Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Rachunkowość » Zasady rachunkowości »  Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości

Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 34a obowiązującym od 1.02.2021 r. do 15.01.2023 r.
Zasady wyceny niezakończonych na dzień bilansowy usług objętych umową krótkoterminową
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (578) z dnia 20.01.2023
Jak rozumieć zasadę istotności?
Gazeta Podatkowa nr 96 (1971) z dnia 1.12.2022
Zakłócenie porównywalności danych na skutek wprowadzenia zmian w polityce rachunkowości
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2022 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2022 r.
Działalność operacyjna
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2022 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2022 r.
Zasady wyceny przychodów ze sprzedaży wyrażonych w walutach obcych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (573) z dnia 1.11.2022
Stosowanie standardów i stanowisk KSR
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 57 (1932) z dnia 18.07.2022 - Przydatne rozwiązania wynikające z krajowych standardów rachunkowości
Definicja przychodów uregulowana w prawie bilansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (565) z dnia 1.07.2022
Przychód z tytułu usługi budowlanej w księgach rachunkowych jednostki
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (1132) z dnia 10.06.2022
Metoda zysku zerowego przy rozliczaniu usług długoterminowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (1131) z dnia 1.06.2022
Ułatwienia wynikające z ustawy o rachunkowości
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022 - Z jakich uproszczeń w rachunkowości można korzystać?
Przychody z działalności podstawowej - produkcyjnej
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2022 - Rachunkowość jednostek produkcyjnych
Moment powstania przychodu bilansowego i podatkowego
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2022 - Przykłady rozliczania kosztów i przychodów na przełomie lat obrotowych
Usługi rozliczone jako kontrakty długoterminowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (113) z dnia 20.03.2022
Wybór uproszczeń wynikających z ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (557) z dnia 1.03.2022
Wycena bilansowa niezakończonych usług długoterminowych
Gazeta Podatkowa nr 5 (1880) z dnia 17.01.2022
Wymóg tworzenia rezerwy na oczekiwaną stratę na umowie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (553) z dnia 1.01.2022
Działalność operacyjna
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Roboty budowlane wykonane, ale nie w pełni zafakturowane
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (1107) z dnia 1.10.2021
Określenie możliwości stosowania uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych i mikro
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (1106) z dnia 20.09.2021
Rozliczanie kontraktów długoterminowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (1102) z dnia 10.08.2021
Krajowe standardy i stanowiska dotyczące rachunkowości
Gazeta Podatkowa nr 52 (1823) z dnia 1.07.2021
Zakłócenie porównywalności danych na skutek wprowadzenia zmian w polityce rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (540) z dnia 20.06.2021
Umowy długoterminowe - rozliczenie bilansowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (1096) z dnia 10.06.2021
Moment powstania przychodu podatkowego z tytułu usługi budowlanej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (1092) z dnia 1.05.2021
Co należy uznać za zmianę przyjętych zasad (polityki) rachunkowości według KSR nr 7?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (536) z dnia 20.04.2021
Koszty zakupu narzędzi wykorzystywanych na potrzeby świadczenia usług budowlanych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (536) z dnia 20.04.2021
Koszty usług budowlanych tylko w zespole 4
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021
Koszty pośrednie (wydziałowe) przy usługach budowlanych
Gazeta Podatkowa nr 28 (1799) z dnia 8.04.2021
Uproszczenia wynikające z ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (535) z dnia 1.04.2021
Wycena aktywów i zobowiązań na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (534) z dnia 20.03.2021
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 34a w pozostałych wersjach czasowych
Obowiązek tworzenia rezerwy na stratę oczekiwaną na umowie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (609) z dnia 1.05.2024
Rozliczenie sprzedaży towarów wraz z dodatkowymi elementami na przełomie roku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (608) z dnia 20.04.2024
Korekty wyniku finansowego o pozycje niepowodujące zmian stanu środków pieniężnych w metodzie pośredniej
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2024 - Rachunek przepływów pieniężnych za 2023 r.
Moment powstania przychodu ze sprzedaży towarów w sytuacji gdy dostawa została wstrzymana
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (604) z dnia 20.02.2024
Przychody z usług długoterminowych
Gazeta Podatkowa nr 2 (2085) z dnia 4.01.2024
Zakłócenie porównywalności danych na skutek wprowadzenia zmian w polityce rachunkowości
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Działalność operacyjna
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Indywidualne usługi projektowe dewelopera
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1182) z dnia 1.11.2023
Zasada istotności a sporządzenie sprawozdania finansowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (2066) z dnia 30.10.2023 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok
Wybrane problemy dotyczące momentu ujęcia przychodu ze sprzedaży towarów i jego korekty
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (594) z dnia 20.09.2023
Wycena przychodów w walucie obcej z uwzględnieniem płatności zaliczkowych
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2023 - Pozycje i transakcje w walucie obcej według ustawy o rachunkowości i MSR
Definicja i moment powstania przychodu ze sprzedaży
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2023 - Przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej - wybrane zagadnienia
Zmiana zasad (polityki) rachunkowości
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2023 - Jak sporządzić politykę rachunkowości jednostki?
Przychód ze sprzedaży usługi powiązanej ze sprzedażą dobra
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (584) z dnia 20.04.2023
Usługi długoterminowe - szczególne zasady rozliczeń
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1161) z dnia 1.04.2023
Uproszczenia możliwe do zastosowania w świetle przepisów ustawy o rachunkowości
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 3 z dnia 1.02.2023
Regulacje KSR nr 15 w zakresie wyceny przychodów w walucie obcej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (579) z dnia 1.02.2023
Przychody działalności operacyjnej w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021
Moment powstania przychodu ze sprzedaży
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (530) z dnia 20.01.2021
Uregulowania prawne w kwestii ustalania przychodów i kosztów umów długoterminowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (530) z dnia 20.01.2021
Metody ustalania przychodu z wykonania niezakończonej usługi
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (530) z dnia 20.01.2021
Sposoby ustalania stopnia zaawansowania realizacji usługi
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (530) z dnia 20.01.2021
Wymóg tworzenia rezerwy na oczekiwaną stratę na umowie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (530) z dnia 20.01.2021
Wycena bilansowa niezakończonych usług długoterminowych
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021
Działalność operacyjna
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2020 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2020 r.
Definicja i moment powstania przychodu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (525) z dnia 1.11.2020
Przychody w jednostkach prowadzących działalność usługową
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (525) z dnia 1.11.2020
Szacowanie przychodu z tytułu usług długoterminowych a podstawa opodatkowania CIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (1060) z dnia 10.06.2020
Przychody z wykonania długoterminowych, niezakończonych usług na dzień bilansowy
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2020 - Działalność produkcyjna i usługowa w księgach rachunkowych
Sposoby ustalania stopnia zaawansowania realizacji usługi
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2020 - Działalność produkcyjna i usługowa w księgach rachunkowych
Metody ustalania przychodu z wykonania niezakończonej usługi
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2020 - Działalność produkcyjna i usługowa w księgach rachunkowych
Uproszczenia w wycenie niezakończonych na dzień bilansowy umów długoterminowych
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2020 - Działalność produkcyjna i usługowa w księgach rachunkowych
Cel i zakres KSR nr 3 "Niezakończone usługi budowlane"
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (513) z dnia 1.05.2020
Koszty poniesione na przełomie dwóch lat obrotowych dotyczące usługi sprzedanej w styczniu 2020 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1053) z dnia 1.04.2020
Zmiana zasad (polityki) rachunkowości
Gazeta Podatkowa nr 12 (1678) z dnia 10.02.2020
Zestawienie uproszczeń w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Działalność operacyjna
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Ustalanie polityki rachunkowości jednostki
Gazeta Podatkowa nr 57 (1619) z dnia 18.07.2019
Przychody ze sprzedaży w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 30 (1592) z dnia 15.04.2019
Opis informacji podawanych we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (487) z dnia 1.04.2019
Moment powstania przychodu ze sprzedaży
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2019 - Koszty i przychody na przełomie roku
Działalność operacyjna
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Konta do ewidencji przychodów ze sprzedaży
Gazeta Podatkowa nr 81 (1538) z dnia 8.10.2018
Zasady ujmowania przychodów ze sprzedaży
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2018 - Przychody ze sprzedaży według ustawy o rachunkowości i MSR
Ustalenie przychodów z kontraktów długoterminowych
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2018 - Przychody ze sprzedaży według ustawy o rachunkowości i MSR
Przychód z tytułu świadczenia usług ciągłych
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2018 - Przychody ze sprzedaży według ustawy o rachunkowości i MSR
Zmiana zasad (polityki) rachunkowości
Gazeta Podatkowa nr 70 (1527) z dnia 30.08.2018
Ewidencjonowanie w księgach usług projektowych
Gazeta Podatkowa nr 69 (1526) z dnia 27.08.2018
Pojęcie zapasów i ich wycena w księgach rachunkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 49 (1506) z dnia 18.06.2018 - Ujęcie księgowe zapasów
Uregulowania prawne w kwestii ustalania przychodów i kosztów umów długoterminowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (466) z dnia 20.05.2018
Przychody z wykonania długoterminowych, niezakończonych usług na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (466) z dnia 20.05.2018
Uproszczenia w wycenie niezakończonych na dzień bilansowy umów długoterminowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (466) z dnia 20.05.2018
Koszty i przychody z wykonania długoterminowej usługi budowlanej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (465) z dnia 1.05.2018
Jak klasyfikować umowy długoterminowe dla celów bilansowych?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (982) z dnia 10.04.2018
Ustalenie podatku odroczonego, gdy przychód podatkowy wyprzedza przychód bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (462) z dnia 20.03.2018
Przychód z niezakończonych na dzień bilansowy usług budowlanych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (461) z dnia 1.03.2018
Moment powstania przychodu ze sprzedaży
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (458) z dnia 20.01.2018
Działalność operacyjna
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Zapasy na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 96 (1450) z dnia 30.11.2017
Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych oraz sporządzaniu sprawozdań finansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (454) z dnia 20.11.2017
Koszty wykonania usługi sprzedanej w kolejnym miesiącu (pytanie z forum internetowego - www.gofin.forum.pl)
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (964) z dnia 10.10.2017
Jak księgować usługi długoterminowe?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 50 (1404) z dnia 22.06.2017 - Działalność usługowa w księgach rachunkowych
Działalność usługowa rozliczana tylko w zespole 4
Gazeta Podatkowa nr 39 (1393) z dnia 15.05.2017
Moment powstania przychodu ze sprzedaży towarów i usług
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (441) z dnia 1.05.2017
Usługi długoterminowe
Gazeta Podatkowa nr 27 (1381) z dnia 3.04.2017
Przychody ze sprzedaży usług ciągłych na przełomie okresu sprawozdawczego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (436) z dnia 20.02.2017
Ogólne zasady stosowania uproszczeń przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1367) z dnia 13.02.2017 - Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2017 roku
Wycena bilansowa niezakończonych usług długoterminowych
Gazeta Podatkowa nr 9 (1363) z dnia 30.01.2017
Działalność operacyjna
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2016 - Jak sporządzić bilans i rachunek zysków i strat za 2016 r.?
Prezentacja zapasów na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 94 (1344) z dnia 24.11.2016
Usługi w toku na koniec roku obrotowego
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 32 z dnia 10.11.2016 - Sprawozdanie finansowe za 2016 r. - wybrane zagadnienia
Opracowanie polityki rachunkowości jednostki
Gazeta Podatkowa nr 75 (1325) z dnia 19.09.2016
Przychód z tytułu usług najmu/dzierżawy
Dodatek nr 19 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 21 z dnia 20.07.2016 - Najem, dzierżawa, użyczenie - PIT, CIT,VAT, ewidencja księgowa
Ujęcie usługi księgowej w księgach rachunkowych biura rachunkowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (918) z dnia 1.07.2016
Przychody ze sprzedaży towarów w jednostce handlowej
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2016 - Rachunkowość w jednostkach handlowych
Usługi budowlane i budowlano-montażowe w ewidencji księgowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (917) z dnia 20.06.2016
Ujęcie w księgach rachunkowych sprzedaży eksportowej na przykładach liczbowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (418) z dnia 20.05.2016
Ujęcie usług ciągłych w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (914) z dnia 20.05.2016
Ewidencja księgowa usług projektowych
Gazeta Podatkowa nr 40 (1290) z dnia 19.05.2016
Usługi w toku na koniec roku obrotowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (912) z dnia 1.05.2016
Niewycenianie przychodów i kosztów długoterminowych usług budowlanych
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2016 - Jednostki małe i jednostki mikro, czyli jak uprościć rachunkowość w 2016 r.
Przychód ustalony na dzień bilansowy z tytułu niezakończonej usługi budowlanej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (415) z dnia 1.04.2016
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2016 - Zasady sporządzania rachunku przepływów pieniężnych krok po kroku
Niezakończone długoterminowe usługi budowlane na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 8 (1258) z dnia 28.01.2016
Działalność operacyjna
Dodatek nr 18 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2015 - Rachunek zysków i strat oraz bilans za 2015 r. z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym
Przychody w świetle ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (408) z dnia 20.12.2015
Informacje i objaśnienia do bilansu
Dodatek nr 17 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2015 - Informacja dodatkowa wraz z notami dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji (po zmianach)
Niezakończone usługi na dzień bilansowy
Dodatek nr 32 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2015 - Sprawozdanie finansowe za 2015 rok - wybrane zagadnienia
Usługi w toku na koniec roku obrotowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (888) z dnia 1.09.2015
Koszt wytworzenia i przychód ze sprzedaży wyrobów wykonanych na indywidualne zamówienie
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2015 - Rachunkowość w jednostkach produkcyjnych - wybrane zagadnienia
Definicja przychodów określona w ustawie o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (394) z dnia 20.05.2015
Inne ustalenia zawarte w polityce rachunkowości
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 39 (1184) z dnia 14.05.2015 - Opracowanie polityki rachunkowości
Jakie uproszczenia można zamieścić w polityce rachunkowości?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 39 (1184) z dnia 14.05.2015 - Opracowanie polityki rachunkowości
Koszt transportu kontenera po okresie dzierżawy
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2015 - Leasing, najem i dzierżawa w księgach rachunkowych
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (391) z dnia 1.04.2015
Moment powstania i ujęcia przychodów ze sprzedaży
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2015 - Ewidencja operacji gospodarczych na przełomie dwóch lat obrotowych
Ogólne zasady stosowania uproszczeń
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (1162) z dnia 26.02.2015 - Uproszczenia stosowane w rachunkowości
Charakterystyka poszczególnych segmentów rachunku zysków i strat
Dodatek nr 17 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2014 - Sprawozdanie finansowe za 2014 r. - najciekawsze zagadnienia
Moment powstania przychodu ze sprzedaży dla celów bilansowych i podatkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (384) z dnia 20.12.2014
Rozliczenie kosztów umowy zlecenia poniesionych w celu wykonania usługi
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (384) z dnia 20.12.2014
Co powinna zawierać polityka rachunkowości?
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2014 - Polityka rachunkowości jednostki - jak ustalić i zmienić stosowane zasady?
Jakich zmian nie uznaje się za zmiany polityki rachunkowości?
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2014 - Polityka rachunkowości jednostki - jak ustalić i zmienić stosowane zasady?
KRAJOWY STANDARD RACHUNKOWOŚCI NR 7 (WYCIĄG)
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2014 - Polityka rachunkowości jednostki - jak ustalić i zmienić stosowane zasady?
Ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (845) z dnia 20.06.2014
Ewidencja materiałów zużytych podczas wykonywania usług budowlanych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (368) z dnia 20.04.2014
Zmiana zasad (polityki) rachunkowości
Gazeta Podatkowa nr 29 (1070) z dnia 10.04.2014
Przychody i koszty dotyczące długoterminowych usług budowlanych
Gazeta Podatkowa nr 10 (1051) z dnia 3.02.2014
Koszt wytworzenia i przychód ze sprzedaży wyrobów wykonanych na indywidualne zamówienie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (361) z dnia 1.01.2014
Charakterystyka poszczególnych segmentów rachunku zysków i strat
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Koszty dokończenia zafakturowanej usługi projektowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (801) z dnia 1.04.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60