Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Rachunkowość » Zasady rachunkowości »  Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości

Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 28 obowiązującym od 1.07.2021 r. do 15.01.2023 r.
Pożyczka udzielona innej jednostce - ujęcie w księgach i wycena na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (578) z dnia 20.01.2023
Wycena i prezentacja w bilansie środków pieniężnych zgromadzonych na lokatach bankowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (578) z dnia 20.01.2023
Ustalenie wartości początkowej środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (578) z dnia 20.01.2023
Koszty budowy sfinansowane dotacją oraz środkami własnymi
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (578) z dnia 20.01.2023
Nieodpłatne otrzymanie wyposażenia w księgach samorządowego zakładu budżetowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (578) z dnia 20.01.2023
Czy można przeszacować na dzień bilansowy wartość gruntu stanowiącego środek trwały?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (578) z dnia 20.01.2023
Zasady wyceny niezakończonych na dzień bilansowy usług objętych umową krótkoterminową
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (578) z dnia 20.01.2023
Zmiana rozporządzenia o instrumentach finansowych
Gazeta Podatkowa nr 6 (1985) z dnia 19.01.2023
Przychody i koszty finansowe w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 6 (1985) z dnia 19.01.2023
Koszty wytworzenia u dewelopera
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1153) z dnia 10.01.2023
Korzystanie z uproszczeń w ewidencji księgowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 2 (1981) z dnia 5.01.2023 - Uproszczenia stosowane w księgach i sprawozdawczości
Możliwość zastosowania uproszczeń
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 2 (1981) z dnia 5.01.2023 - Uproszczenia stosowane w księgach i sprawozdawczości
Odpowiedzi na pytania dotyczące pozycji bilansowych
Gazeta Podatkowa nr 1 (1980) z dnia 2.01.2023
Zdarzenia wywołujące zmiany w wartości początkowej środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (577) z dnia 1.01.2023
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (577) z dnia 1.01.2023
Wynagrodzenie pracownika pełniącego nadzór nad budową środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (577) z dnia 1.01.2023
Ustalenie wartości przejętych środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (577) z dnia 1.01.2023
Wycena przejętych należności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (577) z dnia 1.01.2023
Rozliczenia międzyokresowe w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 104 (1979) z dnia 29.12.2022
Przejście z księgi podatkowej na księgi rachunkowe od 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 104 (1979) z dnia 29.12.2022
Zobowiązania w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 102 (1977) z dnia 22.12.2022
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WEDŁUG ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO USTAWY O RACHUNKOWOŚCI
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2022 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Informacje i objaśnienia do bilansu
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2022 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2022 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Przykład liczbowy wypełnienia noty podatkowej
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2022 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Koszty podróży służbowych osób zatrudnionych na umowę zlecenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1151) z dnia 20.12.2022
Wycena bilansowa zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz ich prezentacja w bilansie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (576) z dnia 20.12.2022
Zakwalifikowanie nabytych lokali po dokonaniu prac remontowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (576) z dnia 20.12.2022
Początkowe ujęcie nabytych lokali oraz rozliczanie kosztów remontów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (576) z dnia 20.12.2022
Koszty związane z instalacją i montażem produktu w siedzibie nabywcy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (576) z dnia 20.12.2022
Należności w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 101 (1976) z dnia 19.12.2022
Zapasy na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 100 (1975) z dnia 15.12.2022
Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 99 (1974) z dnia 12.12.2022
Kapitał akcyjny w prostej spółce akcyjnej
Gazeta Podatkowa nr 99 (1974) z dnia 12.12.2022
Ewidencja zaciągniętego kredytu bankowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (1150) z dnia 10.12.2022
Prowizja oraz odsetki od kredytu naliczone w okresie realizacji inwestycji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (1150) z dnia 10.12.2022
Z czym wiąże się zasada ostrożności?
Gazeta Podatkowa nr 97 (1972) z dnia 5.12.2022
Ujawnienie środka trwałego podczas inwentaryzacji
Gazeta Podatkowa nr 97 (1972) z dnia 5.12.2022
Wybór przysługujących jednostce uproszczeń
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2022 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2022 r. - przygotowanie i przeprowadzanie prac bilansowych
Ustalenie zmiany stanu produktów w jednostce stosującej wyłącznie konta zespołu 4
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (575) z dnia 1.12.2022
Otwarcie ksiąg rachunkowych na 1 stycznia 2023 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (575) z dnia 1.12.2022
Sporządzenie inwentarza i wprowadzenie bilansu otwarcia na przykładach liczbowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (575) z dnia 1.12.2022
Różne ceny przyjęte do ewidencji rzeczowych aktywów obrotowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (575) z dnia 1.12.2022
Zakup samochodu do jazd próbnych w księgach rachunkowych dealera
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (575) z dnia 1.12.2022
Wycena towarów nabytych z importu a cło opłacane przez eksportera
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (1149) z dnia 1.12.2022
Zwrot spółce z o.o. udziałów spółki komandytowej po jej rozwiązaniu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (1149) z dnia 1.12.2022
Jak rozumieć zasadę istotności?
Gazeta Podatkowa nr 96 (1971) z dnia 1.12.2022
Przecena towarów wycenianych w cenie zakupu a zapisy w księgach
Gazeta Podatkowa nr 94 (1969) z dnia 24.11.2022
Nieruchomość inwestycyjna
Gazeta Podatkowa nr 93 (1968) z dnia 21.11.2022
Wartości niematerialne i prawne
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2022 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2022 r.
Rzeczowe aktywa trwałe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2022 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2022 r.
Należności długoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2022 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2022 r.
Inwestycje długoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2022 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2022 r.
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2022 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2022 r.
Zapasy
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2022 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2022 r.
Należności krótkoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2022 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2022 r.
Inwestycje krótkoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2022 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2022 r.
Prezentacja należnych wpłat na kapitał (fundusz) podstawowy i udziałów (akcji) własnych
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2022 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2022 r.
Kapitał (fundusz) podstawowy
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2022 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2022 r.
Rezerwy na zobowiązania
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2022 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2022 r.
Zobowiązania długoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2022 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2022 r.
Zobowiązania krótkoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2022 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2022 r.
Rozliczenia międzyokresowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2022 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2022 r.
Działalność operacyjna
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2022 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2022 r.
Działalność finansowa
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2022 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2022 r.
Ustalenie wartości początkowej przedmiotu leasingu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (574) z dnia 20.11.2022
Zasady wyceny wyrobów gotowych w trakcie roku obrotowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (574) z dnia 20.11.2022
Wycena bilansowa wyrobów, których koszt wytworzenia przewyższa cenę sprzedaży netto
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (574) z dnia 20.11.2022
Licencja otrzymana nieodpłatnie w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (1148) z dnia 20.11.2022
Koszty opracowania projektu - kwalifikacje wydatku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (1147) z dnia 10.11.2022
Ewidencja materiałów otrzymanych bezpłatnie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (1147) z dnia 10.11.2022
Problematyczne koszty rodzajowe w księgach
Gazeta Podatkowa nr 88 (1963) z dnia 3.11.2022
Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń - wybrane zagadnienia
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2022
Zasady wyceny produktów oraz produkcji w toku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (573) z dnia 1.11.2022
Opłaty za media zużyte podczas budowy środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (573) z dnia 1.11.2022
Jak ująć w księgach i bilansie inwestycję w złoto?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (573) z dnia 1.11.2022
Wycena i ewidencja nieruchomości zakupionej w celach inwestycyjnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (573) z dnia 1.11.2022
Wydatki związane z transportem oraz montażem maszyny użytkowanej na podstawie umowy leasingu operacyjnego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1146) z dnia 1.11.2022
Aporty w księgach rachunkowych otrzymującego
Gazeta Podatkowa nr 86 (1961) z dnia 27.10.2022
Rozliczenie najmu w księgach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 85 (1960) z dnia 24.10.2022 - Najem, dzierżawa, leasing w księgach rachunkowych
Rozliczenie różnic kursowych zrealizowanych oraz niezrealizowanych
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 z dnia 20.10.2022 - Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - klasyfikacja, wartość początkowa oraz amortyzacja
Naliczone przez bank odsetki z tytułu lokaty środków pozyskanych na zakup środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (572) z dnia 20.10.2022
W jakiej wartości wprowadzić do ksiąg ujawniony środek trwały?
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2022 - Inwentaryzacja 2022 r.
Jak ująć w księgach ujawnione materiały, uprzednio odniesione w koszty?
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2022 - Inwentaryzacja 2022 r.
Prezentacja w sprawozdaniu finansowym zapasu wyprodukowanych narzędzi
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1145) z dnia 20.10.2022
Odsetki i różnice kursowe od pożyczki na zakup środków trwałych a ich wartość początkowa
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 84 (1959) z dnia 20.10.2022 - Różnice kursowe - wybrane zagadnienia
Odpisy aktualizujące wartość należności
Gazeta Podatkowa nr 84 (1959) z dnia 20.10.2022
Pożyczka od udziałowca w księgach rachunkowych spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 82 (1957) z dnia 13.10.2022
Księgowe aspekty założenia spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 80 (1955) z dnia 6.10.2022
Ujęcie nabytej licencji w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (571) z dnia 1.10.2022
Nakłady na ulepszenie budynku stanowiącego środek trwały jednostki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (571) z dnia 1.10.2022
Wydatki poniesione na zakup uszkodzonego samochodu i jego naprawę
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (571) z dnia 1.10.2022
Koszty własne sprzedaży
Gazeta Podatkowa nr 77 (1952) z dnia 26.09.2022
Ewidencja księgowa operacji związanych z zakupem budynków/lokali i ich wynajmem (dzierżawą)
Dodatek nr 27 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 z dnia 20.09.2022 - Najem, dzierżawa, leasing - wybrane zagadnienia
Koszty gwarancji bankowej udzielonej w walucie obcej i związanej z prowadzoną inwestycją
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (570) z dnia 20.09.2022
Inwestycje w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 75 (1950) z dnia 19.09.2022
Księgowania dotyczące prawa wieczystego użytkowania gruntu
Gazeta Podatkowa nr 74 (1949) z dnia 15.09.2022
Kredyty bankowe w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 73 (1948) z dnia 12.09.2022
Wydatki na zakup, ulepszenie i sprzedaż nieruchomości - ujęcie księgowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (1141) z dnia 10.09.2022
Koszty dotyczące utrzymania inwestycji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (1141) z dnia 10.09.2022
Darowizny w księgach rachunkowych obdarowanego i darczyńcy
Gazeta Podatkowa nr 72 (1947) z dnia 8.09.2022
Rachunkowość w spółce jawnej
Gazeta Podatkowa nr 71 (1946) z dnia 5.09.2022
Rozliczenie kosztów podróży służbowej w księgach rachunkowych na przykładzie liczbowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (569) z dnia 1.09.2022
Wycena towarów na moment ujęcia w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (569) z dnia 1.09.2022
Zasady ogólne posezonowej obniżki cen towarów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (569) z dnia 1.09.2022
Obniżka cen towarów objętych ewidencją wartościową w cenach sprzedaży brutto
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (569) z dnia 1.09.2022
Nakłady na ulepszenie nieruchomości inwestycyjnej w zależności od zasad jej wyceny
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (569) z dnia 1.09.2022
Moment przejścia na uproszczony sposób ustalania kosztu wytworzenia produktów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (569) z dnia 1.09.2022
Częstotliwość rozliczania sald kont zespołu 5 w ciągu roku obrotowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (569) z dnia 1.09.2022
Ujęcie pożyczki w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (1140) z dnia 1.09.2022
Ustalenie odpisu aktualizującego wartość aktywów wycenianych w wartości rynkowej lub godziwej
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2022 - Odpisy aktualizujące według Krajowych i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
Sposób ustalania kwoty wymaganej zapłaty
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2022 - Odpisy aktualizujące według Krajowych i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
Dlaczego aktualizuje się wartość zapasów i w jakim terminie?
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2022 - Odpisy aktualizujące według Krajowych i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
Przesłanki trwałej utraty wartości środków trwałych
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2022 - Odpisy aktualizujące według Krajowych i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
Czynniki wpływające na trwałą utratę wartości
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2022 - Odpisy aktualizujące według Krajowych i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
Ewidencja księgowa nieodpłatnego otrzymania towaru
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (1139) z dnia 20.08.2022
Rozliczanie prowizji od udzielonych kredytów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (1139) z dnia 20.08.2022
Zakup drzwi do budynku podlegającego przebudowie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (568) z dnia 20.08.2022
Sprzedaż materiałów pozyskanych nieodpłatnie podczas świadczenia usługi budowlanej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (568) z dnia 20.08.2022
Opłata za rejestrację auta a wartość początkowa
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 66 (1941) z dnia 18.08.2022 - Podatki i opłaty w księgach rachunkowych
Opłaty bankowe i prowizje a koszty w księgach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 66 (1941) z dnia 18.08.2022 - Podatki i opłaty w księgach rachunkowych
Ewidencja wydatków na zakup i remont mieszkań w celu odprzedaży
Gazeta Podatkowa nr 66 (1941) z dnia 18.08.2022
Rozliczenie zakupu nieruchomości zabudowanej określonego w łącznej wartości
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 62 (1937) z dnia 4.08.2022 - Nieruchomości w ewidencji księgowej
Wynajem lokali w księgach rachunkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 62 (1937) z dnia 4.08.2022 - Nieruchomości w ewidencji księgowej
Ewidencja przekwalifikowania nieruchomości ze środków trwałych do inwestycji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 62 (1937) z dnia 4.08.2022 - Nieruchomości w ewidencji księgowej
Koszty działalności deweloperskiej w księgach rachunkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 62 (1937) z dnia 4.08.2022 - Nieruchomości w ewidencji księgowej
Jednorazowa amortyzacja w świetle ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (567) z dnia 1.08.2022
Wyjaśnienie pojęcia prac rozwojowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (567) z dnia 1.08.2022
Koszty poniesione w związku z przygotowaniem placu pod budowę środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (567) z dnia 1.08.2022
Uproszczenia w wycenie na dzień bilansowy kredytu odnawialnego w rachunku bankowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (567) z dnia 1.08.2022
Zakupy gotówkowe oraz zapłata zobowiązań z rachunku walutowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (1137) z dnia 1.08.2022
Ewidencja kosztów naprawy zakupionego środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 58 (1933) z dnia 21.07.2022
Rozliczanie w drodze kompensaty należności w złotówkach oraz zobowiązania w walucie obcej
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2022 - Transakcje w walutach obcych
Rozliczenie zakupu środka trwałego poprzedzonego zaliczką w walucie obcej
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2022 - Transakcje w walutach obcych
Moment dokonania korekty kosztów bilansowych w związku z otrzymanym rabatem
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2022 - Transakcje w walutach obcych
Wycena rozrachunków w walucie obcej na dzień bilansowy
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2022 - Transakcje w walutach obcych
Ogólne zasady wyceny produktów w koszcie wytworzenia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (566) z dnia 20.07.2022
Sposób ustalenia kosztu niewykorzystanych zdolności produkcyjnych na przykładzie liczbowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (566) z dnia 20.07.2022
Wartość niematerialna i prawna otrzymana w formie darowizny
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (566) z dnia 20.07.2022
Zakup gruntu pod budowę budynku mieszkalnego na sprzedaż
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (1136) z dnia 20.07.2022
Niewykorzystane moce produkcyjne w kosztach
Gazeta Podatkowa nr 56 (1931) z dnia 14.07.2022
Rabat potransakcyjny w księgach rachunkowych nabywcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (1135) z dnia 10.07.2022
Rozliczenie różnic kursowych zrealizowanych oraz niezrealizowanych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (1135) z dnia 10.07.2022
Ustalenie ceny nabycia importowanych towarów
Gazeta Podatkowa nr 54 (1929) z dnia 7.07.2022
Księgowanie przerobu obcego towarów i materiałów
Gazeta Podatkowa nr 53 (1928) z dnia 4.07.2022
Grunt otrzymany w drodze darowizny na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (565) z dnia 1.07.2022
Prowizje od udzielonych kredytów, obciążające koszty finansowe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (565) z dnia 1.07.2022
Koszty bankowe uwzględniane w wartości początkowej środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (565) z dnia 1.07.2022
Jak wycenić i ująć w księgach nieodpłatnie otrzymane materiały?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (565) z dnia 1.07.2022
Ogólne zasady rozliczania w księgach kosztów i przychodów działalności produkcyjnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (565) z dnia 1.07.2022
Wycena i ewidencja walut wirtualnych w świetle prawa bilansowego
Gazeta Podatkowa nr 50 (1925) z dnia 23.06.2022
Najem lub dzierżawa rozliczane jak leasing finansowy
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2022 - Umowy najmu i dzierżawy w księgach rachunkowych
Rozliczenie z dotychczasowym najemcą w ramach cesji umowy najmu
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2022 - Umowy najmu i dzierżawy w księgach rachunkowych
Alternatywny sposób rozliczania kosztów zarządu i kosztów sprzedaży
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (564) z dnia 20.06.2022
Zasady wyceny udzielonych pożyczek według ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (564) z dnia 20.06.2022
Ustalenie wartości początkowej zakupionego gruntu, zakwalifikowanego do środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (564) z dnia 20.06.2022
Wydatki poniesione na ubezpieczenie środka trwałego w budowie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (564) z dnia 20.06.2022
Wycena rozrachunków na dzień ich powstania i na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (564) z dnia 20.06.2022
Czy można podnieść ceny ewidencyjne wyrobów gotowych w trakcie roku obrotowego?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (564) z dnia 20.06.2022
Wycena i ewidencja walut wirtualnych w świetle prawa bilansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (564) z dnia 20.06.2022
Uzyskanie rabatu po zakupie towarów i ujęcie jego skutków w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (564) z dnia 20.06.2022
Opłata CO 2 jako koszty zakupu importowanych towarów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (1133) z dnia 20.06.2022
Koszty zakupu materiałów w księgach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 49 (1924) z dnia 20.06.2022 - Specyficzne rozwiązania księgowe w firmie produkcyjnej
Firma produkcyjna a rozliczanie kosztów tylko w zespole 4
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 49 (1924) z dnia 20.06.2022 - Specyficzne rozwiązania księgowe w firmie produkcyjnej
Produkty przekazane na budowę środka trwałego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 49 (1924) z dnia 20.06.2022 - Specyficzne rozwiązania księgowe w firmie produkcyjnej
Uproszczenia przy ustalaniu kosztu wytworzenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 49 (1924) z dnia 20.06.2022 - Specyficzne rozwiązania księgowe w firmie produkcyjnej
Skutki księgowe modyfikacji środków trwałych
Gazeta Podatkowa nr 47 (1922) z dnia 13.06.2022
Odpis aktualizujący należność i jego skutki w sprawozdaniu
Gazeta Podatkowa nr 47 (1922) z dnia 13.06.2022
Zakup akcji i ich wycena w ewidencji księgowej i bilansie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (1132) z dnia 10.06.2022
Wydatki na wykończenie i utrzymanie mieszkań zakupionych w celu odprzedaży
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (1132) z dnia 10.06.2022
Bonus roczny za zrealizowanie obrotów a księgi
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 46 (1921) z dnia 9.06.2022 - Dokonywanie korekt w księgach rachunkowych
Brak wyceny pożyczki na poprzedni dzień bilansowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 46 (1921) z dnia 9.06.2022 - Dokonywanie korekt w księgach rachunkowych
Problematyczne pozycje w sprawozdaniu finansowym za 2021 r. (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 45 (1920) z dnia 6.06.2022
Wydatki na klimatyzację w księgach
Gazeta Podatkowa nr 45 (1920) z dnia 6.06.2022
Środek trwały zakupiony na raty a bilans
Gazeta Podatkowa nr 44 (1919) z dnia 2.06.2022
Charakterystyka i zakres kosztów pośrednich
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2022 - Warianty prowadzenia rachunku kosztów
Rodzaje ulepszeń oraz zasady ujęcia w księgach rachunkowych ponoszonych nakładów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (563) z dnia 1.06.2022
Koszty audytu inwestycyjnego, od którego zależy zakup licencji na program komputerowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (563) z dnia 1.06.2022
Otrzymanie przedsiębiorstwa osoby fizycznej jako wkładu niepieniężnego przez spółkę osobową
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2022 - Księgowe ujęcie zmian w kapitale własnym
Wątpliwości związane z ewidencją świadczeń przyznanych w ramach bhp
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (562) z dnia 20.05.2022
Utworzenie odpisu aktualizującego należności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (1130) z dnia 20.05.2022
Ułatwienia wynikające z ustawy o rachunkowości
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022 - Z jakich uproszczeń w rachunkowości można korzystać?
Uproszczenia w pierwszym roku prowadzenia ksiąg
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022 - Z jakich uproszczeń w rachunkowości można korzystać?
Ustalanie kosztu wytworzenia w sposób uproszczony
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022 - Z jakich uproszczeń w rachunkowości można korzystać?
Rachunkowość prostej spółki akcyjnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022 - Z jakich uproszczeń w rachunkowości można korzystać?
Koszty rejestracji samochodu osobowego w księgach
Gazeta Podatkowa nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022
Koszty reklamy w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 38 (1913) z dnia 12.05.2022
Różnice w wartości towarów pochodzących z importu - ujęcie księgowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (1129) z dnia 10.05.2022
Pożyczki w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 36 (1911) z dnia 5.05.2022
Przedawnienie zobowiązań figurujących w księgach na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (561) z dnia 1.05.2022
Aport w postaci przedsiębiorstwa osoby fizycznej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (561) z dnia 1.05.2022
Jak ująć w księgach materiały otrzymane w darowiźnie?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (561) z dnia 1.05.2022
Koszty pośrednie produkcji - moment ujęcia w kosztach podatkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (1128) z dnia 1.05.2022
Nieruchomości uznane za inwestycje dla celów bilansowych a amortyzacja podatkowa - interpretacja KIS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (1128) z dnia 1.05.2022
Korekty kosztów bilansowych - zasady ogólne
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (1128) z dnia 1.05.2022
Ewidencja skupu złomu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (1128) z dnia 1.05.2022
Ewidencja w księgach składnika majątku otrzymanego w gratisie
Gazeta Podatkowa nr 32 (1907) z dnia 21.04.2022
Ogólne zasady wyceny produktów i produkcji w toku
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2022 - Rachunkowość jednostek produkcyjnych
Uproszczenia przy obliczaniu kosztu wytworzenia
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2022 - Rachunkowość jednostek produkcyjnych
Wycena produktów według skorygowanej ceny sprzedaży netto
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2022 - Rachunkowość jednostek produkcyjnych
Koszty niewykorzystanych w związku z COVID-19 zdolności produkcyjnych
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2022 - Rachunkowość jednostek produkcyjnych
Koszty sprzedaży i koszty zarządu w jednostce produkcyjnej
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2022 - Rachunkowość jednostek produkcyjnych
Korekta VAT naliczonego w związku ze zmianą sposobu wykorzystywania nieruchomości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (560) z dnia 20.04.2022
Wycena rozrachunków na dzień bilansowy w kwocie wymaganej lub wymagającej zapłaty
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (560) z dnia 20.04.2022
Zapłata w walucie obcej za fakturę wystawioną w złotych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (560) z dnia 20.04.2022
Ujęcie w księgach umorzenia udziałów własnych w spółce z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 28 (1903) z dnia 7.04.2022
Uproszczenia w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 27 (1902) z dnia 4.04.2022
Wydatki na zakup usługi transportowej a koszty podatkowe
Dodatek nr 12 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 z dnia 1.04.2022 - Koszty podatkowe - kwalifikacja i moment ich rozliczenia
Wycena i prezentacja w bilansie pożyczki udzielonej przez jednostkę mikro innej jednostce
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (559) z dnia 1.04.2022
Ustalenie wartości bilansowej długoterminowych lokat bankowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (559) z dnia 1.04.2022
Prowizja od kredytu zaciągniętego na zakup środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (559) z dnia 1.04.2022
Ujęcie rezerwy w księgach i jej wycena bilansowa
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (559) z dnia 1.04.2022
Odsetki od kredytu z terminem zapłaty w następnym roku obrotowym
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2022 - Przykłady rozliczania kosztów i przychodów na przełomie lat obrotowych
Wycena bilansowa nieruchomości zaliczanych do inwestycji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (558) z dnia 20.03.2022
Elementy składowe kosztu wytworzenia środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (558) z dnia 20.03.2022
Utrata wartości środka trwałego czasowo wycofanego z używania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (558) z dnia 20.03.2022
Nieruchomości otrzymane w trwały zarząd od jednostki samorządu terytorialnego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (558) z dnia 20.03.2022
Zasady wyceny zapasów materiałów według ceny nabycia i ceny zakupu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (558) z dnia 20.03.2022
Wartość bilansowa należności od dłużnika objętego postępowaniem sanacyjnym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (558) z dnia 20.03.2022
Usługi realizowane w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (113) z dnia 20.03.2022
Ewidencja usług aranżacji wnętrz
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (113) z dnia 20.03.2022
Wykazanie udziałów obcych w sprawozdaniu finansowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1123) z dnia 10.03.2022
Odsetki od kredytu należne na dzień bilansowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1123) z dnia 10.03.2022
Zakres informacyjny rachunku zysków i strat
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2022 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej
Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w sprawozdaniu sporządzonym według załącznika nr 4
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2022 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej
Wybór uproszczeń wynikających z ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (557) z dnia 1.03.2022
Zastosowanie uproszczenia przy kalkulacji kosztu wytworzenia produktu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (557) z dnia 1.03.2022
Zakup stacji roboczej wraz z roczną licencją
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (557) z dnia 1.03.2022
Skutki postawienia pożyczkobiorcy w stan upadłości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (557) z dnia 1.03.2022
Koszty zaliczane do kosztów wytworzenia przedsięwzięcia deweloperskiego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (557) z dnia 1.03.2022
Braki w dostawie towaru
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1122) z dnia 1.03.2022
Usunięcie wad i usterek w ramach wykonawstwa zastępczego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1122) z dnia 1.03.2022
Pożyczka udzielona kontrahentowi
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1891) z dnia 24.02.2022 - Bilans oraz rachunek zysków i strat dotyczące 2021 r.
Kredyt inwestycyjny wypłacany w transzach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1891) z dnia 24.02.2022 - Bilans oraz rachunek zysków i strat dotyczące 2021 r.
Prezentacja różnic kursowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1891) z dnia 24.02.2022 - Bilans oraz rachunek zysków i strat dotyczące 2021 r.
Rozliczenie bonusu rocznego w podatku VAT i księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 16 (1891) z dnia 24.02.2022
Czy przychody z tytułu pożyczek mogą być kwalifikowane do przychodów z działalności operacyjnej?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1121) z dnia 20.02.2022
Charakterystyka kosztów zarządu i sprzedaży
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (556) z dnia 20.02.2022
Zasady ewidencji księgowej kosztów zarządu i sprzedaży w trakcie roku obrotowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (556) z dnia 20.02.2022
Przecena i likwidacja starych zapasów towarowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (556) z dnia 20.02.2022
Przejście w trakcie roku na estoński CIT a zamknięcie ksiąg
Gazeta Podatkowa nr 14 (1889) z dnia 17.02.2022
Ustalenie wyniku finansowego (część II)
Gazeta Podatkowa nr 12 (1887) z dnia 10.02.2022
Ujawnienie materiałów poprzednio odniesionych w koszty
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 11 (1886) z dnia 7.02.2022 - Rozliczenie inwentaryzacji za 2021 rok
Spisanie drobnych sald należności i zobowiązań
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 11 (1886) z dnia 7.02.2022 - Rozliczenie inwentaryzacji za 2021 rok
Ujęcie odsetek od zobowiązania w księgach i rachunku podatkowym
Gazeta Podatkowa nr 11 (1886) z dnia 7.02.2022
Różnice kursowe przy zakupie środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 10 (1885) z dnia 3.02.2022
Czynniki wpływające na trwałą utratę wartości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (555) z dnia 1.02.2022
Jakie przychody i koszty kwalifikuje się do przychodów i kosztów finansowych?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (555) z dnia 1.02.2022
Zobowiązanie wobec kontrahenta zagranicznego nierozliczone do dnia bilansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (555) z dnia 1.02.2022
Uproszczenia w pierwszym roku prowadzenia ksiąg rachunkowych - odpowiedź Min. Fin. na pytanie naszego Wydawnictwa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1119) z dnia 1.02.2022
Przychody i koszty finansowe w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 9 (1884) z dnia 31.01.2022
Uproszczenia w pierwszym roku prowadzenia ksiąg
Gazeta Podatkowa nr 7 (1882) z dnia 24.01.2022
Ustalenie kwoty wymaganej lub wymagającej zapłaty na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (554) z dnia 20.01.2022
Przykłady liczbowe ilustrujące ewidencję księgową różnic kursowych z wyceny bilansowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (554) z dnia 20.01.2022
Koszty utrzymania magazynów materiałów w firmie produkcyjnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (554) z dnia 20.01.2022
Wydatki na samochody osobowe wykorzystywane przy realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (554) z dnia 20.01.2022
Bilansowe rozliczenie wydatków na opakowania nowych produktów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (1118) z dnia 20.01.2022
Wycena bilansowa niezakończonych usług długoterminowych
Gazeta Podatkowa nr 5 (1880) z dnia 17.01.2022
Stosowanie rozporządzenia o instrumentach finansowych (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 2 (1877) z dnia 5.01.2022
Wycena bilansowa aktywów i pasywów wyrażonych w walucie obcej
Gazeta Podatkowa nr 1 (1876) z dnia 3.01.2022
Stosowanie rozporządzenia o instrumentach finansowych (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 1 (1876) z dnia 3.01.2022
Wybrane limity bilansowe
Dodatek nr 1 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 1 z dnia 1.01.2022 - Polski Ład i inne zmiany w przepisach w 2022 r.
Subwencja otrzymana w ramach tarczy finansowej i skutki jej umorzenia w 2021 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (553) z dnia 1.01.2022
Bilansowe i podatkowe zasady rozliczania kosztów wynagrodzeń pracowników produkcyjnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (553) z dnia 1.01.2022
Zakup środka trwałego sfinansowany pożyczką udzielaną w transzach
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (553) z dnia 1.01.2022
Koszty zawarcia umowy przedwstępnej i wpłata zadatku na zakup gruntu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (553) z dnia 1.01.2022
Obniżenie ceny zakupu nowego urządzenia produkcyjnego w związku ze zwrotem starego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (553) z dnia 1.01.2022
Możliwość wyceny towarów według cen zakupu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (553) z dnia 1.01.2022
Wydatki poniesione na ubezpieczenie firmowych budynków
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (553) z dnia 1.01.2022
Opłata pobierana przez bank za utrzymywanie wysokiego salda na rachunku walutowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (553) z dnia 1.01.2022
Najczęściej popełniane błędy przy sporządzaniu bilansu
Gazeta Podatkowa nr 104 (1875) z dnia 30.12.2021
Rozliczenia międzyokresowe w aktywach i pasywach bilansu
Gazeta Podatkowa nr 103 (1874) z dnia 27.12.2021
Ujęcie w bilansie zobowiązań długo- i krótkoterminowych
Gazeta Podatkowa nr 102 (1873) z dnia 23.12.2021
Ujęcie różnic kursowych dla celów ustalenia dochodu rocznego
Dodatek nr 36 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2021 - Ustalanie dochodu za 2021 r. - wybrane zagadnienia
Klasyfikacja i wycena nieruchomości według ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (552) z dnia 20.12.2021
Ustalenie okresu ekonomicznej użyteczności środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (552) z dnia 20.12.2021
Wybór przysługujących jednostce uproszczeń
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1115) z dnia 20.12.2021
VAT od importu towarów w ewidencji księgowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1115) z dnia 20.12.2021
Utrata wartości nieruchomości inwestycyjnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1871) z dnia 16.12.2021 - Ostrożna wycena na potrzeby bilansu
Wycena bilansowa należności
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1871) z dnia 16.12.2021 - Ostrożna wycena na potrzeby bilansu
Nienotyfikowane odsetki od kredytu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1871) z dnia 16.12.2021 - Ostrożna wycena na potrzeby bilansu
Uszkodzone materiały na dzień bilansowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1871) z dnia 16.12.2021 - Ostrożna wycena na potrzeby bilansu
Sposób wyceny zobowiązań do bilansu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1871) z dnia 16.12.2021 - Ostrożna wycena na potrzeby bilansu
Odpis aktualizujący wartość posiadanych udziałów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1871) z dnia 16.12.2021 - Ostrożna wycena na potrzeby bilansu
Kapitały (fundusze) własne w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 100 (1871) z dnia 16.12.2021
Ujęcie w bilansie należności długo- i krótkoterminowych
Gazeta Podatkowa nr 99 (1870) z dnia 13.12.2021
Produkty i produkcja w toku na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 98 (1869) z dnia 9.12.2021
Materiały i towary na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 97 (1868) z dnia 6.12.2021
Inwestycje w sprawozdaniu finansowym
Gazeta Podatkowa nr 96 (1867) z dnia 2.12.2021
Korekta in minus WNT
Gazeta Podatkowa nr 96 (1867) z dnia 2.12.2021
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WEDŁUG ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO USTAWY O RACHUNKOWOŚCI
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 23 z dnia 1.12.2021 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Informacje i objaśnienia do bilansu
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 23 z dnia 1.12.2021 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 23 z dnia 1.12.2021 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Wycena bilansowa wnip
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2021 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2021 r. - wybrane zagadnienia
Wycena bilansowa
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2021 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2021 r. - wybrane zagadnienia
Wycena dla potrzeb prezentacji w bilansie
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2021 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2021 r. - wybrane zagadnienia
Zasady wyceny bilansowej
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2021 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2021 r. - wybrane zagadnienia
Ewidencja księgowa różnic kursowych
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2021 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2021 r. - wybrane zagadnienia
Ujęcie podatków i opłat w księgach i sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (551) z dnia 1.12.2021
Koszty montażu środka trwałego będącego przedmiotem leasingu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (551) z dnia 1.12.2021
Wycena rozrachunków z kontrahentami na dzień ich powstania według wartości nominalnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (551) z dnia 1.12.2021
Wycena należności i zobowiązań na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (551) z dnia 1.12.2021
Wycena rozchodu materiałów z magazynu według różnych metod
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (1113) z dnia 1.12.2021
Środki trwałe i środki trwałe w budowie na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 95 (1866) z dnia 29.11.2021
Wartości niematerialne i prawne w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 94 (1865) z dnia 25.11.2021
Rozdzielenie akcji od kapitału akcyjnego w prostej spółce akcyjnej
Gazeta Podatkowa nr 94 (1865) z dnia 25.11.2021
Kontynuacja działalności i inne pozycje wprowadzenia do sprawozdania
Gazeta Podatkowa nr 93 (1864) z dnia 22.11.2021
Wartości niematerialne i prawne
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Rzeczowe aktywa trwałe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Należności długoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Inwestycje długoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Zapasy
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Należności krótkoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Inwestycje krótkoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Prezentacja należnych wpłat na kapitał (fundusz) podstawowy i udziałów (akcji) własnych
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Kapitał (fundusz) podstawowy
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Rezerwy na zobowiązania
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Zobowiązania długoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Zobowiązania krótkoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Rozliczenia międzyokresowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Działalność operacyjna
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Działalność finansowa
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Definicja wyniku finansowego i sposób jego wyznaczania
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Wartość początkowa nabytego samochodu osobowego zakwalifikowanego do środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (550) z dnia 20.11.2021
Rezygnacja z montażu urządzeń zaliczonych do środków trwałych w budowie i ich sprzedaż
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (550) z dnia 20.11.2021
Wycena rozchodu materiałów w przypadku stosowania rzeczywistych cen nabycia lub zakupu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (550) z dnia 20.11.2021
Koszty i straty, na które tworzy się rezerwę w związku z likwidacją spółki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (550) z dnia 20.11.2021
Ewidencja towarów z importu w przypadku stosowania programu magazynowanego ze stałą stawką celną
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (1112) z dnia 20.11.2021
Opodatkowanie majątku likwidowanej spółki
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (1111) z dnia 10.11.2021
Usługi programisty a koszt wytworzenia produktu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (1111) z dnia 10.11.2021
Sporządzenie protokołu weryfikacji środków trwałych w budowie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 89 (1860) z dnia 8.11.2021 - Inwentaryzacja za 2021 rok
Rabaty w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 87 (1858) z dnia 2.11.2021
Rabat otrzymany po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
Dodatek nr 31 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2021 - Korekty rozliczeń podatkowych i księgowych
Przegranie procesu sądowego skutkujące korektą sprzedaży
Dodatek nr 31 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2021 - Korekty rozliczeń podatkowych i księgowych
Zakup środka trwałego wymagającego przystosowania do używania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (549) z dnia 1.11.2021
Wycena materiałów na dzień ich nabycia według ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (549) z dnia 1.11.2021
Bieżąca wycena towarów w cenach nabycia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1110) z dnia 1.11.2021
Ujęcie różnic kursowych dla celów bilansowych oraz sporządzenia zeznania CIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1110) z dnia 1.11.2021
Ewidencja w księgach środka trwałego wygranego na loterii
Gazeta Podatkowa nr 86 (1857) z dnia 28.10.2021
Kredyty bankowe w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 85 (1856) z dnia 25.10.2021
Obniżka cen towarów w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 84 (1855) z dnia 21.10.2021
Konsekwencje stosowania bilansowej zasady ostrożności przy rozliczaniu szkód
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2021 - Inwentaryzacja 2021 r. - ustalenie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów oraz rozliczenie stwierdzonych różnic
Weryfikacja rozliczeń międzyokresowych kosztów
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2021 - Inwentaryzacja 2021 r. - ustalenie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów oraz rozliczenie stwierdzonych różnic
Potwierdzenie salda dotyczące należności głównej i odsetek
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2021 - Inwentaryzacja 2021 r. - ustalenie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów oraz rozliczenie stwierdzonych różnic
Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2022 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (548) z dnia 20.10.2021
Zakup gruntu zakwalifikowanego do środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (548) z dnia 20.10.2021
Grunty ujęte w księgach rachunkowych jako inwestycje
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (548) z dnia 20.10.2021
Posiadany przez dewelopera grunt klasyfikowany jako towar
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (548) z dnia 20.10.2021
Wycena i ujęcie w księgach składników otrzymanych w darowiźnie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (548) z dnia 20.10.2021
Wpływ wydatków na wartość początkową środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (548) z dnia 20.10.2021
Czy PCC od umowy pożyczki odnosi się w ciężar kosztów?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (548) z dnia 20.10.2021
Należności celne z tytułu zakupu towarów od kontrahenta spoza Unii Europejskiej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (548) z dnia 20.10.2021
Przychody i koszty prac badawczo-rozwojowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1109) z dnia 20.10.2021
Rozliczanie kosztów wydziałowych
Gazeta Podatkowa nr 83 (1854) z dnia 18.10.2021
Ewidencjonowanie importu towarów w księgach oraz JPK_VAT
Gazeta Podatkowa nr 81 (1852) z dnia 11.10.2021
Księgi rachunkowe prostej spółki akcyjnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 80 (1851) z dnia 7.10.2021 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika "Zeszyty Metodyczne Rachunkowości"
Rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 80 (1851) z dnia 7.10.2021 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika "Zeszyty Metodyczne Rachunkowości"
Cena do ewidencji towarów a zapisy w księgach
Gazeta Podatkowa nr 80 (1851) z dnia 7.10.2021
Prosta spółka akcyjna a księgi rachunkowe
Gazeta Podatkowa nr 79 (1850) z dnia 4.10.2021
Zasady wyceny faktur korygujących w księgach rachunkowych
Dodatek nr 28 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 z dnia 1.10.2021 - Rozliczanie transakcji walutowych - podatki i ewidencja księgowa
Kompensata należności i zobowiązań wyrażonych w różnych walutach
Dodatek nr 28 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 z dnia 1.10.2021 - Rozliczanie transakcji walutowych - podatki i ewidencja księgowa
Obowiązki związane z przekształceniem wynikające z przepisów ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (547) z dnia 1.10.2021
Rabat otrzymany po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (1107) z dnia 1.10.2021
Działalność deweloperska w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 77 (1848) z dnia 27.09.2021
Wyksięgowanie nieprzydatnych zapasów wyrobów z ewidencji bilansowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (546) z dnia 20.09.2021
Budowa stałych i tymczasowych dróg dojazdowych do elektrowni wiatrowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (546) z dnia 20.09.2021
Zakup domu wypoczynkowego na potrzeby prowadzonej działalności i koszty jego utrzymania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (546) z dnia 20.09.2021
Jak rozliczyć nakłady poniesione na zainstalowanie i uruchomienie programu komputerowego?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (546) z dnia 20.09.2021
Otrzymanie i spłata pożyczki leasingowej wraz z odsetkami
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (546) z dnia 20.09.2021
Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z o.o. a księgi rachunkowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (1106) z dnia 20.09.2021
Wydatki na zakup usługi transportowej w kosztach podatkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (1106) z dnia 20.09.2021
Określenie możliwości stosowania uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych i mikro
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (1106) z dnia 20.09.2021
Operacje na rachunku walutowym w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 74 (1845) z dnia 16.09.2021
Nota księgowa dotycząca odsetek z tytułu zwłoki w zapłacie zobowiązań
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (1105) z dnia 10.09.2021
Ustalenie wartości początkowej przedmiotu leasingu finansowego
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 17 z dnia 1.09.2021
Nabycie na potrzeby jednostki budynku, który wymaga remontu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (545) z dnia 1.09.2021
Koszty sporządzenia raportu na temat oddziaływania na środowisko budowy środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (545) z dnia 1.09.2021
Ustalenie wartości początkowej hali produkcyjnej budowanej systemem mieszanym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (545) z dnia 1.09.2021
Wartość materiałów zużytych do testowania produktu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (545) z dnia 1.09.2021
Klasyfikacja kosztów notarialnych przy pracach rozwojowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (1104) z dnia 1.09.2021
Rozliczanie kosztów wydziałowych na potrzeby ustalenia kosztu wytworzenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (1104) z dnia 1.09.2021
Rozliczenie skutków korekty dokonanej w związku z wyceną darowizn rzeczowych otrzymanych przez SP ZOZ
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (1104) z dnia 1.09.2021
Cło z tytułu importu towarów w księgach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 69 (1840) z dnia 30.08.2021 - Rozrachunki publicznoprawne w księgach rachunkowych
Wycena początkowa aktywów finansowych według ustawy o rachunkowości
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2021 - Instrumenty finansowe - wycena i ewidencja w świetle prawa bilansowego
Czynniki mające wpływ na wycenę aktywów finansowych
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2021 - Instrumenty finansowe - wycena i ewidencja w świetle prawa bilansowego
Zasady wyceny bilansowej aktywów finansowych według ustawy o rachunkowości
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2021 - Instrumenty finansowe - wycena i ewidencja w świetle prawa bilansowego
Wycena początkowa zobowiązań finansowych według ustawy o rachunkowości
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2021 - Instrumenty finansowe - wycena i ewidencja w świetle prawa bilansowego
Zasady wyceny bilansowej zobowiązań finansowych według ustawy o rachunkowości
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2021 - Instrumenty finansowe - wycena i ewidencja w świetle prawa bilansowego
Definicja skorygowanej ceny nabycia
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2021 - Instrumenty finansowe - wycena i ewidencja w świetle prawa bilansowego
Rachunkowość prostej spółki akcyjnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (544) z dnia 20.08.2021
Ubezpieczenie środka trwałego w budowie, przypadające na okres trwania budowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (544) z dnia 20.08.2021
Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o.o. a księgi rachunkowe oraz sprawozdanie finansowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (1103) z dnia 20.08.2021
Kompensata należności i zobowiązań wyrażonych w różnych walutach
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (1103) z dnia 20.08.2021
Ewidencja kosztów napraw gwarancyjnych produktów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (1103) z dnia 20.08.2021
Od 1 lipca 2021 r. prosta spółka akcyjna
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 65 (1836) z dnia 16.08.2021 - Spółka z o.o. czy prosta spółka akcyjna?
Operacje księgowe na rachunkach bankowych
Gazeta Podatkowa nr 65 (1836) z dnia 16.08.2021
Wydatki na przygotowanie placu budowy oraz zagospodarowanie terenu w kosztach dewelopera
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (1102) z dnia 10.08.2021
Wartość firmy w ujęciu księgowym
Gazeta Podatkowa nr 63 (1834) z dnia 9.08.2021
Rozpoczęcie amortyzacji ujawnionego środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 62 (1833) z dnia 5.08.2021
Dowód przekazania do działalności prywatnego komputera
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 61 (1832) z dnia 2.08.2021 - Dokumentowanie zapisów w księgach rachunkowych
Wybrane księgowania dotyczące leasingu
Gazeta Podatkowa nr 61 (1832) z dnia 2.08.2021
Zakończona amortyzacja nadal użytkowanego budynku
Gazeta Podatkowa nr 61 (1832) z dnia 2.08.2021
Ujęcie w księgach rachunkowych wydatków na artykuły spożywcze wykorzystywane w jednostce
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (543) z dnia 1.08.2021
Zakup usługi serwisowej środka trwałego, obejmującej dwa lata obrotowe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (543) z dnia 1.08.2021
Nieodpłatne przekazanie działki i drogi do urzędu miasta
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (543) z dnia 1.08.2021
Przekwalifikowanie nieruchomości ze środków trwałych do inwestycji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (543) z dnia 1.08.2021
Jakie elementy zalicza się do ceny nabycia akcji?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (543) z dnia 1.08.2021
Koszty zakupu towarów rozliczane w czasie
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2021 - Rachunkowość jednostek handlowych
Zasady wyceny bilansowej towarów
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2021 - Rachunkowość jednostek handlowych
Weszły w życie przepisy dotyczące prostej spółki akcyjnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (542) z dnia 20.07.2021
Moment dokonania korekty kosztów bilansowych w związku z otrzymanym rabatem
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (542) z dnia 20.07.2021
Sprzedaż środka trwałego objętego odpisem z tytułu trwałej utraty wartości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (542) z dnia 20.07.2021
Koszty przeprowadzenia ekspertyzy technicznej stropu związane z montażem środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (542) z dnia 20.07.2021
Przepisy regulujące zasady wyceny aktywów finansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (542) z dnia 20.07.2021
Koszty pośrednie i bezpośrednie budowy w świetle prawa bilansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (542) z dnia 20.07.2021
Rozliczanie kosztów pośrednich na poszczególne przedsięwzięcia deweloperskie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (542) z dnia 20.07.2021
Ustalenie ceny nabycia poszczególnych towarów zakupionych w pakiecie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (542) z dnia 20.07.2021
Grant - rozliczenie w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (1100) z dnia 20.07.2021
Ewidencja dotycząca likwidacji uszkodzonych towarów
Gazeta Podatkowa nr 53 (1824) z dnia 5.07.2021
Prosta spółka akcyjna od 1 lipca 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 53 (1824) z dnia 5.07.2021
Utrata wartości środka trwałego objętego aktualizacją
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (541) z dnia 1.07.2021
Ujęcie w księgach operacji związanych z zakupem zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (541) z dnia 1.07.2021
Prezentacja udziałów własnych w bilansie spółki z o.o.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (541) z dnia 1.07.2021
Elektronizacja postępowania przed KRS i prosta spółka akcyjna od 1 lipca 2021 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (1098) z dnia 1.07.2021
Ewidencja przekazania roszczenia na drogę sądową oraz koszty sądowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (1098) z dnia 1.07.2021
Opłata przekształceniowa a ustanowienie własności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (1098) z dnia 1.07.2021
Elementy składowe wyniku finansowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 18 (1684) z dnia 2.03.2020 - Zasady ustalania wyniku finansowego za 2019 rok
PRZYKŁAD SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W FORMACIE XML
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2020 - Jak sporządzić elektroniczne sprawozdanie finansowe?
Ustalenie wartości nieruchomości inwestycyjnych na potrzeby prezentacji w bilansie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (509) z dnia 1.03.2020
Definicja i składniki kosztu wytworzenia produktów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (509) z dnia 1.03.2020
Wycena produktów, gdy nie jest możliwe ustalenie kosztu wytworzenia produktu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (509) z dnia 1.03.2020
Uproszczona kalkulacja kosztu wytworzenia produktu na przykładzie liczbowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (509) z dnia 1.03.2020
Zasady wyceny przychodów i rozchodów materiałów otrzymanych nieodpłatnie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (509) z dnia 1.03.2020
Ewidencja nabycia udziałów innej spółki i rozliczenie zapłaconego PCC
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1050) z dnia 1.03.2020
Kapitał akcyjny i kierownik jednostki w prostej spółce akcyjnej
Gazeta Podatkowa nr 4 (1670) z dnia 13.01.2020
Prosta spółka akcyjna objęta obowiązkiem prowadzenia ksiąg
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 23 z dnia 1.12.2019
Zmiany w ustawie o rachunkowości związane z powstaniem prostej spółki akcyjnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (499) z dnia 1.10.2019
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 28 w pozostałych wersjach czasowych
Rozliczenie zakupu środka trwałego na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (613) z dnia 1.07.2024
Ewidencja księgowa wydatków na imprezy/szkolenia z udziałem kontrahentów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (206) z dnia 1.07.2024
Przychód z tytułu sprzedaży odzysków oraz koszty likwidacji odpadów powstałych przy remoncie budynku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (206) z dnia 1.07.2024
Skutki zdarzeń losowych w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 51 (2134) z dnia 24.06.2024
Zaniechanie realizowanej inwestycji
Dodatek nr 10 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 12 z dnia 20.06.2024 - Zdarzenia gospodarcze - ewidencja w podatkowej księdze przychodów i rozchodów
Ustalenie wartości początkowej przedmiotu leasingu
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2024 - Rozliczanie umów leasingu w księgach rachunkowych
Zasady ustalania wyniku finansowego według ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (612) z dnia 20.06.2024
Czy na dzień bilansowy naliczyć odsetki od zobowiązań podatkowych?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (612) z dnia 20.06.2024
Według jakich zasad wyceniać nieruchomość inwestycyjną?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (612) z dnia 20.06.2024
Pożyczka krótkoterminowa otrzymana od jednostki powiązanej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (612) z dnia 20.06.2024
Uproszczenia w zakresie ewidencji i sprawozdawczości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (205) z dnia 20.06.2024
Umorzenie należności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (1204) z dnia 10.06.2024
Kwalifikacja kosztów u dewelopera - w ujęciu księgowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (1204) z dnia 10.06.2024
Składniki ceny nabycia i zasady postępowania w przypadku braku możliwości jej ustalenia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (611) z dnia 1.06.2024
Zakup maszyny produkcyjnej sfinansowany oprocentowaną pożyczką
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (611) z dnia 1.06.2024
Nieodpłatne otrzymanie używanego samochodu ciężarowego, wymagającego naprawy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (611) z dnia 1.06.2024
Przekwalifikowanie do środków trwałych budynku stanowiącego nieruchomość inwestycyjną
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (611) z dnia 1.06.2024
Odsetki za zwłokę od nieopłaconych w terminie składek ZUS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (611) z dnia 1.06.2024
Prezentacja w bilansie zobowiązania z tytułu otrzymanej pożyczki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (611) z dnia 1.06.2024
Zasady ustalania wartości początkowej przedmiotu leasingu finansowego dla celów bilansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (610) z dnia 20.05.2024
Koszty akredytywy zwiększające wartość początkową środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (610) z dnia 20.05.2024
Rozliczenie odsetek od kredytu inwestycyjnego na obiekty inwentarzowe objęte budową
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (610) z dnia 20.05.2024
Kontekst i tło problemu opisywanego w stanowisku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (610) z dnia 20.05.2024
Podsumowanie najważniejszych rozwiązań przedstawionych w stanowisku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (610) z dnia 20.05.2024
Podniesienie cen ewidencyjnych wyrobów gotowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (610) z dnia 20.05.2024
Uproszczenia przy prowadzeniu ksiąg a obowiązek badania sprawozdania finansowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (1202) z dnia 20.05.2024
Problemy z ewidencją i wyceną inwestycji w nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 40 (2123) z dnia 16.05.2024
Likwidacja środka trwałego i wycena odzysków
Gazeta Podatkowa nr 37 (2120) z dnia 6.05.2024
Metody księgowego rozliczenia podziału przez wydzielenie lub wyodrębnienie z perspektywy spółki przejmującej
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2024
Księgowe ujęcie skutków podziału spółki przez wyodrębnienie
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2024
Bilansowe skutki wstrzymania budowy, likwidacji i sprzedaży środka trwałego w budowie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (609) z dnia 1.05.2024
Nieodpłatnie otrzymane pozycje wydawnicze w ewidencji instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (609) z dnia 1.05.2024
Zawarcie ugody sądowej, w wyniku której umorzono dłużnikowi odsetki od należności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (609) z dnia 1.05.2024
Rezerwy na świadczenia pracownicze, dotyczące osób zatrudnionych bezpośrednio przy świadczeniu usług
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2024 - Utworzenie rezerw na świadczenia pracownicze po raz pierwszy
Zakup materiałów budowlanych w związku z modernizacją obiektu sportowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (608) z dnia 20.04.2024
Koszty zakończonych prac rozwojowych zaliczone do wartości niematerialnych i prawnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (608) z dnia 20.04.2024
Przychody i koszty związane ze sprzedażą nieruchomości inwestycyjnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (608) z dnia 20.04.2024
Nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 32 (2115) z dnia 18.04.2024
Ujęcie w księgach zakupu wyposażenia do wynajmowanego lokalu
Gazeta Podatkowa nr 28 (2111) z dnia 4.04.2024
Powstanie należności z tytułu udzielenia oprocentowanej pożyczki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (607) z dnia 1.04.2024
Aktualizacja wyceny obligacji na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (607) z dnia 1.04.2024
Zasady ustalania kosztu wytworzenia środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (607) z dnia 1.04.2024
Wycena towarów na dzień ich nabycia lub powstania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (607) z dnia 1.04.2024
Ocena czy nastąpiła trwała utrata wartości handlowej lub użytkowej towarów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (607) z dnia 1.04.2024
Sprawozdania finansowe sporządzane w roku przejścia na estoński CIT
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 25 (2108) z dnia 25.03.2024 - Księgi rachunkowe i estoński CIT
Sprawozdanie finansowe jednostki małej według załącznika nr 5
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2024 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej
Skutki sprzedaży środka trwałego w bilansie oraz rachunku zysków i strat
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (606) z dnia 20.03.2024
Rata kredytu za grudzień spłacona w styczniu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (606) z dnia 20.03.2024
Przykłady ewidencji wybranych pozycji zysków kapitałowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (606) z dnia 20.03.2024
Ujęcie w księgach korekty błędu wykrytego przed sporządzeniem sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (606) z dnia 20.03.2024
Stanowisko KSR w sprawie ustalania wartości godziwej dla potrzeb rozliczania połączeń jednostek metodą nabycia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (1196) z dnia 20.03.2024
Nierozliczona zaliczka wpłacona podwykonawcy, a koszt wytworzenia mieszkań przez dewelopera
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (1196) z dnia 20.03.2024
Wycena lokat na dzień bilansowy oraz ich prezentacja w bilansie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1195) z dnia 10.03.2024
Zobowiązanie za środek trwały spłacane w ratach a bilans
Gazeta Podatkowa nr 19 (2102) z dnia 4.03.2024
Korekty wyniku finansowego o pozycje niepowodujące zmian stanu środków pieniężnych w metodzie pośredniej
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2024 - Rachunek przepływów pieniężnych za 2023 r.
Ustalanie per salda różnic kursowych celem prezentacji w rachunku zysków i strat
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (605) z dnia 1.03.2024
Wyroby gotowe przekazane firmie zewnętrznej do testowania zamówionego środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (605) z dnia 1.03.2024
Zakres kosztu wytworzenia produktów i jego elementy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (605) z dnia 1.03.2024
Koszty poniesione po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1194) z dnia 1.03.2024
Prezentacja udzielonej pożyczki w bilansie jednostki mikro
Gazeta Podatkowa nr 18 (2101) z dnia 29.02.2024
Rabaty na przełomie roku w księgach i podatku
Gazeta Podatkowa nr 18 (2101) z dnia 29.02.2024
Wykazywanie danych w rachunku zysków i strat
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (2099) z dnia 22.02.2024 - Koszty i przychody w rachunku zysków i strat za 2023 r.
Odpis aktualizujący należność
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (2099) z dnia 22.02.2024 - Koszty i przychody w rachunku zysków i strat za 2023 r.
Różnice kursowe w rachunku zysków i strat
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (2099) z dnia 22.02.2024 - Koszty i przychody w rachunku zysków i strat za 2023 r.
Ustalenie wartości należności z tytułu dostaw i usług na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (604) z dnia 20.02.2024
Wydatki poniesione na projekt, wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania pracą magazynu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (604) z dnia 20.02.2024
Wycena na dzień bilansowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1193) z dnia 20.02.2024
Powstanie różnic kursowych (bilansowych i wynikowych)
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1193) z dnia 20.02.2024
Polityka rachunkowości we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 14 (2097) z dnia 15.02.2024
Ujęcie skutków trwałej utraty wartości aktywów w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1192) z dnia 10.02.2024
Uproszczenia przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przysługujące w oparciu o parametry z roku ubiegłego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1192) z dnia 10.02.2024
Ewidencja magazynowa wyrobów gotowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1192) z dnia 10.02.2024
ZFŚS w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 12 (2095) z dnia 8.02.2024
Wycena bilansowa licencji zakwalifikowanej do wartości niematerialnych i prawnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (603) z dnia 1.02.2024
Różnice kursowe powstałe na rozrachunkach w ujęciu bilansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (603) z dnia 1.02.2024
Bilansowa wycena objętych aportem środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (603) z dnia 1.02.2024
Rezerwy w przepisach o rachunkowości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1191) z dnia 1.02.2024
Najczęstsze błędy w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 10 (2093) z dnia 1.02.2024
Bonus roczny dotyczący 2023 r. w księgach nabywcy
Gazeta Podatkowa nr 9 (2092) z dnia 29.01.2024
Różnice kursowe z wyceny bilansowej
Gazeta Podatkowa nr 8 (2091) z dnia 25.01.2024
Złoto jako lokata
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 8 (2091) z dnia 25.01.2024 - Wybrane aktywa i pasywa w bilansie
Kredyt w bilansie jednostki mikro
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 8 (2091) z dnia 25.01.2024 - Wybrane aktywa i pasywa w bilansie
Zasady ujęcia środków trwałych w budowie w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (602) z dnia 20.01.2024
Ustalenie wartości środków trwałych w budowie na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (602) z dnia 20.01.2024
Nieruchomość mieszkalna z najemcami nabyta w celu sprzedaży w krótkim okresie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (602) z dnia 20.01.2024
Prezentacja w sprawozdaniu finansowym nieruchomości zaliczonych do inwestycji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (602) z dnia 20.01.2024
Ewidencja księgowa otrzymania nieoprocentowanej pożyczki
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (1190) z dnia 20.01.2024
Wykonanie dodatkowych prac a wartość początkowa budowanej hali
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (1190) z dnia 20.01.2024
Ujawnienie licencji wskutek rocznej inwentaryzacji
Gazeta Podatkowa nr 5 (2088) z dnia 15.01.2024
Przychody i koszty finansowe
Gazeta Podatkowa nr 4 (2087) z dnia 11.01.2024
Nienotyfikowane na dzień bilansowy odsetki od kredytu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 1 (2084) z dnia 2.01.2024 - Koszty i przychody na przełomie roku w księgach rachunkowych
Kary, odsetki i rekompensaty korygujące zobowiązania w bilansie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (601) z dnia 1.01.2024
Kara umowna powodująca zmniejszanie zobowiązania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (601) z dnia 1.01.2024
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w samorządowym zakładzie budżetowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (601) z dnia 1.01.2024
Towary handlowe nabyte w ramach rabatu za 1 zł
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (1188) z dnia 1.01.2024
Najczęstsze błędy w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 104 (2083) z dnia 28.12.2023
Zobowiązania w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 102 (2081) z dnia 21.12.2023
Otrzymana pożyczka w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 102 (2081) z dnia 21.12.2023
Rozliczanie kosztów zakupu materiałów wykorzystywanych do produkcji
Gazeta Podatkowa nr 102 (2081) z dnia 21.12.2023
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WEDŁUG ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO USTAWY O RACHUNKOWOŚCI
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2023 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Informacje i objaśnienia do bilansu
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2023 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2023 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Sporządzenie inwentarza i jego wycena
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (600) z dnia 20.12.2023
Wartość początkowa samochodu osobowego pozyskanego w drodze kupna
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (600) z dnia 20.12.2023
Koszty pozwoleń na budowę środka trwałego zwiększające jego wartość początkową
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (600) z dnia 20.12.2023
Odsetki od kredytu w rachunku bieżącym i wycena zobowiązania na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (600) z dnia 20.12.2023
Limit w rachunku bieżącym wykorzystywany na budowę środka trwałego i pozostałe wydatki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (600) z dnia 20.12.2023
Kiedy należy utworzyć odpis aktualizujący na nieściągalną należność?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (600) z dnia 20.12.2023
Ustalenie stanu produkcji w toku drogą spisu z natury i jego wycena na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (600) z dnia 20.12.2023
Rozliczanie kosztów zakupu materiałów wykorzystywanych do produkcji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (600) z dnia 20.12.2023
Bilansowe rozliczenie wydatków na zakup oprogramowania
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1187) z dnia 20.12.2023
Ewidencja pożyczki w momencie jej otrzymania oraz odsetki
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1187) z dnia 20.12.2023
Wycena pożyczki na budowę środka trwałego na dzień bilansowy oraz jej prezentacja w bilansie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1187) z dnia 20.12.2023
Księgowania dotyczące ujawnienia darowanego środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 100 (2079) z dnia 14.12.2023
Ostrożna wycena w odniesieniu do aktywów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 99 (2078) z dnia 11.12.2023 - Ostrożna wycena na dzień bilansowy
Wycena należności spornej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 99 (2078) z dnia 11.12.2023 - Ostrożna wycena na dzień bilansowy
Odpis aktualizujący wartość należności
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 99 (2078) z dnia 11.12.2023 - Ostrożna wycena na dzień bilansowy
Groszowe zobowiązania i należności
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 99 (2078) z dnia 11.12.2023 - Ostrożna wycena na dzień bilansowy
Wycena bilansowa zobowiązań
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 99 (2078) z dnia 11.12.2023 - Ostrożna wycena na dzień bilansowy
Niepełnowartościowe i przeterminowane towary a bilans
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 99 (2078) z dnia 11.12.2023 - Ostrożna wycena na dzień bilansowy
Należności w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 99 (2078) z dnia 11.12.2023
Odpis z tytułu trwałej utraty wartości środka trwałego i jego rozliczenie w związku z ponownym wykorzystaniem
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (1186) z dnia 10.12.2023
Produkty gotowe i produkcja w toku w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 98 (2077) z dnia 7.12.2023
Materiały i towary w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 97 (2076) z dnia 4.12.2023
Wybór przysługujących jednostce uproszczeń
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2023 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2023 r.
Wycena bilansowa wnip
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2023 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2023 r.
Wycena bilansowa
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2023 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2023 r.
Wycena dla potrzeb prezentacji w bilansie
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2023 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2023 r.
Zasady wyceny bilansowej
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2023 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2023 r.
Ewidencja księgowa różnic kursowych
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2023 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2023 r.
Zasada ostrożności w ustawie o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (599) z dnia 1.12.2023
Tworzenie odpisów aktualizujących wartość aktywów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (599) z dnia 1.12.2023
Bilansowe rozliczenie wynagrodzeń pracowników produkcyjnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (599) z dnia 1.12.2023
Wycena bilansowa i inwentaryzacja czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (599) z dnia 1.12.2023
Ewidencjonowanie kosztów przedsięwzięcia deweloperskiego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (599) z dnia 1.12.2023
Odsetki za okres prefinansowania budowy przedmiotu umowy leasingu finansowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (1185) z dnia 1.12.2023
Zasady kodeksowe i ilość sprawozdań
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 96 (2075) z dnia 30.11.2023 - Spółka z o.o. w likwidacji a księgi rachunkowe i sprawozdania
Inwestycje w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 96 (2075) z dnia 30.11.2023
Prezentacja w bilansie udzielonej pożyczki
Gazeta Podatkowa nr 96 (2075) z dnia 30.11.2023
Środki trwałe na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 95 (2074) z dnia 27.11.2023
Możliwość odstąpienia od przepisu ustawy, jeżeli warunkuje to przedstawienie rzetelnego i jasnego obrazu
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Wartości niematerialne i prawne
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Rzeczowe aktywa trwałe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Należności długoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Inwestycje długoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Zapasy
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Należności krótkoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Inwestycje krótkoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Kapitał (fundusz) podstawowy
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Rezerwy na zobowiązania
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Zobowiązania długoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Zobowiązania krótkoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Rozliczenia międzyokresowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Działalność operacyjna
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Działalność finansowa
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Zakup wadliwego projektu budowy środka trwałego a ustalenie wartości początkowej
Dodatek nr 33 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2023 - Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - klasyfikacja, wartość początkowa oraz amortyzacja
Różnice w wartości kapitału denominowanej pożyczki a wartość początkowa środka trwałego
Dodatek nr 33 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2023 - Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - klasyfikacja, wartość początkowa oraz amortyzacja
Amortyzacja podatkowa, gdy bilansowej brak
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (598) z dnia 20.11.2023
Przeprowadzenie weryfikacji należności spornych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (598) z dnia 20.11.2023
Obrót świadectwami pochodzenia energii wytworzonej w OZE
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (598) z dnia 20.11.2023
Inwentaryzacja drogą potwierdzenia salda a przerwanie biegu przedawnienia należności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (1184) z dnia 20.11.2023
Ewidencja, prezentacja oraz ujawnienia w sprawozdaniu finansowym odpisu aktualizującego wartość towarów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (1184) z dnia 20.11.2023
Koszty wytworzenia produkcji roślinnej - ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (1183) z dnia 10.11.2023
Czy duże jednostki mogą uprościć rachunkowość?
Gazeta Podatkowa nr 90 (2069) z dnia 9.11.2023
Remont i ulepszenie inwestycji w nieruchomości
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 89 (2068) z dnia 6.11.2023 - Ulepszenia i remonty w księgach rachunkowych i księdze podatkowej
Kwalifikacja nakładów na obcy środek trwały
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 89 (2068) z dnia 6.11.2023 - Ulepszenia i remonty w księgach rachunkowych i księdze podatkowej
Ustalenie wartości początkowej poszczególnych obiektów inwentarzowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (597) z dnia 1.11.2023
Wycena bilansowa środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (597) z dnia 1.11.2023
Wycena bilansowa środków pieniężnych na rachunku bankowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (597) z dnia 1.11.2023
Wycena zwróconych do magazynu towarów wycenianych w rzeczywistych cenach zakupu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (597) z dnia 1.11.2023
Wynagrodzenie za realizację filmu reklamowego oraz za udzielenie licencji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (597) z dnia 1.11.2023
Wycena zakupionych pojazdów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1182) z dnia 1.11.2023
Ujawnienie środka trwałego podczas inwentaryzacji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (2066) z dnia 30.10.2023 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok
Zasada istotności a sporządzenie sprawozdania finansowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (2066) z dnia 30.10.2023 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok
Operacje na rachunku walutowym w księgach
Gazeta Podatkowa nr 86 (2065) z dnia 26.10.2023
Wycena środka trwałego ujawnionego podczas inwentaryzacji oraz rozliczenie nadwyżki w księgach
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2023 - Inwentaryzacja 2023 r.
Wycena pożyczki zaciągniętej na budowę środka trwałego według skorygowanej ceny nabycia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (596) z dnia 20.10.2023
Ujęcie w księgach rachunkowych przedszkola odkurzacza zakupionego na własne potrzeby
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (596) z dnia 20.10.2023
Wartość początkowa środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (596) z dnia 20.10.2023
Cena nabycia (zakupu) materiałów objętych ewidencją bilansową
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (596) z dnia 20.10.2023
Zakup usługi gastronomicznej podczas spotkania biznesowego z kontrahentem
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (596) z dnia 20.10.2023
Faktura dokumentująca opłatę przekształceniową gruntu - rozliczenie VAT i ujęcie w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1181) z dnia 20.10.2023
Ewidencja księgowa operacji związanych z zakupem budynków/lokali i ich wynajmem
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 83 (2062) z dnia 16.10.2023 - Najem nieruchomości - rozliczenie podatkowe i ujęcie bilansowe
Rozrachunki ze wspólnikami spółki jawnej osób fizycznych
Gazeta Podatkowa nr 83 (2062) z dnia 16.10.2023
Zmiana wysokości kapitału denominowanej pożyczki a wartość początkowa środka trwałego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (1180) z dnia 10.10.2023
Nagrody rzeczowe otrzymane w ramach sprzedaży premiowej w księgach
Gazeta Podatkowa nr 81 (2060) z dnia 9.10.2023
Zapisy księgowe dotyczące darowizny przedsiębiorstwa dziecku
Gazeta Podatkowa nr 80 (2059) z dnia 5.10.2023
Nabycie akcji własnych oraz koszty związane z ich wykupem
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (595) z dnia 1.10.2023
Wynagrodzenia pracowników produkcyjnych w ujęciu podatkowym i bilansowym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (2057) z dnia 28.09.2023 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
Sprawozdania finansowe sporządzane w roku przejścia na estoński CIT
Gazeta Podatkowa nr 78 (2057) z dnia 28.09.2023
Podróż służbowa dotycząca budowy środka trwałego a księgi
Gazeta Podatkowa nr 78 (2057) z dnia 28.09.2023
Koszty podróży służbowych osób zatrudnionych na umowę zlecenia
Dodatek nr 27 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 z dnia 20.09.2023 - Podróże służbowe - wybrane zagadnienia
W jakiej wartości wprowadzić do ewidencji grunt zakupiony na potrzeby prowadzonej działalności?
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2023 - Środki trwałe w pytaniach Czytelników
Do jakiej grupy aktywów trwałych sklasyfikować nabyte prawo użytkowania wieczystego gruntu?
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2023 - Środki trwałe w pytaniach Czytelników
Jak ująć w księgach grunt otrzymany w drodze darowizny?
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2023 - Środki trwałe w pytaniach Czytelników
Jak rozliczyć budowę kilku obiektów w ramach jednego przedsięwzięcia?
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2023 - Środki trwałe w pytaniach Czytelników
W jaki sposób na dzień bilansowy ustalić wartość maszyny produkcyjnej?
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2023 - Środki trwałe w pytaniach Czytelników
Jak ustalić wartość początkową samochodu osobowego zakwalifikowanego do środków trwałych?
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2023 - Środki trwałe w pytaniach Czytelników
Czy montaż instalacji gazowej w samochodzie służbowym traktować jako remont czy ulepszenie?
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2023 - Środki trwałe w pytaniach Czytelników
Czy remont aparatury pomiarowej dokonany przed przyjęciem do używania podwyższy jej wartość?
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2023 - Środki trwałe w pytaniach Czytelników
Jak skorygować wartość początkową promiennika podczerwieni o VAT niepodlegający odliczeniu?
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2023 - Środki trwałe w pytaniach Czytelników
Jakich księgowań należy dokonać w związku z trwałą utratą wartości środka trwałego w budowie?
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2023 - Środki trwałe w pytaniach Czytelników
Używany samochód otrzymany w drodze darowizny i koszty jego naprawy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (594) z dnia 20.09.2023
Ustalenie ceny nabycia zakupionych towarów w przypadku świadczenia usług na rzecz dostawcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (1178) z dnia 20.09.2023
Zakup środka trwałego w ramach WNT poprzedzony zaliczką
Gazeta Podatkowa nr 75 (2054) z dnia 18.09.2023
Posezonowa obniżka cen towarów a zapisy w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 74 (2053) z dnia 14.09.2023
Skutki w VAT i księgach zakupu osobowego samochodu elektrycznego
Gazeta Podatkowa nr 74 (2053) z dnia 14.09.2023
Kwalifikacja nakładów na obcy środek trwały
Gazeta Podatkowa nr 73 (2052) z dnia 11.09.2023
Wycena magazynowa towarów przyjętych po naprawie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (1177) z dnia 10.09.2023
Montaż klimatyzacji w budynku firmowym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 71 (2050) z dnia 4.09.2023 - Nakłady na majątek trwały w księgach rachunkowych
Naprawa zakupionego środka trwałego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 71 (2050) z dnia 4.09.2023 - Nakłady na majątek trwały w księgach rachunkowych
Cena nabycia środka trwałego wyrażona w walucie obcej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (593) z dnia 1.09.2023
Uproszczenie polegające na wycenie towarów w rzeczywistych cenach zakupu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (593) z dnia 1.09.2023
Wydatki na wadliwy projekt środka trwałego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (1176) z dnia 1.09.2023
Podatek VAT w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 70 (2049) z dnia 31.08.2023
Różne formy reklamy a ujęcie w księgach
Gazeta Podatkowa nr 70 (2049) z dnia 31.08.2023
Grunty w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 68 (2047) z dnia 24.08.2023
Rozliczanie różnic kursowych
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2023 - Pozycje i transakcje w walucie obcej według ustawy o rachunkowości i MSR
Wycena kosztu w walucie obcej
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2023 - Pozycje i transakcje w walucie obcej według ustawy o rachunkowości i MSR
Ujęcie różnic kursowych z wyceny bilansowej
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2023 - Pozycje i transakcje w walucie obcej według ustawy o rachunkowości i MSR
Wycena bilansowa długoterminowych aktywów finansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (592) z dnia 20.08.2023
Wynagrodzenia pracowników ujęte w koszcie wytworzenia środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (592) z dnia 20.08.2023
Rozliczenie wartości wyrobów gotowych powstałych przy rozruchu środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (592) z dnia 20.08.2023
Kiedy powstaje dodatnia lub ujemna wartości firmy?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (592) z dnia 20.08.2023
Ujęcie wynagrodzeń w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (1175) z dnia 20.08.2023
Rozliczanie różnic kursowych metodą bilansową
Gazeta Podatkowa nr 64 (2043) z dnia 10.08.2023
Przepisy regulujące zasady ujmowania i wyceny instrumentów pochodnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (591) z dnia 1.08.2023
Otwarcie ksiąg rachunkowych w firmie osoby fizycznej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (591) z dnia 1.08.2023
Jakie koszty można zaliczyć do bezpośrednich kosztów wytworzenia produktu?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (591) z dnia 1.08.2023
Wybrane koszty finansowe w księgach
Gazeta Podatkowa nr 61 (2040) z dnia 31.07.2023
Spłata pożyczki od udziałowca w księgach
Gazeta Podatkowa nr 60 (2039) z dnia 27.07.2023
Koszty wydziałowe w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 59 (2038) z dnia 24.07.2023
Ogólne zasady wyceny produktów określone w prawie bilansowym
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2023 - Przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej - wybrane zagadnienia
Etapy wyceny produktów
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2023 - Przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej - wybrane zagadnienia
Charakterystyka kosztów zarządu i sprzedaży
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2023 - Przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej - wybrane zagadnienia
Zasady ewidencji kosztów zarządu i sprzedaży w trakcie roku
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2023 - Przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej - wybrane zagadnienia
Koszty finansowania zewnętrznego aktywowane w wartości początkowej środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (590) z dnia 20.07.2023
Wycena rozchodu towarów z magazynu metodą FIFO
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (590) z dnia 20.07.2023
Zaniechanie inwestycji
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (590) z dnia 20.07.2023
Koszty magazynowania produktów
Gazeta Podatkowa nr 55 (2034) z dnia 10.07.2023
Ubezpieczenia w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 53 (2032) z dnia 3.07.2023
Rabat potransakcyjny w księgach rachunkowych nabywcy
Dodatek nr 21 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 19 z dnia 1.07.2023 - Rabat - skutki podatkowe u sprzedawcy i nabywcy oraz ujęcie księgowe
Korekty kosztów bilansowych - zasady ogólne
Dodatek nr 21 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 19 z dnia 1.07.2023 - Rabat - skutki podatkowe u sprzedawcy i nabywcy oraz ujęcie księgowe
Aktywowanie kosztów finansowania zewnętrznego według KSR nr 11
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (589) z dnia 1.07.2023
Zakup usług telefonicznych w abonamencie wraz z rabatem sprzętowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (589) z dnia 1.07.2023
Deweloperski Fundusz Gwarancyjny - ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (1170) z dnia 1.07.2023
Zmiana projektu a wartość początkowa środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 52 (2031) z dnia 29.06.2023
Najem nieruchomości w księgach wynajmującego
Gazeta Podatkowa nr 51 (2030) z dnia 26.06.2023
Nakłady poniesione na montaż instalacji gazowej w samochodzie przeznaczonym do celów służbowych
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2023
Zakup używanego środka trwałego wymagającego przed przyjęciem do użytkowania przeprowadzenia remontu
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2023
Typowe operacje gospodarcze dotyczące rozrachunków ze wspólnikami
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2023 - Rozliczenia pomiędzy spółką osobową i jej wspólnikami w księgach rachunkowych
Wniesienie wkładu w postaci przedsiębiorstwa osoby fizycznej
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2023 - Rozliczenia pomiędzy spółką osobową i jej wspólnikami w księgach rachunkowych
Dodatnia wartość firmy powstała w wyniku nabycia przedsiębiorstwa
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (588) z dnia 20.06.2023
Ewidencja i wycena kredytu w momencie jego otrzymania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (588) z dnia 20.06.2023
Prowizje i odsetki od kredytu inwestycyjnego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (588) z dnia 20.06.2023
Wycena kredytu inwestycyjnego na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (588) z dnia 20.06.2023
Rozliczenie odsetek od udzielonej pożyczki w księgach rachunkowych pożyczkodawcy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (588) z dnia 20.06.2023
Gwarancja z dopłatą refundującą zapłacone odsetki - ujęcie w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (1169) z dnia 20.06.2023
Kiedy odsetki od kredytu zwiększają wartość środka trwałego?
Gazeta Podatkowa nr 47 (2026) z dnia 12.06.2023
Rozliczenie skonta w VAT oraz księgach sprzedawcy i kupującego
Gazeta Podatkowa nr 47 (2026) z dnia 12.06.2023
Korekta kosztów wykazanych w roku poprzedzającym zmianę formy opodatkowania na estoński CIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (1168) z dnia 10.06.2023
Zakup gruntu zakwalifikowanego do środków trwałych
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2023 - Nieruchomości w księgach rachunkowych
Konto służące do ujęcia w księgach nieruchomości inwestycyjnych i metody ich wyceny
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2023 - Nieruchomości w księgach rachunkowych
Nieruchomości inwestycyjne wyceniane według zasad stosowanych dla środków trwałych
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2023 - Nieruchomości w księgach rachunkowych
Przekwalifikowanie nieruchomości inwestycyjnej do środków trwałych
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2023 - Nieruchomości w księgach rachunkowych
Zaliczenie parkingu obsługującego dwie nieruchomości inwestycyjne do właściwej grupy aktywów trwałych
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2023 - Nieruchomości w księgach rachunkowych
Zakwalifikowanie nabytych lokali po dokonaniu prac remontowych
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2023 - Nieruchomości w księgach rachunkowych
Początkowe ujęcie nabytych lokali oraz rozliczanie kosztów remontów
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2023 - Nieruchomości w księgach rachunkowych
Opłaty związane z ustanowieniem przez bank hipoteki na nieruchomość w celu zabezpieczenia kredytu
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2023 - Nieruchomości w księgach rachunkowych
Możliwość przeszacowania na dzień bilansowy wartości gruntu stanowiącego środek trwały
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2023 - Nieruchomości w księgach rachunkowych
Wyksięgowanie dotychczasowych odpisów dokonanych od nieruchomości inwestycyjnej w związku z jej sprzedażą
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2023 - Nieruchomości w księgach rachunkowych
Wycena nieruchomości inwestycyjnej według wartości rynkowej, dokonana we własnym zakresie
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2023 - Nieruchomości w księgach rachunkowych
Budowa domów na sprzedaż na gruncie własnym ujętym pierwotnie jako nieruchomość inwestycyjna
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2023 - Nieruchomości w księgach rachunkowych
Utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (587) z dnia 1.06.2023
Rozliczenie kosztów podróży służbowej i pobranej na ich poczet zaliczki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (587) z dnia 1.06.2023
Podatek od czynności cywilnoprawnych potrącony przy zakupie nieruchomości gruntowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (587) z dnia 1.06.2023
Wynik z tytułu rozchodu aktywów finansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (587) z dnia 1.06.2023
Nadwyżka dodatnich lub ujemnych różnic kursowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (587) z dnia 1.06.2023
Wycena nieruchomości przekwalifikowanej do inwestycji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (587) z dnia 1.06.2023
Jak ująć w księgach VAT naliczony z faktur zakupu, dotyczących działalności mieszanej?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (587) z dnia 1.06.2023
Wyksięgowanie przedawnionego zobowiązania z tytułu dostaw towarów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (587) z dnia 1.06.2023
Koszty naprawy wyrobów gotowych w jednostce nietworzącej rezerw
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (587) z dnia 1.06.2023
Ujęcie w księgach oprocentowanej pożyczki, udzielonej pracownikowi ze środków obrotowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (587) z dnia 1.06.2023
Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku zaliczonym do inwestycji w nieruchomości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (587) z dnia 1.06.2023
Przychód dewelopera z tytułu wynajęcia placu podwykonawcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (1167) z dnia 1.06.2023
Podatki i opłaty w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 44 (2023) z dnia 1.06.2023
Zapisy księgowe dotyczące pożyczki na cele mieszkaniowe z ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 43 (2022) z dnia 29.05.2023
Ujęcie w księgach wartości gruntu, na którym znajduje się budynek
Gazeta Podatkowa nr 42 (2021) z dnia 25.05.2023
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2023 - Jak sporządzić politykę rachunkowości jednostki?
Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2023 - Jak sporządzić politykę rachunkowości jednostki?
Utrata wartości aktywów finansowych
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2023 - Jak sporządzić politykę rachunkowości jednostki?
Wycena aktywów finansowych na dzień bilansowy
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2023 - Jak sporządzić politykę rachunkowości jednostki?
Wycena rzeczowych aktywów obrotowych na dzień ich nabycia lub wytworzenia
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2023 - Jak sporządzić politykę rachunkowości jednostki?
Wartość nominalna należności oraz kwota wymaganej zapłaty
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2023 - Jak sporządzić politykę rachunkowości jednostki?
Wynikowe i bilansowe rozliczanie różnic kursowych
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2023 - Jak sporządzić politykę rachunkowości jednostki?
Procedura rozliczania kosztów wydziałowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (586) z dnia 20.05.2023
Rozliczenie zaliczek wpłaconych na budowę myjni samochodowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (586) z dnia 20.05.2023
Zakup gruntu na potrzeby prowadzonej działalności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (586) z dnia 20.05.2023
Wydatki na zakup odzieży roboczej przeznaczonej dla pracowników
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (586) z dnia 20.05.2023
Rozliczanie kosztów finansowania zewnętrznego w księgach dewelopera
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (586) z dnia 20.05.2023
Wybór sposobu ewidencji i wyceny towarów w księgach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 38 (2017) z dnia 11.05.2023 - Działalność handlowa w księgach rachunkowych
Wycena towarów otrzymanych w darowiźnie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 38 (2017) z dnia 11.05.2023 - Działalność handlowa w księgach rachunkowych
Towary ewidencjonowane w cenie nabycia z użyciem konta 64-0
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 38 (2017) z dnia 11.05.2023 - Działalność handlowa w księgach rachunkowych
Przerób obcy towarów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 38 (2017) z dnia 11.05.2023 - Działalność handlowa w księgach rachunkowych
Kredyt w walucie obcej w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 38 (2017) z dnia 11.05.2023
Sprzedaż nieruchomości inwestycyjnej w księgach
Gazeta Podatkowa nr 38 (2017) z dnia 11.05.2023
Odsetki od zobowiązań naliczane na dzień bilansowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (1165) z dnia 10.05.2023
Wpływ odsetek na wartość początkową środka trwałego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (1165) z dnia 10.05.2023
Koszt wytworzenia lokalu użytkowego w wybudowanym budynku mieszkalnym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (1165) z dnia 10.05.2023
Koszty przestoju spowodowanego awarią maszyny produkcyjnej
Gazeta Podatkowa nr 36 (2015) z dnia 4.05.2023
Amortyzacja bilansowa nieruchomości mieszkalnych
Gazeta Podatkowa nr 36 (2015) z dnia 4.05.2023
Budowa środka trwałego a ewidencja księgowa
Gazeta Podatkowa nr 35 (2014) z dnia 2.05.2023
Zasady wyceny wstępnej rozrachunków
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2023 - Rozrachunki z kontrahentami w księgach rachunkowych
Wycena bilansowa rozrachunków w walucie polskiej
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2023 - Rozrachunki z kontrahentami w księgach rachunkowych
Wycena bilansowa rozrachunków wyrażonych w walucie obcej
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2023 - Rozrachunki z kontrahentami w księgach rachunkowych
Rozliczanie wzajemnych należności i zobowiązań w drodze kompensaty
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2023 - Rozrachunki z kontrahentami w księgach rachunkowych
Bilansowe regulacje w zakresie przejściowego oraz trwałego zaniechania budowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (585) z dnia 1.05.2023
Przesunięcie środka trwałego z oddziału do siedziby jednostki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (585) z dnia 1.05.2023
Jak zaksięgować koszt noclegu pracownika w podróży służbowej?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (585) z dnia 1.05.2023
Trwała utrata wartości akcji w wyniku upadłości emitenta
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (585) z dnia 1.05.2023
Pożyczka otrzymana od wspólnika na bieżącą działalność spółki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (585) z dnia 1.05.2023
Upadłość kontrahenta a akcje nabyte w wyniku konwersji wierzytelności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (1164) z dnia 1.05.2023
Zasady rozliczania odpisów amortyzacyjnych, określone w ustawie o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (584) z dnia 20.04.2023
Dyskontowanie umowy leasingu finansowego samochodu osobowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (584) z dnia 20.04.2023
Trwała utrata wartości środka trwałego w budowie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (584) z dnia 20.04.2023
Zasady korekty składek ZUS za bieżący i poprzedni rok obrotowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (584) z dnia 20.04.2023
Ujęcie rozrachunków w bilansie otwarcia jednostki prowadzącej w poprzednim roku PKPiR
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (584) z dnia 20.04.2023
Księgowania dotyczące ulepszenia w obcym środku trwałym
Gazeta Podatkowa nr 32 (2011) z dnia 20.04.2023
Wynagrodzenia pracownicze o różnym momencie uwzględnienia w wyniku finansowym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 31 (2010) z dnia 17.04.2023 - Wynagrodzenia w księgach rachunkowych i księdze podatkowej
Budowa środka trwałego a wynagrodzenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 31 (2010) z dnia 17.04.2023 - Wynagrodzenia w księgach rachunkowych i księdze podatkowej
Ewidencja księgowa składnika majątku otrzymanego w darowiźnie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (1162) z dnia 10.04.2023
Rezerwy pracownicze jako element kalkulacji wynagrodzenia za usługę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (1162) z dnia 10.04.2023
Ujmowanie i wycena instrumentów pochodnych w świetle przepisów ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (583) z dnia 1.04.2023
Konta służące do ewidencji pożyczki oraz zasady jej wyceny
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (583) z dnia 1.04.2023
Uwzględnienie kosztów obsługi celnej przy wycenie surowca pochodzącego z importu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (583) z dnia 1.04.2023
Ewidencja księgowa procesu wytworzenia energii elektrycznej oraz jej sprzedaży
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1161) z dnia 1.04.2023
Korzystanie z informacji geologicznej - ewidencja opłaty
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1161) z dnia 1.04.2023
Elementy sprawozdania sporządzanego według załącznika nr 4
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (582) z dnia 20.03.2023
Nieuwzględnienie na dzień bilansowy utraty wartości środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (582) z dnia 20.03.2023
Spadek wartości rynkowej nieruchomości inwestycyjnej po dniu bilansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (582) z dnia 20.03.2023
Odsetki zwiększające wartość początkową środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (582) z dnia 20.03.2023
Nabycie udziałów w zagranicznej spółce z o.o. i ich prezentacja w sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (582) z dnia 20.03.2023
Ustalenie zmiany stanu produktów
Gazeta Podatkowa nr 22 (2001) z dnia 16.03.2023
Darowizna towarów od wspólników dla spółki
Gazeta Podatkowa nr 19 (1998) z dnia 6.03.2023
Opłata rejestracyjna dotycząca używanego samochodu w księgach
Gazeta Podatkowa nr 19 (1998) z dnia 6.03.2023
Zmiana ceny ewidencyjnej wyrobów gotowych
Gazeta Podatkowa nr 18 (1997) z dnia 2.03.2023
Wycena zapasów ujętych w księgach w cenach rzeczywistych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (581) z dnia 1.03.2023
Odpisy aktualizujące wartość zapasów materiałów i towarów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (581) z dnia 1.03.2023
Rozliczenie odchyleń od cen ewidencyjnych produktów na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (581) z dnia 1.03.2023
Różnice kursowe i ich wpływ na wynik finansowy jednostki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (581) z dnia 1.03.2023
Bilansowe rozliczenie opłat z tytułu umowy leasingu operacyjnego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (581) z dnia 1.03.2023
Jak zaksięgować odsetki za zwłokę od nieopłaconych w terminie składek ZUS?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (581) z dnia 1.03.2023
Przetwórstwo i hodowla ryb w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (581) z dnia 1.03.2023
Estoński CIT - wysokość wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (581) z dnia 1.03.2023
Ewidencja nabycia towarów wycenianych w cenach zakupu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1158) z dnia 1.03.2023
Wycena materiałów odzyskanych podczas wykonywania usługi i ich późniejsza sprzedaż nowemu klientowi
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1158) z dnia 1.03.2023
Nadrzędne zasady rachunkowości przy sporządzaniu sprawozdania
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1995) z dnia 23.02.2023 - Wycena na dzień bilansowy 31.12.2022 roku
Jak rozumieć ostrożną wycenę?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1995) z dnia 23.02.2023 - Wycena na dzień bilansowy 31.12.2022 roku
Wycena bilansowa środków trwałych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1995) z dnia 23.02.2023 - Wycena na dzień bilansowy 31.12.2022 roku
Środki trwałe w budowie na dzień bilansowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1995) z dnia 23.02.2023 - Wycena na dzień bilansowy 31.12.2022 roku
Dwie metody wyceny nieruchomości inwestycyjnych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1995) z dnia 23.02.2023 - Wycena na dzień bilansowy 31.12.2022 roku
Wycena do bilansu zapasów materiałów i towarów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1995) z dnia 23.02.2023 - Wycena na dzień bilansowy 31.12.2022 roku
Produkty na dzień bilansowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1995) z dnia 23.02.2023 - Wycena na dzień bilansowy 31.12.2022 roku
Odpisy aktualizujące wartość należności
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1995) z dnia 23.02.2023 - Wycena na dzień bilansowy 31.12.2022 roku
Rezerwy na zobowiązania i na koszty
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1995) z dnia 23.02.2023 - Wycena na dzień bilansowy 31.12.2022 roku
Wycena bilansowa aktywów i pasywów wyrażonych w walucie obcej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1995) z dnia 23.02.2023 - Wycena na dzień bilansowy 31.12.2022 roku
Inne, wynikające z niepewności otoczenia gospodarczego, zagadnienia o istotnym wpływie na sprawozdanie finansowe za 2022 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1157) z dnia 20.02.2023
Wycena towarów według ceny zakupu lub ceny nabycia przy uwzględnieniu kosztów zakupu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (580) z dnia 20.02.2023
Koszty wynagrodzeń zaliczane do kosztów wytworzenia produktów w ujęciu bilansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (580) z dnia 20.02.2023
Wycena bilansowa środków trwałych poprzedzona ich inwentaryzacją w drodze spisu z natury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (580) z dnia 20.02.2023
Wartość nominalna należności oraz kwota wymaganej zapłaty
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (580) z dnia 20.02.2023
Jak wykazać w bilansie spółki z o.o. pożyczkę otrzymaną od udziałowca?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (580) z dnia 20.02.2023
Wycena bilansowa udziałów w innych jednostkach
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (580) z dnia 20.02.2023
Koszt wytworzenia usługi w jednostce stosującej pełny rachunek kosztów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (580) z dnia 20.02.2023
Spadek wartości towarów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1992) z dnia 13.02.2023 - Rozliczenie inwentaryzacji za 2022 rok
Ujawnienie materiałów odniesionych w koszty podczas zeszłorocznej inwentaryzacji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1992) z dnia 13.02.2023 - Rozliczenie inwentaryzacji za 2022 rok
Ujawnienie środka trwałego podczas inwentaryzacji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1992) z dnia 13.02.2023 - Rozliczenie inwentaryzacji za 2022 rok
Zalecenia z rekomendacji KSR dotyczących sprawozdań za 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 13 (1992) z dnia 13.02.2023
Uproszczenia możliwe do zastosowania w świetle przepisów ustawy o rachunkowości
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 3 z dnia 1.02.2023
Uproszczona kalkulacja kosztu wytworzenia produktu
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 3 z dnia 1.02.2023
Koszt zawarcia gwarancji ubezpieczeniowych rozliczany w czasie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (579) z dnia 1.02.2023
Udział członkowski i wpisowe związane z zawarciem umowy ubezpieczenia w TUW
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (579) z dnia 1.02.2023
Ewidencja księgowa faktur korygujących u nabywcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1155) z dnia 1.02.2023
Tworzenie rezerw na skutki postępowania sądowego - rozliczenie bilansowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1155) z dnia 1.02.2023
Koszty i przychody z przełomu roku (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 7 (1986) z dnia 23.01.2023
Grunty w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 51 (1822) z dnia 28.06.2021
Elementy składające się na wartość początkową
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2021 - Samochód osobowy w firmie - wycena i ewidencja wybranych operacji gospodarczych
Wydatki nieuwzględniane w wartości początkowej
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2021 - Samochód osobowy w firmie - wycena i ewidencja wybranych operacji gospodarczych
Rozliczenie leasingu finansowego
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2021 - Samochód osobowy w firmie - wycena i ewidencja wybranych operacji gospodarczych
Wydatki poniesione na analizę prawną umowy kredytowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (540) z dnia 20.06.2021
Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (540) z dnia 20.06.2021
Otrzymanie przez wspólnika majątku po rozwiązaniu spółki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (540) z dnia 20.06.2021
Opłata pobierana przez bank za utrzymywanie wysokiego salda na rachunku bankowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (540) z dnia 20.06.2021
Ewidencja kosztów według rodzajów w księgach dewelopera
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (540) z dnia 20.06.2021
Należność skierowana na drogę sądową
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (1097) z dnia 20.06.2021
Programy komputerowe w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 46 (1817) z dnia 10.06.2021
Rozliczenie kosztów naprawy produktów w jednostce nietworzącej rezerw
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (539) z dnia 1.06.2021
Definicja skorygowanej ceny nabycia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (539) z dnia 1.06.2021
Ujęcie w księgach DPS otrzymanych nieodpłatnie materiałów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (539) z dnia 1.06.2021
Przyjęcie środka trwałego - dowód OT
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2021 - Przykłady wypełniania dokumentów i dowodów księgowych
Rozchód wewnętrzny - dowód RW
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2021 - Przykłady wypełniania dokumentów i dowodów księgowych
Przyjęcie wyrobów - dowód PW
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2021 - Przykłady wypełniania dokumentów i dowodów księgowych
Prezentacja w bilansie aktywów pieniężnych oraz innych inwestycji krótkoterminowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (538) z dnia 20.05.2021
Wycena towarów na dzień ich nabycia, rozchodu oraz na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (538) z dnia 20.05.2021
Ewidencja rozrachunków z odbiorcami i dostawcami
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 40 (1811) z dnia 20.05.2021 - Rozrachunki z kontrahentami w księgach rachunkowych
Otrzymana pożyczka przekazana bezpośrednio sprzedawcy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 40 (1811) z dnia 20.05.2021 - Rozrachunki z kontrahentami w księgach rachunkowych
Kwalifikowanie kosztów według ich rodzajów (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 39 (1810) z dnia 17.05.2021
Amortyzacja prawa wieczystego użytkowania gruntu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 37 (1808) z dnia 10.05.2021 - Wybrane przypadki różnic między ujęciem bilansowym a podatkowym
Ujawnienie środka trwałego w księgach
Gazeta Podatkowa nr 36 (1807) z dnia 6.05.2021
Wynagrodzenia pracowników w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 35 (1806) z dnia 4.05.2021
Amortyzacja bilansowa i podatkowa samochodu osobowego
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2021 - Amortyzacja środków trwałych
Korekta zmniejszająca wartość początkową środka trwałego w wyniku otrzymania faktury korygującej
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2021 - Amortyzacja środków trwałych
Wycena bilansowa jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (537) z dnia 1.05.2021
Zakup drukarki wraz z tonerami do obsługi kilku zestawów komputerowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (537) z dnia 1.05.2021
Wniesienie do spółki osobowej wkładu w postaci przedsiębiorstwa osoby fizycznej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (537) z dnia 1.05.2021
Otrzymanie aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa w zamian za udziały
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (537) z dnia 1.05.2021
Rozliczenie dla celów bilansowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (1092) z dnia 1.05.2021
Nota odsetkowa dotycząca 2020 r., a zapłacona w 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 33 (1804) z dnia 26.04.2021
Przykładowe zapisy w polityce rachunkowości (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021
Nota odsetkowa dotycząca 2020 r., a zapłacona w 2021 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (536) z dnia 20.04.2021
Prezentacja w bilansie nakładów na środek trwały w budowie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (536) z dnia 20.04.2021
Ogólne zasady bieżącej wyceny zapasów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (536) z dnia 20.04.2021
Trwała utrata wartości licencji na oprogramowanie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (536) z dnia 20.04.2021
Sprzedaż prototypu przed zakończeniem prac rozwojowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (536) z dnia 20.04.2021
Koszty zakupu narzędzi wykorzystywanych na potrzeby świadczenia usług budowlanych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (536) z dnia 20.04.2021
Import towarów - ewidencja księgowa w przypadku zapłaty cła przez eksportera
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (1091) z dnia 20.04.2021
Ujęcie w księgach importowanych towarów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021 - Rachunkowość jednostek handlowych
Jak dokonać zmiany wyceny towarów w księgach?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021 - Rachunkowość jednostek handlowych
Uzyskanie rabatu po zakupie towarów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021 - Rachunkowość jednostek handlowych
Koszty pośrednie (wydziałowe) przy usługach budowlanych
Gazeta Podatkowa nr 28 (1799) z dnia 8.04.2021
Uproszczenia wynikające z ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (535) z dnia 1.04.2021
Spisanie przedawnionych zobowiązań z ksiąg rachunkowych agencji wykonawczej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (535) z dnia 1.04.2021
Rozliczanie kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (535) z dnia 1.04.2021
Czy koszty nieinwestycyjne rozbudowy firmy można aktywować bilansowo?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1089) z dnia 1.04.2021
Utworzenie w księgach rachunkowych rezerwy na skutki toczącego się postępowania sądowego
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2021 - Zdarzenia po dniu bilansowym - ujęcie w księgach i prezentacja w sprawozdaniu finansowym
Zmiana wartości inwestycji na skutek spadku ceny rynkowej nieruchomości po dniu bilansowym
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2021 - Zdarzenia po dniu bilansowym - ujęcie w księgach i prezentacja w sprawozdaniu finansowym
Wycena bilansowa udziałów według ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (534) z dnia 20.03.2021
Pożyczka udzielona na zakup środka trwałego wypłacona bezpośrednio dostawcy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (534) z dnia 20.03.2021
Przepisy ustawy o rachunkowości odnoszące się do zasady ostrożności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (534) z dnia 20.03.2021
Wycena aktywów i zobowiązań na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (534) z dnia 20.03.2021
Bilansowe zasady ustalania wartości początkowej środka trwałego w leasingu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (534) z dnia 20.03.2021
Maseczki otrzymane w drodze darowizny w 2020 r. - rozliczenie na dzień bilansowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (1088) z dnia 20.03.2021
Ewidencja opłaty licencyjnej za używanie znaku towarowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (1088) z dnia 20.03.2021
Zasady wyceny bilansowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1087) z dnia 10.03.2021
Ujęcie w księgach i bilansie pożyczki od udziałowca
Gazeta Podatkowa nr 19 (1790) z dnia 8.03.2021
Koszty niewykorzystanych w związku z COVID-19 zdolności produkcyjnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (533) z dnia 1.03.2021
Zakup nieruchomości mającej służyć jednostce jako inwestycja
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (533) z dnia 1.03.2021
Ujemna wartość firmy powstała w związku z nabyciem przedsiębiorstwa
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (533) z dnia 1.03.2021
Koszty wynagrodzeń zaliczane do kosztów wytworzenia produktów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (533) z dnia 1.03.2021
Wynik na działalności finansowej
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2021 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej jednostek mikro, małych i organizacji pozarządowych
Zasady wyceny faktur korygujących w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1086) z dnia 1.03.2021
Wycena bilansowa wnip
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1086) z dnia 1.03.2021
Wydatki na ulepszenie obcego środka trwałego w bilansie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (1788) z dnia 1.03.2021 - Zasady prezentacji i wycena aktywów i pasywów w bilansie
Wycena środków trwałych do bilansu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (1788) z dnia 1.03.2021 - Zasady prezentacji i wycena aktywów i pasywów w bilansie
Utrata wartości nieruchomości inwestycyjnej i jej prezentacja w bilansie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (1788) z dnia 1.03.2021 - Zasady prezentacji i wycena aktywów i pasywów w bilansie
Wycena w bilansie wartości towarów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (1788) z dnia 1.03.2021 - Zasady prezentacji i wycena aktywów i pasywów w bilansie
Ujęcie kredytów w bilansie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (1788) z dnia 1.03.2021 - Zasady prezentacji i wycena aktywów i pasywów w bilansie
Skutki bilansowe wydania przedmiotu leasingu w kolejnym roku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (532) z dnia 20.02.2021
Odsetki od kredytu nienotyfikowane przez bank na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (532) z dnia 20.02.2021
Rezerwa na koszty sądowe i koszty obsługi prawnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (532) z dnia 20.02.2021
Wycena bilansowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1085) z dnia 20.02.2021
Obowiązek badania sprawozdania finansowego jednostek zmieniających formę prawną
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1085) z dnia 20.02.2021
Wycena bilansowa jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym
Gazeta Podatkowa nr 14 (1785) z dnia 18.02.2021
Prezentacja kredytu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 12 (1783) z dnia 11.02.2021 - Uproszczenia w sprawozdaniu finansowym za 2020 rok
Wycena dla potrzeb prezentacji w bilansie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1084) z dnia 10.02.2021
Ujęcie subwencji z PFR w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1084) z dnia 10.02.2021
Przekazanie otrzymanej pożyczki bezpośrednio sprzedawcy w księgach
Gazeta Podatkowa nr 10 (1781) z dnia 4.02.2021
Prezentacja zasad rachunkowości w sprawozdaniu jednostki mikro
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (531) z dnia 1.02.2021
Kursy walut stosowane do wyceny na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (531) z dnia 1.02.2021
Sposoby ujmowania różnic kursowych w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (531) z dnia 1.02.2021
Wycena bilansowa zobowiązań finansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (531) z dnia 1.02.2021