Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Ustawa z dnia 7.12.2023 r. o zmianie ustaw ...

Ustawa z dnia 7.12.2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2023 r. poz. 2760

Art. 1. W ustawie z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1704 i 1785) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w tytule w określeniu przedmiotu ustawy po wyrazach "w 2023 roku" dodaje się wyrazy "oraz w 2024 roku";

  2) w art. 3:

   a) w ust. 1:

    - we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach "na 2023 r." dodaje się wyrazy "i na 2024 r.",

    - w części wspólnej po wyrazach "w 2023 r." dodaje się wyrazy "oraz w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.",

   b) w ust. 2 po wyrazach "w 2023 r." dodaje się wyrazy "oraz w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.",

   c) dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

    "3. Limity zużycia energii elektrycznej stosowane w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. wynoszą 50% limitów określonych w ust. 1.

    4. Przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w ust. 1, posiadające zatwierdzoną taryfę na 2023 r., do dnia wprowadzenia do stosowania taryfy na 2024 r., stosuje w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. ceny, o których mowa w ust. 1.";

  3) w art. 4:

   a) w ust. 1 po wyrazach "w 2023 r." dodaje się wyrazy "oraz w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.",

   b) w ust. 2:

    - we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach "obejmującą 2023 r." dodaje się wyrazy "lub okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.",

    - w części wspólnej po wyrazach "w 2023 r." dodaje się wyrazy "oraz w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.",

   c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

    "3. Przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w ust. 1 lub 2, w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi w 2023 r. oraz w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. stosuje ceny energii elektrycznej, o których mowa w ust. 2.",

   d) dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

    "4. Limity zużycia energii elektrycznej stosowane w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. wynoszą 50% limitów określonych w ust. 2.

    5. Przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w ust. 1 lub 2, do dnia wprowadzenia do stosowania taryfy na 2024 r. oraz w okresie jej stosowania, stosuje w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. ceny, o których mowa w ust. 2.";

  4) w art. 5:

   a) w ust. 1:

    - we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach "31 grudnia 2023 r." dodaje się wyrazy "oraz na okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.",

    - w części wspólnej po wyrazach "w 2023 r." dodaje się wyrazy "oraz w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.",

   b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

    "2. Przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w ust. 1, przedkłada Prezesowi URE do zatwierdzenia taryfę na okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., do dnia 14 listopada 2022 r.",

   c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

    "2a. Przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w ust. 1, przedkłada Prezesowi URE do zatwierdzenia taryfę na okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., do dnia 12 stycznia 2024 r.",

   d) dodaje się ust. 4-6 w brzmieniu:

    "4. Przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w ust. 1, do dnia wprowadzenia do stosowania taryfy na 2024 r., stosuje w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. ceny, o których mowa w ust. 1.

    5. Limity zużycia energii elektrycznej stosowane w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. wynoszą 50% limitów określonych w ust. 1.

    6. Przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w ust. 1, po dniu 30 czerwca 2024 r. nie stosuje wobec odbiorców uprawnionych taryfy zatwierdzonej na 2024 r.";

  5) w art. 6:

   a) w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach "w 2023 r." dodaje się wyrazy "oraz w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.",

   b) w ust. 2 po wyrazach "stosuje się" dodaje się wyrazy "w 2023 r. oraz w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.",

   c) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

    "3. Limity zużycia energii elektrycznej stosowane w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. wynoszą 50% limitów określonych w ust. 1.";

  6) w art. 7:

   a) w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach "o ile są one niższe, niż te dla roku 2023" dodaje się wyrazy " , a w taryfie na 2024 r. uwzględnia również stawki opłat za świadczenie usług dystrybucji uwzględnione w taryfie dla usług dystrybucji energii elektrycznej na rok 2022 do stosowania w rozliczeniach z odbiorcą uprawnionym w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r., o ile są one niższe, niż te dla roku 2024",

   b) w ust. 2 w pkt 2 wyrazy "art. 3 ust. 1, art. 4 ust. 1, art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 1" zastępuje się wyrazami "art. 3-6",

   c) w ust. 3 wyrazy "art. 3 ust. 1, art. 4 ust. 1, art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 1" zastępuje się wyrazami "art. 3-6",

   d) dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

    "4. Limity zużycia energii elektrycznej stosowane w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. wynoszą 50% limitów określonych w ust. 1.

    5. Przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w ust. 1, posiadające zatwierdzoną taryfę na 2023 r., do dnia wprowadzenia do stosowania taryfy na 2024 r., stosuje w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. stawki opłat, o których mowa w ust. 1, o ile są one niższe, niż te dla roku 2023.";

  7) po art. 7 dodaje się art. 7a w brzmieniu:

   "Art. 7a. W przypadku gdy cena energii elektrycznej wynikająca z taryfy lub umowy sprzedaży energii elektrycznej, o której mowa w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku oraz w 2024 roku (Dz. U. poz. 2243, z późn. zm.) zawartej z odbiorcą uprawnionym jest niższa niż cena energii, o której mowa w art. 3-6, podmiot uprawniony stosuje w rozliczeniach z odbiorcą uprawnionym tę niższą cenę.";

  8) w art. 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   "1. W przypadku gdy przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w art. 4 ust. 1, art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 1, zawarło z odbiorcą uprawnionym umowę z gwarancją stałej ceny obejmującą cały albo część 2023 r., w 2023 r. przepisów art. 4 ust. 1, art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 1 nie stosuje się w okresie objętym umową z gwarancją stałej ceny.";

  9) art. 8b otrzymuje brzmienie:

   "Art. 8b. 1. Ceny, o których mowa w art. 3-6, stanowią jedyną składową opłat, jakie przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w tych przepisach, może stosować w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi.

   2. Przedsiębiorstwa energetyczne stosujące w umowach z gwarancją stałej ceny stawki opłat inne niż cena energii elektrycznej, stosują w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. te stawki opłat w wysokości nie wyższej niż:

    1) stosowane w rozliczeniach z danym odbiorcą uprawnionym na dzień 16 sierpnia 2023 r., albo

    2) średnia stawka opłat stosowana przez podmiot uprawniony w tego samego rodzaju umowach z gwarancją stałej ceny zawartych z odbiorcami uprawnionymi na dzień 16 sierpnia 2023 r. - w przypadku, gdy umowa została zawarta po dniu 16 sierpnia 2023 r.

   3. Miesięczna stawka opłat, o których mowa w ust. 2, nie może być wyższa niż 3,5% średniej ceny energii elektrycznej wynikającej z taryf zatwierdzonych na 2024 r. przez Prezesa URE dla sprzedawców z urzędu opublikowanej przez Prezesa URE zgodnie z art. 10 ust. 1. W przypadku braku opublikowania przez Prezesa URE ceny, o której mowa w zdaniu pierwszym, miesięczna stawka opłat, o której mowa w ust. 2, nie może być wyższa niż 2% średniej ceny energii elektrycznej wynikającej z taryf zatwierdzonych na 2023 r. przez Prezesa URE dla sprzedawców z urzędu opublikowanej przez Prezesa URE zgodnie z art. 10 ust. 1.

   4. Z tytułu stosowania stawek opłat, o których mowa w ust. 2, rekompensata nie przysługuje.";

  10) w art. 9:

   a) w ust. 1 w zdaniu pierwszym wyrazy "limitu zużycia energii elektrycznej wynoszącego maksymalnie 4 MWh albo 3,6 MWh" zastępuje się wyrazami "wyższego limitu zużycia energii elektrycznej",

   b) ust. 13 otrzymuje brzmienie:

    "13. W celu objęcia wyższymi limitami zużycia, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa się:

     1) na 2023 r. - nie później niż do dnia 30 czerwca 2023 r.;

     2) na 2024 r. - nie później niż do dnia 31 marca 2024 r.",

   c) po ust. 14 dodaje się ust. 14a w brzmieniu:

    "14a. Odbiorcy uprawnieni, którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, posiadali status odbiorcy uprawnionego do wyższego limitu na dzień 31 grudnia 2023 r. i spełniali warunki uznania za odbiorców uprawnionych do wyższego limitu zużycia na dzień 1 stycznia 2024 r., nie są obowiązani do składania nowych oświadczeń na 2024 r.",

   d) ust. 15-17 otrzymują brzmienie:

    "15. W przypadku zmiany w 2023 r. lub w 2024 r. odbiorcy uprawnionego pobierającego energię elektryczną z punktu poboru energii, przy obliczaniu limitów zużycia energii elektrycznej, o których mowa w art. 3-7, uwzględnia się całkowite zużycie energii elektrycznej w tym punkcie poboru energii, odpowiednio w 2023 r. lub 2024 r.

    16. W przypadku rozpoczęcia korzystania przez odbiorcę uprawnionego z nowego punktu poboru energii w 2023 r. lub w 2024 r. przy obliczaniu limitów zużycia energii elektrycznej, o których mowa w art. 3-7, uwzględnia się proporcjonalnie liczbę dni wykorzystywania tego punktu poboru, odpowiednio w 2023 r. lub 2024 r.

    17. W przypadku skorzystania w 2023 r. lub w 2024 r. przez odbiorcę uprawnionego z prawa wyboru sprzedawcy energii elektrycznej, o którym mowa w art. 4j ustawy - Prawo energetyczne, przy obliczaniu limitów zużycia energii elektrycznej, o których mowa w art. 3-7, uwzględnia się całkowite zużycie energii elektrycznej w punkcie poboru energii, odpowiednio w 2023 r. lub 2024 r.",

   e) w ust. 18 wyrazy "o zużyciu energii w 2023 r." zastępuje się wyrazami "o zużyciu energii, odpowiednio w 2023 r. albo 2024 r.",

   f) ust. 19 otrzymuje brzmienie:

    "19. Utrata warunków pozwalających na uznanie odbiorcy za uprawnionego do stosowania wobec niego wyższego limitu zużycia energii elektrycznej w trakcie 2023 r. lub 2024 r., nie wpływa na uprawnienie do zużycia energii elektrycznej według takiego wyższego limitu odpowiednio w 2023 r. lub 2024 r., po cenach, o których mowa w art. 3-7.",

   g) w ust. 20 po wyrazach "2023 r." dodaje się wyrazy "lub 2024 r.",

   h) ust. 21 i 22 otrzymują brzmienie:

    "21. W przypadku odbiorców uprawnionych, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, art. 4 ust. 2 pkt 1-4, art. 5 ust. 1 pkt 1-4, art. 6 ust. 1 pkt 1-4 oraz art. 7 ust. 1 pkt 1-4, którzy spełnili przesłanki, o których mowa w tych przepisach, w trakcie 2023 r. albo 2024 r. oraz złożyli oświadczenie, o którym mowa w ust. 20, w terminie, limit zużycia energii elektrycznej, o którym mowa w ust. 1, stosuje się proporcjonalnie do liczby miesięcy, odpowiednio w 2023 r. lub w 2024 r., rozpoczynając od miesiąca, w którym w spełnione zostały te przesłanki.

    22. W przypadku odbiorców uprawnionych, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, art. 4 ust. 2 pkt 1-4, art. 5 ust. 1 pkt 1-4, art. 6 ust. 1 pkt 1-4 oraz art. 7 ust. 1 pkt 1-4, którzy spełnili przesłanki, o których mowa w tych przepisach, w trakcie 2023 r. albo 2024 r. oraz nie złożyli oświadczenia, o którym mowa w ust. 20, w terminie, limit zużycia energii elektrycznej, o którym mowa w ust. 1, stosuje się proporcjonalnie do liczby miesięcy, odpowiednio w 2023 r. lub w 2024 r., rozpoczynając od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie.";

  11) w art. 9a w ust. 1 po wyrazach "maksymalnie 3 MWh" dodaje się wyrazy "w 2023 r. lub 1,5 MWh w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.";

  12) w art. 10:

   a) w ust. 1 w pkt 2 na końcu kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

    "3) na 2024 r. w terminie do dnia 10 stycznia 2024 r.",

   b) w ust. 2 wyrazy "na 2022 r. i 2023 r." zastępuje się wyrazami "na 2022 r., 2023 r. i 2024 r.";

  13) w art. 12 w ust. 1 po wyrazach "z tytułu stosowania" dodaje się wyrazy "w 2023 r.";

  14) po art. 12 dodaje się art. 12a w brzmieniu:

   "Art. 12a. 1. Podmiotom uprawnionym za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. przysługuje rekompensata z tytułu stosowania w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi cen energii elektrycznej, o których mowa w art. 3 ust. 1, art. 4 ust. 2, art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 1, lub stawki opłat, o których mowa w art. 7 ust. 1.

   2. Dla podmiotu uprawnionego, o którym mowa w art. 3 ust. 1, rekompensatę stanowi iloczyn energii elektrycznej zużytej w punkcie poboru energii, do maksymalnego limitu, o którym mowa w art. 3 ust. 3, i różnicy między ceną energii elektrycznej wynikającą z taryfy dla energii elektrycznej zatwierdzonej przez Prezesa URE na 2024 r. a cenami energii elektrycznej, o których mowa w art. 3 ust. 1.

   3. Dla podmiotu uprawnionego, o którym mowa w art. 4 ust. 1, rekompensatę stanowi iloczyn energii elektrycznej zużytej w punkcie poboru energii, do maksymalnego limitu, o którym mowa w art. 4 ust. 4, i różnicy między ceną energii elektrycznej wynikającą z taryfy dla energii elektrycznej zatwierdzonej przez Prezesa URE na 2024 r., a ceną energii elektrycznej, o której mowa w art. 4 ust. 2.

   4. Dla podmiotu uprawnionego, o którym mowa w art. 5 ust. 1, rekompensatę stanowi iloczyn energii elektrycznej zużytej w punkcie poboru energii, do maksymalnego limitu, o którym mowa w art. 5 ust. 5, i różnicy między ceną energii elektrycznej wynikającą z taryfy zatwierdzonej przez Prezesa URE na 2024 r. a ceną energii elektrycznej, o której mowa w art. 5 ust. 1.

   5. Dla podmiotu uprawnionego, o którym mowa w art. 6 ust. 1, rekompensatę stanowi iloczyn energii elektrycznej zużytej w punkcie poboru energii, zgodnie z art. 6 ust. 3, do maksymalnego limitu, o którym mowa w art. 6 ust. 3, i różnicy między średnią ceną energii elektrycznej wynikającą z taryf zatwierdzonych na 2024 r. przez Prezesa URE dla sprzedawców z urzędu a średnią ceną energii elektrycznej, o której mowa odpowiednio w art. 6 ust. 1 albo 2.

   6. Dla podmiotów uprawnionych, o których mowa w art. 3-5, tymczasowa rekompensata wypłacana w okresie do dnia zatwierdzenia przez Prezesa URE taryfy, o której mowa odpowiednio w ust. 2, 3 i 4, obliczana jest na podstawie różnicy między 60% ceny energii elektrycznej dla danej grupy taryfowej wynikającej z dotychczasowej taryfy, a cenami energii elektrycznej, o których mowa odpowiednio w art. 3 ust. 1, art. 4 ust. 2 albo art. 5 ust. 1.

   7. Dla podmiotów uprawnionych, o których mowa w art. 6 ust. 1, rekompensata wypłacana w okresie do dnia opublikowania przez Prezesa URE zgodnie z art. 10 ust. 1 średniej ceny energii elektrycznej wynikającej z taryf zatwierdzonych na 2024 r. dla sprzedawców z urzędu, obliczana jest na podstawie różnicy między 60% średniej ceny energii elektrycznej wynikającej z taryf zatwierdzonych na 2023 r. przez Prezesa URE dla sprzedawców z urzędu a cenami energii elektrycznej, o których mowa odpowiednio w art. 6 ust. 1 albo 2.

   8. Różnica między kwotami rekompensat ustalonymi zgodnie z ust. 2, 3, 4 lub 5 a faktycznie wypłaconymi kwotami tymczasowej rekompensaty ustalonymi zgodnie z ust. 6 lub 7 rozliczana jest w ramach wniosku o wypłatę rekompensaty, składanego na podstawie art. 18 ust. 1, odpowiednio po zatwierdzeniu taryfy albo opublikowaniu przez Prezesa URE zgodnie z art. 10 ust. 1 średniej ceny energii elektrycznej wynikającej z taryf zatwierdzonych na 2024 r. dla sprzedawców z urzędu.

   9. Dla podmiotu uprawnionego, o którym mowa w art. 7 ust. 1, rekompensatę do maksymalnego limitu, o którym mowa w art. 7 ust. 4, stanowi różnica między wysokością opłat naliczonych za usługi dystrybucji energii elektrycznej wynikających ze stawek opłat taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej na 2024 r. a wysokością opłat naliczonych za usługi dystrybucji energii elektrycznej, o których mowa w art. 7 ust. 1.

   10. Dla podmiotu uprawnionego, który zawarł z odbiorcą uprawnionym umowę z gwarancją stałej ceny, rekompensatę stanowi różnica między wysokością ceny energii elektrycznej wynikającej z zawartej z odbiorcą uprawnionym umowy z gwarancją stałej ceny w zł/MWh nie wyższej niż:

    1) cena stosowana w rozliczeniach z tym odbiorcą na dzień 16 sierpnia 2023 r., albo

    2) średnia cena energii elektrycznej dla umów z gwarancją stałej ceny stosowana przez podmiot uprawniony w umowach tego samego rodzaju zawartych z odbiorcami uprawnionymi na dzień 16 sierpnia 2023 r. - w przypadku, gdy umowa została zawarta po dniu 16 sierpnia 2023 r.

   - a cenami energii elektrycznej, o których mowa odpowiednio w art. 3-6.

   11. Cena energii elektrycznej, o której mowa w ust. 10 pkt 1 lub 2, nie może być wyższa niż średnia cena energii elektrycznej wynikająca z taryf zatwierdzonych na 2024 r. przez Prezesa URE dla sprzedawców z urzędu opublikowanej przez Prezesa URE zgodnie z art. 10 ust. 1. W przypadku braku opublikowania przez Prezesa URE ceny, o której mowa w zdaniu pierwszym, cena energii elektrycznej, o której mowa w ust. 10 pkt 1 lub 2, nie może być wyższa niż 60% średniej ceny energii elektrycznej wynikającej z taryf zatwierdzonych na 2023 r. przez Prezesa URE dla sprzedawców z urzędu opublikowanej przez Prezesa URE zgodnie z art. 10 ust. 1.

   12. W przypadku gdy cena energii elektrycznej w kolejnej zatwierdzonej taryfie jest niższa niż w taryfie dotychczas obowiązującej, do ustalenia wysokości rekompensat, o których mowa w ust. 2-4, jako cenę energii elektrycznej wynikającą z taryfy zatwierdzonej przez Prezesa URE na 2024 r., przyjmuje się - od dnia zakończenia obowiązywania dotychczasowej taryfy - cenę z kolejnej zatwierdzonej taryfy.

   13. W przypadku, o którym mowa w art. 7a, rekompensata nie przysługuje."; 

  15) w art. 13:

   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    "1. Rekompensata, o której mowa w art. 12 ust. 1 oraz art. 12a ust. 1, przysługuje za każdy miesiąc kalendarzowy od dnia rozpoczęcia stosowania przez podmiot uprawniony w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi odpowiednio cen energii elektrycznej, o których mowa w art. 3-6, albo stawek opłat, o których mowa w art. 7.",

   b) w ust. 2 wyrazy "art. 3 ust. 1, art. 4 ust. 1, art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 1, albo stawki opłat, o których mowa w art. 7 ust. 1" zastępuje się wyrazami "art. 3-6, albo stawki opłat, o których mowa w art. 7",

   c) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

    "5. W każdym przypadku braku danych dobowych, gdy odczyt układu pomiarowego nastąpi po dniu 31 grudnia 2023 r., do ustalenia ilości zużytej energii w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia najbliższego odczytu układu pomiarowego stosuje się proporcję liczby dni w tym okresie do liczby dni od ostatniego odczytu w 2023 r.";

  16) w art. 16 w ust. 2 po wyrazach "art. 12" dodaje się wyrazy "i art. 12a";

  17) w art. 17:

   a) w ust. 1-3 po wyrazach "art. 12 ust. 1" dodaje się wyrazy "i art. 12a ust. 1",

   b) w ust. 5:

    - po wyrazach "w 2023 roku" dodaje się wyrazy "oraz w 2024 roku",

    - wyrazy "art. 3 ust. 1, art. 4 ust. 1, art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 1 lub art. 7 ust. 1" zastępuje się wyrazami "art. 3, art. 4, art. 5, art. 6 lub art. 7";

  18) w art. 18:

   a) w ust. 1 w zdaniu pierwszym po wyrazach "okresie rozliczeniowym" dodaje się wyrazy " , z wyjątkiem wniosku o wypłatę rekompensaty za styczeń 2024 r., który składa się w terminie do dnia 15 marca 2024 r., nie wcześniej jednak niż do dnia 15 lutego 2024 r.",

   b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

    "1a. W przypadkach, o których mowa w art. 12a ust. 6 i 7, we wniosku o wypłatę rekompensaty składanym odpowiednio po zatwierdzeniu taryfy albo opublikowaniu przez Prezesa URE zgodnie z art. 10 ust. 1 średniej ceny energii elektrycznej wynikającej z taryf zatwierdzonych na 2024 r. dla sprzedawców z urzędu, podmiot uprawniony dokonuje rozliczenia różnicy między kwotami rekompensat ustalonymi odpowiednio zgodnie z art. 12a ust. 2, 3, 4 albo 5 a faktycznie wypłaconymi zgodnie z art. 12a ust. 6 lub 7 kwotami tymczasowej rekompensaty.",

   c) w ust. 6 po wyrazach "art. 19 ust. 1" dodaje się wyrazy "lub 1a",

   d) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

    "7. Jeżeli podmiot uprawniony, w okresie 12 miesięcy od dnia wypłaty rekompensaty za ostatni miesiąc 2023 r. albo 2024 r., zaprzestał wykonywania działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną lub dystrybucji energii elektrycznej, kwotę rekompensaty za dany rok uznaje się za pobraną nienależnie i podmiot uprawniony jest obowiązany do jej zwrotu w całości wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia otrzymania rekompensaty. W przypadku gdy nie zostanie dokonany zwrot, zarządca rozliczeń wzywa ten podmiot do zwrotu nienależnie otrzymanych środków w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, a w przypadku zaniechania zwrotu środków, zarządca rozliczeń wydaje decyzję administracyjną określającą wysokość nienależnie pobranej kwoty podlegającej zwrotowi oraz termin dokonania tego zwrotu. Od nienależnie pobranej kwoty rekompensaty są naliczane odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia jej otrzymania.",

   e) w ust. 8 wyrazy "w art. 19 ust. 1" zastępuje się wyrazami "odpowiednio w art. 19 ust. 1 lub 1a";

  19) w art. 19:

   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    "1. Wniosek o rozliczenie rekompensaty za 2023 r. podmiot uprawniony składa do zarządcy rozliczeń od dnia 30 kwietnia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r., z wyłączeniem rekompensaty, o której mowa w art. 15 ust. 3, której wniosek o rozliczenie składa się w terminie od dnia:

     1) 1 sierpnia 2024 r. do dnia 30 listopada 2024 r. - w przypadku odbiorców uprawnionych, których rozliczenie roczne za 2023 r. nastąpiło do dnia 30 czerwca 2024 r.;

     2) 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 stycznia 2025 r. - w przypadku odbiorców uprawnionych, których rozliczenie roczne za 2023 r. nastąpiło do dnia 31 grudnia 2024 r.",

   b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

    "1a. Wniosek o rozliczenie rekompensaty za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. podmiot uprawniony składa do zarządcy rozliczeń w terminie od dnia 1 września 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

    1b. W przypadkach, o których mowa w art. 12a ust. 6 i 7 oraz art. 21a ust. 1, do rozliczenia rekompensaty stosuje się ceny ustalone odpowiednio zgodnie z art. 12a ust. 2, 3, 4 albo 5 albo art. 21 ust. 4.",

   c) w ust. 3:

    - wyrazy "w ust. 1" zastępuje się wyrazami "odpowiednio w ust. 1 lub 1a",

    - dodaje się zdanie drugie i trzecie w brzmieniu:

     "Zarządca rozliczeń w uzasadnionych przypadkach przywraca termin na złożenie wniosku o rozliczenie rekompensaty, o którym mowa w zdaniu pierwszym. Termin przywraca się na wniosek podmiotu uprawnionego.",

   d) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

    "4a. Jeżeli z wniosku o rozliczenie rekompensaty wynika, że rekompensata wypłacona została w zaniżonej wysokości, zarządca rozliczeń wypłaca brakującą część rekompensaty w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia wniosku o rozliczenie rekompensaty.";

  20) w art. 20 w pkt 5 w lit. c wyrazy "art. 3 ust. 1, art. 4 ust. 1, art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 1 lub stawki opłat, o których mowa w art. 7 ust. 1" zastępuje się wyrazami "art. 3-6 lub stawki opłat, o których mowa w art. 7";

  21) w art. 21 po wyrazach "art. 12 ust. 1" dodaje się wyrazy " , art. 12a ust. 1";

  22) po art. 21 dodaje się art. 21a w brzmieniu:

   "Art. 21a. 1. W przypadku zmiany zewnętrznych warunków wykonywania działalności gospodarczej przez podmiot uprawniony, które wpływają na istotny spadek cen energii elektrycznej wynikających z taryf zatwierdzonych na 2024 r. lub część tego roku, w tym zmiany dotyczącej warunków zakładanych przy kalkulacji tej taryfy, podmiot uprawniony występuje do Prezesa URE z wnioskiem o zmianę taryfy w zakresie obniżenia cen energii elektrycznej ustalonych w taryfie, w terminie 14 dni od tej zmiany.

   2. W przypadku gdy mimo wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, podmiot uprawniony nie wystąpił do Prezesa URE z wnioskiem o obniżenie cen energii elektrycznej w taryfie, Prezes URE może wezwać podmiot uprawniony do złożenia wniosku o zmianę taryfy w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

   3. W przypadku gdy mimo wezwania podmiot uprawniony nie złoży wniosku, o którym mowa w ust. 2, lub nie uzupełni tego wniosku w terminie lub uzupełniony wniosek dalej zawiera braki formalne lub merytoryczne uniemożliwiające zatwierdzenie zmiany taryfy zgodnie z art. 44-46 ustawy - Prawo energetyczne, zarządca rozliczeń wstrzymuje wypłatę rekompensat po otrzymaniu informacji o tym fakcie od Prezesa URE.

   4. W przypadku zatwierdzenia zmiany taryfy, o której mowa w ust. 1 albo 2, zawierającej obniżoną cenę energii elektrycznej, do ustalenia wysokości rekompensaty z tytułu stosowania w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi cen energii elektrycznej, o których mowa w art. 3-6, albo stawki opłat, o których mowa w art. 7, jako cenę będącą podstawą do rozliczenia rekompensaty stosuje się - za okres od dnia złożenia do Prezesa URE wniosku o zmianę taryfy do dnia jej zatwierdzenia - cenę ze zmienionej taryfy. Prezes URE niezwłocznie informuje o złożeniu wniosku o zmianę taryfy zarządcę rozliczeń.";

  23) w art. 23:

   a) w ust. 1 po wyrazach "art. 12" dodaje się wyrazy "oraz art. 12a",

   b) w ust. 2 po wyrazie "Funduszu" dodaje się wyrazy "Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.), zwanego dalej "Funduszem",";

  24) w art. 26 po wyrazach "art. 12 ust. 1" dodaje się wyrazy "oraz art. 12a ust. 1";

  25) w art. 38 w ust. 1:

   a) w pkt 1 wyrazy "art. 3, art. 4 ust. 2 i 3 lub art. 5 ust. 1 lub 3, art. 6 ust. 1 i 2, art. 7" zastępuje się wyrazami "art. 3, art. 4, art. 5 ust. 1, 3 lub 4, art. 6, art. 7, art. 7a lub art. 8b ust. 1-3",

   b) w pkt 2 skreśla się wyrazy "art. 4 ust. 1 oraz";

  26) w art. 57:

   a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

    "1a. Maksymalny limit wydatków z Funduszu przeznaczonych na rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 12a ust. 1, w roku 2024 wynosi 6.000.000.000 zł.",

   b) w ust. 2 i 3 po wyrazach "w ust. 1" dodaje się wyrazy "lub 1a",

   c) w ust. 4 w zdaniu drugim wyrazy "do dnia 25 stycznia 2024 r." zastępuje się wyrazami "odpowiednio do dnia 25 stycznia 2024 r. - w przypadku rekompensat za 2023 r. oraz do dnia 25 lipca 2024 r. - w przypadku rekompensat za 2024 r.".

Art. 2. W ustawie z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz. U. poz. 2243, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w tytule w określeniu przedmiotu ustawy po wyrazach "w 2023 roku" dodaje się wyrazy "oraz w 2024 roku";

  2) w art. 2:

   a) w pkt 2 w lit. a:

    - po wyrazach "w 2023 roku" dodaje się wyrazy "oraz w 2024 roku",

    - wyrazy "art. 3 ust. 1, art. 4 ust. 2, art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 1" zastępuje się wyrazami "art. 3-6",

   b) w pkt 10 na końcu kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

    "11) umowa z gwarancją stałej ceny - umowę zawartą przez przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną z odbiorcą uprawnionym, w której przedsiębiorstwo to zobowiązuje się do utrzymania niezmiennej ceny energii elektrycznej przez określony w umowie okres.";

  3) w art. 3:

   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    "1. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną lub wytwarzania energii elektrycznej, zwane dalej "podmiotem uprawnionym", stosuje cenę maksymalną w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi, przyłączonymi do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej, o których mowa w:

     1) art. 2 pkt 2 lit. a:

      a) w okresie od dnia przekroczenia limitu zużycia energii elektrycznej, o którym mowa w art. 3 ust. 1, art. 4 ust. 2, art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, do dnia 31 grudnia 2023 r.,

      b) w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r., od dnia przekroczenia limitu zużycia energii elektrycznej, o którym mowa w art. 3 ust. 3, art. 4 ust. 4, art. 5 ust. 5 i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej;

     2) art. 2 pkt 2 lit. b-f, w okresie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 30 czerwca 2024 r., na podstawie umów zawartych, zmienionych lub których cena została określona zgodnie z ust. 2 pkt 3, po dniu 23 lutego 2022 r.",

   b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

    "6. W przypadku gdy podmiot uprawniony zawarł z odbiorcą uprawnionym, o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. a, umowę z gwarancją stałej ceny obejmującą cały okres albo część okresu od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., przepisu ust. 1 nie stosuje się w tym okresie.",

   c) dodaje się ust. 9-11 w brzmieniu:

    "9. Podmioty uprawnione stosujące w umowach z gwarancją stałej ceny stawki opłat inne niż cena energii elektrycznej stosują w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. te stawki opłat w wysokości nie wyższej niż:

     1) stawki opłat stosowane w rozliczeniach z tym odbiorcą na dzień 16 sierpnia 2023 r., albo

     2) średnia stawka opłat dla umów z gwarancją stałej ceny stosowana przez podmiot uprawniony na dzień 16 sierpnia 2023 r. w umowach tego samego rodzaju zawartych z odbiorcami uprawnionymi - w przypadku, gdy umowa została zawarta po dniu 16 sierpnia 2023 r.

    10. Miesięczna stawka opłat, o której mowa w ust. 9 pkt 1 lub 2, nie może być wyższa niż 3,5% średniej ceny energii elektrycznej wynikającej z taryf zatwierdzonych na 2024 r. przez Prezesa URE dla sprzedawców z urzędu opublikowanej przez Prezesa URE zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. W przypadku braku opublikowania przez Prezesa URE ceny, o której mowa w zdaniu pierwszym, miesięczna stawka opłat, o której mowa w ust. 9 pkt 1 lub 2, nie może być wyższa niż 2% średniej ceny energii elektrycznej wynikającej z taryf zatwierdzonych na 2023 r. przez Prezesa URE dla sprzedawców z urzędu opublikowanej przez Prezesa URE zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Z tytułu stosowania stawek opłat, o których mowa w zdaniu pierwszym i drugim oraz w ust. 9, rekompensata nie przysługuje.

    11. W przypadku gdy cena energii elektrycznej wynikająca z taryfy albo z umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z odbiorcą uprawnionym jest niższa niż cena maksymalna, podmiot uprawniony stosuje w rozliczeniach z odbiorcą uprawnionym tę niższą cenę.";

  4) w art. 5:

   a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

    "2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa się na piśmie w postaci papierowej lub elektronicznej na potrzeby stosowania ceny maksymalnej w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi w okresie:

     1) do dnia 31 grudnia 2023 r., w terminie do dnia:

      a) 30 listopada 2022 r. - w przypadku, o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. b-d i lit. e tiret pierwsze-dwudzieste ósme,

      b) 31 stycznia 2023 r. - w przypadku, o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. e tiret dwudzieste dziewiąte i lit. f; 

     2) od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r., w terminie do dnia 31 stycznia 2024 r.",

   b) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

    "6a. Odbiorcy uprawnieni, którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, posiadali status odbiorcy uprawnionego na dzień 31 grudnia 2023 r. i spełniali warunki uznania za odbiorców uprawnionych na dzień 1 stycznia 2024 r., nie są obowiązani do składania nowych oświadczeń na 2024 r.",

   c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

    "7. W przypadku zmiany okoliczności mających wpływ na warunki stosowania wobec odbiorcy uprawnionego ceny maksymalnej odbiorca ten powiadamia na piśmie o tym podmiot uprawniony w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tych zmian. Do powiadomienia przepisy ust. 3 i 4 stosuje się.";

  5) w art. 8:

   a) w ust. 3:

    - w pkt 1 wyrazy "na 2023 r." zastępuje się wyrazami "odpowiednio na 2023 r. albo na 2024 r.",

    - w pkt 2 wyrazy "na 2023 r." zastępuje się wyrazami " , odpowiednio na 2023 r. albo na 2024 r.",

    - w pkt 3 wyrazy "na 2023 r. przez Prezesa URE dla tego przedsiębiorstwa" zastępuje się wyrazami "przez Prezesa URE dla tego przedsiębiorstwa, odpowiednio na 2023 r. albo na 2024 r.",

    - w pkt 4:

     - - wyrazy "zatwierdzonych na 2023 r. przez Prezesa URE" zastępuje się wyrazami "zatwierdzonych, odpowiednio na 2023 r. albo na 2024 r., przez Prezesa URE",

     - - po wyrazach "w 2023 roku" dodaje się wyrazy "oraz w 2024 roku",

   b) w ust. 3a:

    - wyrazy "zatwierdzonych na 2023 r. przez Prezesa URE" zastępuje się wyrazami "zatwierdzonych, odpowiednio na 2023 r. albo na 2024 r., przez Prezesa URE",

    - po wyrazach "w 2023 roku" dodaje się wyrazy "oraz w 2024 roku",

   c) po ust. 3a dodaje się ust. 3b i 3c w brzmieniu:

    "3b. Cenę odniesienia, o której mowa w ust. 2, dla podmiotu uprawnionego będącego przedsiębiorstwem energetycznym, który zawarł z odbiorcą uprawnionym umowę z gwarancją stałej ceny, stanowi wysokość ceny energii elektrycznej wynikającej z zawartej z odbiorcą uprawnionym umowy z gwarancją stałej ceny w zł/MWh nie wyższa niż:

     1) cena stosowana w rozliczeniach z tym odbiorcą na dzień 16 sierpnia 2023 r., albo

     2) średnia cena energii elektrycznej dla umów z gwarancją stałej ceny tego samego rodzaju, zawartych z odbiorcami uprawnionymi, stosowana przez podmiot uprawniony na dzień 16 sierpnia 2023 r. - w przypadku, gdy umowa została zawarta po dniu 16 sierpnia 2023 r.

    3c. Cena energii elektrycznej, o której mowa w ust. 3b pkt 1 lub 2, nie może być wyższa niż średnia cena energii elektrycznej wynikająca z taryf zatwierdzonych na 2024 r. przez Prezesa URE dla sprzedawców z urzędu opublikowanej przez Prezesa URE zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. W przypadku braku opublikowania przez Prezesa URE ceny, o której mowa w zdaniu pierwszym, cena energii elektrycznej, o której mowa w ust. 3b pkt 1 lub 2, nie może być wyższa niż 60% średniej ceny energii elektrycznej wynikającej z taryf zatwierdzonych na 2023 r. przez Prezesa URE dla sprzedawców z urzędu opublikowanej przez Prezesa URE zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.",

   d) w ust. 4 po wyrazach "w 2023 roku" dodaje się wyrazy "oraz w 2024 roku",

   e) po ust. 4 dodaje się ust. 4a-4d w brzmieniu:

    "4a. Dla podmiotów uprawnionych, o których mowa w ust. 3 pkt 1, 2 i 3, na potrzeby rekompensaty wypłacanej za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r., w okresie do dnia zatwierdzenia przez Prezesa URE taryfy, o której mowa odpowiednio w ust. 3 pkt 1, 2 albo 3, ceną odniesienia, o której mowa w ust. 2, jest 60% ceny stosowanej przez ten podmiot uprawniony dla danej grupy taryfowej wynikającej z dotychczasowej taryfy.

    4b. Dla podmiotów uprawnionych, o których mowa w ust. 3 pkt 4 lub ust. 3a, na potrzeby rekompensaty wypłacanej za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r., w okresie do dnia opublikowania przez Prezesa URE średniej ceny, o której mowa w ust. 3 pkt 4 albo ust. 3a, na 2024 r., ceną odniesienia, o której mowa w ust. 2, jest 60% średniej ceny energii elektrycznej wynikającej z taryf zatwierdzonych na 2023 r. przez Prezesa URE dla sprzedawców z urzędu opublikowanej przez Prezesa URE zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

    4c. Różnica między kwotami rekompensat ustalonymi zgodnie z ust. 3 pkt 2, 3, 4 albo ust. 3a a faktycznie wypłaconymi kwotami tymczasowych rekompensat ustalonymi zgodnie z ust. 4a albo 4b rozliczana jest w ramach wniosku o wypłatę rekompensaty, składanego zgodnie z art. 12.

    4d. W przypadku gdy cena energii elektrycznej w kolejnej zatwierdzonej taryfie jest niższa niż w taryfie dotychczas obowiązującej, do ustalenia wysokości rekompensat za 2024 r., o których mowa w ust. 3 pkt 1-3, jako cenę energii elektrycznej wynikającą z taryfy zatwierdzonej przez Prezesa URE na 2024 r., przyjmuje się - od dnia zakończenia obowiązywania dotychczasowej taryfy - cenę z kolejnej zatwierdzonej taryfy.",

   f) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

    "5. Rekompensata, o której mowa w ust. 2, przysługuje z tytułu stosowania ceny maksymalnej za okres od dnia przekroczenia przez tego odbiorcę uprawnionego limitu zużycia energii elektrycznej, o którym mowa w art. 3-6 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, do dnia 30 czerwca 2024 r.",

   g) w ust. 7:

    - w wyjaśnieniu symbolu "PMOZEA" wyrazy "w 2023 r." zastępuje się wyrazami "odpowiednio w 2023 r. albo w 2024 r.",

    - w wyjaśnieniu symbolu "PMOZEBIO" wyrazy "w 2023 r." zastępuje się wyrazami "odpowiednio w 2023 r. albo w 2024 r.",

   h) w ust. 8 i 9 wyrazy "do dnia 31 grudnia 2023 r." zastępuje się wyrazami "do dnia 30 czerwca 2024 r.",

   i) w ust. 15 w zdaniu pierwszym po wyrazach "którego wniosek dotyczy" dodaje się wyrazy " , z wyjątkiem wniosku o wypłatę zaliczki za styczeń 2024 r., który składa się w terminie do dnia 15 marca 2024 r., nie wcześniej jednak niż dnia 15 lutego 2024 r.",

   j) dodaje się ust. 23 w brzmieniu:

    "23. W przypadku, o którym mowa w art. 3 ust. 11, rekompensata nie przysługuje.";

  6) w art. 12:

   a) w ust. 1 w zdaniu pierwszym po wyrazach "okresie rozliczeniowym" dodaje się wyrazy " , z wyjątkiem wniosku o wypłatę rekompensaty za styczeń 2024 r., który składa się w terminie do dnia 15 marca 2024 r., nie wcześniej jednak niż dnia 15 lutego 2024 r.",

   b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

    "1a. W przypadkach, o których mowa w art. 8 ust. 4a i 4b, we wniosku o wypłatę rekompensaty składanym odpowiednio po zatwierdzeniu taryfy, o której mowa w art. 8 ust. 3 pkt 1-3, albo po opublikowaniu średniej ceny, o której mowa w art. 8 ust. 3 pkt 4 albo ust. 3a, podmiot uprawniony dokonuje rozliczenia różnicy między kwotami rekompensat ustalonymi odpowiednio zgodnie z art. 8 ust. 3 albo 3a a faktycznie wypłaconymi zgodnie z art. 8 ust. 4a albo 4b kwotami tymczasowych rekompensat.",

   c) w ust. 7 w zdaniu drugim po wyrazach "ust. 1" dodaje się wyrazy "albo 1a",

   d) w ust. 10 po wyrazach "ust. 1" dodaje się wyrazy "albo 1a";

  7) w art. 13:

   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    "1. Wniosek o rozliczenie rekompensaty za 2023 r. podmiot uprawniony składa do zarządcy rozliczeń w terminie od dnia 30 kwietnia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r., z wyłączeniem rekompensaty, o której mowa w art. 20, której wniosek o rozliczenie składa się w terminie:

     1) od dnia 1 sierpnia 2024 r. do dnia 30 listopada 2024 r. - w przypadku odbiorców uprawnionych, których rozliczenie roczne za 2023 r. nastąpiło do dnia 30 czerwca 2024 r.;

     2) od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 stycznia 2025 r. - w przypadku odbiorców uprawnionych, których rozliczenie roczne za 2023 r. nastąpiło do dnia 31 grudnia 2024 r.",

   b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

    "1a. Wniosek o rozliczenie rekompensaty za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. podmiot uprawniony składa do zarządcy rozliczeń od dnia 1 września 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

    1b. W przypadkach, o których mowa w art. 8 ust. 4a i 4b oraz art. 15a ust. 1 i 2, do rozliczenia rekompensaty stosuje się ceny odniesienia ustalone odpowiednio zgodnie z art. 8 ust. 3 albo ust. 3a albo art. 15a ust. 4.",

   c) w ust. 3:

    - po wyrazach "ust. 1" dodaje się wyrazy "albo 1a",

    - dodaje się zdanie drugie i trzecie w brzmieniu:

     "Zarządca rozliczeń w uzasadnionych przypadkach przywraca termin na złożenie wniosku o rozliczenie rekompensaty, o którym mowa w zdaniu pierwszym. Termin przywraca się na wniosek podmiotu uprawnionego.",

   d) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

    "4a. Jeżeli z wniosku o rozliczenie rekompensaty wynika, że rekompensata wypłacona została w zaniżonej wysokości, zarządca rozliczeń wypłaca brakującą część rekompensaty w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia wniosku o rozliczenie rekompensaty.";

  8) w art. 14 w pkt 5 w lit. g po wyrazach "w 2023 roku" dodaje się wyrazy "oraz w 2024 roku";

  9) po art. 15 dodaje się art. 15a w brzmieniu:

   "Art. 15a. 1. W przypadku zmiany zewnętrznych warunków wykonywania działalności gospodarczej przez podmiot uprawniony, które wpływają na istotny spadek cen energii elektrycznej wynikających z taryf zatwierdzonych na 2024 r. lub część tego roku, w tym zmiany dotyczącej warunków zakładanych przy kalkulacji tej taryfy, podmiot uprawniony występuje do Prezesa URE z wnioskiem o zmianę taryfy w zakresie obniżenia cen energii elektrycznej ustalonych w taryfie, w terminie 14 dni od tej zmiany.

   2. W przypadku gdy mimo wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, podmiot uprawniony nie wystąpił do Prezesa URE z wnioskiem o obniżenie cen energii elektrycznej w taryfie, Prezes URE może wezwać podmiot uprawniony do złożenia wniosku o zmianę taryfy w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

   3. W przypadku gdy mimo wezwania podmiot uprawniony nie złoży wniosku, o którym mowa w ust. 2, lub nie uzupełni tego wniosku w terminie lub uzupełniony wniosek dalej zawiera braki formalne lub merytoryczne uniemożliwiające zatwierdzenie zmiany taryfy zgodnie z art. 44-46 ustawy - Prawo energetyczne, zarządca rozliczeń wstrzymuje wypłatę rekompensat po otrzymaniu informacji o tym fakcie od Prezesa URE.

   4. W przypadku zatwierdzenia zmiany taryfy, o której mowa w ust. 1 albo 2, zawierającej obniżoną cenę energii elektrycznej, do ustalenia wysokości rekompensaty z tytułu stosowania w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi ceny maksymalnej, jako cenę będącą podstawą do rozliczenia rekompensaty stosuje się - za okres od dnia złożenia do Prezesa URE wniosku o zmianę taryfy do dnia jej zatwierdzenia - cenę ze zmienionej taryfy. Prezes URE niezwłocznie informuje o złożeniu wniosku o zmianę taryfy zarządcę rozliczeń.";

  10) w art. 24 w ust. 4 po wyrazach "w 2023 roku" dodaje się wyrazy "oraz w 2024 roku";

  11) w art. 29c w ust. 5 po wyrazach "paliw gazowych w 2023 r." dodaje się wyrazy "oraz 2024 r.";

  12) w art. 29m:

   a) w ust. 1 w pkt 1 i 2 po wyrazach "paliw gazowych w 2023 r." dodaje się wyrazy "oraz w 2024 r.",

   b) w ust. 2 w pkt 1 po wyrazach "paliw gazowych w 2023 r." dodaje się wyrazy "oraz w 2024 r.";

  13) w art. 31 w ust. 1 w pkt 1 wyrazy "art. 3 ust. 1 i 2" zastępuje się wyrazami "art. 3 ust. 1, 2 i 8-11";

  14) w art. 39a po wyrazach "W 2023 r." dodaje się wyrazy "oraz w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.";

  15) w art. 43:

   a) w ust. 1 i 2 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "będący skutkiem finansowym niniejszej ustawy" zastępuje się wyrazami "na wypłatę rekompensat za 2023 r.",

   b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

    "2a. Maksymalny limit wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę rekompensat za 2024 r. wynosi 1.300.000.000 zł.",

   c) w ust. 3 i 4 po wyrazach "w ust. 1" dodaje się wyrazy "albo 2a",

   d) w ust. 5 w zdaniu drugim wyrazy "do dnia 25 stycznia 2024 r." zastępuje się wyrazami "odpowiednio do dnia 25 stycznia 2024 r. - w przypadku rekompensat za 2023 r. oraz do dnia 25 lipca 2024 r. - w przypadku rekompensat za 2024 r.".

Art. 3. W ustawie z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. poz. 2687 oraz z 2023 r. poz. 295, 556, 1234 i 1785) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w tytule w określeniu przedmiotu ustawy po wyrazach "w 2023 r." dodaje się wyrazy "oraz w 2024 r.";

  2) w art. 1:

   a) w pkt 1 po wyrazach "w 2023 r." dodaje się wyrazy "oraz w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.",

   b) w pkt 3 wyrazy "do dnia 31 grudnia 2023 r." zastępuje się wyrazami "do dnia 30 czerwca 2024 r.",

   c) w pkt 4 na końcu kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

    "5) zasady i tryb przekazania gazowej składki na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny.";

  3) w art. 2:

   a) w pkt 4 po wyrazach "podlegającą przekazaniu" dodaje się wyrazy "zgodnie z przepisami rozdziału 3",

   b) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

    "4a) gazowa składka na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny - kwotę środków finansowych podlegającą przekazaniu zgodnie z przepisami rozdziału 3a przez przedsiębiorstwo wydobywające gaz ziemny na rachunek Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny;";

  4) w art. 3:

   a) w ust. 1 wyrazy "31 grudnia 2023 r." zastępuje się wyrazami "30 czerwca 2024 r.",

   b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

    "3. Jeżeli podmiot uprawniony stosuje w 2023 r. lub w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. taryfę w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy - Prawo energetyczne dla paliw gazowych zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zwanego dalej "Prezesem URE", w której dla poszczególnych okresów ustalono ceny paliw gazowych na poziomie niższym niż cena maksymalna paliw gazowych, stosuje się te ceny. W takim przypadku rekompensata nie przysługuje za okresy, w których cena określona w taryfie była niższa niż cena maksymalna paliwa gazowego.

    4. W przypadku zatwierdzenia przez Prezesa URE zmiany lub nowej taryfy w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy - Prawo energetyczne w okresie, o którym mowa w ust. 1, podmiot uprawniony może wystąpić z wnioskiem o wypłatę rekompensaty za okres od dnia zatwierdzenia zmienionej lub nowej taryfy, z uwzględnieniem art. 14 ust. 4 i 5. W tym przypadku rekompensatę oblicza się proporcjonalnie do okresu, w którym nastąpiło zatwierdzenie zmiany lub nowej taryfy.",

   c) w ust. 6 w zdaniu drugim wyrazy "31 grudnia 2023 r." zastępuje się wyrazami "30 czerwca 2024 r.",

   d) po ust. 7 dodaje się ust. 7a i 7b w brzmieniu:

    "7a. Podmiot uprawniony wykonujący działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji paliw gazowych na potrzeby odbiorców uprawnionych, posiadający zatwierdzoną i obowiązującą taryfę dla paliw gazowych, w taryfie przeznaczonej do stosowania w 2024 r. lub jego części uwzględnia do stosowania w rozliczeniach usług dystrybucji paliw gazowych świadczonych w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. dla odbiorców uprawnionych, również stawki opłat za świadczenie usług dystrybucji uwzględnione w ostatniej taryfie dla usług dystrybucji paliw gazowych stosowanej w 2022 r.

    7b. Podmiot uprawniony, wykonujący działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji paliw gazowych na potrzeby odbiorców uprawnionych, do dnia wprowadzenia do stosowania taryfy przeznaczonej do stosowania w 2024 r., stosuje w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. stawki opłat, o których mowa w ust. 7a.",

   e) w ust. 8 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

    "Podmiot uprawniony, o którym mowa w ust. 7-7b, stosuje stawki opłat za świadczenie usługi dystrybucji paliw gazowych, o których mowa odpowiednio w ust. 7-7b, w rozliczeniach z:",

   f) w ust. 9-11 wyrazy "ust. 7" zastępuje się wyrazami "ust. 7-7b"; 

  5) w art. 3a:

   a) w ust. 1:

    - wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

     "Podmiot uprawniony stosuje cenę maksymalną paliw gazowych również w rozliczeniach z odbiorcami, którzy są przedsiębiorcami w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221), którzy na dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, nie zalegają w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy, Fundusz Emerytur Pomostowych lub Fundusz Solidarnościowy i którzy w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia okresu, którego dotyczy wniosek:",

    - w części wspólnej wyrazy "31 grudnia 2023 r." zastępuje się wyrazami "30 czerwca 2024 r.",

   b) w ust. 5 w pkt 6 lit. b otrzymuje brzmienie:

    "b) prowadził na dzień poprzedzający dzień rozpoczęcia okresu, którego dotyczy wniosek:

     - działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem 10.71.Z i wynika to z rejestru REGON według stanu na dzień poprzedzający dzień rozpoczęcia okresu, którego dotyczy wniosek albo

     - działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, kodem 10.71.Z i wynika to z rejestru REGON według stanu na dzień poprzedzający dzień rozpoczęcia okresu, którego dotyczy wniosek, i jego przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych w jednym z dwóch miesięcy kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio miesiąc złożenia wniosku o cenę maksymalną pochodził w co najmniej 50% ze sprzedaży wyprodukowanych przez tego odbiorcę pieczywa, świeżych wyrobów ciastkarskich lub ciastek, oraz",

   c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

    "6. Odbiorca, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zamiast oświadczenia, o którym mowa w ust. 5 pkt 6 lit. b, składa oświadczenie o tym, że prowadził na dzień poprzedzający dzień rozpoczęcia okresu, którego dotyczy wniosek, w formie spółdzielni w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze, działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, kodem 10.71.Z i wynika to z rejestru REGON według stanu na dzień poprzedzający dzień rozpoczęcia okresu, którego dotyczy wniosek.",

   d) w ust. 10 wyrazy "31 grudnia 2022 r." zastępuje się wyrazami "odpowiednio na dzień 31 grudnia 2022 r. oraz na dzień 31 grudnia 2023 r.";

  6) w art. 4:

   a) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

    "3a. Podmiotowi uprawnionemu, o którym mowa w art. 3 ust. 7a albo 7b, stosującemu stawki opłat za usługi dystrybucji paliw gazowych dla odbiorców uprawnionych, przysługuje rekompensata stanowiąca różnicę między wysokością opłat naliczonych za usługi dystrybucji paliw gazowych wynikających ze stawki opłat taryfy dla usług dystrybucji paliw gazowych na 2024 r., zwanej dalej "Cd2024", a wysokością opłat naliczonych za usługi dystrybucji paliw gazowych wynikających ze stawek opłat z ostatniej stosowanej w 2022 r. taryfy dla usług dystrybucji paliw gazowych dla odbiorców uprawnionych, dla ilości paliwa gazowego dostarczanego w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.

    3b. W przypadku braku zatwierdzenia taryfy dla usług dystrybucji paliw gazowych na 2024 r., podmiotowi uprawnionemu, o którym mowa w art. 3 ust. 7b, przysługuje tymczasowa rekompensata obliczona zgodnie z ust. 3a, przy czym w miejsce Cd2024 stosuje się stawkę opłat z ostatniej taryfy dla usług dystrybucji paliw gazowych na 2023 r.",

   b) dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu:

    "6. W przypadku gdy zatwierdzona taryfa przestaje obowiązywać:

     1) w 2023 r., i nie zostanie wydana decyzja o zatwierdzeniu kolejnej taryfy, która ma być stosowana również w 2024 r., od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia zatwierdzenia kolejnej taryfy, albo

     2) w 2024 r., od dnia następującego po dniu zakończenia okresu jej obowiązywania do dnia zatwierdzenia kolejnej taryfy

    - do ustalenia wysokości tymczasowej rekompensaty wypłacanej z tytułu stosowania ceny maksymalnej paliw gazowych, jako cenę paliwa gazowego wynikającą z taryfy (Cpt), o której mowa w ust. 2, przyjmuje się 50% ceny stosowanej przez podmiot uprawniony dla danej grupy taryfowej wynikającej z dotychczasowej taryfy.

    7. Różnica między kwotą rekompensaty ustaloną zgodnie z ust. 2 a faktycznie wypłaconą kwotą tymczasowej rekompensaty ustaloną zgodnie z ust. 6 rozliczana jest w ramach wniosku o wypłatę rekompensaty, składanego po zatwierdzeniu kolejnej taryfy, zgodnie z art. 5. Różnica pomiędzy kwotą rekompensaty ustaloną zgodnie z ust. 3a a faktycznie wypłaconą kwotą tymczasowej rekompensaty ustaloną zgodnie z ust. 3b, rozliczana jest w ramach wniosku o rozliczenie rekompensaty, składanego zgodnie z art. 7.";

  7) w art. 5:

   a) po ust. 2a dodaje się ust. 2b w brzmieniu:

    "2b. W przypadku, o którym mowa w art. 4 ust. 6, we wniosku o wypłatę rekompensaty składanym po zatwierdzeniu kolejnej taryfy uwzględnia się rozliczenie różnicy między kwotami rekompensat ustalonymi zgodnie z art. 4 ust. 2, a faktycznie wypłaconymi kwotami tymczasowych rekompensat ustalonymi zgodnie z art. 4 ust. 6.",

   b) w ust. 3 po wyrazach "15 lutego 2023 r." dodaje się wyrazy " , a za styczeń 2024 r. nie wcześniej niż od dnia 15 lutego 2024 r.",

   c) w ust. 6:

    - po wyrazach "art. 3" dodaje się wyrazy "lub art. 3a",

    - po wyrazach "w 2023 r." dodaje się wyrazy "oraz w 2024 r.";

  8) w art. 6:

   a) w ust. 2 wyrazy "45 dni" zastępuje się wyrazami "30 dni",

   b) w ust. 7 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

    "Wnioski o wypłatę rekompensaty za rok 2023 niezatwierdzone przed dniem złożenia wniosku o rozliczenie rekompensaty, o którym mowa w art. 7 ust. 1 lit. a, oraz wnioski o wypłatę rekompensaty za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. niezatwierdzone przed dniem złożenia wniosku o rozliczenie rekompensaty, o którym mowa w art. 7 ust. 1 lit. b, pozostawia się bez rozpoznania.",

   c) w ust. 11:

    - po wyrazach "za ostatni miesiąc" dodaje się wyrazy "danego roku",

    - po wyrazach "w 2023 r." dodaje się wyrazy "lub 2024 r.",

    - po wyrazach "temu podmiotowi" dodaje się wyrazy "za ten rok";

  9) w art. 7:

   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    "1. Podmiot uprawniony składa do zarządcy rozliczeń wniosek o rozliczenie rekompensaty:

     1) za rok 2023 - nie wcześniej niż od dnia 15 maja 2024 r. i nie później niż do dnia 30 czerwca 2024 r.;

     2) za rok 2024 - nie wcześniej niż od dnia 15 września 2024 r. i nie później niż do dnia 31 grudnia 2024 r.",

   b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

    "1a. W przypadku, o którym mowa w art. 4 ust. 6, do rozliczenia rekompensaty za okres od dnia określonego odpowiednio w art. 4 ust. 6 pkt 1 albo 2 do dnia zatwierdzenia kolejnej taryfy, przyjmuje się, jako cenę paliwa gazowego wynikającą z taryfy (Cpt), o której mowa w art. 4 ust. 2, cenę z kolejnej zatwierdzonej taryfy, z uwzględnieniem art. 14 ust. 5-7.

    1b. W przypadku, o którym mowa w art. 4 ust. 3b, we wniosku o rozliczenie rekompensaty za 2024 r. uwzględnia się opłatę za świadczenie usług dystrybucji ustaloną na podstawie stawek opłat, o których mowa w art. 4 ust. 3a.",

   c) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

    "3. W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku o rozliczenie rekompensaty zarządca rozliczeń zatwierdza wniosek i określa kwotę ostatecznej rekompensaty w terminie do dnia:

     1) 31 sierpnia 2024 r. - za rok 2023;

     2) 31 stycznia 2025 r. - za rok 2024.

    4. W przypadku gdy kwota rekompensaty wypłaconej zgodnie z art. 4 jest niższa niż ostateczna kwota rekompensaty wynikająca z rozliczenia, zarządca rozliczeń dokonuje wyrównania tej różnicy na rzecz podmiotu uprawnionego w terminie 30 dni od dnia określenia ostatecznej kwoty rekompensaty, biorąc pod uwagę posiadane środki na rachunku rekompensaty ceny maksymalnej paliw gazowych oraz limity, o których mowa w art. 85 albo art. 85a, z tym że w przypadku braku środków na rachunku termin wyrównania, o którym mowa w zdaniu pierwszym, może zostać wydłużony najpóźniej do dnia:

     1) 31 października 2024 r. - za rok 2023;

     2) 31 marca 2025 r. - za rok 2024.",

   d) w ust. 5 dodaje się zdanie drugie i trzecie w brzmieniu:

    "Zarządca rozliczeń w uzasadnionych przypadkach przywraca termin na złożenie wniosku o rozliczenie rekompensaty, o którym mowa w zdaniu pierwszym. Termin przywraca się na wniosek podmiotu uprawnionego.";

  10) w art. 9 w ust. 6 wyrazy "31 grudnia 2024 r." zastępuje się wyrazami "31 sierpnia 2025 r.";

  11) w art. 10:

   a) w ust. 2 wyrazy "31 lipca 2024 r." zastępuje się wyrazami "31 lipca 2025 r.",

   b) w ust. 5 zdanie trzecie otrzymuje brzmienie:

    "Kwota zaliczki na poczet rekompensaty za dany miesiąc danego roku kalendarzowego nie może przekroczyć 50% szacowanej kwoty gazowego odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny odpowiednio w 2023 r. lub w 2024 r.";

  12) w art. 11:

   a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

    "2. W przypadku gdy środki na rachunku rekompensaty ceny maksymalnej paliw gazowych nie umożliwią wypłaty rekompensaty, o której mowa w art. 4 ust. 2-3a, w całości do dnia:

     1) 31 października 2024 r. - za rok 2023,

     2) 31 marca 2025 r. - za rok 2024

    - zarządca rozliczeń informuje o tym fakcie Prezesa URE odpowiednio do dnia 8 listopada 2024 r. lub do dnia 8 kwietnia 2025 r., wskazując podmiot uprawniony oraz kwotę rekompensaty niewypłaconej temu podmiotowi.

    3. Niewypłaconą wysokość rekompensaty, o której mowa w ust. 2, uwzględnia się przy zatwierdzeniu kolejnych taryf odpowiednio po dniu 8 listopada 2024 r. - w zakresie wysokości rekompensaty niewypłaconej za rok 2023 lub po dniu 8 kwietnia 2025 r. - w zakresie wysokości rekompensaty niewypłaconej za rok 2024, dla odbiorców uprawnionych.",

   b) w ust. 4 wyrazy "36 miesięcy" zastępuje się wyrazami "48 miesięcy",

   c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

    "5. W przypadku gdy środki na rachunku rekompensaty ceny maksymalnej paliw gazowych nie umożliwią wypłaty rekompensaty, o której mowa w art. 4 ust. 4, w całości do dnia:

     1) 31 października 2024 r. - za rok 2023,

     2) 31 marca 2025 r. - za rok 2024

    - zarządca rozliczeń informuje o tym ministra właściwego do spraw gospodarki.";

  13) w art. 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   "1. W przypadku zmiany zewnętrznych warunków wykonywania działalności gospodarczej przez podmiot uprawniony, które wpływają na istotny spadek ceny paliw gazowych wynikających z taryfy zatwierdzonej na całość lub część 2023 r. lub na okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. lub na część tego okresu, w tym zmiany dotyczącej warunków zakładanych przy kalkulacji tej taryfy, podmiot uprawniony występuje do Prezesa URE z wnioskiem o zmianę taryfy w zakresie obniżenia cen paliw gazowych ustalonych w taryfie, w terminie 14 dni od tej zmiany.";

  14) w art. 15 w ust. 1 w pkt 1 i 2 wyrazy "31 grudnia 2023 r." zastępuje się wyrazami "30 czerwca 2024 r.";

  15) w art. 17 w ust. 1 wyrazy "w art. 3 ust. 1-3 i 7" zastępuje się wyrazami "w art. 3 ust. 1-3 i 7-7b";

  16) w art. 18 w części wspólnej po wyrazach "31 grudnia 2023 r." dodaje się wyrazy "oraz od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.";

  17) w art. 18a ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

   "1. Przedsiębiorstwo energetyczne w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy - Prawo energetyczne, wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami gazowymi, do faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych w 2023 r. lub w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. i obejmującej dostarczenie paliw gazowych w więcej niż jednym roku kalendarzowym załącza informację dotyczącą ilości paliw gazowych dostarczonych w 2023 r. oraz odrębnie za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r., określoną na podstawie danych rzeczywistych dotyczących zużycia paliw gazowych, a także ich prognoz, na podstawie danych historycznych dotyczących zużycia paliw gazowych danego odbiorcy, do odbiorcy paliw gazowych, o którym mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy - Prawo energetyczne, do którego wysyłana jest taka faktura.

   2. W przypadku, w którym faktura dokumentująca dostarczenie paliw gazowych w 2023 r. lub do dnia 30 czerwca 2024 r. i obejmująca dostarczenie paliw gazowych w więcej niż jednym roku kalendarzowym, została dostarczona do odbiorcy paliw gazowych, o którym mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy - Prawo energetyczne, bez informacji, o której mowa w ust. 1, przedsiębiorstwo energetyczne w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy - Prawo energetyczne, wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami gazowymi, informację dotyczącą ilości dostarczonych paliw gazowych odpowiednio w 2023 r. lub w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. załącza do kolejnej faktury wysyłanej do tego odbiorcy, a w przypadku jej braku odpowiednio w 2023 r. lub w okresie do dnia 30 czerwca 2024 r. do innego dokumentu wysyłanego do tego odbiorcy odpowiednio w 2023 r. lub 2024 r.";

  18) w art. 19 w ust. 1 wyrazy "29 lutego 2024 r." zastępuje się wyrazami "30 września 2024 r.";

  19) w art. 22:

   a) w ust. 3 wyrazy "stycznia 2025 r." zastępuje się wyrazami "30 czerwca 2025 r.",

   b) w ust. 5 wyrazy "stycznia 2025 r." zastępuje się wyrazami "30 czerwca 2025 r.",

   c) w ust. 6 w zdaniu drugim:

    - wyrazy "grudzień 2024 r." zastępuje się wyrazami "czerwiec 2025 r.", 

    - wyrazy "31 stycznia 2025 r." zastępuje się wyrazami "31 lipca 2025 r.";

  20) w art. 23 w ust. 3 wyrazy "28 lutego 2025 r." zastępuje się wyrazami "31 sierpnia 2025 r.";

  21) w art. 28 w ust. 3 w pkt 2 w lit. b wyrazy "art. 18" zastępuje się wyrazami "art. 24";

  22) w art. 31 w ust. 7 w pkt 2 w lit. b wyrazy "art. 18" zastępuje się wyrazami "art. 24";

  23) po rozdziale 3 dodaje się rozdział 3a w brzmieniu:

   "Rozdział 3a

   Gazowa składka na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny

   Art. 31a. 1. Przedsiębiorstwo wydobywające gaz ziemny przekazuje gazową składkę na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny.

   2. Wysokość gazowej składki na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny ustala się zgodnie ze wzorem:

   GSF = Wr × (Cr - Kr - Ki) × 0,97,

   - gdzie poszczególne symbole oznaczają:

   GSF - wysokość gazowej składki na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny [zł],

   Wr - wolumen gazu ziemnego wydobytego od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. przez przedsiębiorstwo wydobywające gaz ziemny, w tym przez poprzedników prawnych tego przedsiębiorstwa [MWh],

   Cr - średnią ważoną wolumenem cenę kontraktów terminowych zawartych na giełdzie towarowej w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, produktów gazowych z dostawą na rok 2022 w okresie od dnia 1 października 2021 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. z wyłączeniem produktu GAS_BASE_S-W-22 [zł/MWh],

   Kr - średni ważony wolumenem koszt wydobycia gazu ziemnego wynikający z ksiąg rachunkowych przedsiębiorstwa wydobywającego gaz ziemny dla 2022 r., z uwzględnieniem danych poprzedników prawnych tego przedsiębiorstwa [zł/MWh],

   Ki - koszty inwestycyjne w wysokości 25 zł/MWh.

   3. Wartości symboli użytych we wzorze, o którym mowa w ust. 2, wyraża się liczbowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z wyjątkiem wartości dotyczącej symbolu Wr, którą wyraża się z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.

   Art. 31b. 1. Przedsiębiorstwo wydobywające gaz ziemny przekazuje na rachunek Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny gazową składkę na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny w sześciu równych miesięcznych ratach, płatnych w okresie od stycznia 2024 r. do czerwca 2024 r., za poszczególne miesiące kalendarzowe w terminie do 20. dnia danego miesiąca 2024 r. Termin przypadający w dzień wolny od pracy przypada w pierwszy dzień roboczy po tym terminie.

   2. Gazowa składka na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny przekazana przez przedsiębiorstwo wydobywające gaz ziemny na rachunek Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny stanowi dla tego podmiotu koszty uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych albo ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w miesiącach jej przekazania na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny.

   3. Zarządca rozliczeń przekazuje środki finansowe zgromadzone z gazowych składek na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny na rachunek Funduszu COVID-19 w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczenia.

   Art. 31c. 1. Przedsiębiorstwo wydobywające gaz ziemny przekazuje do zarządcy rozliczeń w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu płatności danej raty, o której mowa w art. 31b ust. 1, sprawozdanie potwierdzające sposób rozliczenia gazowej składki na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny płatnej w poprzednim miesiącu. Pierwsze sprawozdanie, wraz z obliczeniem gazowej składki na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny za 2022 r., przedsiębiorstwo wydobywające gaz ziemny przedkłada zarządcy rozliczeń w terminie od dnia 19 lutego 2024 r. do dnia 29 lutego 2024 r. Termin przypadający w dzień wolny od pracy przypada w pierwszy dzień roboczy po tym terminie.

   2. Do sprawozdań, o których mowa w ust. 1, przepis art. 27 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

   3. Do gazowej składki na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny przepis art. 10 stosuje się odpowiednio.

   Art. 31d. 1. Do korekty sprawozdań, o których mowa w art. 31c ust. 1, przepisy art. 28 stosuje się odpowiednio, przy czym korektę składa się do dnia otrzymania informacji o rozpoczęciu przez Prezesa URE kontroli, o której mowa w ust. 4, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2024 r.

   2. Do weryfikacji sprawozdań, o których mowa w art. 31c ust. 1, przepisy art. 29 stosuje się odpowiednio.

   3. Do złożenia i weryfikacji sprawozdań, o których mowa w art. 31c ust. 1, przepisy art. 30 ust. 1-4 stosuje się odpowiednio.

   4. Do przeprowadzania kontroli przez Prezesa URE zgodności informacji i oświadczeń złożonych w sprawozdaniach, o których mowa w art. 31c ust. 1, przepisy art. 31 stosuje się odpowiednio.";

  24) w art. 35 pkt 1-2, art. 49 pkt 3 lit. a, c oraz d, art. 52 pkt 1, art. 62 oraz art. 63 po wyrazach "odbiorców w 2023 roku" oraz po wyrazach "energii elektrycznej w 2023 roku" dodaje się wyrazy "oraz w roku 2024";

  25) w art. 81:

   a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

    "1a. Obowiązek, o którym mowa w art. 31a, wykonuje się w odniesieniu do okresu wydobycia gazu ziemnego od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.",

   b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

    "3. Towarowa Giełda Energii S.A. publikuje wartość średnich cen, o których mowa w art. 31a ust. 2, na swojej stronie internetowej w terminie do dnia 5 stycznia 2024 r.";

  26) w art. 85:

   a) w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "będący skutkiem finansowym niniejszej ustawy" zastępuje się wyrazami "na wypłatę rekompensat i refundacji podatku VAT za 2023 r.",

   b) w ust. 1a we wprowadzeniu do wyliczenia:

    - skreśla się wyrazy "będący skutkiem finansowym niniejszej ustawy",

    - po wyrazach "w zakresie rekompensaty, o której mowa w art. 4 ust. 4," dodaje się wyrazy "za 2023 r.";

  27) po art. 85 dodaje się art. 85a w brzmieniu:

   "Art. 85a. 1. Maksymalny limit wydatków Funduszu COVID-19 na wypłatę rekompensat i refundacji VAT za 2024 r. wynosi:

    1) w 2024 r. w zakresie:

     a) rekompensaty, o której mowa w art. 4 ust. 2 i 3a - 3.100.000.000,00 zł,

     b) refundacji podatku VAT, o której mowa w art. 18 - 300.000.000,00 zł;

    2) w 2025 r. w zakresie:

     a) rekompensaty, o której mowa w art. 4 ust. 2 i 3a - 550.000.000,00 zł,

     b) refundacji podatku VAT, o której mowa w art. 18 - 140.000.000,00 zł;

    3) w 2026 r. - w zakresie refundacji podatku VAT, o której mowa w art. 18 - 100.000.000,00 zł.

   2. Maksymalny limit wydatków Funduszu Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji w zakresie rekompensaty, o której mowa w art. 4 ust. 4, za 2024 r. wynosi w:

    1) 2024 r. - 180.000.000,00 zł;

    2) 2025 r. - 32.000.000,00 zł.

   3. Przepisy art. 85 ust. 2 i 2a stosuje się odpowiednio.".

Art. 4. W ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1772 i 1693) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 2 w pkt 2a w lit. c na końcu średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. d w brzmieniu:

   "d) podmiot, o którym mowa w art. 15a ust. 4 - w przypadku świadczenia wyrównawczego, o którym mowa w art. 15a ust. 1;";

  2) w art. 3a w ust. 2 w pkt 2, w ust. 3 w pkt 3 i w ust. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "31 grudnia 2023 r." zastępuje się wyrazami "30 czerwca 2024 r.";

  3) w art. 4 w ust. 1 w pkt 4 w lit. t na końcu kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. u w brzmieniu:

   "u) podmiotem realizującym na rzecz jednostki samorządu terytorialnego zadania i usługi, w tym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym, z zakresu kultury fizycznej w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2023 r. poz. 2048), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby tej działalności.";

  4) w art. 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

   "3. Przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w art. 3a ust. 2 lub 3, oraz sprzedawca ciepła, stosujący ceny i stawki opłat, o których mowa w art. 3a ust. 2 pkt 2, ust. 3 pkt 3 lub ust. 4, zaliczają wypłacone wyrównanie, o którym mowa w art. 12a ust. 1 oraz art. 12c ust. 1, lub świadczenie wyrównawcze, o którym mowa w art. 15a ust. 1, oraz dodatkowe wyrównanie, o którym mowa w art. 31a ust. 1, pomniejszone o kwotę podatku od towarów i usług dla dostaw ciepła, do przychodów ze sprzedaży ciepła lub do przychodów za świadczenie usług przesyłowych.";

  5) w art. 12a:

   a) w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "31 grudnia 2023 r." zastępuje się wyrazami "30 czerwca 2024 r.",

   b) w ust. 7 w zdaniu pierwszym po wyrazach "przed rozliczeniem wyrównania" dodaje się wyrazy "za dany okres",

   c) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

    "9. Wniosek o wypłatę wyrównania za czerwiec 2024 r. składa się w terminie do dnia 25 lipca 2024 r.";

  6) w art. 12b:

   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    "1. Przedsiębiorstwo energetyczne uprawnione do otrzymania wyrównania, o którym mowa w art. 12a ust. 1, składa do podmiotu wypłacającego wniosek o rozliczenie wyrównania, który uwzględnia rzeczywiste dane w każdej grupie taryfowej dotyczące ilości ciepła sprzedanego na potrzeby podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1, za okres:

     1) od dnia 1 marca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. - w terminie od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 15 maja 2024 r.;

     2) od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. - w terminie od dnia 1 września 2024 r. do dnia 15 października 2024 r.",

   b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a-1c w brzmieniu:

    "1a. W przypadku gdy przedsiębiorstwo energetyczne uprawnione do otrzymania wyrównania złożyło wniosek o rozliczenie wyrównania, dotychczas nierozpoznane wnioski złożone zgodnie z art. 12a ust. 3 pozostawia się bez rozpatrzenia.

    1b. Przedsiębiorstwo energetyczne uprawnione do otrzymania wyrównania we wniosku o rozliczenie wyrównania za poszczególne okresy wskazuje kwotę podlegającą rozliczeniu stanowiącą różnicę między sumą miesięcznych obniżek udzielonych odbiorcom uprawnionym, dla poszczególnych miesięcy w każdej grupie taryfowej, a sumą wyrównań wypłaconych na rzecz tego przedsiębiorstwa zgodnie z art. 12a dla danego okresu.

    1c. Kwotę miesięcznej obniżki, o której mowa w ust. 1b, dla danej grupy taryfowej, ustala się:

     1) zgodnie ze wzorem:

KMOG = [(CC - CCW) × Wcw + (

 CM 


 CMW 

) × Wmw + (CN - CNW) × Wnw


   -   

12

12

+ (SZOP - SZOPW) × Wupc + (

 SSOP 

 SSOPW 

) × Wupm ] × (1 + T)


   -   

12


12

     2) a w przypadku stosowania stawki opłaty za ciepło i stawki opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną - zgodnie ze wzorem:

KMOG = [(SC - SCW)× Wcw + (SM - SMW)× Wmw + (SZOP -SZOPW) × Wupc

 + (

 SSOP 

 SSOPW 

) × Wupm ] × (1 + T)


   -   

12


12

     - gdzie poszczególne symbole oznaczają:

     KMOG - kwotę miesięcznej obniżki w danej grupie taryfowej wynikającą ze stosowania w rozliczeniach z odbiorcami, o których mowa w art. 4 ust. 1, cen sprzedaży ciepła, mocy cieplnej i nośnika ciepła oraz stałych i zmiennych stawek opłat za usługi przesyłowe, ustalonych zgodnie z art. 3a [zł],

     CC - cenę ciepła ze stosowanej w danym miesiącu taryfy dla ciepła [zł/GJ],

     CCW - cenę ciepła przyjętą i wprowadzoną do stosowania w rozliczeniach z odbiorcami, o których mowa w art. 4 ust. 1 [zł/GJ],

     Wcw - miesięczną ilość sprzedanego ciepła w danej grupie taryfowej odbiorcom, o których mowa w art. 4 ust. 1 [GJ],

     CM - cenę za zamówioną moc cieplną za rok ze stosowanej w danym miesiącu taryfy dla ciepła [zł/MW],

     CMW - cenę za zamówioną moc cieplną za rok przyjętą i wprowadzoną do stosowania w rozliczeniach z odbiorcami, o których mowa w art. 4 ust. 1 [zł/MW],

     Wmw - miesięczną wielkość zamówionej mocy cieplnej w danej grupie taryfowej przez odbiorców, o których mowa w art. 4 ust. 1 [MW],

     CN - cenę nośnika ciepła - wody dostarczonej do napełniania sieci ciepłowniczych i instalacji odbiorczych oraz do uzupełnienia ubytków wody poza źródłem ciepła lub niezwróconych skroplin ze stosowanej w danym miesiącu taryfy dla ciepła - wyrażoną odpowiednio w złotych za metr sześcienny lub za tonę,

     CNW - cenę nośnika ciepła - wody dostarczonej do napełniania sieci ciepłowniczych i instalacji odbiorczych oraz do uzupełnienia ubytków wody poza źródłem ciepła lub niezwróconych skroplin przyjętą i wprowadzoną do stosowania w rozliczeniach z odbiorcami, o których mowa w art. 4 ust. 1 - [w metrach sześciennych lub w tonach],

     Wnw - miesięczną ilość dostarczonego nośnika w danej grupie taryfowej do odbiorców, o których mowa w art. 4 ust. 1 [m3 lub t],

     SZOP - stawkę opłat zmiennych za usługi przesyłowe ze stosowanej w danym miesiącu taryfy dla ciepła [zł/GJ],

     SZOPW - stawkę opłat zmiennych za usługi przesyłowe przyjętą i wprowadzoną do stosowania w rozliczeniach z odbiorcami, o których mowa w art. 4 ust. 1 [zł/GJ],

     Wupc - miesięczną ilość ciepła dostarczonego do odbiorców usług przesyłowych w danej grupie taryfowej, o których mowa w art. 4 ust. 1 [GJ],

     SSOP - roczną stawkę opłat stałych za usługi przesyłowe ze stosowanej w danym miesiącu taryfy dla ciepła [zł/MW],

     SSOPW - roczną stawkę opłat stałych za usługi przesyłowe przyjętą i wprowadzoną do stosowania w rozliczeniach z odbiorcami, o których mowa w art. 4 ust. 1 [zł/MW],

     Wupm - miesięczną wielkość zamówionej mocy cieplnej przez odbiorców usług przesyłowych w danej grupie taryfowej, o których mowa w art. 4 ust. 1 [MW],

     T - stawkę podatku od towarów i usług dla dostaw ciepła [%],

     SC - stawkę opłaty za ciepło ze stosowanej w danym miesiącu taryfy dla ciepła [zł/GJ],

     SCW - stawkę opłaty za ciepło przyjętą i wprowadzoną do stosowania z odbiorcami, o których mowa w art. 4 ust. 1 [zł/GJ],

     SM - stawkę opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną ze stosowanej w danym miesiącu taryfy dla ciepła [zł/MW],

     SMW - stawkę opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną przyjętą i wprowadzoną do stosowania w rozliczeniach z odbiorcami, o których mowa w art. 4 ust. 1 [zł/MW]

    - wartości symboli użytych w tych wzorach wyraża się liczbowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z wyjątkiem wartości dotyczącej wielkości zamówionej mocy cieplnej, którą wyraża się liczbowo z dokładnością do trzech miejsc po przecinku.",

   c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

    "3. W przypadku niezłożenia wniosku o rozliczenie wyrównania w terminie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, wypłacone wyrównanie za okres od dnia 1 marca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. uznaje się za otrzymane nienależnie i przedsiębiorstwo energetyczne uprawnione do otrzymania wyrównania jest obowiązane do zwrotu otrzymanych środków w całości wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych w terminie do dnia 31 maja 2024 r. Zarządca rozliczeń w uzasadnionych przypadkach przywraca termin na złożenie wniosku o rozliczenie wyrównania za okres od dnia 1 marca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. Termin przywraca się na wniosek podmiotu uprawnionego.",

   d) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

    "3a. W przypadku niezłożenia wniosku o rozliczenie wyrównania w terminie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, wypłacone wyrównanie za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. uznaje się za otrzymane nienależnie i przedsiębiorstwo energetyczne uprawnione do otrzymania wyrównania jest obowiązane do zwrotu otrzymanych środków w całości wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych w terminie do dnia 31 października 2024 r. Zarządca rozliczeń w uzasadnionych przypadkach przywraca termin na złożenie wniosku o rozliczenie wyrównania za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. Termin przywraca się na wniosek podmiotu uprawnionego.";

  7) w art. 12c ust. 11 otrzymuje brzmienie:

   "11. Do wniosku, o którym mowa w ust. 5, oraz do wypłaty wyrównania, w przypadku, o którym mowa w ust. 1-3, stosuje się odpowiednio przepisy ust. 7, 8 i 10, art. 12a ust. 7 i 8, art. 14 ust. 1-6, art. 17, art. 18 ust. 1 i 2, art. 19 oraz art. 20.";

  8) w art. 15 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

   "8. W przypadku gdy suma wypłaconych i rozliczonych rekompensat jest wyższa niż suma obniżek udzielonych odbiorcom, o których mowa w art. 4 ust. 1, w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 28 lutego 2023 r. w związku ze stosowaniem w rozliczeniach z tymi odbiorcami średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą oraz kwoty rekompensat przekazane sprzedawcom ciepła w związku ze stosowaniem przez tych sprzedawców w rozliczeniach z odbiorcami, o których mowa w art. 4 ust. 1, średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą, podmiot uprawniony zwraca tak obliczoną różnicę na rachunek podmiotu wypłacającego w terminie do dnia 30 kwietnia 2024 r.";

  9) po art. 15 dodaje się art. 15a w brzmieniu:

   "Art. 15a. 1. Sprzedawcom ciepła, którzy w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 28 lutego 2023 r. stosowali w rozliczeniach z odbiorcami, o których mowa w art. 4 ust. 1, obniżoną cenę ciepła, cenę za zamówioną moc cieplną oraz cenę nośnika ciepła lub stawki opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną i stawki opłaty za ciepło ustalone z uwzględnieniem średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą, przysługuje świadczenie wyrównawcze wypłacane na ich wniosek.

   2. Świadczenie wyrównawcze, o którym mowa w ust. 1, przysługuje sprzedawcy ciepła za poszczególne miesiące w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 28 lutego 2023 r., w kwocie ustalonej:

    1) zgodnie ze wzorem:

KSW = [(CC - CCR) × Wc + (

 CM 


 CMR 

) × Wm + (CN - CNR) × Wn] × (1 + T) - WR,


   -   

12

12

    2) a w przypadku stosowania stawki opłaty za ciepło i stawki opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną - zgodnie ze wzorem:

    KSW = [(SC - SCR) × Wc + (SM - SMR) × Wm] × (1 + T) - WR,

    - gdzie poszczególne symbole oznaczają:

    KSW - kwotę miesięcznego świadczenia wyrównawczego dla danego sprzedawcy ciepła, wynikającą ze stosowania w rozliczeniach z odbiorcami, o których mowa w art. 4 ust. 1, cen sprzedaży ciepła, mocy cieplnej i nośnika ciepła, ustalonych zgodnie z art. 3 [zł],

    CC - cenę ciepła ze stosowanej w danym miesiącu taryfy dla ciepła [zł/GJ],

    CM - cenę za zamówioną moc cieplną [zł/MW],

    CN - cenę nośnika ciepła - wody dostarczonej do napełniania sieci ciepłowniczych i instalacji odbiorczych oraz do uzupełnienia ubytków wody poza źródłem ciepła lub niezwróconych skroplin - wyrażoną odpowiednio w złotych za metr sześcienny lub za tonę,

    SC - stawkę opłaty za ciepło [zł/GJ],

    SM - stawkę opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną [zł/MW],

    CCR - cenę ciepła stosowaną w rozliczeniach z odbiorcami, o których mowa w art. 4 ust. 1, zgodnie z art. 3 ust. 1-5 [zł/GJ],

    CMR - cenę za zamówioną moc cieplną stosowaną w rozliczeniach z odbiorcami, o których mowa w art. 4 ust. 1, zgodnie z art. 3 ust. 1-5 [zł/MW],

    CNR - cenę nośnika ciepła - wody dostarczonej do napełniania sieci ciepłowniczych i instalacji odbiorczych oraz do uzupełnienia ubytków wody poza źródłem ciepła lub niezwróconych skroplin stosowaną w rozliczeniach z odbiorcami, o których mowa w art. 4 ust. 1, zgodnie z art. 3 ust. 1-5 - wyrażoną odpowiednio w złotych za metr sześcienny lub za tonę,

    SCR - stawkę opłaty za ciepło stosowaną w rozliczeniach z odbiorcami, o których mowa w art. 4 ust. 1, zgodnie z art. 3 ust. 1-5 [zł/GJ],

    SMR - stawkę opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną stosowaną w rozliczeniach z odbiorcami, o których mowa w art. 4 ust. 1, zgodnie z art. 3 ust. 1-5 [zł/MW],

    Wc - ilość ciepła dostarczonego do odbiorców, o których mowa w art. 4 ust. 1, która w danym miesiącu rozliczona została z uwzględnieniem średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą [GJ],

    Wm - wielkość zamówionej mocy cieplnej przez odbiorców, o których mowa w art. 4 ust. 1, która w danym miesiącu rozliczona została z uwzględnieniem średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą [MW],

    Wn - ilość dostarczonego nośnika do odbiorców, o których mowa w art. 4 ust. 1, która w danym miesiącu rozliczona została z uwzględnieniem średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą [w metrach sześciennych lub w tonach],

    T - stawkę podatku od towarów i usług dla dostaw ciepła [%],

    WR - sumę kwot otrzymanych tytułem stosowania w danym miesięcznym okresie rozliczeniowym w rozliczeniach z odbiorcami, o których mowa w art. 4 ust. 1, średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą, ustalonych jako suma:

     1) rekompensat uzyskanych w odniesieniu do danego okresu miesięcznego bezpośrednio od podmiotu wypłacającego przypadających na odbiorców ciepła obsługiwanych przez danego sprzedawcę, oraz

     2) kwot (obniżek) otrzymanych w odniesieniu do danego okresu miesięcznego od wytwórców ciepła w związku ze stosowaniem w danym miesięcznym okresie rozliczeniowym w rozliczeniach z odbiorcami, o których mowa w art. 4 ust. 1, średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą

    - wartości symboli użytych w tych wzorach wyraża się liczbowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z wyjątkiem wartości dotyczącej wielkości zamówionej mocy cieplnej, którą wyraża się liczbowo z dokładnością do trzech miejsc po przecinku.

   3. Wniosek o wypłatę świadczenia wyrównawczego składa się do:

    1) zarządcy rozliczeń - w przypadku przedsiębiorstwa energetycznego posiadającego koncesję i wykonującego działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży ciepła odbiorcom, o których mowa w art. 4 ust. 1;

    2) wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce siedziby przedsiębiorstwa energetycznego - w przypadku przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży ciepła odbiorcom, o których mowa w art. 4 ust. 1, która nie wymaga uzyskania koncesji lub zwolnionego z obowiązku przedkładania taryf dla ciepła do zatwierdzania Prezesowi URE.

   4. Wniosek o wypłatę świadczenia wyrównawczego składa się w terminie od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 maja 2024 r. Termin przypadający w sobotę lub dzień wolny od pracy przypada w pierwszy dzień roboczy po tym terminie. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę świadczenia wyrównawczego z niedochowaniem terminu wniosek ten pozostawia się bez rozpatrzenia. Zarządca rozliczeń w uzasadnionych przypadkach przywraca termin na złożenie wniosku o wypłatę świadczenia wyrównawczego, o którym mowa w zdaniu pierwszym. Termin przywraca się na wniosek podmiotu uprawnionego.

   5. Wniosek o wypłatę świadczenia wyrównawczego zawiera:

    1) oznaczenie podmiotu, do którego jest kierowany wniosek;

    2) oznaczenie podmiotu uprawnionego i jego siedziby;

    3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu uprawnionego;

    4) adres poczty elektronicznej;

    5) elementy składowe wzorów, o których mowa w ust. 2;

    6) ilość sprzedanego ciepła, zamówionej mocy i nośnika ogółem oraz ilość sprzedanego ciepła, zamówionej mocy i nośnika dla odbiorców, o których mowa w art. 4 ust. 1, w podziale na poszczególne miesięczne okresy rozliczeniowe dla danego systemu ciepłowniczego;

    7) wnioskowaną wysokość świadczenia wyrównawczego dla danego systemu ciepłowniczego;

    8) wnioskowaną łączną wysokość świadczenia wyrównawczego;

    9) oświadczenie, o którym mowa w ust. 6;

    10) numer rachunku bankowego albo rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, na który ma zostać wypłacone świadczenie wyrównawcze;

    11) inne informacje niezbędne do obliczenia i wypłaty świadczenia wyrównawczego.

   6. Wraz z wnioskiem o wypłatę świadczenia wyrównawczego sprzedawca ciepła składa oświadczenie o dokonaniu rozliczeń z odbiorcami ciepła, o których mowa w art. 4 ust. 1, zawierające klauzulę o następującej treści: "Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny oświadczam, że ceny lub stawki opłat, za okres objęty wnioskiem o wypłatę świadczenia wyrównawczego, stosowane względem odbiorców, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, zostały zastosowane zgodnie z art. 3 tej ustawy". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

   7. Do wniosku o wypłatę świadczenia wyrównawczego oraz do wypłaty świadczenia wyrównawczego stosuje się odpowiednio przepisy art. 14 ust. 1-6, art. 17, art. 18 ust. 1 i 2, art. 19 i art. 20.";

  10) po art. 16 dodaje się art. 16a w brzmieniu:

   "Art. 16a. Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o wypłatę świadczenia wyrównawczego, mając na uwadze zakres danych i informacji niezbędnych do zweryfikowania prawidłowości wniosku, zapewnienie przejrzystości i komunikatywności tego wniosku oraz potrzebę ujednolicenia jego formy.";

  11) w art. 20 w ust. 1 wyrazy "31 grudnia 2025 r." zastępuje się wyrazami "30 czerwca 2026 r.";

  12) w art. 23 w ust. 1 w pkt 1 po wyrazach "31 marca 2023 r." dodaje się wyrazy "za rok 2023 oraz do dnia 31 stycznia 2024 r. za rok 2024";

  13) art. 28 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 28. Rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 2, wyrównania, dodatki dla gospodarstw domowych, świadczenia wyrównawcze oraz dodatki dla podmiotów wrażliwych są finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.), zwanego dalej "Funduszem".";

  14) w art. 29:

   a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

    "1. Wypłata rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2, wypłata wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3a ust. 3, i sprzedawców ciepła, o których mowa w art. 12c ust. 10 pkt 2, wypłata świadczeń wyrównawczych dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 15a ust. 4 pkt 2, oraz wypłata dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych jest zadaniem zleconym gminie.

    2. Wojewodowie przekazują gminom środki w ramach limitu określonego na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2, wypłatę wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3a ust. 3, i sprzedawców ciepła, o których mowa w art. 12c ust. 10 pkt 2, wypłatę świadczeń wyrównawczych dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 15a ust. 4 pkt 2, oraz wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych oraz dodatków dla podmiotów wrażliwych w planie finansowym Funduszu na realizację wypłat rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2, wypłat wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3a ust. 3, i sprzedawców ciepła, o których mowa w art. 12c ust. 10 pkt 2, wypłat świadczeń wyrównawczych dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 15a ust. 4 pkt 2, oraz wypłat dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych z Funduszu.",

   b) w ust. 3:

    - w pkt 1a we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach "na wypłatę wyrównań" dodaje się wyrazy "za 2023 r.", 

    - po pkt 1a dodaje się pkt 1b i 1c w brzmieniu:

     "1b) w przypadku środków na wypłatę wyrównań za 2024 r. dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3a ust. 3:

      a) 15 dni od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła (Dz. U. poz. 2760) dla pierwszego kwartału 2024 r.,

      b) do 15. dnia miesiąca poprzedzającego dany kwartał dla pozostałych kwartałów 2024 r.

    - przy czym w terminie 50 dni od dnia złożenia tego wniosku gmina może złożyć jego korektę;

     1c) w przypadku środków na wypłatę świadczenia wyrównawczego dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 15a ust. 4 pkt 2 - do dnia 31 kwietnia 2024 r., przy czym do dnia 30 czerwca 2024 r. gmina może złożyć jego korektę;";

  15) w art. 30:

   a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

    "1. Gminy otrzymują środki na realizację wypłat rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2, wypłat wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3a ust. 3, i sprzedawców ciepła, o których mowa w art. 12c ust. 10 pkt 2, wypłat świadczeń wyrównawczych dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 15a ust. 4 pkt 2, oraz wypłat dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych za pośrednictwem wojewodów w granicach kwot określonych na ten cel w planie finansowym Funduszu.

    2. Przy ustalaniu wysokości środków na realizację wypłat rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2, wypłat wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3a ust. 3, i sprzedawców ciepła, o których mowa w art. 12c ust. 10 pkt 2, wypłat świadczeń wyrównawczych dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 15a ust. 4 pkt 2, oraz wypłat dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych uwzględnia się koszty wypłacania odbiorcom tych rekompensat i wyrównań oraz tych dodatków, w wysokości 2% łącznej kwoty środków wypłacanych przez gminę.",

   b) w ust. 3 w pkt 3:

    - po wyrazach "wypłaty wyrównań" dodaje się wyrazy "za 2023 r.",

    - na końcu kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

     "4) 15. dnia miesiąca następującego po pierwszych trzech miesiącach od rozpoczęcia wypłaty wyrównań za 2024 r. dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3a ust. 3, rozliczenie środków z wyodrębnieniem liczby i kwoty wypłaconych wyrównań, sporządzone narastająco za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia kończącego dany kwartał wypłaty wyrównań za 2024 r., z tym że zapotrzebowanie na środki ustala się jako sumę tego zapotrzebowania obliczonego odrębnie dla każdego kwartału.",

   d) w ust. 4b w pkt 4 na końcu kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 i 6 w brzmieniu:

    "5) na wypłaty za pierwszy kwartał 2024 r. - do dnia 15 lutego 2024 r.;

    6) na wypłaty za drugi kwartał 2024 r. - do dnia 30 kwietnia 2024 r.",

   e) po ust. 4c dodaje się ust. 4d-4g w brzmieniu:

    "4d. Wniosek o przekazanie gminom środków na wypłaty świadczeń wyrównawczych dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 15a ust. 4 pkt 2, właściwy wojewoda składa jednorazowo do ministra właściwego do spraw energii, określając łączną wysokość wnioskowanej kwoty i numer rachunku bankowego, na który ma być ona przekazana.

    4e. Minister właściwy do spraw energii przekazuje wojewodzie środki na wypłaty świadczeń wyrównawczych dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 15a ust. 4 pkt 2, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

    4f. Wojewoda może złożyć korektę wniosku w terminie do dnia 31 lipca 2024 r.

    4g. Minister właściwy do spraw energii przekazuje środki wojewodzie w terminie do 30 dni od dnia otrzymania korekty wniosku.",

   f) w ust. 5 w pkt 3 na końcu kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 i 5 w brzmieniu:

    "4) 31 marca 2025 r. - w przypadku środków na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3a ust. 3, za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.;

    5) 31 marca 2025 r. - w przypadku środków na wypłatę świadczeń wyrównawczych dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 15a ust. 4 pkt 2.";

  16) w art. 32:

   a) ust. 1-3 otrzymują brzmienie:

    "1. Rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 1, świadczenia wyrównawcze dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 15a ust. 4 pkt 1, oraz wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3a ust. 1, i sprzedawców ciepła, o których mowa w art. 12c ust. 10 pkt 1, są wypłacane przez zarządcę rozliczeń.

    2. Zarządca rozliczeń otrzymuje środki na realizację wypłat rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 1, wypłat świadczeń wyrównawczych dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 15a ust. 4 pkt 1, oraz wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3a ust. 1, i sprzedawców ciepła, o których mowa w art. 12c ust. 10 pkt 1, z Funduszu w ramach limitu określonego na ten cel w planie finansowym Funduszu na wyodrębniony rachunek bankowy, zwany dalej "rachunkiem rekompensaty ciepłowniczej".

    3. Wniosek o przekazanie środków na wypłaty rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 1, wypłaty świadczeń wyrównawczych dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 15a ust. 4 pkt 1, oraz wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3a ust. 1, i sprzedawców ciepła, o których mowa w art. 12c ust. 10 pkt 1, zarządca rozliczeń składa nie częściej niż raz na miesiąc do ministra właściwego do spraw energii, określając łączną wysokość wnioskowanej kwoty i numer rachunku rekompensaty ciepłowniczej.",

   b) w ust. 7 w zdaniu pierwszym po wyrazach "na wypłatę wyrównań" dodaje się wyrazy "oraz na wypłatę świadczeń wyrównawczych";

  17) w art. 37 w ust. 1-1b wyrazy "1.000.000 zł" zastępuje się wyrazami "100.000 zł";

  18) w art. 59a w ust. 1 wyrazy "31 grudnia 2023 r." zastępuje się wyrazami "30 czerwca 2024 r.";

  19) po art. 59a dodaje się art. 59b w brzmieniu:

   "Art. 59b. 1. Wytwórca ciepła, na wniosek sprzedawcy ciepła w danym systemie ciepłowniczym złożony nie później niż do dnia 30 września 2024 r., jest obowiązany przekazać temu sprzedawcy ciepła informację o cenie ciepła, cenie za zamówioną moc cieplną oraz cenie nośnika ciepła lub stawce opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną i stawce opłaty za ciepło w wysokości odpowiadającej średniej cenie wytwarzania ciepła z rekompensatą, za każdy miesiąc wskazany w tym wniosku przypadający w okresie od dnia 1 marca 2023 r. do dnia 30 czerwca 2024 r., w terminie 7 dni od dnia złożenia tego wniosku.

   2. Wytwórca ciepła, który nie stosuje się do obowiązku, o którym mowa w ust. 1, podlega karze pieniężnej w wysokości nie niższej niż 100 000 zł i nie wyższej niż 10% przychodu ukaranego wytwórcy osiągniętego w poprzednim roku podatkowym, a jeżeli kara pieniężna jest związana z działalnością wykonywaną na podstawie koncesji, to wysokość tej kary pieniężnej nie może być niższa niż 100 000 zł i nie wyższa niż 10% przychodu ukaranego wytwórcy, wynikającego z działalności koncesjonowanej, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.

   3. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 2, wymierza w drodze decyzji administracyjnej Prezes URE.

   4. Do kary pieniężnej, o której mowa w ust. 2, stosuje się przepisy art. 56 ust. 4 i 6-7a ustawy - Prawo energetyczne.";

  20) w art. 62:

   a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

    "1a. Maksymalny limit wydatków z Funduszu przeznaczonych na wyrównania, o których mowa w art. 12a ust. 1, oraz świadczenia wyrównawcze, o których mowa w art. 15a, w roku 2024 wynosi 2.400.000.000,00 zł.",

   b) w ust. 2 wyrazy "ust. 1" zastępuje się wyrazami "ust. 1 i 1a";

  21) art. 63a otrzymuje brzmienie:

   "Art. 63a. Środki wypłacone z tytułu rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 2, świadczenia wyrównawcze dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 15a ust. 4 pkt 1, oraz wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3a ust. 2 i 3, i sprzedawców ciepła, o których mowa w art. 12c, zalicza się do kategorii drugiej należności podlegających zaspokojeniu z funduszów masy upadłości, o której mowa w art. 342 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 1520 oraz z 2023 r. poz. 825).".

Art. 5. W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2023 r. poz. 2505) w art. 80 w § 2a w pkt 1:

  1) po wyrazach "odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku" dodaje się wyrazy "oraz w 2024 roku";

  2) po wyrazach "odbiorców paliw gazowych w 2023 r." dodaje się wyrazy "oraz w 2024 r.".

Art. 6. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 26 w ust. 7e:

   a) po wyrazach "odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku" dodaje się wyrazy "oraz w 2024 roku",

   b) po wyrazach "odbiorców paliw gazowych w 2023 r." dodaje się wyrazy "oraz w 2024 r.";

  2) w art. 52jc:

   a) po wyrazach "odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku" dodaje się wyrazy "oraz w 2024 roku",

   b) po wyrazach "odbiorców paliw gazowych w 2023 r." dodaje się wyrazy "oraz w 2024 r.".

Art. 7. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023 r. poz. 2383) w art. 297 w § 1 w pkt 12 po wyrazach "w 2023 roku" dodaje się wyrazy "oraz w 2024 roku".

Art. 8. W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901, 1693 i 1938) w art. 8 w ust. 4 w pkt 20 po wyrazach "w 2023 roku" dodaje się wyrazy "oraz w 2024 roku.".

Art. 9. W ustawie z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2538, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 12:

   a) w pkt 2b po wyrazach "w 2023 roku" dodaje się wyrazy "oraz w 2024 roku",

   b) w pkt 2c po wyrazach "w 2023 r." dodaje się wyrazy "oraz w 2024 r.",

   c) po pkt 2c dodaje się pkt 2d w brzmieniu:

    "2d) środki gazowej składki na Fundusz, o których mowa w art. 31a ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu;";

  2) w art. 13:

   a) w pkt 5 po wyrazach "w 2023 roku" dodaje się wyrazy "oraz w 2024 roku",

   b) w pkt 6 po wyrazach "w 2023 r." dodaje się wyrazy "oraz w 2024 r.",

   c) w pkt 6 na końcu kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

    "7) wypłatę środków pochodzących z gazowych składek na Fundusz, o których mowa w art. 31a ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.";

  3) w art. 16 w ust. 1:

   a) w pkt 1c i 1d po wyrazach "w 2023 roku" dodaje się wyrazy "oraz w 2024 roku",

   b) pkt 1e i 1f otrzymują brzmienie:

    "1e) weryfikacja sprawozdań, o których mowa w art. 27 ust. 1 i art. 31c ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu;

    1f) weryfikacja i akceptacja korekt sprawozdań, o których mowa w art. 28 ust. 1 i art. 31d ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu;",

   c) w pkt 2d i 2da po wyrazach "w 2023 roku" dodaje się wyrazy "oraz w 2024 roku",

   d) w pkt 2db:

    - po wyrazach "art. 31 ust. 7 pkt 2 lit. b" dodaje się wyrazy "z uwzględnieniem art. 31d ust. 4",

    - po wyrazach "w 2023 r." dodaje się wyrazy "oraz w 2024 r.",

   e) w pkt 2dc:

    - po wyrazach "art. 28 ust. 3 pkt 2 lit. b" dodaje się wyrazy "z uwzględnieniem art. 31d ust. 1",

    - po wyrazach "w 2023 r." dodaje się wyrazy "oraz w 2024 r.",

   f) w pkt 2e po wyrazach "w 2023 roku" dodaje się wyrazy "oraz w 2024 roku",

   g) w pkt 2f:

    - po wyrazach "art. 31 ust. 7 pkt 2 lit. b" dodaje się wyrazy "z uwzględnieniem art. 31d ust. 4",

    - po wyrazach "w 2023 r." dodaje się wyrazy "oraz w 2024 r.",

   h) w pkt 2g:

    - po wyrazach "art. 28 ust. 3 pkt 2 lit. b" dodaje się wyrazy "z uwzględnieniem art. 31d ust. 1",

    - po wyrazach "w 2023 r." dodaje się wyrazy "oraz w 2024 r.", 

   i) w pkt 2h po wyrazach "w 2023 r." dodaje się wyrazy "oraz w 2024 r.",

   j) w pkt 2i-2k po wyrazach "w 2023 roku" dodaje się wyrazy "oraz w 2024 roku",

   k) po pkt 2k dodaje się pkt 2l w brzmieniu:

    "2l) przekazywanie na Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, środków zgromadzonych z tytułu gazowych składek na Fundusz, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, zgodnie z art. 31b ust. 4 tej ustawy.".

Art. 10. W ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1393 i 1681) w art. 23 w pkt 5 i 6 po wyrazach "w 2023 r." dodaje się wyrazy "oraz w 2024 r.".

Art. 11. W ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.) w art. 65:

  1) w ust. 4:

   a) w pkt 5a po wyrazach "w 2023 roku" dodaje się wyrazy "oraz w 2024 roku",

   b) w pkt 5b po wyrazach "w 2023 r." dodaje się wyrazy "oraz w 2024 r.",

   c) po pkt 5c dodaje się pkt 5d w brzmieniu:

    "5d) przekazania środków zgromadzonych z tytułu gazowej składki na Fundusz, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, zgodnie z art. 31b ust. 4 tej ustawy;";

  2) w ust. 5:

   a) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

    "7) wypłaty i obsługę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 2, świadczeń wyrównawczych, o których mowa w art. 15a ust. 1, i wyrównań, o których mowa w art. 12a ust. 1 i art. 12c ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967 oraz z 2023 r. poz. 2760), dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła oraz dodatków dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła, o których mowa w art. 1 tej ustawy;",

   b) w pkt 8 po wyrazach "w 2023 roku" dodaje się wyrazy "oraz w 2024 roku",

   c) w pkt 11 po wyrazach "w 2023 r." dodaje się wyrazy "oraz w 2024 r.",

   d) w pkt 13 w lit. a i b po wyrazach "w 2023 r." dodaje się wyrazy "oraz w 2024 r.",

   e) po pkt 13 dodaje się pkt 13a w brzmieniu:

    "13a) przekazanie z rachunku Funduszu, zgodnie z ust. 3, na wniosek zarządcy rozliczeń:

     a) kwoty stanowiącej dodatnią różnicę między gazową składką na Fundusz, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, obliczonym przez Prezesa URE a odpisem na ten fundusz w wysokości wskazanej w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 31c ust. 1 tej ustawy - w przypadku, gdy nadwyżka dotyczy ostatniego miesiąca objętego obowiązkiem, o którym mowa w art. 31a tej ustawy, albo kiedy decyzja została wydana po okresie obowiązywania tego obowiązku, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia,

     b) zawyżonej wartości składki wynikającej z korekty sprawozdania, o której mowa w art. 31d ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, na podstawie składanego zgodnie z art. 31d ust. 1 tej ustawy wniosku, o którym mowa w art. 28 ust. 3 pkt 2 lit. b tej ustawy

    - na rzecz podmiotu, o którym mowa w art. 31a tej ustawy;",

   f) w pkt 14 po wyrazach "w 2023 r." dodaje się wyrazy "oraz w 2024 r.".

Art. 12. W ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 759) wprowadza się następujące zmiany:

  1) art. 2:

   a) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

    "6a. Dodatek osłonowy za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. wynosi 50% kwot wskazanych odpowiednio w ust. 5 albo 6 po ich waloryzacji średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r. w stosunku do 2021 r., określonym w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r. (M.P. poz. 68).",

   b) po ust. 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu:

    "8a. Dodatek osłonowy przysługuje osobom, o których mowa w ust. 1, za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. i jest wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.",

   c) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

    "9. Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.",

   d) po ust. 9 dodaje się ust. 9a w brzmieniu:

    "9a. Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.";

  2) w art. 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

   "4. Gmina składa wojewodzie wniosek o przyznanie dotacji na pierwszy kwartał:

    1) 2022 r. - w terminie do dnia 15 lutego 2022 r.;

    2) 2024 r. - w terminie do dnia 15 lutego 2024 r.";

  3) w art. 4a:

   a) w ust. 1 wyrazy "w terminie do dnia 15 czerwca w latach 2023-2025" zastępuje się wyrazami "odpowiednio w terminie do dnia 30 czerwca w latach 2023-2025 dla dodatku osłonowego za 2022 r. oraz w terminie do dnia 30 czerwca w latach 2024-2026 dla dodatku osłonowego za 2024 r.",

   b) w ust. 2 wyrazy "w terminie do dnia 30 czerwca w latach 2023-2025" zastępuje się wyrazami "odpowiednio w terminie do dnia 30 czerwca w latach 2023-2025 dla dodatku osłonowego za 2022 r. oraz w terminie do dnia 30 czerwca w latach 2024-2026 dla dodatku osłonowego za 2024 r.";

  4) w art. 16:

   a) w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach "dodatki osłonowe" dodaje się wyrazy "za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.",

   b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

    "1a. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na dodatki osłonowe za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. wynosi:

     1) w 2024 r. - 2.300.000.000,00 zł;

     2) w 2025 r. - 200.000.000,00 zł.",

   c) w ust. 2 i 3 po wyrazach "ust. 1" dodaje się wyrazy "lub 1a".

Art. 13. W ustawie z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. poz. 202, 1477, 1692, 1723, 2127 i 2687) w art. 14b:

  1) w ust. 1 w pkt 1 po wyrazach "w 2023 r." dodaje się wyrazy "oraz w 2024 r.";

  2) w ust. 5 po wyrazach "w 2023 r." dodaje się wyrazy "oraz w 2024 r.".

Art. 14. W ustawie z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. poz. 1429) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 33 w pkt 9 w art. 833 w § 6:

   a) po wyrazach "energii elektrycznej w 2023 roku" dodaje się wyrazy "oraz w 2024 roku",

   b) po wyrazach "paliw gazowych w 2023 r." dodaje się wyrazy "oraz w 2024 r.";

  2) w art. 34 w pkt 1 w art. 10 w § 4:

   a) po wyrazach "odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku" dodaje się wyrazy "oraz w 2024 roku",

   b) po wyrazach "odbiorców paliw gazowych w 2023 r." dodaje się wyrazy "oraz w 2024 r.";

  3) w art. 55 w art. 2 w ust. 2 po wyrazach "odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku" dodaje się wyrazy "oraz w 2024 roku".

Art. 15. 1. Sprawy dotyczące rozliczenia wyrównania, wszczęte na podstawie wniosków, o których mowa w art. 12b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu dotychczasowym, i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy pozostawia się bez rozpatrzenia.

2. Sprawy dotyczące rozliczenia wyrównania, o którym mowa w art. 12c ustawy zmienianej w art. 4, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy pozostawia się bez rozpatrzenia.

Art. 16. 1. Bank Gospodarstwa Krajowego w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy opracowuje projekt zmiany planu finansowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 11 i przedstawia go do:

  1) uzgodnienia - ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych;

  2) zatwierdzenia - Prezesowi Rady Ministrów.

2. Prezes Rady Ministrów zatwierdza zmianę planu finansowego w terminie 14 dni od dnia przedstawienia projektu tej zmiany.

3. Dysponent Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 9, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy dokonuje zmiany planu finansowego tego Funduszu celem dostosowania go do zmian wprowadzanych w ustawie zmienianej w art. 3. Zmiana ta nie wymaga opinii sejmowej komisji do spraw budżetu.

Art. 17. Ustawa wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2023 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60