Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Ustawa z dnia 28.07.2023 r. o zmianie ustawy ...

Ustawa z dnia 28.07.2023 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw

 Dz. U. z 2023 r. poz. 1672
2024.02.01 - bieżąca
 zmieniony przez
zmiany w:

Art. 1. W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984, 1234 i 1586) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 6a:

   a) ust. 1de otrzymuje brzmienie:

    "1de. Oceny pracy nauczyciela, o którym mowa w ust. 1dd, dokonuje się za okres ostatnich 3 lat pracy przed dokonaniem tej oceny, z tym że do okresu tego nie wlicza się okresów usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela w pracy, trwających dłużej niż 3 miesiące. Jeżeli w tym okresie nauczyciel przed podjęciem pracy w szkole był nauczycielem, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1b i 1c oraz art. 9ca ust. 10, oceny pracy nauczyciela, o którym mowa w ust. 1dd, dokonuje się za okres pracy w szkole, jednak nie krótszy niż 9 miesięcy.",

   b) w ust. 12 po wyrazach "szkół artystycznych," dodaje się wyrazy "okręgowych ośrodków wychowawczych,";

  2) w art. 9a ust. 2 otrzymuje brzmienie:

   "2. Nauczyciel nieposiadający stopnia awansu zawodowego, zwany dalej "nauczycielem początkującym", zatrudniony w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami oraz nauczyciel zatrudniony w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć na podstawie art. 10 ust. 3 odbywają przygotowanie do zawodu nauczyciela w wymiarze, o którym mowa w art. 9ca ust. 1, 2 albo 4.";

  3) w art. 9b po ust. 1c dodaje się ust. 1d w brzmieniu:

   "1d. W przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1a, egzamin, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, i rozmowa, o której mowa w ust. 1a pkt 4, mogą być przeprowadzane w formie wideokonferencji przy wykorzystaniu narzędzi teleinformatycznych umożliwiających przesyłanie dźwięku i obrazu w czasie rzeczywistym.";

  4) w art. 10:

   a) po ust. 10 dodaje się ust. 10a-10c w brzmieniu:

    "10a. Nauczyciela, który:

     1) przeszedł na emeryturę, o której mowa w art. 88a ust. 1, i prawo do tej emerytury nie uległo zawieszeniu, oraz

     2) nie osiągnął wieku emerytalnego, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1251 i 1429)

    - można zatrudnić wyłącznie w przypadku, o którym mowa w ust. 7, za zgodą organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

    10b. Wymiar zatrudnienia nauczyciela, o którym mowa w ust. 10a, w szkole nie może być wyższy niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć. W przypadku zatrudnienia w więcej niż jednej szkole łączny wymiar zatrudnienia nie może być wyższy niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć.

    10c. Nauczyciel, który:

     1) przeszedł na emeryturę, o której mowa w art. 88a ust. 1, oraz

     2) nie osiągnął wieku emerytalnego, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

    - przed nawiązaniem stosunku pracy, składa do dyrektora szkoły oświadczenie o zawieszeniu albo niezawieszeniu prawa do tej emerytury, a jeżeli prawo do tej emerytury nie uległo zawieszeniu - również o niezatrudnieniu w innej szkole lub innych szkołach albo o zatrudnieniu w innej szkole lub innych szkołach i wymiarze zatrudnienia w tej szkole lub tych szkołach.",

   b) w ust. 16 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

    "2a) z nauczycielem, o którym mowa w ust. 10a;";

  5) w art. 10a po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

   "1a. Do zatrudniania nauczycieli, o których mowa w ust. 1, którzy:

    1) przeszli na emeryturę, o której mowa w art. 88a ust. 1, i prawo do tej emerytury nie uległo zawieszeniu, oraz

    2) nie osiągnęli wieku emerytalnego, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

   - przepisy art. 10 ust. 10a-10c stosuje się odpowiednio.";

  6) w art. 42 po ust. 2f dodaje się ust. 2g w brzmieniu:

   "2g. W przypadku nauczyciela, który w ramach stosunku pracy prowadzi:

    1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz w wymiarze niższym niż 6 godzin tygodniowo lub

    2) wyłącznie zajęcia w formach pozaszkolnych lub zajęcia w szkole dla dorosłych, branżowej szkole II stopnia lub szkole policealnej, bez względu na wymiar zatrudnienia

   - wymiar dostępności nauczyciela w szkole, o której mowa w ust. 2f, ustala dyrektor szkoły odpowiednio do potrzeb, z tym że wymiar ten nie może być wyższy od wymiaru określonego w ust. 2f, a dostępność nauczyciela w szkole oraz inne zajęcia i czynności realizowane przez niego w ramach stosunku pracy nie mogą przekroczyć maksymalnego tygodniowego wymiaru czasu pracy obowiązującego tego nauczyciela.";

  7) w art. 53 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

   "2. Dla nauczycieli będących emerytami lub rencistami oraz nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości ustalonej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym liczby nauczycieli będących emerytami lub rencistami oraz nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, skorygowanej w końcu danego roku kalendarzowego do faktycznej, przeciętnej liczby tych nauczycieli i 42% kwoty bazowej, o której mowa w art. 30 ust. 3, obowiązującej w dniu 1 stycznia danego roku.";

  8) po art. 88 dodaje się art. 88a w brzmieniu:

   "Art. 88a. 1. Nauczyciele, po rozwiązaniu na swój wniosek stosunku pracy, mogą przejść na emeryturę w wieku niższym niż określony w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

    1) rozpoczęli przed dniem 1 stycznia 1999 r. faktyczne wykonywanie pracy na stanowisku nauczyciela, wychowawcy lub innego pracownika pedagogicznego, o których mowa w art. 1, w brzmieniu obowiązującym w dniu rozpoczęcia pracy na tym stanowisku,

    2) mają okres składkowy, o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wynoszący co najmniej 30 lat, w tym co najmniej 20 lat faktycznego wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela, wychowawcy lub innego pracownika pedagogicznego, o których mowa w art. 1, w brzmieniu obowiązującym w okresie faktycznego wykonywania pracy na tych stanowiskach, z wyjątkiem nauczyciela szkoły za granicą, w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć,

    3) nie przysługuje im prawo do przejścia na emeryturę bez względu na wiek na podstawie art. 88 ust. 2a

   - a wysokość emerytury obliczonej zgodnie z ust. 5-8 nie jest niższa niż kwota, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

   2. Nauczyciele spełniający warunki określone w ust. 1 mogą przejść na emeryturę również w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy w okolicznościach określonych w art. 20 ust. 1, 5c i 7.

   3. Do okresu 20 lat faktycznego wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się także okres skierowania do pracy za granicą na podstawie przepisów wydanych na podstawie:

    1) art. 47 ust. 3 pkt 2 ustawy - Prawo oświatowe lub

    2) art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230 oraz z 2023 r. poz. 1234), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r.

   4. Jeżeli ubezpieczony jest członkiem otwartego funduszu emerytalnego w rozumieniu art. 4 pkt 7 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, środki zgromadzone w tym funduszu przekazuje się jednorazowo na rachunek funduszu emerytalnego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i ewidencjonuje na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1230 i 1429).

   5. Przy ustalaniu prawa do emerytury, o której mowa w ust. 1, oraz przy ustalaniu jej wysokości nie stosuje się przepisów art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

   6. Podstawę obliczenia emerytury, o której mowa w ust. 1, stanowi kwota składek na ubezpieczenie emerytalne, z uwzględnieniem waloryzacji składek zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata emerytury, zwaloryzowanego kapitału początkowego określonego w art. 173-175 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz kwot środków zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, z zastrzeżeniem art. 25 ust. 1b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

   7. Emerytura, o której mowa w ust. 1, stanowi równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy obliczenia ustalonej w sposób określony w ust. 6 przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na tę emeryturę danego ubezpieczonego.

   8. Wiek ubezpieczonego oraz średnie dalsze trwanie życia, o których mowa w ust. 7, ustala się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2-5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

   9. Prawo do emerytury, o której mowa w ust. 1, ulega zawieszeniu lub świadczenie to ulega zmniejszeniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

   10. Prawo do emerytury, o której mowa w ust. 1, ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez osobę mającą ustalone prawo do tej emerytury, w przypadku podjęcia przez tę osobę pracy na stanowisku nauczyciela, wychowawcy lub innego pracownika pedagogicznego w przedszkolu, szkole, placówce lub innej jednostce organizacyjnej wymienionej w art. 1, w łącznym wymiarze wyższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć lub bez zgody organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

   11. Przepisu ust. 10 nie stosuje się do osób, które osiągnęły wiek emerytalny, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.";

  9) w art. 91a:

   a) w ust. 1 w pkt 1 i 2 po wyrazach "art. 88" dodaje się przecinek i wyrazy "art. 88a",

   b) w ust. 2 i 3 wyrazy "art. 86-88" zastępuje się wyrazami "art. 86-88a";

  10) w art. 91b:

   a) w ust. 2:

    - w pkt 3 po wyrazach "art. 88" dodaje się przecinek i wyrazy "art. 88a",

    - w pkt 4 wyrazy "art. 70a ust. 4 i 7 i art. 88" zastępuje się wyrazami "art. 70a ust. 4 i 7, art. 88 i art. 88a",

   b) w ust. 2a wyrazy "art. 86-88" zastępuje się wyrazami "art. 86-88a";

  11) po art. 93a dodaje się art. 93b i art. 93c w brzmieniu:

   "Art. 93b. W roku szkolnym 2023/2024 w szkole ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a-c ustawy - Prawo oświatowe, nauczycielowi mogą być przydzielone, za jego zgodą, godziny ponadwymiarowe w wymiarze wyższym niż określony w art. 35 ust. 1.

   Art. 93c. Na emeryturę, o której mowa w art. 88a ust. 1, mogą przejść, począwszy od dnia:

    1) 1 września 2024 r. - nauczyciele urodzeni przed dniem 1 września 1966 r.;

    2) 1 września 2025 r. - nauczyciele urodzeni po dniu 31 sierpnia 1966 r., a przed dniem 1 września 1969 r.;

    3) 1 września 2026 r. - nauczyciele urodzeni po dniu 31 sierpnia 1969 r.".

Art. 2. W ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 930) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 100c:

   a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

    "1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje otwarty fundusz o obowiązku przekazania środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu na fundusz emerytalny FUS w związku:

     1) z osiągnięciem przez ubezpieczonego wieku niższego o 10 lat od wieku emerytalnego, o którym mowa w art. 24 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;

     2) ze złożeniem przez ubezpieczonego wniosku o emeryturę, o której mowa w art. 88a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984, 1234, 1586 i 1672).

    2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, każdego miesiąca umorzeniu podlega liczba jednostek rozrachunkowych będących ilorazem liczby jednostek rozrachunkowych zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu i wyrażonej w miesiącach różnicy między wiekiem emerytalnym, o którym mowa w art. 24 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a wiekiem członka otwartego funduszu w dniu dokonywania umorzenia.",

   b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

    "2a. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, umorzeniu podlegają wszystkie jednostki rozrachunkowe zgromadzone na rachunku członka otwartego funduszu.",

   c) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

    "1) informowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych otwartego funduszu o obowiązku przekazania środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu na fundusz emerytalny FUS w związku:

     a) z ukończeniem przez ubezpieczonego wieku niższego o 10 lat od wieku emerytalnego, o którym mowa w art. 24 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

     b) ze złożeniem przez ubezpieczonego wniosku o emeryturę, o której mowa w art. 88a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela,";

  2) w art. 111c po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

   "1a. Otwarty fundusz, po poinformowaniu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych o obowiązku przekazania środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu na fundusz emerytalny FUS w związku ze złożeniem przez ubezpieczonego wniosku o emeryturę, o której mowa w art. 88a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, przekazuje na rachunek wskazany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych całość środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu odpowiadającą wartości umorzonych jednostek rozrachunkowych, o których mowa w art. 100c ust. 2a.".

Art. 3. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1230 i 1429) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 4 w pkt 6a lit. c otrzymuje brzmienie:

   "c) dane dotyczące wykonywania pracy przez nauczyciela, wychowawcę lub innego pracownika pedagogicznego zatrudnionego w placówkach, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984, 1234, 1586 i 1672), w określonym wymiarze obowiązkowego wymiaru zajęć - za okres od dnia 1 stycznia 1999 r., z wyjątkiem danych za nauczyciela, wychowawcę lub innego pracownika pedagogicznego, od którego płatnik składek uzyskał na piśmie informację o ustaleniu prawa do emerytury na podstawie art. 88 lub art. 88a tej ustawy,";

  2) w art. 22 ust. 3d i 3e otrzymują brzmienie:

   "3d. Zakład zaprzestaje odprowadzania do otwartego funduszu emerytalnego składek, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lit. a, od dnia następującego po dniu poinformowania przez Zakład otwartego funduszu emerytalnego o obowiązku przekazania środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego na fundusz emerytalny FUS w związku:

    1) z ukończeniem przez ubezpieczonego wieku niższego o 10 lat od wieku emerytalnego, o którym mowa w art. 24 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, albo

    2) ze złożeniem przez ubezpieczonego wniosku o emeryturę, o której mowa w art. 88a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.

   3e. Przepis ust. 3d stosuje się odpowiednio do części składki, o której mowa w ust. 3 pkt 1 lit. a, należnej za okres do dnia, o którym mowa w ust. 3d pkt 1, opłaconej lub zidentyfikowanej po tym dniu.";

  3) w art. 40 ust. 1e otrzymuje brzmienie:

   "1e. Na koncie ubezpieczonego ewidencjonuje się kwotę środków zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a, na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc ustalenia prawa do emerytury z tytułu:

    1) osiągnięcia wieku emerytalnego wynoszącego 65 lat;

    2) osiągnięcia wieku emerytalnego wynoszącego 60 lat przez osobę, która nie spełnia ustawowych warunków do ustalenia prawa do okresowej emerytury kapitałowej, z zastrzeżeniem ust. 1f;

    3) o którym mowa w art. 88a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.";

  4) w art. 41 w ust. 3 w pkt 11 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

   "12) dane dotyczące wykonywania pracy przez nauczyciela, wychowawcę lub innego pracownika pedagogicznego zatrudnionego w placówkach, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, w określonym wymiarze obowiązkowego wymiaru zajęć, z wyjątkiem danych za nauczyciela, wychowawcę lub innego pracownika pedagogicznego, od którego płatnik składek uzyskał na piśmie informację o ustaleniu prawa do emerytury na podstawie art. 88 lub art. 88a tej ustawy lub emerytury na podstawie art. 24 i art. 27-28 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.".

Art. 4. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1251 i 1429) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 24 w ust. 1 po wyrazach "i 184" dodaje się przecinek i wyrazy "a także art. 88a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984, 1234, 1586 i 1672)";

  2) w art. 25 w ust. 1b wyrazy "50e, 184 lub art. 88 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762)" zastępuje się wyrazami "50e lub 184, a także art. 88 lub art. 88a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela".

Art. 5. W ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 6. W ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2023 r. poz. 462) w art. 4e ust. 1 otrzymuje brzmienie:

  "1. Organizację i prowadzenie rad sektorowych Agencja powierza podmiotom wybranym w konkursie prowadzonym na zasadach, o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 lub w art. 45 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027.".

Art. 7. W ustawie z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 301) w art. 2 w pkt 1 w lit. c średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. d w brzmieniu:

  "d) publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych, o których mowa w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe;".

Art. 8. W ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 498) wprowadza się następujące zmiany:

  1) po art. 2 dodaje się art. 2a w brzmieniu:

   "Art. 2a. 1. Instytut działa na podstawie planu działalności.

   2. Plan działalności instytutu jest ustalany na okres roku kalendarzowego w terminie do dnia 30 czerwca roku poprzedzającego.

   3. Plan działalności instytutu określa najważniejsze zadania do realizacji w okresie objętym tym planem.

   4. Zadania, o których mowa w ust. 3, są określane w planie działalności instytutu, z uwzględnieniem:

    1) kierunkowych planów tematycznych badań naukowych i prac rozwojowych;

    2) rocznych planów finansowych;

    3) perspektywicznych kierunków działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej.";

  2) art. 3 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 3. Instytut prowadzący badania naukowe lub prace rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu uczestniczy w systemie ochrony zdrowia.";

  3) w art. 6:

   a) w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

    "Instytut działa na podstawie statutu, który określa przedmiot i zakres działania instytutu oraz tryb pracy jego organów.",

   b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

    "4. Strukturę organizacyjną instytutu i tryb pracy jego komórek organizacyjnych określa regulamin organizacyjny ustalony przez dyrektora po zasięgnięciu opinii rady naukowej i zakładowych organizacji związkowych.";

  4) w art. 13 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

   "3) opiniowanie przygotowanych przez zarząd spółki kierunkowych planów tematycznych badań naukowych i prac rozwojowych oraz rocznych planów finansowych spółki;";

  5) w art. 17 ust. 5a otrzymuje brzmienie:

   "5a. W przypadku utworzenia przez instytut spółki kapitałowej, o której mowa w ust. 5, w celu realizacji przedsięwzięć z zakresu infrastruktury badawczej lub zarządzania nią, a także obejmowania lub nabywania akcji i udziałów w takich spółkach, minister nadzorujący przed wydaniem zgody, o której mowa w ust. 5, zasięga opinii ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.";

  6) w art. 18 w ust. 11 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

   "2) subwencje i dotacje z budżetu państwa;";

  7) w art. 19 w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

   "4) środki funduszu wdrożeń przeznacza się na wypłatę nagród za osiągnięcie efektów wdrożenia; warunki wypłaty tych środków określa zakładowy układ zbiorowy pracy albo regulamin przyjęty w instytucie.";

  8) w art. 22 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

   "b) monitoringu zjawisk i wydarzeń mogących stwarzać zagrożenie publiczne, w tym epidemii oraz katastrof naturalnych lub technicznych, noszących znamiona klęski żywiołowej, i zapobiegania ich skutkom.";

  9) w art. 24:

   a) w ust. 1:

    - pkt 1 otrzymuje brzmienie:

     "1) ustala, po zasięgnięciu opinii rady naukowej:

      a) plan działalności instytutu,

      b) kierunkowe plany tematyczne badań naukowych i prac rozwojowych;", 

    - pkt 4 otrzymuje brzmienie:

     "4) odpowiada za wyniki działalności naukowej instytutu;",

   b) w ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

    "1) posiada co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny;";

  10) w art. 27:

   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    "1. Zastępców dyrektora powołuje i odwołuje minister nadzorujący po zasięgnięciu opinii dyrektora, z tym że zastępcę dyrektora do spraw naukowych minister nadzorujący powołuje po zasięgnięciu opinii rady naukowej.",

   b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

    "2. Zastępcą dyrektora do spraw naukowych może być osoba posiadająca stopień naukowy doktora habilitowanego albo tytuł profesora.",

   c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

    "5. Sekretarzem naukowym może być osoba posiadająca stopień naukowy doktora habilitowanego albo tytuł profesora.";

  11) w art. 29:

   a) w ust. 2:

    - po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

     "1a) opiniowanie planu działalności instytutu;",

    - pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:

     "5) opiniowanie kierunkowych planów tematycznych badań naukowych i prac rozwojowych oraz rocznych sprawozdań dyrektora z wykonania zadań;

     6) ustalanie perspektywicznych kierunków działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej;",

   b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

    "3. Prawo głosu w sprawach, o których mowa w ust. 2 pkt 12 i 13, mają członkowie rady naukowej posiadający stopień naukowy albo tytuł profesora.

    4. Prawo głosu w sprawach, o których mowa w ust. 2 pkt 14, mają członkowie rady naukowej posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego albo tytuł profesora.";

  12) w art. 30:

   a) w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

    "Statut instytutu określa liczbę tych osób.",

   b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

    "3. Osoby posiadające stopień naukowy doktora habilitowanego albo tytuł profesora, zatrudnione w instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy nie krócej niż rok przed dniem rozpoczęcia procedury powołania rady naukowej, wchodzą w jej skład w liczbie określonej w statucie instytutu.",

   c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

    "6. Pracownicy instytutu wybierają w głosowaniu tajnym na okres 4 lat przedstawicieli:

     1) pracowników naukowych nieposiadających stopnia doktora habilitowanego albo tytułu profesora;

     2) pracowników badawczo-technicznych.";

  13) w art. 31 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

   "1a. Funkcję przewodniczącego można pełnić łącznie nie dłużej niż przez 8 lat.";

  14) w art. 37:

   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    "1. Minister nadzorujący może nałożyć na instytut obowiązek wprowadzenia do jego planu działalności zadania albo wyznaczyć zadanie poza tym planem, zgodnie z zakresem działania instytutu określonym w jego statucie:

     1) jeżeli jest to niezbędne ze względu na potrzeby obronności i bezpieczeństwa publicznego;

     2) w przypadku ogłoszenia stanu klęski żywiołowej lub stanu epidemii;

     3) w celu wykonania zobowiązań międzynarodowych;

     4) w przypadku gdy ministrowi nadzorującemu została powierzona realizacja zadania na podstawie art. 10c ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188 oraz z 2023 r. poz. 1195, 1234 i 1641).",

   b) po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:

    "1b. Rada Ministrów albo minister nadzorujący może nałożyć na instytut obowiązek wprowadzenia do jego planu działalności zadania z zakresu administracji rządowej wynikającego w szczególności z dokumentów rządowych przyjętych przez Radę Ministrów albo przez ministra nadzorującego albo wyznaczyć takie zadanie poza tym planem, zgodnie z zakresem działania określonym w statucie instytutu.",

   c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

    "2. W przypadku, o którym mowa w:

     1) ust. 1 - minister nadzorujący,

     2) ust. 1a - odpowiednio minister kierujący działem administracji rządowej albo Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

     3) ust. 1b - odpowiednio Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów albo minister nadzorujący

    - zapewnia instytutowi środki finansowe na wykonanie zadania, chyba że jego wykonanie następuje odpłatnie na podstawie umowy ze stroną finansującą jego wykonanie.";

  15) w art. 38 w ust. 5 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

   "2) współdziałanie w ramach komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, prowadzonych przez podmioty wchodzące w skład centrum, oraz know-how związanego z tymi wynikami;

   3) inicjowanie tworzenia i korzystania z infrastruktury badawczej przez podmioty wchodzące w skład centrum;";

  16) w art. 39 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

   "3. Instytuty prowadzące badania naukowe lub prace rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu zatrudniają, poza pracownikami, o których mowa w ust. 1, pracowników wykonujących zawody medyczne.

   4. Żołnierze zawodowi i funkcjonariusze służb podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych mogą zostać oddelegowani do pełnienia służby w instytucie.";

  17) uchyla się art. 42;

  18) w art. 43 w ust. 7 w pkt 2 uchyla się lit. c;

  19) w art. 44 w ust. 5:

   a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

    "1) prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych;",

   b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

    "6) udział w pracach organizacyjnych instytutu związanych z prowadzonymi badaniami naukowymi, pracami rozwojowymi, działalnością dydaktyczną lub twórczością artystyczną, a w przypadku pracownika zatrudnionego w instytucie nadzorowanym przez ministra właściwego do spraw zdrowia, ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub Ministra Obrony Narodowej, prowadzącym badania naukowe lub prace rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu - także udzielanie świadczeń zdrowotnych.";

  20) art. 64 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 64. W przypadku oddelegowanych do pełnienia służby w instytutach żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy służb podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych:

    1) zasady wynagradzania,

    2) zasady zaliczania okresów pracy i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat i do nagrody jubileuszowej,

    3) zasady określania czasu pracy,

    4) uprawnienia związane z pracą w warunkach uciążliwych lub szkodliwych,

    5) uprawnienia emerytalne,

    6) uprawnienia do odprawy,

    7) wynagrodzenie za okres niezdolności do pracy z powodu choroby lub innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,

    8) uprawnienia urlopowe

   - określają przepisy właściwe dla tych służb.";

  21) w art. 66 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   "1. Przepisy art. 1 ust. 3, art. 2, art. 21-23, art. 28 ust. 1 i 2, art. 29-32, art. 39, art. 41-46, art. 47 ust. 1-4, 6 i 7 oraz art. 48-50 stosuje się odpowiednio do państwowych jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości, prowadzących działalność naukową, zwanych dalej "jednostkami organizacyjnymi".".

Art. 9. W ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2597 oraz z 2023 r. poz. 185 i 1234) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 10. W ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 63 po ust. 14 dodaje się ust. 14a w brzmieniu:

   "14a. W przypadku szkoły lub placówki prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego przedstawicielem organu prowadzącego szkołę lub placówkę, o którym mowa w ust. 14 pkt 1 lit. a, może być również członek organu stanowiącego danej jednostki samorządu terytorialnego, wskazany przez ten organ stanowiący.";

  2) w art. 91 dodaje się ust. 11-13 w brzmieniu:

   "11. Połączenie w zespół szkół lub placówek niebędących szkołami lub placówkami artystycznymi lub włączenie do zespołu szkoły lub placówki niebędącej szkołą lub placówką artystyczną, prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty.

   12. Połączenie w zespół szkół lub placówek artystycznych lub włączenie do zespołu szkoły lub placówki artystycznej, prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

   13. W przypadku gdy w skład zespołu mają wchodzić zarówno szkoły lub placówki niebędące szkołami lub placówkami artystycznymi, jak i szkoły lub placówki artystyczne, prowadzone przez jednostkę samorządu terytorialnego, połączenie w zespół tych szkół lub placówek lub włączenie do zespołu tych szkół lub placówek następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego uzgodnionej z kuratorem oświaty.";

  3) w art. 169:

   a) w ust. 1 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

    "6) niezrealizowania przez osobę prowadzącą szkołę lub placówkę polecenia, o którym mowa w art. 180 ust. 3.",

   b) w ust. 4 wyrazy "ust. 1 pkt 3" zastępuje się wyrazami "ust. 1 pkt 2-4 i 6";

  4) w art. 180:

   a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

    "2. Jeżeli niepubliczna szkoła lub placówka lub organ prowadzący tę szkołę lub placówkę prowadzą działalność z naruszeniem przepisów niniejszej ustawy, ustawy o systemie oświaty, wydanych na ich podstawie rozporządzeń lub statutu lub nie wypełniają zobowiązań, o których mowa w art. 168 ust. 4 pkt 6, lub nie spełniają warunków funkcjonowania szkoły określonych zgodnie z art. 178 ust. 4, a w przypadku szkoły artystycznej - warunków funkcjonowania szkoły określonych zgodnie z art. 178 ust. 7, organ sprawujący nadzór pedagogiczny poleca usunięcie uchybień, wskazując, w zależności od oceny zakresu i stopnia stwierdzonych uchybień, termin ich usunięcia, nie dłuższy niż 30 dni od dnia przekazania polecenia.",

   b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

    "3. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny może polecić osobie prowadzącej niepubliczną szkołę lub placówkę niezwłoczne umożliwienie wykonania czynności z zakresu nadzoru pedagogicznego w szkole lub placówce. Wykonywanie w niepublicznej szkole lub placówce czynności z zakresu nadzoru pedagogicznego powinno rozpocząć się nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania polecenia.";

  5) po art. 188 dodaje się rozdział 10 w brzmieniu:

   "Rozdział 10

   Przepis epizodyczny i przepis końcowy

   Art. 188a. 1. W celu zapewnienia odpowiednich warunków kształcenia, wychowania i opieki uczniom rozpoczynającym od roku szkolnego 2023/2024 kształcenie w liceum ogólnokształcącym, technikum lub branżowej szkole I stopnia, prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, mogą być tworzone dodatkowe lokalizacje prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, podporządkowane organizacyjnie odpowiednio liceum ogólnokształcącemu, technikum lub branżowej szkole I stopnia.

   2. Dodatkowa lokalizacja, o której mowa w ust. 1, może funkcjonować w roku szkolnym 2023/2024.

   3. Okres funkcjonowania dodatkowej lokalizacji, o której mowa w ust. 1, może obejmować cały rok szkolny 2023/2024 lub jego część.

   4. Utworzenie dodatkowej lokalizacji, o której mowa w ust. 1, następuje w drodze uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, po uzyskaniu opinii kuratora oświaty.

   5. Uchwała, o której mowa w ust. 4, zawiera:

    1) nazwę i adres siedziby szkoły, której będzie podporządkowana organizacyjnie dodatkowa lokalizacja, o której mowa w ust. 1;

    2) adres dodatkowej lokalizacji, o której mowa w ust. 1;

    3) okres funkcjonowania dodatkowej lokalizacji, o której mowa w ust. 1.

   6. Do tworzenia i likwidacji dodatkowej lokalizacji, o której mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisu art. 89.".

Art. 11. W ustawie z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1093 i 1532) w art. 1 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 12. W ustawie z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 179 w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

   "2) przewody doktorskie niezakończone do dnia 31 grudnia 2024 r.";

  2) w art. 279:

   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    "1. Studia doktoranckie rozpoczęte przed rokiem akademickim 2019/2020 prowadzi się na zasadach dotychczasowych, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2024 r.",

   b) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

    "2) od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. - podmioty wskazane w statutach uczelni.";

  3) po art. 306 dodaje się art. 306a w brzmieniu:

   "Art. 306a. Uczelnie akademickie, które w związku z wynikami uzyskanymi w ramach pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej, o której mowa w art. 324 ust. 1, spełniają warunki, o których mowa w art. 388 ust. 1 albo w art. 463 ustawy, o której mowa w art. 1, otrzymują przez okres 3 lat, począwszy od roku 2024, środki finansowe stanowiące zwiększenie subwencji ze środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 1 lit. a-c i pkt 2 lit. a-d ustawy, o której mowa w art. 1, na zasadach określonych w art. 390 tej ustawy, jeżeli do dnia 30 listopada 2023 r. przedstawią ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki strategię rozwoju uczelni w okresie objętym finansowaniem, zawierającą opis planowanych działań służących opracowaniu celów i założeń długoterminowego planu rozwoju uczelni w celu przygotowania do udziału w następnym konkursie w ramach programu "Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza".".

Art. 13. W ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, 1088 i 1234) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 6 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

   "2. Polityka naukowa państwa jest dokumentem strategicznym wskazującym priorytety w zakresie funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższego i nauki i podlega aktualizacji co 5 lat.

   3. Realizacja polityki naukowej państwa podlega ewaluacji co 5 lat.";

  2) w art. 29:

   a) w ust. 1 w pkt 2 w lit. c kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 i 4 w brzmieniu: 

    "3) w niepublicznej uczelni akademickiej:

     a) nauczyciele akademiccy i pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi,

     b) studenci i doktoranci, którzy stanowią nie mniej niż 20% składu senatu; 

    4) w niepublicznej uczelni zawodowej:

     a) nauczyciele akademiccy i pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi,

     b) studenci, którzy stanowią nie mniej niż 20% składu senatu.",

   b) w ust. 4 i 5 po wyrazie "senatu" dodaje się wyrazy "uczelni publicznej";

  3) w art. 53:

   a) w ust. 4 w pkt 2 skreśla się wyrazy " , z wyłączeniem pozwolenia na utworzenie studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela",

   b) uchyla się ust. 5-5d,

   c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

    "6. Pozwolenie na utworzenie studiów na kierunkach lekarskim lub lekarsko-dentystycznym może uzyskać:

     1) uczelnia akademicka, która według stanu na dzień złożenia wniosku:

      a) posiada kategorię naukową A+, A albo B+ w dyscyplinie nauki medyczne lub w dyscyplinie nauki o zdrowiu lub

      b) posiada kategorię naukową A+ albo A w co najmniej 3 dyscyplinach;

     2) uczelnia, która według stanu na dzień złożenia wniosku prowadzi studia na co najmniej jednym kierunku przygotowującym do wykonywania zawodu, o którym mowa w art. 68 ust. 1 pkt 1-8, i:

      a) posiada kategorię naukową w dyscyplinie nauki medyczne lub w dyscyplinie nauki o zdrowiu lub

      b) zatrudnia co najmniej 12 nauczycieli akademickich prowadzących działalność naukową w dyscyplinie nauki medyczne lub dyscyplinie nauki o zdrowiu, dla których uczelnia jest podstawowym miejscem pracy.",

   d) w ust. 7 w pkt 2 skreśla się wyrazy " , z wyłączeniem utworzenia studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela",

   e) po ust. 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu:

    "8a. Uczelnia akademicka może utworzyć z inną uczelnią akademicką studia wspólne interdyscyplinarne na kierunku przyporządkowanym do co najmniej dwóch dyscyplin, jeżeli uczelnie te posiadają kategorię naukową A+, A albo B+ we wszystkich dyscyplinach, do których w programie tych studiów przyporządkowano co najmniej 20% efektów uczenia się, przy czym każda z uczelni w co najmniej jednej z tych dyscyplin. Przepisu ust. 2 nie stosuje się.";

  4) w art. 56 w ust. 1 w pkt 4 wyrazy " , ust. 5 lub 6" zastępuje się wyrazami "lub ust. 6";

  5) w art. 60 w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

   "Zasady współpracy przy prowadzeniu studiów wspólnych określa umowa zawarta w formie pisemnej, w której w szczególności ustala się podmiot lub podmioty właściwe w zakresie:

    1) przeprowadzania rekrutacji;

    2) wprowadzania danych do systemu, o którym mowa w art. 342 ust. 1, i otrzymywania środków finansowych na kształcenie studentów na studiach stacjonarnych;

    3) wydawania dyplomów.";

  6) po art. 60 dodaje się art. 60a w brzmieniu:

   "Art. 60a. 1. Uczelnie akademickie mogą prowadzić studia, o których mowa w art. 53 ust. 8a, z udziałem zagranicznej uczelni. Przepisów art. 73 ust. 2 oraz przepisów wydanych na podstawie art. 81 w zakresie, o którym mowa w art. 81 pkt 1, nie stosuje się.

   2. Do prowadzenia studiów, o których mowa w art. 53 ust. 8a, stosuje się przepisy art. 60 ust. 1 zdanie drugie i ust. 4.";

  7) w art. 80 w ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

   "Do czasu ukończenia studiów przez osoby przyjęte na studia na dany rok akademicki uczelnia nie może wprowadzić dla nich nowych opłat, a zwiększenia wysokości opłat, o których mowa w ust. 2, może dokonać raz w roku akademickim i nie więcej niż o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1251, 1429 i 1672), łącznie nie więcej niż o 30% wysokości tych opłat.";

  8) w art. 87 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

   "2. Wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne nie przekracza 45% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego od dnia 1 stycznia roku poprzedzającego rok akademicki, na który przyznawane jest stypendium socjalne, na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207).";

  9) w art. 88 w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

   "5) posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, jest wyższy lub równy 40% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego od dnia 1 stycznia roku poprzedzającego rok akademicki, na który przyznawane jest stypendium socjalne, na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.";

  10) w art. 130 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

   "3) płatnego urlopu w celu odbycia za granicą kształcenia, stażu naukowego albo dydaktycznego, uczestnictwa w konferencji, przeprowadzenia kwerendy, odbycia wizyty studyjnej, realizacji innego rodzaju działalności naukowej albo uczestnictwa we wspólnych badaniach naukowych prowadzonych z podmiotem zagranicznym na podstawie umowy o współpracy naukowej;";

  11) w art. 131 w ust. 3 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

   "Łączny wymiar urlopu dla poratowania zdrowia w okresie całego zatrudnienia nie może przekraczać 3 lat.";

  12) w art. 182 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

   "4. Opłaty nie pobiera się w uczelni, instytucie PAN, instytucie badawczym lub instytucie międzynarodowym od osoby ubiegającej się o stopień doktora, która złożyła rozprawę doktorską przygotowaną w ramach kształcenia w szkole doktorskiej prowadzonej:

    1) przez ten podmiot albo

    2) przez ten podmiot wspólnie z innym podmiotem albo z innymi podmiotami, na podstawie art. 198 ust. 5.";

  13) w art. 203:

   a) w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

    "5) naruszenia zakazu, o którym mowa w art. 200 ust. 7;",

   b) ust. 1a otrzymuje brzmienie:

    "1a. W postępowaniu w sprawie skreślenia doktoranta z listy doktorantów, w przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa w art. 200 ust. 7, wzywa się doktoranta do złożenia, w terminie nie krótszym niż 30 dni od dnia doręczenia wezwania, rezygnacji z kształcenia w innej szkole doktorskiej.";

  14) w art. 204 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   "1. Kształcenie doktoranta kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej wraz z pozytywną opinią promotora lub promotorów.";

  15) w art. 209:

   a) ust. 1a otrzymuje brzmienie:

    "1a. Stypendium doktoranckie nie przysługuje doktorantowi, którego kształcenie w szkole doktorskiej wiąże się z obowiązkiem zatrudnienia w podmiocie prowadzącym szkołę doktorską:

     1) na podstawie umowy o pracę;

     2) z wynagrodzeniem, którego wysokość przekracza wysokość wynagrodzenia profesora.",

   b) uchyla się ust. 10;

  16) w art. 340 w ust. 4 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

   "Kadencja KPN trwa 5 lat.";

  17) w art. 345:

   a) w ust. 1 uchyla się pkt 18;

   b) w ust. 3 pkt 4a-4c otrzymują brzmienie:

    "4a) wojewodom - w celu prowadzenia postępowań w sprawie udzielenia lub cofnięcia zezwolenia na pobyt czasowy - w zakresie danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 4, 6-11, 13 i 14;

    4b) Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców - w celu prowadzenia postępowań w sprawie udzielenia lub cofnięcia zezwolenia na pobyt czasowy, w sprawie sprzeciwu, w przypadku, o którym mowa w art. 149b ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, i konsultacji zgodnie z art. 68-71 tej ustawy - w zakresie danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 4, 6-11, 13 i 14;

    4c) Komendantowi Głównemu Straży Granicznej oraz komendantom oddziałów Straży Granicznej i komendantom placówek Straży Granicznej - w celu realizacji ich zadań, w szczególności określonych w art. 1 ust. 2 pkt 2a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej - w zakresie danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 4, 6-11, 13 i 14;";

  18) w art. 353 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

   "1) szczegółowy zakres danych, o których mowa w art. 343 ust. 1 pkt 3, 8, 9 i 11-21, art. 344 ust. 1 pkt 4 i 8-10, art. 345 ust. 1 pkt 3, 6, 7 i 13-16, art. 346 ust. 1 pkt 1, 3, 5-9 i 11-17 oraz w art. 349 ust. 1 pkt 2-5, zamieszczanych w bazach danych;";

  19) w art. 359 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

   "2. Stypendium przyznaje minister z inicjatywy własnej lub na wniosek rektora.";

  20) w art. 360 w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

   "Stypendium przyznaje minister z inicjatywy własnej lub na wniosek:";

  21) art. 361 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 361. 1. Do postępowań w sprawach stypendiów ministra przyznawanych na wniosek nie stosuje się przepisów art. 10, art. 35-37, art. 61 § 4, art. 79a, art. 81 oraz art. 96a-96n Kpa.

   2. Do przyznawania stypendiów ministra z inicjatywy własnej nie stosuje się przepisów Kpa.";

  22) w art. 365 po pkt 13a dodaje się pkt 13b w brzmieniu:

   "13b) zadania finansowane przez Centrum Łukasiewicz, o których mowa w art. 2 ust. 2a ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz;";

  23) w art. 370 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

   "4) Centrum Łukasiewicz - środki finansowe, o których mowa w art. 365 pkt 2b, pkt 4 lit. b-d, pkt 5, 7, 9, 13a i 13b.";

  24) w art. 371 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

   "3. W formie dotacji celowej przyznaje się środki finansowe, o których mowa w art. 365 pkt 2b, 4, 10-12 i 13b.";

  25) w art. 380:

   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    "1. Rozliczenie środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 2a, pkt 4 lit. a-c, pkt 5, 7, 10-12 i 13b, oraz środków finansowych przyznanych na podstawie art. 404 następuje na podstawie raportu z wykorzystania tych środków.",

   b) w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

    "Zatwierdzenie rozliczenia środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 4 lit. a-c, pkt 10-12 i 13b, oraz środków finansowych przyznanych na podstawie art. 404 następuje w terminie 60 dni od dnia:";

  26) w art. 381 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

   "1) zadań finansowanych ze środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 2 lit. e i f, pkt 4 lit. b, pkt 5, 7, 10-12 i 13b,".

Art. 14. W ustawie z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. z 2020 r. poz. 2098) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 15. W ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.) w art. 50c dodaje się ust. 6-9 w brzmieniu:

  "6. W roku 2024 wskaźnik zwiększający, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, oblicza się według następującego wzoru:

  w którym poszczególne symbole oznaczają:

  Wzt

  -

  wskaźnik zwiększający dla szkół danego typu, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, niebędących szkołami specjalnymi w 2024 r.,

  Wbt-1

  -

  wydatki bieżące poniesione w 2023 r. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na prowadzenie przez tę jednostkę szkół danego typu, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, niebędących szkołami specjalnymi, z tym że do tych wydatków nie wlicza się wsparcia:

  1) wydatkowanego zgodnie z art. 65 ust. 28a ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w związku z art. 9 ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw;

  2) uzyskanego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 65 ust. 36 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw i wydatkowanego na podstawie tych przepisów,

  Ot-1

  -

  wykonane w 2023 r. w budżecie jednostki samorządu terytorialnego dochody z tytułu opłat za wyżywienie w prowadzonych przez tę jednostkę szkołach danego typu, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, niebędących szkołami specjalnymi,

  WbUEt-1

  -

  poniesione w 2023 r. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego wydatki bieżące finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na prowadzenie przez tę jednostkę szkół danego typu, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, niebędących szkołami specjalnymi,

  Dpt-1

  -

  wykorzystaną w 2023 r. przez jednostkę samorządu terytorialnego kwotę dotacji, o której mowa w art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, dla prowadzonych przez tę jednostkę szkół danego typu, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, niebędących szkołami specjalnymi,

  WbIt-1

  -

  poniesione w 2023 r. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego wydatki bieżące na finansowanie działalności internatów w prowadzonych przez tę jednostkę szkołach danego typu, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, niebędących szkołami specjalnymi,

  WbPt-1

  -

  poniesione w 2023 r. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego wydatki bieżące na realizację programów rządowych, o których mowa w art. 90u ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w prowadzonych przez tę jednostkę szkołach danego typu, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, niebędących szkołami specjalnymi,

  WbUt-1

  -

  poniesione w 2023 r. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, inne niż wymienione w WbUEt-1, WbIt-1 i WbPt-1 wydatki bieżące na prowadzenie przez tę jednostkę szkół danego typu, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, niebędących szkołami specjalnymi, związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie niniejszej ustawy albo którzy przebywają legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku gdy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,

  St-1

  -

  kwotę przewidzianą w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego w 2023 r. na prowadzenie przez tę jednostkę szkół danego typu, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, niebędących szkołami specjalnymi, bez uwzględnienia kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na wychowanków internatów w prowadzonych przez tę jednostkę szkołach danego typu, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, niebędących szkołami specjalnymi,

  LuSt-1

  -

  liczbę dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, przyjętą do naliczenia części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego w 2023 r. w prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego szkołach danego typu, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, niebędących szkołami specjalnymi,

  Lut-2

  -

  liczbę dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, ustaloną na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2022 r., w prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego szkołach danego typu, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, niebędących szkołami specjalnymi, z wyłączeniem dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie niniejszej ustawy albo którzy przebywają legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku gdy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,

  Lut-1

  -

  liczbę dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, ustaloną na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2023 r., w prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego szkołach danego typu, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, niebędących szkołami specjalnymi, z wyłączeniem dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie niniejszej ustawy albo którzy przebywają legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku gdy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.

  7. W roku 2024 wskaźnik zwiększający, o którym mowa w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, oblicza się według następującego wzoru:

  w którym poszczególne symbole oznaczają:

  Wzt

  -

  wskaźnik zwiększający dla szkół danego typu będących szkołami specjalnymi w 2024 r.,

  Wbt-1

  -

  wydatki bieżące poniesione w 2023 r. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na prowadzenie przez tę jednostkę szkół danego typu będących szkołami specjalnymi, z tym że do tych wydatków nie wlicza się wsparcia:

  1) wydatkowanego zgodnie z art. 65 ust. 28a ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w związku z art. 9 ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw;

  2) uzyskanego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 65 ust. 36 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw i wydatkowanego na podstawie tych przepisów,

  Ot-1

  -

  wykonane w 2023 r. w budżecie jednostki samorządu terytorialnego dochody z tytułu opłat za wyżywienie w prowadzonych przez tę jednostkę szkołach danego typu będących szkołami specjalnymi,

  WbUEt-1

  -

  poniesione w 2023 r. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego wydatki bieżące finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na prowadzenie przez tę jednostkę szkół danego typu będących szkołami specjalnymi,

  Dpt-1

  -

  wykorzystaną w 2023 r. przez jednostkę samorządu terytorialnego kwotę dotacji, o której mowa w art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, dla prowadzonych przez tę jednostkę szkół danego typu będących szkołami specjalnymi,

  WbIt-1

  -

  poniesione w 2023 r. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego wydatki bieżące na finansowanie działalności internatów w prowadzonych przez tę jednostkę szkołach danego typu będących szkołami specjalnymi,

  WbPt-1

  -

  poniesione w 2023 r. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego wydatki bieżące na realizację programów rządowych, o których mowa w art. 90u ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w prowadzonych przez tę jednostkę szkołach danego typu będących szkołami specjalnymi,

  WbUt-1

  -

  poniesione w 2023 r. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, inne niż wymienione w WbUEt-1, WbIt-1 i WbPt-1 wydatki bieżące na prowadzenie przez tę jednostkę szkół danego typu będących szkołami specjalnymi, związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie niniejszej ustawy albo którzy przebywają legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku gdy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,

  St-1

  -

  kwotę przewidzianą w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego w 2023 r. na prowadzenie przez tę jednostkę szkół danego typu będących szkołami specjalnymi, bez uwzględnienia kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na wychowanków internatów w prowadzonych przez tę jednostkę szkołach danego typu będących szkołami specjalnymi,

  LuSt-1

  -

  liczbę dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, przyjętą do naliczenia części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego w 2023 r. w prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego szkołach danego typu będących szkołami specjalnymi,

  Lut-2

  -

  liczbę dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, ustaloną na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2022 r., w prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego szkołach danego typu będących szkołami specjalnymi, z wyłączeniem dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie niniejszej ustawy albo którzy przebywają legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku gdy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,

  Lut-1

  -

  liczbę dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, ustaloną na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2023 r., w prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego szkołach danego typu będących szkołami specjalnymi, z wyłączeniem dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie niniejszej ustawy albo którzy przebywają legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku gdy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.

  8. W roku 2025 wskaźnik zwiększający, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, oblicza się według następującego wzoru:

  w którym poszczególne symbole oznaczają:

  Wzt

  -

  wskaźnik zwiększający dla szkół danego typu, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, niebędących szkołami specjalnymi w 2025 r.,

  Wbt-1

  -

  wydatki bieżące poniesione w 2024 r. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na prowadzenie przez tę jednostkę szkół danego typu, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, niebędących szkołami specjalnymi, z tym że do tych wydatków nie wlicza się wsparcia:

  1) wydatkowanego zgodnie z art. 65 ust. 28a ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w związku z art. 9 ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw;

  2) uzyskanego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 65 ust. 36 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw i wydatkowanego na podstawie tych przepisów,

  Ot-1

  -

  wykonane w 2024 r. w budżecie jednostki samorządu terytorialnego dochody z tytułu opłat za wyżywienie w prowadzonych przez tę jednostkę szkołach danego typu, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, niebędących szkołami specjalnymi,

  WbUEt-1

  -

  poniesione w 2024 r. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego wydatki bieżące finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na prowadzenie przez tę jednostkę szkół danego typu, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, niebędących szkołami specjalnymi,

  Dpt-1

  -

  wykorzystaną w 2024 r. przez jednostkę samorządu terytorialnego kwotę dotacji, o której mowa w art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, dla prowadzonych przez tę jednostkę szkół danego typu, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, niebędących szkołami specjalnymi,

  WbIt-1

  -

  poniesione w 2024 r. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego wydatki bieżące na finansowanie działalności internatów w prowadzonych przez tę jednostkę szkołach danego typu, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, niebędących szkołami specjalnymi,

  WbPt-1

  -

  poniesione w 2024 r. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego wydatki bieżące na realizację programów rządowych, o których mowa w art. 90u ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w prowadzonych przez tę jednostkę szkołach danego typu, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, niebędących szkołami specjalnymi,

  WbUt-1

  -

  poniesione w 2024 r. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, inne niż wymienione w WbUEt-1, WbIt-1 i WbPt-1 wydatki bieżące na prowadzenie przez tę jednostkę szkół danego typu, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, niebędących szkołami specjalnymi, związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie niniejszej ustawy albo którzy przebywają legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku gdy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,

  St-1

  -

  kwotę przewidzianą w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego w 2024 r. na prowadzenie przez tę jednostkę szkół danego typu, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, niebędących szkołami specjalnymi, bez uwzględnienia kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na wychowanków internatów w prowadzonych przez tę jednostkę szkołach danego typu, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, niebędących szkołami specjalnymi,

  LuSt-1

  -

  liczbę dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, przyjętą do naliczenia części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego w 2024 r. w prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego szkołach danego typu, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, niebędących szkołami specjalnymi,

  Lut-2

  -

  liczbę dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, ustaloną na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2023 r., w prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego szkołach danego typu, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, niebędących szkołami specjalnymi, z wyłączeniem dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie niniejszej ustawy albo którzy przebywają legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku gdy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,

  Lut-1

  -

  liczbę dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, ustaloną na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2024 r., w prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego szkołach danego typu, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, niebędących szkołami specjalnymi, z wyłączeniem dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie niniejszej ustawy albo którzy przebywają legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku gdy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.

  9. W roku 2025 wskaźnik zwiększający, o którym mowa w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, oblicza się według następującego wzoru:

  w którym poszczególne symbole oznaczają:

  Wzt

  -

  wskaźnik zwiększający dla szkół danego typu będących szkołami specjalnymi w 2025 r.,

  Wbt-1

  -

  wydatki bieżące poniesione w 2024 r. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na prowadzenie przez tę jednostkę szkół danego typu będących szkołami specjalnymi, z tym że do tych wydatków nie wlicza się wsparcia:

  1) wydatkowanego zgodnie z art. 65 ust. 28a ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w związku z art. 9 ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw;

  2) uzyskanego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 65 ust. 36 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw i wydatkowanego na podstawie tych przepisów,

  Ot-1

  -

  wykonane w 2024 r. w budżecie jednostki samorządu terytorialnego dochody z tytułu opłat za wyżywienie w prowadzonych przez tę jednostkę szkołach danego typu będących szkołami specjalnymi,

  WbUEt-1

  -

  poniesione w 2024 r. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego wydatki bieżące finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na prowadzenie przez tę jednostkę szkół danego typu będących szkołami specjalnymi,

  Dpt-1

  -

  wykorzystaną w 2024 r. przez jednostkę samorządu terytorialnego kwotę dotacji, o której mowa w art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, dla pro-wadzonych przez tę jednostkę szkół danego typu będących szkołami specjalnymi,

  WbIt-1

  -

  poniesione w 2024 r. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego wydatki bieżące na finansowanie działalności internatów w prowadzonych przez tę jednostkę szkołach danego typu będących szkołami specjalnymi,

  WbPt-1

  -

  poniesione w 2024 r. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego wydatki bieżące na realizację programów rządowych, o których mowa w art. 90u ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w prowadzonych przez tę jednostkę szkołach danego typu będących szkołami specjalnymi,

  WbUt-1

  -

  poniesione w 2024 r. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, inne niż wymienione w WbUEt-1, WbIt-1 i WbPt-1 wydatki bieżące na prowadzenie przez tę jednostkę szkół danego typu będących szkołami specjalnymi, związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie niniejszej ustawy albo którzy przebywają legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku gdy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,

  St-1

  -

  kwotę przewidzianą w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego w 2024 r. na prowadzenie przez tę jednostkę szkół danego typu będących szkołami specjalnymi, bez uwzględnienia kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na wychowanków internatów w prowadzonych przez tę jednostkę szkołach danego typu będących szkołami specjalnymi,

  LuSt-1

  -

  liczbę dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, przyjętą do naliczenia części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego w 2024 r. w prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego szkołach danego typu będących szkołami specjalnymi,

  Lut-2

  -

  liczbę dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, ustaloną na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2023 r., w prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego szkołach danego typu będących szkołami specjalnymi, z wyłączeniem dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie niniejszej ustawy albo którzy przebywają legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku gdy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,

  Lut-1

  -

  liczbę dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, ustaloną na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2024 r., w prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego szkołach danego typu będących szkołami specjalnymi, z wyłączeniem dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie niniejszej ustawy albo którzy przebywają legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku gdy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.".

Art. 16. W ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1730) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 8 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

   "3. W przypadku gdy nauczyciel mianowany zmienił przed dniem 1 września 2022 r. miejsce zatrudnienia w okresie 3 lat przed dokonaniem oceny, o której mowa w art. 6a ust. 1dd ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, ocena pracy tego nauczyciela może być dokonana za okres krótszy niż 3 lata pracy przed dokonaniem tej oceny, jednak nie krótszy niż 9 miesięcy. W ocenie tej nie uwzględnia się oceny pracy z poprzedniego miejsca zatrudnienia, w którym nauczyciel zakończył pracę przed dniem 1 września 2022 r., chyba że nauczyciel wystąpił do dyrektora szkoły z wnioskiem o uwzględnienie tej oceny.";

  2) w art. 10 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

   "2a. Nauczyciele, o których mowa w ust. 1, którzy w dniu 1 września 2022 r. posiadali co najmniej dziesięcioletni okres pracy w szkole i którzy nie rozpoczęli stażu na stopień nauczyciela mianowanego przed dniem 1 września 2022 r., mogą ubiegać się o uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego po odbyciu stażu trwającego 9 miesięcy.";

  3) w art. 12 w pkt 2 wyrazy "ust. 2 lub 3" zastępuje się wyrazami "ust. 2-3";

  4) po art. 12 dodaje się art. 12a w brzmieniu:

   "Art. 12a. Do dnia 31 sierpnia 2025 r. warunku posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy, o którym mowa w art. 9b ust. 1c ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje się do nauczyciela mianowanego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1b i 1c ustawy zmienianej w art. 1 oraz art. 9ca ust. 10 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, który przed odpowiednio:

    1) zatrudnieniem na stanowisku nauczyciela w publicznej placówce doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, publicznej placówce doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych, publicznej placówce doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych, lub publicznej placówce doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych o zasięgu ogólnokrajowym, o których mowa odpowiednio w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. b, ust. 6, ust. 7 pkt 2 i ust. 14 ustawy zmienianej w art. 5, lub

    2) skierowaniem przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do pracy w szkołach europejskich, lub

    3) zatrudnieniem na stanowisku, na którym są wymagane kwalifikacje pedagogiczne, lub

    4) urlopowaniem lub zwolnieniem z obowiązku świadczenia pracy

   - pracował w szkole na stanowisku nauczyciela w okresie ostatnich 3 lat przed złożeniem wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego i zakończył tę pracę przed dniem 1 września 2022 r.".

Art. 17. W ustawie z dnia 29 września 2022 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2306) w art. 4 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

  "2. Środki finansowe na szkolnictwo wyższe i naukę przyznane w formie dotacji celowej na rok 2023 na realizację zadań, o których mowa w art. 365 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz w art. 20 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, pozostają w dyspozycji podmiotu, któremu zostały przyznane, i mogą zostać wykorzystane w roku 2024 na finansowanie realizacji zadań, na które zostały przyznane.".

Art. 18. W ustawie z dnia 7 października 2022 r. o Instytucie Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego (Dz. U. poz. 2463) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 19. W ustawie z dnia 1 grudnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 (Dz. U. poz. 2666 oraz z 2023 r. poz. 1586) w art. 23:

  1) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

   "3. W roku 2023 skarbowe papiery wartościowe mogą zostać przekazane:

    1) uczelni publicznej lub uczelni uprawnionej do finansowania na zasadach określonych dla uczelni publicznej na działania związane z utrzymaniem i rozwojem potencjału dydaktycznego lub badawczego lub

    2) Centrum Łukasiewicz, działającemu na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. z 2020 r. poz. 2098 oraz z 2023 r. poz. 1672).";

  2) po ust. 10 dodaje się ust. 10a w brzmieniu:

   "10a. Środki uzyskane z tytułu skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 3 pkt 2, mogą być przeznaczone na finansowanie przez Centrum Łukasiewicz zadań, o których mowa w art. 2 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz.";

  3) ust. 11 otrzymuje brzmienie:

   "11. Do czynności prawnych w zakresie rozporządzania skarbowymi papierami wartościowymi przez:

    1) uczelnie, o których mowa w ust. 1 i 3, nie stosuje się przepisu art. 423 ust. 2 ustawy o szkolnictwie wyższym,

    2) Centrum Łukasiewicz nie stosuje się przepisu art. 33 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz

   - oraz przepisów art. 38-41 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 973).".

Istniejące wersje czasowe art. 20
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2023 r. poz. 1672
2024.02.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 20. 1. W 2024 r. rezerwę części oświatowej subwencji ogólnej, o której mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 oraz z 2023 r. poz. 1586), zwiększa się o kwotę nie wyższą niż 496.200 tys. zł ze środków rezerwy celowej budżetu państwa, z przeznaczeniem na wypłatę odpraw, o których mowa w art. 87 ust. 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 1, dla nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oraz innych jednostek organizacyjnych wymienionych w art. 1 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, przechodzących na emeryturę, o której mowa w art. 88a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Środki na wypłatę w 2024 r. odpraw, o których mowa w art. 87 ust. 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 1, dla nauczycieli szkół prowadzonych przez organy administracji rządowej, przechodzących na emeryturę, o której mowa w art. 88a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, zostaną uwzględnione w rezerwie celowej budżetu państwa.

Art. 21. Wydatków bieżących wynikających z wypłaty odpraw nauczycielom przechodzącym na emeryturę na podstawie art. 88a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, nie wlicza się do zaplanowanych na lata 2024-2026 wydatków bieżących odpowiednio jednostki samorządu terytorialnego albo ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, uwzględnianych przy ustalaniu podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art. 12, art. 13 i art. 50 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1400).

Art. 22. Do wniosków o wydanie certyfikatów znajomości języka polskiego, o których mowa w art. 11a ust. 4 ustawy zmienianej w art. 5, w brzmieniu dotychczasowym, złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 23. Do okresu 20 lat wykonywania pracy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 7, wlicza się również okresy wykonywania pracy w publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych, o których mowa w art. 2 pkt 6 ustawy zmienianej w art. 10, przed dniem 1 września 2024 r.

Art. 24. 1. W 2023 r. instytuty badawcze działają na podstawie planów działalności ustalonych zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 8, w brzmieniu dotychczasowym.

2. W terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy dyrektorzy instytutów badawczych ustalą plany działalności tych instytutów na 2024 r. zgodnie z art. 2a i art. 24 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy zmienianej w art. 8, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 25. W terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy instytuty badawcze dostosują postanowienia swoich statutów i regulaminów organizacyjnych do wymogów, o których mowa w art. 6 ust. 2 i 4 oraz art. 30 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 8, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 26. W przypadku osób, które:

  1) w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy pełnią funkcję przewodniczącego rady naukowej,

  2) pełniły funkcję przewodniczącego rady naukowej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i w dniu jej wejścia w życie są nadal członkami rady naukowej

- do okresu, o którym mowa w art. 31 ust. 1a ustawy zmienianej w art. 8, nie wlicza się dotychczasowego okresu pełnienia tej funkcji.

Art. 27. W przypadku połączenia w zespół szkół lub placówek albo włączenia do zespołu innych szkół lub placówek, prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, w sprawie których organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podjął uchwałę przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, nie stosuje się przepisów art. 91 ust. 11-13 ustawy zmienianej w art. 10, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 28. Osoby, które wszczęły postępowanie w sprawie nadania stopnia naukowego doktora albo stopnia doktora w zakresie sztuki po ukończeniu kształcenia w szkole doktorskiej i nie uzyskały tego stopnia do dnia wejścia w życie art. 182 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 13, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, są zwolnione z opłat za przeprowadzenie tego postępowania na zasadach dotychczasowych.

Art. 29. Do senatów uczelni niepublicznych przepisy art. 29 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy zmienianej w art. 13 stosuje się, począwszy od kadencji rozpoczynającej się po dniu wejścia w życie ustawy.

Art. 30. Przepis art. 80 ust. 3 zdanie pierwsze ustawy zmienianej w art. 13 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą stosuje się do opłat pobieranych od osób, które zostały przyjęte na pierwszy rok studiów, począwszy od roku akademickiego 2023/2024.

Art. 31. Środki finansowe na szkolnictwo wyższe i naukę przyznane w formie dotacji celowej na rok 2023, na realizację zadań, o których mowa w art. 365 pkt 13b ustawy zmienianej w art. 13, pozostają w dyspozycji podmiotu, któremu zostały przyznane, i mogą zostać wykorzystane w roku 2024 na finansowanie realizacji zadań, na które zostały przyznane.

Art. 32. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy rozpoczyna się pierwsza kadencja, o której mowa w art. 7 ust. 1a ustawy zmienianej w art. 18, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, Dyrektora Instytutu oraz zastępcy Dyrektora Instytutu, powołanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na podstawie przepisów dotychczasowych.

Art. 33. Do wniosków, o których mowa w art. 22 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 18, oraz ofert w otwartym konkursie ofert i wniosków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 18, w brzmieniu dotychczasowym, złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe, z tym że stosuje się do nich art. 25a ustawy zmienianej w art. 18, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 34. Umowy, o których mowa w art. 22 ust. 12 i art. 24 ust. 9 ustawy zmienianej w art. 18, w brzmieniu dotychczasowym, zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują ważność i stosuje się do nich przepisy dotychczasowe.

Art. 35. Do ofert i wniosków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 18, złożonych przez osoby fizyczne przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 36. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane przez Ministra Sprawiedliwości na podstawie art. 6a ust. 12 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych przez Ministra Sprawiedliwości na podstawie art. 6a ust. 12 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, i mogą być zmieniane na podstawie tych przepisów. Przepisy wykonawcze wydane przez innych ministrów na podstawie art. 6a ust. 12 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc.

Art. 37. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 11i ustawy zmienianej w art. 5 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 11i ustawy zmienianej w art. 5, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 38. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 353 ustawy zmienianej w art. 13 zachowują moc do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 353 ustawy zmienianej w art. 13, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie art. 353 ustawy zmienianej w art. 13, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 39. Z dniem:

  1) 1 września 2023 r.:

   a) Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej nadaje się nazwę "Uniwersytet Bielsko-Bialski",

   b) Uniwersytetowi Technologiczno-Humanistycznemu im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu nadaje się nazwę "Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego";

  2) 1 października 2023 r. - Uniwersytetowi Przyrodniczo-Humanistycznemu w Siedlcach nadaje się nazwę "Uniwersytet w Siedlcach".

Art. 40. 1. W latach 2024-2027 minister właściwy do spraw budżetu, na wniosek ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, przekazuje na cel wskazany w ust. 9 skarbowe papiery wartościowe Uniwersytetowi Warszawskiemu.

2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki składa wniosek o przyznanie skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, na dany rok w terminie do końca lutego tego roku.

3. Wartość nominalna zobowiązań z tytułu wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, nie może przekroczyć kwoty 500.000 tys. zł, z tego:

  1) w roku 2024 - kwoty 150.000 tys. zł;

  2) w roku 2025 - kwoty 150.000 tys. zł;

  3) w roku 2026 - kwoty 150.000 tys. zł;

  4) w roku 2027 - kwoty 50.000 tys. zł.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera łączną wartość nominalną skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, zaokrągloną do 1 tys. zł.

5. Minister właściwy do spraw budżetu określi, przez wydanie listu emisyjnego, warunki emisji skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, oraz sposób realizacji świadczeń z nich wynikających.

6. List emisyjny zawiera w szczególności:

  1) datę emisji;

  2) powołanie podstawy prawnej emisji;

  3) jednostkową wartość nominalną w złotych;

  4) cenę lub sposób jej ustalenia;

  5) stopę procentową lub sposób jej obliczania;

  6) określenie sposobu i terminów wypłaty należności głównej oraz ewentualnych należności ubocznych;

  7) termin wykupu oraz zastrzeżenia w przedmiocie możliwości wcześniejszego wykupu.

7. Emisja skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, następuje z dniem zarejestrowania skarbowych papierów wartościowych w depozycie papierów wartościowych, w kwocie równej wartości nominalnej wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych.

8. Do emisji skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, przepisów art. 98 i art. 102 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429 i 1641) oraz przepisów wydanych na podstawie art. 97 tej ustawy nie stosuje się.

9. Środki uzyskane z tytułu skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, mogą być przeznaczone wyłącznie na finansowanie lub dofinansowanie nakładów na rzeczowe aktywa trwałe w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295 i 1598) lub na spłatę kredytów lub pożyczek zaciągniętych na finansowanie takich nakładów.

10. Rozporządzanie:

  1) skarbowymi papierami wartościowymi, o których mowa w ust. 1,

  2) środkami uzyskanymi z tytułu:

   a) wykupu skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1,

   b) rozporządzania skarbowymi papierami wartościowymi, o których mowa w ust. 1

  - wymaga zgody ministra właściwego do spraw budżetu.

11. Do czynności prawnych w zakresie rozporządzania przez Uniwersytet Warszawski skarbowymi papierami wartościowymi, o których mowa w ust. 1, przepisu art. 423 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 13 oraz przepisów art. 38-41 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 973) nie stosuje się.

Art. 41. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia*), z wyjątkiem:

  1) art. 13 pkt 3 lit. c, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia*);

  2) art. 13 pkt 12-15, 17 i 18, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2023 r.;

  3) art. 1 pkt 7, art. 5, art. 20-22 i art. 37, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.;

  4) art. 1 pkt 4, 5, 8-10 i pkt 11 w zakresie dodawanego art. 93c, art. 2-4, art. 7 i art. 23, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2024 r.;

  5) art. 13 pkt 8 i 9, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2024 r.

_______________________
*) Uwaga od redakcji: ustawa została ogłoszona w dniu 22.08.2023 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60