Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Ustawa z dnia 16.11.2022 r. o zmianie ustawy ...

Ustawa z dnia 16.11.2022 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2022 r. poz. 2770

Art. 1. W ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2022 r. poz. 1731, 1733 i 2731) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 2. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 i 2674) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 3:

   a) w ust. 1 w pkt 3 dodaje się przecinek i dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

    "3a) studenci i doktoranci, którzy odbywają kształcenie w Rzeczypospolitej Polskiej, absolwenci, którzy odbywają w Rzeczypospolitej Polskiej obowiązkowy staż, oraz odbywający kursy języka polskiego lub kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w języku polskim, o których mowa w przepisach odrębnych, nieposiadający obywatelstwa państwa członkowskiego UE lub EFTA i niebędący osobami, o których mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli zostali uznani za osoby pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji lub posiadają ważną Kartę Polaka",

   b) w ust. 2 w pkt 1 i 4 po wyrazach "ust. 1 pkt 3" dodaje się wyrazy "i 3a";

  2) w art. 5 w pkt 3 w lit. a skreśla się wyrazy "lub zakładzie kształcenia nauczycieli";

  3) w art. 13a wyrazy "w art. 12 pkt 5 i 10-12, art. 12a oraz art. 15 ust. 2 pkt 12" zastępuje się wyrazami "w art. 12 pkt 5 i 10-12 oraz art. 12a";

  4) w art. 16 w ust. 1 w pkt 1 skreśla się wyrazy " , słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli";

  5) w art. 35 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

   "2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do wyrobów medycznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o refundacji, wykonywanych na zamówienie, zapewnianych w związku ze świadczeniem udzielanym w szpitalu lub innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej. Wyroby te przysługują na zasadach i do wysokości limitu finansowania określonego w ustawie o refundacji i przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 tej ustawy.";

  6) w art. 42c w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

   "2) finansowania danego świadczenia gwarantowanego - w przypadku medycznych czynności ratunkowych wykonanych przez zespoły ratownictwa medycznego oraz świadczeń udzielanych w ramach programów zdrowotnych finansowanych z budżetu państwa;";

  7) w art. 43a:

   a) w ust. 3 wyrazy "z budżetu państwa" zastępuje się wyrazami "przez Fundusz",

   b) uchyla się ust. 5;

  8) w art. 43b:

   a) w ust. 7 wyrazy "z budżetu państwa" zastępuje się wyrazami "przez Fundusz",

   b) uchyla się ust. 9;

  9) w art. 48 po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

   "1a. Minister właściwy do spraw zdrowia realizuje programy polityki zdrowotnej, o których mowa w ust. 1, w szczególności w zakresie:

    1) profilaktyki, diagnostyki i leczenia antyretrowirusowego osób żyjących z HIV;

    2) profilaktyki, diagnostyki i leczenia lekami o bezpośrednim, swoistym działaniu przeciwwirusowym osób osadzonych w zakładach penitencjarnych z przewlekłym, wirusowym zapaleniem wątroby typu C;

    3) leczenia hemofilii i pokrewnych skaz krwotocznych.

   1b. Programy polityki zdrowotnej, o których mowa w ust. 1a, finansuje Fundusz w zakresie zakupu produktów leczniczych i wyrobów medycznych dokonanego przez ministra właściwego do spraw zdrowia.";

  10) w art. 66:

   a) w ust. 1:

    - pkt 2 otrzymuje brzmienie:

     "2) żołnierze odbywający zasadniczą służbę wojskową, pełniący terytorialną służbę wojskową, zawodową służbę wojskową w trakcie kształcenia, żołnierze powołani do służby w aktywnej rezerwie w dniach pełnienia tej służby, żołnierze pasywnej rezerwy powołani na ćwiczenia wojskowe w dniach odbywania tych ćwiczeń lub pełniący służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny - o ile nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu;",

    - pkt 5 otrzymuje brzmienie:

     "5) żołnierze zawodowi;",

    - w pkt 17 skreśla się wyrazy "oraz słuchacze zakładów kształcenia nauczycieli",

    - po pkt 20 dodaje się pkt 20a w brzmieniu:

     "20a) absolwenci, którzy odbywają w Rzeczypospolitej Polskiej obowiązkowy staż, oraz osoby odbywające kursy języka polskiego lub kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w języku polskim, o których mowa w przepisach odrębnych, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;",

   b) w ust. 2 i 2a wyrazy "pkt 17-20" zastępuje się wyrazami "pkt 17-20a";

  11) w art. 67 w ust. 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

   "Obowiązek opłacenia składki nie dotyczy osób, o których mowa w art. 66 ust. 1:

    1) pkt 2;

    2) pkt 16, którym przyznano rentę na podstawie przepisów o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz członków ich rodzin, jak również osób, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 1939-1945 lub eksplozji niewypałów i niewybuchów pozostałych po tych działaniach, otrzymujących dochody z tytułu emerytury lub renty zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie odrębnych przepisów;

    3) pkt 17, 18, 20, 20a i 24 - niepobierających zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium;

    4) pkt 25 - niepobierających zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;

    5) pkt 31, 31a i 31b.";

  12) w art. 73:

   a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

    "1) uczniów, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 17, powstaje z dniem przyjęcia do szkoły, a wygasa z dniem ukończenia szkoły albo skreślenia z listy uczniów;",

   b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

    "4) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 20, 20a i 22, powstaje z dniem złożenia oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, nie wcześniej jednak niż z dniem rozpoczęcia odpowiednio pierwszego semestru kształcenia, obowiązkowego stażu lub kursu, a wygasa z dniem ukończenia odpowiednio studiów lub kształcenia w szkole doktorskiej lub stażu lub kursu albo skreślenia z listy studentów lub listy doktorantów lub listy uczestników stażu lub listy kursu;";

  13) w art. 75 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

   "4. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 17, 18, 20 i 20a, zgłaszają do ubezpieczenia zdrowotnego odpowiednio szkoły, uczelnie, podmioty prowadzące szkoły doktorskie, placówki pełniące funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze i domy pomocy społecznej.";

  14) w art. 81:

   a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

    "4. Podstawę wymiaru składek dla osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 4, stanowi kwota odpowiadająca wysokości specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych.",

   b) w ust. 8:

    - pkt 3 otrzymuje brzmienie:

     "3) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 19, jest kwota odpowiadająca wysokości specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych;",

    - pkt 5 otrzymuje brzmienie:

     "5) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 24, pobierających zasiłek dla bezrobotnych lub stypendium jest kwota odpowiadająca wysokości pobieranego zasiłku dla bezrobotnych lub kwota stypendium;",

    - pkt 6 otrzymuje brzmienie:

     "6) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 25, pobierających zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne jest kwota zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;",

    - pkt 9 otrzymuje brzmienie:

     "9) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 28, jest kwota odpowiadająca wysokości specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych;",

    - uchyla się pkt 9a;

  15) w art. 86:

   a) w ust. 1:

    - uchyla się pkt 2, 4, 6, 7 i 12, 

    - pkt 13 otrzymuje brzmienie:

     "13) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 32 i 32a, opłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych;", 

    - uchyla się pkt 14,

   b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

    "2. Składka na ubezpieczenie zdrowotne osób, o których mowa w ust. 1 pkt 3, 5, 8-11, 13-13a, 15 i 17, jest finansowana z budżetu państwa.",

   c) uchyla się ust. 3;

  16) w art. 87:

   a) w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy "oraz świadczeń pieniężnych dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych",

   b) w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

    "1) osób wymienionych w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. a i c-i, pkt 1a, 3-8, 8b-16a, 19, 21-23 i 24 - pobierających zasiłek dla bezrobotnych lub stypendium, pkt 24a i 25 - pobierających zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne, pkt 26-30 i 32-33 oraz w art. 68 są opłacane i ewidencjonowane w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, z zastrzeżeniem pkt 2;",

   c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

    "5. Niezwłocznie, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia wpływu składek na ubezpieczenie zdrowotne, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przekazuje pobrane składki na ubezpieczenie zdrowotne wraz z pobranymi odsetkami za zwłokę do centrali Funduszu.",

   d) po ust. 10g dodaje się ust. 10h w brzmieniu:

    "10h. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, inne właściwe organy emerytalne i rentowe wypłacające rentę rodzinną działając za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, przekazują do centrali Funduszu dane dotyczące osób pobierających rentę rodzinną, które nie ukończyły 18. roku życia, określone w art. 188 ust. 4 pkt 1, 3, 4, 7, 9 i 10 oraz datę, od której przysługuje wypłata renty rodzinnej i datę zaprzestania pobierania renty rodzinnej.",

   e) ust. 11 otrzymuje brzmienie:

    "11. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, po zasięgnięciu opinii Prezesa Funduszu, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres oraz sposób przekazywania do centrali Funduszu i oddziału wojewódzkiego Funduszu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, inne właściwe organy emerytalne i rentowe wypłacające rentę rodzinną działając za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz podmiot zobowiązany do przekazania składek za osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 8a, danych dotyczących osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym i płatników składek oraz osób, o których mowa w ust. 10c-10e oraz 10h, uwzględniając konieczność zapewnienia poufności i integralności przekazywanych danych.";

  17) po art. 95b dodaje się art. 95ba w brzmieniu:

   "Art. 95ba. Minister właściwy do spraw zdrowia może opracowywać dokumenty inne niż w art. 95a i art. 95b, określające sposób wsparcia działań mających na celu zwiększenie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie, o którym mowa w art. 95a ust. 1.";

  18) w art. 95n w ust. 14 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

   "1) niezawarcia umowy, o której mowa w art. 159a, w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia wykazu, o którym mowa w ust. 1, albo";

  19) w art. 97:

   a) w ust. 3:

    - uchyla się pkt 2b,

    - pkt 3c otrzymuje brzmienie:

     "3c) dokonywanie zwrotu kosztów w przypadku świadczeń gwarantowanych finansowanych z budżetu państwa, z zastrzeżeniem art. 42b ust. 2;",

    - po pkt 3c dodaje się pkt 3d i 3e w brzmieniu:

     "3d) finansowanie zakupu szczepionek, o których mowa w art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, oraz produktów leczniczych, o których mowa w art. 18a ust. 2 tej ustawy;

     3e) finansowanie zakupu produktów leczniczych i wyrobów medycznych, o których mowa w art. 48 ust. 1b;",

   b) uchyla się ust. 3c,

   c) uchyla się ust. 8;

  20) w art. 107 w ust. 5 w pkt 6 skreśla się wyrazy " , na podstawie ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym";

  21) w art. 116 w ust. 1 w pkt 5 wyrazy "pkt 2b, 2c, 2e-2g i 4c" zastępuje się wyrazami "pkt 2f, 2g i 4c";

  22) w art. 117 w ust. 1 po pkt 3 dodaje się pkt 3a-3c w brzmieniu:

   "3a) koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2c i 2e;

   3b) koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d;

   3c) koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e;";

  23) w art. 118:

   a) w ust. 2 w pkt 1 w lit. e w tiret czwartym średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. f w brzmieniu:

    "f) kosztów realizacji zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d i 3e;",

   b) uchyla się ust. 6;

  24) uchyla się art. 118a;

  25) w art. 129 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

   "3. W okresie pomiędzy przyjęciem przez Radę Funduszu uchwały, o której mowa w ust. 2, w danym roku oraz przyjęciem przez Radę Funduszu uchwały, o której mowa w ust. 2, w następnym roku, planowane koszty świadczeń opieki zdrowotnej albo koszty zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d i 3e, w planie finansowym obowiązującym w tym okresie lub sporządzanym w tym okresie mogą być zwiększone, przy czym łączna wysokość zwiększenia planowanych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej albo kosztów zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d i 3e, w tym okresie nie może być większa niż wysokość funduszu zapasowego. W tym przypadku nie stosuje się zasady określonej w art. 118 ust. 1.";

  26) w art. 131c ust. 3 otrzymuje brzmienie:

   "3. Środki, o których mowa w ust. 1, obejmują:

    1) wydatki budżetowe w części budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia,

    2) wydatki budżetowe w dziale "ochrona zdrowia" w innych częściach budżetu państwa,

    3) koszty Funduszu ujęte w planie finansowym Funduszu z wyłączeniem środków z Funduszu Medycznego, przekazywanych do Funduszu,

    4) odpis dla Agencji, o którym mowa w art. 31t ust. 5-9, ujęty w planie finansowym Funduszu,

    5) koszty Funduszu Kredytowania Studiów Medycznych ujęte w planie finansowym tego Funduszu,

    6) koszty ujęte w planie finansowym Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, o którym mowa w art. 88 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 888, 1301 i 1751),

    7) odpis dla Agencji Badań Medycznych, o którym mowa w art. 97 ust. 3e, ujęty w planie finansowym Funduszu,

    8) koszty ujęte w planie finansowym Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych, o którym mowa w art. 17b ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

   - po wyłączeniu planowanych transferów środków finansowych otrzymanych ze źródeł, o których mowa w pkt 1-8.";

  27) w art. 131d ust. 2 otrzymuje brzmienie:

   "2. W przypadku wystąpienia w trakcie roku oszczędności w budżecie państwa, w szczególności w części budżetowej ministra właściwego do spraw zdrowia, w tym w ramach programów wieloletnich, jest możliwe zwiększenie dotacji podmiotowej, o której mowa w ust. 1, lub przeznaczenie środków na zwiększenie funduszu zapasowego Funduszu, o którym mowa w art. 115 ust. 1, z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń gwarantowanych.";

  28) w art. 136 w ust. 2 po pkt 1b dodaje się pkt 1ba w brzmieniu:

   "1ba) z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych, kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1 pkt 5, jest zmieniana przez dostosowanie jej do potrzeb zdrowotnych oraz wykonania tej umowy;";

  29) uchyla się art. 161a.

Art. 3. W ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1720, 1733 i 2705) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 4. W ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2022 r. poz. 1657, 2280, 2674 i 2705) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 18:

   a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

    "5. Szczepionki służące do przeprowadzania obowiązkowych szczepień ochronnych nabywa minister właściwy do spraw zdrowia zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, a finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia.",

   b) uchyla się ust. 7;

  2) w art. 18a:

   a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

    "2. Szczepionki oraz immunologiczne produkty lecznicze, stosowane w razie wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub epidemii, nabywa minister właściwy do spraw zdrowia zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, a finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia.",

   b) uchyla się ust. 3.

Art. 5. W ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633, 655, 974, 1079, 2280 i 2705) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 37:

   a) w ust. 6 wyrazy "ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1131, 1666 i 2333)" zastępuje się wyrazami "ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305)",

   b) w ust. 7 wyrazy "ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych" zastępuje się wyrazami "ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny";

  2) w art. 46a wyrazy "ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych" zastępuje się wyrazami "ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny";

  3) po art. 117 dodaje się art. 117a w brzmieniu:

   "Art. 117a. W przypadku wieloletnich inwestycji budowlanych finansowanych lub dofinansowanych z budżetu państwa z części pozostającej w dyspozycji:

    1) ministra właściwego do spraw zdrowia,

    2) ministra właściwego do spraw wewnętrznych,

    3) Ministra Obrony Narodowej

   - łączna kwota środków z budżetu państwa może być wyższa niż wartość kosztorysowa inwestycji określona przy rozpoczęciu jej realizacji, obejmująca koszty przygotowania do realizacji, koszty robót budowlanych, koszty nadzoru nad wykonywaniem robót budowlanych i koszty pierwszego wyposażenia.".

Art. 6. W ustawie z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1681) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 7. W ustawie z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 652 oraz z 2018 r. poz. 2092) w art. 7 w ust. 1:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 8. W ustawie z dnia 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2020, z 2020 r. poz. 2400 oraz z 2021 r. poz. 2445) w art. 9 w ust. 1:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 9. W ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2173, z 2017 r. poz. 1774, z 2018 r. poz. 2435, z 2020 r. poz. 278 i 2400 oraz z 2021 r. poz. 2445) w art. 6 w ust. 1:

  1) we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "W latach 2017-2026" zastępuje się wyrazami "W latach 2017-2022";

  2) uchyla się pkt 7-10.

Art. 10. W ustawie z dnia 25 maja 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1200 oraz z 2019 r. poz. 399) w art. 12:

  1) w ust. 1:

   a) we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "W latach 2017-2026" zastępuje się wyrazami "W latach 2017-2022",

   b) uchyla się pkt 7-10;

  2) w ust. 2:

   a) we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "W latach 2017-2026" zastępuje się wyrazami "W latach 2017-2022",

   b) uchyla się pkt 7-10;

  3) ust. 2a otrzymuje brzmienie:

   "2a. W latach 2019-2022 maksymalny limit kosztów, o którym mowa w ust. 2, nie obejmuje kosztów wynagrodzeń finansowanych z przychodów, o których mowa w art. 31t ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 i 2674).".

Art. 11. W ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1115, 1942 i 2130, z 2020 r. poz. 2400 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 2445) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 12. W ustawie z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 945) w art. 4 w ust. 1:

  1) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

   "W latach 2020-2022 maksymalny limit wydatków budżetu państwa będących skutkiem finansowym niniejszej ustawy, w związku z realizacją zadania, o którym mowa w art. 43b ustawy zmienianej w art. 1, wynosi 61 820 tys. zł, z tym że w poszczególnych latach wyniesie odpowiednio:";

  2) uchyla się pkt 4-10.

Art. 13. W ustawie z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1291, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 1:

   a) uchyla się pkt 37,

   b) pkt 40 otrzymuje brzmienie: 

    "40) w art. 16rc:

     a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

      "2. PES dla każdej specjalności jest składany w formie egzaminu testowego i egzaminu ustnego, z zastrzeżeniem ust. 10, w kolejności tych egzaminów ustalonej przez dyrektora CEM, obejmujących zakres odbytego szkolenia specjalizacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem procedur diagnostycznych i leczniczych, z wyłączeniem wykonywania inwazyjnych zabiegów i procedur medycznych.",

     b) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

      "5. Nowe pytania testowe i testy oraz zadania i pytania egzaminu ustnego PES są opracowywane, przetwarzane, dystrybuowane i przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom innym niż uczestniczące w ich opracowaniu, przetwarzaniu, dystrybuowaniu i przechowywaniu, przeprowadzaniu PES lub sprawującym nadzór nad jego przeprowadzeniem.

      6. Pytania testowe wraz z poprawnymi odpowiedziami po ich wykorzystaniu w danej sesji egzaminacyjnej są publikowane w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu na stronie internetowej CEM.",

   c) uchyla się ust. 7,

   d) dodaje się ust. 8-10 w brzmieniu:

    "8. Zadania i pytania egzaminu ustnego PES mogą być udostępnione wyłącznie osobie przystępującej do tego egzaminu, na jej wniosek, po ich wykorzystaniu w PES. Dyrektor CEM udostępnia zadania i pytania egzaminu ustnego w drodze ich okazania w siedzibie CEM. Zakazane jest wynoszenie poza siedzibę CEM udostępnianych testów i pytań testowych oraz ich reprodukowanie, kopiowanie jakąkolwiek techniką lub przepisywanie. W przypadku naruszenia tego zakazu udostępnianie zostaje przerwane. Przebieg udostępniania może być monitorowany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

    9. Dyrektor CEM po uzgodnieniu z konsultantem krajowym w danej dziedzinie medycyny publikuje w SMK na co najmniej 4 miesiące przed egzaminem zakres merytoryczny PES dla danej dziedziny wraz z podaniem wykazu źródeł bibliograficznych w języku polskim ze wskazaniem określonych rozdziałów oraz wytycznych właściwych towarzystw naukowych, na podstawie których jest weryfikowana poprawność pytań testowych PES.

    10. Zdający, który uzyskał z testu PES co najmniej 75% poprawnych odpowiedzi, zostaje zwolniony z egzaminu ustnego wchodzącego w skład danego PES.";";

  2) uchyla się art. 21;

  3) w art. 26 w pkt 1 średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 2 i 3;

  4) w art. 28 w pkt 1 lit. f otrzymuje brzmienie:

   "f) pkt 25 lit. c w zakresie art. 16f ust. 3 pkt 1, pkt 2 lit. c-e, f oraz j, pkt 2a i 3, pkt 29 lit. f, pkt 32 lit. b i c, pkt 51 lit. a tiret trzecie, lit. b oraz lit. c w zakresie art. 19f ust. 9a i 9b, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.,".

Art. 14. W ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022 (Dz. U. poz. 2445) w art. 46:

  1) w ust. 1 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 i 7 w brzmieniu:

   "6) uczelniom publicznym, o których mowa w art. 433 ust. 1 pkt 4 ustawy o szkolnictwie wyższym;

   7) publicznym uczelniom zawodowym, które w roku akademickim 2022/2023 prowadzą studia na co najmniej jednym kierunku przygotowującym do wykonywania zawodu, o którym mowa w art. 68 ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 8 ustawy o szkolnictwie wyższym.";

  2) w ust. 9 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 i 7 w brzmieniu:

   "6) ust. 1 pkt 6 - działań związanych z rozwojem potencjału dydaktycznego;

   7) ust. 1 pkt 7 - działań związanych z rozwojem potencjału dydaktycznego w zakresie kształcenia na studiach przygotowujących do wykonywania zawodu, o którym mowa w art. 68 ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 8 ustawy o szkolnictwie wyższym.".

Art. 15. W ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1855) art. 11 otrzymuje brzmienie:

  "Art. 11. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 i 2674) art. 12a otrzymuje brzmienie:

   "Art. 12a. Przepisów ustawy, z wyłączeniem art. 48 ust. 1b, przepisów określających zasady i tryb finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej, przepisów określających kolejność udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach, świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oraz stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne oraz przepisów określających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji, nie stosuje się wobec osób, którym świadczenia zdrowotne są udzielane bezpłatnie, bez względu na uprawnienia z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, na podstawie art. 102 pkt 1 i art. 115 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2021 r. poz. 53, z późn. zm.).".".

Art. 16. W 2023 r. składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby, o których mowa w art. 67 ust. 1 zdanie drugie ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, należne za 2022 r. w części nieopłaconej do końca 2022 r. mogą zostać sfinansowane z budżetu państwa z rezerwy celowej na zadania w ochronie zdrowia, na wniosek właściwego dysponenta zobowiązanego w 2022 r. do ich finansowania.

Art. 17. 1. W 2023 r. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, na wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia, przekaże środki z funduszu zapasowego, o którym mowa w art. 115 ustawy zmienianej w art. 2, w kwocie nieprzekraczającej 5 500 mln zł na zasilenie Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.), z przeznaczeniem, w szczególności, na finansowanie szczepień ochronnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz na finansowanie kosztów związanych z działalnością infolinii Narodowego Programu Szczepień.

2. Fundusz zapasowy Narodowego Funduszu Zdrowia zmniejsza się o wartość środków przekazanych zgodnie z ust. 1.

Art. 18. 1. W 2023 r. minister właściwy do spraw zdrowia może przyznać dotację, o której mowa w art. 115 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 5, również podmiotom leczniczym, dla których podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego, na realizację zadań, o których mowa w art. 114 ust. 1 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 5, w zakresie:

  1) podnoszenia efektywności energetycznej podmiotów leczniczych;

  2) modernizacji i doposażenia oddziałów udzielających świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego noworodkom oraz dzieciom wraz z infrastrukturą towarzyszącą;

  3) wsparcia oddziałów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu psychiatrii i leczenia uzależnień realizowanych w warunkach stacjonarnych;

  4) modernizacji infrastruktury i doposażenia Izb Przyjęć oraz pomieszczeń z przeznaczeniem na Izby Przyjęć;

  5) doposażenia podmiotów leczniczych w specjalistyczny sprzęt do diagnostyki wraz z niezbędnym dostosowaniem pomieszczeń.

2. W zakresie przyznawania i rozliczania dotacji, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio art. 114 ust. 2-4, art. 115 ust. 4a-6 oraz art. 116 ustawy zmienianej w art. 5.

Art. 19. 1. Termin obowiązywania umów na wykonywanie zadań zespołów ratownictwa medycznego zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy może zostać przedłużony, za zgodą stron tej umowy, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.

2. Z dniem 1 stycznia 2023 r. Narodowy Fundusz Zdrowia wstępuje w prawa i obowiązki wojewodów będących stronami umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego na wykonywanie medycznych czynności ratunkowych.

Art. 20. 1. Do dnia 20 stycznia 2023 r. Narodowy Fundusz Zdrowia przekaże ministrowi właściwemu do spraw zdrowia:

  1) sprawozdania, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 43a ust. 5 oraz art. 43b ust. 9 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu dotychczasowym, dotyczące grudnia 2022 r.;

  2) rozliczenie otrzymanych dotacji, o których mowa w przepisach określonych w pkt 1, za 2022 r.

2. Niewykorzystana część dotacji przekazanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia w 2022 r., o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 43a ust. 5 oraz art. 43b ust. 9 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu dotychczasowym, podlega zwrotowi przez Narodowy Fundusz Zdrowia na rachunek bankowy ministra właściwego do spraw zdrowia do dnia 31 stycznia 2023 r.

Art. 21. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 16x ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 16x ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 22. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 13a ustawy zmienianej w art. 2 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 13a ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 23. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 87 ust. 11 ustawy zmienianej w art. 2 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 87 ust. 11 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 24. 1. W 2022 r. minister właściwy do spraw zdrowia opracuje dokument, o którym mowa w art. 95ba ustawy zmienianej w art. 2, dotyczący możliwości zmian struktury organizacyjnej podmiotów leczniczych mającej na celu tworzenie zakładów leczniczych lub komórek organizacyjnych, w których będą udzielane świadczenia zdrowotne w zakresie opieki geriatrycznej oraz świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej.

2. Dokument, o którym mowa w ust. 1, określi w szczególności sposób wsparcia zmian struktury organizacyjnej podmiotów leczniczych, mających na celu tworzenie zakładów leczniczych lub komórek organizacyjnych, w których będą udzielane świadczenia zdrowotne w zakresie opieki geriatrycznej i świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, mający na celu:

  1) poprawę jakości oraz dostępności do świadczeń dla świadczeniobiorców korzystających ze świadczeń udzielanych w tych komórkach organizacyjnych;

  2) eliminowanie nierówności w dostępie do świadczeń, o których mowa w pkt 1;

  3) poprawę warunków pracy personelu udzielającego świadczeń, o których mowa w pkt 1.

3. Dokument, o którym mowa w ust. 1, uwzględni rekomendowane kierunki działań wskazane w dokumentach określonych w art. 95a, działania określone w art. 95b i art. 95c oraz wynikające z innych dokumentów strategicznych w ochronie zdrowia.

4. Dokument, o którym mowa w ust. 1, określi zasady ustalania kryteriów naboru wniosków do dofinansowania oraz monitorowania realizacji projektów.

5. Finansowanie wsparcia, o którym mowa w ust. 2, odbywa się na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 oraz z 2022 r. poz. 1079 i 1846), dotyczących środków, o których mowa w rozdziale 2aa tej ustawy.

Art. 25. 1. Zadanie, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, może być w 2023 r., w zakresie zakupu produktów leczniczych i wyrobów medycznych, sfinansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia poprzez przekazanie środków finansowych, w wysokości i terminach określonych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, na wyodrębniony rachunek bankowy jednostek budżetowych właściwych w sprawach realizacji programów polityki zdrowotnej opracowanych, realizowanych i wdrażanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

2. Jednostki, o których mowa w ust. 1, mogą zaciągać zobowiązania niezbędne do nabycia produktów leczniczych i wyrobów medycznych, o których mowa w ust. 1, w tym w roku poprzedzającym to nabycie, do wysokości określonej przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

Art. 26. 1. Nabycie szczepionek oraz produktów leczniczych związanych z realizacją zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, może być w 2023 r. sfinansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia poprzez przekazanie środków finansowych, w wysokości i terminach określonych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, na wyodrębniony rachunek bankowy jednostki budżetowej podległej ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.

2. Jednostka, o której mowa w ust. 1, może zaciągać zobowiązania niezbędne do nabycia szczepionek oraz produktów leczniczych, o których mowa w ust. 1, w tym w roku poprzedzającym to nabycie, do wysokości określonej przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

Art. 27. Zobowiązania wynikające z umów zawartych w 2022 r. pomiędzy ministrem właściwym do spraw zdrowia a marszałkami województw dotyczących finansowania w 2022 r. staży podyplomowych, o których mowa w art. 15i ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, mogą zostać sfinansowane w 2023 r. przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

Art. 28. Jeżeli lekarz uzyskał tytuł zawodowy lekarza lub lekarza dentysty przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy termin, o którym mowa w art. 15p ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, liczy się od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 29. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r., z wyjątkiem art. 2 pkt 17 i 27, art. 6, art. 11, art. 13, art. 14, art. 24, art. 25 ust. 2 oraz art. 26 ust. 2, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.*)

_____________________
*) Uwaga od redakcji: ustawa została ogłoszona w dniu 27.12.2022 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60