Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2.05.2024 r. zmieniające ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2.05.2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2024 r. poz. 716

Na podstawie art. 122 ust. 1, art. 123 ust. 4, art. 125 ust. 6, art. 126 ust. 6, art. 129, art. 131 ust. 10, art. 132 ust. 5, art. 137, art. 138 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1542, 1598 i 1723) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1753, z 2023 r. poz. 1056 oraz z 2024 r. poz. 223) wprowadza się następujące zmiany:

  1) załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia;

  2) w załączniku nr 3 w części I:

   a) w tytule wyrazy "(papierosów, tytoniu)" zastępuje się wyrazami "(papierosów, tytoniu, cygar, cygaretek)",

   b) w akapicie pierwszym:

    - we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "(papierosów, tytoniu)" zastępuje się wyrazami "(papierosów, tytoniu, cygar, cygaretek)",

    - w pkt 5 wyrazy "(papierosów, tytoniu)" zastępuje się wyrazami "(papierosów, tytoniu, cygar, cygaretek)",

   c) w akapicie drugim w pkt 1 wyrazy "(papierosy i tytoń)" zastępuje się wyrazami "(papierosy, tytoń, cygara, cygaretki)";

  3) załączniki nr 4-7 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 3-6 do niniejszego rozporządzenia;

  4) w załączniku nr 8 w tabeli 1:

   a) w tytule po wyrazie "tytoń" dodaje się wyrazy " , cygara, cygaretki",

   b) po lp. 3 dodaje się lp. 3a w brzmieniu:

"3a

Cygara i cygaretki importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium kraju

0,15"

  5) załączniki nr 9-14 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 7-12 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Znaki akcyzy w postaci:

  1) banderol podatkowych według wzorów określonych w poz. III i IX załącznika nr 1 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem,

  2) banderol legalizacyjnych według wzorów określonych w poz. III załącznika nr 2 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem

- stosuje się od dnia 20 maja 2024 r.

§ 3. Do wniosków o wydanie banderol podatkowych albo sprzedaży banderol legalizacyjnych:

  1) opłaconych i niezakończonych wydaniem decyzji w sprawie wydania banderol podatkowych lub sprzedaży banderol legalizacyjnych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się kwoty określone w załączniku nr 9 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym;

  2) nieopłaconych i niezakończonych wydaniem decyzji w sprawie wydania banderol podatkowych lub sprzedaży banderol legalizacyjnych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się kwoty określone w załączniku nr 9 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.*)

______________________
*) Uwaga od redakcji: rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 10.05.2024 r.

Załącznik nr 1

Wzory banderol podatkowych na opakowania jednostkowe importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowanych na terytorium kraju wyrobów tytoniowych (papierosów, tytoniu, cygar, cygaretek), spirytusowych, winiarskich, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich
plik w formacie pdf

Załącznik nr 2

Wzory banderol legalizacyjnych na opakowania jednostkowe importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowanych na terytorium kraju wyrobów tytoniowych (papierosów, tytoniu, cygar, cygaretek), spirytusowych, winiarskich, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich
plik w formacie pdf

Załącznik nr 3

Sposoby nanoszenia banderol na opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych
plik w formacie pdf

Załącznik nr 4

Wniosek o wskazanie sposobu nanoszenia banderol na nietypowe opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych
plik w formacie pdf

Załącznik nr 5

Wniosek o zdjęcie banderol z opakowań jednostkowych wyrobów akcyzowych lub z wyrobów akcyzowych
plik w formacie pdf

Załącznik nr 6

Wstępne zapotrzebowanie na banderole podatkowe i legalizacyjne
plik w formacie pdf

Załącznik nr 7

Wysokość kwot wpłacanych na pokrycie kosztów wytworzenia banderol podatkowych

Tabela 1. Importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium kraju wyroby tytoniowe (papierosy, tytoń, cygara, cygaretki), susz tytoniowy oraz wyroby nowatorskie

Lp.

Wymiar banderoli w mm

Wysokość kwot wpłacanych na pokrycie kosztów wytworzenia banderol w arkuszach za 1000 szt. w zł

Wysokość kwot wpłacanych na pokrycie kosztów wytworzenia banderol pokrojonych za 1000 szt. w zł

1

32 x 16

15,26

16,93

Tabela 2. Importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium kraju wyroby spirytusowe

Lp.

Wymiar banderoli w mm

Wysokość kwot wpłacanych na pokrycie kosztów wytworzenia banderol w arkuszach za 1000 szt. w zł

Wysokość kwot wpłacanych na pokrycie kosztów wytworzenia banderol pokrojonych za 1000 szt. w zł

1

50 x 12

17,13

25,32

2

90 x 16

29,10

37,65

Tabela 3. Importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium kraju wyroby winiarskie - dla banderol samoprzylepnych

Lp.

Wymiar banderoli w mm

Wysokość kwot wpłacanych na pokrycie kosztów wytworzenia banderol w rolkach za 1000 szt. w zł

1

50 x 16

47,45

Tabela 4. Importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium kraju wyroby winiarskie - dla banderol bez warstwy samoprzylepnej

Lp.

Wymiar banderoli w mm

Wysokość kwot wpłacanych na pokrycie kosztów wytworzenia banderol w arkuszach za 1000 szt. w zł

Wysokość kwot wpłacanych na pokrycie kosztów wytworzenia banderol pokrojonych za 1000 szt. w zł

1

50 x 16

20,66

23,69

Tabela 5. Importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium kraju wyroby spirytusowe i winiarskie - w przypadku banderol umieszczanych na wieczkach opakowań jednostkowych (puszek)

Lp.

Wymiar banderoli w mm

Wysokość kwot wpłacanych na pokrycie kosztów wytworzenia banderol w sektorach za 1000 szt. w zł

1

45 x 21

67,12

Tabela 6. Importowany, nabywany wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowany na terytorium kraju płyn do papierosów elektronicznych - dla banderol samoprzylepnych

Lp. 

Wymiar banderoli w mm

Wysokość kwot wpłacanych na pokrycie kosztów wytworzenia banderol w rolkach za 1000 szt. w zł

1

32,5 x 12

45,45

Tabela 7. Importowany, nabywany wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowany na terytorium kraju płyn do papierosów elektronicznych oraz importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium kraju wyroby tytoniowe (cygara, cygaretki) - dla banderol bez warstwy samoprzylepnej

Lp.

Wymiar banderoli w mm

Wysokość kwot wpłacanych na pokrycie kosztów wytworzenia banderol pokrojonych za 1000 szt. w zł

1

32,5 x 12

23,47

Załącznik nr 8

Wysokość kosztów wytworzenia banderol legalizacyjnych

Tabela 1. Importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium kraju wyroby tytoniowe (papierosy, tytoń, cygara, cygaretki), susz tytoniowy oraz wyroby nowatorskie

Lp.

Wymiar banderoli w mm

Wysokość kosztów wytworzenia banderol w arkuszach za 1000 szt. w zł

Wysokość kosztów wytworzenia banderol pokrojonych za 1000 szt. w zł

1

32 x 16

19,06

21,15

Tabela 2. Importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium kraju wyroby spirytusowe

Lp.

Wymiar banderoli w mm

Wysokość kosztów wytworzenia banderol w arkuszach za 1000 szt. w zł

Wysokość kosztów wytworzenia banderol pokrojonych za 1000 szt. w zł

1

50 x 12

21,40

31,64

2

90 x 16

36,37

47,05

Tabela 3. Importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium kraju wyroby winiarskie - dla banderol samoprzylepnych

Lp.

Wymiar banderoli w mm

Wysokość kosztów wytworzenia banderol w rolkach za 1000 szt. w zł

1

50 x 16

59,31

Tabela 4. Importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium kraju wyroby winiarskie - dla banderol bez warstwy samoprzylepnej

Lp.

Wymiar banderoli w mm

Wysokość kosztów wytworzenia banderol w arkuszach za 1000 szt. w zł

Wysokość kosztów wytworzenia banderol pokrojonych za 1000 szt. w zł

1

50 x 16

25,81

29,60

Tabela 5. Importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium kraju wyroby spirytusowe i winiarskie - w przypadku banderol umieszczanych na wieczkach opakowań jednostkowych (puszek)

Lp.

Wymiar banderoli w mm

Wysokość kosztów wytworzenia banderol w sektorach za 1000 szt. w zł

1

45 x 21

83,89

Tabela 6. Importowany, nabywany wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowany na terytorium kraju płyn do papierosów elektronicznych - dla banderol samoprzylepnych 

Lp.

Wymiar banderoli w mm

Wysokość kosztów wytworzenia banderol w sektorach za 1000 szt. w zł

1

32,5 x 12

56,80

Tabela 7. Importowany, nabywany wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowany na terytorium kraju płyn do papierosów elektronicznych oraz importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium kraju wyroby tytoniowe (cygara, cygaretki) - dla banderol bez warstwy samoprzylepnej

Lp.

Wymiar banderoli w mm

Wysokość kosztów wytworzenia banderol w rolkach za 1000 szt. w zł

1

32,5 x 12

24,69

Załącznik nr 9

Wysokość należności z tytułu sprzedaży banderol legalizacyjnych na opakowania jednostkowe wyrobów tytoniowych (papierosów, tytoniu, cygar, cygaretek), spirytusowych, winiarskich, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich

Lp.

Rodzaj wyrobu w opakowaniu jednostkowym oraz rodzaj lub

pojemność tego opakowania

Należność za sprzedaż banderoli legalizacyjnej w zł

1

Papierosy we wszystkich opakowaniach1) - niezależnie od liczby

papierosów

1,30

2

Tytoń oraz susz tytoniowy we wszystkich opakowaniach2) -

niezależnie od gramatury

1,30

3

Cygara i cygaretki we wszystkich opakowaniach3)- niezależnie od liczby cygar i cygaretek

1,30

4

Wyroby spirytusowe w opakowaniu4) o pojemności do 0,2 l włącznie

1,30

5

Wyroby spirytusowe w opakowaniu4) o pojemności powyżej 0,2 l

1,30

6

Wyroby winiarskie w opakowaniu5) o pojemności do 0,5 l włącznie

1,30

7

Wyroby winiarskie w opakowaniu5) o pojemności powyżej 0,5 l

1,30

8

Wyroby spirytusowe lub winiarskie w puszkach

1,30

9

Płyn do papierosów elektronicznych6) - niezależnie od pojemności

5,00

10

Wyroby nowatorskie7) - niezależnie od gramatury

2,00

Objaśnienia:
1) Banderola legalizacyjna dotyczy także wszystkich (nietypowych) opakowań jednostkowych innych niż określone w załączniku nr 4 (rys. 1a-1d) do rozporządzenia.
2) Banderola legalizacyjna dotyczy także wszystkich (nietypowych) opakowań jednostkowych innych niż określone w załączniku nr 4 (rys. 2a-2c) do rozporządzenia.
3) Banderola legalizacyjna dotyczy także wszystkich (nietypowych) opakowań jednostkowych innych niż określone w załączniku nr 4 (rys. 3a-3d) do rozporządzenia.
4) Banderola legalizacyjna dotyczy także wszystkich (nietypowych) opakowań jednostkowych innych niż określone w załączniku nr 4 (rys. 4) do rozporządzenia.
5) Banderola legalizacyjna dotyczy także wszystkich (nietypowych) opakowań jednostkowych innych niż określone w załączniku nr 4 (rys. 5a-5d) do rozporządzenia.
6) Banderola legalizacyjna dotyczy także wszystkich (nietypowych) opakowań jednostkowych innych niż określone w załączniku nr 4 (rys. 7a-7d) do rozporządzenia.
7) Banderola legalizacyjna dotyczy także wszystkich (nietypowych) opakowań jednostkowych innych niż określone w załączniku nr 4 (rys. 8a i 8b) do rozporządzenia.

Załącznik nr 10

Wniosek o wydanie banderol podatkowych lub sprzedaż banderol legalizacyjnych oraz o wydanie upoważnienia do odbioru banderol
plik w formacie pdf

Załącznik nr 11

Upoważnienie do odbioru banderol podatkowych i legalizacyjnych wydawane w postaci papierowej
plik w formacie pdf

Załącznik nr 12

Upoważnienie do odbioru banderol podatkowych i legalizacyjnych wydawane w postaci elektronicznej
plik w formacie pdf

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60