Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia ...

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11.12.2022 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów Interreg na lata 2021-2027

 Dz. U. z 2022 r. poz. 2755
2023.11.18 - bieżąca
 zmieniony przez
zmiany w:

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przedsiębiorcom pomocy de minimis oraz pomocy publicznej, w ramach następujących programów Interreg na lata 2021-2027:

  1) Programu Współpracy Interreg Polska-Słowacja 2021-2027,

  2) Programu Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027,

  3) Programu Współpracy Interreg Polska-Dania-Niemcy-Litwa-Szwecja (Południowy Bałtyk) 2021-2027,

  4) Programu Współpracy Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027

- a także podmioty udzielające tej pomocy.

§ 2. Pomoc de minimis jest udzielana na zasadach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1, z późn. zm.), zwanym dalej "rozporządzeniem nr 1407/2013".

§ 3. Pomoc publiczna jest udzielana na zasadach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), zwanym dalej "rozporządzeniem nr 651/2014".

§ 4. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

  1) intensywności pomocy - należy przez to rozumieć intensywność pomocy w rozumieniu art. 2 pkt 26 rozporządzenia nr 651/2014;

  2) jednym przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć jedno przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 2 ust. 2 rozporządzenia nr 1407/2013;

  3) przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014;

  4) wielofunkcyjnej infrastrukturze rekreacyjnej - należy przez to rozumieć wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, o której mowa w art. 55 ust. 3 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 5. 1. Podmiotem udzielającym pomocy de minimis i pomocy publicznej może być:

  1) instytucja zarządzająca;

  2) beneficjent.

2. W przypadku gdy podmiotem udzielającym pomocy de minimis lub pomocy publicznej jest beneficjent, pomoc de minimis i pomoc publiczna mogą zostać udzielone, jeżeli możliwość ich udzielania przewidują umowa lub porozumienie, o których mowa w art. 2 pkt 32 lit. c ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027.

§ 6. 1. Pomoc de minimis może zostać udzielona przedsiębiorcom działającym we wszystkich sektorach z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 1 ust. 1 rozporządzenia nr 1407/2013, oraz przypadków, o których mowa w art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1058 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 60, z późn. zm.).

2. Pomoc de minimis jest udzielana w formach i na zasadach określonych w art. 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 1407/2013.

3. Wartość dopuszczalnej pomocy de minimis udzielonej jednemu przedsiębiorcy ustala się zgodnie z art. 3 ust. 2-9 rozporządzenia nr 1407/2013.

4. Pomoc de minimis udzielaną na podstawie niniejszego rozporządzenia można łączyć z inną pomocą de minimis lub pomocą publiczną na zasadach określonych w art. 5 rozporządzenia nr 1407/2013.

§ 7. 1. Przepisów rozporządzenia w zakresie pomocy publicznej nie stosuje się do pomocy, o której mowa w art. 1 ust. 2 lit. c oraz d, ust. 3 lit. a-d, ust. 4 lit. c oraz ust. 5 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Pomoc publiczna nie może zostać udzielona ani wypłacona przedsiębiorcy, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc przyznaną przez Rzeczpospolitą Polską za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym, z wyjątkiem programów pomocy mających na celu naprawienie szkód spowodowanych niektórymi klęskami żywiołowymi.

3. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do pomocy publicznej, która wywołuje efekt zachęty, o którym mowa w art. 6 ust. 1 rozporządzenia nr 651/2014, z uwzględnieniem art. 6 ust. 5 lit. h oraz i rozporządzenia nr 651/2014.

4. Pomoc publiczna jest udzielana w formach określonych w art. 5 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 651/2014.

5. Pomoc publiczną udzielaną na podstawie niniejszego rozporządzenia można łączyć z inną pomocą publiczną lub pomocą de minimis na zasadach określonych w art. 8 rozporządzenia nr 651/2014.

6. Do obliczania intensywności pomocy publicznej i kosztów kwalifikowalnych stosuje się art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 651/2014.

7. Wartość udzielonej pomocy publicznej nie może przekroczyć progów określonych w art. 4 ust. 1 rozporządzenia nr 651/2014.

8. Pomoc publiczna jest udzielana zgodnie z warunkiem, o którym mowa w art. 5 ust. 2 lit. ea rozporządzenia nr 651/2014.

§ 8. 1. Pomoc publiczna na koszty ponoszone przez przedsiębiorstwa uczestniczące w projektach w ramach programów Interreg, o których mowa w § 1, jest udzielana:

  1) z zachowaniem warunków określonych w art. 20 ust. 1 rozporządzenia nr 651/2014;

  2) na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 20 ust. 2 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Maksymalną intensywność pomocy publicznej na koszty ponoszone przez przedsiębiorstwa uczestniczące w projektach w ramach programów Interreg ustala się zgodnie z art. 20 ust. 3 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 9. 1. Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw w związku z udziałem w projektach w ramach programów Interreg, o których mowa w § 1, jest udzielana z zachowaniem warunków określonych w art. 20a ust. 1 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Całkowitą kwotę pomocy publicznej dla przedsiębiorstw w związku z udziałem w projektach w ramach programów Interreg, o których mowa w § 1, ustala się zgodnie z art. 20a ust. 2 rozporządzenia nr 651/2014.

Istniejące wersje czasowe § 10
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2755
2023.11.18
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 10. 1. Pomoc publiczna na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego jest udzielana:

  1) z zachowaniem warunków określonych w art. 53 ust. 1 rozporządzenia nr 651/2014;

  2) na cele i działania kulturalne określone w art. 53 ust. 2 rozporządzenia nr 651/2014;

  3) w formach określonych w art. 53 ust. 3 rozporządzenia nr 651/2014;

  4) na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 53 ust. 4 i 5 oraz ust. 9 zdanie trzecie rozporządzenia nr 651/2014.

2. Wartość dopuszczalnej pomocy publicznej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego ustala się zgodnie z art. 53 ust. 6 i 7 oraz ust. 9 zdanie pierwsze i drugie rozporządzenia nr 651/2014.

3. W przypadku pomocy publicznej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego nieprzekraczającej równowartości 2,2 mln euro wartość dopuszczalnej pomocy może zostać ustalona zgodnie z art. 53 ust. 8 rozporządzenia nr 651/2014.

Istniejące wersje czasowe § 11
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2755
2023.11.18
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 11. 1. Pomoc publiczna na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną jest udzielana:

  1) z zachowaniem warunków określonych w art. 55 ust. 1 rozporządzenia nr 651/2014;

  2) w formach określonych w art. 55 ust. 7 rozporządzenia nr 651/2014;

  3) na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 55 ust. 8 i 9 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Udostępnianie infrastruktury sportowej objętej pomocą publiczną na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną odbywa się na zasadach określonych w art. 55 ust. 2 i 4 rozporządzenia nr 651/2014.

3. Udostępnianie wielofunkcyjnej infrastruktury rekreacyjnej objętej pomocą publiczną na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną odbywa się na zasadach określonych w art. 55 ust. 4 rozporządzenia nr 651/2014.

4. Pomoc publiczna na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną jest udzielana, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w art. 55 ust. 5 rozporządzenia nr 651/2014.

5. Powierzenie osobie trzeciej zadań, o których mowa w art. 55 ust. 6 rozporządzenia nr 651/2014, jest możliwe po spełnieniu warunków określonych w tym przepisie.

6. Wartość dopuszczalnej pomocy na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną ustala się zgodnie z art. 55 ust. 10 i 11 rozporządzenia nr 651/2014.

7. W przypadku pomocy na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną nieprzekraczającej równowartości 2,2 mln euro wartość dopuszczalnej pomocy może zostać ustalona zgodnie z art. 55 ust. 12 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 12. 1. Pomoc publiczna inwestycyjna na infrastrukturę lokalną jest udzielana z zachowaniem warunków określonych w art. 56 ust. 1 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Udostępnianie i powierzanie eksploatacji infrastruktury lokalnej objętej pomocą publiczną inwestycyjną na infrastrukturę lokalną odbywa się na zasadach określonych w art. 56 ust. 3 i 4 rozporządzenia nr 651/2014.

3. Pomoc inwestycyjna na infrastrukturę lokalną jest udzielana na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 56 ust. 5 rozporządzenia nr 651/2014.

4. Wartość dopuszczalnej pomocy publicznej inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną ustala się zgodnie z art. 56 ust. 6 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 13. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc de minimis lub pomoc publiczną składa do podmiotu udzielającego odpowiednio pomocy de minimis lub pomocy publicznej wniosek o udzielenie pomocy, zwany dalej "wnioskiem".

2. Wniosek zawiera:

  1) nazwę przedsiębiorcy i informację o jego wielkości;

  2) miejsce realizacji przedsięwzięcia;

  3) cel realizacji przedsięwzięcia;

  4) opis przedsięwzięcia;

  5) planowane daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji przedsięwzięcia;

  6) wartość przedsięwzięcia;

  7) koszty kwalifikowalne;

  8) wnioskowaną kwotę pomocy;

  9) źródła finansowania przedsięwzięcia;

  10) inne informacje, niezbędne do dokonania oceny wniosku, wskazane przez podmiot udzielający pomocy w dokumentach dotyczących naboru.

3. Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc de minimis załącza do wniosku dodatkowo:

  1) kopie zaświadczeń o pomocy de minimis lub zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie, lub zaświadczeń o pomocy de minimis w rybołówstwie albo oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis, albo oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743 oraz z 2022 r. poz. 807);

  2) informacje, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w pkt 1.

4. Do wniosku o udzielenie pomocy publicznej przedsiębiorca załącza informacje, o których mowa w art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. poz. 312 i 1704, z 2016 r. poz. 238 oraz z 2020 r. poz. 1338).

§ 14. 1. Podmiot udzielający pomocy dokonuje oceny wniosku w oparciu o warunki dopuszczalności pomocy.

2. Przedsiębiorca przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu przedstawia podmiotowi udzielającemu pomocy:

  1) kopie zaświadczeń o pomocy de minimis lub zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie, lub zaświadczeń o pomocy de minimis w rybołówstwie albo oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis, albo oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy, o której mowa w § 13 ust. 3 pkt 1,

  2) informacje, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w § 13 ust. 3 pkt 1

- dotyczące okresu od dnia złożenia wniosku do dnia podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

§ 15. Pomoc de minimis jest udzielana do końca okresu, o którym mowa w art. 7 ust. 4, w związku z art. 8 rozporządzenia nr 1407/2013.

§ 16. Pomoc publiczna jest udzielana do końca okresu dostosowawczego, o którym mowa w art. 58 ust. 4 zdanie pierwsze, w związku z art. 59 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 17. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.*)

___________________
*) Uwaga od redakcji: rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 23.12.2022 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60