Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia ...

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14.11.2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2023 r. poz. 2508

Na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027 (Dz. U. poz. 2607) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w § 1:

   a) uchyla się pkt 1,

   b) po pkt 1 dodaje się pkt 1a i 1b w brzmieniu:

    "1a) pomocy inwestycyjnej na środki wspierające efektywność energetyczną inną niż w budynkach,

    1b) pomocy inwestycyjnej na środki wspierające efektywność energetyczną w budynkach,",

   c) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

    "3) pomocy na badania i usługi doradcze dotyczące ochrony środowiska i kwestii energetycznych";

  2) § 2 otrzymuje brzmienie:

   "§ 2. 1. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pomocy, o której mowa w art. 1 ust. 2 lit. c i d, ust. 3 lit. a, c i d, ust. 4 lit. c oraz ust. 5 i 6 rozporządzenia nr 651/2014.

   2. Pomocy, o której mowa w § 1:

    1) pkt 1a, nie udziela się w przypadkach, o których mowa w art. 38 ust. 2 zdanie pierwsze oraz ust. 2a i 2b rozporządzenia nr 651/2014;

    2) pkt 1b, nie udziela się w przypadkach, o których mowa w art. 38a ust. 2, 4 i 10 rozporządzenia nr 651/2014;

    3) pkt 2, nie udziela się w przypadkach, o których mowa w art. 39 ust. 10 i 13 rozporządzenia nr 651/2014;

    4) pkt 3, nie udziela się w przypadku, o którym mowa w art. 49 ust. 5 rozporządzenia nr 651/2014.";

  3) w § 5 w ust. 1 i 2 wyrazy "pkt 1 i 3" zastępuje się wyrazami "pkt 1a, 1b i 3";

  4) w § 6:

   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    "1. Pomoc, o której mowa w § 1 pkt 1b, jest udzielana, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w art. 38a ust. 6 rozporządzenia nr 651/2014.",

   b) w ust. 2:

    - wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

     "Pomoc, o której mowa w § 1 pkt 2, jest udzielana, jeżeli:",

    - w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

     "7) podmiot wdrażający instrument finansowy w rozumieniu art. 2 pkt 22 rozporządzenia nr 2021/1060 opracował mechanizm zapewniający zwrot kwoty, o którym mowa w art. 39 ust. 6 rozporządzenia nr 651/2014.";

  5) w § 7:

   a) uchyla się pkt 1,

   b) po pkt 1 dodaje się pkt 1a i 1b w brzmieniu:

    "1a) inwestycje umożliwiające przedsiębiorcom poprawę efektywności energetycznej innej niż w budynkach zgodnie z art. 38 rozporządzenia nr 651/2014;

    1b) inwestycje umożliwiające przedsiębiorcom osiągnięcie efektywności energetycznej w budynkach zgodnie z art. 38a rozporządzenia nr 651/2014;",

   c) pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

    "2) inwestycje na projekty wspierające efektywność energetyczną w budynkach zgodnie z art. 39 rozporządzenia nr 651/2014;

    3) badania i usługi doradcze dotyczące ochrony środowiska i kwestii energetycznych bezpośrednio związane z inwestycjami, o których mowa w pkt 1a-2, zgodnie z art. 49 rozporządzenia nr 651/2014.";

  6) po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu:

   "§ 7a. 1. Pomoc, o której mowa w § 1 pkt 1a, jest udzielana również na warunkach, o których mowa w art. 38 ust. 2 zdanie drugie rozporządzenia nr 651/2014.

   2. Pomoc, o której mowa w § 1 pkt 1b, jest udzielana również na warunkach, o których mowa w art. 38a ust. 3 lub 7-9 rozporządzenia nr 651/2014.

   3. Pomoc, o której mowa w § 1 pkt 2, jest udzielana również na warunkach, o których mowa w art. 39 ust. 2a, 11 lub 12 rozporządzenia nr 651/2014.";

  7) w § 8 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

   "Pomoc, o której mowa w § 1 pkt 1a, 1b i 3, jest udzielana:";

  8) § 9 otrzymuje brzmienie:

   "§ 9. Pomoc, o której mowa w § 1:

    1) pkt 1a, jest udzielana na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 38 ust. 3 albo 8 rozporządzenia nr 651/2014;

    2) pkt 1b, jest udzielana na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 38a ust. 5 lub 7 rozporządzenia nr 651/2014;

    3) pkt 2, jest udzielana na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 39 ust. 3 rozporządzenia nr 651/2014;

    4) pkt 3, jest udzielana na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 49 ust. 2 rozporządzenia nr 651/2014, zgodnie z art. 49 ust. 2a tego rozporządzenia.";

  9) w § 10:

   a) ust. 1-3 otrzymują brzmienie:

    "1. Maksymalną intensywność pomocy, o której mowa w § 1 pkt 1a, określa się zgodnie z art. 38 ust. 4 rozporządzenia nr 651/2014.

    2. Maksymalną intensywność pomocy, o której mowa w § 1 pkt 1a, można zwiększyć w przypadkach, o których mowa w art. 38 ust. 5 rozporządzenia nr 651/2014.

    3. Maksymalną intensywność pomocy, o której mowa w § 1 pkt 1a, można zwiększyć również o:

     1) 5 punktów procentowych - w przypadku gdy inwestycja jest realizowana na obszarze województw dolnośląskiego i wielkopolskiego oraz regionu warszawskiego stołecznego na obszarach należących do gmin: Baranów, Błonie, Dąbrówka, Dobre, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jadów, Jaktorów, Kałuszyn, Kampinos, Kołbiel, Latowicz, Leoncin, Leszno, Mrozy, Nasielsk, Osieck, Prażmów, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka, Tarczyn, Tłuszcz, Zakroczym i Żabia Wola;

     2) 15 punktów procentowych - w przypadku gdy inwestycja jest realizowana na obszarze województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego lub zachodniopomorskiego lub regionu mazowieckiego regionalnego.",

   b) dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

    "4. Maksymalną intensywność pomocy, o której mowa w § 1 pkt 1a, można określić również zgodnie z art. 38 ust. 7 rozporządzenia nr 651/2014.

    5. Maksymalną intensywność pomocy, o której mowa w § 1 pkt 1a, określoną zgodnie z ust. 1-3 pomniejsza się o 50% w przypadku kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 38 ust. 8 rozporządzenia nr 651/2014.";

  10) po § 10 dodaje się § 10a w brzmieniu:

   "§ 10a. 1. Maksymalną intensywność pomocy, o której mowa w § 1 pkt 1b, określa się zgodnie z art. 38a ust. 11-13 rozporządzenia nr 651/2014.

   2. Maksymalną intensywność pomocy, o której mowa w § 1 pkt 1b, można zwiększyć w przypadkach, o których mowa w art. 38a ust. 14 rozporządzenia nr 651/2014.

   3. Maksymalną intensywność pomocy, o której mowa w § 1 pkt 1b, można zwiększyć również o:

    1) 5 punktów procentowych - w przypadku gdy inwestycja jest realizowana na obszarze województw dolnośląskiego i wielkopolskiego oraz regionu warszawskiego stołecznego na obszarach należących do gmin: Baranów, Błonie, Dąbrówka, Dobre, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jadów, Jaktorów, Kałuszyn, Kampinos, Kołbiel, Latowicz, Leoncin, Leszno, Mrozy, Nasielsk, Osieck, Prażmów, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka, Tarczyn, Tłuszcz, Zakroczym i Żabia Wola;

    2) 15 punktów procentowych - w przypadku gdy inwestycja jest realizowana na obszarze województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego lub zachodniopomorskiego lub regionu mazowieckiego regionalnego.

   4. Maksymalną intensywność pomocy, o której mowa w § 1 pkt 1b, można zwiększyć również w przypadkach, o których mowa w art. 38a ust. 16 rozporządzenia nr 651/2014.";

  11) § 15 otrzymuje brzmienie:

   "§ 15. Pomoc, o której mowa w § 1:

    1) pkt 1a, pkt 1b, z wyjątkiem pomocy inwestycyjnej na połączone usprawnienia efektywności energetycznej i środowiskowej budynków, o której mowa w art. 4 ust. 1 lit. sc rozporządzenia nr 651/2014, udzielanej zgodnie z art. 38a ust. 7 tego rozporządzenia - w przypadku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. s tego rozporządzenia,

    2) pkt 1b i 2 w zakresie pomocy inwestycyjnej na połączone usprawnienia efektywności energetycznej i środowiskowej budynków, o której mowa w art. 4 ust. 1 lit. sc rozporządzenia nr 651/2014, udzielanej zgodnie z warunkami określonymi odpowiednio w art. 38a ust. 7 oraz art. 39 ust. 2a tego rozporządzenia - w przypadku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. sc tego rozporządzenia,

    3) pkt 2, z wyjątkiem pomocy inwestycyjnej na połączone usprawnienia efektywności energetycznej i środowiskowej budynków, o której mowa w art. 4 ust. 1 lit. sc rozporządzenia nr 651/2014, udzielanej zgodnie z warunkami określonymi w art. 39 ust. 2a tego rozporządzenia - w przypadku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. se tego rozporządzenia,

    4) pkt 3 - w przypadku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. s rozporządzenia nr 651/2014

   - stanowi pomoc indywidualną podlegającą notyfikacji Komisji Europejskiej i może być udzielona po zatwierdzeniu tej pomocy przez Komisję Europejską.".

§ 2. 1. Do umów albo porozumień zawartych oraz decyzji o dofinansowaniu projektu podjętych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie których udzielono pomocy, o której mowa w § 1 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym, stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Do umów albo porozumień zawieranych oraz decyzji o dofinansowaniu projektu podejmowanych po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie wniosków o udzielenie pomocy, o której mowa w § 1 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym, złożonych w postępowaniach wszczętych przed tym dniem, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

3. Wnioski, o których mowa w ust. 2, wymagające uzupełnienia lub poprawy w zakresie wynikającym z przepisów rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem uzupełnia się lub poprawia na wezwanie podmiotu udzielającego pomocy, o której mowa w § 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, w terminie wyznaczonym przez ten podmiot, nie krótszym niż 14 dni od dnia przekazania wezwania.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.*)

_______________________
*) Uwaga od redakcji: rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 20.11.2023 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60