Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Rachunkowość » Zasady rachunkowości »  Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości

Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 35b obowiązującym od 1.02.2021 r. do 15.01.2023 r.
Dokonanie odpisu aktualizującego ubezpieczoną należność
Gazeta Podatkowa nr 3 (1982) z dnia 9.01.2023
Skierowanie należności na drogę sądową - ujęcie w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (1152) z dnia 1.01.2023
Przedawniona należność w księgach i podatku dochodowym
Gazeta Podatkowa nr 102 (1977) z dnia 22.12.2022
Informacje i objaśnienia do bilansu
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2022 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Wycena bilansowa zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz ich prezentacja w bilansie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (576) z dnia 20.12.2022
Należności w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 101 (1976) z dnia 19.12.2022
Odpis aktualizujący utworzony, gdy kontrahent nie zwrócił pieniędzy po korekcie zakupu
Dodatek nr 17 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 22 z dnia 20.11.2022 - Wierzytelności na gruncie podatku dochodowego - nieściągalność, umorzenie, sprzedaż
Odzyskanie od dłużnika należności, na którą wcześniej dokonano odpisu aktualizującego
Dodatek nr 17 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 22 z dnia 20.11.2022 - Wierzytelności na gruncie podatku dochodowego - nieściągalność, umorzenie, sprzedaż
Zakończenie przez dłużnika prowadzenia działalności gospodarczej
Dodatek nr 17 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 22 z dnia 20.11.2022 - Wierzytelności na gruncie podatku dochodowego - nieściągalność, umorzenie, sprzedaż
Należności krótkoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2022 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2022 r.
Należności obejmowane odpisem aktualizującym i jego wysokość
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (574) z dnia 20.11.2022
Spisanie należności umorzonych, przedawnionych i nieściągalnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (574) z dnia 20.11.2022
Utworzenie odpisu aktualizującego należność przeterminowaną
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (1148) z dnia 20.11.2022
Rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności uznanej za nieściągalną
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (1148) z dnia 20.11.2022
Odpisy aktualizujące wartość należności
Gazeta Podatkowa nr 84 (1959) z dnia 20.10.2022
Skutki bilansowe zapłaty przez dłużnika należności odpisanej jako przedawniona
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 82 (1957) z dnia 13.10.2022 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika "Zeszyty Metodyczne Rachunkowości"
Koszty i przychody podatkowe nieujęte w księgach
Gazeta Podatkowa nr 81 (1956) z dnia 10.10.2022
Zaliczenie odpisu aktualizującego do kosztów uzyskania przychodów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (570) z dnia 20.09.2022
Jak ująć w księdze rozwiązanie odpisu aktualizującego?
Gazeta Podatkowa nr 70 (1945) z dnia 1.09.2022
Przesłanki tworzenia odpisów aktualizujących wartość należności
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2022 - Odpisy aktualizujące według Krajowych i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
Weryfikacja należności pod kątem stopnia prawdopodobieństwa jej uzyskania od kontrahenta
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2022 - Odpisy aktualizujące według Krajowych i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
Skutki bilansowe zapłaty przez dłużnika należności odpisanej jako przedawniona
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (568) z dnia 20.08.2022
Zapłata przeterminowanej należności - sposób ewidencji księgowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (1138) z dnia 10.08.2022
Wycena rozrachunków w walucie obcej na dzień bilansowy
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2022 - Transakcje w walutach obcych
Wycena rozrachunków na dzień ich powstania i na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (564) z dnia 20.06.2022
Odpis aktualizujący należność i jego skutki w sprawozdaniu
Gazeta Podatkowa nr 47 (1922) z dnia 13.06.2022
Utworzenie odpisów aktualizujących wartość należności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (562) z dnia 20.05.2022
Rozwiązanie i korekta odpisów aktualizujących wartość należności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (562) z dnia 20.05.2022
Utworzenie odpisu aktualizującego należności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (1130) z dnia 20.05.2022
Umorzenie, przedawnienie, uznanie należności za nieściągalną - zmniejszenie odpisu aktualizującego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (1130) z dnia 20.05.2022
Wycena rozrachunków na dzień bilansowy w kwocie wymaganej lub wymagającej zapłaty
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (560) z dnia 20.04.2022
Odpis aktualizujący należności od kontrahentów z Ukrainy, Rosji i Białorusi a koszty uzyskania przychodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (1126) z dnia 10.04.2022
Odpis aktualizujący na gruncie PIT i CIT
Pomocnik Podatnika do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 z dnia 20.03.2022
Wartość bilansowa należności od dłużnika objętego postępowaniem sanacyjnym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (558) z dnia 20.03.2022
Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej, zakończone cofnięciem powództwa wzajemnego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (557) z dnia 1.03.2022
Skutki postawienia pożyczkobiorcy w stan upadłości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (557) z dnia 1.03.2022
Informacja dodatkowa (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 17 (1892) z dnia 28.02.2022
Wyksięgowanie nieściągalnej należności objętej ubezpieczeniem
Gazeta Podatkowa nr 15 (1890) z dnia 21.02.2022
Wyksięgowanie nieściągalnej należności objętej ubezpieczeniem
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (556) z dnia 20.02.2022
Spisanie drobnych sald należności i zobowiązań
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 11 (1886) z dnia 7.02.2022 - Rozliczenie inwentaryzacji za 2021 rok
Odpisanie z ksiąg rachunkowych należności uznanych za nieściągalne
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (555) z dnia 1.02.2022
Zapisy księgowe dokonywane pod datą skierowania należności na drogę sądową
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (555) z dnia 1.02.2022
Ustalenie kwoty wymaganej lub wymagającej zapłaty na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (554) z dnia 20.01.2022
Umorzenie wierzytelności objętej odpisem aktualizującym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1117) z dnia 10.01.2022
Wycena bilansowa aktywów i pasywów wyrażonych w walucie obcej
Gazeta Podatkowa nr 1 (1876) z dnia 3.01.2022
Umorzenie należności i rozwiązanie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (552) z dnia 20.12.2021
Wycena bilansowa należności
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1871) z dnia 16.12.2021 - Ostrożna wycena na potrzeby bilansu
Ujęcie w bilansie należności długo- i krótkoterminowych
Gazeta Podatkowa nr 99 (1870) z dnia 13.12.2021
Informacje i objaśnienia do bilansu
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 23 z dnia 1.12.2021 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Zasady wyceny bilansowej
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2021 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2021 r. - wybrane zagadnienia
Prezentacja w rachunku zysków i strat wyniku na sprzedaży wierzytelności własnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (551) z dnia 1.12.2021
Wycena należności i zobowiązań na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (551) z dnia 1.12.2021
Ewidencja księgowa należności dochodzonej na drodze sądowej
Gazeta Podatkowa nr 95 (1866) z dnia 29.11.2021
Należności krótkoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Zapisy księgowe dokonywane pod datą skierowania należności na drogę sądową
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (550) z dnia 20.11.2021
Przegranie procesu sądowego skutkujące korektą sprzedaży
Dodatek nr 31 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2021 - Korekty rozliczeń podatkowych i księgowych
Opłaty za przetrzymywanie wypożyczonych zbiorów w księgach biblioteki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (549) z dnia 1.11.2021
Odpisy aktualizujące wartość należności w świetle przepisów ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (549) z dnia 1.11.2021
Przedawnienie pożyczki udzielonej pracownikowi
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1110) z dnia 1.11.2021
Jak wyksięgować wpłatę za towar, który nigdy nie zostanie dostarczony?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (548) z dnia 20.10.2021
Rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 80 (1851) z dnia 7.10.2021 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika "Zeszyty Metodyczne Rachunkowości"
Należność z tytułu kary umownej w księgach rachunkowych nabywcy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (545) z dnia 1.09.2021
Przedawniona należność w księgach i podatku dochodowym
Gazeta Podatkowa nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021
Obciążenie kontrahenta karą umowną na podstawie noty księgowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (541) z dnia 1.07.2021
Odpisanie z ksiąg rachunkowych zakładu budżetowego należności nieściągalnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (541) z dnia 1.07.2021
W jaki sposób ująć w księgach umorzenie należności nieobjętej odpisem aktualizującym?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (541) z dnia 1.07.2021
Utworzenie odpisu aktualizującego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (1098) z dnia 1.07.2021
Odpis aktualizujący wartość należności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (1097) z dnia 20.06.2021
Spisanie należności uznanej za nieściągalną
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (1097) z dnia 20.06.2021
Należność objęta odpisem aktualizującym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 40 (1811) z dnia 20.05.2021 - Rozrachunki z kontrahentami w księgach rachunkowych
Spisanie należności nieściągalnej od byłego pracownika w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (1093) z dnia 10.05.2021
Spisanie przedawnionych należności
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 37 (1808) z dnia 10.05.2021 - Wybrane przypadki różnic między ujęciem bilansowym a podatkowym
Odpisanie wierzytelności w koszty w związku z brakiem możliwości kontaktu z dłużnikiem
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (1092) z dnia 1.05.2021
Utworzenie odpisu aktualizującego należność w księdze
Gazeta Podatkowa nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021
Wycena aktywów i zobowiązań na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (534) z dnia 20.03.2021
Zasady wyceny bilansowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1087) z dnia 10.03.2021
Jak wyksięgować należność objętą odpisem, która uległa przedawnieniu?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (532) z dnia 20.02.2021
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 35b w pozostałych wersjach czasowych
Zapisy księgowe dotyczące przeterminowanych należności
Gazeta Podatkowa nr 48 (2131) z dnia 13.06.2024
Zasady ogólne dotyczące tworzenia odpisów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (1204) z dnia 10.06.2024
Rozliczenie prowizji potrąconej przez bank zagraniczny z kwoty należności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (610) z dnia 20.05.2024
Bilansowe zasady tworzenia odpisów aktualizujących, ich ujmowania w księgach oraz wykazywania w sprawozdaniu finansowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (1201) z dnia 10.05.2024
Rozwiązanie odpisów w związku z ustaniem przyczyn ich utworzenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (1201) z dnia 10.05.2024
Zawarcie ugody sądowej, w wyniku której umorzono dłużnikowi odsetki od należności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (609) z dnia 1.05.2024
Wyrok nakazujący zapłatę i utworzenie odpisu aktualizującego
Gazeta Podatkowa nr 33 (2116) z dnia 22.04.2024
Skutki sprzedaży środka trwałego w bilansie oraz rachunku zysków i strat
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (606) z dnia 20.03.2024
Gdzie w bilansie wykazać saldo konta 28 "Odpisy aktualizujące należności"?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (606) z dnia 20.03.2024
Koszty i przychody związane z dochodzeniem należności w księgach wierzyciela
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (606) z dnia 20.03.2024
Ujęcie w kosztach podatkowych odpisu aktualizującego należności od kontrahenta zagranicznego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1194) z dnia 1.03.2024
Odpis aktualizujący należność
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (2099) z dnia 22.02.2024 - Koszty i przychody w rachunku zysków i strat za 2023 r.
Odpisy aktualizujące wartość należności w nocie podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 16 (2099) z dnia 22.02.2024
Ustalenie wartości należności z tytułu dostaw i usług na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (604) z dnia 20.02.2024
Informacja dodatkowa (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 15 (2098) z dnia 19.02.2024
Księgowanie korekty składek ZUS za lata ubiegłe
Gazeta Podatkowa nr 15 (2098) z dnia 19.02.2024
Odpis aktualizujący należność w walucie obcej
Gazeta Podatkowa nr 8 (2091) z dnia 25.01.2024
Różnice pomiędzy wyceną bilansową i podatkową aktywów i pasywów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (601) z dnia 1.01.2024
Kara umowna powodująca zmniejszanie zobowiązania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (601) z dnia 1.01.2024
Na koniec roku warto dokonać odpisów aktualizujących w księdze
Gazeta Podatkowa nr 102 (2081) z dnia 21.12.2023
Informacje i objaśnienia do bilansu
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2023 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Kiedy należy utworzyć odpis aktualizujący na nieściągalną należność?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (600) z dnia 20.12.2023
Wycena należności spornej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 99 (2078) z dnia 11.12.2023 - Ostrożna wycena na dzień bilansowy
Odpis aktualizujący wartość należności
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 99 (2078) z dnia 11.12.2023 - Ostrożna wycena na dzień bilansowy
Groszowe zobowiązania i należności
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 99 (2078) z dnia 11.12.2023 - Ostrożna wycena na dzień bilansowy
Należności w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 99 (2078) z dnia 11.12.2023
Zasady wyceny bilansowej
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2023 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2023 r.
Należności krótkoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Przeprowadzenie weryfikacji należności spornych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (598) z dnia 20.11.2023
Inwentaryzacja drogą potwierdzenia salda a przerwanie biegu przedawnienia należności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (1184) z dnia 20.11.2023
Zasady tworzenia odpisów aktualizujących, wynikające z prawa bilansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (597) z dnia 1.11.2023
Odpisy aktualizujące niezapłacone należności
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 z dnia 20.10.2023 - Należności umorzone, przedawnione, nieściągalne
Przedawnienie pożyczki udzielonej pracownikowi - koszty podatkowe i ujęcie księgowe
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 z dnia 20.10.2023 - Należności umorzone, przedawnione, nieściągalne
Praktyczne zastosowanie ewidencji analitycznej
Gazeta Podatkowa nr 63 (2042) z dnia 7.08.2023
Zapisy księgowe związane z ulgą na złe długi u wierzyciela
Gazeta Podatkowa nr 62 (2041) z dnia 3.08.2023
Odpis aktualizujący dotyczący należności skierowanej na drogę postępowania sądowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (591) z dnia 1.08.2023
Problemy z płatnościami a ewidencja księgowa
Gazeta Podatkowa nr 59 (2038) z dnia 24.07.2023
Odpisy aktualizujące wartość należności i ich rozwiązywanie
Gazeta Podatkowa nr 54 (2033) z dnia 6.07.2023
Utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (587) z dnia 1.06.2023
Odpisy aktualizujące niezapłacone należności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (1167) z dnia 1.06.2023
Stosowanie zasady ostrożności do wyceny należności
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2023 - Jak sporządzić politykę rachunkowości jednostki?
Ujęcie odpisów aktualizujących należności w księgach rachunkowych
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2023 - Jak sporządzić politykę rachunkowości jednostki?
Ogólne odpisy aktualizujące wartość należności
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2023 - Jak sporządzić politykę rachunkowości jednostki?
Wycena bilansowa rozrachunków w walucie polskiej
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2023 - Rozrachunki z kontrahentami w księgach rachunkowych
Kary umowne za nieterminowe wykonanie świadczenia lub usługi
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2023 - Rozrachunki z kontrahentami w księgach rachunkowych
Upadłość kontrahenta a akcje nabyte w wyniku konwersji wierzytelności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (1164) z dnia 1.05.2023
Odpisy aktualizujące wartość należności
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1995) z dnia 23.02.2023 - Wycena na dzień bilansowy 31.12.2022 roku
Kiedy tworzyć odpis aktualizujący wartość należności i na jaką kwotę - brutto czy netto?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1157) z dnia 20.02.2023
Odpisanie należności przedawnionych, umorzonych i nieściągalnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (580) z dnia 20.02.2023
Odpisy aktualizujące w kosztach firmowych
Gazeta Podatkowa nr 11 (1990) z dnia 6.02.2023
Odpisanie z ksiąg rachunkowych należności uznanych za nieściągalne
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (579) z dnia 1.02.2023
Kursy walut stosowane do wyceny na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (531) z dnia 1.02.2021
Weryfikacja należności pod kątem stopnia prawdopodobieństwa jej uzyskania - checklista
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (531) z dnia 1.02.2021
Dokonywanie odpisów aktualizujących należności
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020 - Zasada ostrożności przy sporządzaniu sprawozdania finansowego
Wycena bilansowa aktywów i pasywów wyrażonych w walucie obcej
Gazeta Podatkowa nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020
Informacje i objaśnienia do bilansu
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2020 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Należności długo- i krótkoterminowe w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 100 (1766) z dnia 14.12.2020
Odpisy aktualizujące wartość składników aktywów trwałych i obrotowych
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 23 z dnia 1.12.2020
Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia należności objętej odpisem aktualizującym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (527) z dnia 1.12.2020
Odzyskanie należności odpisanej uprzednio jako nieściągalna
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (527) z dnia 1.12.2020
Należności dochodzone na drodze sądowej w ewidencji księgowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (1076) z dnia 20.11.2020
Spisanie przedawnionej należności
Gazeta Podatkowa nr 93 (1759) z dnia 19.11.2020
Wycena bilansowa należności dochodzonych na drodze sądowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (525) z dnia 1.11.2020
Strata gotówkowa warunkująca umorzenie subwencji otrzymanej z PFR w ramach tarczy finansowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (524) z dnia 20.10.2020
Rozwiązanie odpisu aktualizującego w związku z częściową spłatą należności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (524) z dnia 20.10.2020
Brak realizacji dostawy/świadczenia usługi - odpis aktualizujący oraz postępowanie sądowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1073) z dnia 20.10.2020
Odpisanie zaliczki jako nieściągalnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1073) z dnia 20.10.2020
Skutki bilansowe posiadania niespłaconej należności, nieobjętej odpisem aktualizującym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 81 (1747) z dnia 8.10.2020 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika "Zeszyty Metodyczne Rachunkowości"
Korekta odpisu aktualizującego wartość należności objętych ubezpieczeniem
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (523) z dnia 1.10.2020
Konwersja wierzytelności na akcje spółki
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (1071) z dnia 1.10.2020
Przesłanki tworzenia odpisów aktualizujących wartość należności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (522) z dnia 20.09.2020
Księgowania związane ze skierowaniem należności na drogę sądową
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 73 (1739) z dnia 10.09.2020 - Należności z tytułu dostaw i usług w księgach rachunkowych
Wycena należności na dzień bilansowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 73 (1739) z dnia 10.09.2020 - Należności z tytułu dostaw i usług w księgach rachunkowych
Odsetki od należności i zobowiązań w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 69 (1735) z dnia 27.08.2020
Niedobór środka trwałego uznany za zawiniony
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (520) z dnia 20.08.2020
Zwrot kosztów zastępstwa procesowego otrzymany na podstawie prawomocnego wyroku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (520) z dnia 20.08.2020
Konieczność utworzenia odpisu aktualizującego wartość należności
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 67 (1733) z dnia 20.08.2020 - Ewidencja odpisów aktualizujących aktywa
Ewidencja utworzenia odpisu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 67 (1733) z dnia 20.08.2020 - Ewidencja odpisów aktualizujących aktywa
Ubezpieczenie należności a dokonanie odpisu aktualizującego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 67 (1733) z dnia 20.08.2020 - Ewidencja odpisów aktualizujących aktywa
Czy wpływ należności w ratach powoduje obowiązek dokonania odpisu aktualizującego?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 67 (1733) z dnia 20.08.2020 - Ewidencja odpisów aktualizujących aktywa
Ujęcie księgowe odpisu, gdy jednostka ujmuje koszty tylko w zespole 5
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 67 (1733) z dnia 20.08.2020 - Ewidencja odpisów aktualizujących aktywa
Ewidencja wyksięgowania wierzytelności objętej odpisem
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 67 (1733) z dnia 20.08.2020 - Ewidencja odpisów aktualizujących aktywa
Zapisy księgowe związane z otrzymaną należnością objętą odpisem aktualizującym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 67 (1733) z dnia 20.08.2020 - Ewidencja odpisów aktualizujących aktywa
Rozliczenie nieściągalnej należności dla celów bilansowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (1066) z dnia 10.08.2020
Czy przedawnione rozrachunki można odpisać z ksiąg na bieżąco?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (519) z dnia 1.08.2020
Nota księgowa wystawiona tytułem kary umownej, zakwestionowana przez odbiorcę
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (519) z dnia 1.08.2020
Księgowanie rozwiązania odpisu aktualizującego należność
Gazeta Podatkowa nr 59 (1725) z dnia 23.07.2020
Ewidencja należności przedawnionych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (1063) z dnia 10.07.2020
Kary umowne w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 53 (1719) z dnia 2.07.2020
Skutki bilansowe posiadania niespłaconej należności, nieobjętej odpisem aktualizującym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (517) z dnia 1.07.2020
Odsetki od należności
Gazeta Podatkowa nr 52 (1718) z dnia 29.06.2020
Rozliczanie odpisów aktualizujących
Gazeta Podatkowa nr 51 (1717) z dnia 25.06.2020
Odpisy aktualizujące - ujęcie w księgach rachunkowych
Dodatek nr 20 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 z dnia 20.06.2020 - Należności niezapłacone - skutki podatkowe i ewidencja księgowa
Spisanie należności nieściągalnych w ewidencji księgowej
Dodatek nr 20 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 z dnia 20.06.2020 - Należności niezapłacone - skutki podatkowe i ewidencja księgowa
Rozwiązanie odpisu aktualizującego - w księgach rachunkowych
Dodatek nr 20 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 z dnia 20.06.2020 - Należności niezapłacone - skutki podatkowe i ewidencja księgowa
ODPISANIE NALEŻNOŚCI PRZEDAWNIONYCH
Dodatek nr 20 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 z dnia 20.06.2020 - Należności niezapłacone - skutki podatkowe i ewidencja księgowa
Skierowanie należności na drogę sądową oraz koszty z tym związane
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (514) z dnia 20.05.2020
Odpisy aktualizujące wartość należności, z których zapłatą dłużnik zalega
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (514) z dnia 20.05.2020
Należności dochodzone na drodze sądowej w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 40 (1706) z dnia 18.05.2020
Operacja wyksięgowania przedawnionej należności
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 38 (1704) z dnia 11.05.2020 - Zasady ewidencji kosztów i przychodów pozostałej działalności operacyjnej
Utworzenie w księgach odpisu aktualizującego wartość należności od dłużnika w upadłości
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 38 (1704) z dnia 11.05.2020 - Zasady ewidencji kosztów i przychodów pozostałej działalności operacyjnej
Zapłata wierzytelności objętej odpisem aktualizującym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 38 (1704) z dnia 11.05.2020 - Zasady ewidencji kosztów i przychodów pozostałej działalności operacyjnej
Ewidencja odszkodowania z tytułu ubezpieczenia należności
Gazeta Podatkowa nr 38 (1704) z dnia 11.05.2020
Zmiana sprawozdania finansowego za 2019 r. w związku z brakiem dokonania odpisów aktualizujących
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (1056) z dnia 1.05.2020
Przesłanki uznania odpisu za koszt podatkowy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (512) z dnia 20.04.2020
Odpis aktualizujący
Gazeta Podatkowa nr 21 (1687) z dnia 12.03.2020
Utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2020 - Przykłady ujęcia wybranych operacji w sprawozdaniu finansowym
Zasady sporządzania dodatkowych informacji i objaśnień (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 13 (1679) z dnia 13.02.2020
Podstawa utworzenia odpisów aktualizujących należności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1048) z dnia 10.02.2020
Ujęcie odpisów w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1048) z dnia 10.02.2020
Rozwiązanie odpisu aktualizującego na skutek nieściągalności należności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1048) z dnia 10.02.2020
Niepotwierdzone salda należności
Gazeta Podatkowa nr 11 (1677) z dnia 6.02.2020
Odsetki przypisane, ale niezapłacone do dnia bilansowego w jednostce budżetowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (505) z dnia 1.01.2020
Aktualizacja wartości należności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (1044) z dnia 1.01.2020
Odpis aktualizujący należność w księdze
Gazeta Podatkowa nr 104 (1666) z dnia 30.12.2019
Wyksięgowanie należności umorzonych, przedawnionych i nieściągalnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (504) z dnia 20.12.2019
Informacje i objaśnienia do bilansu
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2019 - Jak sporządzić informację dodatkową do sprawozdania finansowego?
Wycena należności do bilansu
Gazeta Podatkowa nr 98 (1660) z dnia 9.12.2019
Należności krótkoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Spisanie umorzonych należności z tytułu dostaw i usług
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 92 (1654) z dnia 18.11.2019 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika "Zeszyty Metodyczne Rachunkowości"
Utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (501) z dnia 1.11.2019
Ewidencja otrzymania należności objętej odpisem aktualizującym
Gazeta Podatkowa nr 86 (1648) z dnia 28.10.2019
Spisanie umorzonych należności z tytułu dostaw i usług
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (500) z dnia 20.10.2019
Bilans sporządzany przy przekształceniu przedsiębiorstwa osoby fizycznej w spółkę z o.o.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (500) z dnia 20.10.2019
Odpis aktualizujący należności w przypadku ewidencji wyłącznie na kontach zespołu 5
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (1036) z dnia 10.10.2019
Odsetki od należności
Gazeta Podatkowa nr 73 (1635) z dnia 12.09.2019
Odpis aktualizujący w przypadku problemów z odzyskaniem nadpłaty
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (1031) z dnia 20.08.2019
Otrzymanie należności objętych na dzień bilansowy odpisem aktualizującym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (1030) z dnia 10.08.2019
Spisanie należności nieściągalnych w ewidencji księgowej
Dodatek nr 22 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 22 z dnia 1.08.2019 - Wierzytelności nieściągalne, umorzone, sprzedane. Wybrane zagadnienia podatkowe
Umorzenie należności a rozwiązanie odpisu aktualizującego w księgach rachunkowych
Dodatek nr 22 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 22 z dnia 1.08.2019 - Wierzytelności nieściągalne, umorzone, sprzedane. Wybrane zagadnienia podatkowe
Spłata i umorzenie należności, na które utworzono odpisy aktualizujące
Dodatek nr 22 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 22 z dnia 1.08.2019 - Wierzytelności nieściągalne, umorzone, sprzedane. Wybrane zagadnienia podatkowe
Przesłanki dokonania odpisów aktualizujących wierzytelności
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 59 (1621) z dnia 25.07.2019 - Tworzenie w księgach odpisów aktualizujących wartość aktywów
Utworzenie w księgach rachunkowych odpisu aktualizującego wartość należności
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 59 (1621) z dnia 25.07.2019 - Tworzenie w księgach odpisów aktualizujących wartość aktywów
Ujęcie w księgach wierzytelności skierowanych na drogę sądową
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 59 (1621) z dnia 25.07.2019 - Tworzenie w księgach odpisów aktualizujących wartość aktywów
Ewidencja należności od kontrahenta postawionego w stan upadłości
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 59 (1621) z dnia 25.07.2019 - Tworzenie w księgach odpisów aktualizujących wartość aktywów
Tworzenie w księgach odpisu aktualizującego od ubezpieczonej wierzytelności
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 59 (1621) z dnia 25.07.2019 - Tworzenie w księgach odpisów aktualizujących wartość aktywów
Ogólne odpisy aktualizujące wartość należności
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 59 (1621) z dnia 25.07.2019 - Tworzenie w księgach odpisów aktualizujących wartość aktywów
Nieściągalna należność a skorzystanie z ulgi na złe długi
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 55 (1617) z dnia 11.07.2019 - Księgowania dotyczące rozrachunków z dostawcami i odbiorcami
Spłata należności dochodzonej na drodze sądowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 55 (1617) z dnia 11.07.2019 - Księgowania dotyczące rozrachunków z dostawcami i odbiorcami
Należności uznane za nieściągalne, objęte ulgą na złe długi
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (1027) z dnia 10.07.2019
Konsekwencje stosowania zasady ostrożności do wyceny należności
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2019 - Tworzymy politykę rachunkowości
Utworzenie odpisu aktualizującego w księgach rachunkowych
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2019 - Tworzymy politykę rachunkowości
Ogólne odpisy aktualizujące wartość należności
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2019 - Tworzymy politykę rachunkowości
Utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2019 - Należności z tytułu dostaw i usług według ustawy o rachunkowości i MSR
Analiza należności przeterminowanych
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2019 - Należności z tytułu dostaw i usług według ustawy o rachunkowości i MSR
Forma prezentacji danych o odpisach aktualizujących wartość należności w informacji dodatkowej
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2019 - Należności z tytułu dostaw i usług według ustawy o rachunkowości i MSR
Odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2019 - Należności z tytułu dostaw i usług według ustawy o rachunkowości i MSR
Odsetki naliczone od należności objętej odpisem aktualizującym
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2019 - Należności z tytułu dostaw i usług według ustawy o rachunkowości i MSR
Umorzenie części należności z tytułu dostaw i usług w wyniku zawartej ugody
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2019 - Należności z tytułu dostaw i usług według ustawy o rachunkowości i MSR
Odzyskanie w toku egzekucji komorniczej należności głównej wraz z odsetkami i kosztami sądowymi
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2019 - Należności z tytułu dostaw i usług według ustawy o rachunkowości i MSR
Rozwiązanie odpisu aktualizującego należności utworzonego na 31 grudnia 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (1021) z dnia 10.05.2019
Księgowania związane z umorzeniem należności
Gazeta Podatkowa nr 33 (1595) z dnia 25.04.2019
Rozwiązanie odpisu aktualizującego dotyczącego odzyskanej należności
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2019 - Zdarzenia po dacie bilansu - skutki w ewidencji księgowej i sprawozdawczości finansowej
Forma prezentacji danych o odpisach aktualizujących wartość należności w informacji dodatkowej
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2019 - Prezentacja wybranych operacji gospodarczych w sprawozdaniu finansowym
Skutki wyceny należności na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2019 - Prezentacja wybranych operacji gospodarczych w sprawozdaniu finansowym
Jak wycenić na dzień bilansowy przedawnioną należność w walucie obcej?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (485) z dnia 1.03.2019
Zaliczka nieudokumentowana fakturą
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1014) z dnia 1.03.2019
Podatkowo-rachunkowe rozliczenie odpisu aktualizującego
Gazeta Podatkowa nr 15 (1577) z dnia 21.02.2019
Wycena bilansowa należności w walucie obcej, objętej odpisem aktualizującym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (482) z dnia 20.01.2019
Ostateczne odpisanie należności przedawnionych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (1010) z dnia 20.01.2019
Ujęcie księgowe umorzenia należności
Gazeta Podatkowa nr 1 (1563) z dnia 3.01.2019
Skutki wyceny należności na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (481) z dnia 1.01.2019
Odsetki naliczone od należności objętej odpisem aktualizującym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (481) z dnia 1.01.2019
Należności krótkoterminowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Drobne salda na kontach rozrachunków
Gazeta Podatkowa nr 101 (1558) z dnia 17.12.2018
Spisanie przedawnionych należności
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1557) z dnia 13.12.2018 - Aktywa i pasywa na koniec roku obrotowego - wycena i ujęcie w bilansie
Wycena bilansowa należności
Gazeta Podatkowa nr 98 (1555) z dnia 6.12.2018
Niepotwierdzone salda należności
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2018 - Ustalanie i rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych
Nierozliczone drobne salda rozrachunków
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2018 - Ustalanie i rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych
Spłata i umorzenie należności, na które utworzono odpisy aktualizujące
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (1003) z dnia 10.11.2018
Nieściągalna należność
Gazeta Podatkowa nr 89 (1546) z dnia 5.11.2018
Faktura korygująca po oddaniu środka trwałego do używania
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1002) z dnia 1.11.2018
Przedawnione należności krótkoterminowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 83 (1540) z dnia 15.10.2018 - Zasady przeprowadzania inwentaryzacji za 2018 rok
Odpis aktualizujący należność w księgach rachunkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 77 (1534) z dnia 24.09.2018 - Ewidencja tworzenia rezerw i odpisów aktualizujących
Rozwiązanie odpisu aktualizującego na spłacaną należność
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 77 (1534) z dnia 24.09.2018 - Ewidencja tworzenia rezerw i odpisów aktualizujących
Odsetki od należności objętej odpisem aktualizującym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 77 (1534) z dnia 24.09.2018 - Ewidencja tworzenia rezerw i odpisów aktualizujących
Należności dochodzone na drodze sądowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 77 (1534) z dnia 24.09.2018 - Ewidencja tworzenia rezerw i odpisów aktualizujących
Ewidencja księgowa umorzenia należności
Gazeta Podatkowa nr 71 (1528) z dnia 3.09.2018
Spisanie należności nieściągalnych w ewidencji księgowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (996) z dnia 1.09.2018
Przepadek wpłaconej zaliczki w wyniku nieuczciwych działań zleceniobiorcy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (472) z dnia 20.08.2018
Częściowy odpis aktualizujący wartość wierzytelności nieściągalnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (472) z dnia 20.08.2018
Rozwiązanie odpisów aktualizujących należności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (995) z dnia 20.08.2018
Ujęcie odpisu aktualizującego wartość pożyczki w rachunku przepływów pieniężnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (470) z dnia 20.07.2018
Naliczone na dzień bilansowy odsetki od udzielonej pożyczki, które nie zostaną spłacone
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (469) z dnia 1.07.2018
Brak odpisu aktualizującego wartość należności a zmiana sporządzonego sprawozdania finansowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (989) z dnia 20.06.2018
Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia spłaty należności - ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (989) z dnia 20.06.2018
Wyksięgowanie należności uznanej za nieściągalną
Gazeta Podatkowa nr 49 (1506) z dnia 18.06.2018
Odpisanie w koszty należności przedawnionych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (986) z dnia 20.05.2018
Odpis aktualizujący w przypadku udzielenia pożyczki
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (986) z dnia 20.05.2018
Ewidencja odsetek w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 37 (1494) z dnia 7.05.2018
Tworzenie i rozwiązywanie odpisów aktualizujących oraz ich wykazanie w rachunku zysków i strat
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (982) z dnia 10.04.2018
Odpis aktualizujący wartość należności z tytułu udzielonej pożyczki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (463) z dnia 1.04.2018
Konsekwencje stosowania zasady ostrożności do wyceny należności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (462) z dnia 20.03.2018
Utworzenie odpisu aktualizującego w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (462) z dnia 20.03.2018
Ogólne odpisy aktualizujące wartość należności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (462) z dnia 20.03.2018
Należności dochodzone na drodze sądowej
Gazeta Podatkowa nr 22 (1479) z dnia 15.03.2018
Odsetki od należności objętej odpisem aktualizującym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (461) z dnia 1.03.2018
Wyksięgowanie z ewidencji bilansowej wierzytelności objętej odpisem aktualizującym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (460) z dnia 20.02.2018
Odpis aktualizujący przeterminowane należności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (977) z dnia 20.02.2018
Ogólny odpis aktualizujący należności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (973) z dnia 10.01.2018
Odpis aktualizujący oraz ulga na złe długi - ewidencja u wierzyciela
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (972) z dnia 1.01.2018
Kary za nieterminowość
Gazeta Podatkowa nr 102 (1456) z dnia 21.12.2017
Należności krótkoterminowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Należności dochodzone na drodze sądowej - ewidencja i prezentacja
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (971) z dnia 20.12.2017
Wycena bilansowa należności krótkoterminowych
Gazeta Podatkowa nr 97 (1451) z dnia 4.12.2017
Umorzenie należności od kontrahenta zagranicznego, wyrażonej w walucie obcej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (455) z dnia 1.12.2017
Utrata wartości należności oraz zasady ewidencji odpisów aktualizujących
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2017 - Odpisy aktualizujące wartość składników majątku trwałego i obrotowego
Aktualizacja należności dochodzonych na drodze sądowej
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2017 - Odpisy aktualizujące wartość składników majątku trwałego i obrotowego
Spisanie nieściągalnej wierzytelności objętej odpisem
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2017 - Odpisy aktualizujące wartość składników majątku trwałego i obrotowego
Odpisy aktualizujące dokonywane w ciężar kosztów finansowych
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2017 - Odpisy aktualizujące wartość składników majątku trwałego i obrotowego
Odpisanie należności nieściągalnej wyrażonej w walucie obcej
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2017 - Odpisy aktualizujące wartość składników majątku trwałego i obrotowego
Tworzenie globalnych odpisów aktualizujących
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2017 - Odpisy aktualizujące wartość składników majątku trwałego i obrotowego
Prezentacja należności w bilansie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 93 (1447) z dnia 20.11.2017 - Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Wierzytelności objęte odpisem aktualizacyjnym
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2017 - Należności nieściągalne - ujęcie podatkowe, dokumentowanie i ewidencja księgowa
Umorzenie należności a rozwiązanie odpisu aktualizującego w księgach rachunkowych
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2017 - Należności nieściągalne - ujęcie podatkowe, dokumentowanie i ewidencja księgowa
Należności niezapłacone przez kontrahenta od kilku lat
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2017 - Należności nieściągalne - ujęcie podatkowe, dokumentowanie i ewidencja księgowa
Czy można utworzyć ogólny odpis aktualizujący należności?
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2017 - Należności nieściągalne - ujęcie podatkowe, dokumentowanie i ewidencja księgowa
Wpływ należności spisanej wcześniej jako przedawniona w księgach zakładu budżetowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (451) z dnia 1.10.2017
Ewidencja odpisów aktualizujących należności
Gazeta Podatkowa nr 78 (1432) z dnia 28.09.2017
Księgowania związane z otrzymaniem uprzednio spisanej należności
Gazeta Podatkowa nr 76 (1430) z dnia 21.09.2017
Odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (450) z dnia 20.09.2017
Odszkodowanie z tytułu nieterminowej zapłaty należności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (962) z dnia 20.09.2017
Wyksięgowanie należności
Gazeta Podatkowa nr 73 (1427) z dnia 11.09.2017
Tworzenie odpisów aktualizujących wartość należności w świetle ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (449) z dnia 1.09.2017
Odpisanie należności przedawnionej w koszty
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (958) z dnia 10.08.2017
Ubezpieczenie należności a odpis aktualizujący jej wartość
Gazeta Podatkowa nr 60 (1414) z dnia 27.07.2017
Ewidencja częściowej zapłaty zaktualizowanej należności
Gazeta Podatkowa nr 60 (1414) z dnia 27.07.2017
Ujęcie w księgach operacji sprzedaży należności
Gazeta Podatkowa nr 59 (1413) z dnia 24.07.2017
Odpis aktualizujący wartość należności niepokrytej odszkodowaniem
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (446) z dnia 20.07.2017
Ewidencja pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 55 (1409) z dnia 10.07.2017
Utworzenie odpisu aktualizującego po uprawdopodobnieniu nieściągalności wierzytelności
Pomocnik Podatnika do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 12 z dnia 20.06.2017
Jak księgować spłatę należności dochodzonej na drodze sądowej?
Gazeta Podatkowa nr 48 (1402) z dnia 16.06.2017
Ewidencja księgowa odpisu aktualizującego należność
Gazeta Podatkowa nr 47 (1401) z dnia 12.06.2017
Ulga na złe długi - korekta VAT i księgowania u wierzyciela
Gazeta Podatkowa nr 45 (1399) z dnia 5.06.2017
Umorzenie części należności z tytułu dostaw i usług w wyniku zawartej ugody
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (443) z dnia 1.06.2017
Sprzedaż wierzytelności własnej jednostce trudniącej się skupem wierzytelności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (442) z dnia 20.05.2017
Odpisy aktualizujące zaliczane do kosztów podatkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 39 (1393) z dnia 15.05.2017 - Obciążanie firmowych kosztów nieściągalnymi wierzytelnościami
Czy odpis aktualizujący należność można ująć w księdze?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 35 (1389) z dnia 2.05.2017 - Koszty i ich korekta w księdze podatkowej
Jak można "czyścić" zapisy na kontach księgowych?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (947) z dnia 20.04.2017
Spisanie należności
Gazeta Podatkowa nr 29 (1383) z dnia 10.04.2017
Odpisy aktualizujące wartość składników aktywów trwałych i obrotowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (438) z dnia 20.03.2017
Potwierdzenie stanu należności powstałej w wyniku zaksięgowania faktury korygującej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (438) z dnia 20.03.2017
Rozwiązanie odpisu aktualizującego od spłaconej należności
Gazeta Podatkowa nr 22 (1376) z dnia 16.03.2017
Prezentacja należności objętej odpisem aktualizującym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 18 (1372) z dnia 2.03.2017 - Bilans 2016 - zasady sporządzania i zatwierdzania
Zasady ujmowania do kosztów wierzytelności niezapłaconych przez kontrahentów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (437) z dnia 1.03.2017
Kiedy można utworzyć ogólny odpis aktualizujący należności?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (941) z dnia 20.02.2017
Niezapłacone należności a koszty uzyskania przychodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (939) z dnia 1.02.2017
Odpis aktualizujący
Gazeta Podatkowa nr 9 (1363) z dnia 30.01.2017
Ewidencja księgowa spisania przedawnionych należności
Gazeta Podatkowa nr 104 (1354) z dnia 29.12.2016
Należności krótkoterminowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2016 - Jak sporządzić bilans i rachunek zysków i strat za 2016 r.?
Odpisanie przedawnionej należności
Dodatek nr 35 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2016 - Zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych - wybrane zagadnienia
Wyksięgowanie należności objętej odpisem aktualizującym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (432) z dnia 20.12.2016
Umorzenie należności a rozwiązanie odpisu aktualizującego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (935) z dnia 20.12.2016
Wycena bilansowa należności
Gazeta Podatkowa nr 95 (1345) z dnia 28.11.2016
Kiedy ująć w księdze odpis aktualizujący należność?
Gazeta Podatkowa nr 94 (1344) z dnia 24.11.2016
W jakich sytuacjach trzeba utworzyć odpis aktualizujący należność?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 93 (1343) z dnia 21.11.2016 - Księgowe zasady tworzenia odpisów aktualizujących
Jak księgować odsetki od należności objętej odpisem aktualizującym?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 93 (1343) z dnia 21.11.2016 - Księgowe zasady tworzenia odpisów aktualizujących
Odpis od wartości netto czy brutto należności?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 93 (1343) z dnia 21.11.2016 - Księgowe zasady tworzenia odpisów aktualizujących
Rozwiązanie odpisu aktualizującego należność
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 93 (1343) z dnia 21.11.2016 - Księgowe zasady tworzenia odpisów aktualizujących
Kary za nieterminowe wykonanie robót budowlanych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (430) z dnia 20.11.2016
Odpisanie przedawnionej należności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (932) z dnia 20.11.2016
Ujęcie w sprawozdaniu finansowym należności objętej odpisem aktualizującym
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 32 z dnia 10.11.2016 - Sprawozdanie finansowe za 2016 r. - wybrane zagadnienia
Zasady zaliczania do kosztów podatkowych należności nieściągalnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (931) z dnia 10.11.2016
Ewidencja odsetek od dłużnika postawionego w stan upadłości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (931) z dnia 10.11.2016
Ewidencja przychodów i kosztów z tytułu odsetek
Gazeta Podatkowa nr 83 (1333) z dnia 17.10.2016
Podatkowe i bilansowe skutki przedawnienia należności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (928) z dnia 10.10.2016
Zakup usług windykacyjnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (928) z dnia 10.10.2016
Podatkowe i bilansowe skutki przedawnienia należności
Gazeta Podatkowa nr 81 (1331) z dnia 10.10.2016
Jak księgować umorzenie wierzytelności?
Gazeta Podatkowa nr 77 (1327) z dnia 26.09.2016
Kiedy należy rozwiązać odpis aktualizujący wartość należności?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (426) z dnia 20.09.2016
Przedawnienie wierzytelności - skutki w CIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (925) z dnia 10.09.2016
Ewidencja księgowa umorzenia odsetek za zwłokę w zapłacie należności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (924) z dnia 1.09.2016
Utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (425) z dnia 1.09.2016
Częściowe rozwiązywanie odpisu aktualizującego należność
Gazeta Podatkowa nr 70 (1320) z dnia 1.09.2016
Nieściągalna należność
Gazeta Podatkowa nr 68 (1318) z dnia 25.08.2016
Utrata wartości należności
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2016 - Należności z tytułu dostaw i usług
Utworzenie odpisu aktualizującego
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2016 - Należności z tytułu dostaw i usług
Rozwiązanie odpisu aktualizującego
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2016 - Należności z tytułu dostaw i usług
Analiza należności przeterminowanych w celu dokonania globalnych odpisów aktualizujących
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2016 - Należności z tytułu dostaw i usług
Odpisy aktualizujące a ustalenie odroczonego podatku dochodowego w jednostkach osób prawnych
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2016 - Należności z tytułu dostaw i usług
Spisanie drobnych sald należności
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2016 - Należności z tytułu dostaw i usług
Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2016 - Należności z tytułu dostaw i usług
Przedawniona należność wyrażona w walucie obcej, nieobjęta odpisem aktualizującym jej wartość
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2016 - Należności z tytułu dostaw i usług
Nieściągalna należność w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 64 (1314) z dnia 11.08.2016
Ewidencja odpisu aktualizującego wartość należności
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 58 (1308) z dnia 21.07.2016 - Jak ewidencjonować pozostałe przychody i koszty operacyjne?
Spłata należności i rozwiązanie odpisu aktualizującego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 58 (1308) z dnia 21.07.2016 - Jak ewidencjonować pozostałe przychody i koszty operacyjne?
Zapłata spisanej należności
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 58 (1308) z dnia 21.07.2016 - Jak ewidencjonować pozostałe przychody i koszty operacyjne?
Jak księgować kwotę utraconych korzyści zasądzoną przez sąd?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 58 (1308) z dnia 21.07.2016 - Jak ewidencjonować pozostałe przychody i koszty operacyjne?
Ewidencja należności dochodzonych na drodze sądowej
Gazeta Podatkowa nr 57 (1307) z dnia 18.07.2016
Księgowania związane z sądowym nakazem zapłaty przeterminowanej należności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (919) z dnia 10.07.2016
Odpisy aktualizujące wartość należności, dokonywane w ciężar kosztów finansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (421) z dnia 1.07.2016
Koszty zastępstwa procesowego w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (918) z dnia 1.07.2016
Czy odpis aktualizujący należność można ująć w księdze?
Gazeta Podatkowa nr 51 (1301) z dnia 27.06.2016
Czy przedawnioną należność trzeba wyksięgować?
Gazeta Podatkowa nr 47 (1297) z dnia 13.06.2016
Czy karę umowną księgować na koncie 84?
Gazeta Podatkowa nr 44 (1294) z dnia 2.06.2016
Jakie aktywa i pasywa wykazać w bilansie likwidacyjnym firmy osoby fizycznej?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (418) z dnia 20.05.2016
Jak ująć w księgach kwotę utraconych korzyści, zasądzoną przez sąd?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (416) z dnia 20.04.2016
Należność zasądzona - odpis aktualizujący i ulga na złe długi
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (911) z dnia 20.04.2016
Prezentacja w sprawozdaniu finansowym należności objętej odpisem aktualizującym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (911) z dnia 20.04.2016
Wyksięgowanie przedawnionej należności
Gazeta Podatkowa nr 30 (1280) z dnia 14.04.2016
Nieściągalna należność w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 27 (1277) z dnia 4.04.2016
Jak wyksięgować wpłaconą przedpłatę, której nie można odzyskać?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (415) z dnia 1.04.2016
Czy księgować zakwestionowaną karę umowną?
Gazeta Podatkowa nr 26 (1276) z dnia 31.03.2016
Po jakim kursie spisać przedawnioną należność walutową?
Gazeta Podatkowa nr 15 (1265) z dnia 22.02.2016
Analiza należności przeterminowanych w celu dokonania odpisów aktualizujących
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (412) z dnia 20.02.2016
Ujęcie naliczonej kary umownej w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 13 (1263) z dnia 15.02.2016
Odzyskanie części wierzytelności na podstawie zawartej ugody
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (411) z dnia 1.02.2016
Podatkowo-rachunkowe rozliczenie nieściągalnej należności
Gazeta Podatkowa nr 9 (1259) z dnia 1.02.2016
Zmiany w ustawie o rachunkowości związane z Prawem restrukturyzacyjnym
Dodatek nr 4 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 z dnia 20.01.2016 - Co nowego w przepisach w 2016 r. ?
Przepisy nowelizujące ustawę o rachunkowości, które weszły w życie 1 stycznia 2016 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (409) z dnia 1.01.2016
Spisanie groszowych sald rozrachunków
Gazeta Podatkowa nr 102 (1247) z dnia 21.12.2015
Odpisy aktualizujące wartość należności zaliczane do kosztów uzyskania przychodów
Dodatek nr 18 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 24 z dnia 20.12.2015 - Nieściągalne wierzytelności w kosztach firmowych
Rozwiązanie odpisu aktualizującego niezaliczonego do kosztów uzyskania przychodów
Dodatek nr 18 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 24 z dnia 20.12.2015 - Nieściągalne wierzytelności w kosztach firmowych
Moment zaliczenia do kosztów podatkowych odpisu aktualizującego
Dodatek nr 18 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 24 z dnia 20.12.2015 - Nieściągalne wierzytelności w kosztach firmowych
Należności krótkoterminowe
Dodatek nr 18 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2015 - Rachunek zysków i strat oraz bilans za 2015 r. z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym
Należności krótkoterminowe w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 97 (1242) z dnia 3.12.2015
Ustalenie salda należności od kontrahenta, wobec którego toczy się postępowanie sądowe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (407) z dnia 1.12.2015
Jak ująć w księgach nawiązkę sądową zasądzoną na rzecz jednostki?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (407) z dnia 1.12.2015
Nowelizacja związana z wprowadzeniem postępowań restrukturyzacyjnych
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 23 z dnia 1.12.2015
Zestawienie ustaw nowelizujących prawo bilansowe
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 23 z dnia 1.12.2015
Ujęcie w księdze odpisu aktualizującego należność
Gazeta Podatkowa nr 96 (1241) z dnia 30.11.2015
Informacje i objaśnienia do bilansu
Dodatek nr 17 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2015 - Informacja dodatkowa wraz z notami dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji (po zmianach)
Odpisy aktualizujące należności z tytułu dochodów budżetowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (406) z dnia 20.11.2015
Rozwiązanie odpisu aktualizującego na skutek umorzenia zobowiązania
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (895) z dnia 10.11.2015
Ujęcie w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (894) z dnia 1.11.2015
Kiedy tworzyć odpis aktualizujący wartość należności?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (1232) z dnia 29.10.2015 - Odpisy aktualizujące w księgach rachunkowych
Ewidencja odpisu aktualizującego wartość należności
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (1232) z dnia 29.10.2015 - Odpisy aktualizujące w księgach rachunkowych
Czy księgować odpis aktualizujący do ubezpieczonej należności?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (1232) z dnia 29.10.2015 - Odpisy aktualizujące w księgach rachunkowych
Księgowanie odpisu aktualizującego dla celów podatku dochodowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (1232) z dnia 29.10.2015 - Odpisy aktualizujące w księgach rachunkowych
Ewidencja odpisu aktualizującego u dłużnika w upadłości
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (1232) z dnia 29.10.2015 - Odpisy aktualizujące w księgach rachunkowych
Wyksięgowanie nieściągalnej należności objętej odpisem aktualizującym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (1232) z dnia 29.10.2015 - Odpisy aktualizujące w księgach rachunkowych
Rozwiązanie odpisu aktualizującego przy spłacie należności w ratach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (1232) z dnia 29.10.2015 - Odpisy aktualizujące w księgach rachunkowych
Umorzenie odsetek za zwłokę w zapłacie należności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (891) z dnia 1.10.2015
Podstawowe zasady dokonywania odpisów aktualizujących wartość należności w księgach rachunkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1223) z dnia 28.09.2015 - Odpisy aktualizujące wartość należności
Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dochodów budżetowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1223) z dnia 28.09.2015 - Odpisy aktualizujące wartość należności
Odsetki od należności objętej odpisem aktualizującym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1223) z dnia 28.09.2015 - Odpisy aktualizujące wartość należności
Rozwiązanie odpisu aktualizującego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1223) z dnia 28.09.2015 - Odpisy aktualizujące wartość należności
Czy odpisu aktualizującego dokonuje się od wartości netto, czy brutto należności?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1223) z dnia 28.09.2015 - Odpisy aktualizujące wartość należności
Utworzenie odpisu aktualizującego na część należności nieobjętą odszkodowaniem
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1223) z dnia 28.09.2015 - Odpisy aktualizujące wartość należności
Tworzenie globalnych odpisów aktualizujących wartość należności
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1223) z dnia 28.09.2015 - Odpisy aktualizujące wartość należności
Wyksięgowanie odpisu aktualizującego wartość należności w jednostce samorządu terytorialnego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1223) z dnia 28.09.2015 - Odpisy aktualizujące wartość należności
Odpisanie nieściągalnej należności
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1223) z dnia 28.09.2015 - Odpisy aktualizujące wartość należności
Ewidencja kosztów usług windykacyjnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (890) z dnia 20.09.2015
Umorzenie należności w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 74 (1219) z dnia 14.09.2015
Odpis aktualizujący wartość należności w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 74 (1219) z dnia 14.09.2015
Przychód podatkowy z tytułu przedawnienia wierzytelności nie podlega ewidencji księgowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (889) z dnia 10.09.2015
Ewidencja księgowa operacji związanych z kredytem kupieckim
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (401) z dnia 1.09.2015
Zmiany w prawie bilansowym wprowadzone w 2015 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (401) z dnia 1.09.2015
Ewidencja zakupu i sprzedaży wierzytelności
Gazeta Podatkowa nr 68 (1213) z dnia 24.08.2015
Zmiana ustawy o rachunkowości związana z wprowadzeniem postępowań restrukturyzacyjnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (399) z dnia 1.08.2015
Umorzenie części należności nieobjętej odpisem aktualizującym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (399) z dnia 1.08.2015
Opublikowano zmiany w ustawach podatkowych związane z prawem restrukturyzacyjnym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (885) z dnia 1.08.2015
Wyksięgowanie nieściągalnej należności
Gazeta Podatkowa nr 59 (1204) z dnia 23.07.2015
Moment zaliczenia do kosztów podatkowych odpisu aktualizującego wartość należności
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (398) z dnia 20.07.2015
Sprzedaż wierzytelności własnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (397) z dnia 1.07.2015
Należność skierowana na drogę sądową w księgach
Gazeta Podatkowa nr 50 (1195) z dnia 22.06.2015
Czy odpisu aktualizującego dokonuje się od wartości netto, czy brutto należności?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (395) z dnia 1.06.2015
Ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (879) z dnia 1.06.2015
Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dochodów budżetowych
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2015 - Koszty i przychody w jednostkach sektora finansów publicznych
Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu rozchodów budżetu
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2015 - Koszty i przychody w jednostkach sektora finansów publicznych
Wyksięgowanie odpisu aktualizującego wartość należności w związku z ustaniem przyczyny, dla której go dokonano
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2015 - Koszty i przychody w jednostkach sektora finansów publicznych
Umorzenie należności z tytułu dochodów budżetowych
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2015 - Koszty i przychody w jednostkach sektora finansów publicznych
Rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności dochodzonej na drodze sądowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (394) z dnia 20.05.2015
Wyksięgowanie należności nieściągalnej objętej odpisem aktualizującym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (393) z dnia 1.05.2015
Odpisanie części należności na podstawie ugody sądowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (876) z dnia 1.05.2015
Rozwiązanie odpisu aktualizującego należność
Gazeta Podatkowa nr 34 (1179) z dnia 27.04.2015
Umorzenie należności z tytułu dochodów budżetowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (391) z dnia 1.04.2015
Rozliczenie odpisów aktualizujących należności z lat ubiegłych
Dodatek nr 9 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 z dnia 20.03.2015 - Czynności i zdarzenia po sporządzeniu bilansu za 2014 r.
Konsekwencje bilansowe postawienia pożyczkobiorcy w stan upadłości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (390) z dnia 20.03.2015
Ewidencja odpisu aktualizującego należność
Gazeta Podatkowa nr 22 (1167) z dnia 16.03.2015
Odpisy aktualizujące wartość należności - zapisy w podatkowej księdze
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (389) z dnia 1.03.2015
Odpisy aktualizujące należności (stan przejściowy)
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (870) z dnia 1.03.2015
Rozwiązanie odpisu w związku z uznaniem należności za nieściągalną
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (870) z dnia 1.03.2015
Należności dochodzone na drodze sądowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1161) z dnia 23.02.2015 - Sprawozdanie finansowe za 2014 rok - wybrane zagadnienia
Wpływ należności objętej na dzień bilansowy odpisem aktualizującym - czy poprawiać sprawozdanie finansowe?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (869) z dnia 20.02.2015
Niezapłacona należność a korekta przychodów w księdze
Gazeta Podatkowa nr 15 (1160) z dnia 19.02.2015
Wyksięgowanie należności nieściągalnej z ewidencji bilansowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (387) z dnia 1.02.2015
Odpisy aktualizujące należności z lat ubiegłych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (867) z dnia 1.02.2015
Kosztem odpis aktualizujący
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (386) z dnia 20.01.2015
Odpis aktualizujący w kosztach podatkowych
Gazeta Podatkowa nr 5 (1150) z dnia 15.01.2015
Ewidencja kar umownych i odpisów aktualizujących z tego tytułu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (385) z dnia 1.01.2015
Aktywa obrotowe w bilansie
Dodatek nr 17 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2014 - Sprawozdanie finansowe za 2014 r. - najciekawsze zagadnienia
Odpisy aktualizujące wartość należności dochodzonych na drodze postępowania sądowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (383) z dnia 1.12.2014
Zasady ewidencji operacji gospodarczych związanych z egzekucją komorniczą
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (383) z dnia 1.12.2014
Odpisy aktualizujące wartość należności
Gazeta Podatkowa nr 96 (1137) z dnia 1.12.2014
Korekta błędnie naliczonych odsetek w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 95 (1136) z dnia 27.11.2014
Spisanie drobnych sald kont rozrachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 94 (1135) z dnia 24.11.2014
Odpisanie należności przedawnionych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (382) z dnia 20.11.2014
Tworzenie odpisów aktualizujących w świetle przepisów o rachunkowości
Dodatek nr 29 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 32 z dnia 10.11.2014 - Odpisy aktualizujące - w świetle ustawy o rachunkowości i przepisów podatkowych
Uznanie należności za nieściągalną
Dodatek nr 29 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 32 z dnia 10.11.2014 - Odpisy aktualizujące - w świetle ustawy o rachunkowości i przepisów podatkowych
Tworzenie odpisu aktualizującego należność, gdy dłużnik jest w upadłości
Dodatek nr 29 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 32 z dnia 10.11.2014 - Odpisy aktualizujące - w świetle ustawy o rachunkowości i przepisów podatkowych
Ogólny (zbiorczy) odpis aktualizujący należności
Dodatek nr 29 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 32 z dnia 10.11.2014 - Odpisy aktualizujące - w świetle ustawy o rachunkowości i przepisów podatkowych
Zaliczanie do kosztów odpisów aktualizujących należności przez podatnika prowadzącego podatkową księgę
Dodatek nr 29 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 32 z dnia 10.11.2014 - Odpisy aktualizujące - w świetle ustawy o rachunkowości i przepisów podatkowych
Należności nieściągalne a koszty uzyskania przychodów
Dodatek nr 29 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 32 z dnia 10.11.2014 - Odpisy aktualizujące - w świetle ustawy o rachunkowości i przepisów podatkowych
Odsetki naliczone od należności objętej odpisem aktualizującym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (381) z dnia 1.11.2014
Odpisy aktualizujące w rachunku zysków i strat
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (380) z dnia 20.10.2014
Moment rozwiązania odpisu aktualizującego wartość należności spłacanej w ratach
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (379) z dnia 1.10.2014
Utrata wartości należności według ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (378) z dnia 20.09.2014
Podstawowe zasady ewidencji księgowej odpisów aktualizujących wartość należności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (378) z dnia 20.09.2014
Tworzenie globalnych odpisów aktualizujących wartość należności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (378) z dnia 20.09.2014
Strata na sprzedaży wierzytelności własnych - ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (849) z dnia 1.08.2014
Należności sporne w księgach państwowej jednostki budżetowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (375) z dnia 1.08.2014
Ujęcie w księgach rachunkowych zapłaty spisanej należności
Gazeta Podatkowa nr 58 (1099) z dnia 21.07.2014
Odpisanie należności nieściągalnej, od której dokonano uprzednio odpisu aktualizującego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (374) z dnia 20.07.2014
Ujęcie w księgach rachunkowych operacji sprzedaży wierzytelności własnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (374) z dnia 20.07.2014
Czy księgować odpis aktualizujący do ubezpieczonej należności?
Gazeta Podatkowa nr 53 (1094) z dnia 3.07.2014
Odpisy aktualizujące wartość odsetek od należności z tytułu dostaw i usług
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (372) z dnia 20.06.2014
Wyksięgowanie przedawnionych należności
Gazeta Podatkowa nr 47 (1088) z dnia 12.06.2014
Należności, na które dokonuje się odpisów aktualizujących
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 44 (1085) z dnia 2.06.2014 - Nieściągalne wierzytelności w kosztach działalności gospodarczej
Moment ujęcia w kosztach podatkowych należności nieściągalnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (843) z dnia 1.06.2014
Ewidencja odsetek od należności w postępowaniu upadłościowym
Gazeta Podatkowa nr 42 (1083) z dnia 26.05.2014
Wyksięgowanie należności nieściągalnej, objętej ulgą na złe długi oraz odpisem aktualizującym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (841) z dnia 10.05.2014
Należności zabezpieczone hipoteką
Gazeta Podatkowa nr 37 (1078) z dnia 8.05.2014
Ewidencja korekty podatku VAT z tytułu ulgi na złe długi
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 32 (1073) z dnia 22.04.2014 - Ewidencja rozrachunków z tytułu VAT w księgach rachunkowych
Skutki udzielonego poręczenia kredytu w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 32 (1073) z dnia 22.04.2014
Należności dochodzone na drodze sądowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (839) z dnia 20.04.2014
Globalny odpis aktualizujący
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (839) z dnia 20.04.2014
Rozwiązanie odpisu aktualizującego w związku z odzyskaniem należności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (367) z dnia 1.04.2014
Aktualizacja należności od dłużnika w upadłości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (835) z dnia 10.03.2014
Zasady tworzenia odpisów aktualizujących
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (834) z dnia 1.03.2014
Rozwiązywanie odpisów aktualizujących
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (834) z dnia 1.03.2014
Spisanie nieściągalnej należności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (834) z dnia 1.03.2014
Wyksięgowanie z ewidencji bilansowej przedawnionych należności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (365) z dnia 1.03.2014
Jak dokonać odpisu aktualizującego należność w księdze?
Gazeta Podatkowa nr 17 (1058) z dnia 27.02.2014
Ujęcie w księgach roszczenia z tytułu udzielonego poręczenia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (364) z dnia 20.02.2014
Jak ująć w księgach rachunkowych odpisanie nieściągalnej należności?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (833) z dnia 20.02.2014
Odpisanie należności uznanej za nieściągalną w toku postępowania egzekucyjnego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (363) z dnia 1.02.2014
Korekta niezapłaconych kosztów na przełomie roku
Gazeta Podatkowa nr 9 (1050) z dnia 30.01.2014
Odpisy aktualizujące wartość należności w bilansie i rachunku zysków i strat
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (362) z dnia 20.01.2014
Zamknięcie ksiąg rachunkowych osoby fizycznej w związku z likwidacją działalności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (362) z dnia 20.01.2014
Rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności a konieczność wykazania przychodu podatkowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (830) z dnia 20.01.2014
Odpisanie przedawnionej należności
Dodatek nr 38 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2013 - Zamknięcie roku 2013 - wybrane zagadnienia
Obowiązek aktualizacji wartości należności
Dodatek nr 38 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2013 - Zamknięcie roku 2013 - wybrane zagadnienia
Należności krótkoterminowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Należności dochodzone na drodze sądowej
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Jak zaksięgować fakturę korygującą sprzedaż z poprzedniego roku?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (827) z dnia 20.12.2013
W jakim celu dokonuje się odpisów aktualizujących wartość aktywów?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 95 (1032) z dnia 28.11.2013 - Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów
Odpis aktualizujący na zaliczkę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 95 (1032) z dnia 28.11.2013 - Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów
Kiedy dokonywać odpisów aktualizujących należności?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 95 (1032) z dnia 28.11.2013 - Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów
Prezentacja w bilansie należności długo- i krótkoterminowych
Gazeta Podatkowa nr 95 (1032) z dnia 28.11.2013
Należności od dłużnika postawionego w stan upadłości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (824) z dnia 20.11.2013
Wycena należności w kwocie wymaganej zapłaty a odpisy aktualizujące
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2013 - Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Wycena bilansowa należności w walucie obcej, objętej odpisem aktualizującym
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2013 - Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Milczące potwierdzenie salda
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2013 - Inwentaryzacja aktywów i pasywów w 2013 r.
Postępowanie z należnościami, których nie potwierdzono
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2013 - Inwentaryzacja aktywów i pasywów w 2013 r.
Dokonanie odpisu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (356) z dnia 20.10.2013
Spisanie drobnych sald rozrachunków
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (356) z dnia 20.10.2013
Spisanie nieściągalnej należności w koszty bilansowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (820) z dnia 10.10.2013
Ewidencja księgowa ulgi na złe długi wynikającej z przepisów o VAT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (817) z dnia 10.09.2013
Skutki zdarzenia po dniu bilansowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (817) z dnia 10.09.2013
Jak ująć w księgach wierzyciela korektę VAT należnego z tytułu ulgi na złe długi?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (353) z dnia 1.09.2013
Skierowanie roszczenia na drogę postępowania sądowego
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2013 - Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych - wybrane zagadnienia
Orzeczenie przez sąd nakazu zapłaty oraz wszczęcie postępowania egzekucyjnego
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2013 - Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych - wybrane zagadnienia
Ewidencja księgowa operacji dotyczących funduszu alimentacyjnego
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2013 - Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych - wybrane zagadnienia
Umorzenie należności z tytułu odsetek za zwłokę w księgach samorządowego zakładu budżetowego
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2013 - Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych - wybrane zagadnienia
Odpis aktualizujący przeterminowaną należność
Gazeta Podatkowa nr 62 (999) z dnia 5.08.2013
Ewidencja księgowa roszczeń spornych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (351) z dnia 1.08.2013
Postępowanie naprawcze a odpis aktualizujący należności w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (350) z dnia 20.07.2013
Obowiązek tworzenia odpisów aktualizujących należności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (810) z dnia 1.07.2013
Wyksięgowanie należności od dłużnika postawionego w stan upadłości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (810) z dnia 1.07.2013
Odpis aktualizujący należność od dłużnika postawionego w stan likwidacji a koszty uzyskania przychodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (808) z dnia 10.06.2013
Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (347) z dnia 1.06.2013
Odpis należności uznanej za nieściągalną w toku egzekucji komorniczej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (346) z dnia 20.05.2013
Moment zaliczenia odpisu aktualizującego do kosztów bilansowych i podatkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (806) z dnia 20.05.2013
Należność, której otrzymanie nie jest pewne
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 32 (969) z dnia 22.04.2013 - Problemy z zapłatą należności i zobowiązań a ewidencja księgowa
Kiedy rozwiązać odpis aktualizujący należność?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 32 (969) z dnia 22.04.2013 - Problemy z zapłatą należności i zobowiązań a ewidencja księgowa
Należność dochodzona na drodze sądowej i egzekucyjnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 32 (969) z dnia 22.04.2013 - Problemy z zapłatą należności i zobowiązań a ewidencja księgowa
Rozliczenie odpisów aktualizujących wartość należności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (344) z dnia 20.04.2013
Należność od dłużnika postawionego w stan upadłości
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2013 - Koszty i przychody bilansowe - zasady ewidencji i rozliczania
Kara naliczana firmie budowlanej za nieterminowe wykonanie robót
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2013 - Koszty i przychody bilansowe - zasady ewidencji i rozliczania
Należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług umorzone, przedawnione lub nieściągalne
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2013 - Koszty i przychody bilansowe - zasady ewidencji i rozliczania
Sprzedaż wierzytelności własnej
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2013 - Koszty i przychody bilansowe - zasady ewidencji i rozliczania
Aktualizacja wartości należności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (802) z dnia 10.04.2013
Dochodzenie należności na drodze sądowej
Gazeta Podatkowa nr 26 (963) z dnia 2.04.2013
Rozwiązanie odpisu aktualizującego należności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (801) z dnia 1.04.2013
Skierowanie roszczenia na drogę postępowania sądowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (343) z dnia 1.04.2013
Orzeczenie przez sąd nakazu zapłaty oraz wszczęcie postępowania egzekucyjnego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (343) z dnia 1.04.2013
Usługi zdrowotne świadczone ponad limit ustalony w kontrakcie z NFZ
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (342) z dnia 20.03.2013
Odsetki od należności objętej odpisem aktualizującym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (341) z dnia 1.03.2013
Szczególne zagadnienia dotyczące zamykania ksiąg rachunkowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (796) z dnia 10.02.2013
Należność od dłużnika postawionego w stan upadłości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (339) z dnia 1.02.2013
Utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (795) z dnia 1.02.2013
Odpisanie drobnych przeterminowanych należności w koszty
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (794) z dnia 20.01.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60