Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Ustawa z dnia 15.05.2024 r. o zmianie niektórych ...

Ustawa z dnia 15.05.2024 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji rządowej

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2024 r. poz. 834

Art. 1. W ustawie z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 960, 1688 i 2029 oraz z 2024 r. poz. 731) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 2. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725) w art. 32:

  1) w ust. 1:

   a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

    "3) wyrażeniu zgody przez ministra właściwego do spraw energii - w przypadku budowy lub rozbiórki linii przesyłowej elektroenergetycznej, a także linii elektroenergetycznej dochodzącej do granicy Rzeczypospolitej Polskiej;",

   b) dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

    "4) wyrażeniu zgody przez ministra właściwego do spraw gospodarki surowcami energetycznymi - w przypadku budowy lub rozbiórki gazociągu przesyłowego albo rurociągu dalekosiężnego ropy naftowej lub produktów naftowych, a także gazociągu albo rurociągu ropy naftowej lub produktów naftowych dochodzących do granicy Rzeczypospolitej Polskiej.";

  2) w ust. 1a zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

   "Minister właściwy do spraw energii wyraża zgodę, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli budowa lub rozbiórka linii przesyłowej elektroenergetycznej, a także linii elektroenergetycznej dochodzącej do granicy Rzeczypospolitej Polskiej, nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej, po uzyskaniu opinii Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Szefa Agencji Wywiadu.";

  3) po ust. 1a dodaje się ust. 1aa w brzmieniu:

   "1aa. Minister właściwy do spraw gospodarki surowcami energetycznymi wyraża zgodę, o której mowa w ust. 1 pkt 4, jeżeli budowa lub rozbiórka gazociągu przesyłowego albo rurociągu dalekosiężnego ropy naftowej lub produktów naftowych, a także gazociągu albo rurociągu ropy naftowej lub produktów naftowych dochodzących do granicy Rzeczypospolitej Polskiej, nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa paliwowego Rzeczypospolitej Polskiej, po uzyskaniu opinii Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Szefa Agencji Wywiadu. Wyrażenie zgody następuje w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku. Niezajęcie przez organ stanowiska w tym terminie uznaje się za wyrażenie zgody.";

  4) ust. 1c otrzymuje brzmienie:

   "1c. Organy, o których mowa w ust. 1b, przedstawiają ministrowi właściwemu do spraw energii oraz ministrowi właściwemu do spraw gospodarki surowcami energetycznymi opinie, o których mowa w ust. 1a i 1aa, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia o ich opinie.";

  5) po ust. 1c dodaje się ust. 1ca w brzmieniu:

   "1ca. Opinie, o których mowa w ust. 1a i 1aa, nie wymagają formy postanowienia i nie podlegają zaskarżeniu.".

Art. 3. W ustawie z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (Dz. U. z 2023 r. poz. 1072) w art. 13f w ust. 3 i 4 wyrazy "do spraw energii" zastępuje się wyrazami "do spraw gospodarki surowcami energetycznymi".

Art. 4. W ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188 oraz z 2023 r. poz. 1195, 1234 i 1641) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 5. W ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2023 r. poz. 343 oraz z 2024 r. poz. 123) w art. 56 w ust. 4d1 we wprowadzeniu do wyliczenia oraz w art. 69h w ust. 1, 2, 4, 5 i 7 wyrazy "Prezesa Rady Ministrów" zastępuje się wyrazami "ministra właściwego do spraw aktywów państwowych".

Art. 6. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2024 r. poz. 266) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 7. W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2512 oraz z 2023 r. poz. 2029) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 8. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047, z późn. zm.) w art. 20 w ust. 5a wyrazy "ministra właściwego do spraw energii" zastępuje się wyrazami "ministra właściwego do spraw gospodarki surowcami energetycznymi".

Art. 9. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1251, 1429 i 1672) w art. 50c w ust. 1 w pkt 4 i 5 oraz w art. 50d w ust. 3 i 4 wyrazy "złożami kopalin" zastępuje się wyrazami "surowcami energetycznymi".

Art. 10. W ustawie z dnia 14 lipca 2000 r. o restrukturyzacji finansowej górnictwa siarki (Dz. U. z 2016 r. poz. 1752) w art. 7 w ust. 1 wyrazy "złożami kopalin" zastępuje się wyrazami "surowcami energetycznymi".

Art. 11. W ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 1173 i 1890) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 12. W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1622) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 13. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54) w art. 411 w ust. 2 wyrazy "złożami kopalin" zastępuje się wyrazami "surowcami energetycznymi".

Art. 14. W ustawie z dnia 14 lutego 2003 r. o stopniach górniczych, honorowych szpadach górniczych i mundurach górniczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1362 oraz z 2023 r. poz. 2029) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 15. W ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 441) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 16. W ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 4d ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

   "1. Opiekę nad Polonią i Polakami za granicą, w zakresie zadań, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 28, sprawują Senat Rzeczypospolitej Polskiej oraz minister właściwy do spraw zagranicznych.

   2. Opieka, o której mowa w ust. 1, jest realizowana w szczególności poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, polegającą na zlecaniu realizacji zadań publicznych finansowanych z części budżetu państwa dotyczących, odpowiednio, Kancelarii Senatu albo ministra właściwego do spraw zagranicznych.";

  2) w art. 34a w ust. 1:

   a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

    "2) wiceprzewodniczący - sekretarz stanu albo podsekretarz stanu, o którym mowa w pkt 3 lit. a, powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek Przewodniczącego Komitetu;",

   b) w pkt 3 w lit. a po wyrazach "sekretarza stanu" dodaje się wyrazy "albo podsekretarza stanu".

Art. 17. W ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2024 r. poz. 34 i 731) w art. 1153:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 18. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2024 r. poz. 424) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 19. W ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2024 r. poz. 20) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 20. W ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2023 r. poz. 846 i 1681) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 21. W ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2024 r. poz. 273) w art. 8:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 22. W ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1650 i 1681) użyte w art. 3 w ust. 5 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 15 w pkt 1 i w ust. 16, w art. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 5 w ust. 6a, w art. 11a w ust. 8 i w ust. 9 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 13 w ust. 5 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 17 w ust. 2, w art. 21b w ust. 9, w ust. 10 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 11 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 14, w art. 21e w ust. 1, 2, 4, 6 i 8, w art. 22 w ust. 1a i 2, w art. 22a w ust. 2, w art. 23 w ust. 1-3, w art. 24 w ust. 3b, w art. 24b w ust. 3a i 10, w art. 25 w ust. 8, w art. 26 w ust. 1, 2 i 4, w art. 27 w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 28d w ust. 3 i 4, w art. 28e we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 28f, w art. 29b w ust. 2, w art. 29d w ust. 2, w art. 29f w ust. 1 i 2, w art. 31 w ust. 2 w pkt 3 i 4, w ust. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 4a, 5 i w ust. 6 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 33 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 5, w art. 34 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 35 w ust. 1 i 4, w art. 36, w art. 37 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 38 w ust. 2, w art. 39 w ust. 1, w art. 40 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 41 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 44 w ust. 2, w art. 44a w ust. 1 i 2, w art. 46 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 47 w ust. 1 i 3, w art. 48 w ust. 1, w art. 48a w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 2, w ust. 3 w części wspólnej i w ust. 3a, w art. 49a w ust. 1 i w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 51 w ust. 1a, w art. 521 w ust. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 52a w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 3, w art. 55 w ust. 3, w art. 56 w ust. 1 i 2, w art. 61 w ust. 1 i w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 63 w ust. 4b, w art. 64 w ust. 1 w pkt 7 i w ust. 2 oraz w art. 70a w ust. 2, w różnym przypadku, wyrazy "minister właściwy do spraw energii" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "minister właściwy do spraw gospodarki surowcami energetycznymi".

Art. 23. W ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2024 r. poz. 97) w art. 14 w ust. 1 wyrazy "Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Równego Traktowania" zastępuje się wyrazami "Ministrem do spraw Równości".

Art. 24. W ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 122) w art. 8 w ust. 3 w pkt 1 w lit. u wyrazy "złożami kopalin" zastępuje się wyrazami "surowcami energetycznymi".

Art. 25. W ustawie z dnia 6 lipca 2007 r. o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 406) w art. 5 w ust. 3 wyrazy "złożami kopalin" zastępuje się wyrazami "surowcami energetycznymi".

Art. 26. W ustawie z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (Dz. U. z 2024 r. poz. 415) w art. 3, w art. 5e, w art. 5f w ust. 3 i w ust. 5 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 8 w ust. 5 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 11c w ust. 5 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 11f w ust. 4 i 6-9, w art. 11i we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 12 w ust. 9, w art. 15 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 17 w ust. 2 i 3, w art. 18 w ust. 3, w art. 19 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 24 w ust. 1 i 2, w art. 25 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 26 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w pkt 8 oraz w ust. 2-4, w art. 26a w ust. 1, w art. 26aa, w art. 26b, w art. 26c w ust. 1, w art. 26ca-26cc i w art. 26e w ust. 2 wyrazy "złożami kopalin" zastępuje się wyrazami "surowcami energetycznymi".

Art. 27. W ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, z późn. zm.) w art. 103c w ust. 11 w pkt 2 w lit. c wyrazy "złożami kopalin" zastępuje się wyrazami "surowcami energetycznymi".

Art. 28. W ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2024 r. poz. 551) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 29. W ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2022 r. poz. 673) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 30. W ustawie z dnia 18 marca 2010 r. o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw aktywów państwowych oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2173) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 31. W ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2022 r. poz. 2279 oraz z 2024 r. poz. 227) w art. 12 w ust. 3 w pkt 4 wyrazy "złożami kopalin" zastępuje się wyrazami "surowcami energetycznymi".

Art. 32. W ustawie z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 604) w art. 36g w ust. 2 po wyrazie "mieszkalnictwa" dodaje się wyrazy " , ministrem właściwym do spraw gospodarki surowcami energetycznymi".

Art. 33. W ustawie z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz. U. z 2023 r. poz. 970) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 34. W ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2023 r. poz. 633, 1688 i 2029) w art. 23 w ust. 1 w pkt 3 i w ust. 1a, w art. 66 w ust. 5, w art. 69a w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 2, w art. 94a w ust. 15, w art. 108 w ust. 9g, w art. 110 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 117b w ust. 2, w art. 118 w ust. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 120 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 2, w art. 124 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 165 w ust. 1, 2, 6, 9 i 13, w art. 166 w ust. 1 w pkt 10 w lit. c i d oraz w ust. 4, w art. 167 w ust. 7 i w art. 174b w ust. 1 wyrazy "złożami kopalin" zastępuje się wyrazami "surowcami energetycznymi".

Art. 35. W ustawie z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2024 r. poz. 412) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 36. W ustawie z dnia 16 września 2011 r. o współpracy rozwojowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1425) w art. 17 w ust. 2 w pkt 2b wyrazy "złożami kopalin" zastępuje się wyrazami "surowcami energetycznymi".

Art. 37. W ustawie z dnia 30 sierpnia 2013 r. o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1747) w art. 5 w ust. 1 w pkt 2 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 2-3a, w art. 6 w ust. 1, w art. 9 w ust. 1, w art. 10 w ust. 1, w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 4, w art. 11 i w art. 12 w ust. 1 i 3 wyrazy "złożami kopalin" zastępuje się wyrazami "surowcami energetycznymi".

Art. 38. W ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1436, 1597, 1681 i 1762) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 6a w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

   "1) przekazuje ministrowi właściwemu do spraw klimatu oraz ministrowi właściwemu do spraw energii;";

  2) w art. 17 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

   "1) przekazuje zbiorczy raport roczny ministrowi właściwemu do spraw klimatu oraz ministrowi właściwemu do spraw energii, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku sprawozdawczym;";

  3) w art. 32 w ust. 3 i w art. 35 w ust. 4 skreśla się wyrazy "oraz ministrowi właściwemu do spraw gospodarki";

  4) w art. 128 ust. 2a otrzymuje brzmienie:

   "2a. Zadania ministra właściwego do spraw gospodarki obejmują działania promujące wykorzystanie energetyki rozproszonej w działalności gospodarczej.".

Art. 39. W ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 555) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 40. W ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji (Dz. U. z 2023 r. poz. 415) w art. 13 w ust. 3 w pkt 6 wyrazy "złożami kopalin" zastępuje się wyrazami "surowcami energetycznymi".

Art. 41. W ustawie z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych (Dz. U. poz. 1705) w art. 6 w ust. 2 wyrazy "minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego" zastępuje się wyrazami "Minister do spraw Polityki Senioralnej".

Art. 42. W ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 125) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 43. W ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 875, 1394, 1506 i 1681) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 29 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia oraz w art. 41a w ust. 1-3 wyrazy "minister właściwy do spraw energii" zastępuje się wyrazami "minister właściwy do spraw gospodarki surowcami energetycznymi";

  2) w art. 29d we wprowadzeniu do wyliczenia i w art. 41 w ust. 6 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "minister właściwy do spraw energii" zastępuje się wyrazami "minister właściwy do spraw gospodarki surowcami energetycznymi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw energii";

  3) w art. 31 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

   "2. Organem wyższego stopnia w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego w przypadku odwołania od decyzji, o których mowa w:

    1) art. 16 ust. 4 i art. 18 ust. 4 - jest minister właściwy do spraw energii;

    2) art. 27 ust. 4, art. 28 ust. 4 i art. 29c ust. 4 - jest minister właściwy do spraw gospodarki surowcami energetycznymi;

    3) art. 29f ust. 7 i 8 - jest:

     a) minister właściwy do spraw energii - w zakresie decyzji dotyczących stacji ładowania, punktu ładowania stanowiącego element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego i punktu zasilania jednostek pływających energią elektryczną z lądu,

     b) minister właściwy do spraw gospodarki surowcami energetycznymi - w zakresie decyzji dotyczących stacji gazu ziemnego, stacji wodoru i punktu bunkrowania skroplonego gazu ziemnego (LNG).";

  4) w art. 41b w ust. 5 po wyrazach "minister właściwy do spraw energii" dodaje się wyrazy "w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki surowcami energetycznymi";

  5) w art. 46 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

   "5. Prezes UDT wymierza karę, o której mowa w art. 45 ust. 1 pkt 4, z wyłączeniem postępowań dotyczących stacji gazu ziemnego i stacji wodoru, zainstalowanych na obszarach kolejowych, bocznicach kolejowych, na terenie portów i przystani morskich oraz żeglugi śródlądowej, i pkt 11, w drodze decyzji, od której przysługuje odwołanie do:

    1) ministra właściwego do spraw energii - w przypadku gdy decyzja dotyczy stacji ładowania, punktu ładowania stanowiącego element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego i punktu zasilania jednostek pływających energią elektryczną z lądu;

    2) ministra właściwego do spraw gospodarki surowcami energetycznymi - w przypadku gdy decyzja dotyczy stacji gazu ziemnego, stacji wodoru i punktu bunkrowania skroplonego gazu ziemnego (LNG).".

Art. 44. W ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 545) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 45. W ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 913 i 1703) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 46. W ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o Polskim Instytucie Ekonomicznym (Dz. U. poz. 1735) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 47. W ustawie z dnia 17 stycznia 2019 r. o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości (Dz. U. z 2023 r. poz. 489) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 48. W ustawie z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 405) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 49. W ustawie z dnia 9 sierpnia 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 133) w art. 5 w ust. 3 w pkt 2, 3 i 4 po wyrazie "energii," dodaje się wyrazy "gospodarki surowcami energetycznymi,".

Art. 50. W ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) użyte w art. 65 w ust. 2, 3, w ust. 7 w zdaniu drugim, w ust. 15 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 18, 22, 23 i 24a oraz w art. 69a w ust. 2, w różnym przypadku, wyrazy "Prezes Rady Ministrów" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "minister właściwy do spraw finansów publicznych";

  2) w art. 65:

   a) w ust. 15 w części wspólnej skreśla się wyrazy " , informując równocześnie ministra właściwego do spraw finansów publicznych",

   b) po ust. 15 dodaje się ust. 15a w brzmieniu:

    "15a. Na żądanie Prezesa Rady Ministrów minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje Prezesowi Rady Ministrów informacje, o których mowa w ust. 15.",

   c) ust. 24 otrzymuje brzmienie:

    "24. Bank Gospodarstwa Krajowego przedstawia ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych do zatwierdzenia projekt planu finansowego Funduszu do dnia 15 czerwca roku poprzedzającego rok, którego dotyczy ten plan.";

  3) w art. 69 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

   "2. Prezes Rady Ministrów może wydać wiążące polecenie:

    1) dysponentowi części budżetu państwa lub

    2) ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w zakresie rezerw celowych - wpłaty środków na Fundusz.";

  4) po art. 69a dodaje się art. 69b w brzmieniu:

   "Art. 69b. Prezes Rady Ministrów może upoważnić do realizacji czynności, o których mowa w art. 65 ust. 16 i art. 69 ust. 2 pkt 1, ministra właściwego do spraw finansów publicznych.".

Art. 51. W ustawie z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 294) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 52. W ustawie z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 85) po art. 42 dodaje się art. 42a w brzmieniu:

  "Art. 42a. Placówki zagraniczne podlegają inspekcjom wykonywanym na polecenie dyrektora generalnego służby zagranicznej.".

Art. 53. W ustawie z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 667) w art. 27 w ust. 1 pkt 3-10 otrzymują brzmienie:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 54. W ustawie z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248) w art. 651 w ust. 9 w pkt 1 i w pkt 2 w lit. b wyrazy "Prezesa Rady Ministrów" zastępuje się wyrazami "ministra właściwego do spraw wewnętrznych".

Art. 55. W ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 i 232) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 14:

   a) użyte w ust. 2-4a, w ust. 10 w zdaniu drugim, w ust. 17, 18, w ust. 21 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 24, 28, 29 i 31, w różnym przypadku, wyrazy "Prezes Rady Ministrów" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "minister właściwy do spraw finansów publicznych",

   b) w ust. 16 skreśla się wyrazy "lub Prezesa Rady Ministrów, w przypadku gdy środki otrzymały od niego,",

   c) w ust. 21 w części wspólnej skreśla się wyrazy " , informując równocześnie ministra właściwego do spraw finansów publicznych",

   d) po ust. 21 dodaje się ust. 21a w brzmieniu:

    "21a. Na żądanie Prezesa Rady Ministrów minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje Prezesowi Rady Ministrów informacje, o których mowa w ust. 17 i 21.",

   e) ust. 30 otrzymuje brzmienie:

    "30. Bank Gospodarstwa Krajowego przedstawia ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych do zatwierdzenia projekt planu finansowego Funduszu do dnia 15 czerwca roku poprzedzającego rok, którego dotyczy ten plan.";

  2) w art. 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

   "2. Prezes Rady Ministrów może wydać wiążące polecenie:

    1) dysponentowi części budżetu państwa lub

    2) ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w zakresie rezerw celowych

   - wpłaty środków na Fundusz.";

  3) po art. 19 dodaje się art. 19a w brzmieniu:

   "Art. 19a. Prezes Rady Ministrów może upoważnić do realizacji czynności, o których mowa w art. 14 ust. 22 i art. 19 ust. 2 pkt 1, ministra właściwego do spraw finansów publicznych.";

  4) w art. 66b ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   "1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może powierzyć Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych realizację zadań związanych z udzielaniem Ukrainie pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.".

Art. 56. W ustawie z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku oraz w 2024 roku (Dz. U. z 2024 r. poz. 190) w art. 29h w ust. 1 w pkt 1 wyrazy "złożami kopalin" zastępuje się wyrazami "surowcami energetycznymi".

Art. 57. W ustawie z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2024 r. poz. 303) użyte w art. 8 w ust. 3, w art. 9 w ust. 3-7 i 11, w art. 19 w ust. 3, w art. 22 w ust. 5, w art. 23 w ust. 2 i 3 oraz w art. 85 w ust. 2, w różnym przypadku, wyrazy "minister właściwy do spraw energii" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "minister właściwy do spraw gospodarki surowcami energetycznymi".

Art. 58. W ustawie z dnia 13 stycznia 2023 r. o Funduszu Transformacji Województwa Śląskiego Spółce Akcyjnej (Dz. U. poz. 203) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 59. W ustawie z dnia 17 sierpnia 2023 r. o szczególnej opiece geriatrycznej (Dz. U. poz. 1831) w art. 43 w ust. 1 w pkt 3 wyrazy "ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego" zastępuje się wyrazami "Ministra do spraw Polityki Senioralnej".

Art. 60. W ustawie z dnia 16 stycznia 2024 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 (Dz. U. poz. 123) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 10 w ust. 8 wyrazy "Prezesa Rady Ministrów" zastępuje się wyrazami "ministra właściwego do spraw aktywów państwowych";

  2) użyte w art. 13 w ust. 1, 9 i 10, w różnym przypadku, wyrazy "minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "minister właściwy do spraw gospodarki surowcami energetycznymi".

Art. 61. 1. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe, z tym że sprawy te toczą się przed organem, który przejął zadania i kompetencje na podstawie niniejszej ustawy.

2. Organ, który przejął zadania i kompetencje na podstawie niniejszej ustawy, przejmuje związane z tymi zadaniami i kompetencjami prawa i obowiązki organu, który utracił te zadania i kompetencje, w tym także wynikające z umów i porozumień.

3. Akta spraw, rejestry, ewidencje, listy i bazy danych, prowadzone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy przez organ, który utracił zadania i kompetencje na podstawie niniejszej ustawy, przejmuje organ, który przejął od niego w tym zakresie zadania i kompetencje na podstawie niniejszej ustawy.

4. Organ, który utracił zadania i kompetencje na podstawie niniejszej ustawy, przekazuje niezwłocznie organowi, który przejął od niego zadania i kompetencje na podstawie niniejszej ustawy, dokumentację związaną z wykonywaniem przejętych zadań i kompetencji, w tym także w postaci informatycznych nośników danych.

5. Z czynności, o których mowa w ust. 3 i 4, sporządza się protokół.

Art. 62. Dyrektorzy generalni urzędów obsługujących organy, które utraciły zadania i kompetencje na podstawie niniejszej ustawy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, przekażą sprawy wszczęte i niezakończone dyrektorom generalnym urzędów obsługujących organy, które przejęły te zadania i kompetencje. Z czynności przekazania sporządza się protokół.

Art. 63. Czynności dokonane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy przez organ, który utracił zadania i kompetencje na podstawie niniejszej ustawy, a także dokumenty sporządzone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy przez ten organ albo przy jego udziale, w szczególności uzgodnienia, zatwierdzenia, akceptacje, wezwania, wpisy do rejestrów, zlecenia, wskazania, weryfikacje, notyfikacje, opinie i zaświadczenia, zachowują ważność, przy czym dokumenty wydane na czas określony - zachowują ważność przez okres, na który zostały wydane.

Art. 64. Wzory dokumentów określone na podstawie przepisów zmienianych niniejszą ustawą w formie dokumentu elektronicznego przez organ, który utracił zadania i kompetencje na podstawie niniejszej ustawy, zachowują ważność.

Art. 65. 1. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy pracownicy zatrudnieni w urzędzie obsługującym organ, który utracił zadania i kompetencje na podstawie niniejszej ustawy, realizujący zadania i kompetencje, które są przejmowane na podstawie niniejszej ustawy, stają się pracownikami zatrudnionymi w urzędzie obsługującym organ, który przejął te zadania i kompetencje na podstawie niniejszej ustawy.

2. Dotychczasowy pracodawca jest obowiązany, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego przepisu, zawiadomić na piśmie osoby, o których mowa w ust. 1, o zmianach, jakie mają nastąpić w ich stosunkach pracy. Przepis art. 231 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465) stosuje się odpowiednio.

3. Przepisu ust. 2 zdanie drugie nie stosuje się do urzędników służby cywilnej, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 409).

Art. 66. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy:

  1) należności i zobowiązania powstałe w związku z wykonywaniem zadań Prezesa Rady Ministrów wynikających z art. 4d ust. 1 ustawy zmienianej w art. 16 stają się należnościami i zobowiązaniami ministra właściwego do spraw zagranicznych;

  2) minister właściwy do spraw zagranicznych staje się stroną obowiązujących na dzień wejścia w życie niniejszej ustawy umów zawartych i decyzji wydanych w związku z wykonywaniem zadań Prezesa Rady Ministrów wynikających z art. 4d ust. 1 ustawy zmienianej w art. 16;

  3) w postępowaniach sądowych w sprawach umów i decyzji, o których mowa w pkt 2, oraz takich umów i decyzji, które przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy odpowiednio zostały wykonane, rozwiązane, uchylone lub wygasły, zawarte lub wydane w związku z wykonywaniem zadań Prezesa Rady Ministrów wynikających z art. 4d ust. 1 ustawy zmienianej w art. 16, prawa i obowiązki strony przejmuje minister właściwy do spraw zagranicznych;

  4) wszczęte i niezakończone sprawy dotyczące opieki, o której mowa w art. 4d ust. 1 ustawy zmienianej w art. 16, w zakresie zadań Prezesa Rady Ministrów przejmuje minister właściwy do spraw zagranicznych;

  5) minister właściwy do spraw zagranicznych wstępuje w prawa i obowiązki w sprawach wynikających z realizacji zadań Prezesa Rady Ministrów, o których mowa w art. 4d ust. 1 ustawy zmienianej w art. 16.

Art. 67. W celu wykonania przepisów niniejszej ustawy Prezes Rady Ministrów dokona, w drodze rozporządzenia, przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, dotacji podmiotowej i celowej, między częściami, działami i rozdziałami budżetu państwa, z zachowaniem przeznaczenia środków publicznych wynikających z ustawy budżetowej, a do czasu jego wejścia w życie dochody i wydatki są realizowane w ramach dotychczasowych części.

Art. 68. 1. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy należności i zobowiązania Prezesa Rady Ministrów powstałe w związku z wykonywaniem zadań wynikających z ustawy zmienianej w art. 5 i art. 42 stają się należnościami i zobowiązaniami ministra właściwego do spraw aktywów państwowych.

2. Minister właściwy do spraw aktywów państwowych staje się stroną umów zawartych w wykonaniu kompetencji Prezesa Rady Ministrów w ramach Funduszu Reprywatyzacji, o którym mowa w art. 56 ustawy zmienianej w art. 5, i Funduszu Inwestycji Kapitałowych, o którym mowa w art. 33a ustawy zmienianej w art. 42.

Art. 69. 1. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy należności i zobowiązania Prezesa Rady Ministrów powstałe w związku z wykonywaniem zadań wynikających z ustawy zmienianej w art. 50 i art. 55 stają się należnościami i zobowiązaniami ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych staje się stroną umów, o których mowa w art. 65 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 50 i art. 14 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 55, zawartych przez Prezesa Rady Ministrów z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

3. Porozumienia, o których mowa w art. 65 ust. 7 ustawy zmienianej w art. 50 i art. 14 ust. 10 ustawy zmienianej w art. 55, zawarte na podstawie dyspozycji Prezesa Rady Ministrów pozostają w mocy.

Art. 70. 1. Zespół Monitorujący do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej, powołany na podstawie art. 10b ustawy zmienianej w art. 18 w brzmieniu dotychczasowym, będący organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, staje się organem opiniodawczo-doradczym Ministra do spraw Równości, o którym mowa w art. 10a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 18, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Zespół, o którym mowa w ust. 1, działa do końca kadencji rozpoczętej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

3. W terminie 60 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy skład Zespołu, o którym mowa w ust. 1, Minister do spraw Równości uzupełni o brakujących w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy członków Zespołu. Minister do spraw Równości powoła nowych członków Zespołu na okres do końca kadencji rozpoczętej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 71. Znosi się Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania.

Art. 72. Sprawozdanie, o którym mowa w art. 23 ustawy zmienianej w art. 33, za rok 2023 opracowuje i przedkłada Radzie Ministrów Minister do spraw Równości, w terminie do dnia 30 września 2024 r. Sprawozdanie to opracowuje się w zakresie określonym w art. 23 ustawy zmienianej w art. 33 w brzmieniu dotychczasowym.

Art. 73. 1. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy pracownicy zatrudnieni w urzędzie obsługującym Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania oraz ministra do spraw zabezpieczenia społecznego realizujący do tego dnia zadania, które zostają przekazane niniejszą ustawą do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, stają się pracownikami zatrudnionymi w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

2. Dotychczasowy pracodawca jest obowiązany, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego przepisu, zawiadomić na piśmie osoby, o których mowa w ust. 1, o zmianach, jakie mają nastąpić w ich stosunkach pracy. Przepis art. 231 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy stosuje się odpowiednio.

3. Przepisu ust. 2 zdanie drugie nie stosuje się do urzędników służby cywilnej, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej.

Art. 74. 1. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy:

  1) zadania ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego związane z wykonywaniem programów wynikających z art. 8 pkt 6 ustawy zmienianej w art. 18 stają się zadaniami Ministra do spraw Równości;

  2) Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów staje się stroną umów zawartych w wykonaniu programów, o których mowa w pkt 1;

  3) należności i zobowiązania ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego wynikające z wykonywania programów, o których mowa w pkt 1, stają się należnościami i zobowiązaniami Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

2. W przypadku niezatwierdzenia do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy rozliczenia dotacji udzielonych w ramach programów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, za dysponenta części budżetowej właściwego do zatwierdzenia rozliczenia dotacji zgodnie z art. 152 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) uznaje się Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Art. 75. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy:

  1) należności i zobowiązania Prezesa Rady Ministrów oraz Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów powstałe w związku z wykonywaniem zadań wynikających z ustawy zmienianej w art. 51 i art. 55 stają się należnościami i zobowiązaniami ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

  2) minister właściwy do spraw wewnętrznych staje się stroną obowiązujących na dzień wejścia w życie niniejszej ustawy:

   a) umów i porozumień zawartych przez Prezesa Rady Ministrów oraz Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w związku z wykonywaniem zadań wynikających z ustawy zmienianej w art. 51,

   b) decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie ustawy zmienianej w art. 51,

   c) decyzji Prezesa Rady Ministrów, których stroną jest Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych, wydanych na podstawie przepisów ustaw innych niż określone w lit. a i b;

  3) w postępowaniach sądowych w sprawach umów, porozumień i decyzji, o których mowa w pkt 2, oraz takich umów, porozumień i decyzji, które przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy odpowiednio zostały wykonane, rozwiązane, uchylone lub wygasły, w których stroną jest lub mógłby być na podstawie przepisów dotychczasowych Prezes Rady Ministrów, prawa i obowiązki strony przejmuje minister właściwy do spraw wewnętrznych.

Art. 76. 1. Procedura sprzedaży oraz nieodpłatnego przekazania zlikwidowanych rezerw strategicznych zatwierdzona przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zgodnie z art. 28 ustawy zmienianej w art. 51, w brzmieniu dotychczasowym, zachowuje moc do dnia zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych nowej procedury zgodnie z art. 28 ustawy zmienianej w art. 51, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Procedura udostępniania rezerw strategicznych, o której mowa w art. 24 ustawy zmienianej w art. 51, zatwierdzona przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowuje moc do dnia zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych nowej procedury, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 77. 1. Sprawozdania finansowe Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych i związane z nimi informacje za rok 2023 nieprzekazane Prezesowi Rady Ministrów przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 51, w brzmieniu dotychczasowym, są przekazywane ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych po raz pierwszy przedstawia właściwej komisji sejmowej oraz właściwej komisji senackiej informację, o której mowa w art. 27c pkt 1 ustawy zmienianej w art. 51, za pierwsze półrocze 2024 r.

Art. 78. Prezes Rady Ministrów przekaże, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych dokumenty dotyczące Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych oraz rezerw strategicznych, z zachowaniem przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych oraz innych tajemnic prawnie chronionych.

Art. 79. 1. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zadania ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego związane z wykonywaniem programów wieloletnich ustanowionych na rzecz osób starszych na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stają się zadaniami Ministra do spraw Polityki Senioralnej.

2. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów staje się stroną umów zawartych przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w wykonaniu programów, o których mowa w ust. 1.

3. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy należności i zobowiązania ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego wynikające z wykonywania programów, o których mowa w ust. 1, stają się należnościami i zobowiązaniami Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

4. W przypadku niezatwierdzenia do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy rozliczenia dotacji udzielonych przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w ramach programów, o których mowa w ust. 1, za dysponenta części budżetowej właściwego do zatwierdzenia rozliczenia dotacji zgodnie z art. 152 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych uznaje się Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

5. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy organem administracji publicznej właściwym do prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach, o których mowa w art. 169 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dotyczących dotacji udzielonych przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w wykonaniu programów, o których mowa w ust. 1, staje się Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Art. 80. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze zarządzenia, przeznaczenie składników majątkowych będących przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy w posiadaniu urzędu obsługującego organ, który utracił zadania i kompetencje na podstawie niniejszej ustawy, przeznaczonych do realizacji zadań i kompetencji organu, który przejął te zadania i kompetencje na podstawie niniejszej ustawy.

Art. 81. 1. Członkowie Rady Polskiego Instytutu Ekonomicznego, którzy zostali powołani na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 46 w brzmieniu dotychczasowym, pełnią swoją funkcję do czasu powołania członków Rady Polskiego Instytutu Ekonomicznego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 46, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Roczne sprawozdanie finansowe Polskiego Instytutu Ekonomicznego za rok 2023 wraz z dotyczącym go sprawozdaniem z badania nieprzekazane Szefowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 46, w brzmieniu dotychczasowym, są przekazywane ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.

Art. 82. 1. Kadencja Zarządu Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości wygasa po upływie 14 dni od dnia wejścia w życie art. 47.

2. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego powołuje nowych członków Zarządu Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, w terminie 3 dni od dnia wygaśnięcia kadencji Zarządu Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, o której mowa w ust. 1.

Art. 83. 1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 33 ust. 21 ustawy zmienianej w art. 11 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 33 ust. 21 ustawy zmienianej w art. 11, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 36 miesięcy i mogą być zmieniane na podstawie przepisów upoważniających w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 29 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 42 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 29 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 42, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 84. Ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia*), z wyjątkiem:

  1) art. 65 ust. 2 i art. 73 ust. 2, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia;*)

  2) art. 47 i art. 82, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia*).

____________________
*) Uwaga od redakcji: ustawa została ogłoszona w dniu 5.06.2024 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60