Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Ustawa z dnia 26.05.2023 r. o aplikacji mObywatel

Ustawa z dnia 26.05.2023 r. o aplikacji mObywatel

 Dz. U. z 2023 r. poz. 1234

Uwaga od redakcji:
Późniejsze zmiany do ustawy odnoszą się do przepisów pominiętych

Art. 1 - 22. (pominięto przez redakcję)

Art. 23. W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2022 r. poz. 2151, z późn. zm.) w art. 95 dotychczasową treść oznacza się jako § 1 i dodaje się § 2 w brzmieniu:

  "§ 2. Tej samej karze podlega, kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd mechaniczny pomimo upływu okresu ważności tymczasowego elektronicznego prawa jazdy, o którym mowa w art. 4 ust. 1a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2023 r. poz. 622, 1123 i 1234), a przed wydaniem prawa jazdy.".

Art. 24. W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984) wprowadza się następujące zmiany:

  1) uchyla się art. 11a;

  2) po art. 11a dodaje się art. 11b i art. 11c w brzmieniu:

   "Art. 11b. 1. Nauczycielowi wydaje się legitymację służbową w postaci dokumentu mobilnego, o którym mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. poz. 1234), jako "mLegitymację", po uwierzytelnieniu przy użyciu certyfikatu podstawowego, o którym mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel.

   2. mLegitymację wydaje się w terminie 14 dni od dnia nawiązania stosunku pracy w szkole.

   3. mLegitymacja zawiera:

    1) imię (imiona) i nazwisko nauczyciela;

    2) wizerunek twarzy nauczyciela;

    3) nazwę i adres siedziby pracodawcy;

    4) numer mLegitymacji;

    5) datę wydania mLegitymacji.

   4. mLegitymacja potwierdza zatrudnienie na stanowisku nauczyciela.

   5. mLegitymację wydaje się nauczycielowi bezterminowo.

   6. mLegitymację unieważnia się w przypadku:

    1) rozwiązania albo wygaśnięcia stosunku pracy nauczyciela;

    2) zmiany nazwy pracodawcy, jeżeli zmianie uległ również numer szkoły w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2597 oraz z 2023 r. poz. 185);

    3) błędu w numerze mLegitymacji;

    4) unieważnienia legitymacji, o którym mowa w art. 11c ust. 7 pkt 1 lit. b-d i pkt 2.

   7. W przypadku unieważnienia mLegitymacji z przyczyn określonych w ust. 6 pkt 2-4 nauczycielowi wydaje się nową mLegitymację.

   Art. 11c. 1. Dyrektor szkoły, na wniosek nauczyciela, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku wydaje nauczycielowi legitymację służbową w postaci karty, zwaną dalej "legitymacją".

   2. Dyrektor szkoły pobiera opłatę za wydanie nauczycielowi legitymacji w wysokości nieprzekraczającej kosztów wytworzenia legitymacji. Nie pobiera się opłaty za wydanie nauczycielowi legitymacji, jeżeli jego dotychczasowa legitymacja została unieważniona w przypadkach, o których mowa w ust. 7 pkt 1 lit. b i d.

   3. Legitymacja zawiera:

    1) imię (imiona) i nazwisko nauczyciela;

    2) wizerunek twarzy nauczyciela;

    3) nazwę i adres siedziby pracodawcy;

    4) numer legitymacji zgodny z numerem mLegitymacji;

    5) datę wydania legitymacji;

    6) hologram potwierdzający ważność legitymacji w danym roku szkolnym.

   4. Legitymacja potwierdza zatrudnienie na stanowisku nauczyciela.

   5. Legitymację wydaje się nauczycielowi bezterminowo.

   6. Dyrektor szkoły potwierdza ważność legitymacji w danym roku szkolnym przez umieszczenie na niej hologramu.

   7. Legitymację unieważnia się: 

    1) z urzędu - w przypadku:

     a) rozwiązania albo wygaśnięcia stosunku pracy nauczyciela,

     b) zmiany nazwy pracodawcy,

     c) zapełnienia wszystkich pól legitymacji przeznaczonych na hologram, jeżeli upłynął termin ważności określony ostatnim hologramem,

     d) stwierdzenia w legitymacji błędów lub omyłek;

    2) na wniosek nauczyciela - w przypadku:

     a) utraty przez nauczyciela dotychczasowej legitymacji,

     b) uszkodzenia legitymacji, które podważa wiarygodność legitymacji lub utrudnia identyfikację nauczyciela, albo zniszczenia legitymacji,

     c) zmiany imienia (imion) lub nazwiska nauczyciela.

   8. W przypadkach, o których mowa w ust. 7 pkt 1 i pkt 2 lit. b i c, oraz w przypadku odzyskania utraconej legitymacji nauczyciel przedkłada dyrektorowi szkoły dotychczasową legitymację nie później niż w terminie 3 dni od dnia jej unieważnienia albo odzyskania. Dyrektor szkoły dokonuje zniszczenia legitymacji przez jej przecięcie i zwraca ją nauczycielowi.

   9. Dyrektor szkoły wydaje nauczycielowi nową legitymację:

    1) z urzędu - w przypadku unieważnienia dotychczasowej legitymacji, o którym mowa w ust. 7 pkt 1 lit. b i d;

    2) na wniosek nauczyciela - w przypadku unieważnienia dotychczasowej legitymacji, o którym mowa w ust. 7 pkt 1 lit. c i pkt 2.

   10. Do wniosku, o którym mowa w ust. 9 pkt 2, przepis ust. 1 i 2 stosuje się.

   11. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, wzór legitymacji, uwzględniając konieczność zapewnienia identyfikacji nauczyciela, a także konieczność właściwego zabezpieczenia legitymacji przed jej przerobieniem lub podrobieniem.";

  3) w art. 91b w ust. 2 w pkt 1 wyrazy "art. 11a" zastępuje się wyrazami "art. 11b, art. 11c".

Art. 25. W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230) w art. 11 po ust. 1 dodaje się ust. 1a-1e w brzmieniu:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 26. W ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2022 r. poz. 2500 oraz z 2023 r. poz. 614) w art. 15:

  1) w ust. 2 w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

   "10) ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji - za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w zakresie niezbędnym do zapewnienia funkcjonowania usług dostępnych w e-Urzędzie Skarbowym udostępnianych przy użyciu aplikacji mObywatel w rozumieniu ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. poz. 1234).";

  2) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

   "1) Szefa Krajowej Administracji Skarbowej - w przypadku udostępniania danych komornikom sądowym za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym oraz ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji;".

Art. 27. W ustawie z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2022 r. poz. 1339) w art. 45 po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 28. W ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188 oraz z 2023 r. poz. 1195) w art. 37 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 29. W ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2022 r. poz. 1731, 1733, 2731 i 2770 oraz z 2023 r. poz. 605 i 650) w art. 7c po ust. 2 dodaje się ust. 2a-2c w brzmieniu:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 30. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1138, z późn. zm.) w art. 269b w § 1 wyrazy "albo art. 269a" zastępuje się wyrazami " , art. 269a, art. 270 § 1 albo art. 270a § 1".

Art. 31. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047, 919, 1053, 1088, 1123 i 1193) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 38 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

   "1) dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem inny niż wydane w kraju prawo jazdy, pozwolenie na kierowanie tramwajem albo tymczasowe elektroniczne prawo jazdy, o którym mowa w art. 4 ust. 1a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, jeżeli kierujący nie posiada wydanego w kraju prawa jazdy, pozwolenia na kierowanie tramwajem albo tymczasowego elektronicznego prawa jazdy;";

  2) w art. 80d po ust. 5a dodaje się ust. 5b w brzmieniu:

   "5b. Wydatki Funduszu mogą być przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. poz. 1234).";

  3) w art. 100ar dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

   "2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do tymczasowego elektronicznego prawa jazdy.";

  4) po art. 100as dodaje się art. 100at w brzmieniu:

   "Art. 100at. 1. W ewidencji gromadzi się następujące dane w celu automatycznego wygenerowania na ich podstawie tymczasowego elektronicznego prawa jazdy:

    1) imię (imiona) i nazwisko;

    2) datę i miejsce urodzenia;

    3) numer PESEL;

    4) adres zamieszkania;

    5) numer tymczasowego elektronicznego prawa jazdy;

    6) datę wydania tymczasowego elektronicznego prawa jazdy;

    7) datę ważności tymczasowego elektronicznego prawa jazdy;

    8) organ właściwy dla profilu kandydata na kierowcę;

    9) numer identyfikujący tymczasowe elektroniczne prawo jazdy;

    10) kategorie uprawnień wraz z datami ich uzyskania i ważności;

    11) wymagania lub ograniczenia, o których mowa w art. 13 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;

    12) datę uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu państwowego, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;

    13) numer profilu kandydata na kierowcę;

    14) identyfikator osoby;

    15) status tymczasowego elektronicznego prawa jazdy;

    16) datę i przyczynę zatrzymania tymczasowego elektronicznego prawa jazdy oraz nazwę podmiotu rejestrującego zatrzymanie;

    17) datę i przyczynę unieważnienia tymczasowego elektronicznego prawa jazdy. 

   2. Dane, o których mowa w ust. 1:

    1) pkt 1-5, 8 i 10-14, są przekazywane i aktualizowane za pomocą systemu teleinformatycznego umożliwiającego realizację zadań organów właściwych do wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, o którym mowa w art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;

    2) pkt 6, 7, 9, 15 i 17, są uzupełniane automatycznie przez system teleinformatyczny obsługujący ewidencję;

    3) pkt 16, są przekazywane przez właściwą jednostkę organizacyjną Policji, Inspekcji Transportu Drogowego lub Żandarmerii Wojskowej.";

  5) w art. 135b:

   a) w ust. 1 po wyrazach "prawa jazdy" dodaje się wyrazy "albo tymczasowego elektronicznego prawa jazdy",

   b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

    "3. W przypadku gdy, zgodnie z danymi zgromadzonymi w centralnej ewidencji kierowców, osoba posiada ważne prawo jazdy oraz ważne tymczasowe elektroniczne prawo jazdy, informację o zatrzymaniu tego prawa jazdy przekazuje organ właściwy w zakresie prawa jazdy. Przekazanie do centralnej ewidencji kierowców danych o zatrzymaniu prawa jazdy skutkuje jednoczesnym automatycznym zatrzymaniem tymczasowego elektronicznego prawa jazdy.";

  6) w art. 136:

   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    "1. W przypadku, o którym mowa w art. 135b ust. 1, Policja przekazuje informację o zatrzymaniu prawa jazdy albo tymczasowego elektronicznego prawa jazdy do centralnej ewidencji kierowców oraz według właściwości:

     1) sądowi uprawnionemu do rozpoznania sprawy o wykroczenie lub prokuratorowi - niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia zatrzymania prawa jazdy albo tymczasowego elektronicznego prawa jazdy - na piśmie utrwalonym w postaci papierowej albo elektronicznej;

     2) staroście - niezwłocznie, jednak nie później niż w dniu zatrzymania prawa jazdy albo tymczasowego elektronicznego prawa jazdy.",

   b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

    "1a. Informację, o której mowa w ust. 1 pkt 2, przekazuje się staroście za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję kierowców przez jej automatyczne udostępnienie do pobrania za pomocą systemu teleinformatycznego umożliwiającego realizację zadań organów właściwych do wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, o którym mowa w art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.";

  7) w art. 139 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

   "5. Przepisy art. 130a ust. 1 pkt 6, art. 135 ust. 1 pkt 1 lit. a i d, pkt 2, 2a i 3, ust. 4 i 5, art. 136 ust. 4 pkt 1 i art. 137 dotyczące wydanego w kraju prawa jazdy stosuje się odpowiednio do tymczasowego elektronicznego prawa jazdy.".

Art. 32. W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, 173, 240 i 852) wprowadza się następujące zmiany:

  1) art. 6ca otrzymuje brzmienie:

   "Art. 6ca. 1. Powiatowy zespół wydaje legitymację dokumentującą niepełnosprawność albo dokumentującą stopień niepełnosprawności na podstawie prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień.

   2. Legitymacja dokumentująca niepełnosprawność albo stopień niepełnosprawności:

    1) w postaci dokumentu z tworzywa sztucznego, zwana dalej "legitymacją tradycyjną", jest wydawana na wniosek osoby niepełnosprawnej lub jej przedstawiciela ustawowego wniesiony do powiatowego zespołu;

    2) w postaci dokumentu mobilnego, o którym mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. poz. 1234), jako "mLegitymacja ON", jest udostępniana osobie niepełnosprawnej lub jej przedstawicielowi ustawowemu po uwierzytelnieniu przy użyciu certyfikatu podstawowego, o którym mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel, albo certyfikatu ucznia, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel.

   3. mLegitymacja ON jest udostępniana przedstawicielowi ustawowemu osoby niepełnosprawnej po uprawomocnieniu się orzeczenia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli wniosek o ustalenie niepełnosprawności albo o ustalenie stopnia niepełnosprawności osoby, która go złożyła, zawiera dane tego przedstawiciela ustawowego.

   4. Przedstawiciel ustawowy osoby niepełnosprawnej, którego dane nie są zawarte we wniosku o ustalenie niepełnosprawności albo o ustalenie stopnia niepełnosprawności, oraz którego dane nie są zawarte w systemie, o którym mowa w art. 6d ust. 1, składa do powiatowego zespołu wniosek o wydanie mLegitymacji ON.

   5. Wniosek o wydanie mLegitymacji ON zawiera:

    1) imię i nazwisko oraz numer PESEL przedstawiciela ustawowego;

    2) imię i nazwisko oraz numer PESEL osoby niepełnosprawnej, której jest przedstawicielem ustawowym;

    3) adres miejsca zamieszkania, jeżeli jest inny niż adres miejsca zameldowania;

    4) dane kontaktowe.

   6. Legitymację tradycyjną wydaje się na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień.

   7. Okres ważności legitymacji tradycyjnej nie może być dłuższy niż:

    1) 5 lat - w przypadku legitymacji dokumentującej niepełnosprawność;

    2) 10 lat - w przypadku legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności wydanej osobom, które nie ukończyły 60. roku życia.

   8. Wniosek o wydanie legitymacji tradycyjnej zawiera dane osoby ubiegającej się o jej wydanie lub dane przedstawiciela ustawowego tej osoby obejmujące:

    1) imię i nazwisko;

    2) datę i miejsce urodzenia;

    3) płeć;

    4) numer PESEL;

    5) adres miejsca zamieszkania, jeżeli jest inny niż adres miejsca zameldowania;

    6) dane kontaktowe;

    7) informacje o dokumencie tożsamości.

   9. W przypadku gdy osoba niepełnosprawna posiada więcej niż jedno orzeczenie o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień, legitymację dokumentującą niepełnosprawność albo legitymację dokumentującą stopień niepełnosprawności wystawia się na podstawie ostatniego prawomocnego orzeczenia.

   10. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego może określić wzory wniosków o wydanie legitymacji tradycyjnej i udostępnić je w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej.

   11. Do mLegitymacji ON przepisy ust. 6, 7 i 9 stosuje się.";

  2) art. 6cc otrzymuje brzmienie:

   "Art. 6cc. 1. Osoba, której wydano legitymację tradycyjną, może wystąpić o wydanie duplikatu legitymacji tradycyjnej w przypadku:

    1) utraty legitymacji tradycyjnej;

    2) zniszczenia legitymacji tradycyjnej, w tym jej uszkodzenia lub złego stanu.

   2. Za wydanie duplikatu legitymacji tradycyjnej pobiera się opłatę w wysokości 15 zł. Opłata stanowi dochód budżetu państwa.

   3. Osoba niepełnosprawna, której wydano legitymację tradycyjną, lub jej przedstawiciel ustawowy może wystąpić o wydanie nowej legitymacji tradycyjnej w przypadku:

    1) zmiany numeru PESEL;

    2) zmiany nazwiska;

    3) zmiany wizerunku;

    4) wystąpienia o dopisanie do legitymacji tradycyjnej stopnia niepełnosprawności;

    5) wystąpienia o dopisanie do legitymacji tradycyjnej symbolu przyczyny niepełnosprawności.

   4. Za wydanie nowej legitymacji tradycyjnej w przypadku, o którym mowa w ust. 3, nie pobiera się opłaty.

   5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 albo ust. 3, osoba niepełnosprawna lub jej przedstawiciel ustawowy są obowiązani, przed wydaniem duplikatu legitymacji tradycyjnej albo nowej legitymacji tradycyjnej, do zwrotu posiadanej legitymacji tradycyjnej.

   6. Zwracana legitymacja tradycyjna jest anulowana przez jej uszkodzenie.

   7. Anulowaną legitymację tradycyjną zwraca się osobie niepełnosprawnej.";

  3) w art. 6d:

   a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

    "2. Powiatowe zespoły i wojewódzkie zespoły są administratorami danych w prowadzonych przez siebie bazach danych systemu.",

   b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

    "2a. Pełnomocnik i minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego są współadministratorami, w rozumieniu art. 26 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), danych zgromadzonych w systemie przez powiatowe zespoły i wojewódzkie zespoły.".

Art. 33. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651, z późn. zm.) w art. 297e w § 1 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

  "3a) ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji - w zakresie niezbędnym do zapewnienia funkcjonowania usług dostępnych w e-Urzędzie Skarbowym udostępnianych przy użyciu aplikacji mObywatel w rozumieniu ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. poz. 1234),".

Art. 34. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, 2674 i 2770 oraz z 2023 r. poz. 605, 650 i 658) w art. 50 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

  "1) świadczeniobiorca potwierdzi swoją tożsamość przez okazanie dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy, legitymacji szkolnej albo przy użyciu dokumentu mObywatel, o którym mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. poz. 1234); legitymacja szkolna może być okazana jedynie przez osobę, która nie ukończyła 18. roku życia;".

Art. 35. W ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57 i 1123) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 36. W ustawie z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2021 r. poz. 1342) w art. 49 w ust. 5 w pkt 45 kropkę zastępuje się średnikiem oraz dodaje się pkt 46 w brzmieniu:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 37. W ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2022 r. poz. 671) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)


Art. 38. W ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1343 i 2666 oraz z 2023 r. poz. 1003) po art. 18 dodaje się art. 18a w brzmieniu:

  "Art. 18a. Minister właściwy do spraw informatyzacji zapewnia organizatorowi możliwość świadczenia usługi, która pozwala na wydawanie i obsługę dokumentów elektronicznych uprawniających do korzystania z usług związanych ze świadczeniem publicznego transportu zbiorowego, jeżeli organizator takie dokumenty wydaje, obsługiwanych przy użyciu aplikacji mObywatel w rozumieniu ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. poz. 1234).".

Art. 39. W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2023 r. poz. 622 i 1123) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 4:

   a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

    "1a. Dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub zespołem pojazdów składającym się z pojazdu silnikowego i przyczepy lub naczepy jest również tymczasowe elektroniczne prawo jazdy.",

   b) w ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

    "Przepis ten nie dotyczy międzynarodowego prawa jazdy, krajowego prawa jazdy osoby, o której mowa w art. 10 ust. 3, oraz tymczasowego elektronicznego prawa jazdy.";

  2) po art. 5a dodaje się art. 5b w brzmieniu:

   "Art. 5b. 1. Tymczasowe elektroniczne prawo jazdy stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub zespołem pojazdów określonym odpowiednio w prawie jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

   2. Tymczasowe elektroniczne prawo jazdy stwierdza posiadanie uprawnienia do dnia odbioru prawa jazdy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. a, jednak nie dłużej niż przez okres 30 dni od dnia uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu państwowego, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1.

   3. Tymczasowe elektroniczne prawo jazdy jest generowane automatycznie w systemie teleinformatycznym obsługującym centralną ewidencję kierowców:

    1) po osiągnięciu wymaganego wieku do kierowania, o którym mowa w art. 8, najpóźniej w dniu uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu państwowego, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1, w zakresie kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T;

    2) po otrzymaniu informacji o uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu państwowego, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1, z systemu teleinformatycznego umożliwiającego realizację zadań organów właściwych do wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, o którym mowa w art. 16a ust. 1.

   4. W przypadku uzyskania w okresie ważności tymczasowego elektronicznego prawa jazdy nowych uprawnień w zakresie kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T w systemie teleinformatycznym obsługującym centralną ewidencję kierowców jest generowane nowe tymczasowe elektroniczne prawo jazdy obejmujące wszystkie uzyskane w tym okresie kategorie uprawnień ważne przez okres 30 dni od dnia uzyskania ostatniego uprawnienia.

   5. Datą uzyskania uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T jest dzień uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu państwowego, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1.

   6. Przepisów ust. 1-5 nie stosuje się w przypadku orzeczenia sądu o wykonywaniu zakazu prowadzenia pojazdów w postaci, o której mowa w art. 182a § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 127, z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 818).";

  3) po art. 10 dodaje się art. 10a-10e w brzmieniu:

   "Art. 10a. Tymczasowe elektroniczne prawo jazdy jest udostępniane w postaci dokumentu mobilnego, o którym mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. poz. 1234), użytkownikowi aplikacji mObywatel, który:

    1) został uwierzytelniony przy użyciu certyfikatu podstawowego, o którym mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel, albo certyfikatu ucznia, o którym mowa w art. 2 pkt 4 tej ustawy;

    2) uzyskał pozytywny wynik egzaminu państwowego, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1. 

   Art. 10b. Tymczasowe elektroniczne prawo jazdy zawiera następujące dane:

    1) imię (imiona) i nazwisko;

    2) datę i miejsce urodzenia;

    3) fotografię;

    4) datę wydania;

    5) datę ważności;

    6) organ właściwy dla profilu kandydata na kierowcę;

    7) numer PESEL;

    8) numer tymczasowego elektronicznego prawa jazdy;

    9) numer identyfikujący tymczasowe elektroniczne prawo jazdy;

    10) kategorie uprawnień wraz z datami ich uzyskania i ważności;

    11) wymagania lub ograniczenia, o których mowa w art. 13 ust. 4 i 5;

    12) status tymczasowego elektronicznego prawa jazdy.

   Art. 10c. W celu umożliwienia utworzenia tymczasowego elektronicznego prawa jazdy egzaminator, bezpośrednio po zakończeniu egzaminu państwowego, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1, z wynikiem pozytywnym, przekazuje właściwemu organowi wydającemu prawo jazdy informację o pozytywnym wyniku egzaminu państwowego, za pomocą systemu teleinformatycznego wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, przez aktualizację profilu kandydata na kierowcę udostępnionego w systemie teleinformatycznym umożliwiającym realizację zadań organów właściwych do wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, o którym mowa w art. 16a ust. 1.

   Art. 10d. 1. Tymczasowe elektroniczne prawo jazdy jest unieważniane automatycznie w systemie teleinformatycznym obsługującym centralną ewidencję kierowców po odnotowaniu w centralnej ewidencji kierowców informacji o:

    1) wydaniu prawa jazdy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. a;

    2) zatrzymaniu prawa jazdy albo tymczasowego elektronicznego prawa jazdy;

    3) obowiązywaniu zakazu prowadzenia pojazdów;

    4) wydaniu decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami.

   2. Tymczasowe elektroniczne prawo jazdy jest unieważniane automatycznie w systemie teleinformatycznym obsługującym centralną ewidencję kierowców także po odnotowaniu informacji o:

    1) odmowie wydania prawa jazdy;

    2) zmianie przez egzaminatora wyniku egzaminu państwowego, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1, na negatywny.

   3. Informację, o której mowa w ust. 2, organ właściwy przekazuje za pomocą systemu teleinformatycznego umożliwiającego realizację zadań organów właściwych do wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, o którym mowa w art. 16a ust. 1.

   4. Informację o unieważnieniu tymczasowego elektronicznego prawa jazdy przekazuje się z centralnej ewidencji kierowców, o ile jest w niej dostępna, użytkownikowi aplikacji mObywatel, o którym mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel, którego ta informacja dotyczy.

   Art. 10e. Do tymczasowego elektronicznego prawa jazdy stosuje się przepisy art. 12 ust. 1 pkt 1-6, ust. 2, ust. 3 pkt 2 i ust. 4.";

  4) w art. 17 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

   "3. Karta rowerowa może być udostępniana w postaci dokumentu mobilnego, o którym mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel.";

  5) w art. 20 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

   "1) wzory dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, z wyłączeniem tymczasowego elektronicznego prawa jazdy, oraz ich opis;";

  6) w art. 55 w ust. 3 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

   "Zatwierdzenie następuje bezpośrednio po przeprowadzeniu części praktycznej egzaminu państwowego.";

  7) po art. 102 dodaje się art. 102a w brzmieniu:

   "Art. 102a. 1. W przypadku zatrzymania tymczasowego elektronicznego prawa jazdy z przyczyn, o których mowa w art. 135 ust. 1 pkt 2 lub 2a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, prawo jazdy wydaje się po upływie 3 miesięcy od dnia tego zatrzymania.

   2. W przypadku ujawnienia czynu, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 2 lub 2a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, popełnionego po upływie okresu ważności tymczasowego elektronicznego prawa jazdy, a przed wydaniem prawa jazdy, prawo jazdy wydaje się po upływie 3 miesięcy od dnia ujawnienia tego czynu.

   3. Jeżeli osoba kierowała pojazdem silnikowym pomimo:

    1) zatrzymania tymczasowego elektronicznego prawa jazdy na podstawie art. 135 ust. 1 pkt 2 lub 2a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym albo

    2) ujawnienia czynu, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 2 lub 2a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, popełnionego po upływie okresu ważności tymczasowego elektronicznego prawa jazdy, a przed wydaniem prawa jazdy

   - prawo jazdy wydaje się po upływie 6 miesięcy od dnia odpowiednio tego zatrzymania albo ujawnienia tego czynu.

   4. W przypadku kierowania pojazdem silnikowym w okresie 6 miesięcy, o którym mowa w ust. 3, prawa jazdy nie wydaje się. Przepis art. 104 stosuje się odpowiednio.".

Art. 40. W ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2597 oraz z 2023 r. poz. 185) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 41. W ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2022 r. poz. 1555, 2280 i 2705 oraz z 2023 r. poz. 650) w art. 7b:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 42. W ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2702 i 2705 oraz z 2023 r. poz. 185) w art. 41:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 43. W ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1744 oraz z 2022 r. poz. 2140, 2243 i 2754) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 44. W ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 541, z późn. zm.) w art. 7 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

  "6) w stosunku do osoby, której cofnięto uprawnienie do kierowania pojazdami w trybie art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2328, z 2022 r. poz. 1002 i 1715 oraz z 2023 r. poz. 1123), stosuje się odpowiednio art. 104 ustawy zmienianej w art. 5 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.".

Art. 45. W ustawie z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2023 r. poz. 1213) w art. 24 po ust. 1b dodaje się ust. 1c i 1d w brzmieniu:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 46. W ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1797) wprowadza się następujące zmiany:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 47. W ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 615, z późn. zm.) po art. 35e dodaje się art. 35f w brzmieniu:

  "Art. 35f. 1. Usługi dostępne w e-Urzędzie Skarbowym mogą być również udostępniane przy użyciu aplikacji mObywatel w rozumieniu ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. poz. 1234).

  2. Dokonanie czynności w zakresie usług udostępnionych w e-Urzędzie Skarbowym, w tym:

   1) automatyczne generowanie pism i załatwianie spraw w e-Urzędzie Skarbowym,

   2) składanie pism w e-Urzędzie Skarbowym,

   3) wyrażanie i wycofywanie zgody na doręczanie pism na konto w e-Urzędzie Skarbowym,

   4) doręczanie pism na konto w e-Urzędzie Skarbowym

  - przy użyciu aplikacji mObywatel jest równoznaczne z dokonaniem tych czynności na koncie w e-Urzędzie Skarbowym.

  3. Do korzystania z usług udostępnionych w e-Urzędzie Skarbowym przy użyciu aplikacji mObywatel przepisy art. 35b-35e stosuje się odpowiednio.".

Art. 48. W ustawie z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 957, z późn. zm.) w art. 16a po wyrazach "prawo jazdy" dodaje się wyrazy "albo tymczasowe elektroniczne prawo jazdy".

Art. 49. W ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 i 1088) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 74 po ust. 4a dodaje się ust. 4b w brzmieniu:

   "4b. Legitymacja studencka jest wydawana w postaci:

    1) dokumentu mobilnego, o którym mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. poz. 1234) - studentowi posiadającemu numer PESEL;

    2) elektronicznej karty procesorowej:

     a) studentowi nieposiadającemu numeru PESEL,

     b) na wniosek studenta.";

  2) w art. 208 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

   "6. Legitymacja doktoranta jest wydawana w postaci:

    1) dokumentu mobilnego, o którym mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel, po uwierzytelnieniu doktoranta przy użyciu certyfikatu podstawowego, o którym mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel;

    2) elektronicznej karty procesorowej:

     a) doktorantowi niebędącemu obywatelem polskim,

     b) na wniosek doktoranta.";

  3) w art. 356 dodaje się ust. 3-5 w brzmieniu:

   "3. Minister w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania może zlecić instytutowi badawczemu nadzorowanemu przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania wykonywanie prac pomocniczych w zakresie administrowania Systemem POL-on, w tym jego bazami, w szczególności w zakresie współpracy między ministrem i ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania.

   4. Instytut, o którym mowa w ust. 3, może wykorzystywać dane Systemu POL-on, w tym jego baz, w szczególności do prowadzenia prac diagnostycznych i analiz, świadczenia usług wsparcia użytkownikom Systemu POL-on i podmiotom, których dane są zgromadzone w jego bazach danych, oraz do tworzenia i rozwijania oprogramowania interfejsowego, o którym mowa w art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, i narzędzi cyfrowych z obszaru oświaty i wychowania oraz szkolnictwa wyższego i nauki, w tym przez zapewnienie interoperacyjności z aplikacją mObywatel w rozumieniu ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel.

   5. Minister lub minister właściwy do spraw oświaty i wychowania zapewniają środki finansowe na realizację zadań, o których mowa w ust. 3.".

Art. 50. W ustawie z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (Dz. U. z 2022 r. poz. 1873) w art. 17 wprowadza się następujące zmiany:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 51. W ustawie z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2328, z 2022 r. poz. 1002 i 1715 oraz z 2023 r. poz. 1123) w art. 18 w pkt 2 w lit. a i b po wyrazach "prawa jazdy" dodaje się wyrazy "albo tymczasowego elektronicznego prawa jazdy".

Art. 52. W ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 185, 547 i 1088) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 10:

   a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

    "Minister właściwy do spraw informatyzacji może w aplikacji mObywatel w rozumieniu ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. poz. 1234), po uwierzytelnieniu przy użyciu środka identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, umożliwić obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1:",

   b) w ust. 2 wyrazy "publicznej aplikacji mobilnej" zastępuje się wyrazami "aplikacji mObywatel",

   c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

    "3. Minister właściwy do spraw informatyzacji może zapewnić obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1, będącemu użytkownikiem aplikacji mObywatel możliwość posługiwania się certyfikatem stanowiącym poświadczenie elektroniczne potwierdzające dane użytkownika aplikacji mObywatel.",

   d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

    "6. W sprawach dotyczących aplikacji mObywatel nieuregulowanych w ustawie stosuje się przepisy ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel.";

  2) w art. 22a w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

   "2) usługi udostępnionej w aplikacji mObywatel.";

  3) w art. 22b w ust. 1 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

   "b) z wykorzystaniem wydanego mu certyfikatu, o którym mowa w art. 10 ust. 3.";

  4) po art. 113b dodaje się art. 113c i art. 113d w brzmieniu:

   "Art. 113c. Obywatelowi Ukrainy będącemu użytkownikiem aplikacji mObywatel, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1, któremu wydano certyfikat, o którym mowa w art. 10 ust. 3, mLegitymację, o której mowa w art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, wydaje się po uwierzytelnieniu przy użyciu tego certyfikatu.

   Art. 113d. 1. Obywatelowi Ukrainy będącemu użytkownikiem aplikacji mObywatel, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1, któremu wydano certyfikat, o którym mowa w art. 10 ust. 3, dokument, o którym mowa w:

    1) art. 7c ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2022 r. poz. 1731, z późn. zm.),

    2) art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2702 i 2705 oraz z 2023 r. poz. 185 i 1234),

    3) art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych (Dz. U. poz. 2705 oraz z 2023 r. poz. 1234)

   - może być udostępniony w aplikacji mObywatel po uwierzytelnieniu przy użyciu tego certyfikatu.

   2. Przepisy art. 7c ust. 2b i 2c ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, art. 41 ust. 1d ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej oraz art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych stosuje się.".

Art. 53. W ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 141 i 295) w art. 2 ust. 14a i 14b otrzymują brzmienie:

  "14a. Minister właściwy do spraw informatyzacji może udostępnić usługę umożliwiającą złożenie wniosku za jego pośrednictwem za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym przy użyciu aplikacji mObywatel w rozumieniu ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. poz. 1234).

  14b. Wniosek złożony przy użyciu aplikacji mObywatel opatruje się zaawansowaną pieczęcią elektroniczną ministra właściwego do spraw informatyzacji, po uwierzytelnieniu wnioskodawcy z wykorzystaniem certyfikatu podstawowego, o którym mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel.".

Art. 54. W ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967, z późn. zm.) w art. 24 ust. 18 i 19 otrzymują brzmienie:

  "18. Minister właściwy do spraw informatyzacji może udostępnić usługę umożliwiającą złożenie wniosku za jego pośrednictwem za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym przy użyciu aplikacji mObywatel w rozumieniu ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. poz. 1234).

  19. Wniosek złożony przy użyciu aplikacji mObywatel opatruje się zaawansowaną pieczęcią elektroniczną ministra właściwego do spraw informatyzacji, po uwierzytelnieniu wnioskodawcy z wykorzystaniem certyfikatu podstawowego, o którym mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel.".

Art. 55. W ustawie z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej (Dz. U. poz. 2280) w art. 71 po ust. 5 dodaje się ust. 5a i 5b w brzmieniu:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 56. W ustawie z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 269 i 295) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 9:

   a) w ust. 3 w pkt 1 w lit. c skreśla się średnik i dodaje się część wspólną w brzmieniu:

    "- a w przypadku gdy decyzja, o której mowa w lit. a, nie została wydana, oświadcza, że posiada grunty podlegające podatkowi rolnemu i podaje numer identyfikacyjny nadany mu w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;",

   b) w ust. 9 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

    "Minister właściwy do spraw informatyzacji może udostępnić usługę umożliwiającą złożenie oświadczenia za jego pośrednictwem za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym przy użyciu aplikacji mObywatel w rozumieniu ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. poz. 1234).",

   c) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

    "10. Oświadczenie złożone przy użyciu aplikacji mObywatel opatruje się zaawansowaną pieczęcią elektroniczną ministra właściwego do spraw informatyzacji, po uwierzytelnieniu składającego oświadczenie z wykorzystaniem certyfikatu podstawowego, o którym mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel.",

   d) w ust. 12 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "publicznej aplikacji mobilnej" zastępuje się wyrazami "aplikacji mObywatel";

  2) w art. 31 ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

   "4. Minister właściwy do spraw informatyzacji może udostępnić usługę umożliwiającą złożenie wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego za jego pośrednictwem za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym przy użyciu aplikacji mObywatel.

   5. Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego złożony przy użyciu aplikacji mObywatel opatruje się zaawansowaną pieczęcią elektroniczną ministra właściwego do spraw informatyzacji, po uwierzytelnieniu wnioskodawcy z wykorzystaniem certyfikatu podstawowego, o którym mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel.".

Art. 57. W ustawie z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236 oraz z 2023 r. poz. 877) w art. 11 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

  "3. Minister właściwy do spraw informatyzacji może udostępnić usługę umożliwiającą złożenie wniosku o zakup za jego pośrednictwem za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym przy użyciu aplikacji mObywatel w rozumieniu ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. poz. 1234).

  4. Wniosek o zakup złożony przy użyciu aplikacji mObywatel opatruje się zaawansowaną pieczęcią elektroniczną ministra właściwego do spraw informatyzacji, po uwierzytelnieniu wnioskodawcy z wykorzystaniem certyfikatu podstawowego, o którym mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel.".

Art. 58. W ustawie z dnia 16 listopada 2022 r. o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów (Dz. U. poz. 2754) w art. 2 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

  "2) z wykorzystaniem certyfikatu podstawowego, o którym mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. poz. 1234).".

Art. 59. W ustawie z dnia 1 grudnia 2022 r. o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych (Dz. U. poz. 2705) w art. 28 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 60. W ustawie z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. poz. 2687 oraz z 2023 r. poz. 295 i 556) w art. 20 ust. 7 i 8 otrzymują brzmienie:

  "7. Minister właściwy do spraw informatyzacji może udostępnić usługę umożliwiającą złożenie wniosku o refundację podatku VAT za jego pośrednictwem za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym przy użyciu aplikacji mObywatel w rozumieniu ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. poz. 1234).

  8. Wniosek o refundację podatku VAT złożony przy użyciu aplikacji mObywatel opatruje się zaawansowaną pieczęcią elektroniczną ministra właściwego do spraw informatyzacji, po uwierzytelnieniu składającego oświadczenie z wykorzystaniem certyfikatu podstawowego, o którym mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel. W przypadku złożenia wniosku o refundację podatku VAT przy użyciu aplikacji mObywatel do tego wniosku można załączyć odwzorowania cyfrowe dokumentów, o których mowa w ust. 1.".

Art. 61 - 72. (pominięto przez redakcję)

Art. 73. 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" komunikat określający dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usług określonych w:

  1) art. 3 ust. 1 pkt 7;

  2) art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2-6;

  3) art. 10 ust. 4 pkt 2;

  4) art. 19 ust. 1 pkt 7 lit. b.

2. Komunikat ogłasza się w terminie co najmniej 14 dni przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych określonym w tym komunikacie.

Art. 74. 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" komunikat określający dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usług określonych w:

  1) art. 11b i art. 11c ustawy zmienianej w art. 24,

  2) art. 11 ust. 1d ustawy zmienianej w art. 25,

  3) art. 14 pkt 33 i 34, art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. m i n, art. 35a i art. 93 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 40,

  4) art. 113c ustawy zmienianej w art. 52

- w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Komunikat ogłasza się w terminie co najmniej 14 dni przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych określonym w tym komunikacie.

Art. 75. 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" komunikat określający dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usług określonych w:

  1) art. 24 ust. 2a pkt 1, ust. 3 i ust. 3a-3f, art. 28 pkt 11 i 11a, art. 31 ust. 2 pkt 8 i 9 oraz ust. 3 i art. 54 pkt 6,

  2) art. 24 ust. 2a pkt 2,

  3) art. 32b w ust. 1 pkt 3 i ust. 1a,

  4) art. 47 ust. 1 i art. 63 ust. 1 i 1a,

  5) art. 48a ust. 3 i ust. 4 pkt 2

- ustawy zmienianej w art. 37, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Komunikat ogłasza się w terminie co najmniej 14 dni przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych określonym w tym komunikacie.

Art. 76. 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" komunikat określający dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usług określonych w:

  1) art. 7c ust. 2a-2c ustawy zmienianej w art. 29,

  2) art. 49 ust. 5 pkt 46 ustawy zmienianej w art. 36,

  3) art. 41 ust. 1 zdanie drugie i ust. 1d ustawy zmienianej w art. 42,

  4) art. 24 ust. 1c i 1d ustawy zmienianej w art. 45,

  5) art. 17 ust. 3 pkt 2, ust. 3b i 3c ustawy zmienianej w art. 50,

  6) art. 113d ustawy zmienianej w art. 52,

  7) art. 71 ust. 5a i 5b ustawy zmienianej w art. 55,

  8) art. 28 ust. 2 i 3 ustawy zmienianej w art. 59

- w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Komunikat ogłasza się w terminie co najmniej 14 dni przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych określonym w tym komunikacie.

Art. 77. 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" komunikat określający dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających przekazywanie, gromadzenie i udostępnianie z centralnej ewidencji kierowców danych w celu utworzenia i udostępnienia tymczasowego elektronicznego prawa jazdy oraz obsługę tymczasowego elektronicznego prawa jazdy przy użyciu aplikacji mObywatel, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1, art. 100ar, art. 100at, art. 135b ust. 1 i 3, art. 136 ust. 1 i 1a oraz art. 139 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 31, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz zgodnie z art. 4 ust. 1a i 2, art. 5b, art. 10a-10e, art. 20 ust. 1 pkt 1, art. 55 ust. 3 i art. 102a ustawy zmienianej w art. 39, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Komunikat ogłasza się w terminie co najmniej 14 dni przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych określonym w tym komunikacie.

Art. 78. 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" komunikat określający dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usługi określonej w art. 6ca ust. 2 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 32, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Komunikat ogłasza się w terminie co najmniej 14 dni przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych określonym w tym komunikacie.

Art. 79. 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" komunikat określający dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usługi pod- pisu zaufanego w zakresie zapewnienia możliwości złożenia tego podpisu przy użyciu profilu mObywatel, o którym mowa w art. 3 pkt 14c ustawy zmienianej w art. 35.

2. Komunikat ogłasza się w terminie co najmniej 14 dni przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych określonym w tym komunikacie.

Art. 80. 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu oraz ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" komunikat określający dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usługi określonej w art. 17 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 39.

2. Komunikat ogłasza się w terminie co najmniej 14 dni przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych określonym w tym komunikacie.

Art. 81. 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" komunikat określający dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usług określonych w:

  1) art. 74 ust. 4b pkt 1,

  2) art. 208 ust. 6 pkt 1

- ustawy zmienianej w art. 49.

2. Komunikat ogłasza się w terminie co najmniej 14 dni przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych określonym w tym komunikacie.

Art. 82 - 83. (pominięto przez redakcję)

Art. 84. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia*), z wyjątkiem:

  1) art. 3 ust. 1 pkt 7, art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2-6, art. 10 ust. 4 pkt 2 i art. 19 ust. 1 pkt 7 lit. b, które wchodzą w życie z dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 73 ust. 1;

  2) art. 23, art. 31 pkt 1 i 3-7, art. 39, art. 48, art. 51, art. 68 i art. 72, które wchodzą w życie z dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 77 ust. 1**);

  3) art. 24, art. 25, art. 40 pkt 1-4, art. 52 pkt 4 w zakresie art. 113c, i art. 61-67, które wchodzą w życie z dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 74 ust. 1;

  4) art. 29, art. 36, art. 42, art. 45, art. 50, art. 52 pkt 4 w zakresie art. 113d***), art. 55 i art. 59, które wchodzą w życie z dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 76 ust. 1;

  5) art. 32 pkt 1 i 2, który wchodzi w życie z dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 78 ust. 1;

  6) art. 39 pkt 4, który wchodzi w życie z dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 80 ust. 1;

  7) art. 37 pkt 1-4 i 6-11, który wchodzi w życie z dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 75 ust. 1;****)

  8) art. 49 pkt 1 i 2, który wchodzi w życie z dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 81 ust. 1.

_______________________
*) Uwaga od redakcji: ustawa została ogłoszona w dniu 29.06.2023 r.
**) Uwaga od redakcji: dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających przekazywanie, gromadzenie i udostępnianie z centralnej ewidencji kierowców danych w celu utworzenia i udostępnienia tymczasowego elektronicznego prawa jazdy oraz obsługę tymczasowego elektronicznego prawa jazdy przy użyciu aplikacji mObywatel został określony na 7.08.2023 r., zgodnie z Komunikatem Ministra Cyfryzacji z dnia 21.07.2023 r. w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających przekazywanie, gromadzenie i udostępnianie z centralnej ewidencji kierowców danych w celu utworzenia i udostępnienia tymczasowego elektronicznego prawa jazdy oraz obsługę tymczasowego elektronicznego prawa jazdy przy użyciu aplikacji mObywatel (Dz. U. z 2023 r. poz. 736).
***) Uwaga od redakcji:
- na podstawie komunikatu Ministra Cyfryzacji z dnia 27.06.2024 r. w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających udostępnianie dokumentów - "Prawo wykonywania zawodu lekarza" oraz "Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty" w postaci dokumentu mobilnego, o którym mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 26.05.2023 r. o aplikacji mObywatel (M. P. z 2024 r. poz. 559), dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usług określonych w art. 113d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, 232, 834, 854 i 858), został określony na 17.07.2024 r.
- na podstawie komunikatu Ministra Cyfryzacji z dnia 7.03.2024 r. w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających udostępnianie dokumentów - "Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki", "Prawo wykonywania zawodu położnej", "Ograniczone prawo wykonywania zawodu pielęgniarki" oraz "Ograniczone prawo wykonywania zawodu położnej" w postaci dokumentu mobilnego, o którym mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 26.05.2023 r. o aplikacji mObywatel (M. P. z 2024 r. poz. 195), dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usług określonych w art. 113d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, 232, 834, 854 i 858), został określony na 22.03.2024 r.
****) Uwaga od redakcji: na podstawie komunikatu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 11.12.2023 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usług związanych z wnioskowaniem o dowód osobisty (M. P. z 2023 r. poz. 1385) dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usług:
- złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego, niezawierającego odwzorowania własnoręcznego podpisu oraz odcisków palców, przy użyciu usługi elektronicznej, udostępnionej w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 24 ust. 2a pkt 1 oraz art. 54 pkt 6 ustawy z dnia 6.08.2010 r. o dowodach osobistych;
- złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej wypełnionego przez organ gminy na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę i danych pobranych z rejestru PESEL oraz podpisania wniosku o dowód osobisty przez wnioskodawcę za pomocą urządzenia umożliwiającego złożenie i odwzorowanie podpisu własnoręcznego, o którym mowa w art. 24 ust. 3 i ust. 3a-3f oraz art. 28 pkt 11 i 11a ustawy z dnia 6.08.2010 r. o dowodach osobistych;
- złożenia podpisu na formularzu odbioru dowodu osobistego za pomocą urządzenia umożliwiającego złożenie i odwzorowanie podpisu własnoręcznego, o którym mowa w art. 31 ust. 2 pkt 8 i 9 oraz ust. 3 ustawy z dnia 6.08.2010 r. o dowodach osobistych
został określony na dzień 29.12.2023 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60