Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Ustawa z dnia 8.02.2023 r. o zmianie ustawy ...

Ustawa z dnia 8.02.2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2023 r. poz. 295

Art. 1. W ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967, 2127, 2185, 2236, 2243 i 2687) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

   "1a) ustalania maksymalnej ceny dostawy ciepła dla odbiorców na potrzeby gospodarstw domowych i podmiotów użyteczności publicznej, przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania wyrównań oraz właściwość podmiotów w tych sprawach;";

  2) w art. 2:

   a) w pkt 2 skreśla się wyrazy "zakupionego od innego przedsiębiorstwa energetycznego",

   b) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

    "2a) podmiot wypłacający - odpowiednio:

     a) podmiot, o którym mowa w art. 12a ust. 10 - w przypadku wyrównania, o którym mowa w art. 12a ust. 1,

     b) podmiot, o którym mowa w art. 12c ust. 10 - w przypadku wyrównania, o którym mowa w art. 12c ust. 1,

     c) podmiot, o którym mowa w art. 13 ust. 4 - w przypadku rekompensaty, o której mowa w art. 12 ust. 1;",

   c) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

    "4) sprzedawca ciepła - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się bezpośrednią sprzedażą wytworzonego ciepła lub przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu ciepłem, lub dystrybutor ciepła, który zawarł umowę o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji ciepła z odbiorcą, który zawarł umowę sprzedaży ciepła z innym przedsiębiorstwem energetycznym;",

   d) po pkt 5 dodaje się pkt 5a-5c w brzmieniu:

    "5a) cena dostawy ciepła - sumę ilorazu sumy planowanych przychodów sprzedawcy ciepła ze sprzedaży ciepła, mocy cieplnej i nośnika ciepła oraz planowanej ilości sprzedanego ciepła dla danego systemu ciepłowniczego w stosowanej taryfie dla ciepła i średniej stawki opłat za usługi przesyłowe dla systemu ciepłowniczego, a w przypadku wytwarzania ciepła w lokalnym źródle ciepła lub źródle ciepła, w którym zainstalowana moc cieplna nie przekracza 5 MW, bezpośrednio zasilającym zewnętrzne instalacje odbiorcze - iloraz sumy planowanych przychodów sprzedawcy ciepła ze sprzedaży mocy cieplnej i sprzedaży ciepła oraz planowanej ilości sprzedanego ciepła skalkulowanych na podstawie aktualnie stosowanych cen lub stawek opłat;

    5b) średnia stawka opłat za usługi przesyłowe - iloraz sumy planowanych przychodów sprzedawcy ciepła ze stałych oraz zmiennych opłat za usługi przesyłowe oraz planowanej dla danego systemu ciepłowniczego ilości ciepła dostarczanego z tego systemu do odbiorców usług przesyłowych obliczony zgodnie ze stosowaną taryfą dla ciepła;

    5c) maksymalna cena dostawy ciepła - cenę dostawy ciepła obliczoną przez przedsiębiorstwo energetyczne dla danego systemu ciepłowniczego z uwzględnieniem cen i stawek opłat w każdej grupie taryfowej, powiększonych o 40% w stosunku do tych cen i stawek opłat stosowanych na dzień 30 września 2022 r.;";

  3) tytuł rozdziału 2 otrzymuje brzmienie:

   "Zasady ustalania średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą i maksymalnej ceny dostawy ciepła";

  4) w art. 3 w ust. 1 w części wspólnej oraz w ust. 2 i 6, w art. 10 w ust. 2 i w ust. 3 w pkt 2, w art. 11 w ust. 1, w art. 12 w ust. 2 i w art. 59 w ust. 1 wyrazy "30 kwietnia 2023 r." zastępuje się wyrazami "28 lutego 2023 r.";

  5) po art. 3 dodaje się art. 3a w brzmieniu:

   "Art. 3a. 1. Prezes URE publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki dla przedsiębiorstwa energetycznego posiadającego koncesję i wykonującego działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży ciepła odbiorcom, o których mowa w art. 4 ust. 1, dla każdej grupy taryfowej w danym systemie ciepłowniczym, wartości ceny za zamówioną moc cieplną, ceny ciepła, ceny nośnika ciepła oraz stawki opłat stałych za usługi przesyłowe i stawki opłat zmiennych za usługi przesyłowe lub stawki opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną i stawki opłaty za ciepło, stosowanych w dniu 30 września 2022 r. w tym systemie, powiększone o 40%, w terminie 10 dni od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 295).

   2. Przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję i wykonujące działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży ciepła odbiorcom ciepła, o których mowa w art. 4 ust. 1:

    1) oblicza maksymalne ceny dostawy ciepła dla danego systemu ciepłowniczego, przyjmując wartości ceny za zamówioną moc cieplną, ceny ciepła, ceny nośnika ciepła oraz stawki opłat stałych za usługi przesyłowe i stawki opłat zmiennych za usługi przesyłowe lub stawki opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną i stawki opłaty za ciepło, opublikowane przez Prezesa URE;

    2) w okresie od dnia 1 marca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. przyjmuje i wprowadza do stosowania w rozliczeniach z odbiorcami, o których mowa w art. 4 ust. 1, w każdej grupie taryfowej stosowanej taryfy dla ciepła ceny za zamówioną moc cieplną, ceny ciepła, ceny nośnika ciepła oraz stawki opłat stałych za usługi przesyłowe i stawki opłat zmiennych za usługi przesyłowe lub stawki opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną i stawki opłaty za ciepło, nie wyższe niż opublikowane przez Prezesa URE.

   3. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży ciepła odbiorcom, o których mowa w art. 4 ust. 1, która nie wymaga uzyskania koncesji, lub zwolnione z obowiązku przedkładania taryf dla ciepła do zatwierdzania Prezesowi URE, na podstawie skalkulowanych na dzień 30 września 2022 r. cen lub stawek opłat zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 46 ust. 5 i 6 ustawy - Prawo energetyczne:

    1) ustala dla każdej grupy taryfowej maksymalne wartości ceny za zamówioną moc cieplną, ceny ciepła, ceny nośnika ciepła oraz stawki opłat stałych za usługi przesyłowe i stawki opłat zmiennych za usługi przesyłowe lub stawki opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną i stawki opłaty za ciepło, uwzględniając 40% wzrostu w stosunku do tych cen i stawek opłat stosowanych w danym systemie ciepłowniczym w dniu 30 września 2022 r.;

    2) oblicza maksymalną cenę dostawy ciepła dla danego systemu ciepłowniczego, przyjmując ustalone zgodnie z pkt 1 ceny i stawki opłat, dla wszystkich grup taryfowych w tym systemie ciepłowniczym;

    3) w okresie od dnia 1 marca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. wprowadza do stosowania w rozliczeniach z odbiorcami, o których mowa w art. 4 ust. 1, ceny i stawki opłat w każdej grupie taryfowej stosowanej taryfy dla ciepła i przyjmuje wartości tych cen i stawek opłat nie wyższe niż ustalone zgodnie z pkt 1.

   4. W przypadku gdy w okresie od dnia 1 marca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. maksymalna cena dostawy ciepła, o której mowa w ust. 2 pkt 1 albo ust. 3 pkt 2, jest w danym miesięcznym okresie rozliczeniowym wyższa od:

    1) średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą, o której mowa w art. 3 ust. 3, obliczonej dla danego systemu ciepłowniczego, powiększonej o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe w tym systemie ciepłowniczym albo

    2) ceny dostawy ciepła obliczonej na podstawie stosowanej taryfy dla ciepła w danym systemie ciepłowniczym

   - przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w ust. 1 i 3, stosuje w rozliczeniach z odbiorcami, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym okresie rozliczeniowym, cenę najniższą z określonych w pkt 1 i 2.";

  6) w art. 4:

   a) w ust. 1:

    - we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach "Średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą" dodaje się wyrazy "lub maksymalną cenę dostawy ciepła",

    - w pkt 4 w lit. s kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. t w brzmieniu:

     "t) jednostką organizacyjną publicznej służby krwi, o której mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-4 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1749 oraz z 2022 r. poz. 974 i 2280), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby podstawowej działalności.",

   b) w ust. 2:

    - we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach "Średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą" dodaje się wyrazy "i maksymalnej ceny dostawy ciepła",

    - po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

     "2a) ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. poz. 2687);";

  7) w art. 5:

   a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

    "3. Osoba działająca w imieniu i na rzecz odbiorcy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3, która mimo ciążącego na niej obowiązku nie złożyła oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, albo w oświadczeniu tym określiła szacowaną ilość ciepła, która będzie zużywana na potrzeby, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 lub 3, w sposób rażąco sprzeczny z ust. 2, ponosi na zasadzie winy odpowiedzialność wobec mieszkańców lokali, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 lub 3, do kwoty stanowiącej iloczyn różnicy:

     1) średniej ceny wytwarzania ciepła i średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą,

     2) ceny dostawy ciepła i maksymalnej ceny dostawy ciepła

    - oraz ilości ciepła dostarczonego na potrzeby, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 lub 3.",

   b) w ust. 4 i 5 po wyrazach "średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą" dodaje się wyrazy "lub maksymalnej ceny dostawy ciepła";

  8) w art. 6:

   a) w ust. 1 i 4-6 po wyrazach "średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą" dodaje się wyrazy "lub maksymalnej ceny dostawy ciepła",

   b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

    "3. Osoba działająca w imieniu i na rzecz odbiorcy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4, która mimo ciążącego na niej obowiązku nie złożyła oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, albo w oświadczeniu tym określiła szacowaną ilość ciepła, która będzie zużywana na potrzeby, o których mowa w ust. 1 pkt 2, w sposób rażąco sprzeczny z ust. 2, ponosi na zasadzie winy odpowiedzialność wobec podmiotu określonego w art. 4 ust. 1 pkt 4 do kwoty stanowiącej iloczyn różnicy:

     1) średniej ceny wytwarzania ciepła wytwórcy i średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą,

     2) ceny dostawy ciepła i maksymalnej ceny dostawy ciepła

    - oraz ilości ciepła zużytego na potrzeby, o których mowa w ust. 1 pkt 2.";

  9) w art. 11 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

   "3. Przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w art. 3a ust. 2 lub 3, oraz sprzedawca ciepła, o którym mowa w art. 12c ust. 1, stosujący maksymalną cenę dostawy ciepła lub cenę najniższą, o której mowa w art. 3a ust. 4, zaliczają wypłacone wyrównanie, o którym mowa w art. 12a ust. 1, oraz dodatkowe wyrównanie, o którym mowa w art. 31a ust. 1, pomniejszone o kwotę podatku od towarów i usług dla dostaw ciepła, do przychodów ze sprzedaży ciepła lub do przychodów za świadczenie usług przesyłowych.";

  10) w art. 12 w ust. 7 po wyrazach "średniej ceny wytwarzania ciepła" dodaje się wyrazy "oraz ceny dostawy ciepła";

  11) po art. 12 dodaje się art. 12a-12e w brzmieniu:

   "Art. 12a. 1. Za okres od dnia 1 marca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. przedsiębiorstwu energetycznemu, o którym mowa w art. 3a ust. 2 i 3, stosującemu maksymalną cenę dostawy ciepła dla odbiorców, o których mowa w art. 4 ust. 1, przysługuje wyrównanie w kwocie stanowiącej iloczyn różnicy między ceną dostawy ciepła wynikającą ze stosowanej taryfy tego przedsiębiorstwa i maksymalną ceną dostawy ciepła oraz ilości sprzedanego ciepła odbiorcom, o których mowa w art. 4 ust. 1, w danym miesięcznym okresie rozliczeniowym, powiększony o podatek od towarów i usług.

   2. W przypadku, o którym mowa w art. 3a ust. 4, wyrównanie oblicza się jako iloczyn różnicy między ceną dostawy ciepła wynikającą ze stosowanej taryfy przedsiębiorstwa energetycznego, o którym mowa w art. 3a ust. 2 i 3, i najniższą ceną, o której mowa w art. 3a ust. 4, oraz ilości sprzedanego ciepła odbiorcom, o których mowa w art. 4 ust. 1, w danym miesięcznym okresie rozliczeniowym, powiększony o podatek od towarów i usług.

   3. Wyrównanie jest wypłacane za każdy miesiąc kalendarzowy stosowania maksymalnej ceny dostawy ciepła albo najniższej ceny, o której mowa w art. 3a ust. 4, na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego, o którym mowa w art. 3a ust. 2 i 3.

   4. Wysokość wyrównania w danym okresie rozliczeniowym oblicza przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w art. 3a ust. 2 i 3.

   5. Wniosek o wypłatę wyrównania zawiera:

    1) oznaczenie podmiotu, do którego jest kierowany wniosek;

    2) oznaczenie przedsiębiorstwa energetycznego uprawnionego do otrzymania wyrównania i jego siedziby;

    3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorstwa energetycznego uprawnionego do otrzymania wyrównania;

    4) adres poczty elektronicznej przedsiębiorstwa energetycznego uprawnionego do otrzymania wyrównania;

    5) ilość sprzedanego ciepła ogółem oraz ilość sprzedanego ciepła dla odbiorców, o których mowa w art. 4 ust. 1, w miesięcznym okresie rozliczeniowym [GJ];

    6) dane niezbędne do wykonania obliczenia wyrównania;

    7) wnioskowaną wysokość wyrównania;

    8) oświadczenie, że przedsiębiorstwo energetyczne uprawnione do otrzymania wyrównania nie skorzystało ze wsparcia, o którym mowa w art. 4 ust. 2;

    9) oświadczenie przedsiębiorstwa energetycznego uprawnionego do otrzymania wyrównania o dokonaniu rozliczeń z odbiorcami ciepła, o których mowa w art. 4 ust. 1, oraz o zgodności z prawdą danych zawartych we wniosku;

    10) numer rachunku bankowego albo rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, na który ma zostać wypłacone wyrównanie;

    11) inne informacje niezbędne do wypłacenia wyrównania.

   6. Oświadczenia, o których mowa w ust. 5 pkt 8 i 9, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

   7. Jeżeli przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w art. 3a ust. 2 i 3, zaprzestało wykonywania działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży ciepła przed rozliczeniem wyrównania, kwotę wyrównania uznaje się za pobraną nienależnie i przedsiębiorstwo energetyczne uprawnione do otrzymania wyrównania jest obowiązane do jej zwrotu w całości wraz z odsetkami. W przypadku gdy nie zostanie dokonany zwrot, podmiot wypłacający wydaje decyzję administracyjną określającą wysokość nienależnie pobranej kwoty podlegającej zwrotowi oraz termin dokonania tego zwrotu. Od nienależnie pobranej kwoty wyrównania są naliczane odsetki za opóźnienie od dnia ich otrzymania.

   8. Przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w art. 3a ust. 2 i 3, jest obowiązane do przechowywania dokumentacji związanej z wnioskowanym wyrównaniem przez okres 5 lat kalendarzowych począwszy od dnia, w którym została wypłacona lub zwrócona kwota wynikająca z wniosku o rozliczenie wyrównania.

   9. Wniosek o wypłatę wyrównania za grudzień 2023 r. składa się w terminie do dnia 25 stycznia 2024 r.

   10. Wniosek o wypłatę wyrównania składa się do:

    1) zarządcy rozliczeń - w przypadku przedsiębiorstwa energetycznego, o którym mowa w art. 3a ust. 1;

    2) wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce siedziby przedsiębiorstwa energetycznego - w przypadku przedsiębiorstwa energetycznego, o którym mowa w art. 3a ust. 3.

   11. Do wniosku o wypłatę wyrównania i wypłaty wyrównania stosuje się odpowiednio art. 13 ust. 3, art. 14 ust. 1-6, art. 17, art. 18 ust. 1 i 2, art. 19 i art. 20.

   Art. 12b. 1. Do dnia 30 czerwca 2024 r. przedsiębiorstwo energetyczne uprawnione do otrzymania wyrównania składa do podmiotu wypłacającego wniosek o rozliczenie wyrównania, który uwzględnia rzeczywiste dane dotyczące ilości ciepła sprzedanego na potrzeby podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1.

   2. Podmiot wypłacający dokonuje weryfikacji wyrównania należnego przedsiębiorstwu energetycznemu uprawnionemu do otrzymania wyrównania na podstawie wniosku o rozliczenie wyrównania i niezwłocznie informuje o jej wynikach:

    1) Prezesa URE - w przypadku zarządcy rozliczeń;

    2) właściwego miejscowo wojewodę - w przypadku wójta, burmistrza albo prezydenta miasta.

   3. W przypadku niezłożenia wniosku o rozliczenie wyrównania w terminie, o którym mowa w ust. 1, wypłacone wyrównanie uznaje się za otrzymane nienależnie i przedsiębiorstwo energetyczne uprawnione do otrzymania wyrównania jest obowiązane do zwrotu otrzymanych środków w całości wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych w terminie do dnia 15 września 2024 r.

   4. Jeżeli z wniosku o rozliczenie wyrównania wynika zwrot kwoty nadpłaconego wyrównania, uznaje się je za otrzymane nienależnie i przedsiębiorstwo energetyczne uprawnione do otrzymania wyrównania zwraca ją w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia wniosku przez podmiot wypłacający.

   5. W przypadku gdy przedsiębiorstwo energetyczne uprawnione do otrzymania wyrównania nie zwróciło nienależnie otrzymanego wyrównania, podmiot wypłacający wzywa ten podmiot do jego zwrotu w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

   6. W przypadku gdy przedsiębiorstwo energetyczne uprawnione do otrzymania wyrównania nie dokona zwrotu wyrównania w terminie, o którym mowa w ust. 5, podmiot wypłacający wydaje decyzję administracyjną określającą wysokość nienależnie pobranej kwoty wyrównania podlegającego zwrotowi oraz termin dokonania tego zwrotu. Od nienależnie pobranej kwoty wyrównania są naliczane odsetki za opóźnienie od dnia jego otrzymania.

   7. W przypadku gdy kwota wyrównania wypłacona zgodnie z art. 12a jest niższa niż kwota wyrównania wynikająca z rozliczenia, podmiot wypłacający dokonuje wypłaty tej różnicy na rzecz przedsiębiorstwa energetycznego uprawnionego do otrzymania wyrównania w terminie 45 dni od dnia zatwierdzenia wniosku przez podmiot wypłacający, biorąc pod uwagę posiadane środki na rachunku rekompensaty ciepłowniczej oraz limity, o których mowa w art. 62.

   8. Przepisy art. 12a ust. 5 i 6, art. 14, art. 17, art. 18 ust. 1 i 2, art. 19 i art. 20 stosuje się odpowiednio do wniosków o rozliczenie wyrównania.

   Art. 12c. 1. Wyrównanie przysługuje również sprzedawcom ciepła, którzy w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 28 lutego 2023 r., w danym systemie ciepłowniczym, w rozliczeniach z odbiorcami, o których mowa w art. 4 ust. 1, stosowali cenę dostawy ciepła wyższą od maksymalnej ceny dostawy ciepła.

   2. Jeżeli w przypadku, o którym mowa w ust. 1, cena dostawy ciepła była wyższa od maksymalnej ceny dostawy ciepła, ale niższa od średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą powiększonej o średnią stawkę opłaty za usługi przesyłowe dla systemu ciepłowniczego, wyrównanie przysługuje w kwocie stanowiącej iloczyn ilości sprzedanego ciepła odbiorcom, o których mowa w art. 4 ust. 1, oraz różnicy między ceną dostawy ciepła i maksymalną ceną dostawy ciepła, powiększony o podatek od towarów i usług.

   3. Jeżeli w przypadku, o którym mowa w ust. 1, cena dostawy ciepła była wyższa od maksymalnej ceny dostawy ciepła i nie mniejsza niż średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą powiększona o średnią stawkę opłaty za usługi przesyłowe dla systemu ciepłowniczego, wyrównanie przysługuje w kwocie stanowiącej iloczyn ilości sprzedanego ciepła odbiorcom, o których mowa w art. 4 ust. 1, oraz różnicy między średnią ceną wytwarzania ciepła z rekompensatą powiększonej o średnią stawkę opłaty za usługi przesyłowe i maksymalną ceną dostawy ciepła, powiększony o podatek od towarów i usług.

   4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, w cenie dostawy ciepła uwzględnia się średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą w danym systemie ciepłowniczym.

   5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1-3, wyrównanie wypłaca się na wniosek sprzedawcy ciepła złożony nie wcześniej niż w terminie 15 dni i nie później niż w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw. W przypadku złożenia wniosku z niedochowaniem terminu wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

   6. Wysokość wyrównania, w danym okresie rozliczeniowym, oblicza sprzedawca ciepła.

   7. Wniosek, o którym mowa w ust. 5, zawiera:

    1) oznaczenie podmiotu, do którego jest kierowany wniosek;

    2) oznaczenie sprzedawcy ciepła uprawnionego do otrzymania wyrównania i jego siedziby;

    3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) sprzedawcy ciepła uprawnionego do otrzymania wyrównania;

    4) adres poczty elektronicznej sprzedawcy ciepła uprawnionego do otrzymania wyrównania;

    5) ilość sprzedanego ciepła ogółem oraz ilość sprzedanego ciepła dla odbiorców, o których mowa w art. 4 ust. 1, w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 28 lutego 2023 r. [GJ];

    6) dane niezbędne do wykonania obliczenia wyrównania;

    7) wnioskowaną wysokość wyrównania;

    8) oświadczenie, że sprzedawca ciepła uprawniony do otrzymania wyrównania nie skorzystał ze wsparcia, o którym mowa w art. 4 ust. 2;

    9) oświadczenie sprzedawcy ciepła uprawnionego do otrzymania wyrównania o zgodności z prawdą danych zawartych we wniosku;

    10) numer rachunku bankowego albo rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, na który ma zostać wypłacone wyrównanie;

    11) inne informacje niezbędne do wypłacenia wyrównania.

   8. Oświadczenia, o których mowa w ust. 7 pkt 8 i 9, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

   9. W przypadku, o którym mowa w ust. 1-3, wyrównanie wypłaca się jednorazowo.

   10. Wniosek o wypłatę wyrównania składa się do:

    1) zarządcy rozliczeń - w przypadku sprzedawcy ciepła prowadzącego działalność gospodarczą na podstawie koncesji;

    2) wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce siedziby sprzedawcy ciepła - w przypadku sprzedawcy ciepła innego niż wskazany w pkt 1.

   11. Do wniosku, o którym mowa w ust. 5, oraz do wypłaty i rozliczenia wyrównania, w przypadku, o którym mowa w ust. 1-3, stosuje się odpowiednio przepisy ust. 7, 8 i 10 oraz art. 12a ust. 7 i 8, art. 12b ust. 1-7, art. 14 ust. 1-6, art. 17, art. 18 ust. 1 i 2, art. 19 i art. 20, przy czym w rozliczeniu tego wyrównania uwzględnia się wyrównanie wypłacone w przypadku, o którym mowa w ust. 1-3.

   Art. 12d. Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, wzory wniosków o wypłatę wyrównania i rozliczenie wyrównania, mając na uwadze zakres danych i informacji niezbędnych do zweryfikowania prawidłowości wniosków, zapewnienie przejrzystości i komunikatywności tych wniosków oraz potrzebę ujednolicenia ich formy.

   Art. 12e. 1. Sprzedawca ciepła, któremu przysługuje wyrównanie, o którym mowa w art. 12c ust. 1, jest obowiązany do uwzględnienia wyrównania w rozliczeniach z odbiorcami, o których mowa w art. 4 ust. 1, i korekty tych rozliczeń, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wyrównania.

   2. W przypadku gdy sprzedawca ciepła, który otrzymał wyrównanie, o którym mowa w art. 12c ust. 1, nie uwzględnił tego wyrównania w rozliczeniach z odbiorcami, o których mowa w art. 4 ust. 1, i nie dokonał korekty tych rozliczeń, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wyrównania, kwotę wyrównania uznaje się za pobraną nienależnie i sprzedawca ciepła jest obowiązany do jej zwrotu w całości w dniu roboczym następującym po dniu w którym upłynął termin dokonania korekty, wraz z odsetkami za opóźnienie liczone od dnia ich otrzymania.

   3. W przypadku gdy nie zostanie dokonany zwrot, podmiot wypłacający wydaje decyzję administracyjną określającą wysokość nienależnie pobranej kwoty podlegającej zwrotowi oraz termin dokonania tego zwrotu. Od nienależnie pobranej kwoty wyrównania nalicza się odsetki za opóźnienie od dnia ich otrzymania.";

  12) w art. 13 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

   "4. Wniosek o wypłatę rekompensaty składa się do:

    1) zarządcy rozliczeń - w przypadku przedsiębiorstwa energetycznego, o którym mowa w art. 3 ust. 1;

    2) wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce siedziby podmiotu uprawnionego - w przypadku przedsiębiorstwa energetycznego, o którym mowa w art. 3 ust. 2.";

  13) w art. 18 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

   "4. Zarządca rozliczeń na swojej stronie internetowej udostępnia instrukcję składania wniosków o wypłatę wyrównania i rozliczenie wyrównania.";

  14) w art. 22 wyrazy "o których mowa w art. 14 ust. 7, art. 15 ust. 6 oraz art. 20 ust. 3" zastępuje się wyrazami "o których mowa w art. 12a ust. 7, art. 12b ust. 6, art. 14 ust. 7, art. 15 ust. 6 oraz art. 20 ust. 3";

  15) art. 23 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 23. 1. Jeżeli przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w art. 3a ust. 2 lub 3, jest obowiązane do stosowania w rozliczeniach z odbiorcami, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 lub 3, maksymalnej ceny dostawy ciepła albo najniższej ceny ciepła, o której mowa w art. 3a ust. 4, to odbiorcy ci są obowiązani do:

    1) uwzględnienia w terminie do dnia 31 marca 2023 r. w zaliczkach na poczet rozliczenia kosztów zakupu ciepła na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej dostarczonego do lokali mieszkalnych gospodarstw domowych lub podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4, obniżonej opłaty za ciepło wynikającej z maksymalnej ceny dostawy ciepła albo najniższej ceny ciepła, o której mowa w art. 3a ust. 4;

    2) niezwłocznego zawiadomienia osób zamieszkujących lokale mieszkalne niebędących odbiorcami ciepła oraz osób reprezentujących podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4, o obniżonej zaliczce na poczet rozliczenia kosztów zakupu ciepła wraz z informacją o wysokości zmniejszenia tej zaliczki w wyniku uwzględnienia obniżonej opłaty za ciepło wynikającej z maksymalnej ceny dostawy ciepła albo najniższej ceny ciepła, o której mowa w art. 3a ust. 4;

    3) niezwłocznego zawiadomienia osób zamieszkujących lokale mieszkalne niebędących odbiorcami ciepła oraz osób reprezentujących podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4, o każdej zmianie cen i stawek opłat dla ciepła stosowanych przez przedsiębiorstwo energetyczne wraz z informacją o wysokości zmniejszenia zaliczki w wyniku uwzględnienia obniżonej opłaty za ciepło wynikającej z maksymalnej ceny dostawy ciepła albo najniższej ceny ciepła, o której mowa w art. 3a ust. 4;

    4) zastosowania obniżonej opłaty za ciepło wynikającej z maksymalnej ceny dostawy ciepła albo najniższej ceny ciepła, o której mowa w art. 3a ust. 4, w ramach rozliczeń kosztów zakupu ciepła, o których mowa w art. 45a ust. 8 ustawy - Prawo energetyczne;

    5) zawiadomienia osób zamieszkujących lokale mieszkalne niebędących odbiorcami ciepła oraz osób reprezentujących podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4, o uwzględnieniu obniżonej opłaty za ciepło wynikającej z maksymalnej ceny dostawy ciepła albo najniższej ceny ciepła, o której mowa w art. 3a ust. 4, w ramach rozliczeń kosztów zakupu ciepła, o których mowa w art. 45a ust. 8 ustawy - Prawo energetyczne, wraz z informacją o wysokości zmniejszenia rachunku za ciepło w wyniku zastosowania obniżonej opłaty za ciepło wynikającej z maksymalnej ceny dostawy ciepła albo najniższej ceny ciepła, o której mowa w art. 3a ust. 4;

    6) rozliczenia kosztów zakupu ciepła obejmującego okres od dnia 1 października 2022 r. do dnia 28 lutego 2023 r., osobom zamieszkującym lokale mieszkalne niebędącym odbiorcami ciepła oraz osobom reprezentującym podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4, w terminie 14 dni od dnia uwzględnienia wyrównania, o którym mowa w art. 12c ust. 1, przez sprzedawcę ciepła w rozliczeniach z tymi odbiorcami ciepła, w związku z uwzględnieniem obniżonej opłaty za ciepło wynikającej z art. 12e;

    7) niezwłocznego zawiadomienia osób zamieszkujących lub użytkujących lokale niebędących odbiorcami ciepła oraz osób reprezentujących podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1, rozliczeniu kosztów zakupu ciepła z uwzględnieniem obniżonej opłaty za ciepło przez sprzedawcę ciepła na podstawie art. 12e wraz z informacją o wysokości zmniejszenia rachunku w wyniku zastosowania obniżonej opłaty za ciepło.

   2. Odbiorca ciepła, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 lub 3, wykonuje obowiązek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 3, 5 i 7, przez każdorazowe dołączenie zawiadomień i informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3, 5 i 7, do faktury, rachunku lub innego dokumentu dostarczanego indywidualnie do każdego lokalu lub podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4, w sposób zwyczajowo przyjęty.

   3. Minister właściwy do spraw energii udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu wzór zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.";

  16) art. 28 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 28. Rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 2, wyrównania, dodatki dla gospodarstw domowych oraz dodatki dla podmiotów wrażliwych są finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.), zwanego dalej "Funduszem".";

  17) w art. 29:

   a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

    "1. Wypłata rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2, wypłata wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3a ust. 3, i sprzedawców ciepła, o których mowa w art. 12c ust. 10 pkt 2, oraz wypłata dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych jest zadaniem zleconym gminie.

    2. Wojewodowie przekazują gminom środki w ramach limitu określonego na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2, wypłatę wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3a ust. 3, i sprzedawców ciepła, o których mowa w art. 12c ust. 10 pkt 2, oraz wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych oraz dodatków dla podmiotów wrażliwych w planie finansowym Funduszu na realizację wypłat rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2, wypłat wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3a ust. 3, i sprzedawców ciepła, o których mowa w art. 12c ust. 10 pkt 2, oraz wypłat dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych z Funduszu.",

   b) w ust. 3 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

    "1a) w przypadku środków na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3a ust. 3, i sprzedawców ciepła, o których mowa w art. 12c ust. 10 pkt 2:

     a) 15 dni od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw dla pierwszego kwartału 2023 r.,

     b) do 15. dnia miesiąca poprzedzającego dany kwartał dla pozostałych kwartałów 2023 r.

    - przy czym w terminie 50 dni od dnia złożenia tego wniosku gmina może złożyć jego korektę;",

   c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

    "4a. Środki na realizację wypłaty wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3a ust. 3, i sprzedawców ciepła, o których mowa w art. 12c ust. 10 pkt 2, są przekazywane w kwartalnych ratach. Nadpłata środków może być zaliczana na poczet kwoty należnej w miesiącu następnym.";

  18) w art. 30:

   a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

    "1. Gminy otrzymują środki na realizację wypłat rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2, wypłat wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3a ust. 3, i sprzedawców ciepła, o których mowa w art. 12c ust. 10 pkt 2, oraz wypłat dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych za pośrednictwem wojewodów w granicach kwot określonych na ten cel w planie finansowym Funduszu.

    2. Przy ustalaniu wysokości środków na realizację wypłat rekompensat, o których mowa w art. 3 ust. 2, wypłat wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3a ust. 3, i sprzedawców ciepła, o których mowa w art. 12c ust. 10 pkt 2, oraz wypłat dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych uwzględnia się koszty wypłacania odbiorcom tych rekompensat i wyrównań oraz tych dodatków, w wysokości 2% łącznej kwoty środków wypłacanych przez gminę.",

   b) w ust. 3 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

    "3) 15. dnia miesiąca następującego po pierwszych trzech miesiącach od rozpoczęcia wypłaty wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3a ust. 3, i sprzedawców ciepła, o których mowa w art. 12c ust. 10 pkt 2, rozliczenie środków z wyodrębnieniem liczby i kwoty wypłaconych wyrównań, sporządzone narastająco za okres od dnia 1 marca 2023 r. do dnia kończącego dany kwartał wypłaty wyrównań, z tym że zapotrzebowanie na środki ustala się jako sumę tego zapotrzebowania obliczonego odrębnie dla każdego kwartału.",

   c) w ust. 4 uchyla się pkt 3,

   d) po ust. 4 dodaje się ust. 4a-4c w brzmieniu:

    "4a. Wniosek o przekazanie gminom środków na wypłaty wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3a ust. 3, i sprzedawców ciepła, o których mowa w art. 12c ust. 10 pkt 2, właściwy wojewoda składa co kwartał do ministra właściwego do spraw energii, określając łączną wysokość wnioskowanej kwoty i numer rachunku bankowego.

    4b. Minister właściwy do spraw energii przekazuje wojewodzie środki na wypłaty wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3a ust. 3, i sprzedawców ciepła, o których mowa w art. 12c ust. 10 pkt 2, w terminie:

     1) na wypłaty za pierwszy kwartał 2023 r. - do dnia 31 marca 2023 r.;

     2) na wypłaty za drugi kwartał 2023 r. - do dnia 30 kwietnia 2023 r.;

     3) na wypłaty za trzeci kwartał 2023 r. - do dnia 31 lipca 2023 r.;

     4) na wypłaty za czwarty kwartał 2023 r. - do dnia 31 października 2023 r.

    4c. Wojewoda może nie częściej niż raz w miesiącu złożyć korektę wniosku, o którym mowa w art. 4a. Minister właściwy do spraw energii przekazuje środki wojewodzie w terminie do 30 dni od dnia otrzymania korekty wniosku.",

   e) w ust. 5 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

    "3) 30 września 2024 r. - w przypadku środków na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3a ust. 3, i sprzedawców ciepła, o których mowa w 12c ust. 10 pkt 2.",

   f) dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu:

    "7. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta przedstawia wojewodzie informację o liczbie toczących się postępowań w sprawie wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych, w których w związku z wniesieniem odwołania nie zapadło prawomocne rozstrzygnięcie organu administracji publicznej lub sądu administracyjnego, którego skutkiem jest przyznanie dodatku, oraz łącznej wysokości dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych będącej przedmiotem tych postępowań, w terminie do dnia 15 czerwca w latach 2023-2025.

    8. Wojewodowie przedstawiają ministrowi właściwemu do spraw energii zbiorczą informację o liczbie toczących się postępowań w sprawie wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych, w których w związku z wniesieniem odwołania nie zapadło prawomocne rozstrzygnięcie organu administracji publicznej lub sądu administracyjnego, którego skutkiem jest przyznanie dodatku, oraz łącznej wysokości dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów będącej przedmiotem tych postępowań, w terminie do dnia 30 czerwca w latach 2023-2025.";

  19) po art. 31 dodaje się art. 31a w brzmieniu:

   "Art. 31a. 1. W celu dalszego ograniczenia kosztów zakupu ciepła ponoszonych przez odbiorców, o których mowa w art. 4 ust. 1, gmina, na której obszarze ciepło wytwarzane przez dane przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w art. 3a ust. 2 i 3, jest dostarczane do odbiorców ciepła zamieszkujących lub mających siedzibę na jej obszarze, może udzielić takiemu przedsiębiorstwu energetycznemu dodatkowego wyrównania z budżetu gminy.

   2. Dodatkowe wyrównanie, o którym mowa w ust. 1, jest udzielane i wypłacane na podstawie uchwały rady gminy określającej w szczególności warunki i tryb jego ustalenia i przekazania oraz procent wartości wyrównania ustalanego na podstawie art. 12a ust. 1. Dodatkowe wyrównanie pomniejsza wysokość maksymalnej ceny dostawy ciepła, o której mowa w art. 3a ust. 2 pkt 1 albo ust. 3 pkt 2, i nie stanowi podstawy do wyliczenia rekompensaty lub wyrównania.

   3. Do naliczania, przekazywania, rozliczania i zwrotu nienależnie pobranej dodatkowej rekompensaty lub dodatkowego wyrównania stosuje się odpowiednio przepisy art. 12a ust. 1-9 i ust. 10 pkt 2, art. 12b ust. 1-6, art. 13 ust. 3, art. 14, art. 17, art. 19 i art. 20.

   4. Jeżeli wartość dodatkowego wyrównania, o którym mowa w ust. 1, określonego w uchwale rady gminy wynosi więcej niż 10% wyrównania, o którym mowa w art. 12a ust. 1, gmina może zostać w całości lub w części zwolniona z konieczności zapewnienia wkładu własnego do inwestycji realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, określonego w uchwale, o której mowa w art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, w ramach edycji, w których nabory wniosków o dofinansowanie zostaną ogłoszone po wejściu w życie ustawy.

   5. Zakres zwolnienia, o którym mowa w ust. 4, określi Rada Ministrów, w drodze uchwały.";

  20) w art. 32:

   a) ust. 1-3 otrzymują brzmienie:

    "1. Rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 1, i wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3a ust. 1, i sprzedawców ciepła, o których mowa w art. 12c ust. 10 pkt 1, są wypłacane przez zarządcę rozliczeń.

    2. Zarządca rozliczeń otrzymuje środki na realizację wypłat rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 1, i wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3a ust. 1, i sprzedawców ciepła, o których mowa w art. 12c ust. 10 pkt 1, z Funduszu w ramach limitu określonego na ten cel w planie finansowym Funduszu na wyodrębniony rachunek bankowy, zwany dalej "rachunkiem rekompensaty ciepłowniczej".

    3. Wniosek o przekazanie środków na wypłaty rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 1, i wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3a ust. 1, i sprzedawców ciepła, o których mowa w art. 12c ust. 10 pkt 1, zarządca rozliczeń składa nie częściej niż raz na miesiąc do ministra właściwego do spraw energii, określając łączną wysokość wnioskowanej kwoty i numer rachunku rekompensaty ciepłowniczej.",

   b) w ust. 4 uchyla się pkt 3,

   c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

    "4a. Minister właściwy do spraw energii przekazuje środki zarządcy rozliczeń w terminie do 30 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 3.",

   d) w ust. 5 wyrazy "31 grudnia 2023 r." zastępuje się wyrazami "31 grudnia 2024 r.",

   e) w ust. 7 w zdaniu pierwszym po wyrazach "na wypłatę rekompensat" dodaje się wyrazy "i na wypłatę wyrównań";

  21) w art. 36:

   a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

    "1a. Kto nie dopełnia obowiązku, o którym mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1, 4 lub 6, podlega karze grzywny od 500 do 50.000 złotych.

    1b. Kto nie dopełnia obowiązku, o którym mowa w art. 23 ust. 1 pkt 2, 3, 5 i 7 w związku z ust. 2, podlega karze grzywny.",

   b) w ust. 3 wyrazy "ust. 1" zastępuje się wyrazami "ust. 1-1b";

  22) w art. 37:

   a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

    "1a. Przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w art. 3a ust. 1 albo 3, które nie stosuje się do obowiązku określonego w art. 3a ust. 2 albo 3, podlega karze pieniężnej w wysokości nie niższej niż 1.000.000 zł i nie wyższej niż 15% przychodu ukaranego przedsiębiorstwa osiągniętego w poprzednim roku podatkowym, a jeżeli kara pieniężna jest związana z działalnością wykonywaną na podstawie koncesji, to wysokość tej kary nie może być niższa niż 1.000.000 zł i nie wyższa niż 15% przychodu ukaranego przedsiębiorstwa, wynikającego z działalności koncesjonowanej, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.

    1b. Sprzedawca ciepła, który w terminie nie stosuje się do obowiązku, o którym mowa w art. 12e ust. 1 lub 2, podlega karze pieniężnej w wysokości nie niższej niż 1.000.000 zł i nie wyższej niż 15% przychodu ukaranego sprzedawcy osiągniętego w poprzednim roku podatkowym, a jeżeli kara pieniężna jest związana z działalnością wykonywaną na podstawie koncesji, to wysokość tej kary nie może być niższa niż 1.000.000 zł i nie wyższa niż 15% przychodu ukaranego sprzedawcy, wynikającego z działalności koncesjonowanej, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.",

   b) w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

    "Niezależnie od kary pieniężnej określonej w ust. 1-1b, Prezes URE może nałożyć karę pieniężną na kierownika przedsiębiorstwa energetycznego, o którym mowa w ust. 1 i 1a, oraz kierownika sprzedawcy ciepła, o którym mowa w ust. 1b.";

  23) w art. 55 w ust. 1 w pkt 2 w lit. b kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. c i d w brzmieniu:

   "c) cenach dostawy ciepła,

   d) maksymalnych cenach dostawy ciepła.";

  24) w art. 58 uchyla się ust. 2;

  25) po art. 59 dodaje się art. 59a w brzmieniu:

   "Art. 59a. 1. Jeżeli sprzedawca ciepła, w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., stosuje maksymalną cenę dostawy ciepła, zamieszcza o tym informację na swojej stronie internetowej wraz z podaniem tej ceny, jednostkowej wysokości wyrównania i ceny dostawy ciepła bez wyrównania.

   2. Sprzedawca ciepła na rachunku przekazywanym odbiorcy, o którym mowa w art. 4 ust. 1, informuje o kwocie pomniejszenia kosztów zakupu ciepła w wyniku zastosowanego wyrównania wraz z podaniem maksymalnej ceny dostawy ciepła, jednostkowej wysokości wyrównania i ceny dostawy ciepła bez wyrównania.";

  26) w art. 61 w ust. 1 i 8 wyrazy "30 kwietnia 2023 r." zastępuje się wyrazami "31 grudnia 2023 r.";

  27) w art. 62 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   "1. Maksymalny limit wydatków z Funduszu przeznaczonych na rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 2, wyrównania, o których mowa w art. 12a ust. 1 i art. 12c, dodatki dla gospodarstw domowych oraz dodatki dla podmiotów wrażliwych wynosi w latach 2022-2023 14.500.000.000,00 zł.";

  28) art. 63a otrzymuje brzmienie:

   "Art. 63a. Środki wypłacone z tytułu rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 2, i wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3a ust. 2 i 3, i sprzedawców ciepła, o których mowa w art. 12c, zalicza się do kategorii drugiej należności podlegających zaspokojeniu z funduszów masy upadłości, o której mowa w art. 342 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 1520).".

Art. 2. W ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120) w art. 66 w ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

  "2) art. 5 oraz art. 17 ust. 1 akapit drugi i ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającego decyzję Komisji 2005/909/WE, w przypadku badania ustawowego jednostki zainteresowania publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy o biegłych rewidentach".

Art. 3. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, 1723, 2127, 2243, 2370 i 2687) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 4. W ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699, 1250, 1726, 2127 i 2722) w art. 251 w ust. 3 pkt 8 i 9 otrzymują brzmienie:

  "8) 2023 r. - 12.786 tys. zł;

  9) 2024 r. - 13.096 tys. zł;".

Art. 5. W ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 i 2687) w art. 566:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 6. W ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.) w art. 65 w ust. 5 w pkt 7 po wyrazach "o których mowa w art. 3 ust. 1 i 2" dodaje się wyrazy ", i wyrównań, o których mowa w art. 12a ust. 1 i art. 12c".

Art. 7. W ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 169) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 2 w ust. 8 wyrazy "2 grudnia 2022 r." zastępuje się wyrazami "31 grudnia 2023 r.";

  2) po art. 4 dodaje się art. 4a w brzmieniu:

   "Art. 4a. 1. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta przedstawia wojewodzie informację o liczbie toczących się postępowań w sprawie wypłaty dodatku osłonowego, w których w związku z wniesieniem odwołania nie zapadło prawomocne rozstrzygnięcie organu administracji publicznej lub sądu administracyjnego, którego skutkiem jest przyznanie dodatku, oraz o łącznej wysokości dodatków osłonowych będącej przedmiotem tych postępowań, w terminie do dnia 15 czerwca w latach 2023-2025.

   2. Wojewodowie przedstawiają ministrowi właściwemu do spraw energii oraz ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych zbiorczą informację o liczbie toczących się postępowań w sprawie wypłaty dodatku osłonowego, w których w związku z wniesieniem odwołania nie zapadło prawomocne rozstrzygnięcie organu administracji publicznej lub sądu administracyjnego, którego skutkiem jest przyznanie dodatku, oraz o łącznej wysokości dodatków osłonowych będącej przedmiotem tych postępowań, w terminie do dnia 30 czerwca w latach 2023-2025.";

  3) w art. 16 w ust. 1:

   a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

    "2) w 2023 r. - 500.000.000 zł;",

   b) dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

    "3) w latach 2024-2031 - 0 zł.".

Art. 8. W ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 141) w art. 5 dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu:

  "6. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta przedstawia wojewodzie informację o liczbie toczących się postępowań w sprawie wypłaty dodatku węglowego, w których w związku z wniesieniem odwołania nie zapadło prawomocne rozstrzygnięcie organu administracji publicznej lub sądu administracyjnego, którego skutkiem jest przyznanie dodatku, oraz o łącznej wysokości dodatków węglowych będącej przedmiotem tych postępowań, w terminie do dnia 15 czerwca w latach 2023-2025.

  7. Wojewodowie przedstawiają ministrowi właściwemu do spraw energii zbiorczą informację o liczbie toczących się postępowań w sprawie wypłaty dodatku węglowego, w których w związku z wniesieniem odwołania nie zapadło prawomocne rozstrzygnięcie organu administracji publicznej lub sądu administracyjnego, którego skutkiem jest przyznanie dodatku, oraz o łącznej wysokości dodatków węglowych będącej przedmiotem tych postępowań, w terminie do dnia 30 czerwca w latach 2023-2025.".

Art. 9. W ustawie z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 269) wprowadza się następujące zmiany:

  1) po art. 8 dodaje się art. 8a i art. 8b w brzmieniu:

   "Art. 8a. Sprzedawca z urzędu jest obowiązany do zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej albo umowy kompleksowej z odbiorcą uprawnionym.

   Art. 8b. Ceny, o których mowa w art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, stanowią jedyną składową opłat, jakie przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w tych przepisach, może stosować w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi.";

  2) w art. 12 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

   "6. Dla podmiotu uprawnionego, o którym mowa w art. 6 ust. 1, rekompensatę stanowi iloczyn energii elektrycznej zużytej w punkcie poboru energii, zgodnie z art. 6 ust. 1, do maksymalnego limitu, o którym mowa w art. 6 ust. 1, i różnicy między średnią ceną energii elektrycznej wynikającą z taryf zatwierdzonych na 2023 r. przez Prezesa URE dla sprzedawcy z urzędu a średnią ceną wynikającą z taryf zatwierdzonych na 2022 r. przez Prezesa URE dla tych sprzedawców.";

  3) po art. 35 dodaje się art. 35a w brzmieniu:

   "Art. 35a. 1. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta przedstawia wojewodzie informację o liczbie toczących się postępowań w sprawie wypłaty dodatku elektrycznego, w których w związku z wniesieniem odwołania nie zapadło prawomocne rozstrzygnięcie organu administracji publicznej lub sądu administracyjnego, którego skutkiem jest przyznanie dodatku, oraz o łącznej wysokości dodatków elektrycznych będącej przedmiotem tych postępowań, w terminie do dnia 15 czerwca w latach 2023-2025.

   2. Wojewodowie przedstawiają ministrowi właściwemu do spraw energii zbiorczą informację o liczbie toczących się postępowań w sprawie wypłaty dodatku elektrycznego, w których w związku z wniesieniem odwołania nie zapadło prawomocne rozstrzygnięcie organu administracji publicznej lub sądu administracyjnego, którego skutkiem jest przyznanie dodatku, oraz o łącznej wysokości dodatków elektrycznych będącej przedmiotem tych postępowań, w terminie do dnia 30 czerwca w latach 2023-2025.".

Art. 10. W ustawie z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz. U. poz. 2243 i 2687) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 2:

   a) w pkt 6 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

    "umowa sprzedaży energii elektrycznej - umowę, której przedmiotem jest sprzedaż energii elektrycznej z gwarancją fizycznej dostawy tej energii, obejmująca wszystkie dodatkowe rozliczenia pieniężne związane ze sprzedażą tej energii elektrycznej, zawartą:",

   b) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

    "8) cena rynkowa - cenę energii elektrycznej netto określoną w zł/MWh ustaloną w ramach:

     a) umowy sprzedaży energii elektrycznej lub,

     b) rynku bilansującego energii elektrycznej lub

     c) umowy związanej ze sprzedażą energii elektrycznej obejmującej w szczególności instrumenty finansowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 1500, 1488, 1933, 2185 i 2640 oraz z 2023 r. poz. 180), lub gwarancje pochodzenia w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378, 1383, 2370 i 2687), zwanej dalej "ustawą o odnawialnych źródłach energii", w których dodatkowe rozliczenia pieniężne zależą od ilości lub wartości sprzedanej energii elektrycznej;";

  2) w art. 7:

   a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

    "2. W przypadku zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, w tym w przypadku korzystania przez odbiorcę uprawnionego z usług sprzedawcy rezerwowego w rozumieniu art. 3 pkt 29a ustawy - Prawo energetyczne oraz w przypadku umowy, o której mowa w art. 5ab ust. 1 tej ustawy, dotychczasowy sprzedawca energii elektrycznej przekazuje nowemu sprzedawcy energii elektrycznej kopię lub elektroniczną kopię albo w formie dokumentu elektronicznego oświadczenia odbiorcy uprawnionego, o którym mowa w art. 5 ust. 1, w terminie 7 dni od dnia zakończenia dostarczania energii elektrycznej przez dotychczasowego sprzedawcę energii elektrycznej.",

   b) dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

    "3. W przypadku gdy dotychczasowy sprzedawca energii elektrycznej nie posiada informacji, jaki podmiot będzie nowym sprzedawcą energii elektrycznej, dotychczasowy sprzedawca energii elektrycznej przekazuje kopię oświadczenia odbiorcy uprawnionego przedsiębiorstwu energetycznemu wykonującemu działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji lub przesyłania energii elektrycznej, do sieci którego odbiorca uprawniony jest przyłączony. Przedsiębiorstwo wykonujące działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji lub przesyłania energii elektrycznej, do sieci którego odbiorca uprawniony jest przyłączony, niezwłocznie przekazuje kopię oświadczenia odbiorcy uprawnionego do nowego sprzedawcy.

    4. Cenę maksymalną nowy sprzedawca energii elektrycznej stosuje od dnia rozpoczęcia dostawy energii elektrycznej.";

  3) w art. 8 uchyla się ust. 19 i 20;

  4) w art. 21 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

   "3. Wytwórca energii elektrycznej, o którym mowa w ust. 1, który wykonuje jednocześnie działalność, o której mowa w ust. 2, dokonuje odrębnie odpisu na Fundusz w zakresie wytwarzania energii elektrycznej oraz w zakresie obrotu energią elektryczną.";

  5) po art. 22a dodaje się art. 22b w brzmieniu:

   "Art. 22b. W przypadku gdy wytwórca energii elektrycznej, o którym mowa w art. 22 pkt 1 lub art. 22a, wchodzi w skład grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 oraz z 2022 r. poz. 2581 i 2640) przepis odpowiednio art. 22 pkt 1 lub art. 22a, stosuje się do tego przedsiębiorstwa, uwzględniając wszystkie jednostki wytwórcze zlokalizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będące we własności, posiadaniu, użytkowaniu lub zarządzie podmiotów wchodzących w skład tej grupy kapitałowej.";

  6) w art. 23:

   a) w ust. 2a po wyrazach "o których mowa w art. 21 ust. 2" dodaje się wyrazy " , z zastrzeżeniem ust. 2b",

   b) po ust. 2a dodaje się ust. 2b i 2c w brzmieniu:

    "2b. Odpis na Fundusz przekazywany przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 2, które są jednocześnie odbiorcami przemysłowymi, którzy zostali umieszczeni w wykazie odbiorców przemysłowych, o którym mowa w art. 52 ust. 4 ustawy o odnawialnych źródłach energii, ustala się zgodnie z następującym wzorem:

    [OF] _d=Max(W_d-O,3*W_z;0)*(¯(X_CRd )-¯(X_CLd )),

    gdzie poszczególne symbole oznaczają:

    [OF]_d - odpis na Fundusz w danym okresie, o którym mowa w ust. 2a,

    W_d - wolumen sprzedaży energii elektrycznej w danym okresie, o którym mowa w ust. 2a,

    W_z - wolumen energii elektrycznej zakupionej na dany okres, o którym mowa w ust. 2a,

    ¯(X_CRd ) - średnią ważoną wolumenem cenę rynkową sprzedanej energii elektrycznej w danym okresie, o którym mowa w ust. 2a,

    ¯(X_CLd ) - średnią ważoną wolumenem limitu ceny sprzedanej energii elektrycznej w danym okresie, o którym mowa w ust. 2a.

    2c. Przy obliczaniu średniej ważonej wolumenem ceny rynkowej sprzedanej energii elektrycznej, o której mowa w ust. 1, 2 i 2b, należy uwzględnić wszystkie dodatkowe rozliczenia pieniężne podmiotów, o których mowa w art. 21, wynikające z zapisów zawartych umów sprzedaży energii elektrycznej lub innych umów, w których dodatkowe rozliczenia pieniężne zależą od ilości lub wartości sprzedanej energii elektrycznej.";

  7) w art. 24 w ust. 4 po wyrazach "do 15. dnia" dodaje się wyraz "roboczego";

  8) w art. 25:

   a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

    "1a. W przypadku, o którym mowa w art. 21 ust. 3, sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, składa się oddzielnie dla odpisu na Fundusz w zakresie wytwarzania energii elektrycznej oraz w zakresie obrotu energią elektryczną.",

   b) w ust. 2 w pkt 7 w lit. d na końcu dodaje się przecinek i dodaje się lit. e w brzmieniu:

    "e) wolumen zakupionej energii elektrycznej w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 23 ust. 2b";

  9) w art. 28 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   "1. Prezes URE przeprowadza kontrolę zgodności informacji i oświadczeń złożonych w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 25 ust. 1, ze stanem faktycznym z własnej inicjatywy lub na wniosek zarządcy rozliczeń.";

  10) po art. 39 dodaje się art. 39a w brzmieniu:

   "Art. 39a. W 2023 r. sprzedawca z urzędu, w rozumieniu art. 3 pkt 29 ustawy - Prawo energetyczne, jest obowiązany do zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej albo umowy kompleksowej z odbiorcą uprawnionym.";

  11) w art. 43 w ust. 2:

   a) w pkt 1 wyrazy "2.752.591.864 zł" zastępuje się wyrazami "1.498.877.583 zł",

   b) w pkt 2 wyrazy "12.386.663.389 zł" zastępuje się wyrazami "13.640.377.670 zł".

Art. 11. W ustawie z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. poz. 2687) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 9 w ust. 5 w zdaniu pierwszym skreśla się wyrazy " , w terminie do dnia 28 lutego 2023 r";

  2) w art. 18 w części wspólnej wyrazy "opłaconej faktury dokumentującej" zastępuje się wyrazami "opłaconej faktury i informacji, o których mowa w art. 18a, dokumentujących";

  3) po art. 18 dodaje się art. 18a w brzmieniu:

   "Art. 18a. 1. Przedsiębiorstwo energetyczne w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy - Prawo energetyczne, wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami gazowymi, do faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych w 2023 r. i obejmującej dostarczenie paliw gazowych w więcej niż jednym roku kalendarzowym załącza informację dotyczącą ilości paliw gazowych dostarczonych w 2023 r., określoną na podstawie danych rzeczywistych dotyczących zużycia paliw gazowych, a także ich prognoz, na podstawie danych historycznych dotyczących zużycia paliw gazowych danego odbiorcy, do odbiorcy paliw gazowych, o którym mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy - Prawo energetyczne, do którego wysyłana jest taka faktura.

   2. W przypadku, w którym faktura dokumentująca dostarczenie paliw gazowych w 2023 r. i obejmująca dostarczenie paliw gazowych w więcej niż jednym roku kalendarzowym, została dostarczona do odbiorcy paliw gazowych, o którym mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy - Prawo energetyczne, bez informacji, o której mowa w ust. 1, przedsiębiorstwo energetyczne w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy - Prawo energetyczne, wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami gazowymi, informację dotyczącą ilości dostarczonych paliw gazowych w 2023 r. załącza do kolejnej faktury wysyłanej do tego odbiorcy, a w przypadku jej braku w 2023 r. do innego dokumentu wysyłanego do tego odbiorcy w 2023 r.";

  4) w art. 22:

   a) w ust. 3 wyrazy "2024 r." zastępuje się wyrazami "2025 r.",

   b) w ust. 5 wyrazy "2024 r." zastępuje się wyrazami "2025 r.",

   c) w ust. 6 wyrazy "2023 r." zastępuje się wyrazami "2024 r." oraz wyrazy "20 stycznia" zastępuje się wyrazami "31 stycznia";

  5) w art. 31 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   "1. Prezes URE przeprowadza kontrolę zgodności informacji i oświadczeń złożonych w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1, ze stanem faktycznym z własnej inicjatywy lub na wniosek zarządcy rozliczeń.";

  6) w art. 64 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu:

   "2. Złożenie przez odbiorcę, o którym mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. d tiret dziewiętnaste ustawy zmienianej w art. 37, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oświadczenia, o którym mowa w art. 62bb ust. 1 ustawy zmienianej w art. 37, w terminie określonym w ust. 1, zobowiązuje sprzedawcę paliw gazowych do stosowania wobec tego odbiorcy ceny maksymalnej paliw gazowych ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2023 r.

   3. Złożenie przez odbiorcę, o którym mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. d tiret dziewiętnaste ustawy zmienianej w art. 37, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oświadczenia, o którym mowa w art. 62bb ust. 1 ustawy zmienianej w art. 37, po upływie terminu określonego w ust. 1 zobowiązuje sprzedawcę paliw gazowych do stosowania wobec tego odbiorcy ceny maksymalnej paliw gazowych ze skutkiem od dnia następującego po dniu złożenia oświadczenia.";

  7) w art. 72 w ust. 2 występujące dwukrotnie wyrazy "w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą" zastępuje się wyrazami "w brzmieniu dotychczasowym";

  8) w art. 80 w ust. 2 wyraz "energetycznego" zastępuje się wyrazem "elektrycznego".

Art. 12. Do oświadczeń, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 11, złożonych przed dniem wejścia w życie art. 11, stosuje się przepisy art. 72 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 11 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 13. Wniosek o wypłatę wyrównania, o którym mowa w art. 12a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, za marzec 2023 r. składa się nie wcześniej niż w terminie 15 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 14. 1. Jeżeli sprzedawca ciepła w okresie od dnia 1 marca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. stosuje w rozliczeniach z odbiorcami ciepła maksymalną cenę dostawy ciepła w rozumieniu art. 2 pkt 5c ustawy zmienianej w art. 1, w terminie 15 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy informuje odbiorców i zamieszcza na swojej stronie internetowej informację o cenie ciepła, cenie za zamówioną moc cieplną i cenie nośnika ciepła oraz informację o stawce opłat stałych za usługi przesyłowe i stawce opłat zmiennych za usługi przesyłowe lub stawce opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną i stawce opłaty za ciepło, w wysokościach odpowiadających tej maksymalnej cenie dostawy ciepła albo najniższej cenie dostawy ciepła, o której mowa w art. 3a ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1.

2. Sprzedawca ciepła na rachunku przekazywanym odbiorcy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, informuje o kwocie pomniejszenia kosztów zakupu ciepła w wyniku zastosowanej maksymalnej ceny dostawy ciepła.

Art. 15. Oświadczenia, o których mowa w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, złożone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się jako podstawę do zastosowania wobec odbiorców, którzy je złożyli, ceny dostawy ciepła, o której mowa w art. 3a ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 2 albo ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1.

Art. 16. 1. W przypadku gdy w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 28 lutego 2023 r. średnia cena wytwarzania ciepła w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy zmienianej w art. 1 obliczona przez sprzedawcę ciepła nie przekroczyła w danym systemie ciepłowniczym średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą, o której mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy, i w odniesieniu do źródła ciepła w tym systemie, w tym okresie, została zastosowana w rozliczeniach z podmiotami, o których mowa w art. 4 ust. 1 tej ustawy, średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą, w rozliczeniu z wytwórcą, który wytwarzał ciepło w tym źródle, przysługuje rekompensata zgodnie z art. 3 tej ustawy.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, w rozliczeniach z podmiotami, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, uwzględnia się średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą.

3. Wytwórca, o którym mowa w ust. 1, może wystąpić z wnioskiem o wypłatę rekompensaty do podmiotu, o którym mowa w art. 13 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, składa się w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, stosuje się art. 13 ust. 2 i 5, art. 14 ust. 1-6, art. 17, art. 18 ust. 1 i 2, art. 19 i art. 20 ustawy zmienianej w art. 1.

Art. 17. Środki niewykorzystane na wypłatę rekompensat, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, gminy i Zarządca Rozliczeń S.A., o którym mowa w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 311), mogą wykorzystać na wypłatę wyrównania, o którym mowa w art. 12a ust. 1 i art. 12c ustawy zmienianej w art. 1.

Art. 18. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 9 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 9 ustawy zmienianej w art. 1, jednak nie dłużej niż przez 2 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 19. Do badań sprawozdań finansowych sporządzonych w okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2022 r. poz. 1657, 2280, 2674, 2705 i 2770) w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 stosuje się przepis art. 66 ust. 6 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 2 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 20. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki po raz pierwszy przeprowadzi konsultacje, o których mowa w art. 9d1 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 3, w terminie 36 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 21. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia*), z wyjątkiem:

  1) art. 3, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia*);

  2) art. 10 pkt 1, 4-9, które wchodzą w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia*).

_____________________
*) Uwaga od redakcji: ustawa została ogłoszona w dniu 14.02.2023 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60