Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Ustawa z dnia 16.06.2023 r. o zmianie ustawy ...

Ustawa z dnia 16.06.2023 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2023 r. poz. 2029

Art. 1. W ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2023 r. poz. 633 i 1688) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 2. W ustawie z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 960 i 1688) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 3. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z późn. zm.) w art. 29 w ust. 2 w pkt 18 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "państwowej służby hydrogeologicznej" zastępuje się wyrazami "państwowej służby geologicznej".

Art. 4. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 5. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047, z późn. zm.) w art. 80c w ust. 1 po pkt 31 dodaje się pkt 31a w brzmieniu:

  "31a) organom nadzoru górniczego;".

Art. 6. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 6 po pkt 8a dodaje się pkt 8b w brzmieniu:

   "8b) podziemne bezzbiornikowe magazynowanie wodoru;";

  2) w art. 19 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

   "1) terenów górniczych - wymaga, w przypadku braku planu miejscowego, opinii organu nadzoru górniczego w zakresie potencjalnego przewidywanego wpływu robót górniczych zakładu górniczego na nieruchomość będącą przedmiotem umowy, o ile nieruchomość jest położona w granicach terenu górniczego utworzonego w celu prowadzenia działalności dotyczącej złóż kopalin, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2023 r. poz. 633, 1688 i 2029);".

Art. 7. W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2512) w art. 11 w ust. 1 w pkt 5 po wyrazach "hydrologiczno-meteorologicznej" skreśla się wyrazy "i państwowej służby hydrogeologicznej, z wyłączeniem zagadnień monitoringu jakości wód podziemnych".

Art. 8. W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1097 i 2642 oraz z 2023 r. poz. 1588) w art. 47d ust. 2 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 9. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 71:

   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    "1. Zasady zrównoważonego rozwoju, a także ochrony środowiska, w tym złóż kopalin, stanowią podstawę do sporządzania i aktualizacji koncepcji rozwoju kraju, średniookresowej strategii rozwoju kraju, strategii rozwoju województw, planów zagospodarowania przestrzennego województw, strategii rozwoju ponadlokalnego, strategii rozwoju gmin, planów ogólnych gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.",

   b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

    "1) określa się rozwiązania niezbędne do zapobiegania powstawaniu zanieczyszczeń, zapewnienia ochrony przed powstającymi zanieczyszczeniami, przywracania środowiska do właściwego stanu oraz zachowania dostępności do złóż kopalin;";

  2) w art. 125 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu:

   "2. Zasady ochrony udokumentowanych złóż kopalin określają przepisy ustawy - Prawo geologiczne i górnicze.

   3. Nie narusza ochrony złóż kopalin lokalizowanie na obszarach występowania udokumentowanych złóż kopalin morskich farm wiatrowych w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1385, 1681 i 1762) oraz instalacji odnawialnych źródeł energii w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1436, 1597, 1681 i 1762), jeżeli te instalacje nie są trwale związane z gruntem w sposób uniemożliwiający eksploatację złoża w przyszłości.";

  3) w art. 401 w ust. 7 w pkt 4b skreśla się wyrazy "(Dz. U. z 2022 r. poz. 1378, 1383 i 2370)".

Art. 10. W ustawie z dnia 14 lutego 2003 r. o stopniach górniczych, honorowych szpadach górniczych i mundurach górniczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1362) w art. 6:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 11. W ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977, 1506, 1597, 1688 i 1890) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 1 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

   "3) wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami, ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz ochrony złóż kopalin;";

  2) w art. 13i w ust. 3 w pkt 5:

   a) w lit. a tiret szóste otrzymuje brzmienie:

    "- marszałka województwa w zakresie:

     - - udokumentowanych złóż kopalin, o których mowa w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2023 r. poz. 633, 1688 i 2029), innych niż złoża strategiczne,

     - - udokumentowanych wód podziemnych,",

   b) w lit. b tiret siódme otrzymuje brzmienie:

    "- ministrem właściwym do spraw środowiska w zakresie udokumentowanych złóż kopalin, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, i uznanych za strategiczne złóż kopalin, o których mowa w art. 10 ust. 3 tej ustawy, a także w zakresie kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla i podziemnych bezzbiornikowych magazynów substancji,";

  3) w art. 15 po ust. 2b dodaje się ust. 2c w brzmieniu:

   "2c. W planie miejscowym uwzględnia się obszar, na którym znajdują się udokumentowane złoża kopaliny, wskazując:

    1) nazwę złoża kopaliny albo nazwę ujęcia wód leczniczych, wód termalnych lub solanek;

    2) granicę występowania złoża kopaliny albo położenie ujęcia wód leczniczych, wód termalnych lub solanek.";

  4) w art. 17 w pkt 6:

   a) w lit. a tiret czwarte otrzymuje brzmienie:

    "- marszałka województwa w zakresie:

     - - udokumentowanych złóż kopalin, o których mowa w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, innych niż złoża strategiczne,

     - - udokumentowanych wód podziemnych,",

   b) w lit. b tiret czternaste otrzymuje brzmienie:

    "- ministrem właściwym do spraw środowiska w zakresie udokumentowanych złóż kopalin, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, i uznanych za strategiczne złóż kopalin, o których mowa w art. 10 ust. 3 tej ustawy, a także w zakresie kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla i podziemnych bezzbiornikowych magazynów substancji, oraz";

  5) w art. 39 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

   "8. W planie zagospodarowania przestrzennego województwa uwzględnia się udokumentowane:

    1) złoża kopalin, wskazując:

     a) nazwę złoża kopaliny albo nazwę ujęcia wód leczniczych, wód termalnych lub solanek,

     b) rodzaj kopaliny głównej, kopalin towarzyszących lub kopalin współwystępujących,

     c) granicę występowania złoża kopaliny albo położenie ujęcia wód leczniczych, wód termalnych lub solanek,

     d) granice złoża strategicznego - w przypadku złóż strategicznych,

     e) projektowane granice obszaru górniczego i terenu górniczego - w przypadku ujęć wód leczniczych, wód termalnych lub solanek;

    2) wody podziemne w granicach projektowanych stref ochronnych ujęć, wskazując:

     a) położenie i nazwę ujęcia wód podziemnych,

     b) granicę projektowanej strefy ochronnej ujęcia;

    3) wody podziemne w granicach projektowanych obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych, wskazując:

     a) nazwę i numer zbiornika wód podziemnych,

     b) granicę zbiornika wód podziemnych,

     c) granicę projektowanego obszaru ochronnego zbiornika wód podziemnych;

    4) kompleksy podziemnego składowania dwutlenku węgla, wskazując:

     a) nazwę kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla,

     b) granicę kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla,

     c) granicę projektowanego obszaru górniczego i terenu górniczego;

    5) podziemne bezzbiornikowe magazyny substancji, wskazując:

     a) nazwę podziemnego bezzbiornikowego magazynu substancji,

     b) granicę podziemnego bezzbiornikowego magazynu substancji.";

  6) w art. 41 w ust. 1 po pkt 5a dodaje się pkt 5b w brzmieniu:

   "5b) występuje o uzgodnienie projektu planu z ministrem właściwym do spraw środowiska w zakresie udokumentowanych:

    a) złóż kopalin, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze,

    b) złóż kopalin, o których mowa w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, uznanych za złoża strategiczne,

    c) kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla i podziemnych bezzbiornikowych magazynów substancji;";

  7) w art. 53 w ust. 4:

   a) pkt 4a otrzymuje brzmienie:

    "4a) ministrem właściwym do spraw środowiska - w odniesieniu do udokumentowanych:

     a) złóż kopalin, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze,

     b) uznanych za strategiczne złóż kopalin, o których mowa w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze,

     c) kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla i podziemnych bezzbiornikowych magazynów substancji;",

   b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

    "5) marszałkiem województwa - w odniesieniu do udokumentowanych:

     a) złóż kopalin, o których mowa w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, innych niż złoża strategiczne,

     b) wód podziemnych;".

Art. 12. W ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1786 i 1720) w art. 9o w ust. 3 w pkt 4 po lit. c dodaje się lit. ca w brzmieniu:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 13. W ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 162 i 1890) w art. 11d w ust. 1 w pkt 8 po lit. c dodaje się lit. ca w brzmieniu:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 14. W ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 21 w ust. 2 w pkt 34:

   a) lit. a otrzymuje brzmienie:

    "a) koncesjach na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin, koncesjach na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż, koncesjach na wydobywanie kopalin ze złóż, koncesjach na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji, koncesjach na podziemne składowanie odpadów oraz koncesjach na podziemne składowanie dwutlenku węgla, a także o decyzjach zatwierdzających projekty robót geologicznych wykonywanych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich lub hydrogeologicznych na potrzeby udokumentowania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla,",

   b) lit. c otrzymuje brzmienie:

    "c) kartach informacyjnych złóż kopalin, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 97 ust. 1 pkt 1 i 2 tej ustawy,";

  2) w art. 72 w ust. 1:

   a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

    "4) koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, koncesji na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji, koncesji na podziemne składowanie odpadów oraz koncesji na podziemne składowanie dwutlenku węgla - wydawanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze;",

   b) po pkt 4b dodaje się pkt 4c w brzmieniu:

    "4c) decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych wykonywanych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich lub hydrogeologicznych na potrzeby udokumentowania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla - wydawanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze;";

  3) w art. 80:

   a) w ust. 2 w zdaniu drugim po wyrazach "dla przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin" dodaje się wyrazy "albo koncesji na wydobywanie kopalin objętych własnością górniczą",

   b) w ust. 3 po wyrazach "koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin" dodaje się wyrazy "oraz koncesji na wydobywanie kopalin objętych własnością górniczą".

Art. 15. W ustawie z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz. U. z 2023 r. poz. 979) w art. 6 w ust. 1 w pkt 9 po lit. f dodaje się lit. fa w brzmieniu:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 16. W ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2023 r. poz. 924, 1489, 1688 i 1859) w art. 6 w ust. 3:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 17. W ustawie z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1812 oraz z 2023 r. poz. 1890) w art. 6 w ust. 1 w pkt 7 po lit. c dodaje się lit. ca w brzmieniu:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 18. W ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, 1597, 1688 i 1852) w art. 2 uchyla się pkt 12.

Art. 19. W ustawie z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1238 oraz z 2015 r. poz. 1505) uchyla się art. 14.

Art. 20. W ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1133, z 2016 r. poz. 566 i 1991, z 2018 r. poz. 1563 oraz z 2020 r. poz. 379) w art. 24:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 21. W ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2023 r. poz. 589) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 22. W ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1680 i 1688) w art. 4 w ust. 2:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 23. W ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, 1688, 1890 i 1963) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 24. W ustawie z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221, 641, 803 i 1414) w art. 39 w ust. 2 po wyrazach "pkt 2" dodaje się wyrazy "lub 5".

Art. 25. W ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2021 r. poz. 1538 oraz z 2023 r. poz. 553, 803 i 1688) w art. 7 ust. 14 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 26. W ustawie z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1687 i 1688) w art. 4 w ust. 3:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 27. W ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1327, 1429, 1723 i 1860) uchyla się art. 15zzzs.

Art. 28 - 75. (pominięto przez redakcję)

Art. 76. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia*), z wyjątkiem:

  1) art. 23 pkt 14 i 15, które wchodzą w życie z dniem 31 grudnia 2023 r.;

  2) art. 1 pkt 15 lit. d i e, pkt 16 lit. a tiret pierwsze i drugie, pkt 30 lit. c, pkt 82 lit. c, pkt 99 lit. d, pkt 118 lit. b oraz pkt 121 lit. a i d, art. 3, art. 6 pkt 2, art. 7, art. 8, art. 21 pkt 4 oraz art. 23 pkt 1-13 i 16, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

_______________________
*) Uwaga od redakcji: ustawa została ogłoszona w dniu 27.09.2023 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60