Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Ustawa z dnia 7.07.2023 r. o zmianie niektórych ...

Ustawa z dnia 7.07.2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2023 r. poz. 1394

Art. 1. W ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1799) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 2. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 71:

   a)  uchyla się ust. 5a,

   b)  uchyla się ust. 7;

  2) po art. 73a dodaje się art. 73aa w brzmieniu:

   "Art. 73aa. 1. Właściciel pojazdu jest obowiązany złożyć wniosek o jego rejestrację w terminie 30 dni od dnia:

    1)  nabycia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

    2)  dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej;

    3)  sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

   2. W przypadku nabycia pojazdu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, w drodze spadku termin, o którym mowa w ust. 1, biegnie od dnia prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.

   3. W przypadku gdy właścicielem pojazdu, o którym mowa w ust. 1, jest przedsiębiorca prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, obowiązany jest do złożenia wniosku o rejestrację pojazdu, o którym mowa w ust. 1, w terminie 90 dni.

   4. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do podmiotu uprawnionego, o którym mowa w art. 80s ust. 2, w odniesieniu do pojazdów, dla których ten podmiot uprawniony posiada ważną decyzję o profesjonalnej rejestracji pojazdów.

   5. Przepisów ust. 1 i 3 nie stosuje się w przypadku, gdy właścicielem nowego pojazdu jest przedsiębiorca prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami lub produkcji pojazdów.

   6. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się w przypadku, gdy przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1 albo 3, właścicielowi pojazdu nabytego i zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostały wydane:

    1)  zaświadczenie o demontażu pojazdu, o którym mowa w:

     a)  art. 79 ust. 2,

     b)  art. 24 ust. 1 pkt 2 albo art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 2056);

    2)  zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego pojazdu, o którym mowa w art. 25 ust. 1 albo art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

   7. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się w przypadku, gdy właściciel pojazdu nabytego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokona zbycia tego pojazdu przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1 albo 3.";

  3) w art. 76 w ust. 1 w pkt 1 w lit. d w tiret pierwszym skreśla się wyrazy "nabyciu lub";

  4) w art. 78:

   a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

    "2. Właściciel pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o:

     1)  zbyciu pojazdu;

     2)  zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.",

   b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

    "2a. Zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, właściciel pojazdu dokonuje u starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) lub czasowego zamieszkania, a jeżeli właścicielem jest przedsiębiorstwo wielozakładowe lub inny podmiot, w skład którego wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne - u starosty właściwego ze względu na miejsce rejestracji pojazdu.

    2b. W przypadku współwłasności pojazdu dla skuteczności zawiadomienia o zbyciu pojazdu wystarczającym jest zawiadomienie przez jednego ze współwłaścicieli pojazdu.";

  5) w art. 80c w ust. 1 po pkt 14 dodaje się pkt 14a w brzmieniu:

   "14a) organom właściwym w sprawach realizacji zadań związanych z prowadzeniem strefy czystego transportu;";

  6) po art. 80cb dodaje się art. 80cba w brzmieniu:

   "Art. 80cba. Każdemu zainteresowanemu, po podaniu numeru rejestracyjnego pojazdu, udostępnia się, za pośrednictwem usługi sieciowej, następujące dane pojazdu:

    1)  markę, typ i model (nazwę handlową);

    2)  poziom emisji zanieczyszczeń (normy EURO);

    3)  rodzaj paliwa, rodzaj pierwszego paliwa alternatywnego, rodzaj drugiego paliwa alternatywnego;

    4)  rok produkcji.";

  7) w art. 129:

   a)  w ust. 2 uchyla się pkt 2a,

   b)  w ust. 4aa wyrazy "pkt 1, 2-2a" zastępuje się wyrazami "pkt 1, 2-23";

  8) w art. 132:

   a)  ust. 4 otrzymuje brzmienie:

    "4. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 1 dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe) zatrzyma również jednostka upoważniona do przeprowadzania badań technicznych. Przepisy ust. 1b i 2 stosuje się odpowiednio.",

   b)  w ust. 6a po wyrazach "w ust. 1 pkt 1 i 2" dodaje się wyrazy "oraz ust. 4",

   c)  uchyla się ust. 8;

  9) art. 140mb otrzymuje brzmienie:

   "Art. 140mb. 1. Kto będąc właścicielem pojazdu obowiązanym do złożenia wniosku o rejestrację pojazdu w terminie, o którym mowa w art. 73aa ust. 1, nie złoży tego wniosku w terminie, podlega karze pieniężnej w wysokości 500 zł.

   2. Kto będąc właścicielem pojazdu obowiązanym do złożenia wniosku o rejestrację pojazdu w terminie, o którym mowa w art. 73aa ust. 3, nie złoży tego wniosku w terminie, podlega karze pieniężnej w wysokości 1000 zł.

   3. Kto będąc właścicielem pojazdu obowiązanym do złożenia wniosku o rejestrację pojazdu pomimo wezwania nie uzupełnia braków złożonego wniosku w wyznaczonym terminie, podlega karze pieniężnej, o której mowa odpowiednio w ust. 1 albo 2.

   4. Kary pieniężnej, o której mowa w ust. 3, nie nakłada się, jeżeli termin na uzupełnienie braków złożonego wniosku o rejestrację pojazdu upływa odpowiednio przed upływem terminu, o którym mowa w art. 73aa ust. 1 albo 3.

   5. W przypadku niezłożenia wniosku o rejestrację pojazdu w terminie 180 dni od dnia, o którym mowa odpowiednio w art. 73aa ust. 1 albo 2, karę pieniężną, o której mowa:

    1)  w ust. 1, nakłada się w wysokości 1.000 zł;

    2)  w ust. 2, nakłada się w wysokości 2.000 zł.

   6. Kto będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisowi art. 78 ust. 2 pkt 1 nie zawiadamia starosty o zbyciu pojazdu w terminie, podlega karze pieniężnej w wysokości 250 zł.

   7. Kary pieniężne współwłaściciele pojazdu ponoszą solidarnie.";

  10) w art. 140n:

   a)  uchyla się ust. 4,

   b)  ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

    "5. Kary pieniężne są wnoszone na odrębny rachunek bankowy starostwa, w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o nałożeniu kary pieniężnej stała się ostateczna.

    6. Do kar pieniężnych, o których mowa w art. 140ma i art. 140mb, przepisów art. 189d-189f ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego nie stosuje się.".

Art. 3. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 2324, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 105 po ust. 4i dodaje się ust. 4j i 4k w brzmieniu:

   "4j. Jeżeli w chwili zawarcia umowy, o której mowa w art. 105d ust. 1, numer PESEL konsumenta był zastrzeżony, nie stosuje się przepisu ust. 4i w zakresie obowiązków przekazywania informacji o nowo powstałych zobowiązaniach i ich aktualizacji.

   4k. Banki i instytucje, o których mowa w ust. 4 pkt 2 i 3, przed poinformowaniem o nowo powstałych zobowiązaniach i ich aktualizacji dokonują weryfikacji w sposób, o którym mowa w art. 23j lub art. 23m ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2022 r. poz. 1191 oraz z 2023 r. poz. 497 i 1394), czy numer PESEL konsumenta był zastrzeżony w chwili zawarcia umowy, o której mowa w art. 105d ust. 3, w wyniku której powstało nowe zobowiązanie lub nastąpiła aktualizacja tego zobowiązania.";

  2) po art. 105c dodaje się art. 105d w brzmieniu:

   "Art. 105d. 1. Bank krajowy, instytucja kredytowa, oddział instytucji kredytowej oraz oddział banku zagranicznego weryfikują w sposób, o którym mowa w art. 23j lub art. 23m ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL, o którym mowa w art. 23a ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, zwanym dalej "rejestrem zastrzeżeń numerów PESEL", czy numer PESEL konsumenta jest zastrzeżony, przed:

    1)  zawarciem umowy:

     a)  rachunku oszczędnościowego i rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego,

     b)  o świadczenie usługi płatniczej, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, jeżeli przewidziano w jej treści możliwość zawarcia umowy kredytu lub pożyczki,

     c)  kredytu,

     d)  pożyczki,

     e)  leasingu;

    2)  zmianą umowy, o której mowa w pkt 1 lit. c-e, w wyniku której następuje zwiększenie zadłużenia.

   2. Bank krajowy i oddział banku zagranicznego przed dokonaniem w placówce przez posiadacza rachunku bankowego, będącego konsumentem, wypłaty gotówkowej z rachunku bankowego, która pojedynczo albo jako kolejna powoduje, że suma wypłat gotówkowych dokonanych w danym dniu we wszystkich placówkach danego podmiotu przekracza trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), weryfikują w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL, czy numer PESEL posiadacza rachunku bankowego jest zastrzeżony. W przypadku zastrzeżenia numeru PESEL bank krajowy i oddział banku zagranicznego wstrzymują wypłatę gotówkową na 12 godzin od momentu złożenia przez posiadacza rachunku bankowego dyspozycji wypłaty gotówkowej, pomimo cofnięcia w tym czasie zastrzeżenia numeru PESEL w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL.

   3. Bank krajowy, instytucja kredytowa, oddział instytucji kredytowej oraz oddział banku zagranicznego nie mogą domagać się od konsumenta i jego następców prawnych zaspokojenia roszczenia z tytułu zawarcia umowy określonej w ust. 1 ani zbyć wierzytelności powstałej z tej umowy, jeżeli w chwili zawarcia umowy, z której wynika dochodzone roszczenie, numer PESEL tego konsumenta był zastrzeżony w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL.

   4. Weryfikacja zastrzeżenia numeru PESEL może być dokonywana za pośrednictwem instytucji utworzonej na podstawie art. 105 ust. 4.

   5. W przypadku niedostępności systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest rejestr zastrzeżeń numerów PESEL, bank krajowy, instytucja kredytowa, oddział instytucji kredytowej oraz oddział banku zagranicznego, po ponownej nieudanej próbie dokonania weryfikacji mogą:

    1)  odmówić zawarcia umowy do czasu przywrócenia dostępności systemu albo

    2)  zawrzeć umowę z zachowaniem należytej staranności przy weryfikacji tożsamości konsumenta i udokumentować dokonanie tej weryfikacji.

   6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, jeżeli umowa została zawarta w trakcie trwania niedostępności systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest rejestr zastrzeżeń numerów PESEL, innej niż wymieniona w art. 23c ust. 5 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, trwającej dłużej niż 15 minut, nie stosuje się przepisu ust. 3.".

Art. 4. W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2277 i 2640 oraz z 2023 r. poz. 1123) w art. 104:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 5. W ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1648, 1933 i 2581) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 6. W ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1278) w art. 36:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 7. W ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2023 r. poz. 528) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 8. W ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2022 r. poz. 1191 oraz z 2023 r. poz. 497) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 1 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6-8 w brzmieniu:

   "6) zasady i tryb zastrzegania i cofania zastrzeżenia numeru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności;

   7)  zasady i sposób prowadzenia rejestru zastrzeżeń numerów Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności;

   8)  zasady i tryb udostępniania danych z rejestru zastrzeżeń numerów Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności.";

  2) po rozdziale 3 dodaje się rozdział 3a w brzmieniu:

   "Rozdział 3a

   Rejestr zastrzeżeń numerów PESEL, zasady i tryb udostępniania danych z rejestru zastrzeżeń numerów PESEL oraz zasady i tryb zastrzegania i cofania zastrzeżenia numeru PESEL

   Art. 23a. 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji prowadzi rejestr zastrzeżeń numerów PESEL w celu zapobiegania negatywnym konsekwencjom nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych osób, które dokonają zastrzeżenia numeru PESEL.

   2. W rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL gromadzone są dane dotyczące osób pełnoletnich.

   Art. 23b. 1. Rejestr zastrzeżeń numerów PESEL jest prowadzony w systemie teleinformatycznym.

   2. Utrzymanie i rozwój rejestru zastrzeżeń numerów PESEL, w celu realizacji zadań ustawowych, zapewnia minister właściwy do spraw informatyzacji, w tym:

    1)  zapewnia ochronę przed nieuprawnionym dostępem do rejestru zastrzeżeń numerów PESEL;

    2)  zapewnia integralność danych w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL;

    3)  zapewnia dostępność systemu teleinformatycznego, w którym jest prowadzony rejestr zastrzeżeń numerów PESEL, dla podmiotów przetwarzających dane w tym rejestrze;

    4)  przeciwdziała uszkodzeniom systemu teleinformatycznego, w którym jest prowadzony rejestr zastrzeżeń numerów PESEL;

    5)  określa zasady bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych;

    6)  zapewnia rozliczalność działań dokonywanych na danych rejestru zastrzeżeń numerów PESEL;

    7)  zapewnia poprawność danych przetwarzanych w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL.

   3. Minister właściwy do spraw informatyzacji jest administratorem rejestru zastrzeżeń numerów PESEL.

   4. W celu realizacji zadań określonych w ustawie organ gminy, wojewoda, minister właściwy do spraw wewnętrznych oraz minister właściwy do spraw informatyzacji posiadają dostęp do rejestru zastrzeżeń numerów PESEL.

   5. Minister właściwy do spraw informatyzacji wykonuje obowiązki, o których mowa w art. 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

   Art. 23c. 1. W rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL gromadzone są następujące dane:

    1)  numer PESEL;

    2)  informacja o zastrzeżeniu numeru PESEL;

    3)  informacja o chwili zastrzeżenia numeru PESEL;

    4)  informacja o cofnięciu zastrzeżenia numeru PESEL;

    5)  informacja o chwili cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL;

    6)  oznaczenie organu albo podmiotu rejestrującego zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL.

   2. Minister właściwy do spraw informatyzacji zapewnia w systemie teleinformatycznym, w którym prowadzony jest rejestr zastrzeżeń numerów PESEL, funkcjonalność pozwalającą na automatyczną weryfikację, czy numer PESEL wprowadzany do rejestru zastrzeżeń numerów PESEL istnieje w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL.

   3. Danych zgromadzonych w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL nie usuwa się.

   4. Zapisy w dziennikach systemów (logach) przechowywane są przez 6 lat od ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym powstał zapis.

   5. Minister właściwy do spraw informatyzacji udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej informacje o planowanych niedostępnościach systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest rejestr zastrzeżeń numerów PESEL.

   Art. 23d. 1. Przez zastrzeżenie numeru PESEL rozumie się zamieszczenie w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL informacji o zastrzeżeniu numeru PESEL.

   2. Przy pierwszym zastrzeżeniu numeru PESEL wprowadza się numer PESEL do rejestru zastrzeżeń numerów PESEL.

   3. Cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL w sposób, o którym mowa w art. 23e ust. 2 pkt 1, można dokonać także czasowo, wskazując chwilę ponownego zastrzeżenia numeru PESEL.

   4. Rejestrując zastrzeżenie i cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL, odnotowuje się chwilę dokonania tej czynności oznaczaną jako dzień, godzina, minuta i sekunda.

   5. Nie można dokonać zgłoszenia zastrzeżenia numeru PESEL przez 30 minut od chwili, w której dokonano cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL.

   6. W przypadku zmiany numeru PESEL, o której mowa w art. 19, zastrzeżenie zmienianego numeru PESEL nie obejmuje nowego numeru PESEL.

   Art. 23e. 1. Osobie pełnoletniej, której dane są gromadzone w rejestrze PESEL, umożliwia się nieodpłatne zastrzeżenie i cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL.

   2. Zastrzeżenia i cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL dokonuje się:

    1)  przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji po uwierzytelnieniu:

     a)  w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57, 1123 i 1234) albo

     b)  przy użyciu certyfikatu, o którym mowa w art. 19e ust. 2a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, wydanego użytkownikowi publicznej aplikacji mobilnej po uwierzytelnieniu w sposób określony w art. 20a ust. 1 tej ustawy;

    2)  na wniosek składany osobiście w organie dowolnej gminy na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem.

   3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, organem rejestrującym zastrzeżenie i cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL jest minister właściwy do spraw informatyzacji.

   4. W przypadku niemożności złożenia wniosku o zastrzeżenie numeru PESEL spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą zastrzeżenia numeru PESEL można dokonać przez pełnomocnika w trybie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2. Pełnomocnik składa pełnomocnictwo szczególne do dokonania tej czynności i potwierdza swoją tożsamość za pomocą dokumentu tożsamości.

   5. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych albo posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wniosek o zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL może złożyć opiekun prawny albo kurator w trybie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2.

   Art. 23f. 1. Bank krajowy, spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa oraz operator wyznaczony, o którym mowa w art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896, 1933 i 2042), może nieodpłatnie umożliwić dokonywanie zastrzeżenia numeru PESEL odpowiednio:

    1)  na wniosek składany osobiście w:

     a)  banku krajowym albo spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej,

     b)  w placówce operatora wyznaczonego, o którym mowa w art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe;

    2)  za pomocą systemu teleinformatycznego banku krajowego albo spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym jest uwierzytelniana osoba dokonująca zastrzeżenia.

   2. Zastrzeżenie numeru PESEL w sposób, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i pkt 2, może zostać dokonane za pośrednictwem instytucji utworzonej na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 2324, z późn. zm.).

   3. Minister właściwy do spraw informatyzacji:

    1)  na wniosek podmiotu, o którym mowa w ust. 1, udziela zgody na dokonywanie zastrzeżeń numerów PESEL po spełnieniu warunków:

     a)  opracowania i ustanawiania, wdrażania i eksploatowania, monitorowania i przeglądania oraz utrzymywania i doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji,

     b)  przeprowadzenia testów integracyjnych z rejestrem zastrzeżeń numerów PESEL lub testów integracyjnych z instytucją, o której mowa w ust. 2;

    2)  w przypadku gdy podmiot wskazany w ust. 1 nie spełnia warunków, o których mowa w pkt 1, cofa zgodę.

   Art. 23g. 1. Zastrzeżenia numeru PESEL dokonuje się z urzędu w przypadku:

    1)  unieważnienia dowodu osobistego na skutek zgłoszenia utraty dowodu osobistego w sposób określony w art. 47 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2022 r. poz. 671 oraz z 2023 r. poz. 1234) lub zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych w sposób, o którym mowa w art. 48a tej ustawy;

    2)  rejestracji w rejestrze PESEL danych, o których mowa w art. 8 pkt 26.

   2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, organem rejestrującym zastrzeżenie numeru PESEL jest minister właściwy do spraw informatyzacji.

   3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, dane przekazywane są do rejestru zastrzeżeń numerów PESEL z Rejestru Dowodów Osobistych, o którym mowa w art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 - z rejestru PESEL.

   Art. 23h. 1. Wniosek o zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL, o którym mowa w art. 23e ust. 2 pkt 2, zawiera:

    1)  numer PESEL;

    2)  nazwisko i imię (imiona);

    3)  adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego;

    4)  własnoręczny podpis wnioskodawcy albo adnotację o przyczynie braku podpisu;

    5)  nazwisko i imię (imiona) oraz rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości opiekuna prawnego lub kuratora;

    6)  nazwisko i imię (imiona), rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości pełnomocnika oraz uzasadnienie okoliczności, o których mowa w art. 23e ust. 4;

    7)  informację o wyrażeniu zgody na przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych osób fizycznych.

   2. Wniosek o zastrzeżenie numeru PESEL, o którym mowa w art. 23f ust. 1 pkt 1, zawiera dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 4-6.

   Art. 23i. 1. Organ gminy potwierdza tożsamość osoby posiadającej obywatelstwo polskie, która składa wniosek o zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL, w sposób wskazany w art. 29a ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych. Jeżeli wnioskodawcą jest cudzoziemiec, jego tożsamość potwierdza się na podstawie dokumentu podróży cudzoziemca lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo. W przypadku osoby, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, tożsamość wnioskodawcy może być potwierdzona innym dokumentem, na podstawie którego dokonano ustalenia tożsamości osoby, wpisanym do rejestru PESEL.

   2. Podmioty, o których mowa w art. 23f ust. 1 pkt 1, potwierdzają tożsamość osoby posiadającej obywatelstwo polskie, składającej wniosek o zastrzeżenie numeru PESEL na podstawie dowodu osobistego lub dokumentu paszportowego tej osoby. Jeżeli wnioskodawcą jest cudzoziemiec, przepisy ust. 1 zdanie drugie i trzecie stosuje się odpowiednio.

   3. W przypadku złożenia wniosku o zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL przez osobę posługującą się dowodem osobistym organ gminy porównuje jej dane zawarte w tym dokumencie i jej wizerunek z danymi zgromadzonymi w Rejestrze Dowodów Osobistych, o którym mowa w art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.

   4. Organ gminy bezpośrednio po złożeniu wniosku i pozytywnej weryfikacji tożsamości rejestruje zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL i wydaje wnioskodawcy potwierdzenie zastrzeżenia albo cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL.

   5. Podmiot rejestrujący zastrzeżenie numeru PESEL w sposób, o którym mowa w art. 23f ust. 1 pkt 1, bezpośrednio po złożeniu wniosku i pozytywnej weryfikacji tożsamości rejestruje zastrzeżenie numeru PESEL w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL i wydaje wnioskodawcy potwierdzenie zastrzeżenia numeru PESEL.

   Art. 23j. 1. Każdy może nieodpłatnie zweryfikować informację o aktualnym zastrzeżeniu numeru PESEL albo zastrzeżeniu numeru PESEL w określonej przez weryfikującego chwili przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.

   2. Skorzystanie z usługi, o której mowa w ust. 1, jest możliwe po:

    1)  uwierzytelnieniu zainteresowanego:

     a)  w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne albo

     b)  przy użyciu certyfikatu, o którym mowa w art. 19e ust. 2a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, wydanego użytkownikowi publicznej aplikacji mobilnej po uwierzytelnieniu w sposób określony w art. 20a ust. 1 tej ustawy, oraz

    2)  wskazaniu:

     a)  numeru PESEL oraz serii i numeru ostatniego wydanego dowodu osobistego lub dokumentu paszportowego zamieszczonych w rejestrze PESEL - w przypadku weryfikacji zastrzeżenia numeru PESEL obywatela polskiego,

     b)  numeru PESEL oraz serii i numeru ostatniego dokumentu podróży cudzoziemca lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo zamieszczonego w rejestrze PESEL - w przypadku weryfikacji zastrzeżenia numeru PESEL cudzoziemca.

   3. Dane, o których mowa w ust. 2 pkt 2, są automatycznie weryfikowane z danymi zamieszczonymi w rejestrze PESEL. W przypadku negatywnej weryfikacji za pośrednictwem usługi, o której mowa w ust. 1, przekazywana jest informacja o błędnych danych.

   4. W usłudze, o której mowa w ust. 1, udostępnia się także dane, o których mowa w art. 23c ust. 1 pkt 3 i 5. Jeżeli z uwagi na brak zastrzeżenia numeru PESEL w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL brak jest informacji o chwili cofnięcia zastrzeżenia, udostępnia się również informację o braku tej informacji.

   5. Każdy, kto dokonuje weryfikacji w sposób określony w ust. 1 i nie działa w imieniu własnym, obowiązany jest wskazać podmiot, w imieniu którego działa. Dane identyfikujące ten podmiot obejmują nazwę i siedzibę, NIP, numer REGON, jeżeli został nadany, lub numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, jeżeli dokonano wpisu do tego rejestru.

   6. Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu podmiotu, o którym mowa w ust. 5, następuje przez złożenie oświadczenia o działaniu w imieniu tego podmiotu pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie zamieszcza w nim klauzulę następującej treści: "Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

   Art. 23k. 1. Osobie, której dane są przetwarzane w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL, umożliwia się wgląd do rejestru zastrzeżeń numerów PESEL w zakresie danych jej dotyczących. Wgląd następuje przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji po uwierzytelnieniu:

    1)  w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne albo

    2)  przy użyciu certyfikatu, o którym mowa w art. 19e ust. 2a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, wydanego użytkownikowi publicznej aplikacji mobilnej po uwierzytelnieniu w sposób określony w art. 20a ust. 1 tej ustawy.

   2. Organ dowolnej gminy, na wniosek zainteresowanej osoby złożony na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzony własnoręcznym podpisem, lub w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, obowiązany jest wydać zaświadczenie zawierające pełny lub częściowy odpis danych dotyczących tej osoby przetwarzanych w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL.

   3. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2, jest przekazywane, w zależności od żądania wnioskodawcy, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem, albo w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

   4. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2, może mieć postać wydruku z systemu teleinformatycznego.

   5. Osobie, której dane są przetwarzane w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL, umożliwia się nieodpłatne pobranie z rejestru zastrzeżeń numerów PESEL zaświadczenia zawierającego pełny lub częściowy odpis danych dotyczących tej osoby przetwarzanych w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL. Pobranie zaświadczenia następuje przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, po uwierzytelnieniu w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

   6. Zaświadczenie pobrane przy użyciu usługi, o której mowa w ust. 5, jest opatrywane zaawansowaną pieczęcią elektroniczną ministra właściwego do spraw informatyzacji opartą na kwalifikowanym certyfikacie pieczęci elektronicznej.

   Art. 23l. 1. Osobie, której dane są przetwarzane w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL, umożliwia się wgląd do informacji o tym, kto i kiedy dokonywał weryfikacji zastrzeżenia jej numeru PESEL. Wgląd następuje przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji po uwierzytelnieniu:

    1)  w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne albo

    2)  przy użyciu certyfikatu, o którym mowa w art. 19e ust. 2a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, wydanego użytkownikowi publicznej aplikacji mobilnej po uwierzytelnieniu w sposób określony w art. 20a ust. 1 tej ustawy.

   2. Osobie, której dane są przetwarzane w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL, umożliwia się nieodpłatne pobranie informacji o tym, kto i kiedy dokonywał weryfikacji zastrzeżenia jej numeru PESEL. Pobranie informacji następuje przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, po uwierzytelnieniu w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

   3. Do wglądu i pobrania informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, art. 45c ust. 7, stosuje się odpowiednio.

   4. Usługi, o których mowa w ust. 1 i 2, umożliwiają wgląd do informacji i pobranie informacji o weryfikacji zastrzeżenia numeru PESEL, która miała miejsce w okresie, o którym mowa w art. 23c ust. 4.

   5. Informacja o tym, kto dokonywał weryfikacji zastrzeżenia numeru PESEL przy użyciu usługi, o której mowa w art. 23j ust. 1, dotyczy wyłącznie przypadku weryfikacji w imieniu innego podmiotu i obejmuje oznaczenie tego podmiotu wynikające z oświadczenia, o którym mowa w art. 23j ust. 6.

   Art. 23m. 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji nieodpłatnie udostępnia dane, o których mowa w art. 23c ust. 1 pkt 2-5, za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w drodze weryfikacji:

    1)  podmiotom, o których mowa w art. 46 ust. 1, w zakresie niezbędnym do realizacji ustawowych zadań;

    2)  podmiotom, o których mowa w art. 46 ust. 2 pkt 1, po wykazaniu interesu faktycznego;

    3)  podmiotom, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1, 17, 18 i 20 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, oraz instytucji utworzonej na podstawie art. 105 ust. 4 tej ustawy;

    4)  notariuszom;

    5)  dostawcom publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych;

    6)  spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym;

    7)  kredytodawcom w rozumieniu art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim;

    8)  dostawcom, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 4, 6, 9 i 11 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2360 i 2640);

    9)  biurom informacji gospodarczej, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2023 r. poz. 528 i 1394).

   2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, składa jednorazowo wniosek na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem, albo w postaci elektronicznej i opatruje go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym wraz z oświadczeniem o łącznym spełnieniu warunków, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 i 2, w odniesieniu do rejestru zastrzeżeń numerów PESEL.

   3. Udostępnienie danej, o której mowa w art. 23c ust. 1 pkt 2, obejmuje także informację, czy numer PESEL był zastrzeżony w dniu określonym przez weryfikującego.

   4. Udostępnianie danych w drodze weryfikacji, o której mowa w ust. 1, polega na zweryfikowaniu informacji o zastrzeżeniu numeru PESEL w chwili weryfikacji lub w dniu określonym przez weryfikującego i udostępnieniu danych, o których mowa w art. 23c ust. 1 pkt 2-5. Jeżeli z uwagi na brak zastrzeżenia numeru PESEL w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL brak jest informacji o chwili cofnięcia zastrzeżenia, udostępnia się również informację o braku tej informacji.

   Art. 23n. Minister właściwy do spraw informatyzacji zapewnia sądom i Ministrowi Sprawiedliwości możliwość sprawdzenia, za pomocą urządzeń teletransmisji danych, informacji dotyczących dokonanych weryfikacji poszczególnych numerów PESEL w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL wraz ze wskazaniem wyniku weryfikacji i podmiotów dokonujących weryfikacji, a w przypadku dokonania weryfikacji w trybie art. 23j ust. 1 - także imienia, nazwiska oraz numeru PESEL osoby dokonującej weryfikacji.

   Art. 23o. W sprawach o udostępnianie danych za pomocą urządzeń teletransmisji danych w drodze weryfikacji, o których mowa w art. 23m, minister właściwy do spraw informatyzacji, w drodze decyzji administracyjnej:

    1)  wyraża zgodę na udostępnianie danych w drodze weryfikacji, po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 i 2, w odniesieniu do rejestru zastrzeżeń numerów PESEL;

    2)  odmawia wyrażenia zgody na udostępnianie danych w drodze weryfikacji albo cofa zgodę na ich udostępnianie w drodze weryfikacji, jeżeli nie zostały spełnione warunki, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 i 2, w odniesieniu do rejestru zastrzeżeń numerów PESEL.

   Art. 23p. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

    1)  wzór wniosku, o którym mowa w art. 23e ust. 2 pkt 2,

    2)  wzór wniosku, o którym mowa w art. 23f ust. 1 pkt 1,

    3)  wzór wniosku, o którym mowa w art. 23m ust. 2,

    4)  sposób wypełnienia wniosku, o którym mowa w pkt 1 i 2

   - uwzględniając potrzebę zapewnienia ochrony danych osobowych.".

Art. 9. W ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2023 r. poz. 1028 i 1285) po art. 9a dodaje się art. 9b w brzmieniu:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 10. W ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2360 i 2640) po art. 4a dodaje się art. 4b w brzmieniu:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 11. W ustawie z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 511 i 2185) w art. 37 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 12. W ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 875) w art. 39:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 13. W ustawie z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1517) w art. 1 w pkt 24 w lit. a tiret czwarte otrzymuje brzmienie:

"- w pkt 22 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 23 w brzmieniu:

  "23) o przekroczeniach terminów, o których mowa w art. 78 ust. 2 pkt 1.",".

Art. 14. - 20. (pominięto przez redakcję)

Art. 21. 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych ogłosi w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" komunikat określający dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających stosowanie przepisów:

  1) art. 1 pkt 6-8, art. 23a-23d, art. 23e ust. 1, ust. 2 pkt 1 lit. a i pkt 2 i ust. 3-5, art. 23g-23i, art. 23j ust. 1, ust. 2 pkt 1 lit. a i pkt 2 i ust. 3-6, art. 23k ust. 1 pkt 1 i ust. 2-6, art. 23l ust. 1 pkt 1 i ust. 2-5 i art. 23m-23p ustawy zmienianej w art. 8;

  2) art. 23e ust. 2 pkt 1 lit. b, art. 23j ust. 2 pkt 1 lit. b, art. 23k ust. 1 pkt 2 i art. 23l ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 8;

  3) art. 23f ustawy zmienianej w art. 8.

2. Komunikat ogłasza się w terminie co najmniej 14 dni przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych określonym w tym komunikacie.

3. Dzień wdrożenia rozwiązań technicznych, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie może być późniejszy niż 31 grudnia 2023 r.

Art. 22. 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" komunikat określający dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających jednostce upoważnionej do przeprowadzania badań technicznych pojazdów zatrzymanie i zwrot dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) zgodnie z art. 132 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 2 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Komunikat ogłasza się w terminie co najmniej 14 dni przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych określonym w tym komunikacie.

Art. 23. 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" komunikat określający dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających stosowanie art. 80cba ustawy zmienianej w art. 2.

2. Dzień wdrożenia rozwiązań technicznych nie może być późniejszy niż 1 stycznia 2024 r.

Art. 24. - 26. (pominięto przez redakcję)

Art. 26. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia*), z wyjątkiem:

  1) art. 8 pkt 1 i pkt 2 w zakresie art. 23a-23d, art. 23e ust. 1, ust. 2 pkt 1 lit. a i pkt 2 i ust. 3-5, art. 23g-23i, art. 23j ust. 1, ust. 2 pkt 1 lit. a i pkt 2 i ust. 3-6, art. 23k ust. 1 pkt 1 i ust. 2-6, art. 23l ust. 1 pkt 1 i ust. 2-5 i art. 23m-23p, które wchodzą w życie z dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1;**)

  2) art. 8 pkt 2 w zakresie art. 23e ust. 2 pkt 1 lit. b, art. 23j ust. 2 pkt 1 lit. b, art. 23k ust. 1 pkt 2 i art. 23l ust. 1 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2;***)

  3) art. 8 pkt 2 w zakresie art. 23f, który wchodzi w życie z dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3;**)

  4) art. 2 pkt 8 i art. 18, które wchodzą w życie z dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 22;

  5) art. 2 pkt 6 i art. 12, które wchodzą w życie z dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 23;****)

  6) art. 13, który wchodzi w życie z dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 19 ustawy zmienianej w art. 13;

  7) art. 2 pkt 5 i art. 20 ust. 2, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2023 r.;

  8) art. 2 pkt 1 lit. b, pkt 2-4, 9 i 10, art. 14-16 i art. 20 ust. 1, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.;

  9) art. 1, art. 3, art. 5-7, art. 9, art. 10 i art. 19, które wchodzą w życie z dniem 1 czerwca 2024 r.;

  10) art. 11, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2024 r.

____________________
*) Uwaga od redakcji: ustawa została ogłoszona w dniu 21.07.2023 r.
**) Uwaga od redakcji: dzień ten określono na 17.11.2023 r., zgodnie z komunikatem Ministra Cyfryzacji z dnia 31.10.2023 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających stosowanie przepisów dotyczących prowadzenia rejestru zastrzeżeń numerów Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności oraz niektórych usług z tym związanych (M. P. z 2023 r. poz. 1194).
***) Uwaga od redakcji: dzień ten określono na 27.12.2023 r., zgodnie z komunikatem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 7.12.2023 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających stosowanie przepisów dotyczących niektórych usług związanych z zastrzeganiem numeru PESEL (M. P. z 2023 r. poz. 1371).
****) Uwaga od redakcji: dzień ten określono na 1.01.2024 r., zgodnie z komunikatem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8.12.2023 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających stosowanie art. 80cba ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (M. P. z 2023 r. poz. 1463).

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60