Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Uwaga: Do 28 lutego - przekazanie ubezpieczonym rocznych informacji o składkach przekazanych do ZUS za 2023 r. Uwaga: Do 29 lutego - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów
Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29.12.2023 r. zmieniające ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29.12.2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2024 r. poz. 13

Na podstawie art. 99 ust. 13b oraz art. 109 ust. 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 1570, 1598 i 1852) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1988, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w § 6 w pkt 4 w lit. a uchyla się tiret czwarte;

  2) w § 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

   "1) "W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego lub wpłacenia go w niepełnej wysokości niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego również na członka grupy VAT.";";

  3) w § 10:

   a) w ust. 1:

    - w pkt 1 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazie "obowiązek" dodaje się wyrazy "lub możliwość",

    - w pkt 7 lit. b otrzymuje brzmienie:

     "b) dostawy towarów oraz świadczenia usług dokumentowanych fakturą wystawioną przez podatnika zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy, w podziale na stawki podatku, z wyłączeniem faktur wystawianych zgodnie z tym przepisem, ujętych w ewidencji zgodnie z pkt 8 i pkt 9 lit. a,",

    - w pkt 8 wyraz "dokumentów" zastępuje się wyrazem "dowodów",

    - w pkt 9 lit. a otrzymuje brzmienie:

     "a) wynikające z faktur dokumentujących przejazd autostradą płatną lub przewóz osób na dowolną odległość: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami, wystawianych w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do świadczenia tych usług, pod warunkiem że nie zostały ujęte w ewidencji zgodnie z pkt 8,",

   b) w ust. 2 w pkt 1:

    - wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

     "dotyczące faktur dokumentujących dokonanie przez podatnika czynności podlegających opodatkowaniu, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i pkt 7 lit. a i b, oraz faktur lub innych dowodów związanych z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu, o których mowa w ust. 1 pkt 3-5 i pkt 7 lit. c-e:",

    - lit. c-e otrzymują brzmienie:

     "c) numer odpowiednio faktury lub innego dowodu albo faktury korygującej,

     d) datę wystawienia odpowiednio faktury lub innego dowodu albo faktury korygującej,

     e) datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury, a w przypadku, o którym mowa w art. 106e ust. 1a ustawy, datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury,",

    - w lit. f średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. g w brzmieniu:

     "g) numer identyfikujący fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur;",

   c) w ust. 5 w pkt 1 wyraz "dokument" zastępuje się wyrazem "dowód"; 

  4) w § 11:

   a) w ust. 3:

    - wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

     "Poza danymi, o których mowa w ust. 1, ewidencja zawiera dane dotyczące:", 

    - w pkt 1:

     - - we wprowadzeniu do wyliczenia wyraz "dokumentów" zastępuje się wyrazem "dowodów",

     - - lit. b otrzymuje brzmienie:

      "b) dokumentujących dostawę towarów oraz świadczenie usług, dla których zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy podatnikiem jest nabywca towarów lub usług, a podatek należny z tego tytułu stanowi u podatnika podatek naliczony,",

    - w pkt 2 wyrazy "faktur, o których mowa w art. 116 ust. 2 ustawy" zastępuje się wyrazami "faktur VAT RR potwierdzających nabycie produktów rolnych lub usług rolniczych i faktur VAT RR KOREKTA",

    - w pkt 5 wyraz "dokumentów" zastępuje się wyrazem "dowodów",

   b) w ust. 4:

    - wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

     "Dane dotyczące faktur lub innych dowodów, o których mowa w ust. 3 pkt 1, oraz faktur, o których mowa w ust. 3 pkt 5, obejmują:",

    - pkt 3-5 otrzymują brzmienie:

     "3) numer faktury lub innego dowodu;

     4) datę wystawienia faktury lub innego dowodu;

     5) datę otrzymania faktury lub innego dowodu.",

   c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

    "4a. Dane dotyczące faktur, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 5, mogą obejmować numer identyfikujący fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur.",

   d) w ust. 5:

    - wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

     "Dane dotyczące faktur, o których mowa w ust. 3 pkt 2, obejmują:",

    - pkt 1 otrzymuje brzmienie:

     "1) numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL dostawcy lub usługodawcy, a w przypadku faktury wystawionej przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur - numer identyfikacji podatkowej dostawcy lub usługodawcy;",

   e) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

    "5a. Dane dotyczące faktur, o których mowa w ust. 3 pkt 2, mogą obejmować numer identyfikujący w Krajowym Systemie e-Faktur fakturę VAT RR potwierdzającą nabycie produktów rolnych lub usług rolniczych i fakturę VAT RR KOREKTA, wystawione przy użyciu tego systemu.",

   f) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

    "7. Dane dotyczące dowodów, o których mowa w ust. 3 pkt 5, obejmują:

     1) numer dowodu;

     2) datę dowodu;

     3) imię i nazwisko lub nazwę dostawcy lub usługodawcy.",

   g) w ust. 8:

    - we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy " , o której mowa w ust. 1,", 

    - pkt 1 otrzymuje brzmienie:

     "1) "VAT RR" - faktura VAT RR potwierdzająca nabycie produktów rolnych lub usług rolniczych i faktura VAT RR KOREKTA;",

   h) w ust. 9 wyrazy "art. 86 ust. 19a ustawy" zastępuje się wyrazami "art. 86 ust. 19aa ustawy";

  5) po § 11b dodaje się § 11c w brzmieniu:

   "§ 11c. W okresie od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. ewidencja może nie zawierać numeru identyfikującego fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur wykazywanego zgodnie z § 10 ust. 2 pkt 1 lit. g.";

  6) w załączniku do rozporządzenia:

   a) w części I w pkt 6.1 uchyla się tiret czwarte,

   b) w części II:

    - w pkt 13 zdanie pierwsze i drugie otrzymują brzmienie:

     "Podatnicy ujmują w ewidencji faktury i inne dokumenty lub dowody według daty powstania obowiązku podatkowego. W przypadku zdarzeń wykazywanych w ewidencji na podstawie dowodów zbiorczych podatnicy ujmują je według daty ostatniego zdarzenia objętego tym dowodem.",

    - dodaje się pkt 14 w brzmieniu:

     "14. Numer identyfikujący fakturę, fakturę VAT RR potwierdzającą nabycie produktów rolnych lub usług rolniczych i fakturę VAT RR KOREKTA, w Krajowym Systemie e-Faktur, jest wykazywany w ewidencji, o ile został on nadany i nastąpiło to do dnia przesłania ewidencji.".

§ 2. Do dnia 31 grudnia 2024 r. do paragonów fiskalnych uznanych za faktury wystawione zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług stosuje się przepis § 10 ust. 1 pkt 7 lit. b rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym.

§ 3. W przypadku faktury korygującej wystawionej przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmniejszenie podatku naliczonego może być wykazane w ewidencji zgodnie z § 11 ust. 9 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym.

§ 4. Do rozliczeń za styczeń 2024 r. stosuje się przepis § 10 ust. 2 pkt 1 lit. e rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym.

§ 5. Do rozliczeń za okresy rozliczeniowe przypadające przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2024 r., z wyjątkiem § 1 pkt 3 lit. b tiret drugie w zakresie § 10 ust. 2 pkt 1 lit. e i § 4, które wchodzą w życie z dniem 1 lutego 2024 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60