Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Rachunkowość » Zasady rachunkowości »  Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości

Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 28 obowiązującym od 22.02.2019 r. do 31.01.2021 r.
Wycena dla potrzeb prezentacji w bilansie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1084) z dnia 10.02.2021
Ujęcie subwencji z PFR w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1084) z dnia 10.02.2021
Przekazanie otrzymanej pożyczki bezpośrednio sprzedawcy w księgach
Gazeta Podatkowa nr 10 (1781) z dnia 4.02.2021
Prezentacja zasad rachunkowości w sprawozdaniu jednostki mikro
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (531) z dnia 1.02.2021
Kursy walut stosowane do wyceny na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (531) z dnia 1.02.2021
Sposoby ujmowania różnic kursowych w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (531) z dnia 1.02.2021
Wycena bilansowa zobowiązań finansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (531) z dnia 1.02.2021
Sposób ustalania kwoty wymaganej zapłaty
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (531) z dnia 1.02.2021
Kiedy stosuje się cenę nabycia i cenę zakupu w odniesieniu do materiałów?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (531) z dnia 1.02.2021
Ewidencja księgowa różnic kursowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1083) z dnia 1.02.2021
Ewidencja kredytu inwestycyjnego wypłacanego w transzach
Gazeta Podatkowa nr 9 (1780) z dnia 1.02.2021
Przychody i koszty finansowe w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 8 (1779) z dnia 28.01.2021
Wybrane limity bilansowe
Dodatek nr 5 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 z dnia 20.01.2021 - Co nowego w przepisach w 2021 r.?
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego jednostki małej UWAGA! Zmiana terminów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (530) z dnia 20.01.2021
Wycena środka trwałego na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (530) z dnia 20.01.2021
Definicja wyniku finansowego i sposób jego wyznaczania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (530) z dnia 20.01.2021
Koszty wytworzenia długoterminowej, niezakończonej usługi na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (530) z dnia 20.01.2021
W której pozycji bilansu wykazać zobowiązanie wobec PFRON?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (530) z dnia 20.01.2021
Ujęcie w księgach wydatków związanych z zatrudnieniem dyrektora do spraw produkcji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (530) z dnia 20.01.2021
Koszty obcych usług spedycyjnych w jednostce produkcyjnej stosującej konta zespołu 4
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (530) z dnia 20.01.2021
Cena nabycia udziałów innej jednostki i ich ujęcie w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (530) z dnia 20.01.2021
Ewidencja księgowa usługi serwisowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (1082) z dnia 20.01.2021
Wycena bilansowa niezakończonych usług długoterminowych
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021
Różnice kursowe z wyceny bilansowej a podatek dochodowy
Gazeta Podatkowa nr 3 (1774) z dnia 11.01.2021
Koszty i przychody z przełomu roku (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 2 (1773) z dnia 7.01.2021
Określenie wartości początkowej przedmiotu leasingu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (529) z dnia 1.01.2021
Sporządzenie inwentarza oraz wycena składników aktywów i pasywów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (529) z dnia 1.01.2021
Sprawozdanie finansowe w czasie pandemii COVID-19 - rekomendacje Komitetu Standardów Rachunkowości UWAGA! Zmiana terminów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (1080) z dnia 1.01.2021
Oprocentowana pożyczka udzielona pracownikowi ze środków obrotowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (1080) z dnia 1.01.2021
Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (1080) z dnia 1.01.2021
Utrata wartości aktywów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020 - Zasada ostrożności przy sporządzaniu sprawozdania finansowego
Odpis z tytułu trwałej utraty wartości wstrzymanej budowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020 - Zasada ostrożności przy sporządzaniu sprawozdania finansowego
Odpis aktualizujący wartość udziałów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020 - Zasada ostrożności przy sporządzaniu sprawozdania finansowego
Obniżka cen ewidencyjnych towarów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020 - Zasada ostrożności przy sporządzaniu sprawozdania finansowego
Uszkodzenie towarów ujmowanych w cenach nabycia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020 - Zasada ostrożności przy sporządzaniu sprawozdania finansowego
Dokonywanie odpisów aktualizujących należności
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020 - Zasada ostrożności przy sporządzaniu sprawozdania finansowego
Tworzenie rezerw na dzień bilansowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020 - Zasada ostrożności przy sporządzaniu sprawozdania finansowego
Rezerwa na skutki postępowania sądowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020 - Zasada ostrożności przy sporządzaniu sprawozdania finansowego
Wycena bilansowa aktywów i pasywów wyrażonych w walucie obcej
Gazeta Podatkowa nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020
Wykazanie zobowiązań długo- i krótkoterminowych w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 103 (1769) z dnia 24.12.2020
Rezerwy na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 102 (1768) z dnia 21.12.2020
Ujęcie w bilansie pożyczki udzielonej kontrahentowi
Gazeta Podatkowa nr 102 (1768) z dnia 21.12.2020
Moment przyjęcia do używania środka trwałego i jego późniejsza naprawa
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (528) z dnia 20.12.2020
Skutki trwałego zaniechania budowy środka trwałego na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (528) z dnia 20.12.2020
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WEDŁUG ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO USTAWY O RACHUNKOWOŚCI
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2020 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Informacje i objaśnienia do bilansu
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2020 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2020 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Kapitały własne w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 101 (1767) z dnia 17.12.2020
Należności długo- i krótkoterminowe w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 100 (1766) z dnia 14.12.2020
Produkty w stałych cenach ewidencyjnych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 99 (1765) z dnia 10.12.2020 - Wyroby gotowe w ewidencji księgowej
Podwyższenie ceny ewidencyjnej produktów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 99 (1765) z dnia 10.12.2020 - Wyroby gotowe w ewidencji księgowej
Wyroby gotowe przekazane na środek trwały
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 99 (1765) z dnia 10.12.2020 - Wyroby gotowe w ewidencji księgowej
Koszt magazynowania produktów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 99 (1765) z dnia 10.12.2020 - Wyroby gotowe w ewidencji księgowej
Wycena nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 99 (1765) z dnia 10.12.2020
Produkty na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 99 (1765) z dnia 10.12.2020
Materiały i towary na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 98 (1764) z dnia 7.12.2020
Udziały i akcje w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 97 (1763) z dnia 3.12.2020
Szkolenie pracowników a wartość początkowa środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 97 (1763) z dnia 3.12.2020
Produkty gotowe wytworzone i sprzedane przed przyjęciem środka trwałego do używania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (527) z dnia 1.12.2020
Opłaty poniesione przed przyjęciem samochodu do używania, zwiększające cenę nabycia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (527) z dnia 1.12.2020
Wydatki nieuwzględniane w wartości początkowej samochodu osobowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (527) z dnia 1.12.2020
Prezentacja nieruchomości inwestycyjnych w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 96 (1762) z dnia 30.11.2020
Ujęcie w księgach zakupu samochodu osobowego do celów mieszanych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 95 (1761) z dnia 26.11.2020 - Ewidencjonowanie w księgach rachunkowych wydatków na samochody
Ewidencja w księgach nabycia i naprawy używanego pojazdu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 95 (1761) z dnia 26.11.2020 - Ewidencjonowanie w księgach rachunkowych wydatków na samochody
Opłata rejestracyjna jako składowa wartości początkowej nowego fabrycznie samochodu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 95 (1761) z dnia 26.11.2020 - Ewidencjonowanie w księgach rachunkowych wydatków na samochody
Wycena bilansowa środków trwałych
Gazeta Podatkowa nr 95 (1761) z dnia 26.11.2020
Wartości niematerialne i prawne na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 94 (1760) z dnia 23.11.2020
Wartości niematerialne i prawne
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2020 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2020 r.
Rzeczowe aktywa trwałe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2020 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2020 r.
Należności długoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2020 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2020 r.
Inwestycje długoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2020 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2020 r.
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2020 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2020 r.
Zapasy
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2020 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2020 r.
Należności krótkoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2020 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2020 r.
Inwestycje krótkoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2020 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2020 r.
Prezentacja należnych wpłat na kapitał (fundusz) podstawowy i udziałów (akcji) własnych
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2020 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2020 r.
Kapitał (fundusz) podstawowy
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2020 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2020 r.
Rezerwy na zobowiązania
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2020 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2020 r.
Zobowiązania długoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2020 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2020 r.
Zobowiązania krótkoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2020 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2020 r.
Rozliczenia międzyokresowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2020 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2020 r.
Działalność operacyjna
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2020 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2020 r.
Działalność finansowa
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2020 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2020 r.
Informacje dotyczące środków trwałych w sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (526) z dnia 20.11.2020
Nabycie wynajmowanego środka trwałego, w którym wcześniej dokonano ulepszenia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (526) z dnia 20.11.2020
Rozliczanie w drodze kompensaty należności w złotówkach oraz zobowiązania w walucie obcej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (526) z dnia 20.11.2020
Aktualizacja wartości, sprzedaż oraz likwidacja towarów ewidencjonowanych według cen zakupu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (1076) z dnia 20.11.2020
Należności dochodzone na drodze sądowej w ewidencji księgowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (1076) z dnia 20.11.2020
Skutki ewidencyjne obniżki cen towarów w sklepie
Gazeta Podatkowa nr 93 (1759) z dnia 19.11.2020
Ewidencja zakupu nieruchomości zabudowanej za łączną wartość
Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020
Likwidacja środka trwałego w budowie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (1075) z dnia 10.11.2020
Ujawnienie środka trwałego w księgach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 89 (1755) z dnia 5.11.2020 - Inwentaryzacja w firmie
Zmiana sposobu wyceny towarów w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 89 (1755) z dnia 5.11.2020
Rozliczenia międzyokresowe kosztów operacji finansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (525) z dnia 1.11.2020
Koszty, których nie zalicza się do wartości początkowej środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (525) z dnia 1.11.2020
Remont środka trwałego przeprowadzony przed oddaniem do używania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (525) z dnia 1.11.2020
W jaki sposób ująć w księgach odsetki od pożyczek dla pracowników?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (525) z dnia 1.11.2020
Wycena bilansowa należności dochodzonych na drodze sądowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (525) z dnia 1.11.2020
Sposób udokumentowania przekazania materiałów do produkcji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (525) z dnia 1.11.2020
Gwarancja ubezpieczeniowa w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1074) z dnia 1.11.2020
Nieodpłatnie otrzymane środki ochrony osobistej przez SP ZOZ
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1074) z dnia 1.11.2020
Wydatki na przejazd autostradą
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (1753) z dnia 29.10.2020 - Podróże służbowe w księgach rachunkowych
Wyjazd służbowy związany z budową środka trwałego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (1753) z dnia 29.10.2020 - Podróże służbowe w księgach rachunkowych
Środek trwały w budowie na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 86 (1752) z dnia 26.10.2020
Ewidencja i odliczenie VAT od pojazdów przeznaczonych do odsprzedaży
Gazeta Podatkowa nr 86 (1752) z dnia 26.10.2020
Uwzględnianie kosztów wytworzenia środka trwałego w jego wartości początkowej
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 z dnia 20.10.2020 - Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - wybrane zagadnienia
Ubytki naturalne surowców produkcyjnych oraz odpady produkcyjne
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (524) z dnia 20.10.2020
Brak realizacji dostawy/świadczenia usługi - odpis aktualizujący oraz postępowanie sądowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1073) z dnia 20.10.2020
Ewidencja przekazania produktów na budowę środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 83 (1749) z dnia 15.10.2020
Jakim dowodem księgowym wprowadzić środek trwały do używania?
Gazeta Podatkowa nr 82 (1748) z dnia 12.10.2020
Wyksięgowanie towarów, które uległy uszkodzeniu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 81 (1747) z dnia 8.10.2020 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika "Zeszyty Metodyczne Rachunkowości"
Typowe operacje ujmowane na koncie służącym do ewidencji rozrachunków ze wspólnikami
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (523) z dnia 1.10.2020
Ogólne zasady wyceny produktów określone w prawie bilansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (523) z dnia 1.10.2020
Uproszczenia przy obliczaniu kosztu wytworzenia produktów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (523) z dnia 1.10.2020
Wycena produktów według skorygowanej ceny sprzedaży netto
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (523) z dnia 1.10.2020
Amortyzacja środków trwałych wchodzących w skład otrzymanej aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (1071) z dnia 1.10.2020
Rozrachunki z kontrahentami według wytycznych KSR
Gazeta Podatkowa nr 78 (1744) z dnia 28.09.2020
Ujęcie w księgach kosztów produkcji tylko na kontach zespołu 4
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 76 (1742) z dnia 21.09.2020 - Koszty rozliczane w układzie rodzajowym
Odpisy amortyzacyjne od darowanego środka trwałego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 76 (1742) z dnia 21.09.2020 - Koszty rozliczane w układzie rodzajowym
Zakup uszkodzonego samochodu osobowego
Gazeta Podatkowa nr 76 (1742) z dnia 21.09.2020
Koszty magazynowania produktów
Gazeta Podatkowa nr 76 (1742) z dnia 21.09.2020
Ujęcie księgowe operacji na rachunku walutowym
Gazeta Podatkowa nr 76 (1742) z dnia 21.09.2020
Ustalenie wartości początkowej przedmiotu leasingu
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2020 - Leasing według Krajowych Standardów Rachunkowości i MSR
Leasing samochodu osobowego bilansowo - finansowy, a podatkowo - operacyjny
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2020 - Leasing według Krajowych Standardów Rachunkowości i MSR
Ogólna charakterystyka przychodów i kosztów finansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (522) z dnia 20.09.2020
Wycena i rozliczenie zaliczki wpłaconej w walucie obcej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (522) z dnia 20.09.2020
Materiały otrzymane nieodpłatnie i przekazane do zużycia przy budowie środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (522) z dnia 20.09.2020
Elementy uwzględniane w wartości początkowej samochodu osobowego pozyskanego w drodze kupna
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (522) z dnia 20.09.2020
Wycena i sprzedaż materiałów otrzymanych nieodpłatnie - ujęcie bilansowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (1070) z dnia 20.09.2020
Podwyższenie w księgach ceny ewidencyjnej produktów
Gazeta Podatkowa nr 75 (1741) z dnia 17.09.2020
Koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych
Gazeta Podatkowa nr 74 (1740) z dnia 14.09.2020
Działalność polegająca na zakupie, ulepszeniu oraz sprzedaży nieruchomości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (1069) z dnia 10.09.2020
Wycena należności na dzień bilansowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 73 (1739) z dnia 10.09.2020 - Należności z tytułu dostaw i usług w księgach rachunkowych
Wartość początkowa programu księgowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 71 (1737) z dnia 3.09.2020 - Wartości niematerialne i prawne w księgach rachunkowych
Nieodpłatne otrzymanie programu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 71 (1737) z dnia 3.09.2020 - Wartości niematerialne i prawne w księgach rachunkowych
Opłaty za znak towarowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 71 (1737) z dnia 3.09.2020 - Wartości niematerialne i prawne w księgach rachunkowych
Dodatnia wartość firmy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 71 (1737) z dnia 3.09.2020 - Wartości niematerialne i prawne w księgach rachunkowych
Wartości niematerialne i prawne na dzień bilansowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 71 (1737) z dnia 3.09.2020 - Wartości niematerialne i prawne w księgach rachunkowych
Wynajem lokali w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 71 (1737) z dnia 3.09.2020
Konto służące do ujęcia w księgach rachunkowych nieruchomości inwestycyjnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (521) z dnia 1.09.2020
Nieruchomości inwestycyjne wyceniane według zasad stosowanych dla środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (521) z dnia 1.09.2020
Ewidencja księgowa zakupu gruntu zaliczonego do środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (521) z dnia 1.09.2020
Zasady wyceny udzielonych pożyczek długoterminowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (521) z dnia 1.09.2020
Wycena bilansowa certyfikatów funduszy inwestycyjnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (1068) z dnia 1.09.2020
Towary wyceniane w cenach zakupu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 70 (1736) z dnia 31.08.2020 - Uproszczenia stosowane w ewidencji księgowej
Odsetki od należności i zobowiązań w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 69 (1735) z dnia 27.08.2020
Ustalenie wartości początkowej przedmiotu leasingu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (520) z dnia 20.08.2020
Lista kontrolna pomocna przy ujęciu w księgach środków trwałych w budowie - checklista
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (520) z dnia 20.08.2020
Niedobór środka trwałego uznany za zawiniony
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (520) z dnia 20.08.2020
Wyksięgowanie z ewidencji bilansowej towarów, które uległy uszkodzeniu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (520) z dnia 20.08.2020
Wykazanie w rachunku zysków i strat przychodów z tytułu otrzymanej dywidendy oraz różnic kursowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (1067) z dnia 20.08.2020
Wartość firmy powstała w wyniku nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (1067) z dnia 20.08.2020
Konieczność utworzenia odpisu aktualizującego wartość należności
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 67 (1733) z dnia 20.08.2020 - Ewidencja odpisów aktualizujących aktywa
Jak księgować utratę wartości nieruchomości zakwalifikowanej do inwestycji?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 67 (1733) z dnia 20.08.2020 - Ewidencja odpisów aktualizujących aktywa
Przeszacowanie wartości inwestycji długoterminowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 67 (1733) z dnia 20.08.2020 - Ewidencja odpisów aktualizujących aktywa
Utworzenie odpisu na towary zniszczone podczas burzy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 67 (1733) z dnia 20.08.2020 - Ewidencja odpisów aktualizujących aktywa
Wycena na dzień bilansowy nieużywanej maszyny
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 67 (1733) z dnia 20.08.2020 - Ewidencja odpisów aktualizujących aktywa
Ewidencja kosztów działalności deweloperskiej
Gazeta Podatkowa nr 67 (1733) z dnia 20.08.2020
Rozliczanie odchyleń od cen ewidencyjnych towarów
Gazeta Podatkowa nr 66 (1732) z dnia 17.08.2020
Ubezpieczenia majątkowe w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 66 (1732) z dnia 17.08.2020
Cło od importu towarów w księgach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 64 (1730) z dnia 10.08.2020 - Rozrachunki publicznoprawne w ewidencji księgowej
Ustalenie i rozliczenie wartości firmy w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 64 (1730) z dnia 10.08.2020
Kredyty bankowe w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 63 (1729) z dnia 6.08.2020
Ewidencja pożyczki związanej z zakupem udziałów w innym podmiocie
Gazeta Podatkowa nr 62 (1728) z dnia 3.08.2020
Czy przedawnione rozrachunki można odpisać z ksiąg na bieżąco?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (519) z dnia 1.08.2020
Nota księgowa wystawiona tytułem kary umownej, zakwestionowana przez odbiorcę
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (519) z dnia 1.08.2020
Likwidacja środka trwałego wniesionego aportem, gdy stwierdzono brak jego przydatności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (1065) z dnia 1.08.2020
Wycena towarów otrzymanych w ramach zwrotów posprzedażowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (1065) z dnia 1.08.2020
Na czym polega działalność finansowa jednostki?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 60 (1726) z dnia 27.07.2020 - Ewidencja księgowa przychodów i kosztów działalności finansowej
Ujęcie księgowe pobrania przez bank odsetek i prowizji z rachunku bieżącego jednostki
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 60 (1726) z dnia 27.07.2020 - Ewidencja księgowa przychodów i kosztów działalności finansowej
Jak przedstawić różnice kursowe w rachunku zysków i strat?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 60 (1726) z dnia 27.07.2020 - Ewidencja księgowa przychodów i kosztów działalności finansowej
Ujęcie w księgach prawa wieczystego użytkowania gruntu
Gazeta Podatkowa nr 60 (1726) z dnia 27.07.2020
Koszty montażu oraz odsetki od kredytu dotyczące zakupionego środka trwałego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (1064) z dnia 20.07.2020
Definicja wartości firmy oraz zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (518) z dnia 20.07.2020
Opłaty celne poniesione przy zakupie środka trwałego w księgach instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (518) z dnia 20.07.2020
Wartość początkowa środków trwałych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 58 (1724) z dnia 20.07.2020 - Rzeczowe aktywa trwałe w ewidencji księgowej
Pożyczka na sfinansowanie zakupu środka trwałego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 58 (1724) z dnia 20.07.2020 - Rzeczowe aktywa trwałe w ewidencji księgowej
Wydatki na samochód w firmie w ujęciu księgowym
Gazeta Podatkowa nr 58 (1724) z dnia 20.07.2020
Ewidencja księgowa dotycząca przestoju w firmie
Gazeta Podatkowa nr 57 (1723) z dnia 16.07.2020
Ujęcie w księgach zwrotu nienależnie pobranych odsetek
Gazeta Podatkowa nr 57 (1723) z dnia 16.07.2020
Nieodpłatne otrzymanie kosmetyków i artykułów spożywczych w księgach rachunkowych SP ZOZ
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (1063) z dnia 10.07.2020
Ewidencja dotycząca rozliczenia kosztów wydziałowych
Gazeta Podatkowa nr 54 (1720) z dnia 6.07.2020
Wynagrodzenie przestojowe wypłacane pracownikom w związku z epidemią
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 13 z dnia 1.07.2020
Wymagania ustawy o rachunkowości w zakresie wyceny bilansowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (517) z dnia 1.07.2020
Rodzaje cen stosowanych do wyceny inwestycji krótkoterminowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (517) z dnia 1.07.2020
Modele wyceny inwestycji długoterminowych możliwe do zastosowania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (517) z dnia 1.07.2020
Należności i pożyczki zaliczone do aktywów finansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (517) z dnia 1.07.2020
Ustalenie cen ewidencyjnych towarów w punktach sprzedaży
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (517) z dnia 1.07.2020
Ogólne zasady wyceny produkcji w toku po koszcie wytworzenia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (517) z dnia 1.07.2020
Wybór właściwego uproszczenia przy obliczaniu kosztu wytworzenia produktu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (517) z dnia 1.07.2020
Na jakim koncie ująć wydatek na zakup gazu do kotłowni?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (517) z dnia 1.07.2020
Towary poddane przerobowi obcemu - ujęcie księgowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (1062) z dnia 1.07.2020
Ujęcie w księgach kompensaty należności i zobowiązań wyrażonych w walucie obcej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 51 (1717) z dnia 25.06.2020 - Rozliczenie księgowe operacji w walutach obcych
Czy wycenia się na dzień bilansowy zaliczkę wyrażoną w walucie obcej?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 51 (1717) z dnia 25.06.2020 - Rozliczenie księgowe operacji w walutach obcych
Ewidencja księgowa gruntów
Gazeta Podatkowa nr 51 (1717) z dnia 25.06.2020
Odpisy aktualizujące - ujęcie w księgach rachunkowych
Dodatek nr 20 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 z dnia 20.06.2020 - Należności niezapłacone - skutki podatkowe i ewidencja księgowa
Środek trwały pozyskany w drodze zakupu
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2020 - Rzeczowe aktywa trwałe w księgach i bilansie jednostki
Środek trwały otrzymany nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2020 - Rzeczowe aktywa trwałe w księgach i bilansie jednostki
Ustalenie kosztu wytworzenia środków trwałych
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2020 - Rzeczowe aktywa trwałe w księgach i bilansie jednostki
Koszty utrzymania i zabezpieczenia budowy środka trwałego, przejściowo wstrzymanej w związku z COVID-19
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2020 - Rzeczowe aktywa trwałe w księgach i bilansie jednostki
Zmiana wartości początkowej środka trwałego w związku z otrzymanym rabatem cenowym
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2020 - Rzeczowe aktywa trwałe w księgach i bilansie jednostki
Księgowe ujęcie ulepszenia w obcym środku trwałym
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2020 - Rzeczowe aktywa trwałe w księgach i bilansie jednostki
Zaniechanie budowy środka trwałego i jego sprzedaż
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2020 - Rzeczowe aktywa trwałe w księgach i bilansie jednostki
Utrata wartości rzeczowych aktywów trwałych
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2020 - Rzeczowe aktywa trwałe w księgach i bilansie jednostki
Wartość bilansowa budynku, gdy jego cena rynkowa jest wyższa od wartości początkowej
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2020 - Rzeczowe aktywa trwałe w księgach i bilansie jednostki
Ewidencja wybranych operacji gospodarczych dotyczących pozostałych rozrachunków
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (516) z dnia 20.06.2020
Ustalenie wartości początkowej środka trwałego nabytego za złotówkę
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (516) z dnia 20.06.2020
Wyroby gotowe w jednostce ewidencjonującej koszty wyłącznie na kontach zespołu 4
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (1061) z dnia 20.06.2020
Koszty podróży służbowej związanej z budową środka trwałego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 49 (1715) z dnia 18.06.2020 - Rozrachunki z pracownikami w księgach rachunkowych
Wynagrodzenie chorobowe a koszt wytworzenia środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 49 (1715) z dnia 18.06.2020
Ewidencja księgowa kosztów związanych z epidemią
Gazeta Podatkowa nr 48 (1714) z dnia 15.06.2020
Ewidencja księgowa importu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (1060) z dnia 10.06.2020
Zasady obowiązujące jednostki przy bieżącej wycenie zapasów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 47 (1713) z dnia 10.06.2020 - Ewidencja zapasów i ich wycena w księgach rachunkowych
Ewidencja otrzymania materiałów w formie darowizny
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 47 (1713) z dnia 10.06.2020 - Ewidencja zapasów i ich wycena w księgach rachunkowych
Przyjęcie produktów do magazynu i ich rozchód
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 47 (1713) z dnia 10.06.2020 - Ewidencja zapasów i ich wycena w księgach rachunkowych
Odpis aktualizujący wartość towarów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 47 (1713) z dnia 10.06.2020 - Ewidencja zapasów i ich wycena w księgach rachunkowych
Wycena do bilansu produktów gotowych i produkcji niezakończonej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 47 (1713) z dnia 10.06.2020 - Ewidencja zapasów i ich wycena w księgach rachunkowych
Rabaty u dostawcy i nabywcy w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 46 (1712) z dnia 8.06.2020
Nabycie udziałów spółki z o.o. w księgach
Gazeta Podatkowa nr 46 (1712) z dnia 8.06.2020
Prezentacja różnic kursowych w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 46 (1712) z dnia 8.06.2020
Utrata wartości nieruchomości inwestycyjnej
Gazeta Podatkowa nr 45 (1711) z dnia 4.06.2020
Wycena na dzień bilansowy akcji własnych nabytych w celu ich umorzenia
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2020 - Rachunkowość spółek kapitałowych i osobowych prawa handlowego
Ustalenie wartości pozyskanych nieodpłatnie materiałów medycznych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (515) z dnia 1.06.2020
Wynagrodzenie przestojowe wypłacane pracownikom wykonującym prace rozwojowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (1059) z dnia 1.06.2020
Posezonowa obniżka cen towarów w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 43 (1709) z dnia 28.05.2020
Co zawierają zasady (polityka) rachunkowości jednostki?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1708) z dnia 25.05.2020 - Opracowanie polityki rachunkowości
Otrzymane pożyczki w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 42 (1708) z dnia 25.05.2020
Ustalenie wartości środków trwałych sfinansowanych z kredytu
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2020 - Korekty błędów w księgach i sprawozdaniu finansowym
Błędnie naliczone odsetki od zobowiązań publicznoprawnych
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2020 - Korekty błędów w księgach i sprawozdaniu finansowym
Zasady dokonywania odpisów aktualizujących wartość materiałów
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2020 - Korekty błędów w księgach i sprawozdaniu finansowym
Pominięcie utworzenia odpisu aktualizującego wartość należności w latach poprzednich
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2020 - Korekty błędów w księgach i sprawozdaniu finansowym
Skierowanie należności na drogę sądową oraz koszty z tym związane
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (514) z dnia 20.05.2020
Przyjęcie do magazynu materiałów w większej ilości niż wynika to z faktury zakupu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (1058) z dnia 20.05.2020
Ujęcie księgowe i rozliczenie VAT w przypadku importu towarów
Gazeta Podatkowa nr 40 (1706) z dnia 18.05.2020
Ujęcie w księgach kosztów magazynowania produktów
Gazeta Podatkowa nr 39 (1705) z dnia 14.05.2020
Zbycie nieruchomości inwestycyjnej w księgach
Gazeta Podatkowa nr 39 (1705) z dnia 14.05.2020
Księgowania związane z darowiznami
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 38 (1704) z dnia 11.05.2020 - Zasady ewidencji kosztów i przychodów pozostałej działalności operacyjnej
Ewidencja księgowa przekazania darowizny
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (1057) z dnia 10.05.2020
Pożyczki dla pracowników w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 36 (1702) z dnia 4.05.2020
Wycena zapasów produktów i półproduktów w świetle ustawy o rachunkowości
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2020 - Działalność produkcyjna i usługowa w księgach rachunkowych
Cel i zakres KSR nr 13
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2020 - Działalność produkcyjna i usługowa w księgach rachunkowych
Etapy wyceny produktów
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2020 - Działalność produkcyjna i usługowa w księgach rachunkowych
Przypisywanie kosztów pośrednich produkcji niezależnie od stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnych
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2020 - Działalność produkcyjna i usługowa w księgach rachunkowych
Stosowanie stałych cen ewidencyjnych z uwzględnieniem różnic pomiędzy tymi cenami a kosztami wytworzenia
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2020 - Działalność produkcyjna i usługowa w księgach rachunkowych
Wycena produktów, gdy nie jest możliwe ustalenie kosztu wytworzenia produktu
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2020 - Działalność produkcyjna i usługowa w księgach rachunkowych
Uproszczona kalkulacja kosztu wytworzenia produktu na przykładzie liczbowym
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2020 - Działalność produkcyjna i usługowa w księgach rachunkowych
Objęcie wyrobów gotowych bieżącą ewidencją bilansową
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2020 - Działalność produkcyjna i usługowa w księgach rachunkowych
Koszty wytworzenia długoterminowej, niezakończonej usługi na dzień bilansowy
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2020 - Działalność produkcyjna i usługowa w księgach rachunkowych
Ustalanie wpływu kosztów niezakończonej usługi długoterminowej na wynik finansowy
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2020 - Działalność produkcyjna i usługowa w księgach rachunkowych
Wycena gruntu w celu jego sprzedaży wraz z udzielonymi zezwoleniami i projektem
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (513) z dnia 1.05.2020
Darowizny w księgach rachunkowych darczyńcy i obdarowanego
Gazeta Podatkowa nr 34 (1700) z dnia 27.04.2020
Czasowe wstrzymanie budowy środka trwałego w związku z COVID-19
Gazeta Podatkowa nr 34 (1700) z dnia 27.04.2020
Różnice kursowe
Gazeta Podatkowa nr 33 (1699) z dnia 23.04.2020
Ewidencja rabatu dotyczącego zakupionych towarów
Gazeta Podatkowa nr 33 (1699) z dnia 23.04.2020
Wynagrodzenie przestojowe wypłacane pracownikom w związku z epidemią koronawirusa
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (512) z dnia 20.04.2020
Wycena nieruchomości przy braku kontynuacji działalności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (512) z dnia 20.04.2020
Wycena gruntu w zależności od jego aktualnego przeznaczenia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (512) z dnia 20.04.2020
Uproszczenia dopuszczalne przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2020 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (1055) z dnia 20.04.2020
Odsetki od kredytu
Gazeta Podatkowa nr 31 (1697) z dnia 16.04.2020
Ewidencjonowanie w księgach wydatków na reklamę
Gazeta Podatkowa nr 31 (1697) z dnia 16.04.2020
TARCZA Ujęcie w księgach kosztów przestoju
Gazeta Podatkowa nr 31 (1697) z dnia 16.04.2020
Kompensata należności i zobowiązań w księgach
Gazeta Podatkowa nr 30 (1696) z dnia 14.04.2020
Koszty produkcji rozliczane tylko na kontach zespołu 4
Gazeta Podatkowa nr 29 (1695) z dnia 9.04.2020
Księgowania związane z przyjęciem środka trwałego do używania
Gazeta Podatkowa nr 27 (1693) z dnia 2.04.2020
Naprawa produktów w ramach reklamacji lub gwarancji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (511) z dnia 1.04.2020
Ustalenie wartości początkowej aktywów finansowych w przypadku transakcji zakupu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (511) z dnia 1.04.2020
Zdarzenia wywołujące zmianę wartości początkowej środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (511) z dnia 1.04.2020
Prowizja od kredytu na zakup środka trwałego, jako składowa jego wartości początkowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (511) z dnia 1.04.2020
Ustalenie wartości początkowej środka trwałego wprowadzonego przez właściciela
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (511) z dnia 1.04.2020
Uwzględnienie zasady ostrożności przy ustalaniu wartości szacunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (511) z dnia 1.04.2020
Jak wycenić na dzień bilansowy akcje własne nabyte w celu ich umorzenia?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (511) z dnia 1.04.2020
Przymusowy przestój powstały w wyniku absencji pracowników - rozliczenie kosztów stałych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1053) z dnia 1.04.2020
Zobowiązanie z tytułu kredytu w bilansie jednostki mikro
Gazeta Podatkowa nr 26 (1692) z dnia 30.03.2020
Paragon za autostradę a koszty w księgach
Gazeta Podatkowa nr 25 (1691) z dnia 26.03.2020
Ujęcie i wycena w bilansie wartości towarów handlowych
Gazeta Podatkowa nr 24 (1690) z dnia 23.03.2020
W której pozycji bilansu zaprezentować odsetki od zaległości publicznoprawnych?
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2020 - Podatek dochodowy w księgach i sprawozdaniu finansowym
Koszty podróży służbowych związane z zakupem środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (510) z dnia 20.03.2020
Koszty związane z wykonaniem części procesu produkcyjnego przez podwykonawcę
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (510) z dnia 20.03.2020
Odsetki i prowizje od kredytu a koszty kwalifikowane inwestycją
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (1052) z dnia 20.03.2020
VAT w cenie nabycia
Gazeta Podatkowa nr 22 (1688) z dnia 16.03.2020
Ewidencja otrzymania nagrody w prowadzonej działalności gospodarczej
Gazeta Podatkowa nr 22 (1688) z dnia 16.03.2020
Prezentacja w bilansie nieruchomości zaliczonych do inwestycji
Gazeta Podatkowa nr 22 (1688) z dnia 16.03.2020
Prezentacja w bilansie zobowiązania spłacanego ratalnie
Gazeta Podatkowa nr 21 (1687) z dnia 12.03.2020
Ewidencja księgowa zakupu i sprzedaży samochodu używanego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1051) z dnia 10.03.2020
Rozliczenie akcyzy przy zakupie samochodu osobowego na terenie UE
Gazeta Podatkowa nr 19 (1685) z dnia 5.03.2020
Odpis aktualizujący wartości niematerialne i prawne
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1682) z dnia 24.02.2020 - Ujęcie i wycena do bilansu aktywów i pasywów
Środki trwałe w bilansie jednostki małej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1682) z dnia 24.02.2020 - Ujęcie i wycena do bilansu aktywów i pasywów
Prezentacja w bilansie środka trwałego w budowie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1682) z dnia 24.02.2020 - Ujęcie i wycena do bilansu aktywów i pasywów
Odpisanie przedawnionej należności
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1682) z dnia 24.02.2020 - Ujęcie i wycena do bilansu aktywów i pasywów
Przecena towarów na dzień bilansowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1682) z dnia 24.02.2020 - Ujęcie i wycena do bilansu aktywów i pasywów
Ujęcie w bilansie kredytu inwestycyjnego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1682) z dnia 24.02.2020 - Ujęcie i wycena do bilansu aktywów i pasywów
Czynności związane z zamknięciem ksiąg i cechy prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2020 - Przykłady ujęcia wybranych operacji w sprawozdaniu finansowym
Ewidencja kosztów na przełomie roku na przykładzie odsetek od kredytu inwestycyjnego
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2020 - Przykłady ujęcia wybranych operacji w sprawozdaniu finansowym
Utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2020 - Przykłady ujęcia wybranych operacji w sprawozdaniu finansowym
Towary, które utraciły wartość handlową lub użytkową
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2020 - Przykłady ujęcia wybranych operacji w sprawozdaniu finansowym
Jak zaksięgować odsetki od kredytu częściowo przeznaczonego na budowę środka trwałego?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (508) z dnia 20.02.2020
Ewidencja księgowa opłat związanych z samochodem osobowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1049) z dnia 20.02.2020
Koszt wytworzenia środka trwałego we własnym zakresie - ujęcie bilansowe oraz podatkowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1049) z dnia 20.02.2020
Prezentacja przychodów i kosztów finansowych w rachunku zysków i strat
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1049) z dnia 20.02.2020
Wycena na dzień bilansowy zaliczki w walucie obcej
Gazeta Podatkowa nr 14 (1680) z dnia 17.02.2020
Układ rachunku zysków i strat
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1679) z dnia 13.02.2020 - Rachunek zysków i strat za 2019 rok
Prowizja od kredytu inwestycyjnego w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 13 (1679) z dnia 13.02.2020
Podstawa utworzenia odpisów aktualizujących należności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1048) z dnia 10.02.2020
Naliczenie na dzień bilansowy odsetek z tytułu pożyczki za lata ubiegłe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1048) z dnia 10.02.2020
Wycena bilansowa posiadanych udziałów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1048) z dnia 10.02.2020
Pożyczka od udziałowca na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 12 (1678) z dnia 10.02.2020
Szkody jakościowe powstałe w materiałach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 10 (1676) z dnia 3.02.2020 - Rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych
Ujawnienie środka trwałego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 10 (1676) z dnia 3.02.2020 - Rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych
Forma prezentacji danych o utracie wartości aktywów w informacji dodatkowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (507) z dnia 1.02.2020
Wypełnienie noty dotyczącej odpisów aktualizujących wartość środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (507) z dnia 1.02.2020
Wypełnienie noty dotyczącej wysokości odpisów aktualizujących wartość zapasów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (507) z dnia 1.02.2020
Na jakim koncie zaksięgować prowizję od kredytu na realizację inwestycji?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (507) z dnia 1.02.2020
Prowizja od kredytu potrącona po nabyciu nieruchomości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (507) z dnia 1.02.2020
Zasady wyceny na dzień bilansowy odpadów poprodukcyjnych w postaci złomu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (507) z dnia 1.02.2020
Ustalenie wartości zapasu materiałów stwierdzonego spisem z natury
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1047) z dnia 1.02.2020
Status jednostki a możliwość stosowania uproszczeń
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 8 (1674) z dnia 27.01.2020 - Sporządzanie sprawozdania finansowego przez jednostki mikro i małe
Wycena inwestycji w nieruchomości przez jednostkę mikro
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 8 (1674) z dnia 27.01.2020 - Sporządzanie sprawozdania finansowego przez jednostki mikro i małe
Wycena na dzień bilansowy aktywów i pasywów w walucie obcej
Gazeta Podatkowa nr 8 (1674) z dnia 27.01.2020
Koszty wynagrodzeń zaliczane do kosztów wytworzenia produktów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (506) z dnia 20.01.2020
Moment przyjęcia środka trwałego do używania i ustalanie jego wartości początkowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (506) z dnia 20.01.2020
W jakiej wartości prezentuje się środki trwałe w bilansie?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (506) z dnia 20.01.2020
Przejęcie leasingu operacyjnego samochodu osobowego na podstawie umowy cesji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (506) z dnia 20.01.2020
Przychody i koszty finansowe w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 6 (1672) z dnia 20.01.2020
Rozliczenie w księgach opłaty za rejestrację samochodu
Gazeta Podatkowa nr 6 (1672) z dnia 20.01.2020
Ustalenie zasadności dokonania odpisu aktualizującego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1045) z dnia 10.01.2020
Wyksięgowanie przedawnionej należności w walucie obcej
Gazeta Podatkowa nr 2 (1668) z dnia 7.01.2020
Prezentacja pożyczki otrzymanej od organizatora w bilansie instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (505) z dnia 1.01.2020
Porównanie rzeczywistego kosztu wytworzenia produktów z ich ceną sprzedaży netto
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (505) z dnia 1.01.2020
Zasady ogólne wyceny wyrobów gotowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (505) z dnia 1.01.2020
Uproszczenie stosowane przy ustalaniu kosztu wytworzenia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (505) z dnia 1.01.2020
Wycena należności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (1044) z dnia 1.01.2020
Ujęcie w bilansie rozliczeń międzyokresowych przychodów
Gazeta Podatkowa nr 103 (1665) z dnia 27.12.2019
Jak wycenić krótkoterminowe aktywa finansowe na dzień bilansowy?
Gazeta Podatkowa nr 103 (1665) z dnia 27.12.2019
Fundusze specjalne na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 102 (1664) z dnia 23.12.2019
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WEDŁUG ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO USTAWY O RACHUNKOWOŚCI
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2019 - Jak sporządzić informację dodatkową do sprawozdania finansowego?
Informacje i objaśnienia do bilansu
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2019 - Jak sporządzić informację dodatkową do sprawozdania finansowego?
Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2019 - Jak sporządzić informację dodatkową do sprawozdania finansowego?
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU SPORZĄDZANEGO PRZEZ JEDNOSTKI MIKRO
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2019 - Jak sporządzić informację dodatkową do sprawozdania finansowego?
Prace składające się na wstępne i ostateczne zamknięcie ksiąg
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (504) z dnia 20.12.2019
Należności i zobowiązania w prawie bilansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (504) z dnia 20.12.2019
Pożyczka udzielona pracownikowi ze środków obrotowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (504) z dnia 20.12.2019
Przekwalifikowanie gruntów ze środków trwałych do nieruchomości inwestycyjnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (504) z dnia 20.12.2019
Wycena bilansowa gruntów będących własnością jednostki samorządu terytorialnego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (504) z dnia 20.12.2019
Jak wycenić krótkoterminowe aktywa finansowe na dzień bilansowy?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (504) z dnia 20.12.2019
Jak rozliczyć koszty remontu poniesione przed wprowadzeniem środka trwałego do używania?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (504) z dnia 20.12.2019
Sporządzenie wykazu aktywów i pasywów (tzw. inwentarza)
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1043) z dnia 20.12.2019
Ewidencja nakładów obcych zabezpieczających majątek przed szkodą
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1043) z dnia 20.12.2019
Wycena zobowiązań na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 101 (1663) z dnia 19.12.2019
Zasady wyceny aktywów i pasywów do bilansu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1662) z dnia 16.12.2019 - Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Wycena bilansowa wartości niematerialnych i prawnych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1662) z dnia 16.12.2019 - Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Środki trwałe na dzień bilansowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1662) z dnia 16.12.2019 - Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Bilansowa wycena nieruchomości zaliczanych do inwestycji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1662) z dnia 16.12.2019 - Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Inwestycje krótkoterminowe na dzień bilansowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1662) z dnia 16.12.2019 - Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Wycena do bilansu towarów handlowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1662) z dnia 16.12.2019 - Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Naliczenie odsetek od niezapłaconej należności
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1662) z dnia 16.12.2019 - Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Rozliczenie przedawnionego zobowiązania
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1662) z dnia 16.12.2019 - Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Wycena do bilansu zobowiązania z tytułu kredytu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1662) z dnia 16.12.2019 - Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Tworzenie rezerw na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 100 (1662) z dnia 16.12.2019
Kapitały (fundusze) własne w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 99 (1661) z dnia 12.12.2019
Ujęcie w księgach zakupionych udziałów sfinansowanych pożyczką
Gazeta Podatkowa nr 99 (1661) z dnia 12.12.2019
Ewidencja kosztów związanych z wynajmem sprzętu budowlanego
Gazeta Podatkowa nr 99 (1661) z dnia 12.12.2019
Uproszczenia w zakresie ewidencji zapasów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (1042) z dnia 10.12.2019
Wycena należności do bilansu
Gazeta Podatkowa nr 98 (1660) z dnia 9.12.2019
Ujawnienie środka trwałego w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 98 (1660) z dnia 9.12.2019
Zapasy na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 96 (1658) z dnia 2.12.2019
Wycena bieżąca i bilansowa zapasów
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2019 - Sporządzanie sprawozdań finansowych za 2019 r. - wybrane zagadnienia
Aktualizacja wartości zapasów
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2019 - Sporządzanie sprawozdań finansowych za 2019 r. - wybrane zagadnienia
Szczególne zasady wyceny produkcji w toku
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2019 - Sporządzanie sprawozdań finansowych za 2019 r. - wybrane zagadnienia
Bilansowa wycena rozrachunków z tytułu dostaw i usług
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2019 - Sporządzanie sprawozdań finansowych za 2019 r. - wybrane zagadnienia
Zaewidencjonowanie różnic kursowych od rozrachunków
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2019 - Sporządzanie sprawozdań finansowych za 2019 r. - wybrane zagadnienia
Weryfikacja czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (503) z dnia 1.12.2019
Odsetki od kredytu z terminem zapłaty w następnym roku obrotowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (503) z dnia 1.12.2019
Ustalenie wartości początkowej środka trwałego budowanego przez dwóch wykonawców
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (503) z dnia 1.12.2019
Przerób materiałów używanych do produkcji, realizowany przez firmę zewnętrzną
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (503) z dnia 1.12.2019
Prosta spółka akcyjna objęta obowiązkiem prowadzenia ksiąg
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 23 z dnia 1.12.2019
Ewidencja księgowa operacji związanych z zakupem budynków/lokali mieszkalnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (1041) z dnia 1.12.2019
Ewidencja towarów otrzymanych w promocji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (1041) z dnia 1.12.2019
Udziały i akcje na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 95 (1657) z dnia 28.11.2019
Wycena do bilansu nieruchomości inwestycyjnych
Gazeta Podatkowa nr 94 (1656) z dnia 25.11.2019
Koszty bezpośrednio związane z przychodami
Gazeta Podatkowa nr 93 (1655) z dnia 21.11.2019
Prezentacja środków trwałych w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 93 (1655) z dnia 21.11.2019
Zestawienie uproszczeń w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Wartości niematerialne i prawne
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Rzeczowe aktywa trwałe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Należności długoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Inwestycje długoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Zapasy
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Należności krótkoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Inwestycje krótkoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Prezentacja należnych wpłat na kapitał (fundusz) podstawowy i udziałów (akcji) własnych
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Kapitał (fundusz) podstawowy
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Rezerwy na zobowiązania
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Zobowiązania długoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Zobowiązania krótkoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Rozliczenia międzyokresowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Działalność finansowa
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Wynik na działalności finansowej
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Jak ustalić wartość rzeczowych aktywów obrotowych na potrzeby prezentacji w bilansie?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (502) z dnia 20.11.2019
Nieodpłatne przekazanie na rzecz gminy obiektów wybudowanych z własnych środków
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (502) z dnia 20.11.2019
Zakup telefonu komórkowego na raty w księgach jednostki oświatowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (502) z dnia 20.11.2019
Koszty przestoju spowodowanego brakiem zamówień w firmie świadczącej usługi budowlane
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (502) z dnia 20.11.2019
Ustalenie procentowego limitu na ubytki naturalne
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (1040) z dnia 20.11.2019
Pożyczka uzyskana od innego podmiotu gospodarczego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (1040) z dnia 20.11.2019
Koszty poniesione w okresie trwania nieplanowego przestoju produkcyjnego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (1040) z dnia 20.11.2019
Ustalenie wartości środków trwałych w budowie na dzień bilansowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 92 (1654) z dnia 18.11.2019 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika "Zeszyty Metodyczne Rachunkowości"
Ujęcie w bilansie wartości niematerialnych i prawnych
Gazeta Podatkowa nr 92 (1654) z dnia 18.11.2019
Wydatki na zakup gadżetów reklamowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (1039) z dnia 10.11.2019
Ewidencja zakupu paneli fotowoltaicznych sfinansowanych kredytem
Gazeta Podatkowa nr 88 (1650) z dnia 4.11.2019
Zamknięcie podatkowej księgi przychodów i rozchodów i założenie ksiąg rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (501) z dnia 1.11.2019
Przykładowy wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz) w firmie osoby fizycznej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (501) z dnia 1.11.2019
Utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (501) z dnia 1.11.2019
Odpis aktualizujący wartość towarów handlowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (501) z dnia 1.11.2019
Rozliczenie kosztów finansowania zewnętrznego na poszczególne obiekty środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (501) z dnia 1.11.2019
Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste w księgach urzędu jst
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (501) z dnia 1.11.2019
Konsekwencje stosowania bilansowej zasady ostrożności przy rozliczaniu szkód
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (501) z dnia 1.11.2019
Na jakim koncie księgowym ujmuje się udzielone i otrzymane pożyczki?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (501) z dnia 1.11.2019
Skutki bilansowe podwyższenia w trakcie roku stałych cen ewidencyjnych wyrobów gotowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (501) z dnia 1.11.2019
Kwalifikacja opłaty za przyłącze do sieci energetycznej uiszczonej przez dewelopera
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (501) z dnia 1.11.2019
Rozliczanie w księgach kosztów zakupu towarów
Gazeta Podatkowa nr 87 (1649) z dnia 31.10.2019
Rozliczenie podatkowo-bilansowe faktury korygującej u nabywcy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (1648) z dnia 28.10.2019 - Faktury korygujące - wybrane zagadnienia podatkowe i bilansowe
Obniżka ceny zakupu w związku z wcześniejszym uregulowaniem zobowiązania
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (1648) z dnia 28.10.2019 - Faktury korygujące - wybrane zagadnienia podatkowe i bilansowe
Ewidencja księgowa dotycząca aportu
Gazeta Podatkowa nr 86 (1648) z dnia 28.10.2019
Ewidencja środków trwałych w budowie
Gazeta Podatkowa nr 85 (1647) z dnia 24.10.2019
Korekta w księgach przychodów i kosztów z tytułu rabatów
Gazeta Podatkowa nr 85 (1647) z dnia 24.10.2019
Wprowadzenie środka trwałego do używania w oparciu o dowód OT
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 84 (1646) z dnia 21.10.2019 - Dowody będące podstawą zapisów w księgach rachunkowych
Zapasy o obniżonej przydatności ujawnione w wyniku spisu z natury
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2019 - Przygotowanie do inwentaryzacji rocznej i rozliczenie jej wyników
Wydatki na nagrody przekazywane w ramach akcji marketingowej
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 z dnia 20.10.2019 - Wydatki firmowe jako koszty podatkowe i bilansowe - wybrane zagadnienia
Wycena bilansowa i prezentacja w bilansie środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (500) z dnia 20.10.2019
Ustalenie wartości środków trwałych w budowie na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (500) z dnia 20.10.2019
Czy wydatek na operat szacunkowy zwiększa wartość początkową nieruchomości?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (500) z dnia 20.10.2019
Czy w wartości początkowej środka trwałego uwzględnia się koszty jego transportu?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (500) z dnia 20.10.2019
Bilans sporządzany przy przekształceniu przedsiębiorstwa osoby fizycznej w spółkę z o.o.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (500) z dnia 20.10.2019
Koszty badania gruntu w księgach
Gazeta Podatkowa nr 82 (1644) z dnia 14.10.2019
Rozliczenie zmiany wartości rynkowej inwestycji w nieruchomości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (1036) z dnia 10.10.2019
Oprogramowanie komputerowe w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 79 (1641) z dnia 3.10.2019
Ustalenie wartości początkowej przedmiotu leasingu finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (499) z dnia 1.10.2019
Rozliczenie rabatu potransakcyjnego lub prerabatu po dniu bilansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (499) z dnia 1.10.2019
Spłata miesięcznej raty pożyczki otrzymanej na zakup maszyn i urządzeń
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (499) z dnia 1.10.2019
Podatek od nieruchomości płacony od gruntu, na którym wznoszony jest budynek
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (499) z dnia 1.10.2019
Przychód z wyceny nieruchomości a zysk do wypłaty jako dywidenda
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (1035) z dnia 1.10.2019
Wybór sposobu wyceny i ewidencji zapasów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1640) z dnia 30.09.2019 - Ewidencjonowanie w księgach zapasów i rozliczanie odchyleń od cen ewidencyjnych
Możliwość ewidencji i wyceny zapasów w cenach zakupu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1640) z dnia 30.09.2019 - Ewidencjonowanie w księgach zapasów i rozliczanie odchyleń od cen ewidencyjnych
Ujęcie w księgach darowizny materiałów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1640) z dnia 30.09.2019 - Ewidencjonowanie w księgach zapasów i rozliczanie odchyleń od cen ewidencyjnych
Wartość firmy w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 78 (1640) z dnia 30.09.2019
Ewidencja rozliczeń międzyokresowych przychodów
Gazeta Podatkowa nr 77 (1639) z dnia 26.09.2019
Opłata za wydanie pozwolenia na budowę środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (498) z dnia 20.09.2019
Zasady wyceny wstępnej rozrachunków z kontrahentami
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (498) z dnia 20.09.2019
Skutki korekty błędnie naliczonych odsetek od zobowiązań publicznoprawnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (498) z dnia 20.09.2019
Status jednostki a możliwość stosowania uproszczeń
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (1034) z dnia 20.09.2019
Ujęcie w księgach odsetek od otrzymanej od kontrahenta pożyczki
Gazeta Podatkowa nr 74 (1636) z dnia 16.09.2019
Ewidencja szkody w towarach zniszczonych podczas burzy
Gazeta Podatkowa nr 74 (1636) z dnia 16.09.2019
Obniżka cen towarów wynikająca z ich sezonowości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (1033) z dnia 10.09.2019
Ewidencja księgowa dotycząca importu towarów
Gazeta Podatkowa nr 71 (1633) z dnia 5.09.2019
Ewidencja i korekta VAT w związku z otrzymaniem faktury korygującej
Gazeta Podatkowa nr 70 (1632) z dnia 2.09.2019
Ujęcie w księgach kosztów montażu produktów jako kosztów działalności pomocniczej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (497) z dnia 1.09.2019
Wyksięgowanie odpisu aktualizującego wartość wyrobów gotowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (497) z dnia 1.09.2019
Ujęcie w księgach dewelopera prawa wieczystego użytkowania gruntu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (497) z dnia 1.09.2019
Przychody i koszty ze sprzedaży energii cieplnej nabytej z obcego źródła
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (497) z dnia 1.09.2019
Remont i ulepszenie inwestycji w nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 69 (1631) z dnia 29.08.2019
Ewidencja odsetek i prowizji pobieranych z rachunku bankowego
Gazeta Podatkowa nr 68 (1630) z dnia 26.08.2019
Ujęcie w księgach operacji przystosowania towarów do sprzedaży
Gazeta Podatkowa nr 68 (1630) z dnia 26.08.2019
Zamknięcie ksiąg rachunkowych przez przedsiębiorcę
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (496) z dnia 20.08.2019
Wybór sposobu wyceny i ewidencji wyrobów gotowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (496) z dnia 20.08.2019
Ustalenie wartości początkowej środka trwałego zakupionego wraz z wyposażeniem
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (496) z dnia 20.08.2019
Przypisanie produktom kosztów pośrednich produkcji w wysokości kosztów planowanych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (496) z dnia 20.08.2019
Remont i ulepszenie inwestycji w nieruchomości wycenianych według cen rynkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (496) z dnia 20.08.2019
Zakup wadliwych towarów z kraju spoza UE, gdy umowa z dostawcą nie przewiduje zwrotów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (496) z dnia 20.08.2019
Odpis aktualizujący w przypadku problemów z odzyskaniem nadpłaty
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (1031) z dnia 20.08.2019
Ustalanie wartości początkowej środków trwałych
Gazeta Podatkowa nr 66 (1628) z dnia 19.08.2019
Uzyskanie kredytu inwestycyjnego na finansowanie nabycia środka trwałego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 65 (1627) z dnia 14.08.2019 - Zewnętrzne formy finansowania jednostki w ewidencji księgowej
Wycena kredytu na działalność bieżącą na dzień bilansowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 65 (1627) z dnia 14.08.2019 - Zewnętrzne formy finansowania jednostki w ewidencji księgowej
Ujęcie w księgach pożyczki na zakup środka trwałego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 65 (1627) z dnia 14.08.2019 - Zewnętrzne formy finansowania jednostki w ewidencji księgowej
Ujęcie w księgach dotacji do zakupu aktywów trwałych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 65 (1627) z dnia 14.08.2019 - Zewnętrzne formy finansowania jednostki w ewidencji księgowej
Ewidencja aportu w księgach otrzymującego
Gazeta Podatkowa nr 65 (1627) z dnia 14.08.2019
Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 65 (1627) z dnia 14.08.2019
Jakie uproszczenia w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych mogą stosować jednostki w 2019 r.?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (1030) z dnia 10.08.2019
Obniżka ceny zakupu w związku z wcześniejszym uregulowaniem zobowiązania
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (1030) z dnia 10.08.2019
Ujęcie w księgach materiałów w cenie zakupu
Gazeta Podatkowa nr 63 (1625) z dnia 8.08.2019
Ujęcie w księgach polis ubezpieczeniowych
Gazeta Podatkowa nr 62 (1624) z dnia 5.08.2019
Zasady wyceny towarów w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (495) z dnia 1.08.2019
Reguły rozliczania zrealizowanych różnic kursowych określone w ustawie o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (495) z dnia 1.08.2019
Opłata rejestracyjna samochodu wykupionego z leasingu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (495) z dnia 1.08.2019
Moment przyjęcia środka trwałego do użytkowania i jego wartość początkowa
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (495) z dnia 1.08.2019
Udokumentowanie przyjęcia do używania środka trwałego zakupionego od osoby fizycznej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (495) z dnia 1.08.2019
Wprowadzenie do ewidencji nieodpłatnie otrzymanego środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (495) z dnia 1.08.2019
Definicja i zasady ustalania kosztu wytworzenia produktów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (495) z dnia 1.08.2019
Koszty niezaliczane do kosztów wytworzenia produktu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (495) z dnia 1.08.2019
Zasady wyceny rezerw i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów - checklista
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (495) z dnia 1.08.2019
Ewidencja kompensaty wzajemnych należności i zobowiązań
Gazeta Podatkowa nr 61 (1623) z dnia 1.08.2019
Przesłanki dokonania odpisów aktualizujących wierzytelności
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 59 (1621) z dnia 25.07.2019 - Tworzenie w księgach odpisów aktualizujących wartość aktywów
Ewidencja należności od kontrahenta postawionego w stan upadłości
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 59 (1621) z dnia 25.07.2019 - Tworzenie w księgach odpisów aktualizujących wartość aktywów
Aktualizacja wartości środka trwałego przeznaczonego do sprzedaży
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 59 (1621) z dnia 25.07.2019 - Tworzenie w księgach odpisów aktualizujących wartość aktywów
Ujęcie w księgach rachunkowych przeceny wyrobów gotowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 59 (1621) z dnia 25.07.2019 - Tworzenie w księgach odpisów aktualizujących wartość aktywów
Odpis aktualizujący w związku z trwałą utratą wartości materiałów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 59 (1621) z dnia 25.07.2019 - Tworzenie w księgach odpisów aktualizujących wartość aktywów
Długoterminowe udziały objęte odpisem aktualizującym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 59 (1621) z dnia 25.07.2019 - Tworzenie w księgach odpisów aktualizujących wartość aktywów
Definicja kosztu wytworzenia środka trwałego
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2019 - Środki trwałe w budowie - ustalenie kosztu wytworzenia i rozliczenie kosztów budowy
Katalog kosztów zaliczanych do kosztu wytworzenia środka trwałego
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2019 - Środki trwałe w budowie - ustalenie kosztu wytworzenia i rozliczenie kosztów budowy
Zasady ewidencji środków trwałych w budowie
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2019 - Środki trwałe w budowie - ustalenie kosztu wytworzenia i rozliczenie kosztów budowy
Wycena środków trwałych w budowie na dzień bilansowy i ich prezentacja w sprawozdaniu finansowym
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2019 - Środki trwałe w budowie - ustalenie kosztu wytworzenia i rozliczenie kosztów budowy
Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego przy budowie środka trwałego
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2019 - Środki trwałe w budowie - ustalenie kosztu wytworzenia i rozliczenie kosztów budowy
Opłata za pomiar prób wody w związku z zakończoną budową sieci wodociągowej
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2019 - Środki trwałe w budowie - ustalenie kosztu wytworzenia i rozliczenie kosztów budowy
Koszty utrzymania komórki organizacyjnej zajmującej się obsługą budowy siedziby firmy
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2019 - Środki trwałe w budowie - ustalenie kosztu wytworzenia i rozliczenie kosztów budowy
Wydatki związane z przygotowaniem przetargu na budowę obiektu
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2019 - Środki trwałe w budowie - ustalenie kosztu wytworzenia i rozliczenie kosztów budowy
Nakłady poniesione na dostosowanie budynku do potrzeb prowadzonej działalności
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2019 - Środki trwałe w budowie - ustalenie kosztu wytworzenia i rozliczenie kosztów budowy
Odsetki od pożyczki zaciągniętej na sfinansowanie budowy środka trwałego
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2019 - Środki trwałe w budowie - ustalenie kosztu wytworzenia i rozliczenie kosztów budowy
Moment wprowadzenia budynku do ewidencji i ujęcie faktur otrzymanych z opóźnieniem
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2019 - Środki trwałe w budowie - ustalenie kosztu wytworzenia i rozliczenie kosztów budowy
Rozruch technologiczny maszyny produkcyjnej przed przyjęciem jej do używania
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2019 - Środki trwałe w budowie - ustalenie kosztu wytworzenia i rozliczenie kosztów budowy
Refakturowanie na wykonawcę robót części kosztów związanych z budową środka trwałego
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2019 - Środki trwałe w budowie - ustalenie kosztu wytworzenia i rozliczenie kosztów budowy
Czasowe wstrzymanie budowy magazynu
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2019 - Środki trwałe w budowie - ustalenie kosztu wytworzenia i rozliczenie kosztów budowy
Likwidacja budynku i sprzedaż materiałów pochodzących z jego rozbiórki
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2019 - Środki trwałe w budowie - ustalenie kosztu wytworzenia i rozliczenie kosztów budowy
Sprzedaż nieruchomości poddanej częściowej rekonstrukcji
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2019 - Środki trwałe w budowie - ustalenie kosztu wytworzenia i rozliczenie kosztów budowy
Skutki bilansowe czasowego wstrzymania budowy środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (494) z dnia 20.07.2019
Jakie koszty poniesione na oprogramowanie zwiększą jego wartość?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (494) z dnia 20.07.2019
Faktura za nocleg i wyżywienie pracowników podczas delegacji, opłacona z rachunku firmowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (494) z dnia 20.07.2019
Zakup i wydanie nagród w ewidencji księgowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (1028) z dnia 20.07.2019
Ewidencja księgowa wykupu przedmiotu leasingu
Gazeta Podatkowa nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019
Odpisanie przedawnionego zobowiązania w księgach rachunkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 55 (1617) z dnia 11.07.2019 - Księgowania dotyczące rozrachunków z dostawcami i odbiorcami
Ewidencja zakupu zestawu fotowoltaicznego
Gazeta Podatkowa nr 55 (1617) z dnia 11.07.2019
Ujęcie w księgach spłaty pożyczki od udziałowca spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 55 (1617) z dnia 11.07.2019
Otrzymanie i spłata pożyczki w ewidencji księgowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (1027) z dnia 10.07.2019
Zasady przeprowadzania, koszty oraz ewidencja kalibracji tachografów
Gazeta Podatkowa nr 54 (1616) z dnia 8.07.2019
Wartości niematerialne i prawne w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 53 (1615) z dnia 4.07.2019
NIP-8, nazwa i rachunkowość spółki przekształconej
Gazeta Podatkowa nr 53 (1615) z dnia 4.07.2019
Wymiana gwarancyjna części składowej produktu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (1026) z dnia 1.07.2019
Leasing samochodu osobowego bilansowo - finansowy, a podatkowo - operacyjny
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (493) z dnia 1.07.2019
Udokumentowanie wydania wyrobów gotowych z magazynu na rzecz budowy środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (493) z dnia 1.07.2019
Kwalifikacja i wycena nieruchomości gruntowej nabytej w celach inwestycyjnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (493) z dnia 1.07.2019
Koszty produkcji i wyroby gotowe w jednostce prowadzącej wyłącznie konta zespołu 4
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (493) z dnia 1.07.2019
Księgowanie faktury za gaz z akcyzą
Gazeta Podatkowa nr 52 (1614) z dnia 1.07.2019
Koszt wytworzenia wyrobów gotowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 51 (1613) z dnia 27.06.2019 - Ewidencja księgowa kosztów jednostek produkcyjnych
Wycena produktów w stałych cenach ewidencyjnych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 51 (1613) z dnia 27.06.2019 - Ewidencja księgowa kosztów jednostek produkcyjnych
Ewidencjonowanie kosztów produkcji w zespole 4
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 51 (1613) z dnia 27.06.2019 - Ewidencja księgowa kosztów jednostek produkcyjnych
Skutki przeceny wyrobów gotowych w księgach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 51 (1613) z dnia 27.06.2019 - Ewidencja księgowa kosztów jednostek produkcyjnych
Uproszczone metody wyceny produkcji w toku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 51 (1613) z dnia 27.06.2019 - Ewidencja księgowa kosztów jednostek produkcyjnych
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2019 - Tworzymy politykę rachunkowości
Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2019 - Tworzymy politykę rachunkowości
Wycena rzeczowych aktywów obrotowych na dzień ich nabycia lub wytworzenia
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2019 - Tworzymy politykę rachunkowości
Utrata wartości aktywów finansowych
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2019 - Tworzymy politykę rachunkowości
Wycena na dzień bilansowy aktywów finansowych
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2019 - Tworzymy politykę rachunkowości
Konsekwencje stosowania zasady ostrożności do wyceny należności
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2019 - Tworzymy politykę rachunkowości
Wycena rezerw na zobowiązania
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2019 - Tworzymy politykę rachunkowości
Wynikowe i bilansowe rozliczanie różnic kursowych
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2019 - Tworzymy politykę rachunkowości
Kwalifikacja wydatków na zakup usług obcych w związku z budową środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (492) z dnia 20.06.2019
Jak zaksięgować fakturę za zużycie gazu z wyszczególnioną akcyzą?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (492) z dnia 20.06.2019
Zakup i sprzedaż uprawnień do emisji CO 2 zaklasyfikowanych do inwestycji krótkoterminowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (492) z dnia 20.06.2019
Koszty reklamy w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 47 (1609) z dnia 13.06.2019
Ujęcie w księgach otrzymanego w darowiźnie środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 47 (1609) z dnia 13.06.2019
Wartość początkowa środka trwałego w przypadku cesji umowy leasingu finansowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (1024) z dnia 10.06.2019
Różnice kursowe na rachunku walutowym od własnych środków pieniężnych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 45 (1607) z dnia 6.06.2019 - Ujęcie w księgach rachunkowych operacji na rachunku walutowym
Ewidencja zakupu samochodu ciężarowego w procedurze marży
Gazeta Podatkowa nr 45 (1607) z dnia 6.06.2019
Grunty w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 45 (1607) z dnia 6.06.2019
Prezentacja należności krótkoterminowych w bilansie
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2019 - Należności z tytułu dostaw i usług według ustawy o rachunkowości i MSR
Ewidencja odsetek należnych wierzycielom i ich prezentacja w sprawozdaniu finansowym
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2019 - Należności z tytułu dostaw i usług według ustawy o rachunkowości i MSR
Utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2019 - Należności z tytułu dostaw i usług według ustawy o rachunkowości i MSR
Przyjęto KSR nr 13 "Koszt wytworzenia jako podstawa wyceny produktów"
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (491) z dnia 1.06.2019
Wydatki związane z zakupem i sprzedażą samochodów stanowiących towar dla jednostki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (491) z dnia 1.06.2019
Przyjęcie odpadów poprodukcyjnych do magazynu i ich późniejsze przekazanie do produkcji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (491) z dnia 1.06.2019
Odpis aktualizujący wartość środków trwałych - rozliczenie bilansowe i podatkowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (1023) z dnia 1.06.2019
Próbki wyrobów przeznaczone do celów kontroli jakości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (1023) z dnia 1.06.2019
Ewidencja maszyn budowlanych posiadających osprzęt
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (1023) z dnia 1.06.2019
Otrzymana dotacja na nabycie lub budowę środka trwałego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1604) z dnia 27.05.2019 - Rozliczanie dotacji w ewidencji księgowej
Ewidencja i wycena produkcji w toku
Gazeta Podatkowa nr 42 (1604) z dnia 27.05.2019
Rozliczanie kosztów związanych pośrednio i bezpośrednio z realizacją projektu
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2019 - Rozliczanie dotacji w księgach rachunkowych
Amortyzacja środka trwałego, na zakup którego jednostka otrzymała dotację
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2019 - Rozliczanie dotacji w księgach rachunkowych
Ewidencja syntetyczna i analityczna zobowiązań z tytułu kredytów oraz zasady ich wyceny
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (490) z dnia 20.05.2019
Kredyt inwestycyjny na sfinansowanie zakupu środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (490) z dnia 20.05.2019
Zmniejszenie wartości środków trwałych w budowie spowodowane trwałą utratą wartości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (490) z dnia 20.05.2019
Ubezpieczenie środka trwałego w trakcie jego budowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (490) z dnia 20.05.2019
Amortyzacja środka trwałego otrzymanego w formie darowizny
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (490) z dnia 20.05.2019
Czy koszty przetargu zwiększą wartość początkową środka trwałego?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (490) z dnia 20.05.2019
Przekwalifikowanie gruntu do nieruchomości inwestycyjnych wycenianych według cen rynkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (490) z dnia 20.05.2019
Wniesienie przedsiębiorstwa osoby fizycznej do spółki cywilnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (490) z dnia 20.05.2019
Kwalifikacja gruntu przeznaczonego pod budowę budynku mieszkalnego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (490) z dnia 20.05.2019
Katalog kosztów zaliczanych do kosztu wytworzenia środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (490) z dnia 20.05.2019
Ewidencja i rozliczenie w podatku dochodowym firmowej darowizny
Gazeta Podatkowa nr 38 (1600) z dnia 13.05.2019
Ewidencja gruntu otrzymanego aportem
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (1021) z dnia 10.05.2019
Kredyty bankowe w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 37 (1599) z dnia 9.05.2019
Ewidencja rezerw na świadczenia pracownicze
Gazeta Podatkowa nr 37 (1599) z dnia 9.05.2019
Darowizna materiałów w księgach rachunkowych otrzymującego
Gazeta Podatkowa nr 36 (1598) z dnia 6.05.2019
Ewidencja przyjęcia do używania środka trwałego w budowie
Gazeta Podatkowa nr 36 (1598) z dnia 6.05.2019
Obniżenie ceny nabytych towarów w związku z uznaną reklamacją
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 35 (1597) z dnia 2.05.2019 - Korekty w księgach rachunkowych
Wycena własnych wyrobów gotowych w jednostce prowadzącej różne rodzaje działalności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (489) z dnia 1.05.2019
Ewidencja rezerwy na skutki postępowania sądowego
Gazeta Podatkowa nr 32 (1594) z dnia 23.04.2019
Zasady korekty kosztów bilansowych w związku z otrzymanym rabatem
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2019 - Zdarzenia po dacie bilansu - skutki w ewidencji księgowej i sprawozdawczości finansowej
Zasady wyceny rezerw określone w prawie bilansowym
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2019 - Zdarzenia po dacie bilansu - skutki w ewidencji księgowej i sprawozdawczości finansowej
Zasady wyceny wyrobów gotowych według stałych cen ewidencyjnych
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2019 - Zdarzenia po dacie bilansu - skutki w ewidencji księgowej i sprawozdawczości finansowej
Definicja nieruchomości inwestycyjnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (488) z dnia 20.04.2019
Przychody i koszty dotyczące zbycia nieruchomości inwestycyjnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (488) z dnia 20.04.2019
Zmiana kwalifikacji budynku ze środków trwałych do inwestycji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (488) z dnia 20.04.2019
Uproszczenia w zakresie zasad rachunkowości i sprawozdawczości spółki komandytowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (488) z dnia 20.04.2019
Otrzymanie przedsiębiorstwa - skutki w spółce osobowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (1019) z dnia 20.04.2019
Faktury korygujące wartość towarów otrzymane po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (1019) z dnia 20.04.2019
Wysokość zobowiązania z tytułu kredytu bankowego podlegająca wykazaniu w bilansie na 31 grudnia 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (1018) z dnia 10.04.2019
Ewidencja pożyczki na zakup środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 28 (1590) z dnia 8.04.2019
Udokumentowanie wniesienia do firmy prywatnego majątku
Gazeta Podatkowa nr 28 (1590) z dnia 8.04.2019
Wycena środków trwałych na koniec roku i ich ujęcie w bilansie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 27 (1589) z dnia 4.04.2019 - Ujęcie w księgach rachunkowych nakładów na środki trwałe
Udokumentowanie przyjęcia środka trwałego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 27 (1589) z dnia 4.04.2019 - Ujęcie w księgach rachunkowych nakładów na środki trwałe
Ewidencja kosztów wynajmu sprzętu na rzecz budowy środka trwałego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 27 (1589) z dnia 4.04.2019 - Ujęcie w księgach rachunkowych nakładów na środki trwałe
Koszty podróży związanej z nabyciem środka trwałego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 27 (1589) z dnia 4.04.2019 - Ujęcie w księgach rachunkowych nakładów na środki trwałe
Księgowania dotyczące odsetek i prowizji od kredytu inwestycyjnego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 27 (1589) z dnia 4.04.2019 - Ujęcie w księgach rachunkowych nakładów na środki trwałe
Koszt wytworzenia środka trwałego w budowie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 27 (1589) z dnia 4.04.2019 - Ujęcie w księgach rachunkowych nakładów na środki trwałe
Ewidencja ulepszenia w obcym środku trwałym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 27 (1589) z dnia 4.04.2019 - Ujęcie w księgach rachunkowych nakładów na środki trwałe
Wpływ dotacji przeznaczonej na budowę środka trwałego i jej rozliczenie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (487) z dnia 1.04.2019
Ustalenie wartości początkowej środka trwałego budowanego siłami własnymi
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (487) z dnia 1.04.2019
Opis informacji podawanych we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (487) z dnia 1.04.2019
Ustalenie kosztów przedsięwzięcia deweloperskiego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (487) z dnia 1.04.2019
Koszty pośrednie w koszcie wytworzenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1017) z dnia 1.04.2019
Posezonowa wyprzedaż towarów w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 26 (1588) z dnia 1.04.2019
Rozliczenie do bilansu sald przedawnionych rozrachunków
Gazeta Podatkowa nr 23 (1585) z dnia 21.03.2019
Prezentacja w bilansie kredytu inwestycyjnego
Gazeta Podatkowa nr 23 (1585) z dnia 21.03.2019
Wycena aktywów obrotowych na dzień nabycia lub wytworzenia
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2019 - Zapasy w księgach rachunkowych i bilansie
Wycena bilansowa zapasów i odpisy aktualizujące
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2019 - Zapasy w księgach rachunkowych i bilansie
Wycena bilansowa zapasów materiałów i produktów gotowych
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2019 - Zapasy w księgach rachunkowych i bilansie
Wycena i prezentacja w bilansie zobowiązań z tytułu dostaw i usług
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (486) z dnia 20.03.2019
Różnice kursowe z wyceny bilansowej inwestycji długoterminowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (486) z dnia 20.03.2019
Prawo użytkowania wieczystego gruntu związane z lokalem użytkowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1015) z dnia 10.03.2019
Składowe wyniku finansowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 18 (1580) z dnia 4.03.2019 - Ustalenie i rozliczenie wyniku finansowego za 2018 rok
Zaewidencjonowanie różnic kursowych od rozrachunków
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1014) z dnia 1.03.2019
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 28 w pozostałych wersjach czasowych
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WEDŁUG ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO USTAWY O RACHUNKOWOŚCI
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2023 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Informacje i objaśnienia do bilansu
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2023 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2023 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Sporządzenie inwentarza i jego wycena
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (600) z dnia 20.12.2023
Wartość początkowa samochodu osobowego pozyskanego w drodze kupna
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (600) z dnia 20.12.2023
Koszty pozwoleń na budowę środka trwałego zwiększające jego wartość początkową
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (600) z dnia 20.12.2023
Odsetki od kredytu w rachunku bieżącym i wycena zobowiązania na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (600) z dnia 20.12.2023
Limit w rachunku bieżącym wykorzystywany na budowę środka trwałego i pozostałe wydatki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (600) z dnia 20.12.2023
Kiedy należy utworzyć odpis aktualizujący na nieściągalną należność?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (600) z dnia 20.12.2023
Ustalenie stanu produkcji w toku drogą spisu z natury i jego wycena na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (600) z dnia 20.12.2023
Rozliczanie kosztów zakupu materiałów wykorzystywanych do produkcji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (600) z dnia 20.12.2023
Bilansowe rozliczenie wydatków na zakup oprogramowania
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1187) z dnia 20.12.2023
Ewidencja pożyczki w momencie jej otrzymania oraz odsetki
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1187) z dnia 20.12.2023
Wycena pożyczki na budowę środka trwałego na dzień bilansowy oraz jej prezentacja w bilansie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1187) z dnia 20.12.2023
Księgowania dotyczące ujawnienia darowanego środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 100 (2079) z dnia 14.12.2023
Ostrożna wycena w odniesieniu do aktywów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 99 (2078) z dnia 11.12.2023 - Ostrożna wycena na dzień bilansowy
Wycena należności spornej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 99 (2078) z dnia 11.12.2023 - Ostrożna wycena na dzień bilansowy
Odpis aktualizujący wartość należności
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 99 (2078) z dnia 11.12.2023 - Ostrożna wycena na dzień bilansowy
Groszowe zobowiązania i należności
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 99 (2078) z dnia 11.12.2023 - Ostrożna wycena na dzień bilansowy
Wycena bilansowa zobowiązań
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 99 (2078) z dnia 11.12.2023 - Ostrożna wycena na dzień bilansowy
Niepełnowartościowe i przeterminowane towary a bilans
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 99 (2078) z dnia 11.12.2023 - Ostrożna wycena na dzień bilansowy
Należności w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 99 (2078) z dnia 11.12.2023
Odpis z tytułu trwałej utraty wartości środka trwałego i jego rozliczenie w związku z ponownym wykorzystaniem
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (1186) z dnia 10.12.2023
Produkty gotowe i produkcja w toku w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 98 (2077) z dnia 7.12.2023
Materiały i towary w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 97 (2076) z dnia 4.12.2023
Wybór przysługujących jednostce uproszczeń
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2023 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2023 r.
Wycena bilansowa wnip
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2023 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2023 r.
Wycena bilansowa
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2023 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2023 r.
Wycena dla potrzeb prezentacji w bilansie
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2023 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2023 r.
Zasady wyceny bilansowej
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2023 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2023 r.
Ewidencja księgowa różnic kursowych
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2023 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2023 r.
Zasada ostrożności w ustawie o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (599) z dnia 1.12.2023
Tworzenie odpisów aktualizujących wartość aktywów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (599) z dnia 1.12.2023
Bilansowe rozliczenie wynagrodzeń pracowników produkcyjnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (599) z dnia 1.12.2023
Wycena bilansowa i inwentaryzacja czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (599) z dnia 1.12.2023
Ewidencjonowanie kosztów przedsięwzięcia deweloperskiego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (599) z dnia 1.12.2023
Odsetki za okres prefinansowania budowy przedmiotu umowy leasingu finansowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (1185) z dnia 1.12.2023
Zasady kodeksowe i ilość sprawozdań
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 96 (2075) z dnia 30.11.2023 - Spółka z o.o. w likwidacji a księgi rachunkowe i sprawozdania
Inwestycje w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 96 (2075) z dnia 30.11.2023
Prezentacja w bilansie udzielonej pożyczki
Gazeta Podatkowa nr 96 (2075) z dnia 30.11.2023
Środki trwałe na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 95 (2074) z dnia 27.11.2023
Możliwość odstąpienia od przepisu ustawy, jeżeli warunkuje to przedstawienie rzetelnego i jasnego obrazu
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Wartości niematerialne i prawne
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Rzeczowe aktywa trwałe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Należności długoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Inwestycje długoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Zapasy
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Należności krótkoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Inwestycje krótkoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Kapitał (fundusz) podstawowy
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Rezerwy na zobowiązania
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Zobowiązania długoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Zobowiązania krótkoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Rozliczenia międzyokresowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Działalność operacyjna
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Działalność finansowa
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Zakup wadliwego projektu budowy środka trwałego a ustalenie wartości początkowej
Dodatek nr 33 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2023 - Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - klasyfikacja, wartość początkowa oraz amortyzacja
Różnice w wartości kapitału denominowanej pożyczki a wartość początkowa środka trwałego
Dodatek nr 33 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2023 - Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - klasyfikacja, wartość początkowa oraz amortyzacja
Amortyzacja podatkowa, gdy bilansowej brak
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (598) z dnia 20.11.2023
Przeprowadzenie weryfikacji należności spornych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (598) z dnia 20.11.2023
Obrót świadectwami pochodzenia energii wytworzonej w OZE
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (598) z dnia 20.11.2023
Inwentaryzacja drogą potwierdzenia salda a przerwanie biegu przedawnienia należności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (1184) z dnia 20.11.2023
Ewidencja, prezentacja oraz ujawnienia w sprawozdaniu finansowym odpisu aktualizującego wartość towarów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (1184) z dnia 20.11.2023
Koszty wytworzenia produkcji roślinnej - ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (1183) z dnia 10.11.2023
Czy duże jednostki mogą uprościć rachunkowość?
Gazeta Podatkowa nr 90 (2069) z dnia 9.11.2023
Remont i ulepszenie inwestycji w nieruchomości
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 89 (2068) z dnia 6.11.2023 - Ulepszenia i remonty w księgach rachunkowych i księdze podatkowej
Kwalifikacja nakładów na obcy środek trwały
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 89 (2068) z dnia 6.11.2023 - Ulepszenia i remonty w księgach rachunkowych i księdze podatkowej
Ustalenie wartości początkowej poszczególnych obiektów inwentarzowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (597) z dnia 1.11.2023
Wycena bilansowa środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (597) z dnia 1.11.2023
Wycena bilansowa środków pieniężnych na rachunku bankowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (597) z dnia 1.11.2023
Wycena zwróconych do magazynu towarów wycenianych w rzeczywistych cenach zakupu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (597) z dnia 1.11.2023
Wynagrodzenie za realizację filmu reklamowego oraz za udzielenie licencji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (597) z dnia 1.11.2023
Wycena zakupionych pojazdów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1182) z dnia 1.11.2023
Ujawnienie środka trwałego podczas inwentaryzacji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (2066) z dnia 30.10.2023 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok
Zasada istotności a sporządzenie sprawozdania finansowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (2066) z dnia 30.10.2023 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok
Operacje na rachunku walutowym w księgach
Gazeta Podatkowa nr 86 (2065) z dnia 26.10.2023
Wycena środka trwałego ujawnionego podczas inwentaryzacji oraz rozliczenie nadwyżki w księgach
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2023 - Inwentaryzacja 2023 r.
Wycena pożyczki zaciągniętej na budowę środka trwałego według skorygowanej ceny nabycia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (596) z dnia 20.10.2023
Ujęcie w księgach rachunkowych przedszkola odkurzacza zakupionego na własne potrzeby
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (596) z dnia 20.10.2023
Wartość początkowa środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (596) z dnia 20.10.2023
Cena nabycia (zakupu) materiałów objętych ewidencją bilansową
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (596) z dnia 20.10.2023
Zakup usługi gastronomicznej podczas spotkania biznesowego z kontrahentem
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (596) z dnia 20.10.2023
Faktura dokumentująca opłatę przekształceniową gruntu - rozliczenie VAT i ujęcie w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1181) z dnia 20.10.2023
Ewidencja księgowa operacji związanych z zakupem budynków/lokali i ich wynajmem
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 83 (2062) z dnia 16.10.2023 - Najem nieruchomości - rozliczenie podatkowe i ujęcie bilansowe
Rozrachunki ze wspólnikami spółki jawnej osób fizycznych
Gazeta Podatkowa nr 83 (2062) z dnia 16.10.2023
Zmiana wysokości kapitału denominowanej pożyczki a wartość początkowa środka trwałego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (1180) z dnia 10.10.2023
Nagrody rzeczowe otrzymane w ramach sprzedaży premiowej w księgach
Gazeta Podatkowa nr 81 (2060) z dnia 9.10.2023
Zapisy księgowe dotyczące darowizny przedsiębiorstwa dziecku
Gazeta Podatkowa nr 80 (2059) z dnia 5.10.2023
Nabycie akcji własnych oraz koszty związane z ich wykupem
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (595) z dnia 1.10.2023
Wynagrodzenia pracowników produkcyjnych w ujęciu podatkowym i bilansowym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (2057) z dnia 28.09.2023 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
Sprawozdania finansowe sporządzane w roku przejścia na estoński CIT
Gazeta Podatkowa nr 78 (2057) z dnia 28.09.2023
Podróż służbowa dotycząca budowy środka trwałego a księgi
Gazeta Podatkowa nr 78 (2057) z dnia 28.09.2023
Koszty podróży służbowych osób zatrudnionych na umowę zlecenia
Dodatek nr 27 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 z dnia 20.09.2023 - Podróże służbowe - wybrane zagadnienia
W jakiej wartości wprowadzić do ewidencji grunt zakupiony na potrzeby prowadzonej działalności?
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2023 - Środki trwałe w pytaniach Czytelników
Do jakiej grupy aktywów trwałych sklasyfikować nabyte prawo użytkowania wieczystego gruntu?
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2023 - Środki trwałe w pytaniach Czytelników
Jak ująć w księgach grunt otrzymany w drodze darowizny?
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2023 - Środki trwałe w pytaniach Czytelników
Jak rozliczyć budowę kilku obiektów w ramach jednego przedsięwzięcia?
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2023 - Środki trwałe w pytaniach Czytelników
W jaki sposób na dzień bilansowy ustalić wartość maszyny produkcyjnej?
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2023 - Środki trwałe w pytaniach Czytelników
Jak ustalić wartość początkową samochodu osobowego zakwalifikowanego do środków trwałych?
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2023 - Środki trwałe w pytaniach Czytelników
Czy montaż instalacji gazowej w samochodzie służbowym traktować jako remont czy ulepszenie?
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2023 - Środki trwałe w pytaniach Czytelników
Czy remont aparatury pomiarowej dokonany przed przyjęciem do używania podwyższy jej wartość?
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2023 - Środki trwałe w pytaniach Czytelników
Jak skorygować wartość początkową promiennika podczerwieni o VAT niepodlegający odliczeniu?
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2023 - Środki trwałe w pytaniach Czytelników
Jakich księgowań należy dokonać w związku z trwałą utratą wartości środka trwałego w budowie?
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2023 - Środki trwałe w pytaniach Czytelników
Używany samochód otrzymany w drodze darowizny i koszty jego naprawy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (594) z dnia 20.09.2023
Ustalenie ceny nabycia zakupionych towarów w przypadku świadczenia usług na rzecz dostawcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (1178) z dnia 20.09.2023
Zakup środka trwałego w ramach WNT poprzedzony zaliczką
Gazeta Podatkowa nr 75 (2054) z dnia 18.09.2023
Posezonowa obniżka cen towarów a zapisy w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 74 (2053) z dnia 14.09.2023
Skutki w VAT i księgach zakupu osobowego samochodu elektrycznego
Gazeta Podatkowa nr 74 (2053) z dnia 14.09.2023
Kwalifikacja nakładów na obcy środek trwały
Gazeta Podatkowa nr 73 (2052) z dnia 11.09.2023
Wycena magazynowa towarów przyjętych po naprawie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (1177) z dnia 10.09.2023
Montaż klimatyzacji w budynku firmowym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 71 (2050) z dnia 4.09.2023 - Nakłady na majątek trwały w księgach rachunkowych
Naprawa zakupionego środka trwałego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 71 (2050) z dnia 4.09.2023 - Nakłady na majątek trwały w księgach rachunkowych
Cena nabycia środka trwałego wyrażona w walucie obcej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (593) z dnia 1.09.2023
Uproszczenie polegające na wycenie towarów w rzeczywistych cenach zakupu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (593) z dnia 1.09.2023
Wydatki na wadliwy projekt środka trwałego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (1176) z dnia 1.09.2023
Podatek VAT w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 70 (2049) z dnia 31.08.2023
Różne formy reklamy a ujęcie w księgach
Gazeta Podatkowa nr 70 (2049) z dnia 31.08.2023
Grunty w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 68 (2047) z dnia 24.08.2023
Rozliczanie różnic kursowych
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2023 - Pozycje i transakcje w walucie obcej według ustawy o rachunkowości i MSR
Wycena kosztu w walucie obcej
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2023 - Pozycje i transakcje w walucie obcej według ustawy o rachunkowości i MSR
Ujęcie różnic kursowych z wyceny bilansowej
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2023 - Pozycje i transakcje w walucie obcej według ustawy o rachunkowości i MSR
Wycena bilansowa długoterminowych aktywów finansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (592) z dnia 20.08.2023
Wynagrodzenia pracowników ujęte w koszcie wytworzenia środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (592) z dnia 20.08.2023
Rozliczenie wartości wyrobów gotowych powstałych przy rozruchu środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (592) z dnia 20.08.2023
Kiedy powstaje dodatnia lub ujemna wartości firmy?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (592) z dnia 20.08.2023
Ujęcie wynagrodzeń w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (1175) z dnia 20.08.2023
Rozliczanie różnic kursowych metodą bilansową
Gazeta Podatkowa nr 64 (2043) z dnia 10.08.2023
Przepisy regulujące zasady ujmowania i wyceny instrumentów pochodnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (591) z dnia 1.08.2023
Otwarcie ksiąg rachunkowych w firmie osoby fizycznej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (591) z dnia 1.08.2023
Jakie koszty można zaliczyć do bezpośrednich kosztów wytworzenia produktu?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (591) z dnia 1.08.2023
Wybrane koszty finansowe w księgach
Gazeta Podatkowa nr 61 (2040) z dnia 31.07.2023
Spłata pożyczki od udziałowca w księgach
Gazeta Podatkowa nr 60 (2039) z dnia 27.07.2023
Koszty wydziałowe w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 59 (2038) z dnia 24.07.2023
Ogólne zasady wyceny produktów określone w prawie bilansowym
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2023 - Przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej - wybrane zagadnienia
Etapy wyceny produktów
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2023 - Przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej - wybrane zagadnienia
Charakterystyka kosztów zarządu i sprzedaży
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2023 - Przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej - wybrane zagadnienia
Zasady ewidencji kosztów zarządu i sprzedaży w trakcie roku
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2023 - Przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej - wybrane zagadnienia
Koszty finansowania zewnętrznego aktywowane w wartości początkowej środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (590) z dnia 20.07.2023
Wycena rozchodu towarów z magazynu metodą FIFO
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (590) z dnia 20.07.2023
Zaniechanie inwestycji
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (590) z dnia 20.07.2023
Koszty magazynowania produktów
Gazeta Podatkowa nr 55 (2034) z dnia 10.07.2023
Ubezpieczenia w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 53 (2032) z dnia 3.07.2023
Rabat potransakcyjny w księgach rachunkowych nabywcy
Dodatek nr 21 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 19 z dnia 1.07.2023 - Rabat - skutki podatkowe u sprzedawcy i nabywcy oraz ujęcie księgowe
Korekty kosztów bilansowych - zasady ogólne
Dodatek nr 21 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 19 z dnia 1.07.2023 - Rabat - skutki podatkowe u sprzedawcy i nabywcy oraz ujęcie księgowe
Aktywowanie kosztów finansowania zewnętrznego według KSR nr 11
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (589) z dnia 1.07.2023
Zakup usług telefonicznych w abonamencie wraz z rabatem sprzętowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (589) z dnia 1.07.2023
Deweloperski Fundusz Gwarancyjny - ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (1170) z dnia 1.07.2023
Zmiana projektu a wartość początkowa środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 52 (2031) z dnia 29.06.2023
Najem nieruchomości w księgach wynajmującego
Gazeta Podatkowa nr 51 (2030) z dnia 26.06.2023
Nakłady poniesione na montaż instalacji gazowej w samochodzie przeznaczonym do celów służbowych
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2023
Zakup używanego środka trwałego wymagającego przed przyjęciem do użytkowania przeprowadzenia remontu
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2023
Typowe operacje gospodarcze dotyczące rozrachunków ze wspólnikami
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2023 - Rozliczenia pomiędzy spółką osobową i jej wspólnikami w księgach rachunkowych
Wniesienie wkładu w postaci przedsiębiorstwa osoby fizycznej
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2023 - Rozliczenia pomiędzy spółką osobową i jej wspólnikami w księgach rachunkowych
Dodatnia wartość firmy powstała w wyniku nabycia przedsiębiorstwa
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (588) z dnia 20.06.2023
Ewidencja i wycena kredytu w momencie jego otrzymania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (588) z dnia 20.06.2023
Prowizje i odsetki od kredytu inwestycyjnego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (588) z dnia 20.06.2023
Wycena kredytu inwestycyjnego na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (588) z dnia 20.06.2023
Rozliczenie odsetek od udzielonej pożyczki w księgach rachunkowych pożyczkodawcy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (588) z dnia 20.06.2023
Gwarancja z dopłatą refundującą zapłacone odsetki - ujęcie w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (1169) z dnia 20.06.2023
Kiedy odsetki od kredytu zwiększają wartość środka trwałego?
Gazeta Podatkowa nr 47 (2026) z dnia 12.06.2023
Rozliczenie skonta w VAT oraz księgach sprzedawcy i kupującego
Gazeta Podatkowa nr 47 (2026) z dnia 12.06.2023
Korekta kosztów wykazanych w roku poprzedzającym zmianę formy opodatkowania na estoński CIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (1168) z dnia 10.06.2023
Zakup gruntu zakwalifikowanego do środków trwałych
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2023 - Nieruchomości w księgach rachunkowych
Konto służące do ujęcia w księgach nieruchomości inwestycyjnych i metody ich wyceny
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2023 - Nieruchomości w księgach rachunkowych
Nieruchomości inwestycyjne wyceniane według zasad stosowanych dla środków trwałych
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2023 - Nieruchomości w księgach rachunkowych
Przekwalifikowanie nieruchomości inwestycyjnej do środków trwałych
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2023 - Nieruchomości w księgach rachunkowych
Zaliczenie parkingu obsługującego dwie nieruchomości inwestycyjne do właściwej grupy aktywów trwałych
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2023 - Nieruchomości w księgach rachunkowych
Zakwalifikowanie nabytych lokali po dokonaniu prac remontowych
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2023 - Nieruchomości w księgach rachunkowych
Początkowe ujęcie nabytych lokali oraz rozliczanie kosztów remontów
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2023 - Nieruchomości w księgach rachunkowych
Opłaty związane z ustanowieniem przez bank hipoteki na nieruchomość w celu zabezpieczenia kredytu
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2023 - Nieruchomości w księgach rachunkowych
Możliwość przeszacowania na dzień bilansowy wartości gruntu stanowiącego środek trwały
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2023 - Nieruchomości w księgach rachunkowych
Wyksięgowanie dotychczasowych odpisów dokonanych od nieruchomości inwestycyjnej w związku z jej sprzedażą
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2023 - Nieruchomości w księgach rachunkowych
Wycena nieruchomości inwestycyjnej według wartości rynkowej, dokonana we własnym zakresie
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2023 - Nieruchomości w księgach rachunkowych
Budowa domów na sprzedaż na gruncie własnym ujętym pierwotnie jako nieruchomość inwestycyjna
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2023 - Nieruchomości w księgach rachunkowych
Utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (587) z dnia 1.06.2023
Rozliczenie kosztów podróży służbowej i pobranej na ich poczet zaliczki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (587) z dnia 1.06.2023
Podatek od czynności cywilnoprawnych potrącony przy zakupie nieruchomości gruntowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (587) z dnia 1.06.2023
Wynik z tytułu rozchodu aktywów finansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (587) z dnia 1.06.2023
Nadwyżka dodatnich lub ujemnych różnic kursowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (587) z dnia 1.06.2023
Wycena nieruchomości przekwalifikowanej do inwestycji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (587) z dnia 1.06.2023
Jak ująć w księgach VAT naliczony z faktur zakupu, dotyczących działalności mieszanej?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (587) z dnia 1.06.2023
Wyksięgowanie przedawnionego zobowiązania z tytułu dostaw towarów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (587) z dnia 1.06.2023
Koszty naprawy wyrobów gotowych w jednostce nietworzącej rezerw
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (587) z dnia 1.06.2023
Ujęcie w księgach oprocentowanej pożyczki, udzielonej pracownikowi ze środków obrotowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (587) z dnia 1.06.2023
Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku zaliczonym do inwestycji w nieruchomości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (587) z dnia 1.06.2023
Przychód dewelopera z tytułu wynajęcia placu podwykonawcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (1167) z dnia 1.06.2023
Podatki i opłaty w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 44 (2023) z dnia 1.06.2023
Zapisy księgowe dotyczące pożyczki na cele mieszkaniowe z ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 43 (2022) z dnia 29.05.2023
Ujęcie w księgach wartości gruntu, na którym znajduje się budynek
Gazeta Podatkowa nr 42 (2021) z dnia 25.05.2023
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2023 - Jak sporządzić politykę rachunkowości jednostki?
Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2023 - Jak sporządzić politykę rachunkowości jednostki?
Utrata wartości aktywów finansowych
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2023 - Jak sporządzić politykę rachunkowości jednostki?
Wycena aktywów finansowych na dzień bilansowy
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2023 - Jak sporządzić politykę rachunkowości jednostki?
Wycena rzeczowych aktywów obrotowych na dzień ich nabycia lub wytworzenia
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2023 - Jak sporządzić politykę rachunkowości jednostki?
Wartość nominalna należności oraz kwota wymaganej zapłaty
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2023 - Jak sporządzić politykę rachunkowości jednostki?
Wynikowe i bilansowe rozliczanie różnic kursowych
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2023 - Jak sporządzić politykę rachunkowości jednostki?
Procedura rozliczania kosztów wydziałowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (586) z dnia 20.05.2023
Rozliczenie zaliczek wpłaconych na budowę myjni samochodowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (586) z dnia 20.05.2023
Zakup gruntu na potrzeby prowadzonej działalności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (586) z dnia 20.05.2023
Wydatki na zakup odzieży roboczej przeznaczonej dla pracowników
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (586) z dnia 20.05.2023
Rozliczanie kosztów finansowania zewnętrznego w księgach dewelopera
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (586) z dnia 20.05.2023
Wybór sposobu ewidencji i wyceny towarów w księgach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 38 (2017) z dnia 11.05.2023 - Działalność handlowa w księgach rachunkowych
Wycena towarów otrzymanych w darowiźnie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 38 (2017) z dnia 11.05.2023 - Działalność handlowa w księgach rachunkowych
Towary ewidencjonowane w cenie nabycia z użyciem konta 64-0
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 38 (2017) z dnia 11.05.2023 - Działalność handlowa w księgach rachunkowych
Przerób obcy towarów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 38 (2017) z dnia 11.05.2023 - Działalność handlowa w księgach rachunkowych
Kredyt w walucie obcej w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 38 (2017) z dnia 11.05.2023
Sprzedaż nieruchomości inwestycyjnej w księgach
Gazeta Podatkowa nr 38 (2017) z dnia 11.05.2023
Odsetki od zobowiązań naliczane na dzień bilansowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (1165) z dnia 10.05.2023
Wpływ odsetek na wartość początkową środka trwałego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (1165) z dnia 10.05.2023
Koszt wytworzenia lokalu użytkowego w wybudowanym budynku mieszkalnym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (1165) z dnia 10.05.2023
Koszty przestoju spowodowanego awarią maszyny produkcyjnej
Gazeta Podatkowa nr 36 (2015) z dnia 4.05.2023
Amortyzacja bilansowa nieruchomości mieszkalnych
Gazeta Podatkowa nr 36 (2015) z dnia 4.05.2023
Budowa środka trwałego a ewidencja księgowa
Gazeta Podatkowa nr 35 (2014) z dnia 2.05.2023
Zasady wyceny wstępnej rozrachunków
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2023 - Rozrachunki z kontrahentami w księgach rachunkowych
Wycena bilansowa rozrachunków w walucie polskiej
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2023 - Rozrachunki z kontrahentami w księgach rachunkowych
Wycena bilansowa rozrachunków wyrażonych w walucie obcej
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2023 - Rozrachunki z kontrahentami w księgach rachunkowych
Rozliczanie wzajemnych należności i zobowiązań w drodze kompensaty
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2023 - Rozrachunki z kontrahentami w księgach rachunkowych
Bilansowe regulacje w zakresie przejściowego oraz trwałego zaniechania budowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (585) z dnia 1.05.2023
Przesunięcie środka trwałego z oddziału do siedziby jednostki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (585) z dnia 1.05.2023
Jak zaksięgować koszt noclegu pracownika w podróży służbowej?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (585) z dnia 1.05.2023
Trwała utrata wartości akcji w wyniku upadłości emitenta
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (585) z dnia 1.05.2023
Pożyczka otrzymana od wspólnika na bieżącą działalność spółki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (585) z dnia 1.05.2023
Upadłość kontrahenta a akcje nabyte w wyniku konwersji wierzytelności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (1164) z dnia 1.05.2023
Zasady rozliczania odpisów amortyzacyjnych, określone w ustawie o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (584) z dnia 20.04.2023
Dyskontowanie umowy leasingu finansowego samochodu osobowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (584) z dnia 20.04.2023
Trwała utrata wartości środka trwałego w budowie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (584) z dnia 20.04.2023
Zasady korekty składek ZUS za bieżący i poprzedni rok obrotowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (584) z dnia 20.04.2023
Ujęcie rozrachunków w bilansie otwarcia jednostki prowadzącej w poprzednim roku PKPiR
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (584) z dnia 20.04.2023
Księgowania dotyczące ulepszenia w obcym środku trwałym
Gazeta Podatkowa nr 32 (2011) z dnia 20.04.2023
Wynagrodzenia pracownicze o różnym momencie uwzględnienia w wyniku finansowym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 31 (2010) z dnia 17.04.2023 - Wynagrodzenia w księgach rachunkowych i księdze podatkowej
Budowa środka trwałego a wynagrodzenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 31 (2010) z dnia 17.04.2023 - Wynagrodzenia w księgach rachunkowych i księdze podatkowej
Ewidencja księgowa składnika majątku otrzymanego w darowiźnie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (1162) z dnia 10.04.2023
Rezerwy pracownicze jako element kalkulacji wynagrodzenia za usługę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (1162) z dnia 10.04.2023
Ujmowanie i wycena instrumentów pochodnych w świetle przepisów ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (583) z dnia 1.04.2023
Konta służące do ewidencji pożyczki oraz zasady jej wyceny
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (583) z dnia 1.04.2023
Uwzględnienie kosztów obsługi celnej przy wycenie surowca pochodzącego z importu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (583) z dnia 1.04.2023
Ewidencja księgowa procesu wytworzenia energii elektrycznej oraz jej sprzedaży
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1161) z dnia 1.04.2023
Korzystanie z informacji geologicznej - ewidencja opłaty
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1161) z dnia 1.04.2023
Elementy sprawozdania sporządzanego według załącznika nr 4
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (582) z dnia 20.03.2023
Nieuwzględnienie na dzień bilansowy utraty wartości środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (582) z dnia 20.03.2023
Spadek wartości rynkowej nieruchomości inwestycyjnej po dniu bilansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (582) z dnia 20.03.2023
Odsetki zwiększające wartość początkową środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (582) z dnia 20.03.2023
Nabycie udziałów w zagranicznej spółce z o.o. i ich prezentacja w sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (582) z dnia 20.03.2023
Ustalenie zmiany stanu produktów
Gazeta Podatkowa nr 22 (2001) z dnia 16.03.2023
Darowizna towarów od wspólników dla spółki
Gazeta Podatkowa nr 19 (1998) z dnia 6.03.2023
Opłata rejestracyjna dotycząca używanego samochodu w księgach
Gazeta Podatkowa nr 19 (1998) z dnia 6.03.2023
Zmiana ceny ewidencyjnej wyrobów gotowych
Gazeta Podatkowa nr 18 (1997) z dnia 2.03.2023
Wycena zapasów ujętych w księgach w cenach rzeczywistych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (581) z dnia 1.03.2023
Odpisy aktualizujące wartość zapasów materiałów i towarów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (581) z dnia 1.03.2023
Rozliczenie odchyleń od cen ewidencyjnych produktów na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (581) z dnia 1.03.2023
Różnice kursowe i ich wpływ na wynik finansowy jednostki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (581) z dnia 1.03.2023
Bilansowe rozliczenie opłat z tytułu umowy leasingu operacyjnego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (581) z dnia 1.03.2023
Jak zaksięgować odsetki za zwłokę od nieopłaconych w terminie składek ZUS?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (581) z dnia 1.03.2023
Przetwórstwo i hodowla ryb w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (581) z dnia 1.03.2023
Estoński CIT - wysokość wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (581) z dnia 1.03.2023
Ewidencja nabycia towarów wycenianych w cenach zakupu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1158) z dnia 1.03.2023
Wycena materiałów odzyskanych podczas wykonywania usługi i ich późniejsza sprzedaż nowemu klientowi
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1158) z dnia 1.03.2023
Nadrzędne zasady rachunkowości przy sporządzaniu sprawozdania
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1995) z dnia 23.02.2023 - Wycena na dzień bilansowy 31.12.2022 roku
Jak rozumieć ostrożną wycenę?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1995) z dnia 23.02.2023 - Wycena na dzień bilansowy 31.12.2022 roku
Wycena bilansowa środków trwałych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1995) z dnia 23.02.2023 - Wycena na dzień bilansowy 31.12.2022 roku
Środki trwałe w budowie na dzień bilansowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1995) z dnia 23.02.2023 - Wycena na dzień bilansowy 31.12.2022 roku
Dwie metody wyceny nieruchomości inwestycyjnych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1995) z dnia 23.02.2023 - Wycena na dzień bilansowy 31.12.2022 roku
Wycena do bilansu zapasów materiałów i towarów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1995) z dnia 23.02.2023 - Wycena na dzień bilansowy 31.12.2022 roku
Produkty na dzień bilansowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1995) z dnia 23.02.2023 - Wycena na dzień bilansowy 31.12.2022 roku
Odpisy aktualizujące wartość należności
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1995) z dnia 23.02.2023 - Wycena na dzień bilansowy 31.12.2022 roku
Rezerwy na zobowiązania i na koszty
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1995) z dnia 23.02.2023 - Wycena na dzień bilansowy 31.12.2022 roku
Wycena bilansowa aktywów i pasywów wyrażonych w walucie obcej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1995) z dnia 23.02.2023 - Wycena na dzień bilansowy 31.12.2022 roku
Inne, wynikające z niepewności otoczenia gospodarczego, zagadnienia o istotnym wpływie na sprawozdanie finansowe za 2022 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1157) z dnia 20.02.2023
Wycena towarów według ceny zakupu lub ceny nabycia przy uwzględnieniu kosztów zakupu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (580) z dnia 20.02.2023
Koszty wynagrodzeń zaliczane do kosztów wytworzenia produktów w ujęciu bilansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (580) z dnia 20.02.2023
Wycena bilansowa środków trwałych poprzedzona ich inwentaryzacją w drodze spisu z natury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (580) z dnia 20.02.2023
Wartość nominalna należności oraz kwota wymaganej zapłaty
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (580) z dnia 20.02.2023
Jak wykazać w bilansie spółki z o.o. pożyczkę otrzymaną od udziałowca?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (580) z dnia 20.02.2023
Wycena bilansowa udziałów w innych jednostkach
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (580) z dnia 20.02.2023
Koszt wytworzenia usługi w jednostce stosującej pełny rachunek kosztów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (580) z dnia 20.02.2023
Spadek wartości towarów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1992) z dnia 13.02.2023 - Rozliczenie inwentaryzacji za 2022 rok
Ujawnienie materiałów odniesionych w koszty podczas zeszłorocznej inwentaryzacji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1992) z dnia 13.02.2023 - Rozliczenie inwentaryzacji za 2022 rok
Ujawnienie środka trwałego podczas inwentaryzacji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1992) z dnia 13.02.2023 - Rozliczenie inwentaryzacji za 2022 rok
Zalecenia z rekomendacji KSR dotyczących sprawozdań za 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 13 (1992) z dnia 13.02.2023
Uproszczenia możliwe do zastosowania w świetle przepisów ustawy o rachunkowości
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 3 z dnia 1.02.2023
Uproszczona kalkulacja kosztu wytworzenia produktu
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 3 z dnia 1.02.2023
Koszt zawarcia gwarancji ubezpieczeniowych rozliczany w czasie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (579) z dnia 1.02.2023
Udział członkowski i wpisowe związane z zawarciem umowy ubezpieczenia w TUW
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (579) z dnia 1.02.2023
Ewidencja księgowa faktur korygujących u nabywcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1155) z dnia 1.02.2023
Tworzenie rezerw na skutki postępowania sądowego - rozliczenie bilansowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1155) z dnia 1.02.2023
Koszty i przychody z przełomu roku (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 7 (1986) z dnia 23.01.2023
Pożyczka udzielona innej jednostce - ujęcie w księgach i wycena na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (578) z dnia 20.01.2023
Wycena i prezentacja w bilansie środków pieniężnych zgromadzonych na lokatach bankowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (578) z dnia 20.01.2023
Ustalenie wartości początkowej środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (578) z dnia 20.01.2023
Koszty budowy sfinansowane dotacją oraz środkami własnymi
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (578) z dnia 20.01.2023
Nieodpłatne otrzymanie wyposażenia w księgach samorządowego zakładu budżetowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (578) z dnia 20.01.2023
Czy można przeszacować na dzień bilansowy wartość gruntu stanowiącego środek trwały?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (578) z dnia 20.01.2023
Zasady wyceny niezakończonych na dzień bilansowy usług objętych umową krótkoterminową
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (578) z dnia 20.01.2023
Zmiana rozporządzenia o instrumentach finansowych
Gazeta Podatkowa nr 6 (1985) z dnia 19.01.2023
Przychody i koszty finansowe w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 6 (1985) z dnia 19.01.2023
Koszty wytworzenia u dewelopera
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1153) z dnia 10.01.2023
Korzystanie z uproszczeń w ewidencji księgowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 2 (1981) z dnia 5.01.2023 - Uproszczenia stosowane w księgach i sprawozdawczości
Możliwość zastosowania uproszczeń
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 2 (1981) z dnia 5.01.2023 - Uproszczenia stosowane w księgach i sprawozdawczości
Odpowiedzi na pytania dotyczące pozycji bilansowych
Gazeta Podatkowa nr 1 (1980) z dnia 2.01.2023
Zdarzenia wywołujące zmiany w wartości początkowej środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (577) z dnia 1.01.2023
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (577) z dnia 1.01.2023
Wynagrodzenie pracownika pełniącego nadzór nad budową środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (577) z dnia 1.01.2023
Ustalenie wartości przejętych środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (577) z dnia 1.01.2023
Wycena przejętych należności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (577) z dnia 1.01.2023
Rozliczenia międzyokresowe w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 104 (1979) z dnia 29.12.2022
Przejście z księgi podatkowej na księgi rachunkowe od 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 104 (1979) z dnia 29.12.2022
Zobowiązania w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 102 (1977) z dnia 22.12.2022
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WEDŁUG ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO USTAWY O RACHUNKOWOŚCI
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2022 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Informacje i objaśnienia do bilansu
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2022 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2022 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Przykład liczbowy wypełnienia noty podatkowej
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2022 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Koszty podróży służbowych osób zatrudnionych na umowę zlecenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1151) z dnia 20.12.2022
Wycena bilansowa zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz ich prezentacja w bilansie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (576) z dnia 20.12.2022
Zakwalifikowanie nabytych lokali po dokonaniu prac remontowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (576) z dnia 20.12.2022
Początkowe ujęcie nabytych lokali oraz rozliczanie kosztów remontów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (576) z dnia 20.12.2022
Koszty związane z instalacją i montażem produktu w siedzibie nabywcy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (576) z dnia 20.12.2022
Należności w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 101 (1976) z dnia 19.12.2022
Zapasy na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 100 (1975) z dnia 15.12.2022
Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 99 (1974) z dnia 12.12.2022