Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Ustawa z dnia 16.08.2023 r. o zmianie ustawy ...

Ustawa z dnia 16.08.2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz niektórych innych ustaw

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2023 r. poz. 1785

Art. 1. W ustawie z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1704) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 3 w ust. 1, w art. 4 w ust. 2, w art. 5 w ust. 1, w art. 6 w ust. 1, w art. 7 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "2 MWh" zastępuje się wyrazami "3 MWh";

  2) w art. 3 w ust. 1 w pkt 1 i 2, w art. 4 w ust. 2 w pkt 1 i 2, w art. 5 w ust. 1 w pkt 1 i 2, w art. 6 w ust. 1 w pkt 1 i 2, w art. 7 w ust. 1 w pkt 1 i 2 wyrazy "3 MWh" zastępuje się wyrazami "4 MWh";

  3) w art. 3 w ust. 1 w pkt 3, w art. 4 w ust. 2 w pkt 3, w art. 5 w ust. 1 w pkt 3, w art. 6 w ust. 1 w pkt 3, w art. 7 w ust. 1 w pkt 3 wyrazy "2,6 MWh" zastępuje się wyrazami "3,6 MWh";

  4) w art. 9 w ust. 1 w zdaniu pierwszym oraz w ust. 19 wyrazy "3 MWh albo 2,6 MWh" zastępuje się wyrazami "4 MWh albo 3,6 MWh";

  5) w art. 9a wyrazy "2 MWh" zastępuje się wyrazami "3 MWh";

  6) w art. 57 w ust. 1:

   a) we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "26.837.500.000 zł" zastępuje się wyrazami "24.255.459.679 zł",

   b) w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

    "a) rekompensaty, o której mowa w art. 12 ust. 1 - 17.019.133.066 zł,",

   c) w pkt 2 wyrazy "rekompensaty, o których mowa w art. 15 ust. 3 - 2.812.500.000 zł." zastępuje się wyrazami "rekompensat, o których mowa w art. 12 ust. 1 i art. 15 ust. 3 - 6.216.326.613 zł".

Art. 2. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, z późn. zm.) w art. 56:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 3. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651, z późn. zm.) w art. 297 w § 1 w pkt 11 w lit. d kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

  "12) Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki - w związku z prowadzonym postępowaniem lub kontrolą zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz. U. poz. 2243 i 2687 oraz z 2023 r. poz. 295, 1113, 1681 i 1693).".

Art. 4. W ustawie z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2538, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 12 w pkt 2b po wyrazach "(Dz. U. poz. 2243)" dodaje się wyrazy ", oraz środki uzyskane ze składki solidarnościowej, o której mowa w art. 29a ust. 1 tej ustawy";

  2) w art. 13 w pkt 5 po wyrazach "oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku" dodaje się wyrazy ", oraz na wypłatę środków pochodzących z wpłat składki solidarnościowej, o której mowa w art. 29a ust. 1 tej ustawy";

  3) w art. 16 w ust. 1:

   a) w pkt 1d po wyrazach "oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku" dodaje się wyrazy " , oraz weryfikacja sprawozdań, o których mowa w art. 29d ust. 1 tej ustawy",

   b) po pkt 2h dodaje się pkt 2i-2k w brzmieniu:

    "2i) przekazywanie na Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, środków zgromadzonych z wpłat składki solidarnościowej, o której mowa w art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku;

    2j) wnioskowanie zgodnie z art. 65 ust. 3 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw o przekazanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 tej ustawy, kwoty na podstawie wniosku, o którym mowa w art. 29f ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku;

    2k) wnioskowanie zgodnie z art. 65 ust. 3 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw o przekazanie z rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 tej ustawy, kwoty wskazanej we wniosku Prezesa URE, o którym mowa w art. 29j ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku;".

Art. 5. W ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.) w art. 65 w ust. 4 w pkt 5a po wyrazach "zgodnie z art. 24 ust. 4 tej ustawy" dodaje się wyrazy "oraz środków zgormadzonych z tytułu wpłat składki solidarnościowej, w której mowa w art. 29a ust. 1 tej ustawy".

Art. 6. W ustawie z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz. U. poz. 2243 i 2687 oraz z 2023 r. poz. 295, 1113, 1681 i 1693) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 1 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

   "3a) zasady i tryb uiszczania składki solidarnościowej;";

  2) w art. 2 w pkt 1 w lit. b wyrazy "785 zł/MWh" zastępuje się wyrazami "693 zł/MWh";

  3) w art. 9 ust. 11-13 otrzymują brzmienie:

   "11. Wypłacone zaliczki rozlicza się z wnioskiem o wypłatę rekompensaty, o którym mowa w art. 11, oraz wnioskiem o wypłatę zaliczki, o którym mowa w art. 8 ust. 14, składanym za miesiąc lipiec 2023 r. przez pomniejszenie kwoty rekompensaty za ten miesiąc.

   12. W przypadku gdy zaliczki nie zostaną w całości rozliczone wartością rekompensaty oraz wnioskiem o wypłatę zaliczki, o którym mowa w art. 8 ust. 14, za lipiec 2023 r. zostaną one rozliczone przez pomniejszenie wypłat z tytułu rekompensaty oraz wniosku o wypłatę zaliczki, o którym mowa w art. 8 ust. 14, za kolejne miesiące.

   13. W przypadku gdy w wyniku pomniejszenia rekompensaty oraz wniosku o wypłatę zaliczki, o którym mowa w art. 8 ust. 14, wystąpi kwota do zwrotu, jest ona zwracana przez podmiot uprawniony na rachunek rekompensaty ceny maksymalnej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji na piśmie od zarządcy rozliczeń o kwocie zwrotu.";

  4) w art. 23:

   a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

    "1. Odpis na Fundusz przekazywany przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1, stanowi sumę:

     1) iloczynu:

      a) wolumenu sprzedaży energii elektrycznej oraz

      b) dodatniej różnicy:

       - średniej ważonej wolumenem ceny rynkowej sprzedanej energii elektrycznej oraz 

       - średniego ważonego wolumenem limitu ceny sprzedanej energii elektrycznej

     oraz

     2) 97% sumy:

      a) przychodów ze sprzedaży gwarancji pochodzenia w rozumieniu ustawy o odnawialnych źródłach energii,

      b) przychodów z umów związanych ze sprzedażą energii elektrycznej obejmujących instrumenty finansowe w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz

      c) innych przychodów z dodatkowych rozliczeń pieniężnych podmiotów, o których mowa w art. 21, wynikających z zawartych umów sprzedaży energii elektrycznej lub innych umów, w których dodatkowe rozliczenia pieniężne zależą od ilości lub wartości sprzedanej energii

     - gdzie wszystkie wartości są określane na dzień obliczenia odpisu na Fundusz.

    2. Odpis na Fundusz, o którym mowa w ust. 1, przekazywany przez podmioty, o których mowa w art. 21, ustala się zgodnie z następującym wzorem:

    OFd = Wd * ( - ) + 97% * (DGd + DIFd + DIRd ),

    gdzie poszczególne symbole oznaczają:

    OFd

    -

    odpis na Fundusz w danym dniu,

    Wd

    -

    wolumen sprzedaży energii elektrycznej w danym dniu,

    -

    średnią ważoną wolumenem cenę rynkową sprzedanej energii elektrycznej w danym dniu dla podmiotu, o którym mowa w art. 21,

    -

    średni ważony wolumenem limit ceny sprzedanej energii elektrycznej w danym dniu dla podmiotu, o którym mowa w art. 21,

    DGd

    -

    przychody ze sprzedaży gwarancji pochodzenia w rozumieniu ustawy o odnawialnych źródłach energii w danym dniu dla podmiotu, o którym mowa w art. 21,

    DIFd

    -

    przychody z umów związanych ze sprzedażą energii elektrycznej obejmujących instrumenty finansowe w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi w danym dniu dla podmiotu, o którym mowa w art. 21,

    DIRd

    -

    przychody z dodatkowych rozliczeń pieniężnych podmiotów, o których mowa w art. 21, wynikające z zawartych umów sprzedaży energii elektrycznej lub innych umów, w których dodatkowe rozliczenia pieniężne zależą od ilości lub wartości sprzedanej energii.

    Jeżeli < , odpis na Fundusz, o którym mowa w ust. 1, przekazywany przez podmioty, o których mowa w art. 21, ustala się zgodnie z następującym wzorem:

    OFd = 97% * (DGd + DIFd + DIRd ),

    gdzie poszczególne symbole oznaczają:

    OFd

    -

    odpis na Fundusz w danym dniu,

    DGd

    -

    przychody ze sprzedaży gwarancji pochodzenia w rozumieniu ustawy o odnawialnych źródłach energii w danym dniu dla podmiotu, o którym mowa w art. 21,

    DIFd

    -

    przychody z umów związanych ze sprzedażą energii elektrycznej obejmującej instrumenty finansowe w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi w danym dniu dla podmiotu, o którym mowa w art. 21,

    DIRd

    -

    przychody z dodatkowych rozliczeń pieniężnych podmiotów, o których mowa w art. 21, wynikające z zawartych umów sprzedaży energii elektrycznej lub innych umów, w których dodatkowe rozliczenia pieniężne zależą od ilości lub wartości sprzedanej energii.",

   b) ust. 2b otrzymuje brzmienie:

    "2b. Odpis na Fundusz przekazywany przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 2, które są jednocześnie odbiorcami przemysłowymi i które znajdują się w wykazie odbiorców przemysłowych, o którym mowa w art. 52 ust. 4 ustawy o odnawialnych źródłach energii, ustala się zgodnie z następującym wzorem:

    OFd = Max (Wd - 0,3 * Wz; 0) * ( - ) + 97% * (DGd + DIFd + DIRd ),

    gdzie poszczególne symbole oznaczają:

    OFd

    -

    odpis na Fundusz w danym okresie, o którym mowa w ust. 2a,

    Wd

    -

    wolumen sprzedaży energii elektrycznej w danym okresie, o którym mowa w ust. 2a,

    Wz

    -

    wolumen energii elektrycznej zakupionej na dany okres, o którym mowa w ust. 2a,

    -

    średnią ważoną wolumenem cenę rynkową sprzedanej energii elektrycznej w danym okresie, o którym mowa w ust. 2a,

    -

    średni ważony wolumenem limit ceny sprzedanej energii elektrycznej w danym okresie, o którym mowa w ust. 2a,

    DGd

    -

    przychody ze sprzedaży gwarancji pochodzenia w rozumieniu ustawy o odnawialnych źródłach energii w danym okresie, o którym mowa w ust. 2a,

    DIFd

    -

    przychody z umów związanych ze sprzedażą energii elektrycznej obejmujących instrumenty finansowe w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi w danym okresie, o którym mowa w ust. 2a,

    DIRd

    -

    przychody z dodatkowych rozliczeń pieniężnych podmiotów, o których mowa w art. 21, wynikające z zawartych umów sprzedaży energii elektrycznej lub innych umów, w których dodatkowe rozliczenia pieniężne zależą od ilości lub wartości sprzedanej energii.

    Jeżeli < , odpis na Fundusz, o którym mowa w ust. 1, przekazywany przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 2, które są jednocześnie odbiorcami przemysłowymi i które znajdują się w wykazie odbiorców przemysłowych, o którym mowa w art. 52 ust. 4 ustawy o odnawialnych źródłach energii, ustala się zgodnie z następującym wzorem:

    OFd = 97% * (DGd + DIFd + DIRd ),

    gdzie poszczególne symbole oznaczają:

    OFd

    -

    odpis na Fundusz w danym dniu,

    DGd

    -

    przychody ze sprzedaży gwarancji pochodzenia w rozumieniu ustawy o odnawialnych źródłach energii w danym dniu dla podmiotu, o którym mowa w art. 21,

    DIFd

    -

    przychody z umów związanych ze sprzedażą energii elektrycznej obejmujących instrumenty finansowe w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi w danym dniu dla podmiotu, o którym mowa w art. 21,

    DIRd

    -

    przychody z dodatkowych rozliczeń pieniężnych podmiotów, o których mowa w art. 21, wynikające z zawartych umów sprzedaży energii elektrycznej lub innych umów, w których dodatkowe rozliczenia pieniężne zależą od ilości lub wartości sprzedanej energii.",

   c) po ust. 2c dodaje się ust. 2d w brzmieniu:

    "2d. Przy obliczaniu średniej ważonej wolumenem ceny rynkowej sprzedanej energii elektrycznej, o której mowa w ust. 1, 2 i 2b, podmioty, o których mowa w art. 21, nie uwzględniają przychodów:

     1) ze sprzedaży gwarancji pochodzenia w rozumieniu ustawy o odnawialnych źródłach energii oznaczonych symbolem DGd;

     2) z umów związanych ze sprzedażą energii elektrycznej obejmujących instrumenty finansowe w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oznaczonych symbolem DIFd;

     3) wynikających z dodatkowych rozliczeń pieniężnych podmiotów, o których mowa w art. 21, wynikających z zawartych umów sprzedaży energii elektrycznej lub innych umów, w których dodatkowe rozliczenia pieniężne zależą od ilości lub wartości sprzedanej energii oznaczonych symbolem DIRd.";

  5) w art. 25 w ust. 2 w pkt 7b lit. c otrzymuje brzmienie:

   "c) z dodatkowych rozliczeń pieniężnych podmiotów, o których mowa w art. 21, wynikających z zawartych umów sprzedaży energii elektrycznej lub innych umów, w których dodatkowe rozliczenia pieniężne zależą od ilości lub wartości sprzedanej energii, w danym dniu albo w danym okresie, o którym mowa w art. 23 ust. 2a.";

  6) po art. 29 dodaje się rozdział 3a w brzmieniu:

   "Rozdział 3a

   Składka solidarnościowa 

   Art. 29a. 1. Użyte w niniejszym rozdziale określenia oznaczają:

    1) składka solidarnościowa - kwota środków finansowych podlegająca przekazaniu przez przedsiębiorcę obowiązanego na rachunek Funduszu za rok 2022;

    2) dochód - odpowiednio, dochód osiągnięty z innych źródeł przychodów niż z zysków kapitałowych w rozumieniu art. 7 ust. 1-3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych lub dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, a także dochód wskazany w ust. 2;

    3) rok podatkowy - rok, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych albo rok kalendarzowy w przypadku, gdy przedsiębiorca, o którym mowa w art. 29b, jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych; w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, ani podatku dochodowego od osób prawnych przez rok podatkowy rozumie się rok obrotowy, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295 i 1598), takiego przedsiębiorcy;

    4) zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu albo poniesionej straty w roku podatkowym 2022 - odpowiednio, zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu albo poniesionej straty za pierwszy rok podatkowy rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2021 r., które podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych są zobowiązani składać urzędom skarbowym, w terminach wynikających z przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych lub zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu albo poniesionej straty w roku podatkowym 2022, które podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych są zobowiązani składać urzędom skarbowym, w terminach wynikających z przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;

    5) zyski albo dochody osiągnięte w roku podatkowym 2022 - dochód, o którym mowa w pkt 2, wykazany w zeznaniu, o którym mowa w pkt 4; przepis ten stosuje się odpowiednio do dochodów osiągniętych w innych latach podatkowych niż rok 2022;

    6) grupa kapitałowa - grupa kapitałowa w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

   2. W przypadku przedsiębiorców:

    1) opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek, zgodnie z rozdziałem 6b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych przez dochód, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, rozumie się dochód jaki byłby osiągnięty, gdyby ten przedsiębiorca był opodatkowany na zasadach określonych w art. 7 i 19 tej ustawy;

    2) wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 1a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych przez dochód, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, rozumie się dochód tego przedsiębiorcy, obliczony zgodnie z art. 7 ust. 2-3 tej ustawy;

    3) prowadzących działalność w formie spółki niebędącej osobą prawną w rozumieniu art. 4a pkt 14 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych lub art. 5a pkt 26 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych przez dochód, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, rozumie się taki dochód, jaki byłby osiągnięty gdyby ten przedsiębiorca był podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

   3. Jeżeli przedsiębiorca osiąga przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, o której mowa w ust. 2 pkt 3, opodatkowane podatkiem dochodowym zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych lub art. 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i przychody te są wykazane dla celów obliczenia składki solidarnościowej na podstawie ust. 2 pkt 3, przedsiębiorca ten może wyłączyć z dochodu, o którym mowa w ust. 2 ust. 1 pkt 2, dochody, jakie przypadają na ten udział w takiej spółce niebędącej osobą prawną.

   Art. 29b. 1. Do przekazania składki solidarnościowej obowiązany jest przedsiębiorca, który w dniu 1 stycznia 2023 r. spełniał łącznie następujące warunki:

    1) prowadził działalność gospodarczą w co najmniej jednym z następujących obszarów:

     a) eksploatacji złóż węgla kamiennego lub węgla brunatnego na podstawie koncesji, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2023 r. poz. 633 i 1688),

     b) wytwarzania produktów koksowania węgla w instalacjach, o których mowa w załączniku 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (Dz. Urz. UE L 334 z 17.12.2010, str. 17, Dz. Urz. UE L 158 z 19.06.2012, str. 25),

    2) nie był w 2022 r. mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą ani średnim przedsiębiorcą w rozumieniu art. 7 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców,

    3) nie był w 2022 r. małą spółką o średniej kapitalizacji ani spółką o średniej kapitalizacji w rozumieniu art. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1017 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i Europejskiego Portalu Projektów Inwestycyjnych oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1291/2013 i (UE) nr 1316/2013 - Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (Dz. Urz. UE L 169 z 01.07.2015, str. 1, z późn. zm.)

   - zwany dalej "przedsiębiorcą obowiązanym".

   2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy przedsiębiorcy:

    1) prowadzącego działalność w zakresie eksploatacji węgla kamiennego, który w roku podatkowym 2022 został objęty systemem wsparcia, o którym mowa w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1309) lub

    2) prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, którego wysokość przychodów ze sprzedaży wyrobów węglowych, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym stanowi co najwyżej 75% przychodu uzyskanego w roku podatkowym 2022;

    3) prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie eksploatacji złóż węgla brunatnego, którego obrót z tej działalności gospodarczej w roku podatkowym 2022 wynosił mniej niż 75% całości obrotu.

   3. W przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność w co najmniej jednym z zakresów określonych w ust. 12 pkt 1, którzy w 2022 r. podlegali połączeniu w trybie art. 492 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1467, 1488, 2280 i 2436 oraz z 2023 r. poz. 739 i 825) do określenia przedsiębiorcy obowiązanego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 i 2707) dotyczące sukcesji podatkowej.

   4. Przedsiębiorcy obowiązani, którzy wchodzą w skład grupy kapitałowej, podlegają obowiązkowi, o którym mowa w ust. 1, oddzielnie.

   Art. 29c. 1. Wysokość składki solidarnościowej oblicza się według wzoru:

    1) w przypadku przedsiębiorcy obowiązanego posiadającego koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie, o którym mowa w art. 29b ust. 1 pkt 1 lit. a, przed dniem 1 stycznia 2022 r. lub przedsiębiorcy, który rozpoczął działalność gospodarczą w zakresie, o którym mowa w art. 29b ust. 1 pkt 1 lit. b, przed tą datą:

    (S) = [D_2022-1,2 x ((D_2018 + D_2019 + D_2020 + D_2021)/n)] x 0,33,

    gdzie poszczególne symbole oznaczają:

    (S)

    -

    wysokość składki solidarnościowej wyrażoną w tys. złotych;

    D_2022

    -

    dochód osiągnięty w roku podatkowym 2022, wyrażony w tys. złotych;

    D_2018

    -

    dochód osiągnięty w roku podatkowym po 31 grudnia 2017 r. wyrażony w tys. złotych, albo, jeżeli przedsiębiorca nie prowadził w tym roku działalności w zakresie, o którym mowa w art. 29b ust. 1 pkt 1, zero;

    D_2019

    -

    dochód osiągnięty w roku podatkowym po 31 grudnia 2018 r. wyrażony w tys. złotych, albo, jeżeli przedsiębiorca nie prowadził w tym roku działalności w zakresie, o którym mowa w art. 29b ust. 1 pkt 1, zero;

    D_2020

    -

    dochód osiągnięty w roku podatkowym po 31 grudnia 2019 r. wyrażony w tys. złotych, albo, jeżeli przedsiębiorca nie prowadził w tym roku działalności w zakresie, o którym mowa w art. 29b ust. 1 pkt 1, zero;

    D_2021

    -

    dochód osiągnięty w roku podatkowym po 31 grudnia 2020 r. wyrażony w tys. złotych, albo, jeżeli przedsiębiorca nie prowadził w tym roku działalności w zakresie, o którym mowa w art. 29b ust. 1 pkt 1, zero;

    n

    -

    liczba lat, w których przedsiębiorca obowiązany prowadził działalność gospodarczą w zakresie, o którym mowa w art. 29b ust. 1 pkt 1, przypadających w okresie 2018-2021;

    2) w przypadku przedsiębiorcy obowiązanego, który uzyskał koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie, o którym mowa w art. 29b ust. 1 pkt 1 lit. a, lub rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie, o którym mowa w art. 29b ust. 1 pkt 1 lit. b:

     a) po 31 grudnia 2021 r. lub

     b) przed dniem 1 stycznia 2022 r., a suma jego dochodów osiągniętych w latach 2018-2021 lub w krótszym okresie jest równa lub mniejsza niż zero:

    (S) = [D_2022 x 0,8] x 0,25,

    gdzie poszczególne symbole oznaczają:

    (S)

    -

    wysokość składki solidarnościowej wyrażoną w tys. złotych;

    D_2022

    -

    dochód osiągnięty w roku podatkowym 2022.

   2. Wartość symboli wymienionych w ust. 1 zaokrągla się w górę do pełnych tysięcy złotych.

   3. Jeżeli wysokość składki solidarnościowej (S) wyliczonej zgodnie z ust. 1 jest mniejsza od zera, przyjmuje się, że wysokość składki solidarnościowej (S) wynosi zero.

   4. W przypadku przedsiębiorcy obowiązanego, który spełniał warunki, o których mowa w art. 29b ust. 1 pkt 1, w okresie krótszym niż cztery lata podatkowe poprzedzające rok 2022, średni roczny dochód oblicza się z uwzględnieniem faktycznego okresu prowadzenia przez niego działalności, o której mowa w art. 29b ust. 1 pkt 1.

   5. W przypadku przedsiębiorcy obowiązanego, który został objęty obowiązkiem dokonania wpłaty gazowego odpisu na Fundusz, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. poz. 2687 oraz z 2023 r. poz. 295, 556 i 1234), lub odpisu na Fundusz, do obliczenia wysokości składki solidarnościowej nie uwzględnia się dochodu osiągniętego z działalności podlegającej tym odpisom.

   6. W przypadku, o którym mowa w art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, za dochód osiągnięty w roku podatkowym 2022 należy przyjmować dochód ustalony poprzez przemnożenie średniomiesięcznego dochodu osiągniętego przez przedsiębiorcę w okresie całego pierwszego roku podatkowego przez liczbę 12, odpowiadającą liczbie miesięcy w roku kalendarzowym. Średniomiesięczny dochód osiągnięty przez przedsiębiorcę w pierwszym roku podatkowym należy wyliczyć poprzez podzielenie dochodu osiągniętego przez przedsiębiorcę w pierwszym roku podatkowym przez liczbę miesięcy w pierwszym roku podatkowym działalności.

   Art. 29d. 1. Przedsiębiorca obowiązany samodzielnie oblicza wysokość składki solidarnościowej i przekazuje do zarządcy rozliczeń dane dotyczące jej obliczenia i wysokości w sprawozdaniu dotyczącym składki solidarnościowej zgodnie ze wzorem, o którym mowa w ust. 6, w terminie określonym w ust. 5.

   2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

    1) oznaczenie przedsiębiorcy - jego firmę, siedzibę i adres poczty elektronicznej;

    2) numer identyfikacji podatkowej - NIP;

    3) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, albo numer równoważnego rejestru państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Turcji albo numer identyfikacji podatkowej NIP;

    4) oznaczenie okresu, którego dotyczy sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1;

    5) wysokość należnej składki solidarnościowej obliczonej zgodnie ze wzorem określonym w art. 29c;

    6) elementy składowe wzoru, o którym mowa w art. 29c ust. 1 pkt 1 lub art. 29c ust. 1 pkt 2, wykorzystane do obliczenia wysokości składki solidarnościowej;

    7) oświadczenie o prowadzeniu działalności, o której mowa w art. 29b ust. 1 pkt 1;

    8) oświadczenie o spełnieniu warunku, o którym mowa w art. 29b ust. 1 pkt 2;

    9) oświadczenie o następującej treści: "Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny oświadczam, że dane zawarte w niniejszym sprawozdaniu są kompletne i zgodne z prawdą."; klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

   3. Złożenie i weryfikacja sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, a także korespondencja z zarządcą rozliczeń, odbywają się w formie elektronicznej.

   4. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, składa się w postaci elektronicznej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez członków organu uprawnionych do reprezentacji przedsiębiorcy obowiązanego, zgodnie z zasadami ujawnionymi we właściwym rejestrze.

   5. Przedsiębiorca obowiązany składa sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, w terminie 1 miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz niektórych innych ustaw, a w przypadku gdy przedsiębiorca ten, nie jest obowiązany do złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu albo poniesionej straty w roku podatkowym 2022 w terminie do końca czerwca 2023 r., - wówczas składa on sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, do końca trzeciego miesiąca roku następującego odpowiednio po roku podatkowym lub obrotowym rozpoczynającym się w 2022 r. lub w terminie 1 miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz niektórych innych ustaw - w zależności od tego, który termin jest późniejszy. Termin przypadający w dzień wolny od pracy przypada w pierwszy dzień roboczy po tym terminie. Obowiązek złożenia sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, dotyczy każdego przedsiębiorcy obowiązanego.

   6. Zarządca rozliczeń w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych opracowuje wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, wraz z opisem sposobu jego wypełnienia i udostępnia go na swojej stronie internetowej w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz niektórych innych ustaw.

   Art. 29e. 1. Zarządca rozliczeń dokonuje weryfikacji sprawozdania, o którym mowa w art. 29d ust. 1, złożonego przez przedsiębiorcę obowiązanego pod względem:

    1) błędów obliczeniowych, co jest rozumiane jako podstawowe sprawdzenie poprawności działań matematycznych przeprowadzonych na podstawie wzoru, o którym mowa w art. 29c ust. 1 pkt 1 lub art. 29c ust. 1 pkt 2, oraz oczywistych pomyłek;

    2) kompletności danych zawartych w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 29d ust. 2;

    3) prawidłowej reprezentacji tego przedsiębiorcy, na podstawie dokumentów potwierdzających uprawnienie do reprezentowania tego przedsiębiorcy.

   2. W przypadku gdy sprawozdanie, o którym mowa w art. 29d ust. 1, zawiera braki formalne lub oczywiste omyłki zarządca rozliczeń, w terminie 14 dni od dnia otrzymania sprawozdania, o którym mowa w art. 29d ust. 1, wzywa przedsiębiorcę obowiązanego do usunięcia braków formalnych lub oczywistych omyłek w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania do ich usunięcia. Usunięcie braków formalnych lub oczywistych omyłek wskazanych w wezwaniu polega na złożeniu korekty sprawozdania, o której mowa w art. 29f ust. 1.

   3. W przypadku:

    1) nieusunięcia braków formalnych lub oczywistych omyłek w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania do ich usunięcia, lub

    2) negatywnej weryfikacji sprawozdania, o którym mowa w art. 29d ust. 1

   - zarządca rozliczeń przekazuje Prezesowi URE wniosek o przeprowadzenie kontroli zgodności informacji i oświadczeń złożonych w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 29d ust. 1, ze stanem faktycznym lub księgami rachunkowymi oraz dokumentacją zgromadzoną w sprawie.

   4. Zarządca rozliczeń, po dokonaniu czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, przekazuje Prezesowi URE:

    1) listę przedsiębiorców obowiązanych, którzy złożyli sprawozdanie, o którym mowa w art. 29d ust. 1, do zarządcy rozliczeń wraz ze złożonymi sprawozdaniami, w terminie 5 dni roboczych od dnia upływu terminu określonego w art. 29d ust. 5;

    2) aktualizację tej listy każdorazowo w przypadku otrzymania od przedsiębiorcy obowiązanego sprawozdania, o którym mowa w art. 29d ust. 1, lub korekty sprawozdania, o którym mowa w ust. 2, po dniu upływu terminu określonego w pkt 1, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania tego sprawozdania.

   5. Korespondencja i wymiana informacji pomiędzy zarządcą rozliczeń a Prezesem URE odbywa się wyłącznie w drodze elektronicznej. Informacje przekazuje się w formie umożliwiającej ich przetwarzanie, wyszukiwanie, sortowanie, filtrowanie, przeglądanie i wydruk, a także kopiowanie danych na informatyczne nośniki danych.

   Art. 29f. 1. W przypadku korekty zeznania o wysokości osiągniętego dochodu albo poniesionej straty w roku podatkowym, przedsiębiorca obowiązany składa korektę sprawozdania, o którym mowa w art. 29d ust. 1, do zarządcy rozliczeń w terminie 7 dni od dnia złożenia korekty zeznania o wysokości osiągniętego dochodu albo poniesionej straty w danym roku podatkowym.

   2. Korektę sprawozdania, o której mowa w ust. 1, można złożyć nie później niż do dnia otrzymania informacji o rozpoczęciu przeprowadzania kontroli, o której mowa w art. 29i.

   3. W przypadku stwierdzenia, na podstawie korekty sprawozdania, o której mowa w ust. 1, że przekazana na rachunek Funduszu składka solidarnościowa jest:

    1) zaniżona - przedsiębiorca obowiązany, w terminie 7 dni od dnia złożenia korekty sprawozdania, o której mowa w ust. 1, obowiązany jest przekazać na rachunek Funduszu kwotę stanowiącą różnicę między wysokością składki solidarnościowej określoną w korekcie sprawozdania, o której mowa w ust. 1, a wysokością składki solidarnościowej określoną w sprawozdaniu, złożonym do zarządcy rozliczeń, zgodnie z art. 29d ust. 1, powiększoną o należne odsetki jak dla zaległości podatkowych za opóźnienie liczone od dnia wpłaty składki solidarnościowej określonej w sprawozdaniu złożonym do zarządcy rozliczeń, zgodnie z art. 29d ust. 1 do dnia wpłaty różnicy między wysokością składki solidarnościowej określoną w korekcie sprawozdania, o której mowa w ust. 1, a wysokością składki solidarnościowej określoną w sprawozdaniu złożonym do zarządcy rozliczeń, zgodnie z art. 29d ust. 1;

    2) zawyżona - przedsiębiorca obowiązany składa wniosek do zarządcy rozliczeń o zwrot nadpłaty, po złożeniu korekty sprawozdania, o której mowa w ust. 1.

   Art. 29g. 1. Przedsiębiorca obowiązany uiszcza składkę solidarnościową w terminie 30 dni od ostatniego dnia terminu na złożenie sprawozdania, ustalonego zgodnie z art. 29d ust. 5, na rachunek bankowy Funduszu wskazany przez zarządcę rozliczeń.

   2. Składka solidarnościowa przekazana na rachunek bankowy Funduszu stanowi dla przedsiębiorcy obowiązanego koszty uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych albo ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

   3. Zarządca rozliczeń przekazuje środki finansowe pochodzące z wpłat składki solidarnościowej przez przedsiębiorców obowiązanych na rachunek Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na podstawie wpłat dokonanych w terminie do 7 dni roboczych od dokonania każdej wpłaty składki solidarnościowej na rachunek bankowy Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny, wraz z odsetkami, jeżeli takie powstaną.

   4. Zarządca rozliczeń przekazuje po raz pierwszy środki finansowe, o których mowa w ust. 3, na rachunek Funduszu COVID-19, po zmianie planu finansowego Funduszu.

   5. Zarządca rozliczeń przekazuje Prezesowi URE listę przedsiębiorców obowiązanych, którzy przekazali składkę solidarnościową na rachunek Funduszu, wraz z informacją o wpłaconych przez nich kwotach oraz dacie dokonania wpłaty, w terminie 30 dni od dnia określonego zgodnie z ust. 1, a następnie jeden raz w miesiącu lub na żądanie Prezesa URE.

   6. Zarządca rozliczeń nie pobiera wynagrodzenia za dokonanie czynności, o których mowa w niniejszym rozdziale, a koszty z tym związane pokrywa w ramach kosztów działalności, o której mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej.

   Art. 29h. 1. Prezes URE na podstawie danych przekazanych przez:

    1) ministra właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin na temat przedsiębiorców, o których mowa w art. 29b ust. 2 pkt 1,

    2) ministra właściwego do spraw środowiska na temat przedsiębiorców, którym udzielono koncesje na prowadzenie działalności, o której mowa w art. 29b ust. 1 pkt 1 lit. a, oraz ministra właściwego do spraw klimatu na temat przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania produktów koksowania węgla, o której mowa w art. 29b ust. 1 pkt 1 lit. b,

    3) Krajową Administrację Skarbową, zwaną dalej "KAS", dotyczących spełnienia przesłanki, o której mowa w art. 29b ust. 1 pkt 2 i w art. 29b ust. 2 pkt 2, przez przedsiębiorców spełniających przesłankę, o której mowa w art. 29b ust. 1 pkt 1

   - przygotowuje wykaz przedsiębiorców obowiązanych.

   2. Minister właściwy do spraw aktywów państwowych oraz minister właściwy do spraw środowiska oraz minister właściwy do spraw klimatu przekazują w postaci elektronicznej, w terminie 15 dni od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz niektórych innych ustaw, do Prezesa URE dane przedsiębiorców, o których mowa w ust. 1.

   3. Prezes URE przekazuje w postaci elektronicznej zarządcy rozliczeń wykaz, o którym mowa w ust. 1, w terminie 25 dni od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz niektórych innych ustaw.

   4. Wykaz przedsiębiorców przekazuje się w formie umożliwiającej jego przetwarzanie, wyszukiwanie, sortowanie, filtrowanie, przeglądanie i wydruk, a także kopiowanie danych na informatyczne nośniki danych.

   5. Prezes URE porównuje wykaz, o którym mowa w ust. 1, z listami przedsiębiorców, o których mowa w art. 29e ust. 4 i art. 29g ust. 5.

   Art. 29i. 1. Prezes URE przeprowadza kontrolę wypełnienia przez przedsiębiorców obowiązanych, o których mowa w art. 29b ust. 1, obowiązków wynikających z ustawy.

   2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, polega na sprawdzeniu złożenia sprawozdania, o którym mowa w art. 29d ust. 1, i dokonania wpłaty składki solidarnościowej zgodnie z terminami określonymi w ustawie - na podstawie porównania, o którym mowa w art. 29h ust. 5, oraz prawidłowości ustalenia przez przedsiębiorcę obowiązanego wysokości składki solidarnościowej.

   3. Kontrola, o której mowa w ust. 1, jest przeprowadzana w siedzibie:

    1) Prezesa URE, na podstawie dokumentów i wyjaśnień dotyczących sprawozdania, o którym mowa w art. 29d ust. 1, lub korekty sprawozdania, o której mowa w art. 29f ust. 1, przekazanych przez zarządcę rozliczeń, lub

    2) przedsiębiorcy obowiązanego.

   4. Czynności kontrolne wobec przedsiębiorcy obowiązanego przeprowadzają pracownicy Urzędu Regulacji Energetyki, z uwzględnieniem ust. 11, na podstawie pisemnego upoważnienia Prezesa URE, po okazaniu legitymacji służbowej oraz po doręczeniu podmiotowi lub osobie przez niego upoważnionej, upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.

   5. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 4, zawiera:

    1) imię i nazwisko, stanowisko służbowe oraz numer legitymacji służbowej pracownika uprawnionego do przeprowadzenia kontroli;

    2) oznaczenie kontrolowanego;

    3) określenie zakresu kontroli;

    4) wskazanie daty rozpoczęcia i przewidywanego terminu zakończenia kontroli;

    5) wskazanie podstawy prawnej kontroli;

    6) oznaczenie organu kontroli;

    7) określenie daty i miejsca wystawienia upoważnienia;

    8) podpis osoby wystawiającej upoważnienie z podaniem zajmowanego stanowiska służbowego;

    9) pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego.

   6. Upoważnionym pracownikom przysługuje od kontrolowanego przedsiębiorcy prawo do:

    1) wejścia na teren nieruchomości i obiektów należących do przedsiębiorcy obowiązanego;

    2) żądania ustnych i pisemnych informacji, w tym informacji o operacjach gospodarczych potwierdzających wysokość osiągniętego dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej w latach podatkowych 2018-2022 oraz o wysokości dochodu osiągniętego w odniesieniu do działalności koncesjonowanej w latach podatkowych 2018-2022, niezbędnych do określenia wysokości należnej składki solidarnościowej przedsiębiorcy kontrolowanego;

    3) wglądu do ksiąg rachunkowych, przedstawienia dokumentów niezbędnych do weryfikacji danych przedstawionych w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 29d ust. 1, oraz przedstawienia informacji lub dokumentów od innych podmiotów niż przedsiębiorca obowiązany, które są w ich w posiadaniu, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych i innych informacji prawnie chronionych.

   7. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, który zawiera ocenę zgodności ze stanem faktycznym informacji i oświadczeń złożonych w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 29d ust. 1, w przypadku gdy przedsiębiorca kontrolowany takie sprawozdanie złożył, ustalenia zawierające weryfikację danych niezbędnych do określenia należnej składki solidarnościowej wraz z jej wysokością oraz pouczenie o sposobie złożenia zastrzeżeń co do jego treści, przy czym termin zgłoszenia zastrzeżeń nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia protokołu.

   8. W przypadku odmowy podpisania protokołu z kontroli przez kontrolowanego, kontrolujący dokonuje stosownej adnotacji w protokole. Odmowa podpisania protokołu przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody do jego podpisania przez kontrolującego oraz nie zwalnia kontrolowanego z obowiązku wpłaty składki solidarnościowej w wysokości określonej w protokole.

   9. Szef KAS, na wniosek Prezesa URE, jest obowiązany do przedłożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu albo poniesionej straty, w zakresie dochodów w roku podatkowym 2018-2022, oraz innych danych znajdujących się w ewidencjach i rejestrach organów podatkowych prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów, dotyczących przedsiębiorcy obowiązanego, niezbędnych do realizacji przez Prezesa URE zadań wynikających z ustawy.

   10. Prezes URE może wystąpić z wnioskiem do Szefa KAS o dokonanie w jego imieniu kontroli u przedsiębiorcy obowiązanego w celu potwierdzenia poprawności obliczeń składki solidarnościowej wskazanej w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 29d ust. 1, w tym sprawdzenia danych dotyczących liczby zatrudnionych. Przepisy ust. 2-8 stosuje się odpowiednio. Szef KAS przekazuje protokół z kontroli Prezesowi URE niezwłocznie po zakończeniu kontroli.

   11. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości złożonego sprawozdania, o którym mowa w art. 29d ust. 1, Prezes URE wzywa przedsiębiorcę obowiązanego do złożenia korekty sprawozdania, o której mowa w art. 29f ust. 1, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania oraz informuje o tym zarządcę rozliczeń.

   12. Przepisy ust. 1-11 stosuje się odpowiednio do korekty sprawozdania, o którym mowa w art. 29d ust. 1.

   13. W sprawach dotyczących kontroli, o której mowa w ust. 1, w zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale, stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz przepisy art. 23c-23l ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 - Prawo energetyczne dotyczące kontroli.

   Art. 29j. 1. W przypadku stwierdzenia na podstawie porównania, o którym mowa w art. 29h ust. 5, niezłożenia sprawozdania, o którym mowa w art. 29d ust. 1, Prezes URE wzywa przedsiębiorcę obowiązanego do złożenia sprawozdania, o którym mowa w art. 29d ust. 1, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania i wniesienia należnej składki na rachunek Funduszu w terminie 14 dni od dnia złożenia sprawozdania, o którym mowa w art. 29d ust. 1, wraz z odsetkami za opóźnienie oraz informuje o tym zarządcę rozliczeń.

   2. W przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli, że składka solidarnościowa w złożonym przez przedsiębiorcę obowiązanego sprawozdaniu, o którym mowa w art. 29d ust. 1, została:

    1) zaniżona - Prezes URE wzywa tego przedsiębiorcę do złożenia korekty sprawozdania, o której mowa w art. 29f ust. 1, i dokonania wpłaty kwoty stanowiącej różnicę między należną składką solidarnościową obliczoną zgodnie ze skorygowanym sprawozdaniem, a składką wniesioną przez przedsiębiorcę obowiązanego na rachunek Funduszu w wysokości wskazanej w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 29d ust. 1, wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w terminie 14 dni od dnia zakończenia kontroli;

    2) zawyżona - Prezes URE składa wniosek do zarządcy rozliczeń o zwrot nadpłaty, a zarządca rozliczeń dokonuje zwrotu nadpłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

   3. Wysokość środków finansowych potrzebnych na pokrycie wypłaty nadpłat dla przedsiębiorcy obowiązanego, zgodnie z ust. 2 pkt 2, zarządca rozliczeń uwzględnia we wniosku, który składa do dysponenta Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

   4. W przypadku niezłożenia sprawozdania w terminie, o którym mowa w ust. 1, lub niedokonania w terminie korekty sprawozdania, o której mowa w ust. 2 pkt 1, w terminie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, Prezes URE określa wysokość składki solidarnościowej wraz z odsetkami za opóźnienie w drodze decyzji administracyjnej i wzywa do jej przekazania na Fundusz w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odpis decyzji doręcza się zarządcy rozliczeń. Decyzja Prezesa URE podlega natychmiastowemu wykonaniu.

   5. W przypadku gdy przedsiębiorca obowiązany nie uiścił składki solidarnościowej w pełnej wysokości albo uiścił składkę solidarnościową w zaniżonej wysokości, Prezes URE jest obowiązany określić wysokość składki solidarnościowej w drodze decyzji administracyjnej i wezwać do zapłacenia nieuiszczonej składki albo różnicy między składką należną a uiszczoną w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odpis decyzji doręcza się zarządcy rozliczeń. Decyzja Prezesa URE podlega natychmiastowemu wykonaniu.

   6. Do postępowania przed Prezesem URE stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, z uwzględnieniem ust. 7.

   7. Na decyzje oraz postanowienia na które przysługuje zażalenie, wydawane przez Prezesa URE, przysługuje odpowiednio odwołanie albo zażalenie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

   8. Postępowanie w sprawie odwołania od decyzji oraz zażalenia na postanowienie Prezesa URE toczy się według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu w sprawach z zakresu regulacji energetyki.

   9. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

   10. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

   11. W sprawach dotyczących obliczenia odsetek od składki solidarnościowej, w przypadku niewpłacenia jej w terminie lub wpłacenia w niewłaściwej wysokości, stosuje się odpowiednio ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

   12. Odsetki za opóźnienie są liczone od dnia upływu terminu określonego w art. 29g ust. 1, odpowiednio w zależności od przypadków ujętych w art. 29j.

   13. Odwołanie od decyzji Prezesa URE nie zwalnia z obowiązku zapłacenia składki solidarnościowej w wysokości zgodnej z decyzją Prezesa URE.

   Art. 29k. W przypadku określenia wysokości składki solidarnościowej w trybie, o którym mowa w art. 29j, przedsiębiorca obowiązany niezwłocznie dokonuje wpłaty składki solidarnościowej.

   Art. 29l. Do egzekucji należnej składki solidarnościowej stosuje się przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 479, z późn. zm.).

   Art. 29m. 1. Wpływy ze składki solidarnościowej mogą być przeznaczane na wypłatę i obsługę:

    1) rekompensat, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. poz. 2687 oraz z 2023 r. poz. 295, 556 i 1234);

    2) refundacji podatku VAT, o której mowa w art. 18 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu;

    3) rekompensat, o których mowa w art. 8 ust. 1 i art. 20 ust. 3 ustawy;

    4) rekompensat lub zaliczek, o których mowa odpowiednio w art. 62g ust. 1, art. 62h ust. 1 pkt 2 i art. 62i ust. 11 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne oraz w art. 8, art. 11 i art. 12 ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. poz. 202, 1477, 1692, 1723, 2127 i 2687).

   2. Przekazanie środków na cele wskazane w ust. 1 pkt 1-3 następuje zgodnie z zasadami określonymi w art. 65 ust. 3 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w powiązaniu odpowiednio z:

    1) art. 9 lub art. 22 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu w przypadku celów, o których mowa w ust. 1 pkt 1-2 oraz 4;

    2) art. 17 lub art. 20 ust. 5 ustawy w przypadku celu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3."; 

  7) po art. 31 dodaje się art. 31a-31c w brzmieniu:

   "Art. 31a. 1. Karze pieniężnej podlega ten kto:

    1) będąc osobą kierującą działalnością przedsiębiorcy obowiązanego nie dopełnia obowiązku złożenia sprawozdania, o którym mowa w art. 29d ust. 1, lub nie usuwa braków formalnych lub oczywistych omyłek w zakresie wskazanym przez zarządcę rozliczeń i nie przedkłada korekty sprawozdania w terminie, o którym mowa w art. 29e ust. 2, określonym przez zarządcę rozliczeń, lub korekty sprawozdania w terminie, o którym mowa w art. 29i ust. 11 określonym przez Prezesa URE;

    2) nie dopełnia obowiązku uiszczenia składki solidarnościowej, o której mowa w art. 29a ust. 1 pkt 1, w pełnej wysokości i terminie, o którym mowa w art. 29g ust. 1;

    3) uniemożliwia dokonanie kontroli, o której mowa w art. 29i ust. 1, poprzez uniemożliwienie wstępu na teren nieruchomości lub siedziby przedsiębiorstwa należącego do kontrolowanego;

    4) nie udostępnia w ramach kontroli, o której mowa w art. 29i ust. 1, wymaganych dokumentów lub odmawia złożenia wyjaśnień.

   2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, kara wynosi nie więcej niż 300% miesięcznego wynagrodzenia brutto karanej osoby kierującej działalnością przedsiębiorcy obowiązanego.

   3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, kara wynosi 25% wysokości należnej składki solidarnościowej, o której mowa w art. 29a ust. 1 pkt 1.

   4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, kara wynosi 50.000 zł.

   5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, kara wynosi 50.000 zł.

   Art. 31b. Kary pieniężne, o których mowa w art. 31a, wymierza Prezes URE w drodze decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

   Art. 31c. 1. Kary pieniężne, o których mowa w art. 31a, płatne są na rachunek bankowy Funduszu, o którym mowa w art. 29g ust. 1.

   2. Należności pieniężne z tytułu kar, o których mowa w art. 31a, stanowią dochód Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i są przeznaczone na cele, o których mowa w art. 29m.

   3. Środki wpłacone zgodnie z ust. 1 zarządca rozliczeń przekazuje na rachunek Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

   4. Karę pieniężną, o której mowa w art. 31a, uiszcza się w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja Prezesa URE o wymierzeniu kary pieniężnej stała się prawomocna.

   5. Kary pieniężne, o których mowa w art. 31a, podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym.

   6. W sprawach dotyczących kar pieniężnych, o których mowa w art. 31a, stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z wyłączeniem przepisów dotyczących umarzania należności, odraczania płatności oraz rozkładania płatności na raty.

   7. Kar pieniężnych, o których mowa w art. 31a, nie wymierza się, jeżeli od stwierdzenia naruszeń ustawy, o których mowa w art. 31a ust. 1, upłynęło 5 lat.

   8. Bieg terminu nałożenia kary pieniężnej zostaje zawieszony od dnia:

    1) wydania przez organ postanowienia o zawieszeniu postępowania, gdy rozstrzygnięcie sprawy przez organ i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd;

    2) wniesienia odwołania na decyzję w sprawie nałożenia kary pieniężnej.

   9. Termin nałożenia kary pieniężnej, o której mowa w art. 31a, biegnie dalej od dnia następującego po dniu, w którym:

    1) decyzja innego organu stała się ostateczna lub orzeczenie sądu uprawomocniło się;

    2) orzeczenie sądu stało się prawomocne."; 

  8) w art. 43:

   a) w ust. 1 wyrazy "19.615.420.596 zł" zastępuje się wyrazami "15.455.982.453 zł",

   b) w ust. 2 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

    "2) w 2023 r. - 7.900.782.939 zł;

    3) w 2024 r. - 5.970.143.257.zł;".

Art. 7. W ustawie z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. poz. 2687 oraz z 2023 r. poz. 295, 556 i 1234) po art. 25 dodaje się art. 25a w brzmieniu:

  "Art. 25a. 1. Przedsiębiorstwo wydobywające gaz ziemny, którego zobowiązania zostały objęte gwarancją Skarbu Państwa, o której mowa w art. 14 ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. poz. 202, 1477, 1692, 1723, 2127 i 2687), powiększa jednorazowo gazowy odpis na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny, o wysokość opłaty wyrównawczej.

  2. Opłatę wyrównawczą, o której mowa w ust. 1, ustala się zgodnie ze wzorem:

  OW = WNO x 0,587%,

  gdzie poszczególne symbole oznaczają:

  OW

  -

  opłata wyrównawcza [zł],

  WNO

  -

  wartość gazowego odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny, które przedsiębiorstwo, o którym mowa w ust. 1, przekazało za wydobycie gazu ziemnego w okresie styczeń - maj 2023 r. [zł].

  3. Opłatę wyrównawczą przedsiębiorstwo, o którym mowa w ust. 1, wnosi wraz z gazowym odpisem na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny należnym za miesiąc następujący po miesiącu wejścia w życie ustawy z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1785).

  4. Przepisów art. 10 nie stosuje się do opłaty wyrównawczej, o której mowa w ust. 1.".

Art. 8. Zarządca rozliczeń umieszcza na swojej stronie internetowej informację z numerem rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłaty składki solidarnościowej, oraz adres poczty elektronicznej właściwy do prowadzenia korespondencji w sprawie składki solidarnościowej, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy.

Art. 9. Wobec odbiorców uprawnionych, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. b-f ustawy zmienianej w art. 6, cenę, o której mowa w art. 2 pkt 1 lit. b ustawy zmienianej w art. 6, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się od dnia 1 października 2023 r. Wobec tych odbiorców do dnia 30 września 2023 r. stosuje się cenę, o której mowa w art. 2 pkt 1 lit. b ustawy zmienianej w art. 6, w brzmieniu dotychczasowym.

Art. 10. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 6 zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 6, jednak nie dłużej niż przez 24 miesiące od dnia wejścia w życie art. 6 pkt 4 niniejszej ustawy, i mogą być zmieniane.

Art. 11. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia*), z wyjątkiem przepisów art. 6 pkt 4 i 5, które wchodzą w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia*).

____________________
*) Uwaga od redakcji: ustawa została ogłoszona w dniu 4.09.2023 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60