Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia ...

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20.12.2022 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Priorytetu 1 Przedsiębiorczość i Innowacje oraz Priorytetu 5 Zrównoważona Turystyka programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-20271)

 Dz. U. z 2022 r. poz. 2773
Wyświetl wcześniejsze wersje
2024.04.27 - bieżąca
 zmieniony przez
zmiany w:

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Na podstawie art. 6b ust. 10b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2022 r. poz. 2080 i 2185) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, zwaną dalej "Agencją", pomocy finansowej w ramach Priorytetu 1 Przedsiębiorczość i Innowacje oraz Priorytetu 5 Zrównoważona Turystyka programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027, zwanej dalej "pomocą finansową".

§ 2. Pomoc finansowa może zostać udzielona podmiotom, o których mowa w art. 6b ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

§ 3. Pomoc finansowa może zostać udzielona w formie, o której mowa w art. 6b ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Istniejące wersje czasowe § 4
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2773
2023.10.20
zmieniony przez
2024.04.27
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 4. 1. Pomoc finansowa może zostać udzielona przez Agencję jako:

  1) pomoc publiczna, do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 651/2014", przeznaczona na:

   a) regionalną pomoc inwestycyjną - zgodnie z art. 14 rozporządzenia nr 651/2014,

   b) pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP - zgodnie z art. 18 rozporządzenia nr 651/2014,

   c) pomoc dla przedsiębiorstw rozpoczynających działalność - zgodnie z art. 22 rozporządzenia nr 651/2014,

   d) pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności - zgodnie z art. 28 rozporządzenia nr 651/2014,

   e) pomoc szkoleniową - zgodnie z art. 31 rozporządzenia nr 651/2014,

   f) (uchylona)

   fa) pomoc inwestycyjną na środki wspierające efektywność energetyczną inną niż w budynkach - zgodnie z art. 38 rozporządzenia nr 651/2014,

   g) pomoc inwestycyjną na efektywne gospodarowanie zasobami i wspieranie przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym - zgodnie z art. 47 rozporządzenia nr 651/2014,

   h) pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego - zgodnie z art. 53 rozporządzenia nr 651/2014,

   i) pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną - zgodnie z art. 55 rozporządzenia nr 651/2014

  - zwana dalej "pomocą publiczną";

  2) pomoc de minimis, do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 2023/2831 z 15.12.2023), zwanego dalej "rozporządzeniem 2023/2831";

  3) pomoc finansowa niestanowiąca pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C 326 z 26.10.2012, str. 47).

2. Pomoc finansowa może zostać udzielona w ramach jednego albo kilku przeznaczeń pomocy objętych rozporządzeniem.

3. Pomoc publiczna spełnia kryteria przejrzystości wskazane w art. 5 rozporządzenia nr 651/2014.

Istniejące wersje czasowe § 5
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2773
2023.10.20
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 5. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

  1) efektywności energetycznej - należy przez to rozumieć efektywność energetyczną w rozumieniu art. 2 pkt 103 rozporządzenia nr 651/2014;

  1a) efektywnym gospodarowaniu zasobami - należy przez to rozumieć efektywne gospodarowanie zasobami w rozumieniu art. 2 pkt 128a rozporządzenia nr 651/2014;

  2) inkubacji - należy przez to rozumieć wsparcie rozwoju pomysłu biznesowego od chwili rejestracji przedsiębiorcy do czasu zweryfikowania modelu biznesowego i opracowania produktu o minimalnej koniecznej funkcjonalności;

  3) intensywności pomocy - należy przez to rozumieć intensywność pomocy w rozumieniu art. 2 pkt 26 rozporządzenia nr 651/2014;

  4) MŚP - należy przez to rozumieć mikroprzedsiębiorstwo, małe lub średnie przedsiębiorstwo, spełniające warunki określone w art. 2 załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014;

  5) (uchylony)

  6) ośrodku innowacji - należy przez to rozumieć osobę prawną, jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, lub jednostkę organizacyjną samorządu terytorialnego, prowadzącą działalność w celu zapewnienia warunków korzystnych do powstawania lub rozwoju przedsiębiorców prowadzących działalność badawczą, rozwojową lub innowacyjną, która nie działa w celu osiągnięcia zysku lub przeznacza zysk na cele związane z zapewnieniem warunków korzystnych do powstawania lub rozwoju przedsiębiorców prowadzących działalność badawczą, rozwojową lub innowacyjną;

  7) Polsce Wschodniej - należy przez to rozumieć obszar obejmujący województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie oraz region mazowiecki regionalny określony zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) (Dz. Urz. UE L 154 z 21.06.2003, str. 1, z późn. zm. - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 14, t. 1, str. 196);

  8) (uchylony)

  9) produktach turystycznych - należy przez to rozumieć obiekty lub przestrzenie, które powiązane ze sobą tworzą spójny produkt - szlak turystyczny, odwołujący się do walorów historycznych, kulturowych, przyrodniczych lub krajobrazowych makroregionu;

  10) projekcie - należy przez to rozumieć projekt w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079);

  11) przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014;

  12) przedsiębiorstwie typu startup - należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo stworzone w celu poszukiwania powtarzalnego, skalowalnego i rentownego modelu biznesowego;

  13) (uchylony)

  14) rozpoczęciu prac - należy przez to rozumieć rozpoczęcie prac w rozumieniu art. 2 pkt 23 rozporządzenia nr 651/2014.

Istniejące wersje czasowe § 6
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2773
2023.10.20
zmieniony przez
2024.04.27
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 6. 1. Pomoc publiczna nie może zostać udzielona w przypadkach wskazanych w art. 1 ust. 2, ust. 3 lit. a-d oraz ust. 5 i 6 oraz art. 13 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Pomoc de minimis nie może zostać udzielona w przypadkach wskazanych w art. 1 ust. 1 rozporządzenia 2023/2831.

3. Pomoc finansowa nie może zostać udzielona w przypadkach wskazanych w art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1058 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 60, z późn. zm.).

4. Pomoc finansowa nie może zostać udzielona na działalność gospodarczą w zakresie:

  1) produkcji lub wprowadzania do obrotu treści pornograficznych;

  2) obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją;

  3) gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych;

  4) produkcji lub wprowadzania do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych lub ich prekursorów.

5. Pomoc publiczna nie może zostać udzielona ani wypłacona przedsiębiorcy, na którym ciąży obowiązek zwrotu tej pomocy wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc przyznaną przez Rzeczpospolitą Polską za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym.

6. Pomoc publiczna nie może zostać udzielona przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia nr 651/2014.

7. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się w przypadku pomocy finansowej udzielanej przedsiębiorcom objętym sankcjami przyjętymi na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.), rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.), rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L 229 z 31.07.2014, str. 1, z późn. zm.), rozporządzenia Rady (UE) 2022/263 z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na nielegalne uznanie, okupację lub aneksję przez Federację Rosyjską niektórych niekontrolowanych przez rząd obszarów ukraińskich (Dz. Urz. UE LI 42 z 23.02.2022, str. 77, z późn. zm.), decyzji Rady 2012/642/WPZiB z dnia 15 października 2012 r. dotyczącej środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 285 z 17.10.2012, str. 1, z późn. zm.), decyzji Rady 2014/145/WPZiB z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 16, z późn. zm.), decyzji Rady 2014/512/WPZiB z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącej środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L 229 z 31.07.2014, str. 13, z późn. zm.) oraz decyzji Rady (WPZiB) 2022/266 z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na nielegalne uznanie, okupację lub aneksję przez Federację Rosyjską niektórych niekontrolowanych przez rząd obszarów Ukrainy (Dz. Urz. UE LI 42 z 23.02.2022, str. 109, z późn. zm.), w szczególności:

  1) podmiotom wymienionym w aktach prawnych nakładających te sankcje;

  2) przedsiębiorcom będącym własnością podmiotów, w które są wymierzone te sankcje, lub powiązanym z takimi podmiotami w sposób, o którym mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia 2023/2831;

  3) przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą w sektorach przemysłu, w które są wymierzone te sankcje, chyba że przedsiębiorca wykaże, że udzielenie mu pomocy nie będzie stać w sprzeczności z tymi sankcjami.

§ 7. 1. Pomoc finansowa jest udzielana na projekt realizowany na obszarze Polski Wschodniej.

2. Pomoc finansowa jest udzielana na podstawie umowy.

§ 8. 1. Pomoc publiczna wywołuje efekt zachęty, co oznacza, że jest udzielana przedsiębiorcy pod warunkiem złożenia wniosku o udzielenie pomocy publicznej, zwanego dalej "wnioskiem", przed rozpoczęciem prac nad projektem, zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia nr 651/2014.

2. W przypadku pomocy dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. c, oraz pomocy na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. h, nie obowiązuje wymóg, o którym mowa w ust. 1.

Istniejące wersje czasowe § 9
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2773
2023.10.20
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 9. 1. Kosztami kwalifikowalnymi są koszty niezbędne do realizacji projektu, poniesione w sposób przejrzysty, racjonalny, efektywny i adekwatny do zaplanowanych przez wnioskodawcę działań i celów projektu, bezpośrednio związane z projektem oraz poniesione po dniu złożenia wniosku, z wyłączeniem pomocy, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. c i h oraz pkt 2 i 3, do dnia określonego w umowie.

2. W przypadku pomocy publicznej do obliczenia intensywności oraz wartości tej pomocy i kosztów kwalifikowalnych stosuje się art. 7 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 651/2014.

Istniejące wersje czasowe § 10
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2773
2024.04.27
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 10. 1. Pomoc publiczna podlega kumulacji na zasadach określonych w art. 8 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Wartość dopuszczalnej pomocy de minimis udzielanej jednemu przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 ust. 2 rozporządzenia 2023/2831 ustala się zgodnie z art. 3 ust. 2-9 tego rozporządzenia.

3. Pomoc de minimis podlega kumulacji na zasadach określonych w art. 5 rozporządzenia 2023/2831.

§ 11. Pomoc publiczna podlega indywidualnej notyfikacji Komisji Europejskiej, jeżeli jej wartość przekroczy progi określone w art. 4 rozporządzenia nr 651/2014.

Rozdział 2

Regionalna pomoc inwestycyjna

§ 12. 1. Regionalna pomoc inwestycyjna jest udzielana na inwestycję początkową w rozumieniu art. 2 pkt 49 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Regionalna pomoc inwestycyjna jest udzielana przedsiębiorcy po spełnieniu warunków określonych w art. 14 ust. 5 i ust. 16 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 651/2014.

§ 13. Do kosztów kwalifikowalnych na realizację inwestycji początkowej zalicza się koszty, o których mowa w art. 14 ust. 4 rozporządzenia nr 651/2014, z uwzględnieniem warunków określonych w art. 14 ust. 6-9 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 14. 1. Regionalna pomoc inwestycyjna jest udzielana zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2022-2027 określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743 oraz z 2022 r. poz. 807).

2. Maksymalną intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej oblicza się, uwzględniając warunki określone w art. 14 ust. 12-14 rozporządzenia nr 651/2014.

Rozdział 3

Pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP

§ 15. 1. Do kosztów kwalifikowalnych w ramach pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP zalicza się koszty, o których mowa w art. 18 ust. 3 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Usługi doradcze nie mogą mieć charakteru ciągłego ani okresowego oraz nie mogą być związane z bieżącą działalnością operacyjną MŚP, w szczególności w zakresie doradztwa podatkowego, stałej obsługi prawnej lub reklamy.

§ 16. Maksymalna intensywność pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych.

Rozdział 4

Pomoc dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność

§ 17. Pomoc dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność jest udzielana przedsiębiorcom, o których mowa w art. 22 ust. 2 rozporządzenia nr 651/2014.

Istniejące wersje czasowe § 18
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2773
2023.10.20
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 18. 1. Pomoc dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność jest udzielana w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego do wysokości i na zasadach określonych w art. 22 ust. 3 lit. c oraz ust. 5 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Maksymalna intensywność pomocy wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych.

3. (uchylony)

Rozdział 5

Pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności

§ 19. Do kosztów kwalifikowalnych w ramach pomocy dla MŚP na wspieranie innowacyjności zalicza się koszty, o których mowa w art. 28 ust. 2 lit. a i c rozporządzenia nr 651/2014.

Istniejące wersje czasowe § 20
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2773
2023.10.20
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 20. 1. Maksymalna intensywność pomocy dla MŚP na wspieranie innowacyjności wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych.

2. W przypadku usług, o których mowa w art. 28 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 651/2014, intensywność pomocy dla MŚP na wspieranie innowacyjności może być zwiększona do 85% kosztów kwalifikowalnych, pod warunkiem że całkowita kwota pomocy na te usługi nie przekracza 220.000 euro na przedsiębiorcę w dowolnym trzyletnim okresie.

Rozdział 6

Pomoc szkoleniowa

§ 21. 1. Pomoc szkoleniowa jest udzielana na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 31 ust. 3 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Koszty, o których mowa w art. 31 ust. 3 lit. d rozporządzenia nr 651/2014, nie mogą przekroczyć wysokości wkładu prywatnego wnoszonego przez przedsiębiorcę.

§ 22. Pomoc szkoleniowa nie może zostać udzielona na szkolenia, których obowiązek przeprowadzenia wynika z przepisów prawa.

§ 23. 1. Maksymalna intensywność pomocy szkoleniowej wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych.

2. Intensywność pomocy szkoleniowej zwiększa się na zasadach określonych w art. 31 ust. 4 zdanie drugie rozporządzenia nr 651/2014.

Istniejące wersje czasowe rozdziału 7
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2773
2023.10.20
uchylony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Rozdział 7

 (uchylony)

Istniejące wersje czasowe § 24
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2773
2023.10.20
uchylony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 24. (uchylony)

Istniejące wersje czasowe § 25
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2773
2023.10.20
uchylony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 25. (uchylony)

Istniejące wersje czasowe § 26
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2773
2023.10.20
uchylony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 26. (uchylony)

Istniejące wersje czasowe rozdziału 7a
2023.10.20
dodany przez

Rozdział 7a

 Pomoc inwestycyjna na środki wspierające efektywność energetyczną inną niż w budynkach

Istniejące wersje czasowe § 26a
2023.10.20
dodany przez

§ 26a. 1. Pomoc inwestycyjna na środki wspierające efektywność energetyczną inną niż w budynkach jest udzielana na realizację inwestycji umożliwiającej osiągnięcie wyższego poziomu efektywności energetycznej innej niż w budynkach w prowadzonej działalności gospodarczej.

2. Pomoc inwestycyjna na środki wspierające efektywność energetyczną inną niż w budynkach nie może zostać udzielona na inwestycje, o których mowa w art. 38 ust. 2-2b rozporządzenia nr 651/2014.

Istniejące wersje czasowe § 26b
2023.10.20
dodany przez

§ 26b. Kosztami kwalifikowalnymi w ramach pomocy inwestycyjnej na środki wspierające efektywność energetyczną inną niż w budynkach są całkowite lub dodatkowe koszty inwestycji niezbędne do osiągnięcia wyższego poziomu efektywności energetycznej, ustalone zgodnie z art. 38 ust. 3 rozporządzenia nr 651/2014.

Istniejące wersje czasowe § 26c
2023.10.20
dodany przez

§ 26c. 1. Maksymalna intensywność pomocy inwestycyjnej na środki wspierające efektywność energetyczną inną niż w budynkach wynosi 30% kosztów kwalifikowalnych.

2. Intensywność pomocy inwestycyjnej na środki wspierające efektywność energetyczną inną niż w budynkach zwiększa się na zasadach określonych w art. 38 ust. 5 i 6 rozporządzenia nr 651/2014.

3. Intensywność pomocy inwestycyjnej na środki wspierające efektywność energetyczną inną niż w budynkach określoną zgodnie z ust. 1 i 2 zmniejsza się o 50% w przypadku, gdy koszty kwalifikowalne zostaną określone zgodnie z art. 38 ust. 8 rozporządzenia nr 651/2014.

Istniejące wersje czasowe rozdziału 8
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2773
2023.10.20
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Rozdział 8

 Pomoc inwestycyjna na efektywne gospodarowanie zasobami i wspieranie przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym

Istniejące wersje czasowe § 27
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2773
2023.10.20
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 27. 1. Pomoc inwestycyjna na efektywne gospodarowanie zasobami i wspieranie przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym jest udzielana na inwestycje, o których mowa w art. 47 ust. 2 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Pomoc inwestycyjna na efektywne gospodarowanie zasobami i wspieranie przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym nie może zostać udzielona na inwestycje, o których mowa w art. 47 ust. 3, 6 i 10 rozporządzenia nr 651/2014.

3. Pomoc inwestycyjna na efektywne gospodarowanie zasobami i wspieranie przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym jest udzielana na warunkach, o których mowa w art. 47 ust. 4 i 5 rozporządzenia nr 651/2014.

Istniejące wersje czasowe § 28
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2773
2023.10.20
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 28. 1. Kosztami kwalifikowalnymi w ramach pomocy inwestycyjnej na efektywne gospodarowanie zasobami i wspieranie przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym są całkowite lub dodatkowe koszty inwestycji, ustalone zgodnie z art. 47 ust. 7 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Maksymalna intensywność pomocy inwestycyjnej na efektywne gospodarowanie zasobami i wspieranie przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym wynosi 40% kosztów kwalifikowalnych.

3. Intensywność pomocy inwestycyjnej na efektywne gospodarowanie zasobami i wspieranie przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym zwiększa się na zasadach określonych w art. 47 ust. 8 zdanie drugie i ust. 9 rozporządzenia nr 651/2014.

Rozdział 9

Pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego

§ 29. 1. Pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego jest udzielana na cele i działania kulturalne, o których mowa w art. 53 ust. 2 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego jest udzielana na inwestycje, w tym na budowę lub modernizację infrastruktury kulturalnej.

§ 30. Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się koszty, o których mowa w art. 53 ust. 4 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 31. Maksymalną intensywność i wartość pomocy na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego oblicza się zgodnie z warunkami określonymi w art. 53 ust. 6, 8 albo 9 rozporządzenia nr 651/2014.

Rozdział 10

Pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną

§ 32. 1. Pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną jest udzielana, jeżeli spełnione są warunki określone w art. 55 ust. 2-6 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną jest udzielana na inwestycje, w tym na budowę lub modernizację infrastruktury sportowej oraz wielofunkcyjnej infrastruktury rekreacyjnej.

§ 33. Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się koszty, o których mowa w art. 55 ust. 8 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 34. Maksymalną intensywność i wartość pomocy oblicza się zgodnie z warunkami określonymi w art. 55 ust. 10 albo 12 rozporządzenia nr 651/2014.

Rozdział 11

Pomoc de minimis

§ 35. Kosztami kwalifikowalnymi objętymi pomocą de minimis są koszty, których rodzaje określa regulamin wyboru projektów, o którym mowa w art. 51 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, zwanej dalej "ustawą wdrożeniową".

§ 36. Pomoc de minimis może być udzielona na pokrycie do 100% kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w § 35.

Rozdział 12

Pomoc finansowa niestanowiąca pomocy publicznej

§ 37. Pomoc finansowa niestanowiąca pomocy publicznej jest udzielana na:

  1) realizację programów inkubacji innowacyjnych przedsiębiorstw typu startup przez ośrodki innowacji, obejmujących w szczególności:

   a) przeprowadzenie naboru i ocenę nowych pomysłów,

   b) indywidualne wsparcie rozwoju nowych pomysłów biznesowych;

  2) inwestycje w produkty turystyczne, obejmujące w szczególności:

   a) modernizację lub budowę obiektów lub przestrzeni stanowiących element produktu turystycznego,

   b) modernizację lub budowę infrastruktury ułatwiającej dostęp do obiektów lub przestrzeni stanowiących element produktu turystycznego,

   c) działania z zakresu digitalizacji oferty produktu turystycznego i przystosowania do działania w warunkach kryzysu,

   d) opracowanie i wdrożenie kompleksowej strategii zarządzania i rozwoju produktu turystycznego, w tym usługi doradcze i szkoleniowe,

   e) działania informacyjne i promocyjne dotyczące produktu turystycznego,

   f) koszty operacyjne związane z przygotowaniem i realizacją projektu.

§ 38. 1. Pomoc finansowa niestanowiąca pomocy publicznej, o której mowa w § 37 pkt 1, jest udzielana ośrodkowi innowacji, który zobowiązał się do:

  1) wykorzystania - w okresie realizacji projektu objętego pomocą finansową - towarów, wartości niematerialnych i prawnych oraz usług zakupionych w ramach projektu wyłącznie w celach związanych z jego realizacją;

  2) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej projektu objętego pomocą finansową.

2. Pomoc finansowa niestanowiąca pomocy publicznej, o której mowa w § 37 pkt 1, jest udzielana w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego na pokrycie do 100% kosztów kwalifikowalnych.

§ 39. 1. Pomoc finansowa niestanowiąca pomocy publicznej, o której mowa w § 37 pkt 2, jest udzielana województwom na obszarze Polski Wschodniej.

2. Pomoc finansowa niestanowiąca pomocy publicznej, o której mowa w § 37 pkt 2, jest udzielana w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego na pokrycie do 85% kosztów kwalifikowalnych.

Rozdział 13

Tryb udzielania pomocy finansowej

§ 40. 1. Pomoc finansowa jest udzielana przez Agencję w sposób konkurencyjny, o którym mowa w art. 44 ust. 1 ustawy wdrożeniowej.

2. W ogłoszeniu o naborze, o którym mowa w art. 50 ust. 4 ustawy wdrożeniowej, Agencja dodatkowo określa:

  1) przeznaczenie pomocy,

  2) rodzaje i wysokość kosztów kwalifikowalnych,

  3) intensywność pomocy,

  4) formę pomocy,

  5) informację o potencjalnych partnerach dla projektów partnerskich, o których mowa w art. 39 ust. 1 ustawy wdrożeniowej

- w ramach warunków określonych w rozporządzeniu.

Rozdział 14

Przepisy końcowe

Istniejące wersje czasowe § 41
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2773
2024.04.27
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 41. 1. Pomoc publiczna jest udzielana do końca okresu dostosowawczego, o którym mowa w art. 58 ust. 4 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Pomoc de minimis oraz pomoc finansowa niestanowiąca pomocy publicznej są udzielane do końca okresu kwalifikowalności, o którym mowa w art. 63 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 159, z późn. zm.).

3. (uchylony)

§ 42. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.*)

__________________
*) Uwaga od redakcji: rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 27.12.2022 r.

__________________

1) Tekst programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 został zaakceptowany decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 6 października 2022 r. nr CCI 2021PL16RFPR003 zatwierdzającą program "Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027" do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu "Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu" dla regionów Lubelskiego, Mazowieckiego regionalnego, Podkarpackiego, Podlaskiego, Świętokrzyskiego i Warmińsko-Mazurskiego w Polsce.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60