozdania finansowego
Ewidencja faktury kosztowej po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 29 (1695) z dnia 9.04.2020 - Zdarzenia ujawnione po sporządzeniu sprawozdania finansowego
Rabat udzielony w roku następnym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 29 (1695) z dnia 9.04.2020 - Zdarzenia ujawnione po sporządzeniu sprawozdania finansowego
Korekta błędów, w sytuacji gdy sprawozdanie jest już zatwierdzone
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (511) z dnia 1.04.2020
Ewidencja księgowa nadpłaconych składek ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1053) z dnia 1.04.2020
Zdarzenia po dacie bilansu (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 25 (1691) z dnia 26.03.2020
Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 25 (1691) z dnia 26.03.2020
Zdarzenia po dacie bilansu (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 24 (1690) z dnia 23.03.2020
Księgowania związane z udzieleniem odbiorcy rabatu
Gazeta Podatkowa nr 24 (1690) z dnia 23.03.2020
Ewidencja zwrotu podatku od przychodów z budynków, w sytuacji gdy nie aktywowano jego kwoty
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2020 - Podatek dochodowy w księgach i sprawozdaniu finansowym
Jak ująć w księgach korektę podatku dochodowego?
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2020 - Podatek dochodowy w księgach i sprawozdaniu finansowym
Ujęcie zdarzeń po dniu bilansowym w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (510) z dnia 20.03.2020
Rozliczenie podatkowo-księgowe nadpłaty podatku od nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 23 (1689) z dnia 19.03.2020
Przychody z działalności operacyjnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 18 (1684) z dnia 2.03.2020 - Zasady ustalania wyniku finansowego za 2019 rok
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 18 (1684) z dnia 2.03.2020
Rozliczenie nadpłaty składek ZUS na koncie płatnika, powstałej w latach ubiegłych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (509) z dnia 1.03.2020
Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz termin sporządzenia sprawozdania finansowego za 2019 r. UWAGA! Zmiana terminów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1050) z dnia 1.03.2020
Wstępne zamknięcie ksiąg UWAGA! Zmiana terminów
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2020 - Przykłady ujęcia wybranych operacji w sprawozdaniu finansowym
Ostateczne zamknięcie ksiąg UWAGA! Zmiana terminów
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2020 - Przykłady ujęcia wybranych operacji w sprawozdaniu finansowym
Rodzaje zdarzeń po dniu bilansowym według KSR nr 7
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2020 - Przykłady ujęcia wybranych operacji w sprawozdaniu finansowym
Ewidencja skutków zdarzeń po dniu bilansowym zmieniających wiedzę o stanie istniejącym na ten dzień
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2020 - Przykłady ujęcia wybranych operacji w sprawozdaniu finansowym
Rezerwa na świadczenia pracownicze utworzona po raz pierwszy
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2020 - Przykłady ujęcia wybranych operacji w sprawozdaniu finansowym
Korekta przychodów ze sprzedaży na przełomie lat obrotowych UWAGA! Zmiana terminów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (508) z dnia 20.02.2020
Zasada kontynuowania działalności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (508) z dnia 20.02.2020
Towar sprzedany w 2019 r. i zwrócony w 2020 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1049) z dnia 20.02.2020
Przychody dotyczące działalności operacyjnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1679) z dnia 13.02.2020 - Rachunek zysków i strat za 2019 rok
Naliczenie na dzień bilansowy odsetek z tytułu pożyczki za lata ubiegłe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1048) z dnia 10.02.2020
Ewidencja zwrotu towarów na przełomie roku
Gazeta Podatkowa nr 10 (1676) z dnia 3.02.2020
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów z tytułu odpraw emerytalnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (506) z dnia 20.01.2020
Ewidencja księgowa faktur korygujących na przełomie lat
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1045) z dnia 10.01.2020
Przychody działalności operacyjnej w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 3 (1669) z dnia 9.01.2020
Ewidencja księgowa faktury dokumentującej sprzedaż/zakupy roku poprzedniego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (1044) z dnia 1.01.2020
Prace składające się na wstępne i ostateczne zamknięcie ksiąg
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (504) z dnia 20.12.2019
Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2019 - Jak sporządzić informację dodatkową do sprawozdania finansowego?
Błędy lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym oraz zmiany polityki rachunkowości
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2019 - Jak sporządzić informację dodatkową do sprawozdania finansowego?
Kapitały (fundusze) własne w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 99 (1661) z dnia 12.12.2019
Korekta błędu roku ubiegłego a obowiązek badania sprawozdania finansowego
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2019 - Sporządzanie sprawozdań finansowych za 2019 r. - wybrane zagadnienia
Korekta sprawozdania finansowego za 2019 r. a ustawowa data jego sporządzenia
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2019 - Sporządzanie sprawozdań finansowych za 2019 r. - wybrane zagadnienia
Jak zaksięgować zwrot podatku od nieruchomości za lata ubiegłe?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (503) z dnia 1.12.2019
Ujęcie w księgach faktury korygującej dotyczącej poprzedniego roku
Gazeta Podatkowa nr 94 (1656) z dnia 25.11.2019
Termin sporządzenia sprawozdania finansowego UWAGA! Zmiana terminów
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Harmonogram prac związanych z zakończeniem 2019 r. (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 90 (1652) z dnia 12.11.2019
Rozliczenie podatkowo-bilansowe faktury korygującej u nabywcy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (1648) z dnia 28.10.2019 - Faktury korygujące - wybrane zagadnienia podatkowe i bilansowe
Korekta w księgach przychodów i kosztów z tytułu rabatów
Gazeta Podatkowa nr 85 (1647) z dnia 24.10.2019
Ujęcie w księgach rachunkowych 2019 r. kosztów dotyczących 2018 r.
Gazeta Podatkowa nr 84 (1646) z dnia 21.10.2019
Rozliczenie w SP ZOZ straty z lat ubiegłych z funduszem zakładu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (500) z dnia 20.10.2019
Ewidencja zwrotu podatku od przychodów z budynków, w sytuacji gdy nie aktywowano jego kwoty
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (500) z dnia 20.10.2019
Skutki bilansowe utworzenia rezerwy na świadczenia pracownicze po raz pierwszy w 2019 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (500) z dnia 20.10.2019
Rozliczenie rabatu potransakcyjnego lub prerabatu po dniu bilansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (499) z dnia 1.10.2019
Moment rozliczenia kosztów bilansowych i podatkowych dotyczących lat ubiegłych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (1035) z dnia 1.10.2019
Jak zaksięgować skutki kontroli celno-skarbowej za lata ubiegłe?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (498) z dnia 20.09.2019
Korekta sprawozdań finansowych po ponownym zaksięgowaniu utraconych dokumentów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (498) z dnia 20.09.2019
Skutki korekty błędnie naliczonych odsetek od zobowiązań publicznoprawnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (498) z dnia 20.09.2019
Rozliczenie nadpłaty ZUS powstałej na przestrzeni kilkunastu lat
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (1034) z dnia 20.09.2019
Korekta przychodu i kosztu w myśl przepisów bilansowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (1032) z dnia 1.09.2019
Błędy ujawnione po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (1031) z dnia 20.08.2019
Otrzymanie należności objętych na dzień bilansowy odpisem aktualizującym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (1030) z dnia 10.08.2019
Sporządzenie kolejnej wersji niezatwierdzonego rocznego sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (495) z dnia 1.08.2019
Data wprowadzenia faktur do ksiąg rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 58 (1620) z dnia 22.07.2019
Korekta kwoty podatku dochodowego za rok ubiegły w księgach roku bieżącego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (494) z dnia 20.07.2019
Korekta błędu roku ubiegłego a obowiązek badania sprawozdania finansowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (1028) z dnia 20.07.2019
Ewidencja faktury korygującej koszty
Gazeta Podatkowa nr 54 (1616) z dnia 8.07.2019
Ujęcie w księgach duplikatu faktury z 2018 r.
Gazeta Podatkowa nr 53 (1615) z dnia 4.07.2019
Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (1026) z dnia 1.07.2019
Podpisanie skorygowanego sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 49 (1611) z dnia 21.06.2019
Możliwość dokonania zmian przed zatwierdzeniem sprawozdania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (492) z dnia 20.06.2019
Zasady korygowania błędów zawartych w zatwierdzonym sprawozdaniu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (492) z dnia 20.06.2019
Ostateczne zamknięcie ksiąg za 2018 r.
Gazeta Podatkowa nr 46 (1608) z dnia 10.06.2019
Poprawianie błędnych zapisów w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 44 (1606) z dnia 3.06.2019
Rezygnacja z dochodzenia odsetek oraz rekompensaty za koszty odzyskiwania należności
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2019 - Należności z tytułu dostaw i usług według ustawy o rachunkowości i MSR
Zmiana przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (491) z dnia 1.06.2019
Rozliczenie faktury korygującej koszty dla celów bilansowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (1023) z dnia 1.06.2019
Korekta sprawozdania finansowego za 2018 r. a data jego sporządzenia - po 31 marca 2019 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (1022) z dnia 20.05.2019
Rozwiązanie odpisu aktualizującego należności utworzonego na 31 grudnia 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (1021) z dnia 10.05.2019
Ewidencja rezerw na świadczenia pracownicze
Gazeta Podatkowa nr 37 (1599) z dnia 9.05.2019
Błędy dotyczące bieżącego roku i lat ubiegłych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 35 (1597) z dnia 2.05.2019 - Korekty w księgach rachunkowych
Ewidencja księgowa korekty przychodów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 35 (1597) z dnia 2.05.2019 - Korekty w księgach rachunkowych
Ujawnienie wartości niematerialnych i prawnych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 35 (1597) z dnia 2.05.2019 - Korekty w księgach rachunkowych
Przekwalifikowanie umowy o dzieło na umowę zlecenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 35 (1597) z dnia 2.05.2019 - Korekty w księgach rachunkowych
Rodzaje zdarzeń po dniu bilansowym
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2019 - Zdarzenia po dacie bilansu - skutki w ewidencji księgowej i sprawozdawczości finansowej
Ewidencja skutków zdarzeń po dniu bilansowym, zmieniających wiedzę jednostki o stanie istniejącym na ten dzień
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2019 - Zdarzenia po dacie bilansu - skutki w ewidencji księgowej i sprawozdawczości finansowej
Zasady korekty kosztów bilansowych w związku z otrzymanym rabatem
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2019 - Zdarzenia po dacie bilansu - skutki w ewidencji księgowej i sprawozdawczości finansowej
Korekta sprzedaży dokonanej w grudniu, w związku ze zwrotem towarów otrzymanym w styczniu
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2019 - Zdarzenia po dacie bilansu - skutki w ewidencji księgowej i sprawozdawczości finansowej
Rozwiązanie odpisu aktualizującego dotyczącego odzyskanej należności
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2019 - Zdarzenia po dacie bilansu - skutki w ewidencji księgowej i sprawozdawczości finansowej
Korekta przychodów ze sprzedaży, dotyczących roku ubiegłego, w świetle przepisów bilansowych i podatkowych
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2019 - Zdarzenia po dacie bilansu - skutki w ewidencji księgowej i sprawozdawczości finansowej
Faktury kosztowe otrzymane po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2019 - Zdarzenia po dacie bilansu - skutki w ewidencji księgowej i sprawozdawczości finansowej
Skutki zaniżenia odpisów amortyzacyjnych od ulepszonego środka trwałego w poprzednich latach obrotowych
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2019 - Zdarzenia po dacie bilansu - skutki w ewidencji księgowej i sprawozdawczości finansowej
Księgowe rozliczenie zwrotu środka trwałego
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2019 - Zdarzenia po dacie bilansu - skutki w ewidencji księgowej i sprawozdawczości finansowej
Wpływ na sprawozdanie finansowe korekty błędów popełnionych w poprzednich latach
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2019 - Zdarzenia po dacie bilansu - skutki w ewidencji księgowej i sprawozdawczości finansowej
Ujęcie w księgach zaległości w podatku od nieruchomości za lata ubiegłe wraz z odsetkami
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2019 - Zdarzenia po dacie bilansu - skutki w ewidencji księgowej i sprawozdawczości finansowej
Błąd w księgach rachunkowych wykryty po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2019 - Zdarzenia po dacie bilansu - skutki w ewidencji księgowej i sprawozdawczości finansowej
Termin sporządzenia i podpisania korekty e-sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (488) z dnia 20.04.2019
Faktury korygujące wartość towarów otrzymane po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (1019) z dnia 20.04.2019
Ewidencja w księgach rachunkowych duplikatu faktury z 2018 r.
Gazeta Podatkowa nr 31 (1593) z dnia 18.04.2019
Przychody ze sprzedaży w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 30 (1592) z dnia 15.04.2019
Duplikaty faktur dotyczące 2018 r., a otrzymane w 2019 r. po sporządzeniu sprawozdania finansowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (1018) z dnia 10.04.2019
Zdarzenia po dacie bilansu (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 25 (1587) z dnia 28.03.2019
Zdarzenia po dacie bilansu (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 24 (1586) z dnia 25.03.2019
Odpowiedzialność za sprawozdanie finansowe i jego podpisanie
Gazeta Podatkowa nr 23 (1585) z dnia 21.03.2019
Wprowadzenie do ewidencji środków trwałych gruntów pozostałych po likwidacji kopalni
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (486) z dnia 20.03.2019
Przyznanie rabatu dotyczącego przychodów osiągniętych na przełomie roku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (1016) z dnia 20.03.2019
Ujęcie w księgach rachunkowych faktury za wykonaną usługę po korekcie pierwotnego dokumentu i zmianie waluty
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (1016) z dnia 20.03.2019
Zasady prezentacji wyników finansowych lat ubiegłych
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2019 - Prezentacja wybranych operacji gospodarczych w sprawozdaniu finansowym
Wpływ na sprawozdanie finansowe korekty błędów popełnionych w poprzednich latach
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (485) z dnia 1.03.2019
Błędna faktura w księgach rachunkowych sprzedawcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1014) z dnia 1.03.2019
Duplikat faktury dotyczący towarów rozliczonych jako nadwyżki inwentaryzacyjne
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1014) z dnia 1.03.2019
Ujęcie w kosztach faktury dotyczącej poprzedniego roku w przypadku rozpoczęcia prowadzenia ksiąg rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1014) z dnia 1.03.2019
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 16 (1578) z dnia 25.02.2019
Ewidencja w księgach otrzymanego rabatu potransakcyjnego
Gazeta Podatkowa nr 16 (1578) z dnia 25.02.2019
Ujęcie w bilansie rezerwy na odprawy emerytalne
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 15 (1577) z dnia 21.02.2019 - Zasady prezentowania aktywów i pasywów w bilansie za 2018 rok
Ewidencja utworzenia rezerwy na nagrody jubileuszowe
Gazeta Podatkowa nr 15 (1577) z dnia 21.02.2019
Moment korygowania przychodu bilansowego
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2019 - Koszty i przychody na przełomie roku
Korekta przychodów ze sprzedaży, po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2019 - Koszty i przychody na przełomie roku
Uwzględnienie korekty kosztów bilansowych w księgach odpowiedniego roku obrotowego
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2019 - Koszty i przychody na przełomie roku
Ewidencja faktury korygującej koszty zakupu materiałów, gdy kwota korekty jest nieistotna
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2019 - Koszty i przychody na przełomie roku
Kwalifikacja zdarzeń następujących po dniu bilansowym do danego roku obrotowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (484) z dnia 20.02.2019
Korekta sprzedaży dokonanej w grudniu, w związku ze zwrotem towarów otrzymanym w styczniu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (484) z dnia 20.02.2019
Ujęcie w księgach zwrotu towaru na przełomie rok
Gazeta Podatkowa nr 12 (1574) z dnia 11.02.2019
Księgowanie zapłaconego podatku od nieruchomości za lata ubiegłe wraz z odsetkami
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (483) z dnia 1.02.2019
Rozliczenie rezerwy na niewykorzystane urlopy utworzonej w ciężar wyniku lat ubiegłych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1011) z dnia 1.02.2019
Koszt z ubiegłego roku
Gazeta Podatkowa nr 9 (1571) z dnia 31.01.2019
Zasady korekty kosztów bilansowych w związku z otrzymanym rabatem
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (482) z dnia 20.01.2019
Przychody z działalności operacyjnej w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 4 (1566) z dnia 14.01.2019
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Otrzymanie decyzji w sprawie podatku od nieruchomości dotyczącego lat ubiegłych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (1006) z dnia 10.12.2018
Korekta składek na FGŚP po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 99 (1556) z dnia 10.12.2018
Ujęcie w księgach rachunkowych rabatu otrzymanego na przełomie roku
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 23 z dnia 1.12.2018
Ujęcie w księgach rachunkowych rabatu udzielonego w ubiegłym roku obrotowym
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 23 z dnia 1.12.2018
UJĘCIE W KSIĘGACH RABATÓW Z UWZGLĘDNIENIEM PRZEPISÓW USTAW O PODATKU DOCHODOWYM
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 23 z dnia 1.12.2018
Przekwalifikowanie umowy o dzieło na umowę zlecenia w księgach
Gazeta Podatkowa nr 95 (1552) z dnia 26.11.2018
Wartość początkowa środka trwałego ujawnionego w trakcie inwentaryzacji
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2018 - Ustalanie i rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych
Harmonogram prac związanych z zakończeniem 2018 r. (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 91 (1548) z dnia 13.11.2018
Reklamacje w księgach dostawcy i odbiorcy
Gazeta Podatkowa nr 90 (1547) z dnia 8.11.2018
Rezygnacja z dochodzenia odsetek oraz rekompensaty za koszty odzyskiwania należności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (477) z dnia 1.11.2018
Ewidencja księgowa ujawnionych licencji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 83 (1540) z dnia 15.10.2018 - Zasady przeprowadzania inwentaryzacji za 2018 rok
Błąd rachunkowy wykryty po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2017 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (1000) z dnia 10.10.2018
Korekta przychodów z tytułu udzielonych rabatów
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2018 - Przychody ze sprzedaży według ustawy o rachunkowości i MSR
Otrzymanie duplikatu faktury dotyczącego podmiotu przekształconego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (998) z dnia 20.09.2018
Ewidencja rezerw na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 75 (1532) z dnia 17.09.2018 - Świadczenia na rzecz pracowników w ewidencji księgowej
Nieopłacony podatek od nieruchomości za poprzednie lata
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (473) z dnia 1.09.2018
Ujęcie w księgach zwrotu dofinansowania z PFRON
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 70 (1527) z dnia 30.08.2018 - Ewidencja księgowa rozrachunków publicznoprawnych
Leasing rozliczany w walucie obcej - ujęcie różnic kursowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (472) z dnia 20.08.2018
Księgowanie kosztu z poprzedniego roku
Gazeta Podatkowa nr 66 (1523) z dnia 16.08.2018
Ewidencja zwrotu prowizji pobranej przez bank w poprzednim roku
Gazeta Podatkowa nr 64 (1521) z dnia 9.08.2018
Ujęcie korekty składek ZUS w księgach
Gazeta Podatkowa nr 62 (1519) z dnia 2.08.2018
Ustalanie daty zapisu księgowego
Gazeta Podatkowa nr 62 (1519) z dnia 2.08.2018
Korekta błędów ujawnionych po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2017 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (993) z dnia 1.08.2018
Korekta księgowań dotyczących sprzedaży środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (470) z dnia 20.07.2018
Rezerwy na świadczenia pracownicze w ujęciu księgowym
Gazeta Podatkowa nr 56 (1513) z dnia 12.07.2018
Ewidencja księgowa przekwalifikowania umowy o dzieło na umowę zlecenia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (469) z dnia 1.07.2018
Korekta kosztów z tytułu uzyskanego rabatu w świetle przepisów ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (469) z dnia 1.07.2018
Sprawozdanie finansowe jednostki, która złożyła do sądu wniosek o upadłość
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (469) z dnia 1.07.2018
Korekta przychodów i kosztów z 2017 r. w związku ze zwrotem towaru dokonanym w 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (990) z dnia 1.07.2018
Data wprowadzenia dokumentów do ksiąg
Gazeta Podatkowa nr 51 (1508) z dnia 25.06.2018
Rabaty otrzymane od kontrahentów, korygujące koszty
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (468) z dnia 20.06.2018
Rabaty przyznane kontrahentom, korygujące przychody
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (468) z dnia 20.06.2018
Ujęcie w księgach rabatów z uwzględnieniem przepisów ustaw o podatku dochodowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (468) z dnia 20.06.2018
Brak odpisu aktualizującego wartość należności a zmiana sporządzonego sprawozdania finansowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (989) z dnia 20.06.2018
Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2017 r.
Gazeta Podatkowa nr 46 (1503) z dnia 7.06.2018
Ewidencja księgowa skonta udzielonego kontahentowi z UE
Gazeta Podatkowa nr 45 (1502) z dnia 4.06.2018
Ustalenie kwoty zysku netto przeznaczonej do podziału
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (467) z dnia 1.06.2018
Dotacje otrzymane na remonty oraz budowę środka trwałego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (987) z dnia 1.06.2018
Ewidencja faktury otrzymanej po sporządzeniu sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 43 (1500) z dnia 28.05.2018
Tworzenie i aktualizacja rezerw na świadczenia pracownicze
Gazeta Podatkowa nr 42 (1499) z dnia 24.05.2018
Ewidencja ujawnienia wartości niematerialnych i prawnych
Gazeta Podatkowa nr 41 (1498) z dnia 21.05.2018
Utworzenie rezerwy na świadczenia pracownicze po raz pierwszy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (466) z dnia 20.05.2018
Błędy ujawnione w roku bieżącym a dotyczące lat ubiegłych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (986) z dnia 20.05.2018
Rezerwy na świadczenia pracownicze w księgach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 40 (1497) z dnia 17.05.2018 - Ewidencja księgowa rozliczeń międzyokresowych
Korygowanie przychodów w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 39 (1496) z dnia 14.05.2018
Konsekwencje zatwierdzenia rocznego sprawozdania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (465) z dnia 1.05.2018
Ewidencja udzielonych i otrzymanych rabatów
Gazeta Podatkowa nr 35 (1492) z dnia 30.04.2018
Korekta błędnych zapisów w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 34 (1491) z dnia 26.04.2018
Korekta sprawozdania finansowego za 2017 r.
Gazeta Podatkowa nr 30 (1487) z dnia 12.04.2018
Zamknięcie ksiąg rachunkowych w celu sporządzenia sprawozdania finansowego za 2017 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (982) z dnia 10.04.2018
Zdarzenia po dniu bilansowym - ujęcie w księgach i wykazanie w sprawozdaniu finansowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (981) z dnia 1.04.2018
Ujęcie w księgach rachunkowych podatku od nieruchomości za lata ubiegłe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (462) z dnia 20.03.2018
Ewidencja zobowiązania wynikającego z decyzji wymiarowej w podatku VAT za lata ubiegłe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (462) z dnia 20.03.2018
Używanie środka trwałego, który jest w całości zamortyzowany
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (980) z dnia 20.03.2018
Zdarzenia po dacie bilansu (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 23 (1480) z dnia 19.03.2018
Zdarzenia po dacie bilansu (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 22 (1479) z dnia 15.03.2018
Odpowiedzialność za sprawozdanie finansowe i jego podpisanie
Gazeta Podatkowa nr 21 (1478) z dnia 12.03.2018
Opłata za wieczyste użytkowanie gruntu za lata ubiegłe - ujęcie w księgach rachunkowych i w kosztach podatkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (979) z dnia 10.03.2018
Skutki bilansowe i podatkowe otrzymania odszkodowania komunikacyjnego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (978) z dnia 1.03.2018
Błędnie zaksięgowana faktura korygująca koszty
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (461) z dnia 1.03.2018
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 15 (1472) z dnia 19.02.2018
Data podpisania sprawozdania finansowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 14 (1471) z dnia 15.02.2018 - Sprawozdanie finansowe za 2017 rok - wybrane zagadnienia
Dodatkowe informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (459) z dnia 1.02.2018
Zasady korygowania przychodów w księgach rachunkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 9 (1466) z dnia 29.01.2018 - Ewidencja kosztów i przychodów na przełomie roku
Rabaty przyznane w 2018 r. dotyczące 2017 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 9 (1466) z dnia 29.01.2018 - Ewidencja kosztów i przychodów na przełomie roku
Przychody ze sprzedaży w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 3 (1460) z dnia 8.01.2018
Moment korygowania przychodu bilansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (457) z dnia 1.01.2018
Faktury kosztowe dotyczące danego roku, otrzymane w roku następnym
Gazeta Podatkowa nr 102 (1456) z dnia 21.12.2017
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Charakterystyka poszczególnych pozycji zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Korekty wyniku finansowego w metodzie pośredniej rachunku przepływów pieniężnych
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Ustalenie wartości początkowej środka trwałego ujawnionego w trakcie inwentaryzacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (456) z dnia 20.12.2017
Ewidencja zwrotu nienależnie pobranego dofinansowania z PFRON
Gazeta Podatkowa nr 96 (1450) z dnia 30.11.2017
Rabaty w księgach rachunkowych sprzedawcy
Gazeta Podatkowa nr 95 (1449) z dnia 27.11.2017
Poprawienie błędu stwierdzonego po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
Dodatek nr 32 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r.
Faktura korygująca w związku z otrzymaniem rabatu za rok ubiegły
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (968) z dnia 20.11.2017
Harmonogram prac związanych z zakończeniem 2017 roku (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 91 (1445) z dnia 13.11.2017
Harmonogram prac związanych z zakończeniem 2017 roku (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 90 (1444) z dnia 9.11.2017
Nadwyżki i niedobory środków trwałych ujawnione w wyniku inwentaryzacji
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2017 - Inwentaryzacja aktywów i pasywów w 2017 r.
Korekta podatku CIT dokonana w 2017 r. a dotycząca 2016 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (964) z dnia 10.10.2017
Ewidencja nadpłaty podatku od nieruchomości
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 81 (1435) z dnia 9.10.2017 - Ewidencja rozrachunków publicznoprawnych
Umorzenie opłaty środowiskowej w ewidencji księgowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 81 (1435) z dnia 9.10.2017 - Ewidencja rozrachunków publicznoprawnych
Ewidencja przekwalifikowania składnika majątku na środek trwały
Gazeta Podatkowa nr 79 (1433) z dnia 2.10.2017
Zatwierdzone sprawozdanie finansowe nie podlega korekcie
Gazeta Podatkowa nr 77 (1431) z dnia 25.09.2017
Konwersja pożyczki od udziałowca na kapitał zakładowy w spółce z o.o.
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2017 - Aport w księgach rachunkowych wnoszącego i otrzymującego - wybrane zagadnienia
Ewidencja operacji związanych z otrzymaniem dotacji celowej w księgach instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (450) z dnia 20.09.2017
Zatwierdzone sprawozdanie finansowe nie podlega korekcie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (450) z dnia 20.09.2017
Odsetki od zaległości budżetowych z tytułu zaniżenia VAT należnego za lata ubiegłe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (962) z dnia 20.09.2017
Wprowadzenie do ksiąg rachunkowych kosztów dotyczących lat ubiegłych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (448) z dnia 20.08.2017
Poprawienie błędu stwierdzonego po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (958) z dnia 10.08.2017
Określenie ceny nabycia w zależności od sposobu pozyskania środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (447) z dnia 1.08.2017
Korekta przychodów ze sprzedaży w świetle prawa podatkowego i bilansowego
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2017 - Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi koszty - zasady ewidencji
Ujęcie księgowe i skutki podatkowe nadpłaty podatku od nieruchomości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (446) z dnia 20.07.2017
Umorzenie części zaległości z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (446) z dnia 20.07.2017
Podatek od nieruchomości za lata ubiegłe jako koszt
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (956) z dnia 20.07.2017
Wstępne i ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2016 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (956) z dnia 20.07.2017
Umorzenie opłaty środowiskowej w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 57 (1411) z dnia 17.07.2017
Rabat przyznany na towary sprzedane w roku ubiegłym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (954) z dnia 1.07.2017
Odzyskanie w 2017 r. należności objętej odpisem aktualizującym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (953) z dnia 20.06.2017
Zasady korygowania błędów w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 46 (1400) z dnia 8.06.2017
Korekty przychodów ze sprzedaży w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (443) z dnia 1.06.2017
Faktury kosztowe otrzymane po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (441) z dnia 1.05.2017
Ewidencja rabatów przyznanych w 2017 r. dotyczących 2016 r.
Gazeta Podatkowa nr 34 (1388) z dnia 27.04.2017
Nie koryguje się zatwierdzonego sprawozdania finansowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 33 (1387) z dnia 24.04.2017 - Zatwierdzenie i udostępnienie sprawozdania finansowego za 2016 rok
Faktura ujawniona po zatwierdzeniu sprawozdania
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 33 (1387) z dnia 24.04.2017 - Zatwierdzenie i udostępnienie sprawozdania finansowego za 2016 rok
Rozliczenie rezerwy na świadczenia pracownicze w jednostce prowadzącej konta zespołu 4 i 5
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (440) z dnia 20.04.2017
Opłaty wnoszone na rzecz wspólnoty mieszkaniowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (947) z dnia 20.04.2017
Składki ZUS zapłacone za zleceniobiorców w wyniku kontroli ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (946) z dnia 10.04.2017
Korekta sprawozdania finansowego za 2016 r.
Gazeta Podatkowa nr 28 (1382) z dnia 6.04.2017
Ujęcie faktury korygującej w księgach rachunkowych nabywcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (945) z dnia 1.04.2017
Zakwalifikowanie przez ZUS umowy o dzieło jako zlecenie
Gazeta Podatkowa nr 26 (1380) z dnia 30.03.2017
Zdarzenia po dacie bilansu (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 24 (1378) z dnia 23.03.2017
Moment ujęcia skutków korekty błędu w ewidencji księgowej
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2017 - Korekty błędów popełnionych w księgach rachunkowych
Zawyżenie opłaty za korzystanie ze środowiska
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2017 - Korekty błędów popełnionych w księgach rachunkowych
Nadpłata wobec ZUS wynikająca z błędnego naliczenia składek na FP i FGŚP
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2017 - Korekty błędów popełnionych w księgach rachunkowych
Zawyżona wartość aktywów wniesionych aportem
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2017 - Korekty błędów popełnionych w księgach rachunkowych
Korekta wyniku finansowego w związku z błędnym ujęciem dotacji na zakup środka trwałego
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2017 - Korekty błędów popełnionych w księgach rachunkowych
Zdarzenia po dacie bilansu (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 23 (1377) z dnia 20.03.2017
Podpisanie sprawozdania finansowego za 2016 r.
Gazeta Podatkowa nr 22 (1376) z dnia 16.03.2017
Ujęcie w bilansie rezerwy na odprawy emerytalne
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 18 (1372) z dnia 2.03.2017 - Bilans 2016 - zasady sporządzania i zatwierdzania
Faktura korygująca zmniejszająca zobowiązanie i koszty lat ubiegłych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (437) z dnia 1.03.2017
Korekta zapisów dotyczących wyceny nieruchomości zaliczonej do inwestycji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (437) z dnia 1.03.2017
Korekta wartości początkowej środka trwałego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (942) z dnia 1.03.2017
Prezentacja podatku dochodowego w rachunku zysków i strat
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 15 (1369) z dnia 20.02.2017 - Rachunek zysków i strat za 2016 rok
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 15 (1369) z dnia 20.02.2017
Ewidencja korekty przychodów ze sprzedaży
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 10 (1364) z dnia 2.02.2017 - Koszty i przychody na przełomie roku w ewidencji księgowej
Zasady prezentacji wyników finansowych lat ubiegłych
Dodatek nr 2 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 3 z dnia 1.02.2017 - Rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym - odpowiedzi na pytania Czytelników
Korekta błędu popełnionego w latach ubiegłych
Dodatek nr 2 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 3 z dnia 1.02.2017 - Rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym - odpowiedzi na pytania Czytelników
Korekta sprzedaży wskutek otrzymania zwrotu towarów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (939) z dnia 1.02.2017
Skutki reklamacji towarów i usług w księgach sprzedawcy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (434) z dnia 20.01.2017
Korekta nieprawidłowo rozliczonego dofinansowania do zakupu środka trwałego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (938) z dnia 20.01.2017
Skutki otrzymania decyzji o nieprawidłowościach w odliczeniu VAT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (936) z dnia 1.01.2017
Ewidencja księgowa wypłaty ekwiwalentu za urlop
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (936) z dnia 1.01.2017
Przychody i koszty działalności operacyjnej
Gazeta Podatkowa nr 104 (1354) z dnia 29.12.2016
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2016 - Jak sporządzić bilans i rachunek zysków i strat za 2016 r.?
Wstępne i ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych
Dodatek nr 35 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2016 - Zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych - wybrane zagadnienia
Ewidencja kosztów mediów na przełomie lat
Dodatek nr 35 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2016 - Zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych - wybrane zagadnienia
Korygowanie przychodów ze sprzedaży 2016 r.
Dodatek nr 35 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2016 - Zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych - wybrane zagadnienia
Korygowanie kosztów 2016 r.
Dodatek nr 35 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2016 - Zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych - wybrane zagadnienia
Podstawa prawna tworzenia odpisów aktualizujących wartość aktywów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 93 (1343) z dnia 21.11.2016 - Księgowe zasady tworzenia odpisów aktualizujących
Rozliczenie stwierdzonej nadwyżki środka trwałego w zależności od przyczyn jej powstania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (430) z dnia 20.11.2016
Korekta kosztów na przełomie roku w świetle prawa bilansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (430) z dnia 20.11.2016
Nie koryguje się zatwierdzonego sprawozdania finansowego
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 32 z dnia 10.11.2016 - Sprawozdanie finansowe za 2016 r. - wybrane zagadnienia
Ewidencja odsetek od dłużnika postawionego w stan upadłości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (931) z dnia 10.11.2016
Harmonogram prac związanych z zamknięciem 2016 r. (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 90 (1340) z dnia 10.11.2016
Ustalenie daty zapisu księgowego
Gazeta Podatkowa nr 89 (1339) z dnia 7.11.2016
Zasady prezentacji wyników finansowych lat ubiegłych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (429) z dnia 1.11.2016
Zwrot towarów dokonany na początku kolejnego roku obrotowego
Dodatek nr 29 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2016 - Obrót materiałowy (towarowy) w ewidencji księgowej
Korekta zawyżonych składek ZUS zleceniobiorcy za lata ubiegłe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (930) z dnia 1.11.2016
Prace związane ze wstępnym zamknięciem ksiąg rachunkowych
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2016 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2016 r.
Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2016 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2016 r.
Ewidencja księgowa przekwalifikowania składnika majątku do środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (428) z dnia 20.10.2016
Ujęcie zwiększenia wysokości zobowiązania wobec ZUS w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (428) z dnia 20.10.2016
Roszczenie nieuznane przez jednostkę, skierowane na drogę postępowania sądowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (428) z dnia 20.10.2016
Błędnie zaksięgowane ulepszenie programu komputerowego
Gazeta Podatkowa nr 78 (1328) z dnia 29.09.2016
Zwrot do sprzedawcy środka trwałego częściowo zamortyzowanego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (426) z dnia 20.09.2016
Nie koryguje się zatwierdzonego sprawozdania finansowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (925) z dnia 10.09.2016
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów monitoringu poeksploatacyjnego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (925) z dnia 10.09.2016
Problemy pojawiające się przy wyznaczaniu daty zapisu księgowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (424) z dnia 20.08.2016
Umorzenie podatku od nieruchomości za rok poprzedni wraz z odsetkami
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (424) z dnia 20.08.2016
Ewidencja zaległych składek na Fundusz Pracy i FGŚP
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (923) z dnia 20.08.2016
Korekta błędu z lat ubiegłych dotyczącego nierozliczonego agio
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (922) z dnia 10.08.2016
Konwersja pożyczki od udziałowca na kapitał podstawowy w spółce z o.o.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (423) z dnia 1.08.2016
Korekta deklaracji CIT-8 zwiększająca kwotę zobowiązania podatkowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (423) z dnia 1.08.2016
Skutki podatkowe i rachunkowe zaniżenia wartości sprzedanych produktów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (921) z dnia 1.08.2016
Ewidencja księgowa umorzenia opłaty za środowisko
Gazeta Podatkowa nr 61 (1311) z dnia 1.08.2016
Ewidencyjne i podatkowe skutki odliczenia VAT w zawyżonej wysokości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (919) z dnia 10.07.2016
Błąd w księgach rachunkowych 2015 r. wykryty po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (918) z dnia 1.07.2016
Ujęcie księgowe rezerw na świadczenia pracownicze
Gazeta Podatkowa nr 52 (1302) z dnia 30.06.2016
Korekta przychodów ze sprzedaży na przełomie lat
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2016 - Rachunkowość w jednostkach handlowych
Obowiązki związane z zatwierdzeniem i udostępnieniem sprawozdania finansowego za 2015 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (420) z dnia 20.06.2016
Zwrot środka trwałego potwierdzony fakturą korygującą
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (917) z dnia 20.06.2016
Odsetki od kredytu na sfinansowanie dopłat zwrotnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (917) z dnia 20.06.2016
Błędne ujęcie w kosztach środka trwałego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 48 (1298) z dnia 16.06.2016 - Środki trwałe w księgach rachunkowych
Umorzenie opłaty za korzystanie ze środowiska a podatek dochodowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (916) z dnia 10.06.2016
Faktura dotycząca 2015 r. otrzymana po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (915) z dnia 1.06.2016
Zapisy korygujące, gdy sprawozdanie finansowe jest już zatwierdzone
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1292) z dnia 25.05.2016 - Zasady korygowania błędów w księgach rachunkowych
Skorygowanie błędnie zaksięgowanej operacji zakupu materiałów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1292) z dnia 25.05.2016 - Zasady korygowania błędów w księgach rachunkowych
Jak korygować przychody ze sprzedaży towarów?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1292) z dnia 25.05.2016 - Zasady korygowania błędów w księgach rachunkowych
Błędnie wyksięgowany sprzedany środek trwały
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1292) z dnia 25.05.2016 - Zasady korygowania błędów w księgach rachunkowych
Ujęcie rabatu w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 42 (1292) z dnia 25.05.2016
Koszty z faktur otrzymanych po sporządzeniu sprawozdania finansowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (418) z dnia 20.05.2016
Nadpłata składek na FP i FGŚP oraz jej zaliczenie na poczet bieżących składek
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (418) z dnia 20.05.2016
Data sporządzenia sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 40 (1290) z dnia 19.05.2016
Ujęcie zaległego dodatku stażowego w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (913) z dnia 10.05.2016
Pod jaką datą wprowadzać dokumenty do ksiąg rachunkowych?
Gazeta Podatkowa nr 36 (1286) z dnia 5.05.2016
Błąd wykryty po sporządzeniu sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (417) z dnia 1.05.2016
Zdarzenia po dniu bilansowym, mające istotny wpływ na sprawozdanie finansowe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (417) z dnia 1.05.2016
Otrzymane odsetki, odszkodowanie oraz koszty sądowe podlegające zwrotowi w wyniku orzeczenia sądu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (912) z dnia 1.05.2016
Faktura korygująca WNT otrzymana w marcu, dotycząca kosztów roku ubiegłego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (416) z dnia 20.04.2016
Zwrot sprzedawcy środków trwałych zakupionych w roku ubiegłym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (911) z dnia 20.04.2016
Zasady korekty błędnych zapisów w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 30 (1280) z dnia 14.04.2016
Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2015 r.
Gazeta Podatkowa nr 24 (1274) z dnia 24.03.2016
Sposób ustalenia wyniku finansowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 23 (1273) z dnia 21.03.2016 - Ustalenie i rozliczenie wyniku finansowego za 2015 rok
Wynik z lat ubiegłych powstały na skutek korekty błędów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 23 (1273) z dnia 21.03.2016 - Ustalenie i rozliczenie wyniku finansowego za 2015 rok
Rodzaje zdarzeń po dniu bilansowym i ich wpływ na sprawozdanie
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2016
Zasady korygowania przychodów w księgach rachunkowych
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2016
Duplikat faktury otrzymany w 2016 r., dotyczący faktury z 2015 r.
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2016
Opust liczony jako procent rocznego obrotu, udzielony kontrahentowi zagranicznemu
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2016
Reklamacja wyrobów sprzedanych w roku ubiegłym
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2016
Faktura korygująca zakup materiałów dokonany w roku ubiegłym
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2016
Zasady korygowania błędów z lat poprzednich ujawnionych po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2016
Składki na PFRON zawyżone w ubiegłym roku obrotowym
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2016
Korekta zapisów związanych ze sprzedażą środka trwałego poddanego wcześniej aktualizacji
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2016
Rabat z tytułu zrealizowania określonej wielkości zakupów
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2016
Skutki niewyksięgowania z ewidencji bilansowej sprzedanego środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (414) z dnia 20.03.2016
Otrzymanie należności objętej odpisem aktualizującym przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (908) z dnia 20.03.2016
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2015 r.
Gazeta Podatkowa nr 22 (1272) z dnia 17.03.2016
Jak ująć koszty mediów po przejściu na księgi rachunkowe?
Gazeta Podatkowa nr 21 (1271) z dnia 14.03.2016
Zdarzenia po dacie bilansu
Gazeta Podatkowa nr 18 (1268) z dnia 3.03.2016
Nagroda przyznana dyrektorowi SP ZOZ za rok ubiegły i wypłacona ze środków szpitala
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (413) z dnia 1.03.2016
Ujęcie faktury korygującej w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (413) z dnia 1.03.2016
Korekta kosztów 2015 r. na podstawie dokumentów wystawionych w 2016 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (906) z dnia 1.03.2016
Rozwiązanie umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (906) z dnia 1.03.2016
Podatek od nieruchomości w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 15 (1265) z dnia 22.02.2016
Faktura korygująca skutkująca zmniejszeniem kosztów dotyczących lat ubiegłych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (412) z dnia 20.02.2016
Korekta kosztów w ewidencji księgowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (905) z dnia 20.02.2016
Korekta przychodów ze sprzedaży 2015 r. na podstawie dokumentów wystawionych w 2016 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (905) z dnia 20.02.2016
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 13 (1263) z dnia 15.02.2016
Ewidencja faktur za media na przełomie miesięcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (904) z dnia 10.02.2016
Księgowanie VAT niepodlegającego odliczeniu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (904) z dnia 10.02.2016
Prezentacja podatku dochodowego w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 9 (1259) z dnia 1.02.2016
Korekta błędu z lat poprzednich, dotycząca wysokości podatku dochodowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (410) z dnia 20.01.2016
Przyznanie w 2016 r. rabatu do sprzedaży dokonanej w 2015 r. a moment korygowania przychodów podatkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (902) z dnia 20.01.2016
Korekta składek ZUS w księgach rachunkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 3 (1253) z dnia 11.01.2016 - Rozrachunki publicznoprawne w księgach rachunkowych
Ratalna spłata zaległego podatku od nieruchomości w księgach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 3 (1253) z dnia 11.01.2016 - Rozrachunki publicznoprawne w księgach rachunkowych
Przychody ze sprzedaży w porównawczym rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 1 (1251) z dnia 4.01.2016
Zamknięcie ksiąg rachunkowych w jednostkach, w których dniem bilansowym jest 31 grudnia 2015 r.
Dodatek nr 18 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2015 - Rachunek zysków i strat oraz bilans za 2015 r. z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Dodatek nr 18 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2015 - Rachunek zysków i strat oraz bilans za 2015 r. z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym
Ewidencja księgowa zaległych odpisów amortyzacyjnych
Gazeta Podatkowa nr 101 (1246) z dnia 17.12.2015
Prezentacja kapitałów (funduszy) własnych w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 99 (1244) z dnia 10.12.2015
Rozliczenia międzyokresowe kosztów na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 98 (1243) z dnia 7.12.2015
Wyksięgowanie błędnych odpisów amortyzacyjnych za lata ubiegłe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (407) z dnia 1.12.2015
Nadpłata składek na Fundusz Pracy w księgach samorządowej instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (407) z dnia 1.12.2015
Korekta wartości gruntu odniesionego na zwiększenie funduszu instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (407) z dnia 1.12.2015
Błędy lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym oraz zmiany polityki rachunkowości
Dodatek nr 17 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2015 - Informacja dodatkowa wraz z notami dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji (po zmianach)
Zatwierdzone sprawozdanie finansowe nie podlega korekcie
Dodatek nr 32 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2015 - Sprawozdanie finansowe za 2015 rok - wybrane zagadnienia
Zasady kwalifikowania kosztów bilansowych do danego roku obrotowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (406) z dnia 20.11.2015
Korekta składek ZUS w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 92 (1237) z dnia 16.11.2015
Ujęcie w księgach rachunkowych faktury z 2014 r.
Gazeta Podatkowa nr 91 (1236) z dnia 12.11.2015
Obcy środek trwały błędnie wprowadzony do ksiąg rachunkowych
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2015 - Różnice inwentaryzacyjne - dlaczego powstają i jak je rozliczać?
Korekta składek na PFRON zawyżonych w ubiegłym roku obrotowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (405) z dnia 1.11.2015
Korekta zaniżenia kosztów w roku ubiegłym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (892) z dnia 10.10.2015
Ujęcie rezerwy na odprawy emerytalne i rentowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 81 (1226) z dnia 8.10.2015 - Ewidencja rozliczeń międzyokresowych kosztów
Rabat dotyczący towarów sprzedanych w roku ubiegłym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (403) z dnia 1.10.2015
Konsekwencje bilansowe nieutworzenia odpisu aktualizującego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1223) z dnia 28.09.2015 - Odpisy aktualizujące wartość należności
Ewidencja ujawnionych środków trwałych
Gazeta Podatkowa nr 76 (1221) z dnia 21.09.2015
Błąd w naliczeniu amortyzacji niestanowiącej kosztów uzyskania przychodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (890) z dnia 20.09.2015
Rozliczenie VAT z faktury korygującej i ewidencja księgowa
Gazeta Podatkowa nr 75 (1220) z dnia 17.09.2015
Ujęcie zbiorczej faktury korygującej w księgach rachunkowych sprzedawcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (889) z dnia 10.09.2015
Rozliczenie VAT z faktury korygującej i ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (889) z dnia 10.09.2015
Błędnie wyksięgowana wartość środka trwałego sprzedanego w ubiegłym roku obrotowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (401) z dnia 1.09.2015
Nadpłata składek ZUS w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 70 (1215) z dnia 31.08.2015
Tworzenie i rozliczanie rezerw na niewykorzystane urlopy wypoczynkowe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (400) z dnia 20.08.2015
Księgowe ujęcie błędów w ustaleniu podatku dochodowego za 2014 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (886) z dnia 10.08.2015
Błędnie ustalona opłata za korzystanie ze środowiska
Gazeta Podatkowa nr 63 (1208) z dnia 6.08.2015
Zwrot kaucji za urządzenie viaBOX
Gazeta Podatkowa nr 62 (1207) z dnia 3.08.2015
Korekta błędów z lat ubiegłych
Gazeta Podatkowa nr 62 (1207) z dnia 3.08.2015
Ustalenie ceny nabycia towarów oraz ewidencja księgowa skutków zwrotu nadpłaconego cła
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (399) z dnia 1.08.2015
Czy księgować niewypłacone wynagrodzenia?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (399) z dnia 1.08.2015
Jak ująć w księgach zaciągnięcie kredytu i jego spłatę przez komornika?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (399) z dnia 1.08.2015
Ewidencja księgowa duplikatu faktury korygującej
Gazeta Podatkowa nr 60 (1205) z dnia 27.07.2015
Data zapisu księgowego i data technicznego wprowadzenia dowodu do ksiąg
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (883) z dnia 10.07.2015
Korekta sprzedaży roku 2014 dokonana w związku z reklamacją usługi
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (882) z dnia 1.07.2015
Faktura korygująca koszty "in minus", otrzymana po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (397) z dnia 1.07.2015
Jak rozliczyć stratę z lat ubiegłych powstałą w wyniku korekty błędów?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (397) z dnia 1.07.2015
Korekta błędnych zapisów w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 52 (1197) z dnia 29.06.2015
Ujawnienie środka trwałego w związku z jego używaniem powyżej 12 miesięcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (881) z dnia 20.06.2015
Ważne terminy w czerwcu 2015 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (396) z dnia 20.06.2015
Ewidencja skutków korekty błędu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (396) z dnia 20.06.2015
Zatwierdzone sprawozdanie finansowe nie podlega korekcie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (880) z dnia 10.06.2015
Cel i ostateczny termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2015 - Zatwierdzenie sprawozdania i rozliczenie wyniku finansowego
Środki trwałe okresowo nieużywane w związku z likwidacją jednego z punktów serwisowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (395) z dnia 1.06.2015
Zobowiązanie niesłusznie spisane w poprzednim roku jako przedawnione - podatki i ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (879) z dnia 1.06.2015
Ujawnienie ulepszenia środka trwałego dokonanego w latach ubiegłych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (879) z dnia 1.06.2015
Rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności dochodzonej na drodze sądowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (394) z dnia 20.05.2015
Opust liczony jako procent rocznego obrotu, udzielony kontrahentowi zagranicznemu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (394) z dnia 20.05.2015
Zmniejszenie przychodu roku ubiegłego na podstawie faktury korekty wystawionej przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (877) z dnia 10.05.2015
Ewidencja kosztów rozliczanych w czasie
Gazeta Podatkowa nr 35 (1180) z dnia 30.04.2015
Faktura kosztowa ujawniona po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 35 (1180) z dnia 30.04.2015
Rozwiązanie odpisu aktualizującego należność
Gazeta Podatkowa nr 34 (1179) z dnia 27.04.2015
Korekta przychodów ze sprzedaży towarów w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 32 (1177) z dnia 20.04.2015
Ewidencja zwrotu towarów na przełomie roku
Gazeta Podatkowa nr 28 (1173) z dnia 7.04.2015
Rezerwa na wynagrodzenie członków zarządu z tytułu pełnienia funkcji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (391) z dnia 1.04.2015
Ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (873) z dnia 1.04.2015
Faktura za usługę otrzymana po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (873) z dnia 1.04.2015
Dokumenty kosztowe otrzymane po sporządzeniu sprawozdania finansowego
Dodatek nr 9 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 z dnia 20.03.2015 - Czynności i zdarzenia po sporządzeniu bilansu za 2014 r.
Faktura kosztowa dotycząca kosztów bezpośrednich
Dodatek nr 9 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 z dnia 20.03.2015 - Czynności i zdarzenia po sporządzeniu bilansu za 2014 r.
Otrzymanie faktury dotyczącej kosztów pośrednich
Dodatek nr 9 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 z dnia 20.03.2015 - Czynności i zdarzenia po sporządzeniu bilansu za 2014 r.
Rozliczenie faktur korygujących przychody wcześniejszych okresów
Dodatek nr 9 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 z dnia 20.03.2015 - Czynności i zdarzenia po sporządzeniu bilansu za 2014 r.
Korekta kosztów i przychodów dotycząca lat ubiegłych
Dodatek nr 9 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 z dnia 20.03.2015 - Czynności i zdarzenia po sporządzeniu bilansu za 2014 r.
Korekta amortyzacji po sporządzeniu/zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
Dodatek nr 9 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 z dnia 20.03.2015 - Czynności i zdarzenia po sporządzeniu bilansu za 2014 r.
Rozliczenie odpisów aktualizujących należności z lat ubiegłych
Dodatek nr 9 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 z dnia 20.03.2015 - Czynności i zdarzenia po sporządzeniu bilansu za 2014 r.
Ujęcie w księgach rachunkowych zaległego podatku VAT za zamknięty rok obrotowy
Dodatek nr 9 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 z dnia 20.03.2015 - Czynności i zdarzenia po sporządzeniu bilansu za 2014 r.
Wynik finansowy za 2014 r. ustalony błędnie
Dodatek nr 9 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 z dnia 20.03.2015 - Czynności i zdarzenia po sporządzeniu bilansu za 2014 r.
Zasady korygowania przychodów bilansowych na przełomie roku
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2015 - Ewidencja operacji gospodarczych na przełomie dwóch lat obrotowych
Błędna ewidencja kosztów ulepszenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 18 (1163) z dnia 2.03.2015 - Remont i ulepszenie środków trwałych w księgach rachunkowych
Zdarzenia po dacie bilansu
Gazeta Podatkowa nr 18 (1163) z dnia 2.03.2015
Błędy z lat ubiegłych w ewidencji środków trwałych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (870) z dnia 1.03.2015
Podpisanie sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 17 (1162) z dnia 26.02.2015
Ewidencja rozliczenia nadpłaconych składek i ich zwrotu zleceniobiorcy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (388) z dnia 20.02.2015
Wpływ należności objętej na dzień bilansowy odpisem aktualizującym - czy poprawiać sprawozdanie finansowe?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (869) z dnia 20.02.2015
Zdarzenia ujawnione w 2015 r. po dniu bilansowym
Gazeta Podatkowa nr 15 (1160) z dnia 19.02.2015
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 13 (1158) z dnia 12.02.2015
Moment korygowania przychodów u podatników prowadzących księgi rachunkowe i ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (868) z dnia 10.02.2015
Otrzymanie w styczniu 2015 r. zwrotu towarów sprzedanych pod koniec 2014 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (867) z dnia 1.02.2015
Odpisy aktualizujące należności z lat ubiegłych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (867) z dnia 1.02.2015
Korekta przychodów ze sprzedaży
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 7 (1152) z dnia 22.01.2015 - Przychody i koszty na przełomie roku 2014 i 2015
Ratalna spłata zaległego podatku od nieruchomości w księgach
Gazeta Podatkowa nr 2 (1147) z dnia 5.01.2015
Zasady korygowania przychodów w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (385) z dnia 1.01.2015
Zamknięcie ksiąg rachunkowych w jednostkach, w których dniem bilansowym jest 31 grudnia 2014 r.
Dodatek nr 17 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2014 - Sprawozdanie finansowe za 2014 r. - najciekawsze zagadnienia
Zamknięcie ksiąg rachunkowych - wstępne
Dodatek nr 33 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2014 - Bilans 2014 - wybrane zagadnienia
Skutki toczącego się postępowania sądowego w księgach rachunkowych SP ZOZ
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (384) z dnia 20.12.2014
Kapitał (fundusz) własny w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 98 (1139) z dnia 8.12.2014
Przekwalifikowanie środka trwałego do inwestycji wycenianych według cen rynkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (383) z dnia 1.12.2014
Faktura kosztowa w ewidencji księgowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (861) z dnia 1.12.2014
Utworzenie rezerwy na odprawy emerytalne
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 91 (1132) z dnia 13.11.2014 - Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe na dzień bilansowy
Zakup środka trwałego z dotacji na bieżącą działalność
Gazeta Podatkowa nr 91 (1132) z dnia 13.11.2014
Ujęcie w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (859) z dnia 10.11.2014
Korekta wyniku finansowego w związku z błędnym ujęciem dotacji na zakup środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (379) z dnia 1.10.2014
Rozliczenie nadpłaty składek ZUS w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 73 (1114) z dnia 11.09.2014
Przychód związany ze zwrotem nadpłaconego w latach ubiegłych podatku od nieruchomości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (853) z dnia 10.09.2014
Księgowanie korekty kosztów dotyczących lat ubiegłych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (852) z dnia 1.09.2014
Wypłata zaniżonego wynagrodzenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (852) z dnia 1.09.2014
Korekta kosztów dotyczących zatwierdzonego sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 67 (1108) z dnia 21.08.2014
Ewidencja przychodów ze sprzedaży produktów
Gazeta Podatkowa nr 66 (1107) z dnia 18.08.2014
Przekwalifikowanie składnika majątku do środków trwałych
Gazeta Podatkowa nr 65 (1106) z dnia 14.08.2014
Doszacowanie przychodów przez UKS a korekta bilansu za lata ubiegłe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (375) z dnia 1.08.2014
Zawyżona wartość środków trwałych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 59 (1100) z dnia 24.07.2014 - Składniki majątku wniesione aportem w księgach rachunkowych
Ewidencja rozliczeń międzyokresowych biernych
Gazeta Podatkowa nr 53 (1094) z dnia 3.07.2014
Korekta kosztów i przychodów dotycząca lat ubiegłych po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (846) z dnia 1.07.2014
Forma i ostateczny termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (372) z dnia 20.06.2014
Wyksięgowanie przedawnionych należności
Gazeta Podatkowa nr 47 (1088) z dnia 12.06.2014
Korekta wysokości zobowiązania podatkowego za lata ubiegłe w księgach rachunkowych
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2014 - Zasady dokonywania korekt w księgach rachunkowych
Skutki niedokonywania odpisów amortyzacyjnych od prawa wieczystego użytkowania gruntu
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2014 - Zasady dokonywania korekt w księgach rachunkowych
Korekta przychodów ze sprzedaży na przełomie roku
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2014 - Zasady dokonywania korekt w księgach rachunkowych
Ewidencja błędów ujawnionych po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2013 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 43 (1084) z dnia 29.05.2014 - Obowiązki jednostki po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
Sprzedaż gruntu po żwirowni, podlegającego amortyzacji bilansowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (370) z dnia 20.05.2014
Korekta opłaty za korzystanie ze środowiska za 2013 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (370) z dnia 20.05.2014
Faktura korygująca koszty roku ubiegłego otrzymana po zatwierdzeniu sprawozdania za ten rok
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (370) z dnia 20.05.2014
Ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (840) z dnia 1.05.2014
Inne operacje gospodarcze księgowane za pomocą konta 82
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (369) z dnia 1.05.2014
Faktura korygująca zakup materiałów dokonany w roku ubiegłym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (369) z dnia 1.05.2014
Kryteria tworzenia rezerw i zobowiązań warunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (369) z dnia 1.05.2014
Błąd popełniony w latach ubiegłych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 32 (1073) z dnia 22.04.2014 - Ewidencja rozrachunków z tytułu VAT w księgach rachunkowych
Zaległe wpłaty na PFRON
Gazeta Podatkowa nr 27 (1068) z dnia 3.04.2014
Opis pozycji zestawienia zmian w kapitale własnym dotyczących wyniku z lat ubiegłych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (367) z dnia 1.04.2014
Skutki niedokonywania odpisów amortyzacyjnych od prawa wieczystego użytkowania gruntu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (367) z dnia 1.04.2014
Rozwiązanie odpisu aktualizującego w związku z odzyskaniem należności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (367) z dnia 1.04.2014
Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2013 r.
Gazeta Podatkowa nr 26 (1067) z dnia 31.03.2014
Błędy popełnione w latach ubiegłych
Gazeta Podatkowa nr 24 (1065) z dnia 24.03.2014
Zamknięcie ksiąg rachunkowych i sporządzenie sprawozdania finansowego za 2013 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (366) z dnia 20.03.2014
Błąd wykryty podczas wyceny zapasów materiałów na potrzeby bilansu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (366) z dnia 20.03.2014
Błędnie ustalona wartość początkowa środka trwałego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (836) z dnia 20.03.2014
Wpływ dokumentów kosztowych po sporządzeniu sprawozdania finansowego, ale przed jego zatwierdzeniem
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (836) z dnia 20.03.2014
Ewidencja faktur korygujących dotyczących rabatów i zwrotów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 18 (1059) z dnia 3.03.2014 - Ewidencja księgowa korekt przychodów i kosztów
Poprawianie błędów ujawnionych po sporządzeniu sprawozdania finansowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 18 (1059) z dnia 3.03.2014 - Ewidencja księgowa korekt przychodów i kosztów
Zdarzenia po dacie bilansu
Gazeta Podatkowa nr 18 (1059) z dnia 3.03.2014
W którym momencie uwzględnić w przychodach i kosztach podatkowych faktury korygujące dotyczące lat poprzednich?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (833) z dnia 20.02.2014
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 14 (1055) z dnia 17.02.2014
Do kiedy należy zamknąć księgi za 2013 rok?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1054) z dnia 13.02.2014 - Sprawozdanie finansowe za 2013 rok
Duplikat faktury otrzymany w 2014 r., dotyczący faktury z 2013 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (363) z dnia 1.02.2014
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi
Gazeta Podatkowa nr 1 (1042) z dnia 2.01.2014
Korekta błędu dotyczącego ewidencji środków trwałych w latach ubiegłych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (361) z dnia 1.01.2014
Wstępne zamknięcie ksiąg rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (828) z dnia 1.01.2014
Zamknięcie ksiąg rachunkowych w jednostkach, w których dniem bilansowym jest 31 grudnia 2013 r.
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Skutki korekty odniesione na kapitał własny
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Jak zaksięgować fakturę korygującą sprzedaż z poprzedniego roku?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (827) z dnia 20.12.2013
Kapitały (fundusze) własne w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 99 (1036) z dnia 12.12.2013
Otrzymanie faktury kosztowej po zakończeniu roku, którego dotyczy
Dodatek nr 35 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2013 - Koszty i przychody na przełomie roku - moment podatkowego i bilansowego ujęcia
Faktury korygujące przychody dotyczące poprzedniego roku
Dodatek nr 35 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2013 - Koszty i przychody na przełomie roku - moment podatkowego i bilansowego ujęcia
Korekta odpisów amortyzacyjnych
Gazeta Podatkowa nr 94 (1031) z dnia 25.11.2013
Faktura korygująca sprzedaż ubiegłego roku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (824) z dnia 20.11.2013
Harmonogram prac związanych ze sprawozdaniem za 2013 r.
Gazeta Podatkowa nr 91 (1028) z dnia 14.11.2013
Podział straty z lat ubiegłych będącej wynikiem korekty błędu
Gazeta Podatkowa nr 88 (1025) z dnia 4.11.2013
Korekta środka trwałego podwójnie zaksięgowanego w ubiegłym roku obrotowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (357) z dnia 1.11.2013
Ewidencja księgowa otrzymanego duplikatu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (821) z dnia 20.10.2013
Ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (820) z dnia 10.10.2013
Korekta błędu popełnionego w 2009 r.
Gazeta Podatkowa nr 81 (1018) z dnia 10.10.2013
Zawyżona wartość środków trwałych w aporcie - korekta błędu z lat ubiegłych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (355) z dnia 1.10.2013
Błędne ujęcie w księgach lat ubiegłych wyposażenia i przyznanej na jego zakup dotacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (355) z dnia 1.10.2013
Ujęcie w księgach wynagrodzenia za pełnienie funkcji w zarządzie za rok ubiegły
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (355) z dnia 1.10.2013
Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe w przykładach
Dodatek nr 29 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 z dnia 1.10.2013 - Rezerwy i rozliczanie kosztów w czasie - zasady podatkowe i bilansowe
Zobowiązanie podatkowe za lata ubiegłe, wynikłe wskutek postępowania podatkowego a tworzenie rezerwy
Dodatek nr 29 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 z dnia 1.10.2013 - Rezerwy i rozliczanie kosztów w czasie - zasady podatkowe i bilansowe
Korekta czynnych rozliczeń międzyokresowych dotyczących ubezpieczenia mienia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (354) z dnia 20.09.2013
Zmiana kwalifikacji zdarzenia gospodarczego - inwestycji na remont środka trwałego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (818) z dnia 20.09.2013
Koszty działalności dewelopera
Gazeta Podatkowa nr 75 (1012) z dnia 19.09.2013
Ewidencja faktury korygującej
Gazeta Podatkowa nr 74 (1011) z dnia 16.09.2013
Skutki zdarzenia po dniu bilansowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (817) z dnia 10.09.2013
Faktura za czynsz dotycząca 2012 r. i 2013 r.
Gazeta Podatkowa nr 71 (1008) z dnia 5.09.2013
Korekta ceny towaru nabytego w poprzednim roku obrotowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (353) z dnia 1.09.2013
Utworzenie rezerwy na odprawy emerytalne po raz pierwszy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (353) z dnia 1.09.2013
Faktury kosztowe dotyczące lat ubiegłych, otrzymane w roku bieżącym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (352) z dnia 20.08.2013
Decyzja ustalająca zaległość w podatku VAT za zamknięty rok obrotowy - ujęcie w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (815) z dnia 20.08.2013
Błędnie ustalony wynik finansowy za 2012 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (815) z dnia 20.08.2013
Ewidencja noty księgowej uznaniowej
Gazeta Podatkowa nr 64 (1001) z dnia 12.08.2013
Ewidencja księgowa faktury z poprzedniego roku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (814) z dnia 10.08.2013
Błędnie naliczone cło - ujęcie w księgach
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (814) z dnia 10.08.2013
Środki pieniężne otrzymane jako refundacja kosztów budowy środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (351) z dnia 1.08.2013
Korekta błędnego ujęcia otrzymanych w latach ubiegłych dotacji na remonty w SPZOZ
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (813) z dnia 1.08.2013
Data zapisu w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 60 (997) z dnia 29.07.2013
Działalność gospodarcza i rolnicza w spółce z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 59 (996) z dnia 25.07.2013
Nienaliczone odsetki od pożyczki a konwersja na udziały
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (350) z dnia 20.07.2013
Korekta błędu popełnionego w latach ubiegłych - zasady prezentacji
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2013 - Kapitały własne i ich zmiany w księgach spółek kapitałowych
Korekta podatku dochodowego od osób prawnych po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i złożeniu zeznania
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (810) z dnia 1.07.2013
Wyksięgowanie aktywów z tytułu podatku odroczonego
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2013 - Aktywa trwałe w firmie - ewidencja i wycena
Faktury kosztowe ujawnione po sporządzeniu sprawozdania finansowego i upływie terminu do złożenia zeznania rocznego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (808) z dnia 10.06.2013
Termin sporządzenia sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 44 (981) z dnia 3.06.2013
Kiedy ująć w kosztach bilansowych i podatkowych faktury korygujące koszty, dotyczące poprzedniego roku?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (807) z dnia 1.06.2013
Wartość początkowa i amortyzacja prawa użytkowania wieczystego gruntu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (346) z dnia 20.05.2013
Korekta wartości początkowej na skutek błędu popełnionego w latach ubiegłych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (346) z dnia 20.05.2013
Zwrot dotacji w części dotyczącej VAT odliczonego w księgach instytucji kultury
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2013 - Jak rozliczyć dotacje w księgach rachunkowych?
Korekta kosztów po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (806) z dnia 20.05.2013
Błędy ujawnione po sporządzeniu sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 37 (974) z dnia 9.05.2013
Faktura sprzedaży wystawiona po zakończeniu roku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (804) z dnia 1.05.2013
Faktura kosztowa otrzymana po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (803) z dnia 20.04.2013
Tworzenie i rozwiązywanie rezerw na urlopy wypoczynkowe
Dodatek nr 15 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 z dnia 20.04.2013 - Urlopy pracownicze w 2013 r. - wybrane zagadnienia
Korekta przychodów ze sprzedaży na przełomie roku
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2013 - Koszty i przychody bilansowe - zasady ewidencji i rozliczania
Opłata za korzystanie ze środowiska w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 28 (965) z dnia 8.04.2013
Utworzenie rezerwy na niewykorzystane urlopy po raz pierwszy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (343) z dnia 1.04.2013
Rezerwa na niewykorzystane urlopy
Gazeta Podatkowa nr 23 (960) z dnia 21.03.2013
Rodzaje zdarzeń następujących po dniu bilansowym i ich skutki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (342) z dnia 20.03.2013