Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Rachunkowość » Zasady rachunkowości »  Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości

Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 39 obowiązującym od 1.02.2021 r. do 15.01.2023 r.
Rozliczenie kosztów usługi serwisowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (578) z dnia 20.01.2023
Koszty remontów bieżących i okresowych - sposób rozliczania
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1153) z dnia 10.01.2023
Możliwość zastosowania uproszczeń
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 2 (1981) z dnia 5.01.2023 - Uproszczenia stosowane w księgach i sprawozdawczości
Możliwość odstąpienia od obowiązku tworzenia rezerw na niewykorzystane urlopy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (577) z dnia 1.01.2023
Wydatki poniesione na zakup usług reklamowych dotyczących 2023 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (1152) z dnia 1.01.2023
Rozliczenia międzyokresowe w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 104 (1979) z dnia 29.12.2022
Rozliczenie w księgach kosztów polisy ubezpieczeniowej
Gazeta Podatkowa nr 104 (1979) z dnia 29.12.2022
Rezerwy w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 103 (1978) z dnia 27.12.2022
Zobowiązania w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 102 (1977) z dnia 22.12.2022
Informacje i objaśnienia do bilansu
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2022 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Wydatki na uczestnictwo w targach branżowych, które odbędą się w kolejnym roku obrotowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (576) z dnia 20.12.2022
Wpływ istotności kosztów reklamy na ich rozliczenie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (576) z dnia 20.12.2022
Zasady prezentacji odpraw emerytalnych i rentowych w porównawczym rachunku zysku i strat
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (576) z dnia 20.12.2022
Koszty najmu mieszkania dla pracownika działu produkcyjnego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (576) z dnia 20.12.2022
Dokonywanie rozliczeń międzyokresowych kosztów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1973) z dnia 8.12.2022 - Rozliczenia międzyokresowe w księgach rachunkowych
Rezerwy na świadczenia pracownicze
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1973) z dnia 8.12.2022 - Rozliczenia międzyokresowe w księgach rachunkowych
Wydatki na przyszłoroczną prenumeratę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1973) z dnia 8.12.2022 - Rozliczenia międzyokresowe w księgach rachunkowych
Rozliczenie ubezpieczenia po kradzieży samochodu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1973) z dnia 8.12.2022 - Rozliczenia międzyokresowe w księgach rachunkowych
Wybór przysługujących jednostce uproszczeń
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2022 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2022 r. - przygotowanie i przeprowadzanie prac bilansowych
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2022 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2022 r.
Rezerwy na zobowiązania
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2022 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2022 r.
Działalność operacyjna
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2022 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2022 r.
Ujęcie nabytej domeny w księgach rachunkowych
Dodatek nr 33 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2022 - Transakcje dokonywane przez internet - wybrane zagadnienia
Zasady tworzenia rezerw na koszty podstawowej działalności operacyjnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (574) z dnia 20.11.2022
Wykorzystanie rezerw w związku z powstaniem zobowiązania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (574) z dnia 20.11.2022
Ewidencja księgowa wydatków na kształcenie przedsiębiorcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (1147) z dnia 10.11.2022
Wybrane rozliczenia międzyokresowe w księgach
Gazeta Podatkowa nr 90 (1965) z dnia 10.11.2022
Problematyczne koszty rodzajowe w księgach
Gazeta Podatkowa nr 88 (1963) z dnia 3.11.2022
Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń - wybrane zagadnienia
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2022
Czy składkę na ubezpieczenie samochodu w leasingu operacyjnym można rozliczać w czasie?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (572) z dnia 20.10.2022
Wymiana wodomierzy w księgach rachunkowych spółdzielni mieszkaniowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1145) z dnia 20.10.2022
Koszty odnowienia podpisu elektronicznego, dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (570) z dnia 20.09.2022
Ewidencja księgowa rezerwy na naprawy gwarancyjne
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (570) z dnia 20.09.2022
Prezentacja rezerwy na naprawy gwarancyjne w bilansie oraz rachunku zysków i strat
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (570) z dnia 20.09.2022
Ewidencja księgowa sprzedaży przedłużonej gwarancji i zakupu ubezpieczenia od napraw gwarancyjnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (1142) z dnia 20.09.2022
Faktura dokumentująca usługi recyklingu za cały rok, wystawiona w trakcie roku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (1142) z dnia 20.09.2022
Księgowania dotyczące prawa wieczystego użytkowania gruntu
Gazeta Podatkowa nr 74 (1949) z dnia 15.09.2022
Ubezpieczenie grupowe pracowników
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 73 (1948) z dnia 12.09.2022 - Świadczenia na rzecz pracowników w księgach rachunkowych
Kredyty bankowe w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 73 (1948) z dnia 12.09.2022
Zasoby informatyczne w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 69 (1944) z dnia 29.08.2022
Rezerwy tworzone w postaci biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (568) z dnia 20.08.2022
Zasady tworzenia i rozwiązania rezerw i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (568) z dnia 20.08.2022
Lista kontrolna (checklista) pomocna przy klasyfikacji rezerw na zobowiązania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (568) z dnia 20.08.2022
Przykłady zdarzeń gospodarczych, na które tworzy się rezerwy na zobowiązania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (568) z dnia 20.08.2022
Rozliczanie prowizji od udzielonych kredytów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (1139) z dnia 20.08.2022
Ewidencja rocznej opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 66 (1941) z dnia 18.08.2022 - Podatki i opłaty w księgach rachunkowych
Opłaty bankowe i prowizje a koszty w księgach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 66 (1941) z dnia 18.08.2022 - Podatki i opłaty w księgach rachunkowych
Wybrane przykłady ewidencji reklamy i reprezentacji
Gazeta Podatkowa nr 66 (1941) z dnia 18.08.2022
Zmiana szacunku po sporządzeniu sprawozdania
Gazeta Podatkowa nr 54 (1929) z dnia 7.07.2022
Prowizje od udzielonych kredytów, obciążające koszty finansowe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (565) z dnia 1.07.2022
Koszty ubezpieczenia jako wydatki rozliczane w czasie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (1134) z dnia 1.07.2022
Koszt dzierżawy miejsca pod reklamę, dotyczący dwóch lat obrotowych
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2022 - Umowy najmu i dzierżawy w księgach rachunkowych
Wydatki poniesione na ubezpieczenie środka trwałego w budowie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (564) z dnia 20.06.2022
Rozliczenie kosztów poniesionych na zakup usługi informatycznej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (564) z dnia 20.06.2022
Ewidencja księgowa podwyższonego odpisu na ZFŚS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (1133) z dnia 20.06.2022
Rozwiązanie rezerwy bez skutków w podatku dochodowym
Gazeta Podatkowa nr 49 (1924) z dnia 20.06.2022
Rozliczenie kosztów napraw gwarancyjnych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 49 (1924) z dnia 20.06.2022 - Specyficzne rozwiązania księgowe w firmie produkcyjnej
Dokonywanie czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2022 - Warianty prowadzenia rachunku kosztów
Tworzenie biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2022 - Warianty prowadzenia rachunku kosztów
Rezerwy na koszty napraw gwarancyjnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (563) z dnia 1.06.2022
Odszkodowanie uzyskane od firmy ubezpieczeniowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (563) z dnia 1.06.2022
Wykorzystanie ZFŚS w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 42 (1917) z dnia 26.05.2022
Rozwiązanie rezerwy bez skutków w podatku dochodowym
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (562) z dnia 20.05.2022
Ujęcie odpisów na ZFŚS w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (562) z dnia 20.05.2022
Ułatwienia wynikające z ustawy o rachunkowości
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022 - Z jakich uproszczeń w rachunkowości można korzystać?
Uproszczenia w pierwszym roku prowadzenia ksiąg
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022 - Z jakich uproszczeń w rachunkowości można korzystać?
Ewidencja czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022 - Z jakich uproszczeń w rachunkowości można korzystać?
Obowiązek tworzenia rezerw na świadczenia pracownicze
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022 - Z jakich uproszczeń w rachunkowości można korzystać?
Rachunkowość prostej spółki akcyjnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022 - Z jakich uproszczeń w rachunkowości można korzystać?
Koszty reklamy w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 38 (1913) z dnia 12.05.2022
Pożyczki w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 36 (1911) z dnia 5.05.2022
Jak rozliczyć zakup usługi serwisowej, obejmującej dwa lata obrotowe?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (561) z dnia 1.05.2022
Rozliczanie kosztów przygotowania nowej produkcji
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2022 - Rachunkowość jednostek produkcyjnych
Przychody z działalności podstawowej - produkcyjnej
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2022 - Rachunkowość jednostek produkcyjnych
Koszty badań laboratoryjnych nowych wyrobów zleconych firmie zewnętrznej
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2022 - Rachunkowość jednostek produkcyjnych
Ewidencja opłaty "małpkowej"
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (1127) z dnia 20.04.2022
Uproszczenia w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 27 (1902) z dnia 4.04.2022
Utworzenie rezerwy na przyszłe świadczenia pracownicze
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (114) z dnia 1.04.2022
Usługi telekomunikacyjne dotyczące dwóch lat obrotowych
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2022 - Przykłady rozliczania kosztów i przychodów na przełomie lat obrotowych
Prenumerata czasopism na 2022 r., opłacona w 2021 r.
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2022 - Przykłady rozliczania kosztów i przychodów na przełomie lat obrotowych
Moment powstania przychodu bilansowego i podatkowego
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2022 - Przykłady rozliczania kosztów i przychodów na przełomie lat obrotowych
Zasadność tworzenia rezerw na zakup sprzętu komputerowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (558) z dnia 20.03.2022
Zastosowanie konta rozliczeń międzyokresowych kosztów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (113) z dnia 20.03.2022
Uproszczone sprawozdanie finansowe jednostki mikro
Gazeta Podatkowa nr 18 (1893) z dnia 3.03.2022
Wartość dostaw niefakturowanych na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (557) z dnia 1.03.2022
Wybór uproszczeń wynikających z ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (557) z dnia 1.03.2022
Obowiązek tworzenia rezerw w postaci biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (556) z dnia 20.02.2022
Koszt odpisu na ZFŚS w 2022 r. w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 13 (1888) z dnia 14.02.2022
Moment rozliczenia opłat rocznych - wybrane przykłady
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1120) z dnia 10.02.2022
Uproszczenia w pierwszym roku prowadzenia ksiąg rachunkowych - odpowiedź Min. Fin. na pytanie naszego Wydawnictwa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1119) z dnia 1.02.2022
Dostawa towaru do odbiorcy - koszty transportu i ubezpieczenia w drodze
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1119) z dnia 1.02.2022
Opłaty drogowe dotyczące przełomu lat 2021 i 2022
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1119) z dnia 1.02.2022
Uproszczenia w pierwszym roku prowadzenia ksiąg
Gazeta Podatkowa nr 7 (1882) z dnia 24.01.2022
Czy opłatę za zawarcie umowy leasingu należy rozliczać w czasie?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (554) z dnia 20.01.2022
Nierozliczona wartość ubezpieczenia samochodu pozostająca na koncie 64 po jego utracie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1117) z dnia 10.01.2022
Koszty i przychody z przełomu roku (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 3 (1878) z dnia 10.01.2022
Koszty i przychody z przełomu roku (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 2 (1877) z dnia 5.01.2022
Wybrane limity bilansowe
Dodatek nr 1 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 1 z dnia 1.01.2022 - Polski Ład i inne zmiany w przepisach w 2022 r.
Wydatki poniesione na ubezpieczenie firmowych budynków
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (553) z dnia 1.01.2022
Najczęściej popełniane błędy przy sporządzaniu bilansu
Gazeta Podatkowa nr 104 (1875) z dnia 30.12.2021
Rozliczenia międzyokresowe w aktywach i pasywach bilansu
Gazeta Podatkowa nr 103 (1874) z dnia 27.12.2021
Ujęcie w bilansie zobowiązań długo- i krótkoterminowych
Gazeta Podatkowa nr 102 (1873) z dnia 23.12.2021
Ujęcie wydatków na zakup prenumeraty w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (552) z dnia 20.12.2021
Wybór przysługujących jednostce uproszczeń
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1115) z dnia 20.12.2021
Rezerwy na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 101 (1872) z dnia 20.12.2021
Stosowanie zasady ostrożności
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1871) z dnia 16.12.2021 - Ostrożna wycena na potrzeby bilansu
Obowiązek tworzenia rezerw na dzień bilansowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1871) z dnia 16.12.2021 - Ostrożna wycena na potrzeby bilansu
Ewidencja utworzenia w księgach rezerwy na nagrody jubileuszowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1871) z dnia 16.12.2021 - Ostrożna wycena na potrzeby bilansu
Rezerwy na naprawy gwarancyjne
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1871) z dnia 16.12.2021 - Ostrożna wycena na potrzeby bilansu
Kiedy tworzyć rezerwy na świadczenia pracownicze?
Gazeta Podatkowa nr 100 (1871) z dnia 16.12.2021
Informacje i objaśnienia do bilansu
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 23 z dnia 1.12.2021 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Ujęcie podatków i opłat w księgach i sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (551) z dnia 1.12.2021
Podstawa prawna tworzenia biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (551) z dnia 1.12.2021
Dostawy niezafakturowane ujmowane jako bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (551) z dnia 1.12.2021
Rezerwy tworzone w postaci biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (551) z dnia 1.12.2021
Rozliczenia międzyokresowe kosztów w spółce z o.o. w likwidacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (551) z dnia 1.12.2021
Prowizja od kredytu rozliczana w czasie i jej wpływ na zmianę stanu produktów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (551) z dnia 1.12.2021
Ewidencja księgowa wydatków na zakup prenumeraty
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (1113) z dnia 1.12.2021
Moment zaliczenia do kosztów wydatków na okresowe wzorcowanie przyrządów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (1113) z dnia 1.12.2021
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Rezerwy na zobowiązania
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Działalność operacyjna
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Kredyty bankowe w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 85 (1856) z dnia 25.10.2021
Roczna opłata za użytkowanie wieczyste gruntu w księgach dewelopera
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (548) z dnia 20.10.2021
Wydatki związane z zakupem ekspresu do kawy w księgach
Gazeta Podatkowa nr 83 (1854) z dnia 18.10.2021
Wybrane zagadnienia dotyczące rachunkowości fundacji
Gazeta Podatkowa nr 81 (1852) z dnia 11.10.2021
Opłata wstępna w leasingu operacyjnym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 80 (1851) z dnia 7.10.2021 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika "Zeszyty Metodyczne Rachunkowości"
Prosta spółka akcyjna a księgi rachunkowe
Gazeta Podatkowa nr 79 (1850) z dnia 4.10.2021
Zmiana metody księgowania czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (547) z dnia 1.10.2021
Określenie możliwości stosowania uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych i mikro
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (1106) z dnia 20.09.2021
Ogólne zasady ujęcia wydatków na polisy ubezpieczeniowe w kosztach bilansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (544) z dnia 20.08.2021
Ubezpieczenie środka trwałego w budowie, przypadające na okres trwania budowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (544) z dnia 20.08.2021
Operacje księgowe na rachunkach bankowych
Gazeta Podatkowa nr 65 (1836) z dnia 16.08.2021
Ujęcie w księgach rachunkowych zapłaty z użyciem bonów rozwojowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 64 (1835) z dnia 12.08.2021 - Otrzymanie dofinansowania w ewidencji księgowej
Jak rozliczać w księgach rachunkowych koszty napraw gwarancyjnych?
Gazeta Podatkowa nr 64 (1835) z dnia 12.08.2021
Rozliczanie kosztów ubezpieczenia majątku firmy
Gazeta Podatkowa nr 62 (1833) z dnia 5.08.2021
Zakup usługi serwisowej środka trwałego, obejmującej dwa lata obrotowe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (543) z dnia 1.08.2021
Sprzedaż biletów na koncert a ewidencja przychodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (1101) z dnia 1.08.2021
Definicja i moment powstania przychodu
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2021 - Rachunkowość jednostek handlowych
W jaki sposób rozwiązać rezerwę utworzoną na nagrody jubileuszowe?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (542) z dnia 20.07.2021
Tworzenie rezerw na świadczenia pracownicze
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (1100) z dnia 20.07.2021
Rozliczenie wydatków na polisę ubezpieczeniową
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 54 (1825) z dnia 8.07.2021 - Rozliczenia międzyokresowe w księgach rachunkowych
Koszty napraw gwarancyjnych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 54 (1825) z dnia 8.07.2021 - Rozliczenia międzyokresowe w księgach rachunkowych
Nagrody jubileuszowe a rozwiązanie rezerwy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 54 (1825) z dnia 8.07.2021 - Rozliczenia międzyokresowe w księgach rachunkowych
Grunty w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 51 (1822) z dnia 28.06.2021
Ubezpieczenie samochodu osobowego
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2021 - Samochód osobowy w firmie - wycena i ewidencja wybranych operacji gospodarczych
Otrzymanie kredytu/pożyczki na działalność gospodarczą
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (1097) z dnia 20.06.2021
Ujęcie w księgach kosztów odnowienia podpisów kwalifikowanych
Gazeta Podatkowa nr 48 (1819) z dnia 17.06.2021
Ewidencja w księgach faktur prognoz
Gazeta Podatkowa nr 45 (1816) z dnia 7.06.2021
Wydatki na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w kosztach podatkowych i księgach rachunkowych pracodawcy
Dodatek nr 18 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 z dnia 1.06.2021 - Świadczenia na rzecz pracowników i innych osób - rozliczenie podatkowe i ujęcie księgowe
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów z tytułu napraw gwarancyjnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (539) z dnia 1.06.2021
Jak zaksięgować opłatę wstępną w leasingu operacyjnym?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (539) z dnia 1.06.2021
Czy wydatek na zakup prenumeraty można odnieść jednorazowo w koszty?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (538) z dnia 20.05.2021
Na jakich kontach ująć zakup domeny internetowej?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (538) z dnia 20.05.2021
Koszty opłaconego z góry czynszu za najem mieszkania dla pracownika
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (538) z dnia 20.05.2021
Ujęcie w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (1094) z dnia 20.05.2021
Rozliczenie wydatków na zakup polisy ubezpieczeniowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (1092) z dnia 1.05.2021
Ewidencja sprzedaży samochodu osobowego
Gazeta Podatkowa nr 28 (1799) z dnia 8.04.2021
Uproszczenia wynikające z ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (535) z dnia 1.04.2021
Rozliczanie kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (535) z dnia 1.04.2021
Opłaty za ochronę patentową wynalazku, dotyczące kilku lat obrotowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (535) z dnia 1.04.2021
Czy koszty nieinwestycyjne rozbudowy firmy można aktywować bilansowo?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1089) z dnia 1.04.2021
ZFŚS w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 26 (1797) z dnia 1.04.2021
Przepisy ustawy o rachunkowości odnoszące się do zasady ostrożności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (534) z dnia 20.03.2021
Wycena aktywów i zobowiązań na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (534) z dnia 20.03.2021
Obniżenie na podstawie decyzji wydanej w 2021 r. opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania za 2020 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (1088) z dnia 20.03.2021
Jak rozliczyć w księgach koszty zakupu kodów do e-booków?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (533) z dnia 1.03.2021
Zmiany powodujące zwiększenie wartości szacunkowej rezerwy, wywołane skutkami COVID-19
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (533) z dnia 1.03.2021
Rozliczenia międzyokresowe w bilansie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (1788) z dnia 1.03.2021 - Zasady prezentacji i wycena aktywów i pasywów w bilansie
Uproszczone sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej
Gazeta Podatkowa nr 17 (1788) z dnia 1.03.2021
Świadczenia pracownicze, na które tworzone są rezerwy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (532) z dnia 20.02.2021
Faktura za szkolenie pracownika, otrzymana przed wpływem dofinansowania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (532) z dnia 20.02.2021
Rozliczenie kosztów usług transportowych na przełomie lat obrotowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (532) z dnia 20.02.2021
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 39 w pozostałych wersjach czasowych
Nabycie oprogramowania komputerowego w księgach
Gazeta Podatkowa nr 47 (2130) z dnia 10.06.2024
Opłata za zajęcie pasa drogowego w księgach
Gazeta Podatkowa nr 46 (2129) z dnia 6.06.2024
Ustawowy obowiązek zapewnienia współmierności przychodów i kosztów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (611) z dnia 1.06.2024
Aktywowanie kosztów dotyczących przyszłych okresów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (611) z dnia 1.06.2024
Tworzenie biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (611) z dnia 1.06.2024
Składki na ubezpieczenie grupowe pracowników w kosztach bilansowych pracodawcy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (611) z dnia 1.06.2024
Rozliczanie kosztów ubezpieczenia na podstawie polisy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (610) z dnia 20.05.2024
Ujęcie odpisów w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (1202) z dnia 20.05.2024
Jak rozliczać w księgach koszty wynikające z faktur prognoz?
Gazeta Podatkowa nr 38 (2121) z dnia 9.05.2024
Likwidacja spółki komandytowej a rezerwy na gwarancję/rękojmię
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (1200) z dnia 1.05.2024
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów będące rezerwami
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2024 - Utworzenie rezerw na świadczenia pracownicze po raz pierwszy
Możliwość odstąpienia od obowiązku tworzenia rezerw na świadczenia pracownicze
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2024 - Utworzenie rezerw na świadczenia pracownicze po raz pierwszy
Ujęcie biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów według KSR nr 6
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2024 - Utworzenie rezerw na świadczenia pracownicze po raz pierwszy
Prezentacja rezerw na świadczenia pracownicze w poszczególnych elementach sprawozdania finansowego
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2024 - Utworzenie rezerw na świadczenia pracownicze po raz pierwszy
Rezerwy na świadczenia pracownicze, dotyczące osób zatrudnionych bezpośrednio przy świadczeniu usług
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2024 - Utworzenie rezerw na świadczenia pracownicze po raz pierwszy
Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów w świetle ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (608) z dnia 20.04.2024
Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów według KSR nr 6
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (608) z dnia 20.04.2024
Rozliczenie sprzedaży towarów wraz z dodatkowymi elementami na przełomie roku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (608) z dnia 20.04.2024
Nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 32 (2115) z dnia 18.04.2024
Księgowanie związane z gwarancją bankową
Gazeta Podatkowa nr 30 (2113) z dnia 11.04.2024
Tworzenie i wykorzystanie ZFŚS w księgach
Gazeta Podatkowa nr 29 (2112) z dnia 8.04.2024
Czy koszty archiwizacji dokumentów rozlicza się w czasie?
Gazeta Podatkowa nr 28 (2111) z dnia 4.04.2024
Zasady ujęcia kosztów ubezpieczenia samochodów osobowych w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (607) z dnia 1.04.2024
Ewidencja księgowa rozliczeń międzyokresowych kosztów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (607) z dnia 1.04.2024
Koszty dotyczące wykonanych, lecz niezafakturowanych usług
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1197) z dnia 1.04.2024
Rozliczenia międzyokresowe kosztów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 25 (2108) z dnia 25.03.2024 - Księgi rachunkowe i estoński CIT
Czy koszty polis zawsze trzeba rozliczać w czasie?
Gazeta Podatkowa nr 25 (2108) z dnia 25.03.2024
Utworzenie i rozliczanie odpisu podstawowego w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (606) z dnia 20.03.2024
Ujęcie w księgach zwrotu z polisy AC za ubiegły rok
Gazeta Podatkowa nr 20 (2103) z dnia 7.03.2024
Korekty wyniku finansowego o pozycje niepowodujące zmian stanu środków pieniężnych w metodzie pośredniej
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2024 - Rachunek przepływów pieniężnych za 2023 r.
Odpis na ZFŚS w 2024 r. - ujęcie w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1194) z dnia 1.03.2024
Rozwiązania księgowe dla firm na estońskim CIT
Gazeta Podatkowa nr 18 (2101) z dnia 29.02.2024
Ujęcie w nocie podatkowej rezerwy na świadczenia pracownicze
Gazeta Podatkowa nr 16 (2099) z dnia 22.02.2024
Ewidencja księgowa premii rocznej przyznanej pracownikom
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1193) z dnia 20.02.2024
Podatek od nieruchomości za 2024 r. - ujęcie w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1193) z dnia 20.02.2024
Uproszczenia w sprawozdawczości decydujące o prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1192) z dnia 10.02.2024
Rozliczenie kosztów ubezpieczenia w świetle ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (603) z dnia 1.02.2024
Rezerwy w przepisach o rachunkowości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1191) z dnia 1.02.2024
Rezerwa na świadczenia pracownicze
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 8 (2091) z dnia 25.01.2024 - Wybrane aktywa i pasywa w bilansie
Rezerwa na zwroty towarów sprzedanych w 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 7 (2090) z dnia 22.01.2024
Rozliczenie w księgach składki OC po sprzedaży samochodu
Gazeta Podatkowa nr 5 (2088) z dnia 15.01.2024
Ujęcie księgowe premii dla pracowników za 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 3 (2086) z dnia 8.01.2024
Zakup prenumeraty prasy na 2024 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 1 (2084) z dnia 2.01.2024 - Koszty i przychody na przełomie roku w księgach rachunkowych
Zakup karnetu na bilet promowy realizowany w 2024 r.
Gazeta Podatkowa nr 1 (2084) z dnia 2.01.2024
Rozliczenia międzyokresowe w aktywach i pasywach
Gazeta Podatkowa nr 103 (2082) z dnia 27.12.2023
Zobowiązania w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 102 (2081) z dnia 21.12.2023
Informacje i objaśnienia do bilansu
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2023 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Prowizja pobrana przez bank za udzielenie kredytu w rachunku bieżącym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (600) z dnia 20.12.2023
Ewidencja księgowa dofinansowania otrzymanego z KFS oraz wydatków "pokrytych" tym dofinansowaniem
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1187) z dnia 20.12.2023
Bilansowe rozliczenie wydatków na zakup oprogramowania
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1187) z dnia 20.12.2023
Rezerwy na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 101 (2080) z dnia 18.12.2023
Ujęcie w księgach faktury za udział w targach w 2024 r.
Gazeta Podatkowa nr 100 (2079) z dnia 14.12.2023
Rezerwa na naprawy gwarancyjne
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 99 (2078) z dnia 11.12.2023 - Ostrożna wycena na dzień bilansowy
Utworzenie rezerwy na świadczenia pracownicze
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 99 (2078) z dnia 11.12.2023 - Ostrożna wycena na dzień bilansowy
Wybór przysługujących jednostce uproszczeń
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2023 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2023 r.
Zasada ostrożności w ustawie o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (599) z dnia 1.12.2023
Podstawa prawna dokonywania czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (599) z dnia 1.12.2023
Rezerwy klasyczne oraz bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów o charakterze rezerw
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (599) z dnia 1.12.2023
Ogólne zasady ewidencji księgowej czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (599) z dnia 1.12.2023
Ubezpieczenie samochodu ciężarowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (1185) z dnia 1.12.2023
Ewidencja księgowa zapłaty za przyszłą usługę oraz otrzymanej faktury
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (1185) z dnia 1.12.2023
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Rezerwy na zobowiązania
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Działalność operacyjna
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Czy duże jednostki mogą uprościć rachunkowość?
Gazeta Podatkowa nr 90 (2069) z dnia 9.11.2023
Smartfon w księgach rachunkowych (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 87 (2066) z dnia 30.10.2023
Utworzenie i rozwiązanie rezerwy na niewykorzystane urlopy w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (596) z dnia 20.10.2023
Utworzenie rezerwy na niewykorzystane urlopy a obowiązek ustalenia podatku odroczonego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1181) z dnia 20.10.2023
Niezamortyzowana wartość skradzionego samochodu w księgach
Gazeta Podatkowa nr 83 (2062) z dnia 16.10.2023
Licencja na program komputerowy nabyta w ciągu roku obrotowego, na okres 12 miesięcy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (2057) z dnia 28.09.2023 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
Utworzenie po raz pierwszy rezerwy na świadczenia pracownicze
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (594) z dnia 20.09.2023
Wybrane pozostałe koszty operacyjne
Gazeta Podatkowa nr 72 (2051) z dnia 7.09.2023
Koszty pośrednie w aspekcie bilansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (593) z dnia 1.09.2023
Umorzenie raty podatku od nieruchomości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (593) z dnia 1.09.2023
Oszacowanie rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (593) z dnia 1.09.2023
Podwyższenie od 1 lipca 2023 r. odpisu na ZFŚS - ujęcie w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (1176) z dnia 1.09.2023
Różne formy reklamy a ujęcie w księgach
Gazeta Podatkowa nr 70 (2049) z dnia 31.08.2023
Podwyższenie odpisu na ZFŚS za 2023 r. w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 67 (2046) z dnia 21.08.2023
Wydatki na ubezpieczenie pojazdów - zasady bilansowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (1174) z dnia 10.08.2023
Zwrot z polisy a rozliczenia międzyokresowe kosztów
Gazeta Podatkowa nr 64 (2043) z dnia 10.08.2023
Ujęcie w księgach nakładów na obcy środek trwały
Gazeta Podatkowa nr 61 (2040) z dnia 31.07.2023
Definicja i moment powstania przychodu ze sprzedaży
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2023 - Przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej - wybrane zagadnienia
Rozwiązania ewidencyjne dotyczące czynszu inicjalnego uiszczanego w leasingu operacyjnym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (590) z dnia 20.07.2023
Ubezpieczenia w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 53 (2032) z dnia 3.07.2023
Licencja na program komputerowy nabyta w ciągu roku obrotowego, na okres 12 miesięcy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (589) z dnia 1.07.2023
Ubezpieczenia grupowe pracowników w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 50 (2029) z dnia 22.06.2023
Rezerwa na niewykorzystane urlopy w spółce opodatkowanej estońskim CIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (1168) z dnia 10.06.2023
Podatki i opłaty w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 44 (2023) z dnia 1.06.2023
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2023 - Jak sporządzić politykę rachunkowości jednostki?
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2023 - Jak sporządzić politykę rachunkowości jednostki?
ZFŚS w księgach rachunkowych jednostki
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (1166) z dnia 20.05.2023
Rezerwy na świadczenia pracownicze a koszty podatkowe
Dodatek nr 15 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 13 z dnia 1.05.2023 - Koszty podatkowe i niepodatkowe - wybrane zagadnienia
Moment ujęcia kosztów ogólnozakładowych w kosztach bilansowych i podatkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (585) z dnia 1.05.2023
Moment zaliczenia podatku od nieruchomości do kosztów bilansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (584) z dnia 20.04.2023
Rozliczenia międzyokresowe kosztów dotyczące ubezpieczeń samochodów osobowych a estoński CIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (1163) z dnia 20.04.2023
Rozliczenie składki ubezpieczeniowej po sprzedaży samochodu
Gazeta Podatkowa nr 32 (2011) z dnia 20.04.2023
Rezerwy pracownicze jako element kalkulacji wynagrodzenia za usługę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (1162) z dnia 10.04.2023
Zapisy księgowe dotyczące ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 28 (2007) z dnia 6.04.2023
Zasady ogólne dotyczące usług realizowanych na przełomie lat obrotowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1161) z dnia 1.04.2023
Usługa serwisowa i odsetki niezwiększające wartości początkowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (582) z dnia 20.03.2023
Zmniejszenie rezerwy na naprawy gwarancyjne jako przykład zmiany wartości szacunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (582) z dnia 20.03.2023
Utworzenie rezerwy na świadczenia pracownicze a koszty uzyskania przychodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1159) z dnia 10.03.2023
Uproszczone sprawozdanie finansowe jednostki mikro
Gazeta Podatkowa nr 18 (1997) z dnia 2.03.2023
Rezerwy na zobowiązania i na koszty
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1995) z dnia 23.02.2023 - Wycena na dzień bilansowy 31.12.2022 roku
Rezerwy na niewykorzystane urlopy wypoczynkowe - kiedy można odstąpić od ich tworzenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1157) z dnia 20.02.2023
Koszty przyszłych okresów dotyczące utrzymania produkcji
Gazeta Podatkowa nr 12 (1991) z dnia 9.02.2023
Uproszczenia możliwe do zastosowania w świetle przepisów ustawy o rachunkowości
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 3 z dnia 1.02.2023
Rozliczanie w czasie kosztów dotyczących przyszłych okresów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (579) z dnia 1.02.2023
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, będące rezerwami
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (579) z dnia 1.02.2023
Prezentacja rezerw w sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (579) z dnia 1.02.2023
Uproszczenie polegające na rezygnacji z tworzenia biernych rozliczeń międzyokresowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (579) z dnia 1.02.2023
Koszt zawarcia gwarancji ubezpieczeniowych rozliczany w czasie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (579) z dnia 1.02.2023
Opłaty podstawowe z tytułu zawartej umowy leasingu operacyjnego paneli fotowoltaicznych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (579) z dnia 1.02.2023
Udział członkowski i wpisowe związane z zawarciem umowy ubezpieczenia w TUW
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (579) z dnia 1.02.2023
Prenumerata prasy na 2021 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 8 (1779) z dnia 28.01.2021 - Koszty i przychody bilansowe na przełomie roku
Wybrane limity bilansowe
Dodatek nr 5 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 z dnia 20.01.2021 - Co nowego w przepisach w 2021 r.?
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego jednostki małej UWAGA! Zmiana terminów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (530) z dnia 20.01.2021
Jak zaksięgować pobrane z góry odsetki, dotyczące kredytu na działalność bieżącą?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (530) z dnia 20.01.2021
Ewidencja księgowa usługi serwisowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (1082) z dnia 20.01.2021
Koszty i przychody z przełomu roku (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 2 (1773) z dnia 7.01.2021
Tworzenie rezerw na dzień bilansowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020 - Zasada ostrożności przy sporządzaniu sprawozdania finansowego
Rezygnacja z rezerwy na odprawy emerytalne
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020 - Zasada ostrożności przy sporządzaniu sprawozdania finansowego
Rozliczenia międzyokresowe w aktywach i pasywach bilansu
Gazeta Podatkowa nr 104 (1770) z dnia 28.12.2020
Wykazanie zobowiązań długo- i krótkoterminowych w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 103 (1769) z dnia 24.12.2020
Rezerwy na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 102 (1768) z dnia 21.12.2020
Informacje i objaśnienia do bilansu
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2020 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Ewidencja księgowa odpisu na ZFŚS i jego korekty
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (1078) z dnia 10.12.2020
Wydatki na zakup prenumeraty w kosztach podatkowych i bilansowych nabywcy prowadzącego księgi rachunkowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (1077) z dnia 1.12.2020
Ewidencja składki na ubezpieczenie firmowych aut
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 95 (1761) z dnia 26.11.2020 - Ewidencjonowanie w księgach rachunkowych wydatków na samochody
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2020 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2020 r.
Rezerwy na zobowiązania
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2020 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2020 r.
Działalność operacyjna
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2020 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2020 r.
Wartość wykonanych dostaw i usług, niezafakturowanych na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (526) z dnia 20.11.2020
Rozliczenie dotacji i sfinansowanych z niej kosztów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (526) z dnia 20.11.2020
Rozliczenie wydatków poniesionych na uzyskanie certyfikatu produkowanych wyrobów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (526) z dnia 20.11.2020
Koszty reklamy i reprezentacji w księgach
Gazeta Podatkowa nr 90 (1756) z dnia 9.11.2020
Definicja i moment powstania przychodu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (525) z dnia 1.11.2020
Rozliczenia międzyokresowe kosztów operacji finansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (525) z dnia 1.11.2020
Gwarancja ubezpieczeniowa w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1074) z dnia 1.11.2020
Ubezpieczenie w podróży
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (1753) z dnia 29.10.2020 - Podróże służbowe w księgach rachunkowych
Skutki bilansowe przedłużenia gwarancji środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (524) z dnia 20.10.2020
Czy można zaliczyć jednorazowo w koszty wstępną opłatę leasingową?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (524) z dnia 20.10.2020
Rozliczenie rezerwy na wypłacone nagrody jubileuszowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 83 (1749) z dnia 15.10.2020 - Stosowanie w ewidencji księgowej rozwiązań wynikających z KSR
Wydatki na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w kosztach podatkowych i księgach rachunkowych pracodawcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (1072) z dnia 10.10.2020
Zasady ewidencji kosztów ubezpieczenia komunikacyjnego w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (523) z dnia 1.10.2020
Czy koszt z polisy ubezpieczeniowej rozlicza się w czasie?
Gazeta Podatkowa nr 79 (1745) z dnia 1.10.2020
Ubezpieczenie w podróży
Gazeta Podatkowa nr 77 (1743) z dnia 24.09.2020
Koszty dotyczące firmowej strony internetowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 76 (1742) z dnia 21.09.2020 - Koszty rozliczane w układzie rodzajowym
Spisanie zbędnej rezerwy utworzonej w poprzednich latach
Gazeta Podatkowa nr 76 (1742) z dnia 21.09.2020
Ewidencja księgowa kosztów napraw gwarancyjnych
Gazeta Podatkowa nr 76 (1742) z dnia 21.09.2020
Odmienny sposób rozliczania opłaty wstępnej dla celów bilansowych i podatkowych
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2020 - Leasing według Krajowych Standardów Rachunkowości i MSR
Ewidencja w księgach przedłużonej gwarancji ubezpieczeniowej
Gazeta Podatkowa nr 75 (1741) z dnia 17.09.2020
Rozliczanie kosztów mediów udokumentowanych fakturami prognozami
Gazeta Podatkowa nr 71 (1737) z dnia 3.09.2020
Czy wydatki na uzyskanie certyfikatu ISO zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (520) z dnia 20.08.2020
Ewidencja księgowa premii uznaniowej przyznanej pracownikom
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (1067) z dnia 20.08.2020
Alternatywne sposoby rozliczeń międzyokresowych kosztów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (1067) z dnia 20.08.2020
Ubezpieczenia majątkowe w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 66 (1732) z dnia 17.08.2020
Ewidencja księgowa wydatków na archiwizację dokumentów
Gazeta Podatkowa nr 65 (1731) z dnia 13.08.2020
Kredyty bankowe w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 63 (1729) z dnia 6.08.2020
Wyksięgowanie nierozliczonych kosztów polisy po sprzedaży auta
Gazeta Podatkowa nr 62 (1728) z dnia 3.08.2020
Czym charakteryzuje się zasada współmierności?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (519) z dnia 1.08.2020
Jak zaksięgować w spółce kapitałowej wydatki na ubezpieczenie OC członka zarządu?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (519) z dnia 1.08.2020
Ewidencja tworzenia i wykorzystania rezerwy na naprawy gwarancyjne
Gazeta Podatkowa nr 60 (1726) z dnia 27.07.2020
Zasady tworzenia rezerw na świadczenia pracownicze
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2020 - Świadczenia pracownicze w księgach jednostki
Możliwość rezygnacji z tworzenia rezerw na świadczenia pracownicze
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2020 - Świadczenia pracownicze w księgach jednostki
Ujęcie w księgach rachunkowych wydatków dotyczących członków zarządu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (1064) z dnia 20.07.2020
Odniesienie kosztów napraw gwarancyjnych na odpowiednie stanowisko kosztów w zespole 5
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (518) z dnia 20.07.2020
Ewidencja księgowa dofinansowania w formie bonów rozwojowych
Gazeta Podatkowa nr 58 (1724) z dnia 20.07.2020
Wydatki na samochód w firmie w ujęciu księgowym
Gazeta Podatkowa nr 58 (1724) z dnia 20.07.2020
Opłata za personalizację karty przedsiębiorstwa wydanej na okres 5 lat
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (1062) z dnia 1.07.2020
Obciążenie nowego użytkownika opłatą za wieczyste użytkowanie gruntów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (1060) z dnia 10.06.2020
Ujęcie w księgach kosztów ubezpieczenia w sytuacji, gdy polisa obejmuje dwa lata obrotowe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (515) z dnia 1.06.2020
Nieistotne koszty przyszłych okresów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1708) z dnia 25.05.2020 - Opracowanie polityki rachunkowości
Otrzymane pożyczki w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 42 (1708) z dnia 25.05.2020
Czy wszystkie bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wykazuje się jako rezerwy?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (514) z dnia 20.05.2020
Wstępna opłata w leasingu operacyjnym jako koszt jednorazowy w dacie poniesienia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (514) z dnia 20.05.2020
Ewidencja wydatków na firmową stronę internetową
Gazeta Podatkowa nr 39 (1705) z dnia 14.05.2020
Faktury za udział w targach, które się nie odbyły
Gazeta Podatkowa nr 38 (1704) z dnia 11.05.2020
Tworzenie ZFŚS - odpis podstawowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (1057) z dnia 10.05.2020
Pozostałe koszty operacyjne a rozliczenia międzyokresowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (1056) z dnia 1.05.2020
Rozliczenia międzyokresowe kosztów
Gazeta Podatkowa nr 33 (1699) z dnia 23.04.2020
Zasady tworzenia rezerwy na świadczenia pracownicze
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (512) z dnia 20.04.2020
Uproszczenia dopuszczalne przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2020 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (1055) z dnia 20.04.2020
Ewidencjonowanie w księgach wydatków na reklamę
Gazeta Podatkowa nr 31 (1697) z dnia 16.04.2020
Kredyt w rachunku bieżącym jako zobowiązanie długoterminowe
Gazeta Podatkowa nr 29 (1695) z dnia 9.04.2020
Zakwalifikowanie wartości odpisu na ZFŚS do kosztów bilansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (511) z dnia 1.04.2020
Naprawa produktów w ramach reklamacji lub gwarancji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (511) z dnia 1.04.2020
Ewidencja księgowa odpisu na ZFŚS oraz jego zwiększeń i zmniejszeń
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1051) z dnia 10.03.2020
Świadczenia emerytalne dla pracowników w rachunku zysków i strat
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 18 (1684) z dnia 2.03.2020 - Zasady ustalania wyniku finansowego za 2019 rok
Uproszczone sprawozdanie finansowe jednostki pozarządowej
Gazeta Podatkowa nr 17 (1683) z dnia 27.02.2020
Wykorzystanie zasady memoriału oraz współmierności przychodów i kosztów
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2020 - Przykłady ujęcia wybranych operacji w sprawozdaniu finansowym
Stosowanie uproszczeń w zakresie kosztów rozliczanych w czasie z uwzględnieniem zasady istotności
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2020 - Przykłady ujęcia wybranych operacji w sprawozdaniu finansowym
Rezerwa na świadczenia pracownicze utworzona po raz pierwszy
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2020 - Przykłady ujęcia wybranych operacji w sprawozdaniu finansowym
Prezentacja w bilansie rezerwy na wynagrodzenie zmienne członka zarządu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (508) z dnia 20.02.2020
Koszty prenumeraty czasopism dotyczące przyszłego roku w księgach i sprawozdaniu Rb-30S
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (508) z dnia 20.02.2020
Koszty badań laboratoryjnych nowych wyrobów zleconych firmie zewnętrznej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (508) z dnia 20.02.2020
Wyksięgowanie kosztów ubezpieczenia samochodu w związku z jego sprzedażą
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (508) z dnia 20.02.2020
Rozliczenie w księgach rezerwy na wypłacone nagrody jubileuszowe
Gazeta Podatkowa nr 15 (1681) z dnia 20.02.2020
Prowizja od kredytu inwestycyjnego w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 13 (1679) z dnia 13.02.2020
Status jednostki a możliwość stosowania uproszczeń
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 8 (1674) z dnia 27.01.2020 - Sporządzanie sprawozdania finansowego przez jednostki mikro i małe
Księgowania związane z utworzeniem odpisu na ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 7 (1673) z dnia 23.01.2020
Ogólna charakterystyka biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (506) z dnia 20.01.2020
Prezentacja biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w bilansie i informacji dodatkowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (506) z dnia 20.01.2020
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów z tytułu odpraw emerytalnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (506) z dnia 20.01.2020
Gwarancja bankowa w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 5 (1671) z dnia 16.01.2020
Faktura prognoza na następny rok
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 1 (1667) z dnia 2.01.2020 - Koszty i przychody na przełomie roku w ewidencji księgowej
Ujęcie w księgach rachunkowych prenumeraty prasy na 2020 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 1 (1667) z dnia 2.01.2020 - Koszty i przychody na przełomie roku w ewidencji księgowej
Rozliczenie wydatków na zakup prenumeraty czasopism i licencji na oprogramowanie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (505) z dnia 1.01.2020
Fundusze specjalne na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 102 (1664) z dnia 23.12.2019
Bierne rozliczenia międzyokresowe utworzone na niezafakturowane koszty energii elektrycznej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (504) z dnia 20.12.2019
Skutki bilansowe zakończenia rekultywacji terenu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (504) z dnia 20.12.2019
Informacje i objaśnienia do bilansu
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2019 - Jak sporządzić informację dodatkową do sprawozdania finansowego?
Tworzenie rezerw na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 100 (1662) z dnia 16.12.2019
Ewidencja księgowa prenumeraty na 2020 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (1042) z dnia 10.12.2019
Polisa ubezpieczeniowa na auto firmowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1660) z dnia 9.12.2019 - Ujmowanie w księgach kosztów rozliczanych w czasie
Koszty okresowego remontu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1660) z dnia 9.12.2019 - Ujmowanie w księgach kosztów rozliczanych w czasie
Wykupienie gwarancji należytego wykonania kontraktu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1660) z dnia 9.12.2019 - Ujmowanie w księgach kosztów rozliczanych w czasie
Wydatki na odnowienie podpisu elektronicznego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1660) z dnia 9.12.2019 - Ujmowanie w księgach kosztów rozliczanych w czasie
Rezerwa na nagrody jubileuszowe dla pracowników
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1660) z dnia 9.12.2019 - Ujmowanie w księgach kosztów rozliczanych w czasie
Utworzenie rezerwy na koszty napraw gwarancyjnych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1660) z dnia 9.12.2019 - Ujmowanie w księgach kosztów rozliczanych w czasie
Rozliczenie rezerw na odprawy emerytalne
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1660) z dnia 9.12.2019 - Ujmowanie w księgach kosztów rozliczanych w czasie
Koszty rozliczane w czasie na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 97 (1659) z dnia 5.12.2019
Weryfikacja czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (503) z dnia 1.12.2019
Zasady kwalifikowania kosztów bilansowych do danego roku obrotowego - checklista
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (503) z dnia 1.12.2019
Faktura za rozmowy telefoniczne i abonament
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (503) z dnia 1.12.2019
Koszty związane z przedłużeniem gwarancji na samochód osobowy rozliczane w czasie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (503) z dnia 1.12.2019
Prosta spółka akcyjna objęta obowiązkiem prowadzenia ksiąg
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 23 z dnia 1.12.2019
Ujęcie w kosztach wydatków na zakup prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz opłat rocznych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (1041) z dnia 1.12.2019
Zakup domeny internetowej w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 93 (1655) z dnia 21.11.2019
Zestawienie uproszczeń w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Rezerwy na zobowiązania
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Przykłady rozliczeń międzyokresowych kosztów w budżecie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (502) z dnia 20.11.2019
Rozliczanie kosztów w czasie w jednostce stosującej konta zespołu 4 i 5
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (1040) z dnia 20.11.2019
Ujęcie w księgach rachunkowych prenumeraty prasy na 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 89 (1651) z dnia 7.11.2019
Przychody i koszty ze sprzedaży przedłużonej gwarancji w księgach producenta
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (501) z dnia 1.11.2019
Uzupełnienie odpisu na ZFŚS - ujęcie bilansowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1038) z dnia 1.11.2019
Tworzenie rezerw na odprawy emerytalne - w przypadku małej istotności kosztu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1038) z dnia 1.11.2019
Rozliczenie kosztów ubezpieczenia samochodu osobowego u podatników prowadzących księgi rachunkowe
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 z dnia 20.10.2019 - Wydatki firmowe jako koszty podatkowe i bilansowe - wybrane zagadnienia
Wydatki dotyczące przedłużenia gwarancji środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (500) z dnia 20.10.2019
Skutki bilansowe utworzenia rezerwy na świadczenia pracownicze po raz pierwszy w 2019 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (500) z dnia 20.10.2019
Rozwiązanie rezerwy na nagrody jubileuszowe w związku z ich wypłatą
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (500) z dnia 20.10.2019
Ewidencja księgowa czynszu najmu zapłaconego z góry
Gazeta Podatkowa nr 82 (1644) z dnia 14.10.2019
Zmiany w ustawie o rachunkowości związane z powstaniem prostej spółki akcyjnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (499) z dnia 1.10.2019
Ustalanie rezerw na świadczenia pracownicze na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (499) z dnia 1.10.2019
Druga rata odpisu na ZFŚS za 2019 r. - projekt zmiany ustawy o ZFŚS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (498) z dnia 20.09.2019
Status jednostki a możliwość stosowania uproszczeń
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (1034) z dnia 20.09.2019
Ewidencja wykupienia gwarancji należytego wykonania kontraktu
Gazeta Podatkowa nr 75 (1637) z dnia 19.09.2019
Tworzenie rezerw na świadczenia pracownicze
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 74 (1636) z dnia 16.09.2019 - Wydatki na pracowników w księgach rachunkowych
Ujęcie w księgach kosztów ubezpieczenia grupowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 74 (1636) z dnia 16.09.2019 - Wydatki na pracowników w księgach rachunkowych
Ewidencja wydatków na firmowe samochody
Gazeta Podatkowa nr 74 (1636) z dnia 16.09.2019
Księgowanie wydatków na odnowienie podpisu elektronicznego
Gazeta Podatkowa nr 74 (1636) z dnia 16.09.2019
Zasada istotności a uproszczenia wprowadzone od 1 stycznia 2019 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (1033) z dnia 10.09.2019
Ustalanie zmiany stanu produktów
Gazeta Podatkowa nr 72 (1634) z dnia 9.09.2019
Najem i dzierżawa w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 70 (1632) z dnia 2.09.2019
Kiedy można odstąpić od tworzenia rezerw na niewykorzystane urlopy?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (497) z dnia 1.09.2019
Ujmowanie w księgach pozostałych kosztów rodzajowych
Gazeta Podatkowa nr 67 (1629) z dnia 22.08.2019
Różnice w ujęciu wstępnej opłaty leasingowej dla celów bilansowych i podatkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (496) z dnia 20.08.2019
Uzyskanie kredytu inwestycyjnego na finansowanie nabycia środka trwałego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 65 (1627) z dnia 14.08.2019 - Zewnętrzne formy finansowania jednostki w ewidencji księgowej
Prowizja od kredytu rozliczana w czasie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 65 (1627) z dnia 14.08.2019 - Zewnętrzne formy finansowania jednostki w ewidencji księgowej
Ewidencja kosztów rozliczanych w czasie
Gazeta Podatkowa nr 64 (1626) z dnia 12.08.2019
Jakie uproszczenia w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych mogą stosować jednostki w 2019 r.?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (1030) z dnia 10.08.2019
Ujęcie w księgach polis ubezpieczeniowych
Gazeta Podatkowa nr 62 (1624) z dnia 5.08.2019
Zasady wyceny rezerw i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów - checklista
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (495) z dnia 1.08.2019
Utworzenie rezerwy na świadczenia pracownicze i jej wpływ na zmianę stanu produktów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (1029) z dnia 1.08.2019
Ubezpieczenie środka trwałego w trakcie budowy
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2019 - Środki trwałe w budowie - ustalenie kosztu wytworzenia i rozliczenie kosztów budowy
Wymiana gwarancyjna części składowej produktu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (1026) z dnia 1.07.2019
Ewidencja księgowa kosztów ubezpieczenia w zależności od przyjętych zasad rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (493) z dnia 1.07.2019
Ewidencja udzielonej gwarancji z tytułu dostaw i usług
Gazeta Podatkowa nr 51 (1613) z dnia 27.06.2019
Ubezpieczenie grupowe w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 49 (1611) z dnia 21.06.2019
Rozliczenie kosztów stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2019 - Tworzymy politykę rachunkowości
Ogólne zasady tworzenia biernych rozliczeń międzyokresowych określone w ustawie o rachunkowości
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2019 - Tworzymy politykę rachunkowości
Ujęcie biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów według KSR nr 6
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2019 - Tworzymy politykę rachunkowości
Ujęcie w księgach dokonanych odpisów i zwiększeń na ZFŚS
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2019 - Tworzymy politykę rachunkowości
Koszty reklamy w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 47 (1609) z dnia 13.06.2019
Grunty w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 45 (1607) z dnia 6.06.2019
Utworzenie rezerwy na świadczenia pracownicze, ich wykorzystanie oraz aktualizacja
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (1023) z dnia 1.06.2019
Rozliczenie w czasie kosztu z polisy ubezpieczeniowej
Gazeta Podatkowa nr 42 (1604) z dnia 27.05.2019
Kredyt obrotowy na bieżącą działalność
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (490) z dnia 20.05.2019
Ubezpieczenie środka trwałego w trakcie jego budowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (490) z dnia 20.05.2019
Kredyty bankowe w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 37 (1599) z dnia 9.05.2019
Ewidencja rezerw na świadczenia pracownicze
Gazeta Podatkowa nr 37 (1599) z dnia 9.05.2019
Faktoring w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 35 (1597) z dnia 2.05.2019
Rezerwy na naprawy gwarancyjne sprzedanych produktów - ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (1020) z dnia 1.05.2019
Zakwalifikowanie wartości odpisu ZFŚS do kosztów działalności operacyjnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (489) z dnia 1.05.2019
Rezerwa na naprawy gwarancyjne przeprowadzane przez producenta
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (489) z dnia 1.05.2019
Koszt przedłużenia gwarancji środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (489) z dnia 1.05.2019
Koszty ubezpieczenia samochodu osobowego wprowadzonego do ewidencji środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (489) z dnia 1.05.2019
Jak ująć w księgach i wycenić domenę internetową zakupioną od firmy zagranicznej?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (489) z dnia 1.05.2019
Uproszczenia w zakresie zasad rachunkowości i sprawozdawczości spółki komandytowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (488) z dnia 20.04.2019
Odpis na ZFŚS w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 28 (1590) z dnia 8.04.2019
Ewidencja księgowa dotycząca wynajmu lokali
Gazeta Podatkowa nr 27 (1589) z dnia 4.04.2019
Jak rozliczyć koszty prowizji należnej pośrednikowi w księgach rachunkowych dewelopera?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (487) z dnia 1.04.2019
Rezerwa z tytułu wynagrodzenia zmiennego w samorządowej spółce komunalnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (487) z dnia 1.04.2019
Rozliczanie w czasie opłaty wstępnej dotyczącej umowy faktoringowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (486) z dnia 20.03.2019
Ewidencja księgowa wydatków na odnowienie podpisu elektronicznego
Gazeta Podatkowa nr 20 (1582) z dnia 11.03.2019
Rozliczenie kosztów ubezpieczenia samochodu osobowego u podatników prowadzących księgi rachunkowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1015) z dnia 10.03.2019
Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w informacji uzupełniającej do bilansu
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2019 - Prezentacja wybranych operacji gospodarczych w sprawozdaniu finansowym
Zasady tworzenia rezerw na koszty i zobowiązania
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2019 - Prezentacja wybranych operacji gospodarczych w sprawozdaniu finansowym
Prezentacje rezerw w bilansie
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2019 - Prezentacja wybranych operacji gospodarczych w sprawozdaniu finansowym
Rezerwa na niewykorzystane urlopy - ewidencja i prezentacja w rachunku zysków i strat
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (485) z dnia 1.03.2019
Gwarancje usunięcia wad produktów zawarte w umowach sprzedaży
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (485) z dnia 1.03.2019
Ewidencja utworzenia rezerwy na nagrody jubileuszowe
Gazeta Podatkowa nr 15 (1577) z dnia 21.02.2019
Opłacona z góry faktura za prenumeratę
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2019 - Koszty i przychody na przełomie roku
Zasady wyceny i prezentacji w bilansie zobowiązań jednostki z tytułu kredytów i pożyczek
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (484) z dnia 20.02.2019
Krótkoterminowe rezerwy na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (484) z dnia 20.02.2019
Spółka z o.o. a uproszczenia w dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1013) z dnia 20.02.2019
Ewidencja księgowa kosztów remontu obcego środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 11 (1573) z dnia 7.02.2019
Środki zablokowane w ramach gwarancji bankowej w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 11 (1573) z dnia 7.02.2019
Zmiany w amortyzacji obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.
Dodatek nr 5 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 z dnia 1.02.2019 - Co nowego w przepisach w 2019 r.?
Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Dodatek nr 5 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 z dnia 1.02.2019 - Co nowego w przepisach w 2019 r.?
Zmiany dotyczące kolejnych uproszczeń w rachunkowości
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 3 z dnia 1.02.2019
Ujęcie opłat zmiennych za usługi wodne w księgach roku obrotowego, którego dotyczą
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (483) z dnia 1.02.2019
Rozliczenie kosztu ubezpieczenia wyrażonego w walucie obcej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1011) z dnia 1.02.2019
Kiedy można zrezygnować z tworzenia rezerw na świadczenia pracownicze?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (482) z dnia 20.01.2019
Ewidencja księgowa wydatków na zakup karty rabatowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (1010) z dnia 20.01.2019
Ewidencja wypłaty odprawy emerytalnej w jednostce, która nie tworzyła rezerwy na ten cel
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (1010) z dnia 20.01.2019
Księgowanie na przełomie roku kosztów mediów
Gazeta Podatkowa nr 4 (1566) z dnia 14.01.2019
Ewidencja w księgach i ujęcie w podatku dochodowym odpisu na ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 4 (1566) z dnia 14.01.2019
Omówienie zmian wprowadzonych do ustawy o rachunkowości od 1 stycznia 2019 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (481) z dnia 1.01.2019
Zmiany w amortyzacji obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (1008) z dnia 1.01.2019
Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (1008) z dnia 1.01.2019
Rozliczenia międzyokresowe wykazywane w pasywach
Gazeta Podatkowa nr 105 (1562) z dnia 31.12.2018
Ujęcie w bilansie funduszy specjalnych
Gazeta Podatkowa nr 103 (1560) z dnia 24.12.2018
Rezerwy na zobowiązania
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Spółka z o.o. uznana za małą jednostkę a możliwość stosowania nowych uproszczeń - od 1 stycznia 2019 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1007) z dnia 20.12.2018
Zasady tworzenia rezerw na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 101 (1558) z dnia 17.12.2018
Ujęcie na dzień bilansowy ZFŚS i środków zgromadzonych na jego rachunku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1557) z dnia 13.12.2018 - Aktywa i pasywa na koniec roku obrotowego - wycena i ujęcie w bilansie
Fundusz nagród w związkach spółek wodnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (1006) z dnia 10.12.2018
Rozliczenia międzyokresowe kosztów ujmowane w aktywach
Gazeta Podatkowa nr 99 (1556) z dnia 10.12.2018
Rozwiązanie rezerwy na premie dla pracowników
Gazeta Podatkowa nr 97 (1554) z dnia 3.12.2018
Rozliczanie w czasie kosztów polis ubezpieczeniowych dotyczących samochodów firmowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (479) z dnia 1.12.2018
Zasady tworzenia i rozwiązywania rezerw na koszty i zobowiązania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (478) z dnia 20.11.2018
Ujęcie rezerw na koszty i zobowiązania w informacji dodatkowej w praktyce
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (478) z dnia 20.11.2018
Skutki bilansowe zmiany zasad ewidencji czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (478) z dnia 20.11.2018
Wydatki na zakup usług dotyczących okresu przekraczającego rok obrotowy
Dodatek nr 33 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2018 - Usługi najmu - podatki i ujęcie rachunkowe
Ubezpieczenie OC po likwidacji biura rachunkowego a koszty uzyskania przychodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (1004) z dnia 20.11.2018
Koszty remontu rozliczane w czasie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 88 (1545) z dnia 2.11.2018 - Ewidencja księgowa kosztów działalności operacyjnej
Koszty reklamy w księgach rachunkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 88 (1545) z dnia 2.11.2018 - Ewidencja księgowa kosztów działalności operacyjnej
Ewidencja księgowa wydatków na zakup polisy
Dodatek nr 31 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2018 - Rozliczanie podróży służbowych (prawo pracy, VAT, PIT, CIT, ZUS, ewidencja księgowa)
Tworzenie i rozwiązywanie rezerw na nagrody jubileuszowe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (477) z dnia 1.11.2018
Moment ujęcia w księgach przyznanej dotacji podmiotowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (477) z dnia 1.11.2018
Zasady ujmowania i rozliczania kosztów w czasie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (476) z dnia 20.10.2018
Czy należy tworzyć rezerwę na koszty badania rocznego sprawozdania finansowego?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (476) z dnia 20.10.2018
Rozliczenie grupowej polisy ubezpieczeniowej w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (476) z dnia 20.10.2018
Ewidencja księgowa kosztów ubezpieczenia samochodu osobowego
Gazeta Podatkowa nr 84 (1541) z dnia 18.10.2018
Pozostałe koszty rodzajowe w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 80 (1537) z dnia 4.10.2018
Polisa ubezpieczeniowa samochodu w księgach rachunkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 80 (1537) z dnia 4.10.2018 - Wydatki na firmowe samochody w ewidencji księgowej
Sprzedaż samochodu w ewidencji księgowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 80 (1537) z dnia 4.10.2018 - Wydatki na firmowe samochody w ewidencji księgowej
Ujęcie w księgach ubezpieczenia dla pracowników
Gazeta Podatkowa nr 79 (1536) z dnia 1.10.2018
Ujęcie w księgach rachunkowych przedłużenia gwarancji
Gazeta Podatkowa nr 79 (1536) z dnia 1.10.2018
Obowiązek tworzenia rezerw w świetle ustawy o rachunkowości
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 77 (1534) z dnia 24.09.2018 - Ewidencja tworzenia rezerw i odpisów aktualizujących
Utworzenie rezerwy na odprawy emerytalne
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 77 (1534) z dnia 24.09.2018 - Ewidencja tworzenia rezerw i odpisów aktualizujących
Rezerwy na nagrody jubileuszowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 77 (1534) z dnia 24.09.2018 - Ewidencja tworzenia rezerw i odpisów aktualizujących
Przekazanie drugiej raty odpisów na ZFŚS na rachunek funduszu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (474) z dnia 20.09.2018
Tworzenie rezerw na świadczenia pracownicze
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 75 (1532) z dnia 17.09.2018 - Świadczenia na rzecz pracowników w ewidencji księgowej
Ewidencja dofinansowania kształcenia pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 75 (1532) z dnia 17.09.2018 - Świadczenia na rzecz pracowników w ewidencji księgowej
Ewidencja w księgach kredytów bankowych
Gazeta Podatkowa nr 75 (1532) z dnia 17.09.2018
Polisy ubezpieczeniowe w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 74 (1531) z dnia 13.09.2018
Ewidencja księgowa opłaty certyfikacyjnej
Gazeta Podatkowa nr 72 (1529) z dnia 6.09.2018
Możliwość odstąpienia od ujmowania rezerw na naprawy gwarancyjne
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (473) z dnia 1.09.2018
Ewidencja księgowa kosztów ubezpieczenia sprzedawanej przyczepy
Gazeta Podatkowa nr 69 (1526) z dnia 27.08.2018
Zasady rozliczania wstępnej opłaty leasingowej w leasingu operacyjnym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (472) z dnia 20.08.2018
Rozliczenie kosztów poniesionych na zakup domeny internetowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (472) z dnia 20.08.2018
Czy polisa ubezpieczeniowa może zostać jednorazowo odniesiona w koszty?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (995) z dnia 20.08.2018
Ewidencja księgowa rozwiązania rezerwy
Gazeta Podatkowa nr 67 (1524) z dnia 20.08.2018
Rozliczenie w czasie kosztów przygotowania nowej produkcji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (994) z dnia 10.08.2018
Ujęcie księgowe kosztu ubezpieczenia środka trwałego w budowie
Gazeta Podatkowa nr 64 (1521) z dnia 9.08.2018
Ustalanie daty zapisu księgowego
Gazeta Podatkowa nr 62 (1519) z dnia 2.08.2018
Ujęcie w księgach dokonanych odpisów i zwiększeń na ZFŚS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (470) z dnia 20.07.2018
Ewidencja księgowa wydatków na ubezpieczenie OC członków zarządu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (992) z dnia 20.07.2018
Rezerwy na świadczenia pracownicze w ujęciu księgowym
Gazeta Podatkowa nr 56 (1513) z dnia 12.07.2018
Ujęcie w księgach kosztów reklamy
Gazeta Podatkowa nr 55 (1512) z dnia 9.07.2018
Koszty podlegające rozliczeniu w czasie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 53 (1510) z dnia 2.07.2018 - Uproszczenia stosowane przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Ustalenie wartości początkowej nabytej nieruchomości zaliczonej do środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (469) z dnia 1.07.2018
Ewidencja kosztów rozliczanych w czasie
Gazeta Podatkowa nr 50 (1507) z dnia 21.06.2018
Ewidencja księgowa wydatków na zakup polisy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (989) z dnia 20.06.2018
Wydatki na remont dachu a koszty rozliczane w czasie
Gazeta Podatkowa nr 47 (1504) z dnia 11.06.2018
Czy wydatki na elektroniczny podpis kwalifikowany należy rozliczać w czasie?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (988) z dnia 10.06.2018
Koszty napraw gwarancyjnych w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 45 (1502) z dnia 4.06.2018
Rozwiązanie rezerwy utworzonej w postaci biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (467) z dnia 1.06.2018
Prowizja pobrana za udzielenie gwarancji spłaty kredytu obrotowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (467) z dnia 1.06.2018
Ujęcie księgowe wydatków na firmowy samochód
Gazeta Podatkowa nr 42 (1499) z dnia 24.05.2018
Tworzenie i aktualizacja rezerw na świadczenia pracownicze
Gazeta Podatkowa nr 42 (1499) z dnia 24.05.2018
Podatek od nieruchomości w księgach zakładu budżetowego
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2018 - Rachunkowość budżetowa w pytaniach Czytelników
Utworzenie rezerwy na świadczenia pracownicze po raz pierwszy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (466) z dnia 20.05.2018
Podatkowe i bilansowe rozliczenie zakupu polisy komunikacyjnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (986) z dnia 20.05.2018
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 40 (1497) z dnia 17.05.2018 - Ewidencja księgowa rozliczeń międzyokresowych
Ujęcie w księgach rozliczenia ubezpieczenia sprzedawanego pojazdu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 40 (1497) z dnia 17.05.2018 - Ewidencja księgowa rozliczeń międzyokresowych
Ewidencja księgowa faktur prognozujących
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 40 (1497) z dnia 17.05.2018 - Ewidencja księgowa rozliczeń międzyokresowych
Rezerwy na świadczenia pracownicze w księgach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 40 (1497) z dnia 17.05.2018 - Ewidencja księgowa rozliczeń międzyokresowych
Ewidencja księgowa składek na ubezpieczenie grupowe pracowników
Gazeta Podatkowa nr 40 (1497) z dnia 17.05.2018
Czy rezerwy na odprawy emerytalne muszą być tworzone przez wszystkie jednostki?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (985) z dnia 10.05.2018
Zasady ewidencji opłaty wodnej w księgach rachunkowych samorządowego zakładu budżetowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (985) z dnia 10.05.2018
Ujęcie w księgach przedłużonej gwarancji ubezpieczeniowej
Gazeta Podatkowa nr 38 (1495) z dnia 10.05.2018
Opłata stała za usługi wodne w księgach zakładu budżetowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (465) z dnia 1.05.2018
Polisa ubezpieczeniowa z grudnia 2017 r., dotycząca 2018 r. - moment ujęcia w kosztach podatkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (984) z dnia 1.05.2018
Sprzedaż firmowego samochodu a rozliczenie kosztów ubezpieczenia OC i AC
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (984) z dnia 1.05.2018
Ubezpieczenie kredytu kupieckiego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 35 (1492) z dnia 30.04.2018 - Koszty działalności operacyjnej w ewidencji księgowej
Koszty podlegające rozliczeniu w czasie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 35 (1492) z dnia 30.04.2018 - Koszty działalności operacyjnej w ewidencji księgowej
Opłaty leasingowe na przełomie roku
Gazeta Podatkowa nr 34 (1491) z dnia 26.04.2018
Przykładowe koszty, w odniesieniu do których dokonuje się czynnych rozliczeń międzyokresowych
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2018 - Koszty bilansowe rozliczane w czasie
Uregulowania ustawowe w zakresie biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2018 - Koszty bilansowe rozliczane w czasie
Wskazówki dotyczące ujmowania biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów zawarte w KSR nr 6
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2018 - Koszty bilansowe rozliczane w czasie
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2018 - Koszty bilansowe rozliczane w czasie
Prowizja pobrana przez bank z kwoty udzielonego kredytu obrotowego
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2018 - Koszty bilansowe rozliczane w czasie
Rezerwy na świadczenia pracownicze uzależnione od stażu pracy
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2018 - Koszty bilansowe rozliczane w czasie
Rezerwa na koszty napraw gwarancyjnych w księgach jednostki
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2018 - Koszty bilansowe rozliczane w czasie
Koszty usług marketingowych niezafakturowane na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2018 - Koszty bilansowe rozliczane w czasie
Rozliczenie opłat leasingowych i ustalenie odroczonego podatku dochodowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (464) z dnia 20.04.2018
Zabezpieczenie wykonania umowy w formie gwarancji bankowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (464) z dnia 20.04.2018
Obowiązek tworzenia rezerw na zobowiązania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (464) z dnia 20.04.2018
Rozwiązanie nadmiernej rezerwy na urlopy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (464) z dnia 20.04.2018
Czy remont środka trwałego należy rozliczać za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych czynnych?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (983) z dnia 20.04.2018
Odpis na ZFŚS jako koszt bilansowy i podatkowy
Gazeta Podatkowa nr 32 (1489) z dnia 19.04.2018
Sprzedaż samochodu a polisa ubezpieczeniowa
Gazeta Podatkowa nr 30 (1487) z dnia 12.04.2018
Rozwiązania ewidencyjne dotyczące opłat za usługi wodne
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (463) z dnia 1.04.2018
Podatek od nieruchomości w księgach rachunkowych zakładu budżetowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (463) z dnia 1.04.2018
Zakup usług ubezpieczeniowych dokonany w 2017 r., a dotyczący 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (981) z dnia 1.04.2018
Rezerwy na nagrody jubileuszowe
Gazeta Podatkowa nr 25 (1482) z dnia 26.03.2018
W jakich przypadkach dokonuje się czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów produkcji?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (462) z dnia 20.03.2018
Wydatki na uzyskanie pozwolenia na przewóz drogowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (980) z dnia 20.03.2018
Ewidencja rocznej opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu
Gazeta Podatkowa nr 19 (1476) z dnia 5.03.2018
Podatek od nieruchomości rozliczany w czasie jako koszt przyszłych okresów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (461) z dnia 1.03.2018
Ujęcie biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów według KSR nr 6
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (461) z dnia 1.03.2018
Rozwiązania ewidencyjne dotyczące opłaty za użytkowanie wieczyste
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (460) z dnia 20.02.2018
Rozliczenie kosztów stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (460) z dnia 20.02.2018
Utworzenie rezerwy w postaci biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (460) z dnia 20.02.2018
Świadczenia emerytalne w rachunku zysków i strat
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 14 (1471) z dnia 15.02.2018 - Sprawozdanie finansowe za 2017 rok - wybrane zagadnienia
Sporządzenie dodatkowych informacji i objaśnień (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 14 (1471) z dnia 15.02.2018
Polisa ubezpieczeniowa dowodem księgowym
Gazeta Podatkowa nr 11 (1468) z dnia 5.02.2018
Na jakim koncie ująć fakturę zaliczkową?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (459) z dnia 1.02.2018
Ujęcie w księgach kosztów badania sprawozdania finansowego za 2017 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 9 (1466) z dnia 29.01.2018 - Ewidencja kosztów i przychodów na przełomie roku
Prenumerata czasopism na 2018 r. opłacona w 2017 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 9 (1466) z dnia 29.01.2018 - Ewidencja kosztów i przychodów na przełomie roku
Usługi telefoniczne dotyczące różnych lat obrotowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 9 (1466) z dnia 29.01.2018 - Ewidencja kosztów i przychodów na przełomie roku
Ujęcie przedmiotu umowy w księgach dzierżawcy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (458) z dnia 20.01.2018
Faktura za prenumeratę czasopisma na cały 2018 r., opłacona w 2017 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (458) z dnia 20.01.2018
Ewidencja kosztów rozliczanych w czasie
Gazeta Podatkowa nr 6 (1463) z dnia 18.01.2018
Tworzenie rezerw na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 102 (1456) z dnia 21.12.2017
Rezerwy na zobowiązania
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Korekty wyniku finansowego w metodzie pośredniej rachunku przepływów pieniężnych
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Faktura dokumentująca zakup usługi szkoleniowej wykonanej w następnym miesiącu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (456) z dnia 20.12.2017
Prezentacja w bilansie funduszy specjalnych
Gazeta Podatkowa nr 101 (1455) z dnia 18.12.2017
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 98 (1452) z dnia 7.12.2017
Klasyfikacja rezerw na zobowiązania
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2017 - Rezerwy oraz bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów - wybrane zagadnienia
Rezerwa na przewidywane koszty napraw gwarancyjnych
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2017 - Rezerwy oraz bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów - wybrane zagadnienia
Rezerwy na przyszłe świadczenia emerytalne i różnica z ponownego oszacowania rezerwy
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2017 - Rezerwy oraz bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów - wybrane zagadnienia
Rezerwa na nagrody jubileuszowe w jednostce stosującej ewidencję kosztów na kontach zespołu 4
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2017 - Rezerwy oraz bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów - wybrane zagadnienia
Tworzenie i rozwiązywanie rezerw na premie pracownicze
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2017 - Rezerwy oraz bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów - wybrane zagadnienia
Niezafakturowane koszty usług marketingowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (453) z dnia 1.11.2017
Koszty ubezpieczenia dotyczącego ryzyk budowlanych w księgach rachunkowych dewelopera
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (453) z dnia 1.11.2017
Ustalanie zmiany stanu produktów
Gazeta Podatkowa nr 87 (1441) z dnia 30.10.2017
Prowizja bankowa od kredytu przeznaczonego na finansowanie bieżącej działalności jednostki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (452) z dnia 20.10.2017
Rezerwa na naprawy gwarancyjne oprogramowania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (452) z dnia 20.10.2017
Zmniejszenie kwoty rozliczeń międzyokresowych kosztów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (965) z dnia 20.10.2017
W jaki sposób księguje się roczną opłatę za wieczyste użytkowanie gruntu?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 81 (1435) z dnia 9.10.2017 - Ewidencja rozrachunków publicznoprawnych
Operacje gospodarcze związane z gwarancjami udzielanymi na sprzedawane towary i produkty
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1432) z dnia 28.09.2017 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika "Zeszyty Metodyczne Rachunkowości"
Rozliczenie kosztów najmu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (450) z dnia 20.09.2017
Wydatki na kształcenie pracowników w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (962) z dnia 20.09.2017
Nowa jednorazowa amortyzacja w wysokości 100.000 zł a zapisy księgowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (962) z dnia 20.09.2017
Wydatki na zakup usług dotyczących okresu przekraczającego rok obrotowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (961) z dnia 10.09.2017
Czy krąg kosztów należy zawsze "uszczelniać"?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (449) z dnia 1.09.2017
Zasada współmierności podstawą rozliczania kosztów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 65 (1419) z dnia 14.08.2017 - Ewidencja kosztów rozliczanych w czasie
Nieistotny koszt ubezpieczenia budynku księgowany jednorazowo
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 65 (1419) z dnia 14.08.2017 - Ewidencja kosztów rozliczanych w czasie
Czynsz najmu opłacony z góry
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 65 (1419) z dnia 14.08.2017 - Ewidencja kosztów rozliczanych w czasie
Ujęcie w księgach prowizji od kredytu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 65 (1419) z dnia 14.08.2017 - Ewidencja kosztów rozliczanych w czasie
Ewidencja rezerwy na naprawy gwarancyjne
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 65 (1419) z dnia 14.08.2017 - Ewidencja kosztów rozliczanych w czasie
Ewidencja ubezpieczenia firmowego majątku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (958) z dnia 10.08.2017
Zasady tworzenia i rozliczania rezerw na koszty napraw gwarancyjnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (447) z dnia 1.08.2017
Ewidencja kosztów przygotowania nowej produkcji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 61 (1415) z dnia 31.07.2017 - Rozliczanie kosztów produkcji w księgach rachunkowych
Ubezpieczenie kredytu kupieckiego i rozliczenie składki ubezpieczeniowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (446) z dnia 20.07.2017
Jak zaksięgować polisę ubezpieczeniową?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (446) z dnia 20.07.2017
Koszty poniesione na uzyskanie certyfikatu jakości dopuszczającego wyroby do sprzedaży
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (446) z dnia 20.07.2017
Ewidencja księgowa tworzenia ZFŚS w 2017 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 56 (1410) z dnia 13.07.2017 - Ewidencja tworzenia i wykorzystania ZFŚS
Wykorzystanie rezerw utworzonych na przyszłe świadczenia na rzecz pracowników
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (445) z dnia 1.07.2017
Rozliczenie wydatków na domenę internetową, które dotyczą przyszłych okresów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (445) z dnia 1.07.2017
Rezerwy na urlopy pracownicze w fundacji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (954) z dnia 1.07.2017
Nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (444) z dnia 20.06.2017
Prezentacja świadczeń emerytalnych w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 48 (1402) z dnia 16.06.2017
Uproszczona ewidencja kosztów podlegających rozliczeniu w czasie
Gazeta Podatkowa nr 45 (1399) z dnia 5.06.2017
Ewidencja księgowa tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w 2017 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (951) z dnia 1.06.2017
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2017 - Koszty rodzajowe oraz ich rozliczenie
Ubezpieczenie lokalu wynajmowanego na potrzeby prowadzonej działalności
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2017 - Koszty rodzajowe oraz ich rozliczenie
Ewidencja księgowa kredytów bankowych
Gazeta Podatkowa nr 40 (1394) z dnia 18.05.2017
Nieistotny koszt ubezpieczenia budynku bez rozliczania w czasie
Gazeta Podatkowa nr 35 (1389) z dnia 2.05.2017
Prowizja pobrana przez bank za udzielenie gwarancji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (441) z dnia 1.05.2017
Rezerwy na urlopy wypoczynkowe i nagrody jubileuszowe w jednostkach o niewielkich rozmiarach
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2017 - Rachunkowość w spółce z o.o. od założenia do likwidacji
Koszty poniesione przez SP ZOZ na kapitalny remont budynku szpitala
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (440) z dnia 20.04.2017
Rozliczenie rezerwy na świadczenia pracownicze w jednostce prowadzącej konta zespołu 4 i 5
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (440) z dnia 20.04.2017
Koszt ustanowienia gwarancji bankowej a wartość początkowa środka trwałego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (947) z dnia 20.04.2017
Czy koszt dotyczący 12 miesięcy musi być rozliczany za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (947) z dnia 20.04.2017
Ewidencja rozliczenia ubezpieczenia sprzedawanego pojazdu
Gazeta Podatkowa nr 32 (1386) z dnia 20.04.2017
Sprawozdanie finansowe SP ZOZ
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (946) z dnia 10.04.2017
Faktura prognozująca zużycie energii elektrycznej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (438) z dnia 20.03.2017
Ujęcie nabytej domeny w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (943) z dnia 10.03.2017
Jak zaksięgować roczną opłatę za wieczyste użytkowanie gruntu?
Gazeta Podatkowa nr 20 (1374) z dnia 9.03.2017
Księgowanie czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów
Gazeta Podatkowa nr 17 (1371) z dnia 27.02.2017
Prenumerata czasopism na 2017 r. opłacona w 2016 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (436) z dnia 20.02.2017
Usługi telefoniczne dotyczące różnych lat obrotowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (436) z dnia 20.02.2017
Ewidencja księgowa odpisu na ZFŚS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (436) z dnia 20.02.2017
Wcześniejsze zamknięcie umowy zabezpieczającej spłatę kredytu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (941) z dnia 20.02.2017
Samochód używany na podstawie umowy dzierżawy/najmu
Dodatek nr 7 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 z dnia 20.02.2017 - Używanie firmowych samochodów w 2017 r.
Uproszczona ewidencja rozliczeń międzyokresowych kosztów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1367) z dnia 13.02.2017 - Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2017 roku
Księgowanie faktur za telefon obejmujących przełom okresów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1367) z dnia 13.02.2017 - Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2017 roku
Sporządzenie dodatkowych informacji i objaśnień (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 13 (1367) z dnia 13.02.2017
Ewidencja księgowa faktur prognozujących zużycie mediów
Gazeta Podatkowa nr 12 (1366) z dnia 9.02.2017
Ewidencja księgowa kosztów kształcenia pracownika, finansowanych przez pracodawcę
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (435) z dnia 1.02.2017
Koszty pośrednie na przełomie lat
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (434) z dnia 20.01.2017
Odpisanie czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (434) z dnia 20.01.2017
Tworzenie i rozwiązywanie rezerw na świadczenia pracownicze
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (434) z dnia 20.01.2017
Ujęcie w księgach rachunkowych rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (433) z dnia 1.01.2017
Rezerwy na zobowiązania
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2016 - Jak sporządzić bilans i rachunek zysków i strat za 2016 r.?
Koszty usług niezafakturowane na dzień sporządzenia sprawozdania
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2016 - Jak sporządzić bilans i rachunek zysków i strat za 2016 r.?
Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy oraz zapewnienie współmierności przychodów i kosztów
Dodatek nr 35 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2016 - Zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych - wybrane zagadnienia
Bierne rozliczenia z tytułu świadczeń pracowniczych
Dodatek nr 35 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2016 - Zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych - wybrane zagadnienia
Polisa ubezpieczeniowa dotycząca dwóch lat obrotowych 2016-2017
Dodatek nr 35 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2016 - Zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych - wybrane zagadnienia
Rozliczenia międzyokresowe wykazywane w pasywach bilansu
Gazeta Podatkowa nr 101 (1351) z dnia 19.12.2016
Prezentacja w bilansie funduszy specjalnych
Gazeta Podatkowa nr 100 (1350) z dnia 15.12.2016
Tworzenie rezerw na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 98 (1348) z dnia 8.12.2016
Faktura dokumentująca zakup usługi leasingu operacyjnego wykonanej w następnym miesiącu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (431) z dnia 1.12.2016
Rozliczenia międzyokresowe o charakterze aktywów w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 96 (1346) z dnia 1.12.2016
Koszty ubezpieczenia pojazdu użytkowanego na podstawie umowy leasingu operacyjnego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (430) z dnia 20.11.2016
Istota rozliczeń międzyokresowych kosztów w świetle przepisów bilansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (430) z dnia 20.11.2016
Kiedy powstają czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (430) z dnia 20.11.2016
Tworzenie biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (430) z dnia 20.11.2016
Obowiązek tworzenia rezerw na nagrody jubileuszowe pracowników
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (430) z dnia 20.11.2016
Ewidencja księgowa wydatków na zakwaterowanie pracowników
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (932) z dnia 20.11.2016
Zapewnienie współmierności przychodów i kosztów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 90 (1340) z dnia 10.11.2016 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok
Ewidencja księgowa usługi reklamowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (930) z dnia 1.11.2016
Polisa ubezpieczeniowa dotycząca dwóch lat obrotowych 2016-2017
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (930) z dnia 1.11.2016
Ewidencja otrzymanych faktur po zamknięciu miesiąca
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (428) z dnia 20.10.2016
Koszty ubezpieczenia lokalu wynajmowanego na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (428) z dnia 20.10.2016
Ewidencja przedłużonej gwarancji środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 84 (1334) z dnia 20.10.2016
Księgowanie kosztów rozmów i abonamentu z faktur za telefon
Gazeta Podatkowa nr 81 (1331) z dnia 10.10.2016
Ubezpieczenie środków trwałych w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 80 (1330) z dnia 6.10.2016
Ewidencja księgowa wpłaty drugiej raty odpisu na ZFŚS dokonywanej do 30 września 2016 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (926) z dnia 20.09.2016
Ewidencja księgowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (425) z dnia 1.09.2016
Rezerwy na świadczenia pracownicze w spółce z o.o. utworzonej przez miasto
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (425) z dnia 1.09.2016
Rozliczenie w czasie kosztów ubezpieczenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 68 (1318) z dnia 25.08.2016 - Ewidencja kosztów działalności operacyjnej tylko w układzie rodzajowym
Ewidencja opłat za wieczyste użytkowanie gruntu
Gazeta Podatkowa nr 67 (1317) z dnia 22.08.2016
Rezerwy na urlopy wypoczynkowe i nagrody jubileuszowe w jednostkach o niewielkich rozmiarach
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (424) z dnia 20.08.2016
Problemy pojawiające się przy wyznaczaniu daty zapisu księgowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (424) z dnia 20.08.2016
Rozwiązanie umowy dzierżawy i korekta zapłaconego z góry czynszu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (424) z dnia 20.08.2016
Koszt aprobaty technicznej w ujęciu księgowym
Gazeta Podatkowa nr 66 (1316) z dnia 18.08.2016
Ewidencja nagród wypłacanych pracownikom
Gazeta Podatkowa nr 64 (1314) z dnia 11.08.2016
Korekta podatku od nieruchomości za 2016 r. w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (922) z dnia 10.08.2016
Tworzenie i wykorzystanie ZFŚS w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 63 (1313) z dnia 8.08.2016
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 62 (1312) z dnia 4.08.2016 - Rozliczenia międzyokresowe w księgach rachunkowych
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 62 (1312) z dnia 4.08.2016 - Rozliczenia międzyokresowe w księgach rachunkowych
Koszt ubezpieczenia budynków firmowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 62 (1312) z dnia 4.08.2016 - Rozliczenia międzyokresowe w księgach rachunkowych
Koszty reklamy rozliczane w czasie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 62 (1312) z dnia 4.08.2016 - Rozliczenia międzyokresowe w księgach rachunkowych
Faktury prognozy za media<
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 62 (1312) z dnia 4.08.2016 - Rozliczenia międzyokresowe w księgach rachunkowych
Ujęcie w księgach prowizji od kredytu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 62 (1312) z dnia 4.08.2016 - Rozliczenia międzyokresowe w księgach rachunkowych
Rezerwy na naprawy gwarancyjne
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 62 (1312) z dnia 4.08.2016 - Rozliczenia międzyokresowe w księgach rachunkowych
Podatki i opłaty od zobowiązań budżetowych w ewidencji księgowej
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2016 - Rozrachunki publicznoprawne w księgach rachunkowych
Opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2016 - Rozrachunki publicznoprawne w księgach rachunkowych
Ewidencja kosztów organizacji wyborów władz stowarzyszenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (920) z dnia 20.07.2016
Ujęcie w księgach prowizji za korzystanie z gwarancji bankowej
Gazeta Podatkowa nr 54 (1304) z dnia 7.07.2016
Kredyt obrotowy na bieżącą działalność
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (421) z dnia 1.07.2016
Kredyt inwestycyjny na zakup środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (421) z dnia 1.07.2016
Wydatki poniesione na ubezpieczenie środka trwałego w trakcie jego budowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (421) z dnia 1.07.2016
Zobowiązanie z tytułu dzierżawy gruntu, niepotwierdzone dowodem zewnętrznym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (421) z dnia 1.07.2016
Data operacji gospodarczej i data zapisu księgowego na przykładzie umowy ubezpieczenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (918) z dnia 1.07.2016
Ujęcie księgowe rezerw na świadczenia pracownicze
Gazeta Podatkowa nr 52 (1302) z dnia 30.06.2016
Ewidencja wydatków na firmowy samochód
Gazeta Podatkowa nr 50 (1300) z dnia 23.06.2016
Gwarancje bankowe w bilansie (pytanie z forum internetowego - www.forum.gofin.pl)
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (917) z dnia 20.06.2016
Jak rozliczyć w księgach zakup telefonu na raty?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (420) z dnia 20.06.2016
Ewidencja księgowa nagród jubileuszowych i rezerw tworzonych na takie nagrody
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (420) z dnia 20.06.2016
Opłata utrzymaniowa do licencji na oprogramowanie komputerowe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (420) z dnia 20.06.2016
Polisy ubezpieczeniowe w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 49 (1299) z dnia 20.06.2016
Ujęcie prowizji od kredytu na zakup środka trwałego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 48 (1298) z dnia 16.06.2016 - Środki trwałe w księgach rachunkowych
Jak ujmować w księgach rachunkowych kredyty bankowe?
Gazeta Podatkowa nr 47 (1297) z dnia 13.06.2016
Rezerwa na koszty badania sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 44 (1294) z dnia 2.06.2016
Bilansowe skutki zapłaty z góry za usługę wykonaną w następnych okresach
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (419) z dnia 1.06.2016
Ewidencja kosztów rozliczanych w czasie
Gazeta Podatkowa nr 41 (1291) z dnia 23.05.2016
Wydatki poniesione na utworzenie firmowej strony internetowej
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2016 - Wartości niematerialne według ustawy o rachunkowości i standardów międzynarodowych
Jak ująć w księgach opłaconą z góry fakturę za abonament roczny?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (418) z dnia 20.05.2016
Koszty usług marketingowych niezafakturowane na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (418) z dnia 20.05.2016
Faktura za bilety lotnicze dotyczące przyszłej delegacji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (914) z dnia 20.05.2016
Ujęcie kosztów reklamy w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 39 (1289) z dnia 16.05.2016
Ewidencja wykorzystania rezerwy na naprawy gwarancyjne
Gazeta Podatkowa nr 38 (1288) z dnia 12.05.2016
Ujęcie w księgach rachunkowych faktur dotyczących kilku miesięcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (913) z dnia 10.05.2016
Gwarancje - kiedy rezerwy, a kiedy bierne rozliczenia międzyokresowe?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (913) z dnia 10.05.2016
Ewidencja prowizji od kredytu obrotowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 37 (1287) z dnia 9.05.2016 - Ewidencja księgowa rozrachunków z tytułu kredytów i pożyczek
Jak zaksięgować kredyt inwestycyjny oraz spłatę rat i odsetek
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 37 (1287) z dnia 9.05.2016 - Ewidencja księgowa rozrachunków z tytułu kredytów i pożyczek
Przekazanie pierwszej raty odpisu na ZFŚS za 2016 r. w księgach
Gazeta Podatkowa nr 35 (1285) z dnia 2.05.2016
Utworzenie rezerwy na naprawy gwarancyjne dokonywane przez producenta
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (417) z dnia 1.05.2016
Koszt przedłużenia gwarancji środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (417) z dnia 1.05.2016
Jak księgować faktury prognozy za media?
Gazeta Podatkowa nr 34 (1284) z dnia 28.04.2016
Ujęcie rezerw na odprawy emerytalne w księgach i sprawozdaniu jednostki małej
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2016 - Jednostki małe i jednostki mikro, czyli jak uprościć rachunkowość w 2016 r.
Czy koszty reklamy należy rozliczać w czasie?
Gazeta Podatkowa nr 30 (1280) z dnia 14.04.2016
Ewidencja wybranych operacji na rachunku bieżącym
Gazeta Podatkowa nr 27 (1277) z dnia 4.04.2016
Opłata za wydanie atestu w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (909) z dnia 1.04.2016
Rezerwa w fundacji otrzymującej 1% podatku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (909) z dnia 1.04.2016
Opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu za 2016 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (414) z dnia 20.03.2016
Czy utworzona rezerwa może być kosztem podatkowym?
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (413) z dnia 1.03.2016
Zmiana stanu rezerw
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2016 - Zasady sporządzania rachunku przepływów pieniężnych krok po kroku
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2016 - Zasady sporządzania rachunku przepływów pieniężnych krok po kroku
Wykup ubezpieczenia zapewniającego dodatkową ochronę serwisową środka trwałego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (906) z dnia 1.03.2016
Podatek od nieruchomości w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 15 (1265) z dnia 22.02.2016
Samochód używany na podstawie umowy dzierżawy/najmu
Dodatek nr 8 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 z dnia 20.02.2016 - Używanie firmowych samochodów w 2016 r.
Czy koszty przyszłych okresów muszą być rozliczane co miesiąc?
Gazeta Podatkowa nr 10 (1260) z dnia 4.02.2016
Zasady zaliczania premii do kosztów bilansowych odpowiedniego okresu sprawozdawczego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (411) z dnia 1.02.2016
Koszty przygotowania nowej produkcji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (903) z dnia 1.02.2016
Koszty prac poprawkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (903) z dnia 1.02.2016
Wątpliwości związane z tworzeniem i rozwiązywaniem rezerw
Gazeta Podatkowa nr 7 (1257) z dnia 25.01.2016
Wątpliwości związane z tworzeniem i rozwiązywaniem rezerw
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (410) z dnia 20.01.2016
Jak ująć wydatki poniesione na uzyskanie certyfikatu jakości usług?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (410) z dnia 20.01.2016
Ujęcie w księgach opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 3 (1253) z dnia 11.01.2016 - Rozrachunki publicznoprawne w księgach rachunkowych
Odpis na ZFŚS w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 2 (1252) z dnia 7.01.2016
Roczna opłata za uaktualnienie oprogramowania finansowo-księgowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (409) z dnia 1.01.2016
Kurs językowy dla pracowników opłacony z góry za cały rok
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (409) z dnia 1.01.2016
Zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu a rozliczenie opłaty rocznej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (900) z dnia 1.01.2016
Ewidencja zwrotu składki przy sprzedaży samochodu
Gazeta Podatkowa nr 104 (1249) z dnia 28.12.2015
Fundusze specjalne na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 102 (1247) z dnia 21.12.2015
Rezerwy na zobowiązania
Dodatek nr 18 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2015 - Rachunek zysków i strat oraz bilans za 2015 r. z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym
Ewidencja księgowa kosztów remontu i ulepszenia
Gazeta Podatkowa nr 101 (1246) z dnia 17.12.2015
Ujęcie w bilansie rezerw na zobowiązania
Gazeta Podatkowa nr 100 (1245) z dnia 14.12.2015
Rozliczenia międzyokresowe kosztów na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 98 (1243) z dnia 7.12.2015
Definicja jednostek małych oraz zakres stosowanych przez nie uproszczeń
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 23 z dnia 1.12.2015
Ujęcie rezerw na odprawy emerytalne w sprawozdaniu małej jednostki
Gazeta Podatkowa nr 95 (1240) z dnia 26.11.2015
Informacje i objaśnienia do bilansu
Dodatek nr 17 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2015 - Informacja dodatkowa wraz z notami dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji (po zmianach)
Ujęcie rezerw na odprawy emerytalne w sprawozdaniu małej jednostki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (406) z dnia 20.11.2015
Rozliczenie podatkowe kosztów wynikających z umowy sponsoringu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (406) z dnia 20.11.2015
Prowizje za udzielenie gwarancji bankowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (896) z dnia 20.11.2015
Ewidencja księgowa kosztów ubezpieczenia
Gazeta Podatkowa nr 93 (1238) z dnia 19.11.2015
Ewidencja księgowa kosztów reklamy internetowej
Gazeta Podatkowa nr 90 (1235) z dnia 9.11.2015
Wstęp
Pomocnik Księgowego do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2015
REZERWY I BIERNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW
Pomocnik Księgowego do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2015
Składka na dodatkowe ubezpieczenie pracowników w księgach pracodawcy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (404) z dnia 20.10.2015
Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 81 (1226) z dnia 8.10.2015 - Ewidencja rozliczeń międzyokresowych kosztów
Rozliczanie w czasie kosztów remontu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 81 (1226) z dnia 8.10.2015 - Ewidencja rozliczeń międzyokresowych kosztów
Ewidencja księgowa prowizji od kredytu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 81 (1226) z dnia 8.10.2015 - Ewidencja rozliczeń międzyokresowych kosztów
Kiedy należy utworzyć rezerwy na świadczenia pracownicze?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 81 (1226) z dnia 8.10.2015 - Ewidencja rozliczeń międzyokresowych kosztów
Ujęcie w księgach prowizji bankowej od kredytu obrotowego
Gazeta Podatkowa nr 81 (1226) z dnia 8.10.2015
Koszty emisji obligacji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (891) z dnia 1.10.2015
Najem mieszkania w ewidencji księgowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (890) z dnia 20.09.2015
Ewidencja w księgach rachunkowych kosztów reklamy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (890) z dnia 20.09.2015
Ujęcie w księgach prowizji od kredytu
Gazeta Podatkowa nr 74 (1219) z dnia 14.09.2015
Rozrachunki publicznoprawne w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 72 (1217) z dnia 7.09.2015
Ujęcie w księgach faktury za udział w targach
Gazeta Podatkowa nr 71 (1216) z dnia 3.09.2015
Ewidencja księgowa operacji związanych z kredytem kupieckim
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (401) z dnia 1.09.2015
Wydatki poniesione na utworzenie firmowej strony internetowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (401) z dnia 1.09.2015
Nakłady poniesione na najem powierzchni reklamowej i koszty reklamy na budynku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (401) z dnia 1.09.2015
Wydatki poniesione na wymianę wodomierzy rozliczane w czasie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (401) z dnia 1.09.2015
Rozrachunki z tytułu kaucji i rezerwy na naprawy gwarancyjne
Gazeta Podatkowa nr 70 (1215) z dnia 31.08.2015
Usługa płatna za rok "z góry" - ewidencja księgowa i moment zaliczenia w koszty
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (887) z dnia 20.08.2015
Tworzenie i rozliczanie rezerw na niewykorzystane urlopy wypoczynkowe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (400) z dnia 20.08.2015
Ewidencja kosztów reklamy
Gazeta Podatkowa nr 67 (1212) z dnia 20.08.2015
Jak zaksięgować kredyt inwestycyjny oraz spłatę rat i odsetek?
Gazeta Podatkowa nr 62 (1207) z dnia 3.08.2015
Przez jaki okres rozliczać w czasie koszty remontu kapitalnego środka trwałego?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (399) z dnia 1.08.2015
Zasady ewidencji czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (399) z dnia 1.08.2015
Ujęcie wydatków na remont w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (885) z dnia 1.08.2015
Koszty ubezpieczenia składników majątku obejmujące dwa lata obrotowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (885) z dnia 1.08.2015
Podatki i opłaty obciążające koszty działalności operacyjnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (398) z dnia 20.07.2015
Wydłużona gwarancja środka trwałego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (884) z dnia 20.07.2015
Ujęcie w księgach opłaty za dozór techniczny
Gazeta Podatkowa nr 58 (1203) z dnia 20.07.2015
Koszty napraw gwarancyjnych w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 56 (1201) z dnia 13.07.2015
Ujęcie w księgach kredytu otrzymanego od banku
Gazeta Podatkowa nr 54 (1199) z dnia 6.07.2015
Rozliczanie prowizji i odsetek od kredytów
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 13 z dnia 1.07.2015
Podstawa opodatkowania podatkiem od nieruchomości dla budowli
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (397) z dnia 1.07.2015
Ewidencja zwrotu niewykorzystanej składki OC i AC
Gazeta Podatkowa nr 50 (1195) z dnia 22.06.2015
Ujęcie wydatków na naprawę maszyny
Gazeta Podatkowa nr 50 (1195) z dnia 22.06.2015
Samochód używany na podstawie umowy dzierżawy/najmu
Dodatek nr 18 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 z dnia 20.06.2015 - Używanie firmowych samochodów w 2015 r.
Zaliczka na poczet wynagrodzenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 48 (1193) z dnia 15.06.2015 - Ewidencja wynagrodzeń w księgach rachunkowych
Odprawa emerytalna w księgach rachunkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 48 (1193) z dnia 15.06.2015 - Ewidencja wynagrodzeń w księgach rachunkowych
Koszty używania samochodów firmowych w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 48 (1193) z dnia 15.06.2015
Ustalanie zmiany stanu produktów
Gazeta Podatkowa nr 47 (1192) z dnia 11.06.2015
Utworzenie rezerwy na koszty napraw gwarancyjnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (395) z dnia 1.06.2015
Koszty prowizji i odsetek w przypadku kredytu inwestycyjnego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (395) z dnia 1.06.2015
Jak rozliczyć w księgach odpis i przekazanie środków na ZFŚS?
Gazeta Podatkowa nr 44 (1189) z dnia 1.06.2015
Koszty prowizji od kredytu na zakup środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 43 (1188) z dnia 28.05.2015
Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów w jednostkach budżetowych
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2015 - Koszty i przychody w jednostkach sektora finansów publicznych
Ewidencja kosztów związanych z realizacją projektu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (394) z dnia 20.05.2015
Ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (877) z dnia 10.05.2015
Polisa ubezpieczeniowa w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 37 (1182) z dnia 7.05.2015
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (393) z dnia 1.05.2015
Zakup dostępu do interpretacji i orzecznictwa podatkowego w formie elektronicznej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (393) z dnia 1.05.2015
Ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (876) z dnia 1.05.2015
Ewidencja kosztów rozliczanych w czasie
Gazeta Podatkowa nr 35 (1180) z dnia 30.04.2015
Ujęcie w księgach rachunkowych odpisu rocznego na ZFŚS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 34 (1179) z dnia 27.04.2015 - Tworzenie i wykorzystanie ZFŚS w księgach rachunkowych
Ujęcie w księgach opłat z tytułu zwykłej umowy najmu i dzierżawy
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2015 - Leasing, najem i dzierżawa w księgach rachunkowych
Koszt transportu kontenera po okresie dzierżawy
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2015 - Leasing, najem i dzierżawa w księgach rachunkowych
Ujęcie biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w pasywach bilansu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (392) z dnia 20.04.2015
Koszty rozliczane w czasie a zakończenie danego rodzaju działalności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (875) z dnia 20.04.2015
Ujęcie w księgach rachunkowych odpisu na ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 30 (1175) z dnia 13.04.2015
Czy wydatki na pozyskanie certyfikatów należy rozliczać w czasie?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (874) z dnia 10.04.2015
Ewidencja opłat za wieczyste użytkowanie gruntu
Gazeta Podatkowa nr 29 (1174) z dnia 9.04.2015
Zmiana stanu rezerw
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (391) z dnia 1.04.2015
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (391) z dnia 1.04.2015
Tworzenie rezerw na świadczenia pracownicze w SP ZOZ
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (391) z dnia 1.04.2015
Rezerwa na wynagrodzenie członków zarządu z tytułu pełnienia funkcji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (391) z dnia 1.04.2015
Zasada współmierności czasowej i przedmiotowej przychodów i kosztów
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2015 - Ewidencja operacji gospodarczych na przełomie dwóch lat obrotowych
Faktura za usługi telekomunikacyjne dotycząca abonamentu za styczeń oraz rozmów za grudzień
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2015 - Ewidencja operacji gospodarczych na przełomie dwóch lat obrotowych
Zakup prenumeraty czasopism na 2015 r.
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2015 - Ewidencja operacji gospodarczych na przełomie dwóch lat obrotowych
Wydatki na naprawę dachu rozliczane w czasie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 18 (1163) z dnia 2.03.2015 - Remont i ulepszenie środków trwałych w księgach rachunkowych
Usługi niezafakturowane na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (389) z dnia 1.03.2015
Ujęcie polisy ubezpieczeniowej w księgach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (1162) z dnia 26.02.2015 - Uproszczenia stosowane w rachunkowości
Jak wykazać w bilansie zobowiązanie z tytułu kredytu?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1161) z dnia 23.02.2015 - Sprawozdanie finansowe za 2014 rok - wybrane zagadnienia
Odprawa emerytalna w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 16 (1161) z dnia 23.02.2015
Ewidencja księgowa odpisu rocznego na ZFŚS
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2015 - Odroczony podatek dochodowy w księgach i sprawozdaniu finansowym
Jak prawidłowo zaksięgować polisę ubezpieczeniową?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (388) z dnia 20.02.2015
Rozliczenie wydatków na reklamę umieszczoną na budynku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (869) z dnia 20.02.2015
Ewidencja kosztów związanych z uruchomieniem strony internetowej
Gazeta Podatkowa nr 11 (1156) z dnia 5.02.2015
Moment ujęcia podatku od nieruchomości w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (387) z dnia 1.02.2015
Zasady rozliczania kosztów ubezpieczenia budowanego środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (387) z dnia 1.02.2015
Rozliczenie kosztów polisy ubezpieczeniowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 7 (1152) z dnia 22.01.2015 - Przychody i koszty na przełomie roku 2014 i 2015
Zmiana stanu produktów w porównawczym rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 3 (1148) z dnia 8.01.2015
Ujęcie kosztów remontu środka trwałego rozliczanych w czasie
Gazeta Podatkowa nr 3 (1148) z dnia 8.01.2015
Rozliczenia międzyokresowe kosztów w jednostkach budżetowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (385) z dnia 1.01.2015
Bierne rozliczenia z tytułu świadczeń pracowniczych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (864) z dnia 1.01.2015
Korekta kosztów w związku ze zwrotem części składek na ubezpieczenie pojazdu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (864) z dnia 1.01.2015
Koszty ubezpieczenia środka trwałego w budowie
Gazeta Podatkowa nr 103 (1144) z dnia 24.12.2014
Ewidencja księgowa prowizji od kredytu
Gazeta Podatkowa nr 103 (1144) z dnia 24.12.2014
Aktywa i pasywa na dzień bilansowy a zapewnienie współmierności przychodów i kosztów
Dodatek nr 33 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2014 - Bilans 2014 - wybrane zagadnienia
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w bilansie
Dodatek nr 17 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2014 - Sprawozdanie finansowe za 2014 r. - najciekawsze zagadnienia
Rezerwy na świadczenia pracownicze w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (384) z dnia 20.12.2014
Kredyty i pożyczki w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 100 (1141) z dnia 15.12.2014
Amortyzacja wynajmowanego budynku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (862) z dnia 10.12.2014
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 97 (1138) z dnia 4.12.2014
Ewidencja księgowa wykorzystania rezerwy utworzonej w roku ubiegłym na dodatkowe wynagrodzenie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (861) z dnia 1.12.2014
Rezerwy na zobowiązania a rezerwy na koszty
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 91 (1132) z dnia 13.11.2014 - Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe na dzień bilansowy
Tworzenie rezerw na koszty
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 91 (1132) z dnia 13.11.2014 - Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe na dzień bilansowy
Aktualizacja wysokości rezerw
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 91 (1132) z dnia 13.11.2014 - Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe na dzień bilansowy
Utworzenie rezerwy na odprawy emerytalne
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 91 (1132) z dnia 13.11.2014 - Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe na dzień bilansowy
Ujęcie rezerw w sprawozdaniu finansowym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 91 (1132) z dnia 13.11.2014 - Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe na dzień bilansowy
Wynagrodzenie wypłacane z tytułu ustanowienia służebności przesyłu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (380) z dnia 20.10.2014
Ewidencja napraw gwarancyjnych w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (856) z dnia 10.10.2014
Ewidencja księgowa odpisów i wpłat na fundusz
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2014 - Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w ewidencji księgowej
Rozliczenie wypłaty świadczeń pracowniczych w przypadku braku rezerwy na te wydatki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (378) z dnia 20.09.2014
Wydatki na nabycie praw autorskich na okres 12 miesięcy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (378) z dnia 20.09.2014
Remont dachu rozliczany w czasie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (854) z dnia 20.09.2014
Czynne rozliczenia międzyokresowe w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 74 (1115) z dnia 15.09.2014
Koszty prenumeraty dziennika branżowego
Gazeta Podatkowa nr 73 (1114) z dnia 11.09.2014
Przedłużona gwarancja ubezpieczeniowa w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 68 (1109) z dnia 25.08.2014
Gwarancja należytego wykonania robót rozliczana w czasie jako koszt przyszłych okresów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (376) z dnia 20.08.2014
Tworzenie i rozliczanie rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 64 (1105) z dnia 11.08.2014 - Ewidencja księgowa świadczeń na rzecz pracowników
Zasady ewidencji faktur kosztowych na przełomie okresów sprawozdawczych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (375) z dnia 1.08.2014
Istota rozliczeń międzyokresowych kosztów
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2014 - Rachunek kosztów w firmie
Ewidencja składek na ubezpieczenia grupowe pracowników
Gazeta Podatkowa nr 56 (1097) z dnia 14.07.2014
Ewidencja rozliczeń międzyokresowych biernych
Gazeta Podatkowa nr 53 (1094) z dnia 3.07.2014
Ewidencja opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (846) z dnia 1.07.2014
Ewidencja rezerw i zobowiązań warunkowych w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 51 (1092) z dnia 26.06.2014
Przedłużenie gwarancji w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (372) z dnia 20.06.2014
Zakup laptopa na raty
Gazeta Podatkowa nr 45 (1086) z dnia 5.06.2014
Księgowanie rozliczeń międzyokresowych kosztów
Gazeta Podatkowa nr 45 (1086) z dnia 5.06.2014
Opłata za zajęcie pasa drogowego w przypadku decyzji bezterminowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (371) z dnia 1.06.2014
Rozliczanie w księgach rachunkowych wydatków na rebranding
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (840) z dnia 1.05.2014
Kryteria tworzenia rezerw i zobowiązań warunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (369) z dnia 1.05.2014
Ewidencja księgowa odpisu rocznego na ZFŚS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (368) z dnia 20.04.2014
Koszty usług windykacyjnych, jako koszty bezpośrednie rozliczane w czasie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (368) z dnia 20.04.2014
Rozliczenie kosztów polisy ubezpieczeniowej
Gazeta Podatkowa nr 30 (1071) z dnia 14.04.2014
Ujęcie w księgach opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu
Gazeta Podatkowa nr 28 (1069) z dnia 7.04.2014
Zasady ewidencji autorskiego prawa majątkowego do programu komputerowego w księgach rachunkowych spółki
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (837) z dnia 1.04.2014
Wydatki na ubezpieczenie odnoszone jednorazowo w ciężar kosztów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (366) z dnia 20.03.2014
Sprzedaż samochodu a rozliczenie kosztów jego ubezpieczenia
Gazeta Podatkowa nr 21 (1062) z dnia 13.03.2014
Sprzedaż wadliwego towaru na przełomie roku - w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (834) z dnia 1.03.2014
Jednorazowy odpis kosztów kwalifikujących się do rozliczenia w czasie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 11 (1052) z dnia 6.02.2014 - Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych - wybrane zagadnienia z dwutygodnika „Zeszyty Metodyczne Rachunkowości"
Możliwość odstąpienia od tworzenia rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 11 (1052) z dnia 6.02.2014 - Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych - wybrane zagadnienia z dwutygodnika „Zeszyty Metodyczne Rachunkowości"
Opłata roczna w księgach rachunkowych użytkownika wieczystego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (363) z dnia 1.02.2014
Rozliczenie w czasie ubezpieczenia OC w biurze rachunkowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (363) z dnia 1.02.2014
Ujęcie polis ubezpieczeniowych w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 7 (1048) z dnia 23.01.2014
Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy oraz zapewnienie współmierności przychodów i kosztów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (828) z dnia 1.01.2014
Fundusze specjalne w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 103 (1040) z dnia 27.12.2013
Rezerwy na zobowiązania
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Ujęcie w bilansie kredytu na działalność bieżącą lub inwestycyjną
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Ustalanie i wycena biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w świetle prawa bilansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (360) z dnia 20.12.2013
Ustalenie odroczonego podatku dochodowego w jednostkach osób prawnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (360) z dnia 20.12.2013
Koszty poniesione na opiekę techniczną nad stroną internetową
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (360) z dnia 20.12.2013
Służebność przesyłu dotycząca podstawowej działalności operacyjnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (360) z dnia 20.12.2013
Rezerwy na zobowiązania w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 101 (1038) z dnia 19.12.2013
Ewidencja polisy za przedłużenie gwarancji
Gazeta Podatkowa nr 99 (1036) z dnia 12.12.2013
Długo- i krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Gazeta Podatkowa nr 98 (1035) z dnia 9.12.2013
Wycena materiałów i towarów na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 96 (1033) z dnia 2.12.2013
Zakup prenumeraty fachowych czasopism na 2014 r.
Dodatek nr 35 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finan