Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Rachunkowość » Zasady rachunkowości »  Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości

Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 30 obowiązującym od 1.02.2021 r. do 15.01.2023 r.
Wycena aktywów i pasywów w bilansie za 2022 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (1154) z dnia 20.01.2023
Stornowanie różnic kursowych z wyceny bilansowej
Gazeta Podatkowa nr 6 (1985) z dnia 19.01.2023
Zaliczki w walucie obcej nie podlegają wycenie na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 3 (1982) z dnia 9.01.2023
Ujęcie w księgach zapłaty faktury w euro z rachunku bieżącego
Gazeta Podatkowa nr 3 (1982) z dnia 9.01.2023
Wycena bilansowa zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz ich prezentacja w bilansie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (576) z dnia 20.12.2022
Zapasy na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 100 (1975) z dnia 15.12.2022
Wartości niematerialne i prawne
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2022 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2022 r.
Rzeczowe aktywa trwałe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2022 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2022 r.
Należności długoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2022 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2022 r.
Zapasy
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2022 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2022 r.
Należności krótkoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2022 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2022 r.
Inwestycje krótkoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2022 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2022 r.
Zobowiązania długoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2022 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2022 r.
Zobowiązania krótkoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2022 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2022 r.
Działalność finansowa
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2022 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2022 r.
Kurs waluty obowiązujący w dniu przeprowadzenia operacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (573) z dnia 1.11.2022
Zasady wyceny przychodów ze sprzedaży wyrażonych w walutach obcych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (573) z dnia 1.11.2022
Ewidencja księgowa otrzymanej zaliczki w walucie obcej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1146) z dnia 1.11.2022
Rozliczenie zapłaty należności wyrażonej w walucie obcej
Gazeta Podatkowa nr 87 (1962) z dnia 31.10.2022
Faktura w walucie obcej - wycena dla celów rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1145) z dnia 20.10.2022
Wycena rozrachunków i powstanie różnic kursowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 84 (1959) z dnia 20.10.2022 - Różnice kursowe - wybrane zagadnienia
Wycena faktury za import usług dla celów VAT i księgowych
Gazeta Podatkowa nr 83 (1958) z dnia 17.10.2022
Jak wycenić przychód z tytułu odsetek dopisanych przez bank do rachunku walutowego?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (571) z dnia 1.10.2022
Podatkowo-księgowe rozliczenie różnic kursowych od kwoty VAT
Gazeta Podatkowa nr 76 (1951) z dnia 22.09.2022
Wycena wpływu pożyczki w walucie obcej na rachunek bankowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (570) z dnia 20.09.2022
Pożyczka zaciągnięta w walucie obcej i jej zwrot w złotówkach
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (570) z dnia 20.09.2022
Oddział prowadzący tzw. rachunek przychodów i rozchodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (1141) z dnia 10.09.2022
Ujęcie w księgach przez podatnika opodatkowanego estońskim CIT faktury walutowej za zakupioną usługę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (1140) z dnia 1.09.2022
Ujęcie eksportu towarów w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (568) z dnia 20.08.2022
Różnica między wyceną dostawy i faktury za zakup towarów
Gazeta Podatkowa nr 65 (1940) z dnia 16.08.2022
Czy zwrot zaliczki skutkuje powstaniem różnic kursowych w księgach?
Gazeta Podatkowa nr 65 (1940) z dnia 16.08.2022
Zakupy gotówkowe oraz zapłata zobowiązań z rachunku walutowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (1137) z dnia 1.08.2022
Należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług w walucie obcej
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2022 - Transakcje w walutach obcych
Rozliczanie w drodze kompensaty należności w złotówkach oraz zobowiązania w walucie obcej
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2022 - Transakcje w walutach obcych
Rozliczenie zakupu środka trwałego poprzedzonego zaliczką w walucie obcej
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2022 - Transakcje w walutach obcych
Kurs waluty przyjęty do przeliczenia kwoty rabatu wyrażonej w walucie obcej
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2022 - Transakcje w walutach obcych
Wycena i ujęcie w księgach zaliczki otrzymanej na poczet eksportu towarów
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2022 - Transakcje w walutach obcych
Zapłata z konta złotówkowego za fakturę wyrażoną w walucie obcej
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2022 - Transakcje w walutach obcych
Zwrot zaliczki w walucie obcej, w sytuacji gdy transakcja nie doszła do skutku
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2022 - Transakcje w walutach obcych
Wycena rozrachunków w walucie obcej na dzień bilansowy
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2022 - Transakcje w walutach obcych
Koszty zagranicznej podróży służbowej
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2022 - Transakcje w walutach obcych
Środki pieniężne na rachunku walutowym
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2022 - Transakcje w walutach obcych
Skutki braku przeliczenia aktywów netto na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (565) z dnia 1.07.2022
Kurs stosowany do wyceny na dzień bilansowy pożyczki udzielonej w walucie obcej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (564) z dnia 20.06.2022
Problematyczne pozycje w sprawozdaniu finansowym za 2021 r. (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 45 (1920) z dnia 6.06.2022
Rozliczenie kosztów zagranicznych podróży służbowych
Gazeta Podatkowa nr 41 (1916) z dnia 23.05.2022
Otrzymanie należności/zapłata zobowiązania za pośrednictwem rachunku walutowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (1130) z dnia 20.05.2022
Wycena i ujęcie w księgach zaliczki otrzymanej na poczet eksportu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (561) z dnia 1.05.2022
Nowości przy opóźnieniu w transakcjach handlowych
Gazeta Podatkowa nr 34 (1909) z dnia 28.04.2022
Rozrachunki w walucie obcej z kontrahentem krajowym
Gazeta Podatkowa nr 33 (1908) z dnia 25.04.2022
Rozliczenie importu towarów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 32 (1907) z dnia 21.04.2022 - VAT w eksporcie i imporcie najciekawsze problemy
Wartość nominalna należności i zobowiązań wyrażonych w walucie obcej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (560) z dnia 20.04.2022
Wycena rozrachunków na dzień bilansowy w kwocie wymaganej lub wymagającej zapłaty
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (560) z dnia 20.04.2022
Zapłata w walucie obcej za fakturę wystawioną w złotych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (560) z dnia 20.04.2022
Wycena rozrachunków i powstanie różnic kursowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (1126) z dnia 10.04.2022
Rozliczenie eksportu towarów w VAT i księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 25 (1900) z dnia 28.03.2022
Ewidencja wpłaty należności do kasy walutowej, a następnie z kasy na rachunek walutowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 24 (1899) z dnia 24.03.2022 - Różnice kursowe w księgach rachunkowych
Ujęcie wpływu należności w ratach na rachunek walutowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 24 (1899) z dnia 24.03.2022 - Różnice kursowe w księgach rachunkowych
Przychód z tytułu kary umownej w walucie obcej i jego korekta
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 24 (1899) z dnia 24.03.2022 - Różnice kursowe w księgach rachunkowych
Odsetki od lokaty walutowej w księgach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 24 (1899) z dnia 24.03.2022 - Różnice kursowe w księgach rachunkowych
Zapłata zobowiązania w euro z rachunku w złotych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 24 (1899) z dnia 24.03.2022 - Różnice kursowe w księgach rachunkowych
Uregulowanie zobowiązania z rachunku walutowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 24 (1899) z dnia 24.03.2022 - Różnice kursowe w księgach rachunkowych
Ujęcie w księgach zapłaconej kary umownej w euro
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 24 (1899) z dnia 24.03.2022 - Różnice kursowe w księgach rachunkowych
Jak wyceniać i księgować prowizję pobraną z rachunku walutowego?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 24 (1899) z dnia 24.03.2022 - Różnice kursowe w księgach rachunkowych
Księgowe skutki informacji z banku o stanie konta walutowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 24 (1899) z dnia 24.03.2022 - Różnice kursowe w księgach rachunkowych
Ustalenie na dzień bilansowy wartości udziałów posiadanych w podmiotach zagranicznych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (558) z dnia 20.03.2022
Wycena na dzień bilansowy zaliczki wpłaconej w walucie obcej na poczet zakupu towarów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (558) z dnia 20.03.2022
Prezentacja różnic kursowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1891) z dnia 24.02.2022 - Bilans oraz rachunek zysków i strat dotyczące 2021 r.
Ujęcie faktur zbiorczych oraz ich korekt w ewidencji księgowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1121) z dnia 20.02.2022
Czy wyceniać zaliczki w walucie obcej na dzień bilansowy?
Gazeta Podatkowa nr 10 (1885) z dnia 3.02.2022
Zapisy księgowe dokonywane pod datą skierowania należności na drogę sądową
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (555) z dnia 1.02.2022
Koszty sądowe poniesione w walucie obcej w związku z dochodzeniem należności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (555) z dnia 1.02.2022
Zasady wyceny operacji gospodarczych dokonywanych za pośrednictwem platformy płatności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (554) z dnia 20.01.2022
Kurs stosowany do wyceny bilansowej należności i zobowiązań wyrażonych w walutach obcych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (554) z dnia 20.01.2022
Ustalenie kwoty wymaganej lub wymagającej zapłaty na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (554) z dnia 20.01.2022
Przykłady liczbowe ilustrujące ewidencję księgową różnic kursowych z wyceny bilansowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (554) z dnia 20.01.2022
Wycena bilansowa pozycji aktywów i pasywów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (1118) z dnia 20.01.2022
Wycena bilansowa aktywów i pasywów wyrażonych w walucie obcej
Gazeta Podatkowa nr 1 (1876) z dnia 3.01.2022
Jak wycenić walutę obcą zakupioną w banku i przekazaną na rachunek walutowy?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (553) z dnia 1.01.2022
Opłata pobierana przez bank za utrzymywanie wysokiego salda na rachunku walutowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (553) z dnia 1.01.2022
Ujęcie różnic kursowych dla celów ustalenia dochodu rocznego
Dodatek nr 36 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2021 - Ustalanie dochodu za 2021 r. - wybrane zagadnienia
Zasady wyceny operacji na rachunku walutowym w ciągu roku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (552) z dnia 20.12.2021
Wycena środków pieniężnych na rachunku walutowym na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (552) z dnia 20.12.2021
Zakup towaru na terenie UE udokumentowany fakturą zawierającą podatek od wartości dodanej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1115) z dnia 20.12.2021
Materiały i towary na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 97 (1868) z dnia 6.12.2021
Bieżąca i bilansowa wycena rozrachunków oraz powstanie różnic kursowych
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2021 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2021 r. - wybrane zagadnienia
Ewidencja księgowa różnic kursowych
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2021 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2021 r. - wybrane zagadnienia
Wycena rozrachunków z kontrahentami na dzień ich powstania według wartości nominalnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (551) z dnia 1.12.2021
Wycena należności i zobowiązań na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (551) z dnia 1.12.2021
Inwentaryzacja i prezentacja w bilansie sald figurujących na rachunkach bankowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (551) z dnia 1.12.2021
Wartości niematerialne i prawne
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Rzeczowe aktywa trwałe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Należności długoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Zapasy
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Należności krótkoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Inwestycje krótkoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Zobowiązania długoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Zobowiązania krótkoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Działalność finansowa
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Ujęcie różnic kursowych dla celów bilansowych oraz sporządzenia zeznania CIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1110) z dnia 1.11.2021
Wycena rozchodu środków z rachunku walutowego z tytułu zapłaty za zamówiony towar
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (548) z dnia 20.10.2021
Różnice kursowe od własnych środków pieniężnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (548) z dnia 20.10.2021
Zwrot środków, gdy transakcja nie doszła do skutku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (548) z dnia 20.10.2021
Należności celne z tytułu zakupu towarów od kontrahenta spoza Unii Europejskiej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (548) z dnia 20.10.2021
Ewidencjonowanie importu towarów w księgach oraz JPK_VAT
Gazeta Podatkowa nr 81 (1852) z dnia 11.10.2021
Wycena faktury w walucie obcej dla celów bilansowych
Dodatek nr 28 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 z dnia 1.10.2021 - Rozliczanie transakcji walutowych - podatki i ewidencja księgowa
Wycena przez nabywcę faktury otrzymanej w walucie obcej - dla celów bilansowych
Dodatek nr 28 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 z dnia 1.10.2021 - Rozliczanie transakcji walutowych - podatki i ewidencja księgowa
Wycena kosztu poniesionego w walucie obcej, gdy data wystawienia faktury różni się od daty sprzedaży
Dodatek nr 28 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 z dnia 1.10.2021 - Rozliczanie transakcji walutowych - podatki i ewidencja księgowa
Kompensata należności i zobowiązań wyrażonych w różnych walutach
Dodatek nr 28 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 z dnia 1.10.2021 - Rozliczanie transakcji walutowych - podatki i ewidencja księgowa
Kurs waluty stosowany do przeliczenia kosztów zagranicznej podróży służbowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (547) z dnia 1.10.2021
Ujęcie faktury korygującej WDT w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (1107) z dnia 1.10.2021
Ustalenie ceny ewidencyjnej towarów kupowanych w walucie obcej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (546) z dnia 20.09.2021
Operacje na rachunku walutowym w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 74 (1845) z dnia 16.09.2021
Rozliczenie rozrachunków z tytułu dostaw i usług w drodze kompensaty
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (545) z dnia 1.09.2021
Sprzedaż towarów i usług w walucie obcej pomiędzy podmiotami krajowymi
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (545) z dnia 1.09.2021
Przepadek zaliczki wpłaconej na poczet importu towarów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (545) z dnia 1.09.2021
Kompensata należności i zobowiązań wyrażonych w różnych walutach
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (1103) z dnia 20.08.2021
Kurs waluty przyjęty do przeliczenia kwoty rabatu wyrażonej w walucie obcej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (542) z dnia 20.07.2021
Wycena przychodu w walucie obcej dla celów bilansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (540) z dnia 20.06.2021
Kurs stosowany do przeliczenia na walutę polską spłaty należności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (540) z dnia 20.06.2021
Rozliczenie różnic kursowych na przykładach liczbowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (540) z dnia 20.06.2021
Prezentacja w bilansie aktywów pieniężnych oraz innych inwestycji krótkoterminowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (538) z dnia 20.05.2021
Ewidencja rozrachunków z odbiorcami i dostawcami
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 40 (1811) z dnia 20.05.2021 - Rozrachunki z kontrahentami w księgach rachunkowych
Odstąpienie od kary umownej w ewidencji księgowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 40 (1811) z dnia 20.05.2021 - Rozrachunki z kontrahentami w księgach rachunkowych
Kompensata rozrachunków w walucie obcej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 40 (1811) z dnia 20.05.2021 - Rozrachunki z kontrahentami w księgach rachunkowych
Różnice kursowe z faktury dla kontrahenta krajowego wystawionej w euro
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 37 (1808) z dnia 10.05.2021 - Wybrane przypadki różnic między ujęciem bilansowym a podatkowym
Zapłata kartą płatniczą w obcej walucie z rachunku złotówkowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (537) z dnia 1.05.2021
Wycena bilansowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (1092) z dnia 1.05.2021
Import towarów - ewidencja księgowa w przypadku zapłaty cła przez eksportera
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (1091) z dnia 20.04.2021
Ujęcie w księgach importowanych towarów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021 - Rachunkowość jednostek handlowych
Import towarów z USA
Gazeta Podatkowa nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021
Przepisy ustawy o rachunkowości odnoszące się do zasady ostrożności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (534) z dnia 20.03.2021
Bilansowe ujęcie wpłaconej zaliczki w walucie obcej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (1788) z dnia 1.03.2021 - Zasady prezentacji i wycena aktywów i pasywów w bilansie
Data rozliczenia wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
Gazeta Podatkowa nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021
Obowiązek wyceny waluty na dzień bilansowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 12 (1783) z dnia 11.02.2021 - Uproszczenia w sprawozdaniu finansowym za 2020 rok
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 30 w pozostałych wersjach czasowych
Rozliczenie rozrachunków wyrażonych w walutach obcych w drodze kompensaty
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (611) z dnia 1.06.2024
Przesunięcie środków pomiędzy rachunkami bankowymi prowadzonymi w innych walutach obcych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (611) z dnia 1.06.2024
Kurs waluty stosowany do rozliczeń dotyczących lokaty walutowej
Gazeta Podatkowa nr 43 (2126) z dnia 27.05.2024
Wycena transakcji w walucie obcej dla celów bilansowych
Dodatek nr 18 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 z dnia 20.05.2024 - Transakcje w walucie obcej - podatki i ewidencja księgowa
Zasady wyceny zakupu towaru/usługi w walucie obcej - dla celów bilansowych
Dodatek nr 18 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 z dnia 20.05.2024 - Transakcje w walucie obcej - podatki i ewidencja księgowa
Ujęcie w księgach opłaty za prowadzenie rachunku walutowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (610) z dnia 20.05.2024
Rozliczenie prowizji potrąconej przez bank zagraniczny z kwoty należności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (610) z dnia 20.05.2024
Wpływ zapłaty za fakturę w złotówkach na rachunek walutowy
Gazeta Podatkowa nr 32 (2115) z dnia 18.04.2024
Różnice kursowe przy zwrocie zaliczki
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 31 (2114) z dnia 15.04.2024 - Rozrachunki z kontrahentami w księgach rachunkowych
Powstanie różnic kursowych w związku z wyceną rozrachunków na dzień bilansowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (1198) z dnia 10.04.2024
Wycena operacji walutowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 25 (2108) z dnia 25.03.2024 - Księgi rachunkowe i estoński CIT
Skutki sprzedaży środka trwałego w bilansie oraz rachunku zysków i strat
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (606) z dnia 20.03.2024
Korekty wyniku finansowego o pozycje niepowodujące zmian stanu środków pieniężnych w metodzie pośredniej
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2024 - Rachunek przepływów pieniężnych za 2023 r.
Ustalanie per salda różnic kursowych celem prezentacji w rachunku zysków i strat
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (605) z dnia 1.03.2024
Rozwiązania księgowe dla firm na estońskim CIT
Gazeta Podatkowa nr 18 (2101) z dnia 29.02.2024
Sprzedaż waluty w kantorze a ustalenie różnic kursowych w księgach
Gazeta Podatkowa nr 17 (2100) z dnia 26.02.2024
Różnice kursowe w rachunku zysków i strat
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (2099) z dnia 22.02.2024 - Koszty i przychody w rachunku zysków i strat za 2023 r.
Zasady bieżącej wyceny operacji wyrażonych w walutach obcych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1193) z dnia 20.02.2024
Wycena na dzień bilansowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1193) z dnia 20.02.2024
Powstanie różnic kursowych (bilansowych i wynikowych)
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1193) z dnia 20.02.2024
Różnice kursowe powstałe na rozrachunkach w ujęciu bilansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (603) z dnia 1.02.2024
Różnice kursowe z wyceny bilansowej
Gazeta Podatkowa nr 8 (2091) z dnia 25.01.2024
Umorzenie zobowiązań w wyniku postępowania restrukturyzacyjnego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (601) z dnia 1.01.2024
Transakcja wymiany waluty obcej na inną walutę obcą
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (601) z dnia 1.01.2024
Kurs stosowany do przeliczenia wydatków kwalifikowanych wyrażonych w walucie obcej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (601) z dnia 1.01.2024
Sporządzenie inwentarza i jego wycena
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (600) z dnia 20.12.2023
Ujęcie i wycena eksportu w księgach rachunkowych według KSR
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (600) z dnia 20.12.2023
Materiały i towary w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 97 (2076) z dnia 4.12.2023
Bieżąca i bilansowa wycena rozrachunków oraz powstanie różnic kursowych
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2023 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2023 r.
Ewidencja księgowa różnic kursowych
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2023 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2023 r.
Wartości niematerialne i prawne
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Rzeczowe aktywa trwałe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Należności długoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Zapasy
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Należności krótkoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Inwestycje krótkoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Zobowiązania długoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Zobowiązania krótkoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Działalność finansowa
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Zasady wyceny zakupu towaru/usługi w walucie obcej - dla celów bilansowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (1184) z dnia 20.11.2023
Zaliczka
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2023 - Podróże służbowe, w tym kierowców
Wycena transakcji w walucie obcej dla celów bilansowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (1183) z dnia 10.11.2023
Kompensata rozrachunków w walucie obcej
Gazeta Podatkowa nr 90 (2069) z dnia 9.11.2023
Bilansowe zasady wyceny rat leasingowych w walucie obcej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (597) z dnia 1.11.2023
Wycena bilansowa środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (597) z dnia 1.11.2023
Wycena bilansowa środków pieniężnych na rachunku bankowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (597) z dnia 1.11.2023
Wycena bilansowa środków pieniężnych w kasie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (597) z dnia 1.11.2023
Operacje na rachunku walutowym w księgach
Gazeta Podatkowa nr 86 (2065) z dnia 26.10.2023
Zapłata zobowiązania w euro z rachunku złotówkowego w księgach
Gazeta Podatkowa nr 82 (2061) z dnia 12.10.2023
Obrót gotówkowy w firmie
Gazeta Podatkowa nr 81 (2060) z dnia 9.10.2023
Ewidencja księgowa faktury wystawionej przed wykonaniem usługi/wydaniem towaru
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (1179) z dnia 1.10.2023
Przewalutowanie zaliczki wpłaconej na poczet usługi w walucie obcej na inną walutę obcą
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (2057) z dnia 28.09.2023 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
Zakup środka trwałego w ramach WNT poprzedzony zaliczką
Gazeta Podatkowa nr 75 (2054) z dnia 18.09.2023
Ujęcie w księgach zwrotu nadpłaconej należności w euro
Gazeta Podatkowa nr 73 (2052) z dnia 11.09.2023
Cena nabycia środka trwałego wyrażona w walucie obcej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (593) z dnia 1.09.2023
Zasady przeliczenia na walutę polską transakcji wyrażonych w walutach obcych
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2023 - Pozycje i transakcje w walucie obcej według ustawy o rachunkowości i MSR
Rozliczanie różnic kursowych
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2023 - Pozycje i transakcje w walucie obcej według ustawy o rachunkowości i MSR
Wycena przychodów w walucie obcej z uwzględnieniem płatności zaliczkowych
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2023 - Pozycje i transakcje w walucie obcej według ustawy o rachunkowości i MSR
Wycena kosztu w walucie obcej
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2023 - Pozycje i transakcje w walucie obcej według ustawy o rachunkowości i MSR
Przewalutowanie zaliczki wpłaconej na poczet usługi w walucie obcej na inną walutę obcą
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2023 - Pozycje i transakcje w walucie obcej według ustawy o rachunkowości i MSR
Skutki otrzymania od udziałowca pożyczki w walucie obcej
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2023 - Pozycje i transakcje w walucie obcej według ustawy o rachunkowości i MSR
Metody wyceny operacji gospodarczych na rachunku walutowym
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2023 - Pozycje i transakcje w walucie obcej według ustawy o rachunkowości i MSR
Zasady wyceny składników aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2023 - Pozycje i transakcje w walucie obcej według ustawy o rachunkowości i MSR
Ujęcie różnic kursowych z wyceny bilansowej
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2023 - Pozycje i transakcje w walucie obcej według ustawy o rachunkowości i MSR
Charakterystyka stosowanych w praktyce metod rozliczania różnic kursowych z wyceny bilansowej
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2023 - Pozycje i transakcje w walucie obcej według ustawy o rachunkowości i MSR
Bilansowe zasady przeliczania faktur korygujących w walucie obcej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (592) z dnia 20.08.2023
Kompensata w księgach rachunkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 63 (2042) z dnia 7.08.2023 - Płatności bezgotówkowe w księgach rachunkowych
Zapisy księgowe dotyczące lokaty na rachunku walutowym
Gazeta Podatkowa nr 59 (2038) z dnia 24.07.2023
Problemy z płatnościami a ewidencja księgowa
Gazeta Podatkowa nr 59 (2038) z dnia 24.07.2023
Kompensata wzajemnych rozrachunków w walucie obcej
Gazeta Podatkowa nr 55 (2034) z dnia 10.07.2023
Bilansowe zasady przeliczenia na walutę polską kosztów wyrażonych w walucie obcej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (589) z dnia 1.07.2023
Podróże służbowe pracowników w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 48 (2027) z dnia 15.06.2023
Dowody poniesienia kosztów będące podstawą zapisów księgowych
Gazeta Podatkowa nr 47 (2026) z dnia 12.06.2023
Wycena rzeczowych aktywów obrotowych na dzień ich nabycia lub wytworzenia
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2023 - Jak sporządzić politykę rachunkowości jednostki?
Zasady wyceny operacji na rachunku walutowym w ciągu roku obrotowego
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2023 - Jak sporządzić politykę rachunkowości jednostki?
Wycena przychodów w walucie obcej z uwzględnieniem płatności zaliczkowych
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2023 - Jak sporządzić politykę rachunkowości jednostki?
Różnice kursowe z wyceny bilansowej aktywów i zobowiązań oraz ich rozliczenie w roku następnym
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2023 - Jak sporządzić politykę rachunkowości jednostki?
Wynikowe i bilansowe rozliczanie różnic kursowych
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2023 - Jak sporządzić politykę rachunkowości jednostki?
Faktura w walucie obcej - wycena dla celów bilansowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (1166) z dnia 20.05.2023
Kredyt w walucie obcej w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 38 (2017) z dnia 11.05.2023
Początkowe ujęcie rozrachunków wyrażonych w walutach obcych
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2023 - Rozrachunki z kontrahentami w księgach rachunkowych
Wycena bilansowa rozrachunków wyrażonych w walucie obcej
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2023 - Rozrachunki z kontrahentami w księgach rachunkowych
Rozliczanie wzajemnych należności i zobowiązań w drodze kompensaty
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2023 - Rozrachunki z kontrahentami w księgach rachunkowych
Kurs walutowy do rozliczenia zagranicznej podróży służbowej pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (579) z dnia 1.05.2023
Kurs do wyceny kosztów wyrażonych w walucie obcej dla celów bilansowych i podatkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (1164) z dnia 1.05.2023
Zasady ustalania różnic kursowych dla celów podatkowych oraz rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (1164) z dnia 1.05.2023
Wpływ na rachunek euro zapłaty w złotówkach
Gazeta Podatkowa nr 31 (2010) z dnia 17.04.2023
Faktura walutowa w księgach rachunkowych podatnika opodatkowanego estońskim CIT
Dodatek nr 11 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 z dnia 20.03.2023 - Estoński CIT - wyjaśnienia resortowe, pytania i odpowiedzi
Wycena bilansowa należności krajowej, której wartość netto wyrażono w euro
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (1160) z dnia 20.03.2023
Kara umowna w walucie
Gazeta Podatkowa nr 23 (2002) z dnia 20.03.2023
Zasady wyceny faktur kosztowych w walucie obcej w świetle ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (581) z dnia 1.03.2023
Wycena bilansowa aktywów i pasywów wyrażonych w walucie obcej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1995) z dnia 23.02.2023 - Wycena na dzień bilansowy 31.12.2022 roku
Wartość nominalna należności oraz kwota wymaganej zapłaty
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (580) z dnia 20.02.2023
Przewalutowanie zaliczki wpłaconej na poczet usługi w walucie obcej na inną walutę obcą
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (580) z dnia 20.02.2023
Wycena bilansowa należności wyrażonej w walucie obcej objętej odpisem aktualizującym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (579) z dnia 1.02.2023
Regulacje KSR nr 15 w zakresie wyceny przychodów w walucie obcej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (579) z dnia 1.02.2023
Wycena zaliczek w walucie obcej według ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (579) z dnia 1.02.2023
Zwrot zaliczki w euro a różnice kursowe
Gazeta Podatkowa nr 8 (1987) z dnia 26.01.2023
Kursy walut stosowane do wyceny na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (531) z dnia 1.02.2021
Sposoby ujmowania różnic kursowych w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (531) z dnia 1.02.2021
Przedpłaty, zaliczki, zadatki wyrażone w walucie obcej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (531) z dnia 1.02.2021
Wycena kosztu poniesionego w walucie obcej, gdy data wystawienia faktury różni się od daty sprzedaży
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1083) z dnia 1.02.2021
Bieżąca i bilansowa wycena rozrachunków oraz powstanie różnic kursowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1083) z dnia 1.02.2021
Ewidencja księgowa różnic kursowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1083) z dnia 1.02.2021
Różnice kursowe z wyceny bilansowej a podatek dochodowy
Gazeta Podatkowa nr 3 (1774) z dnia 11.01.2021
Sporządzenie inwentarza oraz wycena składników aktywów i pasywów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (529) z dnia 1.01.2021
Wycena bilansowa aktywów i pasywów wyrażonych w walucie obcej
Gazeta Podatkowa nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020
Należności długo- i krótkoterminowe w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 100 (1766) z dnia 14.12.2020
Materiały i towary na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 98 (1764) z dnia 7.12.2020
Rozliczenie WNT po upływie terminu powstania obowiązku podatkowego
Gazeta Podatkowa nr 94 (1760) z dnia 23.11.2020
Rzeczowe aktywa trwałe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2020 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2020 r.
Należności długoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2020 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2020 r.
Zapasy
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2020 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2020 r.
Należności krótkoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2020 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2020 r.
Inwestycje krótkoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2020 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2020 r.
Zobowiązania długoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2020 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2020 r.
Zobowiązania krótkoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2020 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2020 r.
Po jakim kursie rozlicza się kompensatę umowną dotyczącą rozrachunków w walucie obcej?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (526) z dnia 20.11.2020
Rozliczanie w drodze kompensaty należności w złotówkach oraz zobowiązania w walucie obcej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (526) z dnia 20.11.2020
Zapłata walutą obcą należności wyrażonej w złotych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (1075) z dnia 10.11.2020
Zaliczka na zagraniczną podróż służbową
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (1753) z dnia 29.10.2020 - Podróże służbowe w księgach rachunkowych
Rozliczenie zwrotu zaliczki w różnych walutach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (1753) z dnia 29.10.2020 - Podróże służbowe w księgach rachunkowych
Kursy przyjmowane do wyceny wyciągu bankowego w euro
Gazeta Podatkowa nr 85 (1751) z dnia 22.10.2020
Kara umowna w euro
Gazeta Podatkowa nr 83 (1749) z dnia 15.10.2020
Wycena faktury w walucie obcej - dla celów bilansowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (1072) z dnia 10.10.2020
Ujęcie i wycena lokaty na rachunku walutowym
Gazeta Podatkowa nr 80 (1746) z dnia 5.10.2020
Wycena faktury w walucie obcej dla celów bilansowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (1071) z dnia 1.10.2020
Rozrachunki z kontrahentami według wytycznych KSR
Gazeta Podatkowa nr 78 (1744) z dnia 28.09.2020
Koszty zagranicznych podróży służbowych w księgach
Gazeta Podatkowa nr 78 (1744) z dnia 28.09.2020
Ujęcie księgowe operacji na rachunku walutowym
Gazeta Podatkowa nr 76 (1742) z dnia 21.09.2020
Wycena i rozliczenie zaliczki wpłaconej w walucie obcej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (522) z dnia 20.09.2020
Ewidencja księgowa dotycząca operacji gotówkowych
Gazeta Podatkowa nr 75 (1741) z dnia 17.09.2020
Jak ewidencjonować wpływ należności w ratach?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 73 (1739) z dnia 10.09.2020 - Należności z tytułu dostaw i usług w księgach rachunkowych
Przyjęcie zapłaty należności bezpośrednio do kasy walutowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 73 (1739) z dnia 10.09.2020 - Należności z tytułu dostaw i usług w księgach rachunkowych
Zwrot zaliczki w walucie obcej w księgach
Gazeta Podatkowa nr 73 (1739) z dnia 10.09.2020
Odstąpienie od kary umownej w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 69 (1735) z dnia 27.08.2020
Na jakim koncie ująć przychód z tytułu kary umownej otrzymany w walucie obcej?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (520) z dnia 20.08.2020
Ewidencja księgowa rozliczenia kosztów podróży służbowej
Gazeta Podatkowa nr 66 (1732) z dnia 17.08.2020
Podatkowa i bilansowa wycena przychodu określonego w walucie obcej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (519) z dnia 1.08.2020
Ustalanie różnic kursowych dla celów podatkowych i bilansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (519) z dnia 1.08.2020
Różnice kursowe od spłaconego zobowiązania
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 60 (1726) z dnia 27.07.2020 - Ewidencja księgowa przychodów i kosztów działalności finansowej
Jak przedstawić różnice kursowe w rachunku zysków i strat?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 60 (1726) z dnia 27.07.2020 - Ewidencja księgowa przychodów i kosztów działalności finansowej
Opłaty celne poniesione przy zakupie środka trwałego w księgach instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (518) z dnia 20.07.2020
Wycena prowizji
Gazeta Podatkowa nr 55 (1721) z dnia 9.07.2020
Kary umowne w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 53 (1719) z dnia 2.07.2020
Rozliczenie w księgach różnic kursowych z faktury regulowanej w ratach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 51 (1717) z dnia 25.06.2020 - Rozliczenie księgowe operacji w walutach obcych
Ujęcie w księgach kompensaty należności i zobowiązań wyrażonych w walucie obcej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 51 (1717) z dnia 25.06.2020 - Rozliczenie księgowe operacji w walutach obcych
Korekta kary umownej w walucie obcej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 51 (1717) z dnia 25.06.2020 - Rozliczenie księgowe operacji w walutach obcych
Księgowania związane z przyjęciem należności do kasy walutowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 51 (1717) z dnia 25.06.2020 - Rozliczenie księgowe operacji w walutach obcych
Wycena zapłaty odsetek od zobowiązania w euro
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 51 (1717) z dnia 25.06.2020 - Rozliczenie księgowe operacji w walutach obcych
Zapłata zobowiązania w euro z rachunku złotówkowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 51 (1717) z dnia 25.06.2020 - Rozliczenie księgowe operacji w walutach obcych
Czy wycenia się na dzień bilansowy zaliczkę wyrażoną w walucie obcej?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 51 (1717) z dnia 25.06.2020 - Rozliczenie księgowe operacji w walutach obcych
Ewidencja księgowa importu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (1060) z dnia 10.06.2020
Sprzedaż importowanego towaru
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (1060) z dnia 10.06.2020
Prezentacja różnic kursowych w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 46 (1712) z dnia 8.06.2020
Kompensowanie rozrachunków w różnych walutach
Gazeta Podatkowa nr 46 (1712) z dnia 8.06.2020
Ewidencja wpływu należności w ratach na rachunek walutowy
Gazeta Podatkowa nr 40 (1706) z dnia 18.05.2020
Rozliczenie w księgach rachunkowych kary umownej zapłaconej w euro
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 38 (1704) z dnia 11.05.2020 - Zasady ewidencji kosztów i przychodów pozostałej działalności operacyjnej
Cel i zakres KSR nr 13
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2020 - Działalność produkcyjna i usługowa w księgach rachunkowych
Kurs waluty obcej stosowany do wyceny otrzymanej zaliczki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (512) z dnia 20.04.2020
Ewidencja księgowa kompensaty wierzytelności oraz sposób jej udokumentowania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (512) z dnia 20.04.2020
FIFO, LIFO i kurs przeciętny na rachunku walutowym
Gazeta Podatkowa nr 31 (1697) z dnia 16.04.2020
Kompensata należności i zobowiązań w księgach
Gazeta Podatkowa nr 30 (1696) z dnia 14.04.2020
Ujemne przychody finansowe po stornie różnic kursowych
Gazeta Podatkowa nr 29 (1695) z dnia 9.04.2020
Bilansowa wycena waluty w jednostce mikro i małej
Gazeta Podatkowa nr 27 (1693) z dnia 2.04.2020
Zasady wyceny udziałów na dzień ich nabycia i na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (511) z dnia 1.04.2020
Sporządzenie sprawozdania finansowego w związku z likwidacją jednostki oraz zakończeniem roku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1053) z dnia 1.04.2020
Rozliczanie kosztów zagranicznej podróży służbowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (510) z dnia 20.03.2020
Wycena rozchodu waluty obcej z rachunku walutowego z tytułu zapłaty zobowiązania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (510) z dnia 20.03.2020
Zasady rozliczania różnic kursowych ustalonych na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 22 (1688) z dnia 16.03.2020
Rozliczenie faktury dla kontrahenta krajowego wystawionej w euro
Gazeta Podatkowa nr 17 (1683) z dnia 27.02.2020
Wycena rozrachunków i środków pieniężnych w walucie obcej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1682) z dnia 24.02.2020 - Ujęcie i wycena do bilansu aktywów i pasywów
Odpisanie przedawnionej należności
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1682) z dnia 24.02.2020 - Ujęcie i wycena do bilansu aktywów i pasywów
Wycena na dzień bilansowy zaliczki w walucie obcej
Gazeta Podatkowa nr 14 (1680) z dnia 17.02.2020
Jednostka mała a bilansowa wycena aktywów i pasywów w walucie obcej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 8 (1674) z dnia 27.01.2020 - Sporządzanie sprawozdania finansowego przez jednostki mikro i małe
Wycena na dzień bilansowy aktywów i pasywów w walucie obcej
Gazeta Podatkowa nr 8 (1674) z dnia 27.01.2020
Wyksięgowanie przedawnionej należności w walucie obcej
Gazeta Podatkowa nr 2 (1668) z dnia 7.01.2020
Wycena zobowiązań na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 101 (1663) z dnia 19.12.2019
Zasady wyceny aktywów i pasywów do bilansu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1662) z dnia 16.12.2019 - Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Urealnienie na dzień bilansowy wartości środków na rachunku walutowym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1662) z dnia 16.12.2019 - Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Ewidencja zobowiązania w euro zapłaconego z rachunku złotówkowego
Gazeta Podatkowa nr 96 (1658) z dnia 2.12.2019
Zasady wyceny należności i zobowiązań
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2019 - Sporządzanie sprawozdań finansowych za 2019 r. - wybrane zagadnienia
Zaewidencjonowanie różnic kursowych od rozrachunków
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2019 - Sporządzanie sprawozdań finansowych za 2019 r. - wybrane zagadnienia
Ewidencja faktoringu obejmującego należności w walucie obcej
Gazeta Podatkowa nr 94 (1656) z dnia 25.11.2019
Ujęcie w księgach zwrotu zaliczki w walucie obcej
Gazeta Podatkowa nr 93 (1655) z dnia 21.11.2019
Rzeczowe aktywa trwałe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Należności długoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Zapasy
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Należności krótkoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Inwestycje krótkoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Zobowiązania długoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Zobowiązania krótkoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Ujęcie kosztów wynikających z faktury zakupu w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (1039) z dnia 10.11.2019
Ewidencja księgowa kompensaty w walucie obcej
Gazeta Podatkowa nr 88 (1650) z dnia 4.11.2019
Wycena bilansowa zaliczek wpłaconych na środki trwałe w budowie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (500) z dnia 20.10.2019
Różnice kursowe powstałe od wkładu na kapitał, wniesionego w walucie obcej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (499) z dnia 1.10.2019
Kursy walut obcych stosowane do wyceny transakcji na potrzeby bilansowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (1035) z dnia 1.10.2019
Księgowania dotyczące operacji na rachunku bankowym jednostki
Gazeta Podatkowa nr 78 (1640) z dnia 30.09.2019
Ewidencja księgowa eksportu towarów
Dodatek nr 26 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 z dnia 20.09.2019 - Transakcje zagraniczne - ujęcie podatkowe i bilansowe
Rozrachunki z kontrahentami wyrażone w walutach obcych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (498) z dnia 20.09.2019
Wycena odsetek od środków na rachunku walutowym oraz prowizji za jego prowadzenie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (498) z dnia 20.09.2019
Obrót gotówkowy w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 73 (1635) z dnia 12.09.2019
Ewidencja księgowa dotycząca importu towarów
Gazeta Podatkowa nr 71 (1633) z dnia 5.09.2019
Wykazywanie różnic kursowych per saldo
Dodatek nr 13 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 16 z dnia 20.08.2019 - Podatkowe rozliczenie firmowych transakcji w walucie obcej
Ewidencja kwot z faktury wystawionej przez polski podmiot w euro
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (496) z dnia 20.08.2019
Faktura w walucie obcej od kontrahenta krajowego a bilansowe różnice kursowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (1031) z dnia 20.08.2019
Ewidencja należności w euro otrzymanej na rachunek walutowy
Gazeta Podatkowa nr 64 (1626) z dnia 12.08.2019
Kursy walut stosowane w ciągu roku obrotowego do wyceny transakcji w walutach obcych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (495) z dnia 1.08.2019
Reguły rozliczania zrealizowanych różnic kursowych określone w ustawie o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (495) z dnia 1.08.2019
Ewidencja kompensaty wzajemnych należności i zobowiązań
Gazeta Podatkowa nr 61 (1623) z dnia 1.08.2019
Kompensata należności i zobowiązań
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 55 (1617) z dnia 11.07.2019 - Księgowania dotyczące rozrachunków z dostawcami i odbiorcami
Ewidencja księgowa eksportu towarów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (1027) z dnia 10.07.2019
Odsetki w euro
Gazeta Podatkowa nr 53 (1615) z dnia 4.07.2019
Ewidencja zapłaty zobowiązania z odsetkami z rachunku walutowego
Gazeta Podatkowa nr 52 (1614) z dnia 1.07.2019
Ewidencja księgowa zakupu waluty w banku
Gazeta Podatkowa nr 51 (1613) z dnia 27.06.2019
Ujęcie księgowe skutków korekty kary umownej w walucie obcej
Gazeta Podatkowa nr 50 (1612) z dnia 24.06.2019
Zasady wyceny operacji na rachunku walutowym w ciągu roku obrotowego
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2019 - Tworzymy politykę rachunkowości
Różnice kursowe z wyceny bilansowej aktywów i zobowiązań oraz ich rozliczenie w roku następnym
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2019 - Tworzymy politykę rachunkowości
Wynikowe i bilansowe rozliczanie różnic kursowych
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2019 - Tworzymy politykę rachunkowości
Zakup i sprzedaż uprawnień do emisji CO 2 zaklasyfikowanych do inwestycji krótkoterminowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (492) z dnia 20.06.2019
Różnice kursowe, gdy fakturę wystawiono w innej walucie niż dokonano zapłaty
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (1024) z dnia 10.06.2019
Kursy stosowane do wyceny operacji na rachunku walutowym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 45 (1607) z dnia 6.06.2019 - Ujęcie w księgach rachunkowych operacji na rachunku walutowym
Różnice kursowe na rachunku walutowym od własnych środków pieniężnych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 45 (1607) z dnia 6.06.2019 - Ujęcie w księgach rachunkowych operacji na rachunku walutowym
Wycena należności otrzymanej na rachunek w euro
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 45 (1607) z dnia 6.06.2019 - Ujęcie w księgach rachunkowych operacji na rachunku walutowym
Ewidencja kary umownej wyrażonej w walucie obcej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 45 (1607) z dnia 6.06.2019 - Ujęcie w księgach rachunkowych operacji na rachunku walutowym
Księgowanie kosztów obsługi rachunku walutowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 45 (1607) z dnia 6.06.2019 - Ujęcie w księgach rachunkowych operacji na rachunku walutowym
Ujęcie w księgach zapłaty raty kredytu walutowego z odsetkami
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 45 (1607) z dnia 6.06.2019 - Ujęcie w księgach rachunkowych operacji na rachunku walutowym
Zakup waluty w banku w celu zapłaty zobowiązania
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 45 (1607) z dnia 6.06.2019 - Ujęcie w księgach rachunkowych operacji na rachunku walutowym
Wycena lokaty na rachunku walutowym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 45 (1607) z dnia 6.06.2019 - Ujęcie w księgach rachunkowych operacji na rachunku walutowym
Ujęcie w księgach odsprzedaży waluty do banku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 45 (1607) z dnia 6.06.2019 - Ujęcie w księgach rachunkowych operacji na rachunku walutowym
Obowiązek wyceny waluty na dzień bilansowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 45 (1607) z dnia 6.06.2019 - Ujęcie w księgach rachunkowych operacji na rachunku walutowym
Należności z tytułu dostaw i usług wyrażone w walutach obcych
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2019 - Należności z tytułu dostaw i usług według ustawy o rachunkowości i MSR
Prezentacja należności krótkoterminowych w bilansie
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2019 - Należności z tytułu dostaw i usług według ustawy o rachunkowości i MSR
Zaliczki otrzymane w walucie obcej
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2019 - Należności z tytułu dostaw i usług według ustawy o rachunkowości i MSR
Bilansowe i podatkowe zasady wyceny operacji wyrażonych w walutach obcych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (491) z dnia 1.06.2019
Zasady rozliczania różnic kursowych z wyceny bilansowej w świetle ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (491) z dnia 1.06.2019
Ewidencja kompensaty należności i zobowiązań w walucie obcej
Gazeta Podatkowa nr 38 (1600) z dnia 13.05.2019
Ewidencja różnic kursowych od waluty sprzedanej w kantorze
Gazeta Podatkowa nr 36 (1598) z dnia 6.05.2019
Kurs waluty stosowany do wyceny korekty przychodu
Gazeta Podatkowa nr 35 (1597) z dnia 2.05.2019
Ujęcie w księgach odsetek na rachunku bankowym
Gazeta Podatkowa nr 32 (1594) z dnia 23.04.2019
Ewidencja kosztów związanych z podróżami służbowymi pracowników
Gazeta Podatkowa nr 31 (1593) z dnia 18.04.2019
Zapłata kary umownej w euro w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 31 (1593) z dnia 18.04.2019
Ewidencja wpłaty należności bezpośrednio do kasy walutowej
Gazeta Podatkowa nr 30 (1592) z dnia 15.04.2019
Wycena kosztów zagranicznej podróży służbowej według prawa bilansowego i podatkowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (487) z dnia 1.04.2019
Faktura wystawiona w złotych, zapłata w euro a uzgodnienie salda rozrachunków
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1017) z dnia 1.04.2019
Ujęcie w księgach zapłaty zobowiązania walutą zakupioną w banku
Gazeta Podatkowa nr 26 (1588) z dnia 1.04.2019
Prezentacja zaliczek na dostawy i usługi w bilansie
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2019 - Zapasy w księgach rachunkowych i bilansie
Wycena kontraktu forward na dzień jego rozliczenia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (486) z dnia 20.03.2019
Wycena i prezentacja w bilansie zobowiązań z tytułu dostaw i usług
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (486) z dnia 20.03.2019
Różnice kursowe z wyceny bilansowej inwestycji długoterminowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (486) z dnia 20.03.2019
Ujęcie w księgach rachunkowych faktury za wykonaną usługę po korekcie pierwotnego dokumentu i zmianie waluty
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (1016) z dnia 20.03.2019
Jak ująć w księgach rachunkowych różnice kursowe od kwoty VAT?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (485) z dnia 1.03.2019
Wycena rozrachunków wyrażonych w walucie obcej dokonana na dzień bilansowy 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1014) z dnia 1.03.2019
Zaewidencjonowanie różnic kursowych od rozrachunków
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1014) z dnia 1.03.2019
Wycena bilansowa aktywów i pasywów wyrażonych w walucie obcej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 15 (1577) z dnia 21.02.2019 - Zasady prezentowania aktywów i pasywów w bilansie za 2018 rok
Odpisanie przedawnionej należności wyrażonej w walucie obcej
Gazeta Podatkowa nr 14 (1576) z dnia 18.02.2019
Rozliczanie różnic kursowych z wyceny bilansowej
Gazeta Podatkowa nr 13 (1575) z dnia 14.02.2019
Wycena i prezentacja zobowiązań w bilansie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (483) z dnia 1.02.2019
Zapłata z konta złotówkowego za fakturę wyrażoną w walucie obcej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (483) z dnia 1.02.2019
Rozliczenie kosztu ubezpieczenia wyrażonego w walucie obcej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1011) z dnia 1.02.2019
Zasady bilansowej wyceny aktywów i pasywów w walucie obcej
Gazeta Podatkowa nr 9 (1571) z dnia 31.01.2019
Kursy walut stosowane do wyceny należności i zobowiązań
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (482) z dnia 20.01.2019
Kiedy powstają różnice kursowe z wyceny bilansowej i jak się je księguje?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (482) z dnia 20.01.2019
Wycena bilansowa należności i zobowiązań wyrażonych w walutach obcych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (1010) z dnia 20.01.2019
Ujęcie w księgach faktury w walucie obcej od dostawcy krajowego
Gazeta Podatkowa nr 3 (1565) z dnia 10.01.2019
Wybrane problemy dotyczące wyceny i ujęcia aktywów i pasywów w bilansie otwarcia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (481) z dnia 1.01.2019
Wycena wpływu i rozchodu walut na rachunku walutowym oraz ustalenie różnic kursowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (481) z dnia 1.01.2019
Uregulowanie zobowiązania w walucie obcej kartą płatniczą z konta złotówkowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (481) z dnia 1.01.2019
Ujęcie księgowe kompensaty rozrachunków w walucie obcej
Gazeta Podatkowa nr 104 (1561) z dnia 27.12.2018
Rzeczowe aktywa trwałe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Należności długoterminowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Zapasy
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Należności krótkoterminowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Inwestycje krótkoterminowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Zobowiązania długoterminowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Zobowiązania krótkoterminowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Nota odsetkowa w euro
Gazeta Podatkowa nr 102 (1559) z dnia 20.12.2018
Ogólne zasady wyceny składników aktywów i pasywów do bilansu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1557) z dnia 13.12.2018 - Aktywa i pasywa na koniec roku obrotowego - wycena i ujęcie w bilansie
Ewidencja księgowa zaliczki na zagraniczną podróż służbową
Gazeta Podatkowa nr 98 (1555) z dnia 6.12.2018
Zasady wyceny należności i zobowiązań
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2018 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2018 r.
Skutki bilansowe rozliczeń między kontrahentami w formie wzajemnych potrąceń
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (479) z dnia 1.12.2018
Wycena do bilansu udziałów i akcji
Gazeta Podatkowa nr 96 (1553) z dnia 29.11.2018
Ewidencja zapłaty zobowiązania w euro z rachunku złotówkowego
Gazeta Podatkowa nr 91 (1548) z dnia 13.11.2018
Wycena i ewidencja kary umownej wyrażonej w walucie obcej
Gazeta Podatkowa nr 90 (1547) z dnia 8.11.2018
Ewidencja wpływu waluty na rachunek w złotych
Gazeta Podatkowa nr 86 (1543) z dnia 25.10.2018
Reklamacja materiałów pochodzących z importu w księgach nabywcy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (476) z dnia 20.10.2018
Wycena wartości nabytych usług oraz podatkowe i bilansowe różnice kursowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1001) z dnia 20.10.2018
Obciążenie kontrahenta zagranicznego kwotą za przestój pojazdu podczas załadunku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (475) z dnia 1.10.2018
Ewidencja zaliczki na podróż zagraniczną pracownika
Gazeta Podatkowa nr 79 (1536) z dnia 1.10.2018
Przychody z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2018 - Przychody ze sprzedaży według ustawy o rachunkowości i MSR
Rozliczanie różnic kursowych na rachunku walutowym
Gazeta Podatkowa nr 76 (1533) z dnia 20.09.2018
Ujęcie księgowe kosztów transportu materiałów
Gazeta Podatkowa nr 72 (1529) z dnia 6.09.2018
Bilansowe skutki wpłaty zaliczki w walucie obcej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (473) z dnia 1.09.2018
Ujęcie w księgach rachunkowych kwoty podatku u źródła
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (473) z dnia 1.09.2018
Wycena spłaty zobowiązania w walucie obcej przy braku rachunku walutowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (472) z dnia 20.08.2018
Ujęcie w księgach importu towarów, w sytuacji gdy nie dokonano jeszcze odprawy celnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (472) z dnia 20.08.2018
Faktura od dostawcy krajowego wyrażona w walucie obcej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (995) z dnia 20.08.2018
Ujęcie w księgach zwrotu do kasy walutowej niewykorzystanej zaliczki
Gazeta Podatkowa nr 66 (1523) z dnia 16.08.2018
Ujęcie kompensaty w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (994) z dnia 10.08.2018
Umorzenie odsetek za zwłokę w zapłacie dokonane przez zagranicznego dostawcę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (994) z dnia 10.08.2018
Ponowna wycena bilansowa rozrachunków wyrażonych w walucie obcej
Gazeta Podatkowa nr 63 (1520) z dnia 6.08.2018
Dostawy w drodze w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 61 (1518) z dnia 30.07.2018
Ewidencja księgowa kary umownej wyrażonej w walucie obcej
Gazeta Podatkowa nr 60 (1517) z dnia 26.07.2018
Prezentacja różnic kursowych per saldo
Gazeta Podatkowa nr 60 (1517) z dnia 26.07.2018
Zaliczka w walucie obcej wypłacona pracownikowi na poczet wyjazdu służbowego
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2018 - Podróże służbowe krajowe i zagraniczne - rozliczanie i ewidencja księgowa
Wydatki z tytułu zagranicznej podróży służbowej, opłacone kartą płatniczą pracodawcy
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2018 - Podróże służbowe krajowe i zagraniczne - rozliczanie i ewidencja księgowa
Zaliczka wypłacona w złotówkach na poczet zagranicznej podróży służbowej
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2018 - Podróże służbowe krajowe i zagraniczne - rozliczanie i ewidencja księgowa
Kurs waluty stosowany do wyceny wpływu należności na rachunek walutowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (470) z dnia 20.07.2018
Wycena WNT, gdy faktura zakupu wpłynęła do jednostki po przyjęciu towarów do magazynu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (470) z dnia 20.07.2018
Rozliczenie podatku u źródła pobieranego w formie potrącenia z należności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (470) z dnia 20.07.2018
Wyksięgowanie różnic kursowych z wyceny bilansowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (470) z dnia 20.07.2018
Przeliczenie na złote przychodu/kosztu dla celów bilansowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (992) z dnia 20.07.2018
Wycena i ujęcie w księgach rachunkowych zaliczki otrzymanej w walucie obcej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (469) z dnia 1.07.2018
Kurs waluty przyjęty do przeliczenia kwoty rabatu wyrażonej w walucie obcej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (469) z dnia 1.07.2018
Wycena lokaty na rachunku walutowym
Gazeta Podatkowa nr 51 (1508) z dnia 25.06.2018
Ewidencja kosztów zagranicznych podróży służbowych pracowników
Gazeta Podatkowa nr 51 (1508) z dnia 25.06.2018
Odsetki od lokaty
Gazeta Podatkowa nr 49 (1506) z dnia 18.06.2018
Przeliczanie na złote operacji na rachunku walutowym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 47 (1504) z dnia 11.06.2018 - Ewidencja księgowa operacji w walutach obcych
Wynikowe a bilansowe rozliczanie różnic kursowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 47 (1504) z dnia 11.06.2018 - Ewidencja księgowa operacji w walutach obcych
Wpływ należności w euro na rachunek w złotych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 47 (1504) z dnia 11.06.2018 - Ewidencja księgowa operacji w walutach obcych
Przyjęcie należności do kasy walutowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 47 (1504) z dnia 11.06.2018 - Ewidencja księgowa operacji w walutach obcych
Różnice kursowe od kompensaty a wartość początkowa środka trwałego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 47 (1504) z dnia 11.06.2018 - Ewidencja księgowa operacji w walutach obcych
Zapłata zobowiązania walutą zakupioną w banku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 47 (1504) z dnia 11.06.2018 - Ewidencja księgowa operacji w walutach obcych
Korekta przychodu w walucie obcej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 47 (1504) z dnia 11.06.2018 - Ewidencja księgowa operacji w walutach obcych
Opłaty za obsługę rachunku walutowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 47 (1504) z dnia 11.06.2018 - Ewidencja księgowa operacji w walutach obcych
Odsprzedaż waluty do banku w księgach rachunkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 47 (1504) z dnia 11.06.2018 - Ewidencja księgowa operacji w walutach obcych
Wycena przychodu z tytułu kary umownej wyrażonej w euro
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 47 (1504) z dnia 11.06.2018 - Ewidencja księgowa operacji w walutach obcych
VAT od zakupu usług kontrahentów mających siedzibę poza terytorium Polski - w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (988) z dnia 10.06.2018
Ewidencja księgowa skonta udzielonego kontahentowi z UE
Gazeta Podatkowa nr 45 (1502) z dnia 4.06.2018
Bilansowe metody wyceny rozchodu środków pieniężnych z rachunku walutowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (467) z dnia 1.06.2018
Otrzymanie na konto walutowe wpłaty dokonanej przez klienta w złotówkach
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (467) z dnia 1.06.2018
Bieżące rozliczenie różnic kursowych a obowiązek bilansowej wyceny rachunku walutowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (987) z dnia 1.06.2018
Lokata walutowa - założenie i jej likwidacja
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (987) z dnia 1.06.2018
Ewidencja księgowa kompensaty walutowej
Gazeta Podatkowa nr 43 (1500) z dnia 28.05.2018
Ewidencja zaliczki dla pracownika zwróconej w różnych walutach
Gazeta Podatkowa nr 40 (1497) z dnia 17.05.2018
Rozliczenie rozrachunków przejętych w efekcie zamknięcia zagranicznego oddziału
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (985) z dnia 10.05.2018
Ewidencja odsetek w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 37 (1494) z dnia 7.05.2018
Ewidencja operacji na rachunku walutowym
Gazeta Podatkowa nr 31 (1488) z dnia 16.04.2018
Środek trwały zakupiony w ramach importu
Dodatek nr 12 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 z dnia 1.04.2018 - Amortyzacja środków trwałych - rozliczenie podatkowe i ujęcie bilansowe
Wycena bilansowa środków zgromadzonych w kasie walutowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (463) z dnia 1.04.2018
Koszty na przełomie roku w świetle przepisów podatkowych oraz ustawy o rachunkowości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (981) z dnia 1.04.2018
Wycena wpływu środków na rachunek walutowy w zależności od źródła pochodzenia waluty
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (462) z dnia 20.03.2018
Rozliczenie różnic kursowych z wyceny bilansowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (980) z dnia 20.03.2018
Faktura dotycząca środka trwałego zakupionego w ramach importu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (979) z dnia 10.03.2018
Kompensata wierzytelności w walucie obcej
Gazeta Podatkowa nr 19 (1476) z dnia 5.03.2018
Korekta faktury związana z rezygnacją z zakupu środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (460) z dnia 20.02.2018
Faktury za zakup paliwa opłaconego kartami
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (977) z dnia 20.02.2018
Długoterminowa pożyczka walutowa w bilansie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 14 (1471) z dnia 15.02.2018 - Sprawozdanie finansowe za 2017 rok - wybrane zagadnienia
Rozliczenie różnic kursowych z wyceny bilansowej
Gazeta Podatkowa nr 13 (1470) z dnia 12.02.2018
Wycena bilansowa aktywów i zobowiązań wyrażonych w walutach obcych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (459) z dnia 1.02.2018
Przykładowe rozwiązania ewidencyjne w zakresie rozliczania lokat dwuwalutowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (459) z dnia 1.02.2018
Wycena bilansowa należności i zobowiązań wyrażonych w walucie obcej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (975) z dnia 1.02.2018
Wycena bilansowa aktywów i pasywów wyrażonych w walucie obcej
Gazeta Podatkowa nr 8 (1465) z dnia 25.01.2018
Kursy średnie walut obcych do wyceny bilansowej dokonywanej na dzień 31 grudnia 2017 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (458) z dnia 20.01.2018
Wycena bilansowa na koncie walutowym, gdy w trakcie roku nie nastąpiła zmiana jej stanu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (458) z dnia 20.01.2018
Kurs do bilansowej wyceny aktywów i pasywów w walucie obcej
Gazeta Podatkowa nr 5 (1462) z dnia 15.01.2018
Zasady wyceny operacji na rachunku walutowym w ciągu roku obrotowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (457) z dnia 1.01.2018
Wynikowe i bilansowe rozliczanie różnic kursowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (457) z dnia 1.01.2018
Rzeczowe aktywa trwałe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Należności długoterminowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Zapasy
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Należności krótkoterminowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Inwestycje krótkoterminowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Zobowiązania długoterminowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Zobowiązania krótkoterminowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Jak zaksięgować dokument w walucie obcej?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (456) z dnia 20.12.2017
Koszt w walucie obcej
Gazeta Podatkowa nr 101 (1455) z dnia 18.12.2017
Wycena bilansowa należności krótkoterminowych
Gazeta Podatkowa nr 97 (1451) z dnia 4.12.2017
Kwota w walucie obcej zajęta przez urząd skarbowy tytułem zapłaty zobowiązania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (455) z dnia 1.12.2017
Odpisanie należności nieściągalnej wyrażonej w walucie obcej
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2017 - Odpisy aktualizujące wartość składników majątku trwałego i obrotowego
Zasady wyceny należności i zobowiązań
Dodatek nr 32 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r.
Wycena lokat terminowych wyrażonych w walucie obcej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (454) z dnia 20.11.2017
Ogólne zasady wyceny aktywów i pasywów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 93 (1447) z dnia 20.11.2017 - Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Kurs waluty przyjmowany do wyceny bilansowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 93 (1447) z dnia 20.11.2017 - Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Ewidencja odsprzedaży waluty do banku
Gazeta Podatkowa nr 89 (1443) z dnia 6.11.2017
Kurs waluty zastosowany do wyceny zwrotu zawyżonej opłaty za przelew zagraniczny
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (453) z dnia 1.11.2017
Ewidencja księgowa nabytej usługi transportowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (966) z dnia 1.11.2017
Potrącenie podatku u źródła z wynagrodzenia należnego kontrahentowi zagranicznemu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (452) z dnia 20.10.2017
Rozchód środków z rachunku walutowego na cele prywatne właściciela firmy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (452) z dnia 20.10.2017
Prowadzenie magazynu w walucie obcej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (964) z dnia 10.10.2017
Ujęcie w księgach otrzymania należności do kasy walutowej
Gazeta Podatkowa nr 79 (1433) z dnia 2.10.2017
Ujęcie w księgach importu towarów objętych akcyzą
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (451) z dnia 1.10.2017
Wycena bilansowa zaliczki wpłaconej w walucie obcej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (451) z dnia 1.10.2017
Wycena kary umownej wyrażonej w walucie obcej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1432) z dnia 28.09.2017 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika "Zeszyty Metodyczne Rachunkowości"
Konwersja pożyczki od udziałowca na kapitał zakładowy w spółce z o.o.
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2017 - Aport w księgach rachunkowych wnoszącego i otrzymującego - wybrane zagadnienia
Ujęcie w księgach sprzedaży w ramach WDT
Gazeta Podatkowa nr 74 (1428) z dnia 14.09.2017
Rozchód środków pieniężnych z walutowego rachunku bankowego a różnice kursowe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (449) z dnia 1.09.2017
Ujemne saldo na koncie walutowym i rozliczenie różnic kursowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (449) z dnia 1.09.2017
Ewidencja księgowa operacji na rachunku walutowym
Gazeta Podatkowa nr 69 (1423) z dnia 28.08.2017
Ewidencja w księgach odsetek od środków na rachunku bankowym
Gazeta Podatkowa nr 68 (1422) z dnia 24.08.2017
Ewidencja księgowa wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów zaimportowanych z Chin
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (448) z dnia 20.08.2017
Wycena noty odsetkowej w walucie obcej
Gazeta Podatkowa nr 65 (1419) z dnia 14.08.2017
Kara umowna w euro
Gazeta Podatkowa nr 61 (1415) z dnia 31.07.2017
Rozliczenie WNT, gdy towar otrzymano wcześniej niż fakturę
Gazeta Podatkowa nr 59 (1413) z dnia 24.07.2017
Ewidencja uregulowania zobowiązania walutą zakupioną w banku
Gazeta Podatkowa nr 59 (1413) z dnia 24.07.2017
Zapłata kartą płatniczą za zobowiązania wyrażone w walucie obcej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (956) z dnia 20.07.2017
Ewidencja księgowa lokaty na rachunku walutowym
Gazeta Podatkowa nr 57 (1411) z dnia 17.07.2017
Czy trzeba przetłumaczyć dowody księgowe z zagranicy?
Gazeta Podatkowa nr 55 (1409) z dnia 10.07.2017
Ewidencja kompensaty wzajemnych wierzytelności
Gazeta Podatkowa nr 53 (1407) z dnia 3.07.2017
Regulacje ustawowe związane z ustalaniem różnic kursowych
Dodatek nr 19 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 19 z dnia 1.07.2017 - Ustalanie różnic kursowych dla celów podatkowych i bilansowych
Wycena wpływu i rozchodu waluty oraz ustalanie różnic kursowych na rachunku walutowym
Dodatek nr 19 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 19 z dnia 1.07.2017 - Ustalanie różnic kursowych dla celów podatkowych i bilansowych
Sprzedaż waluty obcej w banku a podatkowe różnice kursowe na rachunku walutowym
Dodatek nr 19 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 19 z dnia 1.07.2017 - Ustalanie różnic kursowych dla celów podatkowych i bilansowych
Bilansowa wycena rozrachunków wyrażonych w walucie obcej
Dodatek nr 19 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 19 z dnia 1.07.2017 - Ustalanie różnic kursowych dla celów podatkowych i bilansowych
Różnice kursowe z wyceny bilansowej w kolejnym roku obrotowym
Dodatek nr 19 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 19 z dnia 1.07.2017 - Ustalanie różnic kursowych dla celów podatkowych i bilansowych
Zapłata z rachunku złotówkowego zobowiązania w walucie obcej
Dodatek nr 19 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 19 z dnia 1.07.2017 - Ustalanie różnic kursowych dla celów podatkowych i bilansowych
Faktury wystawiane w PLN, a zapłacone w walucie obcej
Dodatek nr 19 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 19 z dnia 1.07.2017 - Ustalanie różnic kursowych dla celów podatkowych i bilansowych
Przelew środków z konta walutowego na cele prywatne a konsekwencje w PIT i ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (954) z dnia 1.07.2017
Przeliczenie przychodu wyrażonego w walucie obcej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 50 (1404) z dnia 22.06.2017 - Działalność usługowa w księgach rachunkowych
Zapłata zaliczki w walucie obcej na poczet przyszłej dostawy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (444) z dnia 20.06.2017
Działalność kantorowa w świetle ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (444) z dnia 20.06.2017
Ewidencja księgowa wydatków na zakup samochodu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (953) z dnia 20.06.2017
Zakup w ramach WNT w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (953) z dnia 20.06.2017
Zapłata zobowiązania w walucie obcej z rachunku złotówkowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (953) z dnia 20.06.2017
Obowiązek tłumaczenia treści dokumentów księgowych sporządzonych w języku obcym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (443) z dnia 1.06.2017
Ewidencja zakupu towarów w ramach WNT
Gazeta Podatkowa nr 44 (1398) z dnia 1.06.2017
Ewidencja konwersji pożyczki na udziały
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 43 (1397) z dnia 29.05.2017 - Rachunkowość spółki z o.o.
Ujęcie zakupu towarów w ramach WNT w ewidencji księgowej
Dodatek nr 15 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 z dnia 20.05.2017 - Rozliczanie transakcji zagranicznych - VAT, podatek dochodowy i ewidencja księgowa
Przychód z tytułu eksportu towarów przeliczony na złote dla celów bilansowych
Dodatek nr 15 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 z dnia 20.05.2017 - Rozliczanie transakcji zagranicznych - VAT, podatek dochodowy i ewidencja księgowa
Ewidencja księgowa kredytów bankowych
Gazeta Podatkowa nr 40 (1394) z dnia 18.05.2017
Jak zaksięgować otrzymanie zapłaty należności do kasy walutowej?
Gazeta Podatkowa nr 39 (1393) z dnia 15.05.2017
Sposób wyceny i ujęcie w księgach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (441) z dnia 1.05.2017
Akredytywa w walucie obcej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (441) z dnia 1.05.2017
Kompensata rozrachunków wyrażonych w walucie obcej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (441) z dnia 1.05.2017
Ewidencja nabycia środka trwałego od kontrahenta z UE
Gazeta Podatkowa nr 33 (1387) z dnia 24.04.2017
Wycena kary umownej wyrażonej w walucie obcej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (440) z dnia 20.04.2017
Jak zaksięgować i wycenić karę umowną w euro?
Gazeta Podatkowa nr 31 (1385) z dnia 18.04.2017
Zakup waluty w banku i zapłata nią zobowiązania w tym samym dniu
Gazeta Podatkowa nr 29 (1383) z dnia 10.04.2017
Metody wyceny rozchodu środków pieniężnych z rachunku walutowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (439) z dnia 1.04.2017
Wycena środków pieniężnych znajdujących się na rachunku walutowym na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (439) z dnia 1.04.2017
Kurs waluty stosowany do wyceny faktury potwierdzającej transakcję WNT
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (439) z dnia 1.04.2017
Kurs waluty stosowany do wyceny wartości importowanego towaru
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (439) z dnia 1.04.2017
Czy dopuszczalne jest zaniechanie wyceny bilansowej pozycji wyrażonych w walucie obcej?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (944) z dnia 20.03.2017
Długoterminowa pożyczka walutowa w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 23 (1377) z dnia 20.03.2017
Ujęcie w bilansie długoterminowej pożyczki
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 18 (1372) z dnia 2.03.2017 - Bilans 2016 - zasady sporządzania i zatwierdzania
Rozliczenie różnic kursowych z faktury regulowanej w częściach
Gazeta Podatkowa nr 15 (1369) z dnia 20.02.2017
Różnice kursowe z wyceny bilansowej w kolejnym roku obrotowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (940) z dnia 10.02.2017
Rozliczanie różnic kursowych z wyceny bilansowej
Gazeta Podatkowa nr 11 (1365) z dnia 6.02.2017
Bilansowe rozliczanie kosztów zagranicznych podróży służbowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (435) z dnia 1.02.2017
Rozliczanie różnic kursowych w świetle prawa bilansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (435) z dnia 1.02.2017
Kompensata rozrachunków
Gazeta Podatkowa nr 8 (1362) z dnia 26.01.2017
Wycena aktywów i pasywów wyrażonych w walucie obcej
Gazeta Podatkowa nr 8 (1362) z dnia 26.01.2017
Według jakiego kursu wycenić korektę przychodu w walucie obcej?
Gazeta Podatkowa nr 7 (1361) z dnia 23.01.2017
Zakup waluty w kantorze i zapłata nią zobowiązania
Gazeta Podatkowa nr 7 (1361) z dnia 23.01.2017
Kursy walut do wyceny bilansowej składników aktywów i pasywów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (434) z dnia 20.01.2017
Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (434) z dnia 20.01.2017
Odsetki od lokat w walucie obcej ustalone na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (434) z dnia 20.01.2017
Wycena na dzień bilansowy nierozliczonej zaliczki na zakup środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (434) z dnia 20.01.2017
Wycena obcego środka trwałego ewidencjonowanego na koncie pozabilansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (434) z dnia 20.01.2017
Bilansowa wycena rozrachunków wyrażonych w walucie obcej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (938) z dnia 20.01.2017
Kurs waluty stosowany do wyceny towarów nabytych w ramach WNT
Gazeta Podatkowa nr 4 (1358) z dnia 12.01.2017
Środki pieniężne w walucie obcej - wycena na dzień bilansowy inny niż koniec roku kalendarzowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (937) z dnia 10.01.2017
Faktury wystawiane w PLN, a zapłacone w walucie obcej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (937) z dnia 10.01.2017
Przychody i koszty finansowe w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 3 (1357) z dnia 9.01.2017
Wycena i ewidencja faktur w walucie obcej za zakup środka trwałego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (936) z dnia 1.01.2017
Różnice kursowe
Gazeta Podatkowa nr 103 (1353) z dnia 27.12.2016
Należności długoterminowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2016 - Jak sporządzić bilans i rachunek zysków i strat za 2016 r.?
Zapasy
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2016 - Jak sporządzić bilans i rachunek zysków i strat za 2016 r.?
Należności krótkoterminowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2016 - Jak sporządzić bilans i rachunek zysków i strat za 2016 r.?
Inwestycje krótkoterminowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2016 - Jak sporządzić bilans i rachunek zysków i strat za 2016 r.?
Zobowiązania długoterminowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2016 - Jak sporządzić bilans i rachunek zysków i strat za 2016 r.?
Zobowiązania krótkoterminowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2016 - Jak sporządzić bilans i rachunek zysków i strat za 2016 r.?
Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy oraz zapewnienie współmierności przychodów i kosztów
Dodatek nr 35 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2016 - Zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych - wybrane zagadnienia
Utrata wartości należności oraz obowiązek jej wyksięgowania z ewidencji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (432) z dnia 20.12.2016
Wycena faktury korygującej wystawionej w walucie obcej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (934) z dnia 10.12.2016
Ogólne zasady wyceny aktywów i pasywów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1348) z dnia 8.12.2016 - Wycena na dzień bilansowy aktywów i pasywów
Ustalanie różnic kursowych na dzień bilansowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1348) z dnia 8.12.2016 - Wycena na dzień bilansowy aktywów i pasywów
Przeliczenie faktury wystawionej w euro przez kontrahenta krajowego
Gazeta Podatkowa nr 97 (1347) z dnia 5.12.2016
Wycena bilansowa należności w walucie obcej objętej odpisem
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 93 (1343) z dnia 21.11.2016 - Księgowe zasady tworzenia odpisów aktualizujących
Sprzedaż waluty obcej w banku a podatkowe różnice kursowe na rachunku walutowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (932) z dnia 20.11.2016
Skutki księgowe informacji z banku o stanie konta walutowego
Gazeta Podatkowa nr 91 (1341) z dnia 14.11.2016
Wycena bilansowa aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 32 z dnia 10.11.2016 - Sprawozdanie finansowe za 2016 r. - wybrane zagadnienia
Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 90 (1340) z dnia 10.11.2016 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok
Ujęcie w księgach kary umownej wyrażonej w walucie obcej
Gazeta Podatkowa nr 88 (1338) z dnia 3.11.2016
Przedpłata i faktura zaliczkowa w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (429) z dnia 1.11.2016
Zaliczka w walucie obcej potwierdzona fakturą
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (429) z dnia 1.11.2016
Ewidencja księgowa usługi reklamowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (930) z dnia 1.11.2016
Wycena bilansowa kredytu według skorygowanej ceny nabycia
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2016 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2016 r.
Wycena rozrachunków w walutach obcych na dzień bilansowy
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2016 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2016 r.
Bilansowa wycena transakcji wyrażonych w walutach obcych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (428) z dnia 20.10.2016
Ewidencja przychodów i kosztów z tytułu odsetek
Gazeta Podatkowa nr 83 (1333) z dnia 17.10.2016
Kurs zastosowany do wyceny diety wypłaconej w walucie obcej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (927) z dnia 1.10.2016
Ewidencja podatku VAT z tytułu korekty WDT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (927) z dnia 1.10.2016
Rozliczenie VAT i ujęcie w księgach rachunkowych WNT
Gazeta Podatkowa nr 77 (1327) z dnia 26.09.2016
Operacje na rachunku walutowym jednostki
Gazeta Podatkowa nr 76 (1326) z dnia 22.09.2016
Kurs stosowany dla ustalenia kosztu pracodawcy i wyceny wypłacanego wynagrodzenia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (426) z dnia 20.09.2016
Wypłata wynagrodzenia w walucie obcej a różnice kursowe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (426) z dnia 20.09.2016
Nabycie środka trwałego z UE poprzedzone zaliczką
Gazeta Podatkowa nr 72 (1322) z dnia 8.09.2016
Zapłata z rachunku złotówkowego zobowiązania w walucie obcej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (924) z dnia 1.09.2016
Ewidencja wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT)
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 70 (1320) z dnia 1.09.2016 - Rozrachunki z tytułu VAT w ewidencji księgowej
Wycena należności z tytułu dostaw i usług wyrażonych w walutach obcych
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2016 - Należności z tytułu dostaw i usług
Zasady księgowania przychodu z tytułu WDT oraz rozliczenia należności w walucie obcej
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2016 - Należności z tytułu dostaw i usług
Wycena bilansowa należności wyrażonych w walutach obcych
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2016 - Należności z tytułu dostaw i usług
Wycena należności w walucie obcej na dzień bilansowy oraz bilansowa zasada ostrożności
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2016 - Należności z tytułu dostaw i usług
Wycena i ewidencja księgowa transakcji WNT
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (424) z dnia 20.08.2016
Zamiana walut gromadzonych na rachunkach bankowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (424) z dnia 20.08.2016
Przychód z tytułu eksportu towarów przeliczony na złote dla celów bilansowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (923) z dnia 20.08.2016
Ujęcie księgowe sprzedaży eksportowej towarów
Gazeta Podatkowa nr 66 (1316) z dnia 18.08.2016
Wycena i ewidencja należności otrzymanej na rachunek walutowy
Gazeta Podatkowa nr 66 (1316) z dnia 18.08.2016
Kursy walut obcych stosowane do wyceny wpływu i rozchodu waluty z rachunku walutowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (922) z dnia 10.08.2016
Wycena rozchodu według kursu faktycznie zastosowanego lub kursu średniego NBP
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (423) z dnia 1.08.2016
Zwrot do kasy niewykorzystanej części zaliczki pobranej w walucie obcej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (423) z dnia 1.08.2016
Konwersja pożyczki od udziałowca na kapitał podstawowy w spółce z o.o.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (423) z dnia 1.08.2016
Zakup usługi od kontrahenta unijnego - rozliczenie importu usług
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (921) z dnia 1.08.2016
Wycena zapłaty zobowiązania z kasy walutowej
Gazeta Podatkowa nr 61 (1311) z dnia 1.08.2016
Wycena zobowiązania w walucie obcej i powstanie różnic kursowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (422) z dnia 20.07.2016
Różnica powstała przy zapłacie w walucie obcej należności wyrażonej w złotówkach
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (422) z dnia 20.07.2016
Po jakim kursie przeliczyć operacje na wyciągu bankowym w euro?
Gazeta Podatkowa nr 56 (1306) z dnia 14.07.2016
Ewidencja faktury zbiorczej za paliwo wyrażonej w euro
Gazeta Podatkowa nr 54 (1304) z dnia 7.07.2016
Ewidencja rozliczenia zaliczki na zagraniczną podróż służbową
Gazeta Podatkowa nr 53 (1303) z dnia 4.07.2016
Przelew między kontami walutowymi
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (917) z dnia 20.06.2016
Wpłaty na podwyższenie kapitału podstawowego, dokonane w walucie obcej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (420) z dnia 20.06.2016
Po jakim kursie wycenić odsetki od lokaty walutowej?
Gazeta Podatkowa nr 48 (1298) z dnia 16.06.2016
Rozliczenie zagranicznej podróży służbowej - jaki kurs do przeliczenia kosztów?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (916) z dnia 10.06.2016
Faktura w walucie obcej wystawiona przez krajowego kontrahenta
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (916) z dnia 10.06.2016
Ewidencja zapłaty zobowiązania walutą zakupioną w kantorze
Gazeta Podatkowa nr 44 (1294) z dnia 2.06.2016
Ustalenie różnic kursowych powstających przy rozliczeniu faktoringu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (419) z dnia 1.06.2016
Ewidencja księgowa operacji gotówkowych w jednostce stosującej konto "Kasa"
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (419) z dnia 1.06.2016
Ujęcie w księgach rachunkowych sprzedaży eksportowej na przykładach liczbowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (418) z dnia 20.05.2016
Przeliczenie na złote walut obcych otrzymanych w wyniku uruchomienia kredytu bankowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (418) z dnia 20.05.2016
Ewidencja WNT potwierdzonego fakturą otrzymaną w kolejnym miesiącu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (914) z dnia 20.05.2016
Koszty winiet w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 39 (1289) z dnia 16.05.2016
Wycena kredytów i pożyczek w księgach rachunkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 37 (1287) z dnia 9.05.2016 - Ewidencja księgowa rozrachunków z tytułu kredytów i pożyczek
Rozliczenie w księgach rachunkowych różnic kursowych od spłacanej raty kredytu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 37 (1287) z dnia 9.05.2016 - Ewidencja księgowa rozrachunków z tytułu kredytów i pożyczek
Wpływ należności w walutach obcych
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2016 - Transakcje w walutach obcych - zasady wyceny i ewidencja księgowa
Zakup waluty obcej w banku lub kantorze
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2016 - Transakcje w walutach obcych - zasady wyceny i ewidencja księgowa
Spłata zobowiązań wyrażonych w walucie obcej
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2016 - Transakcje w walutach obcych - zasady wyceny i ewidencja księgowa
Rozchód środków z rachunku walutowego z tytułu ich sprzedaży
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2016 - Transakcje w walutach obcych - zasady wyceny i ewidencja księgowa
Wycena zobowiązania w walucie obcej oraz rozchodu środków pieniężnych tytułem zapłaty zaliczki
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2016 - Transakcje w walutach obcych - zasady wyceny i ewidencja księgowa
Kurs do przeliczenia na złote kosztów zagranicznej podróży służbowej dla celów bilansowych i podatkowych
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2016 - Transakcje w walutach obcych - zasady wyceny i ewidencja księgowa
Ewidencja i rozliczenie wydatków służbowych uregulowanych przez pracownika firmową kartą płatniczą
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2016 - Transakcje w walutach obcych - zasady wyceny i ewidencja księgowa
Ujęcie oraz wycena w księgach rachunkowych kwoty otrzymanej pożyczki
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2016 - Transakcje w walutach obcych - zasady wyceny i ewidencja księgowa
Różnice kursowe powstałe w momencie spłaty pożyczki wraz z odsetkami
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2016 - Transakcje w walutach obcych - zasady wyceny i ewidencja księgowa
Zasady wyceny składników aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2016 - Transakcje w walutach obcych - zasady wyceny i ewidencja księgowa
Ujęcie różnic kursowych z wyceny bilansowej
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2016 - Transakcje w walutach obcych - zasady wyceny i ewidencja księgowa
Wycena i ewidencja odsetek od pożyczki w walucie obcej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (417) z dnia 1.05.2016
Ujęcie w księgach wydatków regulowanych kartami płatniczymi
Gazeta Podatkowa nr 33 (1283) z dnia 25.04.2016
Kurs do przeliczenia kwoty podatku potrąconego za granicą od należności w walucie obcej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (416) z dnia 20.04.2016
Wycena prowizji za prowadzenie rachunku walutowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (416) z dnia 20.04.2016
Wycena i ewidencja zbiorczej faktury wystawionej w walucie obcej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (911) z dnia 20.04.2016
Ewidencja dodatniej różnicy kursowej dotyczącej niezapłaconego zobowiązania
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (911) z dnia 20.04.2016
Zasady wyceny i ewidencji różnic kursowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 31 (1281) z dnia 18.04.2016 - Ujęcie w księgach rachunkowych rozrachunków w walutach obcych
Jak zaksięgować karę umowną w walucie obcej?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 31 (1281) z dnia 18.04.2016 - Ujęcie w księgach rachunkowych rozrachunków w walutach obcych
Rozrachunki w walucie obcej z podwykonawcą
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 31 (1281) z dnia 18.04.2016 - Ujęcie w księgach rachunkowych rozrachunków w walutach obcych
Ewidencja różnic kursowych od wpłaconej zaliczki
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 31 (1281) z dnia 18.04.2016 - Ujęcie w księgach rachunkowych rozrachunków w walutach obcych
Zapłata należności w walucie na rachunek złotówkowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 31 (1281) z dnia 18.04.2016 - Ujęcie w księgach rachunkowych rozrachunków w walutach obcych
Jak rozliczyć różnice kursowe od podatku VAT?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 31 (1281) z dnia 18.04.2016 - Ujęcie w księgach rachunkowych rozrachunków w walutach obcych
Ewidencja księgowa kompensaty w walucie obcej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 31 (1281) z dnia 18.04.2016 - Ujęcie w księgach rachunkowych rozrachunków w walutach obcych
Różnice kursowe przy zakupie środka trwałego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 31 (1281) z dnia 18.04.2016 - Ujęcie w księgach rachunkowych rozrachunków w walutach obcych
Rozliczenie kosztów zagranicznej podróży służbowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 31 (1281) z dnia 18.04.2016 - Ujęcie w księgach rachunkowych rozrachunków w walutach obcych
Rozliczenie kosztów zagranicznej podróży służbowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 20 (1270) z dnia 10.03.2016 - Rozrachunki z pracownikami w ewidencji księgowej
Korekta zysków (strat) z tytułu różnic kursowych
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2016 - Zasady sporządzania rachunku przepływów pieniężnych krok po kroku
Rozliczenie zaliczki pobranej przez pracownika na zakup waluty obcej w kantorze
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (413) z dnia 1.03.2016
Ujęcie w bilansie długoterminowej pożyczki walutowej
Gazeta Podatkowa nr 16 (1266) z dnia 25.02.2016
Wycena na dzień bilansowy nierozliczonej zaliczki na zakup środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (412) z dnia 20.02.2016
Wycena na dzień bilansowy zaliczki otrzymanej w walucie obcej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (905) z dnia 20.02.2016
Wycena bilansowa aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (904) z dnia 10.02.2016
Rozliczenie różnic kursowych z wyceny bilansowej
Gazeta Podatkowa nr 9 (1259) z dnia 1.02.2016
W jaki sposób księguje się wyciągi bankowe w euro?
Gazeta Podatkowa nr 9 (1259) z dnia 1.02.2016
Kompensata rozrachunków
Gazeta Podatkowa nr 8 (1258) z dnia 28.01.2016
Kursy średnie walut obcych do wyceny bilansowej, ogłoszone przez NBP 31 grudnia 2015 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (410) z dnia 20.01.2016
Podatkowo-rachunkowe rozliczenie różnic kursowych od VAT
Gazeta Podatkowa nr 5 (1255) z dnia 18.01.2016
Ustalanie różnic kursowych na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 3 (1253) z dnia 11.01.2016
Ujęcie w księgach rozliczenia zagranicznej delegacji pracownika
Gazeta Podatkowa nr 103 (1248) z dnia 24.12.2015
Należności długoterminowe
Dodatek nr 18 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2015 - Rachunek zysków i strat oraz bilans za 2015 r. z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym
Zapasy
Dodatek nr 18 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2015 - Rachunek zysków i strat oraz bilans za 2015 r. z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym
Należności krótkoterminowe
Dodatek nr 18 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2015 - Rachunek zysków i strat oraz bilans za 2015 r. z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym
Zobowiązania długoterminowe
Dodatek nr 18 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2015 - Rachunek zysków i strat oraz bilans za 2015 r. z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym
Zobowiązania krótkoterminowe
Dodatek nr 18 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2015 - Rachunek zysków i strat oraz bilans za 2015 r. z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym
Wycena na dzień bilansowy aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (408) z dnia 20.12.2015
Należności celne z tytułu importu towaru niezgodnego z zamówieniem
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (899) z dnia 20.12.2015
Zobowiązania krótkoterminowe w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 101 (1246) z dnia 17.12.2015
Różnice kursowe na rachunku walutowym
Gazeta Podatkowa nr 101 (1246) z dnia 17.12.2015
Ewidencja różnic kursowych od waluty sprzedanej w kantorze
Gazeta Podatkowa nr 98 (1243) z dnia 7.12.2015
Należności krótkoterminowe w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 97 (1242) z dnia 3.12.2015
Wycena na dzień bilansowy należności w walucie obcej od krajowego kontrahenta
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (407) z dnia 1.12.2015
Ujęcie w księgach rachunkowych usługobiorcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (897) z dnia 1.12.2015
Jak wycenić transakcje wyrażone w walutach obcych płatne kartami?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (406) z dnia 20.11.2015
Faktoring odwrócony dotyczący zobowiązań w walucie obcej
Gazeta Podatkowa nr 92 (1237) z dnia 16.11.2015
Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 91 (1236) z dnia 12.11.2015
Wycena przychodu/koszty na gruncie ustawy o rachunkowości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (895) z dnia 10.11.2015
Ujęcie w księgach importu towarów
Gazeta Podatkowa nr 89 (1234) z dnia 5.11.2015
Ewidencja księgowa kompensaty w walucie obcej
Gazeta Podatkowa nr 89 (1234) z dnia 5.11.2015
Zaliczka w walucie obcej wpłacona kontrahentowi na poczet WNT
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (405) z dnia 1.11.2015
Zwrot zaliczki od kontrahenta unijnego z powodu niewykonania usługi
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (405) z dnia 1.11.2015
Wycena zaliczki w walucie obcej nierozliczonej na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (405) z dnia 1.11.2015
Wpływ należności od kontrahenta w walucie obcej na rachunek złotówkowy a różnice kursowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (894) z dnia 1.11.2015
Spis z natury środków pieniężnych
Gazeta Podatkowa nr 87 (1232) z dnia 29.10.2015
Zasady wyceny wpłaty środków do kasy walutowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (404) z dnia 20.10.2015
Rozchód środków z kasy walutowej tytułem zapłaty zobowiązania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (404) z dnia 20.10.2015
Rozliczenie różnic kursowych powstałych na rozliczeniach międzyokresowych przychodów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (404) z dnia 20.10.2015
Ewidencja księgowa różnic kursowych od nabytego środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 82 (1227) z dnia 12.10.2015
Przewalutowanie środków gromadzonych na rachunkach walutowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (403) z dnia 1.10.2015
Kantor internetowy - jakie kursy stosować przy operacjach wymiany walut obcych?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (403) z dnia 1.10.2015
Wycena i ewidencja operacji na rachunku walutowym
Gazeta Podatkowa nr 78 (1223) z dnia 28.09.2015
Wycena waluty wpłaconej przez właściciela na firmowe konto walutowe
Gazeta Podatkowa nr 77 (1222) z dnia 24.09.2015
PODSTAWA PRAWNA
Dodatek nr 26 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 z dnia 20.09.2015 - Różnice kursowe w świetle przepisów o podatku dochodowym, VAT i w ewidencji księgowej w 2015 r.
Wartość przychodu ze sprzedaży wyrażonego w walucie obcej
Dodatek nr 26 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 z dnia 20.09.2015 - Różnice kursowe w świetle przepisów o podatku dochodowym, VAT i w ewidencji księgowej w 2015 r.
Otrzymanie na konto walutowe wpłaty dokonanej przez klienta w złotówkach
Dodatek nr 26 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 z dnia 20.09.2015 - Różnice kursowe w świetle przepisów o podatku dochodowym, VAT i w ewidencji księgowej w 2015 r.
Wycena towaru kupionego w walucie obcej
Dodatek nr 26 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 z dnia 20.09.2015 - Różnice kursowe w świetle przepisów o podatku dochodowym, VAT i w ewidencji księgowej w 2015 r.
Otrzymanie zaliczki w walucie obcej w sytuacji gdy należność z tytułu sprzedaży została ustalona w złotówkach
Dodatek nr 26 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 z dnia 20.09.2015 - Różnice kursowe w świetle przepisów o podatku dochodowym, VAT i w ewidencji księgowej w 2015 r.
Zasady wyceny operacji wyrażonych w walucie obcej określone w prawie bilansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (402) z dnia 20.09.2015
Wpływy środków pieniężnych w walutach obcych na rachunek walutowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (402) z dnia 20.09.2015
Rozchód środków pieniężnych z rachunku walutowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (402) z dnia 20.09.2015
Wycena prowizji
Gazeta Podatkowa nr 75 (1220) z dnia 17.09.2015
Ujęcie oraz wycena w księgach rachunkowych kwoty otrzymanej pożyczki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (401) z dnia 1.09.2015
Różnice kursowe powstałe w momencie spłaty pożyczki wraz z odsetkami
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (401) z dnia 1.09.2015
Wycena zobowiązania z tytułu pożyczki na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (401) z dnia 1.09.2015
Ujęcie w ewidencji księgowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (888) z dnia 1.09.2015
Ewidencja różnic kursowych od wpłaconej zaliczki
Gazeta Podatkowa nr 69 (1214) z dnia 27.08.2015
Zaliczka w walucie obcej na dostawę krajową
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 68 (1213) z dnia 24.08.2015 - Rozliczenia międzyokresowe przychodów w księgach rachunkowych
Zapłata z rachunku walutowego prowadzonego w euro zobowiązania wyrażonego w innej walucie obcej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (887) z dnia 20.08.2015
Ujęcie w księgach rachunkowych lokaty w walucie obcej
Gazeta Podatkowa nr 66 (1211) z dnia 17.08.2015
Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 65 (1210) z dnia 13.08.2015
Refakturowanie usług na podwykonawcę
Gazeta Podatkowa nr 61 (1206) z dnia 30.07.2015
Kompensata rozrachunków w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 59 (1204) z dnia 23.07.2015
Wpłata kaucji w walucie obcej za najem lokalu i jej zwrot po zakończeniu umowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (398) z dnia 20.07.2015
Konwersja pożyczki udzielonej przez wspólnika na kapitał zakładowy w spółce z o.o.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (398) z dnia 20.07.2015
Wpływ na konto walutowe wpłaty dokonanej przez klienta w złotówkach a kurs waluty obcej stosowany do tej wyceny
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (884) z dnia 20.07.2015
Wycena zaliczki wypłaconej z rachunku walutowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 58 (1203) z dnia 20.07.2015 - Koszty podróży służbowych w księgach rachunkowych
Zaliczka w walucie polskiej na zagraniczną podróż służbową
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 58 (1203) z dnia 20.07.2015 - Koszty podróży służbowych w księgach rachunkowych
Wycena importu towarów dla celów bilansowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (883) z dnia 10.07.2015
Rozliczenie kosztów zagranicznej podróży służbowej
Gazeta Podatkowa nr 55 (1200) z dnia 9.07.2015
Ewidencja i wycena wpływu waluty na rachunek walutowy
Gazeta Podatkowa nr 55 (1200) z dnia 9.07.2015
Jak zaksięgować karę umowną w walucie obcej?
Gazeta Podatkowa nr 51 (1196) z dnia 25.06.2015
Wycena i ewidencja odsetek od lokaty w walucie obcej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (396) z dnia 20.06.2015
Bilansowe zasady wyceny transakcji wyrażonych w walutach obcych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (395) z dnia 1.06.2015
Zaliczka w walucie polskiej na zagraniczną podróż służbową
Gazeta Podatkowa nr 44 (1189) z dnia 1.06.2015
Ujęcie różnic kursowych od należności
Gazeta Podatkowa nr 41 (1186) z dnia 21.05.2015
Wycena i ujęcie otrzymanej zaliczki w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (394) z dnia 20.05.2015
Rozliczenie faktoringu i ustalenie różnic kursowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (394) z dnia 20.05.2015
Przeliczenie kwot wyrażonych w walutach obcych dla celów bilansowych i podatkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (394) z dnia 20.05.2015
Zwrot zaliczki w walucie obcej
Gazeta Podatkowa nr 36 (1181) z dnia 4.05.2015
Zakup towarów od unijnego kontrahenta (WNT) i przyjęcie ich na stan magazynowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (393) z dnia 1.05.2015
Zakup towaru w walucie obcej a kurs przyjęty do jego wyceny na potrzeby CIT i ustawy o rachunkowości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (876) z dnia 1.05.2015
Jak zaksięgować otrzymanie zapłaty do kasy walutowej?
Gazeta Podatkowa nr 35 (1180) z dnia 30.04.2015
Ewidencja i wycena lokat terminowych w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 34 (1179) z dnia 27.04.2015
Jak zaksięgować wyciąg bankowy w euro?
Gazeta Podatkowa nr 33 (1178) z dnia 23.04.2015
Rozliczanie różnic kursowych od pożyczki zaciągniętej w walucie obcej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (392) z dnia 20.04.2015
Kompensata należności i zobowiązań wyrażonych w walutach obcych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (392) z dnia 20.04.2015
Aktywowanie różnic kursowych w cenie nabycia towarów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (392) z dnia 20.04.2015
Ewidencja księgowa importu towarów i zasady wyceny faktury w walucie obcej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (392) z dnia 20.04.2015
Ujęcie w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (875) z dnia 20.04.2015
Bilansowa metoda rozliczania różnic kursowych
Gazeta Podatkowa nr 31 (1176) z dnia 16.04.2015
Ewidencja zaliczki wpłaconej kontrahentowi zagranicznemu
Gazeta Podatkowa nr 31 (1176) z dnia 16.04.2015
Wycena i ewidencja prowizji pobranej przez bank za prowadzenie rachunku walutowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (391) z dnia 1.04.2015
Różnice kursowe powstałe z wyceny bilansowej zobowiązania wobec krajowego kontrahenta
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (390) z dnia 20.03.2015
Jak księgować różnice kursowe?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 23 (1168) z dnia 19.03.2015 - Rozliczanie różnic kursowych w księgach rachunkowych
Wpływ należności na rachunek walutowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 23 (1168) z dnia 19.03.2015 - Rozliczanie różnic kursowych w księgach rachunkowych
Otrzymanie zapłaty w euro na rachunek prowadzony w złotówkach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 23 (1168) z dnia 19.03.2015 - Rozliczanie różnic kursowych w księgach rachunkowych
Obciążenie kontrahenta karą umowną w euro
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 23 (1168) z dnia 19.03.2015 - Rozliczanie różnic kursowych w księgach rachunkowych
Zapłata za zobowiązanie walutą zakupioną w kantorze
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 23 (1168) z dnia 19.03.2015 - Rozliczanie różnic kursowych w księgach rachunkowych
Różnice kursowe od spłacanej raty kredytu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 23 (1168) z dnia 19.03.2015 - Rozliczanie różnic kursowych w księgach rachunkowych
Częstotliwość wyceny kredytu walutowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 23 (1168) z dnia 19.03.2015 - Rozliczanie różnic kursowych w księgach rachunkowych
Jak rozliczyć różnice kursowe przy kompensacie wierzytelności?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 23 (1168) z dnia 19.03.2015 - Rozliczanie różnic kursowych w księgach rachunkowych
Przekazanie waluty z rachunku walutowego na złotówkowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 23 (1168) z dnia 19.03.2015 - Rozliczanie różnic kursowych w księgach rachunkowych
Odpis aktualizujący należność od kontrahenta zagranicznego a koszty uzyskania przychodów i wycena bilansowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (871) z dnia 10.03.2015
Rozliczanie w roku następnym różnic kursowych powstałych z wyceny bilansowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (871) z dnia 10.03.2015
Przekazanie waluty z kasy walutowej na rachunek bieżący w PLN
Gazeta Podatkowa nr 20 (1165) z dnia 9.03.2015
Wycena bilansowa kredytu według skorygowanej ceny nabycia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (389) z dnia 1.03.2015
Wycena bilansowa rozrachunków w walucie obcej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1161) z dnia 23.02.2015 - Sprawozdanie finansowe za 2014 rok - wybrane zagadnienia
Wycena bilansowa transakcji w walutach obcych
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2015 - Odroczony podatek dochodowy w księgach i sprawozdaniu finansowym
Ewidencja podatku od wartości dodanej i jego zwrotu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (388) z dnia 20.02.2015
Ewidencja zapłaty należności w walucie na rachunek złotówkowy
Gazeta Podatkowa nr 10 (1155) z dnia 2.02.2015
Wycena waluty obcej znajdującej się w kantorze na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (387) z dnia 1.02.2015
Rozliczenie różnic kursowych z wyceny bilansowej
Gazeta Podatkowa nr 8 (1153) z dnia 26.01.2015
Bilansowa wycena aktywów i pasywów wyrażonych w walucie obcej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (386) z dnia 20.01.2015
Korekta zysków (strat) z tytułu różnic kursowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (386) z dnia 20.01.2015
Zasady przeliczenia na walutę polską kosztów zagranicznej podróży służbowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (386) z dnia 20.01.2015
Wycena zaliczki wypłaconej pracownikowi w walucie obcej z firmowego rachunku walutowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (386) z dnia 20.01.2015
Czy można prowadzić ewidencję magazynową wyłącznie w walucie obcej?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (386) z dnia 20.01.2015
Ustalenie różnic kursowych na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 4 (1149) z dnia 12.01.2015
Wycena bilansowa pożyczki udzielonej wspólnikom w walucie obcej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (385) z dnia 1.01.2015
Stornowanie różnic kursowych z wyceny bilansowej
Gazeta Podatkowa nr 103 (1144) z dnia 24.12.2014
Aktywa trwałe w bilansie
Dodatek nr 17 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2014 - Sprawozdanie finansowe za 2014 r. - najciekawsze zagadnienia
Aktywa obrotowe w bilansie
Dodatek nr 17 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2014 - Sprawozdanie finansowe za 2014 r. - najciekawsze zagadnienia
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w bilansie
Dodatek nr 17 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2014 - Sprawozdanie finansowe za 2014 r. - najciekawsze zagadnienia
Aktywa i pasywa na dzień bilansowy a zapewnienie współmierności przychodów i kosztów
Dodatek nr 33 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2014 - Bilans 2014 - wybrane zagadnienia
Rozrachunki wyrażone w walucie obcej a wycena bilansowa
Dodatek nr 33 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2014 - Bilans 2014 - wybrane zagadnienia
Kredyty i pożyczki w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 100 (1141) z dnia 15.12.2014
Potwierdzanie sald oraz wycena bilansowa rozrachunków krajowych wyrażonych w walutach obcych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (859) z dnia 10.11.2014
Ujęcie w księgach lokaty overnight
Gazeta Podatkowa nr 90 (1131) z dnia 10.11.2014
Import usług w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 89 (1130) z dnia 6.11.2014
Zwrot kontrahentowi zaliczki w walucie obcej
Gazeta Podatkowa nr 88 (1129) z dnia 3.11.2014
Różnice kursowe w księgach jednostki budżetowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (381) z dnia 1.11.2014
Rozliczenie opłat drogowych ponoszonych za granicą
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (858) z dnia 1.11.2014
Ewidencja i wycena odsetek od lokaty w walucie obcej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (379) z dnia 1.10.2014
Po jakim kursie przeliczyć koszt udziału w targach zagranicznych, sfinansowany dotacją?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (379) z dnia 1.10.2014
Zapłata rozrachunków w walucie obcej
Gazeta Podatkowa nr 78 (1119) z dnia 29.09.2014
Ewidencja importu towarów
Gazeta Podatkowa nr 76 (1117) z dnia 22.09.2014
Ustawowe zasady wyceny operacji dokonywanych za pośrednictwem rachunku walutowego
Dodatek nr 24 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 z dnia 20.09.2014 - Środki pieniężne (krajowe i zagraniczne) - zasady ewidencji księgowej i rozliczeń podatkowych
Wycena i ewidencja przychodów ze sprzedaży eksportowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (378) z dnia 20.09.2014
Przekształcenie spółki jawnej - wymogi K.s.h.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (854) z dnia 20.09.2014
Ustalenie wewnętrznej stopy zwrotu i wycena zobowiązania z tytułu kredytu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (376) z dnia 20.08.2014
Wycena i ewidencja zakupu towarów z importu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (376) z dnia 20.08.2014
Faktura otrzymana od zagranicznego dostawcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (851) z dnia 20.08.2014
Kurs waluty przy transakcjach pomiędzy kontrahentami krajowymi
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (849) z dnia 1.08.2014
Wycena środków na własnym rachunku walutowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (375) z dnia 1.08.2014
Udokumentowanie i ewidencja importu usług transportowych
Gazeta Podatkowa nr 59 (1100) z dnia 24.07.2014
Zapłata za zobowiązanie walutą zakupioną w kantorze
Gazeta Podatkowa nr 58 (1099) z dnia 21.07.2014
Udokumentowanie i ewidencja importu usług transportowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (374) z dnia 20.07.2014
Zasady księgowania przychodu z tytułu WDT oraz rozliczenia należności w walucie obcej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (374) z dnia 20.07.2014
Stornowanie różnic kursowych przy ich wycenie metodą podatkową
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (374) z dnia 20.07.2014
Metoda bilansowa i podatkowa ustalania różnic kursowych
Gazeta Podatkowa nr 55 (1096) z dnia 10.07.2014
Przeliczanie dla celów bilansowych i podatkowych zobowiązań wyrażonych w walutach obcych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (372) z dnia 20.06.2014
Częstotliwość wyceny kredytu walutowego
Gazeta Podatkowa nr 47 (1088) z dnia 12.06.2014
Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 46 (1087) z dnia 9.06.2014
Kompensata rozrachunków w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 45 (1086) z dnia 5.06.2014
Rozliczenie zaliczki wypłaconej w złotówkach na poczet podróży zagranicznej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (371) z dnia 1.06.2014
Faktura zaliczkowa w walucie obcej wystawiona kontrahentowi krajowemu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (370) z dnia 20.05.2014
Wycena rozrachunków wyrażonych w walucie obcej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (842) z dnia 20.05.2014
Zakup waluty w kantorze w celu zapłaty zobowiązania
Gazeta Podatkowa nr 38 (1079) z dnia 12.05.2014
Przewalutowanie kredytu złotówkowego na euro
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 36 (1077) z dnia 5.05.2014 - Kredyt i pożyczka w ujęciu podatkowo-księgowym
Wycena zaliczki wypłaconej w walucie obcej według ustawy o rachunkowości
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2014 - Podróże służbowe w księgach rachunkowych
Rozliczenie zagranicznej podróży służbowej, gdy pracownikowi nie wypłacono zaliczki
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2014 - Podróże służbowe w księgach rachunkowych
Ewidencja księgowa otwarcia akredytywy utworzonej na rzecz kontrahenta zagranicznego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (369) z dnia 1.05.2014
Wycena zaliczki otrzymanej w walucie obcej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (368) z dnia 20.04.2014
Moment ujęcia faktury dokumentującej wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (368) z dnia 20.04.2014
Zwrot nadpłaty na rachunek walutowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (368) z dnia 20.04.2014
Przeliczenie kosztów poniesionych w walutach obcych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (368) z dnia 20.04.2014
Ewidencja zakupu towarów handlowych w ramach WNT
Gazeta Podatkowa nr 31 (1072) z dnia 17.04.2014
Kara umowna określona w euro
Gazeta Podatkowa nr 31 (1072) z dnia 17.04.2014
Rozliczenie różnic kursowych z wyceny bilansowej
Gazeta Podatkowa nr 27 (1068) z dnia 3.04.2014
Wartość bilansowa należności i zobowiązań w walucie obcej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (367) z dnia 1.04.2014
Wycena bilansowa transakcji w walutach obcych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (366) z dnia 20.03.2014
Regulacje ustawowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (836) z dnia 20.03.2014
Różnice kursowe od należności zagranicznej
Gazeta Podatkowa nr 22 (1063) z dnia 17.03.2014
Ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (835) z dnia 10.03.2014
Kurs waluty do faktury dokumentującej usługę pośrednictwa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (835) z dnia 10.03.2014
Wycena bilansowa zaliczki wpłaconej kontrahentowi zagranicznemu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (365) z dnia 1.03.2014
Jaki kurs zastosować do kary umownej wyrażonej w walucie obcej?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (834) z dnia 1.03.2014
Otrzymanie zapłaty w euro na rachunek prowadzony w złotówkach
Gazeta Podatkowa nr 17 (1058) z dnia 27.02.2014
Wycena otrzymanych kaucji w walucie obcej na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (364) z dnia 20.02.2014
Wycena odsetek od środków na rachunku walutowym oraz prowizji za jego prowadzenie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (364) z dnia 20.02.2014
Wycena należności długoterminowych na dzień bilansowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1054) z dnia 13.02.2014 - Sprawozdanie finansowe za 2013 rok
Zobowiązanie z tytułu pożyczki w walucie obcej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1054) z dnia 13.02.2014 - Sprawozdanie finansowe za 2013 rok
Ustalenie i rozliczenie bilansowych różnic kursowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (363) z dnia 1.02.2014
Wycena kosztów zagranicznej podróży służbowej według prawa bilansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (362) z dnia 20.01.2014
Wycena bilansowa należności i zobowiązań wyrażonych w walutach obcych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (830) z dnia 20.01.2014
Zapłata za zagraniczną fakturę na konto złotówkowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (830) z dnia 20.01.2014
Ustalenie różnic kursowych na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 4 (1045) z dnia 13.01.2014
Przeliczenie importu na złote w aspekcie bilansowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (829) z dnia 10.01.2014
Wpływ zagranicznej należności na rachunek walutowy a różnice kursowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (829) z dnia 10.01.2014
Towary oraz środki na rachunku walutowym w bilansie otwarcia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 1 (1042) z dnia 2.01.2014 - Otwarcie ksiąg rachunkowych na 2014 r.
Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy oraz zapewnienie współmierności przychodów i kosztów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (828) z dnia 1.01.2014
Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w księgach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 103 (1040) z dnia 27.12.2013 - Ewidencja różnic kursowych
Różnice kursowe naliczane na dzień bilansowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 103 (1040) z dnia 27.12.2013 - Ewidencja różnic kursowych
Zobowiązania długo- i krótkoterminowe w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 102 (1039) z dnia 23.12.2013
Zaliczki otrzymane w walucie obcej - czy podlegają wycenie na dzień bilansowy?
Dodatek nr 38 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2013 - Zamknięcie roku 2013 - wybrane zagadnienia
Krajowe rozrachunki wyrażone w walucie obcej - wycena na dzień bilansowy
Dodatek nr 38 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2013 - Zamknięcie roku 2013 - wybrane zagadnienia
Różnice kursowe przy wycenie bilansowej pożyczek
Dodatek nr 38 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2013 - Zamknięcie roku 2013 - wybrane zagadnienia
Gotówka w kasie walutowej
Dodatek nr 38 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2013 - Zamknięcie roku 2013 - wybrane zagadnienia
Należności długoterminowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Zapasy
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Należności krótkoterminowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Zobowiązania długoterminowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Zobowiązania krótkoterminowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Wycena bilansowa oraz potwierdzenie sald rozrachunków wyrażonych w walucie obcej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (827) z dnia 20.12.2013
Zobowiązanie z tytułu pożyczki w walucie obcej na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 101 (1038) z dnia 19.12.2013
Jak rozliczać wypłacone zaliczki na koszty zagranicznej podróży służbowej?
Dodatek nr 36 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 35 z dnia 10.12.2013 - Podróże służbowe - przepisy, wyjaśnienia
Kurs do wyceny zaliczki w walucie obcej na nabycie środka trwałego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (825) z dnia 1.12.2013
Ewidencja zakupu towarów w ramach WNT
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2013 - Podatkowe i bilansowe zasady rozliczania zakupu materiałów (towarów)
Kompensata rozrachunków z kontrahentem zagranicznym w różnych walutach
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (358) z dnia 20.11.2013
Przeliczenie za złote kosztów zagranicznej podróży służbowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 92 (1029) z dnia 18.11.2013 - Jak rozliczać zagraniczne podróże służbowe? - wybrane zagadnienia z Biuletynu dla Służb Ekonomiczno-Finansowych
Wycena bilansowa rozrachunków w walutach obcych
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2013 - Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Wycena bilansowa należności w walucie obcej, objętej odpisem aktualizującym
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2013 - Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Wycena salda na koncie rozliczeń międzyokresowych kosztów
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2013 - Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Przekazane w walucie obcej zaliczki na środki trwałe
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2013 - Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Kurs waluty do rozliczenia zaliczki na poczet zagranicznej podróży służbowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (357) z dnia 1.11.2013
Koszty podróży służbowej właściciela firmy
Gazeta Podatkowa nr 84 (1021) z dnia 21.10.2013
Jaki kurs zastosować do przeliczenia faktury zagranicznej?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (356) z dnia 20.10.2013
Ewidencja faktury dokumentującej import usług
Gazeta Podatkowa nr 83 (1020) z dnia 17.10.2013
Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 82 (1019) z dnia 14.10.2013
Kiedy nie stosuje się kursu faktycznego?
Gazeta Podatkowa nr 82 (1019) z dnia 14.10.2013
Czy można stosować kursy walut obowiązujące w grupie kapitałowej?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (820) z dnia 10.10.2013
Jak rozliczać różnice kursowe od środków pieniężnych?
Gazeta Podatkowa nr 79 (1016) z dnia 3.10.2013
Ustalanie różnic kursowych na dzień bilansowy
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 19 z dnia 1.10.2013 - Rozrachunki w walutach obcych i rozliczanie różnic kursowych
Różnice kursowe od zobowiązań uwzględniane w wartości początkowej środka trwałego
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 19 z dnia 1.10.2013 - Rozrachunki w walutach obcych i rozliczanie różnic kursowych
Wycena i ewidencja wpływu środków z tytułu zaciągniętego kredytu na rachunek walutowy
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 19 z dnia 1.10.2013 - Rozrachunki w walutach obcych i rozliczanie różnic kursowych
Wycena rozchodu waluty z rachunku walutowego z tytułu spłaty raty kredytu
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 19 z dnia 1.10.2013 - Rozrachunki w walutach obcych i rozliczanie różnic kursowych
Zaliczki wpłacone na zakup środka trwałego
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 19 z dnia 1.10.2013 - Rozrachunki w walutach obcych i rozliczanie różnic kursowych
Ewidencja księgowa wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 19 z dnia 1.10.2013 - Rozrachunki w walutach obcych i rozliczanie różnic kursowych
Ewidencja księgowa importu towarów i zasady wyceny faktury w walucie obcej
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 19 z dnia 1.10.2013 - Rozrachunki w walutach obcych i rozliczanie różnic kursowych
Ujęcie w księgach sprzedaży eksportowej na przykładach liczbowych
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 19 z dnia 1.10.2013 - Rozrachunki w walutach obcych i rozliczanie różnic kursowych
Wycena faktury wyrażonej w walucie obcej
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 19 z dnia 1.10.2013 - Rozrachunki w walutach obcych i rozliczanie różnic kursowych
Kurs waluty stosowany do przeliczenia kompensaty oraz ewidencja różnic kursowych
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 19 z dnia 1.10.2013 - Rozrachunki w walutach obcych i rozliczanie różnic kursowych
Rozliczenie kosztów podróży zagranicznej z uwzględnieniem zmian od 1 marca 2013 r.
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 19 z dnia 1.10.2013 - Rozrachunki w walutach obcych i rozliczanie różnic kursowych
Rozliczenie kosztów zagranicznej podróży służbowej, w sytuacji gdy nie wypłacono zaliczki
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 19 z dnia 1.10.2013 - Rozrachunki w walutach obcych i rozliczanie różnic kursowych
Wycena rozchodu środków z rachunku walutowego z tytułu ich sprzedaży
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 19 z dnia 1.10.2013 - Rozrachunki w walutach obcych i rozliczanie różnic kursowych
Różnice kursowe od własnych środków pieniężnych
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 19 z dnia 1.10.2013 - Rozrachunki w walutach obcych i rozliczanie różnic kursowych
Transakcje dokonywane w kantorze internetowym
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 19 z dnia 1.10.2013 - Rozrachunki w walutach obcych i rozliczanie różnic kursowych
Jak wycenić nadwyżkę w kasie walutowej?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1015) z dnia 30.09.2013 - Różnice inwentaryzacyjne w księgach rachunkowych
Ewidencja zakupu środka trwałego w walucie obcej
Gazeta Podatkowa nr 78 (1015) z dnia 30.09.2013
Wykup przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (354) z dnia 20.09.2013
Tłumaczenie faktur wystawionych w języku obcym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (354) z dnia 20.09.2013
Ewidencja księgowa sprzedaży zagranicznej - eksportu i WDT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (818) z dnia 20.09.2013
Faktura wewnętrzna dotycząca WNT
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 70 (1007) z dnia 2.09.2013 - Zakup towarów i materiałów w księgach rachunkowych
Rozliczenie kosztów zagranicznej podróży służbowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (353) z dnia 1.09.2013
Lokaty terminowe w walucie obcej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (353) z dnia 1.09.2013
Kurs waluty stosowany do przeliczenia kompensaty oraz ewidencja różnic kursowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (352) z dnia 20.08.2013
Ewidencja księgowa importu towarów i zasady wyceny faktury w walucie obcej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (352) z dnia 20.08.2013
Różnice kursowe od niezapłaconych zobowiązań a wartość początkowa środka trwałego - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (815) z dnia 20.08.2013
Wycena zapłaty zobowiązania z rachunku walutowego
Gazeta Podatkowa nr 65 (1002) z dnia 14.08.2013
Wycena i ewidencja zaliczki wpłaconej kontrahentowi z konta walutowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (351) z dnia 1.08.2013
Zwrot zaliczki na konto walutowe w związku z odstąpieniem kontrahenta od umowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (351) z dnia 1.08.2013