Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Ustawa z dnia 16.01.2024 r. o szczególnych rozwiązaniach ...

Ustawa z dnia 16.01.2024 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024

 Dz. U. z 2024 r. poz. 123
2024.07.01 - bieżąca
 zmieniony przez
zmiany w:

Art. 1. W okresie od dnia wejścia niniejszego przepisu w życie do dnia 31 grudnia 2024 r. podstawę wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907), stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2016 r.

Art. 2. W okresie od dnia wejścia niniejszego przepisu w życie do dnia 31 grudnia 2024 r. podstawę ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2136), stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2020 r.

Art. 3. W roku 2024 średnie wynagrodzenie nauczycieli ustalone w sposób określony w art. 30 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984, 1234, 1586, 1672 i 2005) zwiększa się o 2,308%.

Art. 4. Przepisu art. 122 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) nie stosuje się do ustawy budżetowej na rok 2024 w odniesieniu do wydatków w ramach wspólnej polityki rolnej.

Art. 5. W roku 2024 środki z budżetu państwa przekazywane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w formie dotacji przeznacza się także na rekompensatę składek przekazywanych na rzecz otwartych funduszy emerytalnych, o ile nie znajdują pokrycia w zrealizowanych przychodach z tytułu prywatyzacji majątku Skarbu Państwa.

Art. 6. W roku 2024 przepisu art. 9 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2464 oraz z 2023 r. poz. 1720) nie stosuje się.

Art. 7. W roku 2024 przepisu art. 460 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, 1088, 1234, 1672, 1872 i 2005) nie stosuje się.

Art. 8. 1. W roku 2024 środki finansowe, o których mowa w art. 365 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, można przekazać uczelniom, o których mowa w art. 389 ust. 1 tej ustawy, w formie skarbowych papierów wartościowych.

Art. 9 - 31. (pominięto przez redakcję)

Art. 32. W ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2023 r. poz. 343) w art. 69h:

  1) w ust. 1 wyrazy "w latach 2019-2023" zastępuje się wyrazami "w latach 2019-2024";

  2) w ust. 11 wyrazy "W latach 2021-2023" zastępuje się wyrazami "W latach 2021-2024".

Art. 33. W ustawie z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 2692) po art. 29p dodaje się art. 29q w brzmieniu:

  "Art. 29q. W 2024 r. kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe nie jest waloryzowana.".

Art. 34. W ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 oraz z 2023 r. poz. 1586 i 2005) po art. 70u dodaje się art. 70v i art. 70w w brzmieniu:

  "Art. 70v. 1. W roku 2024 korekty dochodów za rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, o której mowa w art. 9c, nie dokonuje się w odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego, które spełniają łącznie następujące warunki:

   1) średnioroczny wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w latach 2020-2024 jest wyższy niż 20%;

   2) planowane na rok 2024 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych są wyższe o co najmniej 100% od dochodów z tych tytułów w roku 2020;

   3) wskaźnik dochodów podatkowych gminy, powiatu lub województwa, wyliczony na rok 2024, jest wyższy od 110% średniego wskaźnika dochodów podatkowych wyliczonego odpowiednio dla wszystkich gmin, powiatów lub województw na rok 2024.

  2. Do obliczenia wskaźników dochodów podatkowych, o których mowa w ust. 1 pkt 3, stosuje się odpowiednio przepisy:

   1) art. 20 ust. 2-5 - w przypadku gmin,

   2) art. 22 ust. 2-5 - w przypadku powiatów,

   3) art. 24 ust. 2-5 - w przypadku województw

  - z tym że do obliczenia przyjmuje się planowane na rok 2024 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych bez korekty, o której mowa w art. 9c.

  3. Do ustalenia na rok 2024 części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województw oraz części regionalnej subwencji ogólnej dla województw, a także wpłat do budżetu państwa, o których mowa w art. 29, art. 30 i art. 70a, przyjmuje się dochody jednostek samorządu terytorialnego planowane na rok 2024, z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, z uwzględnieniem korekty ustalonej w sposób określony w ust. 1.

  Art. 70w. 1. Część rozwojową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2024 ustala się w wysokości 3 231 000 tys. zł. Do podziału części rozwojowej subwencji ogólnej nie stosuje się art. 28a, z wyjątkiem ust. 6.

  2. Kwota części rozwojowej subwencji ogólnej wymieniona w ust. 1 podlega podziałowi na części przysługujące:

   1) gminom,

   2) powiatom,

   3) województwom

  - proporcjonalnie do wysokości udziału kwoty dochodów planowanych na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych gmin, powiatów i województw w łącznej kwocie dochodów wszystkich jednostek samorządu terytorialnego z tego tytułu, przy czym do obliczeń przyjmuje się planowane na rok 2024 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalone z uwzględnieniem korekty, o której mowa w art. 9c.

  3. Z kwoty części rozwojowej subwencji ogólnej przysługującej gminom wydziela się, stanowiącą 60%, kwotę podstawową, którą rozdziela się między gminy w sposób określony w art. 28a ust. 6, oraz, stanowiącą 40%, kwotę, którą rozdziela się w sposób określony w ust. 4.

  4. Kwotę stanowiącą 40% części rozwojowej subwencji ogólnej dla gmin rozdziela się między wszystkie gminy proporcjonalnie do udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2021 r. od podatników zamieszkałych na obszarze gminy, w ogólnej kwocie należnego podatku osób fizycznych za 2021 r. Do obliczeń przyjmuje się dane o podatku należnym zawarte w złożonych za 2021 r. zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonanym przez płatników, według stanu na dzień 30 czerwca 2022 r.

  5. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio do ustalenia części rozwojowej subwencji ogólnej dla powiatów i województw na 2024 r., z tym że kwota podstawowa dla:

   1) powiatu - nie może być mniejsza niż 0,10% i większa niż 0,95% kwoty podstawowej dla wszystkich powiatów;

   2) województwa - nie może być mniejsza niż 3% i większa niż 10% kwoty podstawowej dla wszystkich województw.".

Art. 35. W ustawie z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 21 i 1720) w art. 3 w ust. 8a wyrazy "W 2023 r." zastępuje się wyrazami "W latach 2023 i 2024".

Art. 36. W ustawie z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1400 i 2005) w art. 110 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

  "7) w 2024 r. - 4190 mln zł;".

Art. 37. W ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2023 r. poz. 904 i 1586) w art. 27 w ust. 1:

  1) we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "1.373,35 mln zł" zastępuje się wyrazami "1.407,25 mln zł";

  2) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

   "6) 2024 r. - 161,00 mln zł;".

Art. 38. W ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245, z późn. zm.) w art. 137 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

  "6) w 2024 r. - 358 mln zł;".

Art. 39. W ustawie z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2170 oraz z 2022 r. poz. 2666) w art. 17:

  1) w ust. 1:

   a) we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "1.249,345 mln zł" zastępuje się wyrazami "1.315,384 mln zł",

   b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

    "6) 2024 r. - 199,117 mln zł, w tym na realizację zadań:

   a) państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących - 172,430 mln zł,

   b) państwowej służby geologicznej, o których mowa w przepisach ustawy zmienianej w art. 1 - 26,687 mln zł;";

  2) w ust. 2 po wyrazach "w ust. 1" dodaje się wyrazy "pkt 1-5 i 7-10";

  3) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

   "2a. W roku 2024 minister właściwy do spraw gospodarki wodnej monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1 pkt 6 lit. a, na realizację zadań służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących oraz wdraża mechanizm korygujący, o którym mowa w ust. 4.

   2b. W roku 2024 minister właściwy do spraw środowiska monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1 pkt 6 lit. b, na realizację zadań państwowej służby geologicznej, oraz wdraża mechanizm korygujący, o którym mowa w ust. 5.";

  4) w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach "w ust. 1" dodaje się wyrazy "pkt 1-5 i 7-10";

  5) dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

   "4. W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczenia przyjętego na rok budżetowy 2024 maksymalnego limitu wydatków określonego w ust. 1 pkt 6 lit. a na realizację zadań państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących oraz w przypadku gdy część planowanych wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 6 lit. a, na realizację tych zadań, przypadająca proporcjonalnie na okres od początku roku kalendarzowego do końca danego kwartału została przekroczona:

    1) po pierwszym kwartale - co najmniej o 20%,

    2) po dwóch kwartałach - co najmniej o 15%,

    3) po trzech kwartałach - co najmniej o 10%

   - minister właściwy do spraw gospodarki wodnej stosuje mechanizm korygujący polegający na obniżeniu kosztów realizacji tych zadań.

   5. W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczenia przyjętego na rok budżetowy 2024 maksymalnego limitu wydatków określonego w ust. 1 pkt 6 lit. b na realizację zadań państwowej służby geologicznej oraz w przypadku gdy część planowanych wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 6 lit. b, na realizację tych zadań, przypadająca proporcjonalnie na okres od początku roku kalendarzowego do końca danego kwartału została przekroczona:

    1) po pierwszym kwartale - co najmniej o 20%,

    2) po dwóch kwartałach - co najmniej o 15%,

    3) po trzech kwartałach - co najmniej o 10%

   - minister właściwy do spraw środowiska stosuje mechanizm korygujący polegający na obniżeniu kosztów realizacji tych zadań.".

Art. 40. W ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 759 i 2760) w art. 15 wyrazy "do dnia 31 grudnia 2023 r." zastępuje się wyrazami "do dnia 31 grudnia 2024 r.".

Art. 41. W ustawie z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1672) w art. 20 w ust. 1 wyrazy "496.200 tys. zł" zastępuje się wyrazami "645.060 tys. zł".

Art. 42. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2024 r., z wyjątkiem art. 1 i art. 2, które wchodzą w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia*).

______________________
*) Uwaga od redakcji: ustawa została ogłoszona w dniu 1.02.2024 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60