Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia ...

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11.12.2022 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027

 Dz. U. z 2022 r. poz. 2607
2023.11.21 - bieżąca

Na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079) zarządza się, co następuje:

Istniejące wersje czasowe § 1
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2607
2023.11.21
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przedsiębiorcom, w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027, następujących rodzajów pomocy:

  1) pomocy inwestycyjnej na środki wspierające efektywność energetyczną,

  2) pomocy inwestycyjnej na projekty wspierające efektywność energetyczną w budynkach,

  3) pomocy na badania środowiska

- zwanych dalej "pomocą", do których mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 651/2014", a także podmioty udzielające tej pomocy.

Istniejące wersje czasowe § 2
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2607
2023.11.21
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 2. 1. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pomocy, o której mowa w art. 1 ust. 2 lit. c i d, ust. 3 lit. a, c i d, ust. 4 lit. c oraz ust. 5 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Przepisów rozporządzenia w zakresie pomocy, o której mowa w § 1:

  1) pkt 1, nie stosuje się również w przypadku, o którym mowa w art. 38 ust. 2 rozporządzenia nr 651/2014;

  2) pkt 2, nie stosuje się również w przypadku, o którym mowa w art. 39 ust. 10 rozporządzenia nr 651/2014;

  3) pkt 3, nie stosuje się również w przypadku, o którym mowa w art. 49 ust. 5 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa:

  1) o efektywności energetycznej - oznacza to efektywność energetyczną w rozumieniu art. 2 pkt 103 rozporządzenia nr 651/2014;

  2) o intensywności pomocy - oznacza to intensywność pomocy w rozumieniu art. 2 pkt 26 rozporządzenia nr 651/2014;

  3) o przedsiębiorcy - oznacza to przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014.

§ 4. Pomoc nie może zostać udzielona ani wypłacona przedsiębiorcy, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym.

Istniejące wersje czasowe § 5
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2607
2023.11.21
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 5. 1. Podmiotami udzielającymi pomocy, o której mowa w § 1 pkt 1 i 3, są instytucje zarządzające, instytucje pośredniczące lub instytucje wdrażające, o których mowa w art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, zwanej dalej "ustawą".

2. Podmiotami udzielającymi pomocy, o której mowa w § 1 pkt 1 i 3, mogą być również podmioty wdrażające instrument finansowy w rozumieniu art. 2 pkt 22 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 159, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 2021/1060".

3. Podmiotami udzielającymi pomocy, o której mowa w § 1 pkt 2, są podmioty wdrażające instrument finansowy w rozumieniu art. 2 pkt 22 rozporządzenia nr 2021/1060.

Istniejące wersje czasowe § 6
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2607
2023.11.21
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 6. 1. W przypadku gdy łącznie są spełnione warunki określone w art. 38 ust. 7 rozporządzenia nr 651/2014, pomocy, o której mowa w § 1 pkt 1, można udzielić na ułatwienie zawierania umów o poprawę efektywności energetycznej.

2. Pomocy, o której mowa w § 1 pkt 2, udziela się, jeżeli:

  1) środki pochodzące z regionalnego programu na lata 2021-2027 zostały przekazane do instrumentu finansowego co najmniej w jednej z form, o których mowa w art. 39 ust. 4 rozporządzenia nr 651/2014;

  2) wkład prywatny został zapewniony zgodnie z art. 39 ust. 7 rozporządzenia nr 651/2014;

  3) wybór podmiotu wdrażającego instrument finansowy w rozumieniu art. 2 pkt 22 rozporządzenia nr 2021/1060 został przeprowadzony zgodnie z art. 39 ust. 8 lit. a rozporządzenia nr 651/2014;

  4) wybór niezależnych inwestorów prywatnych w rozumieniu art. 2 pkt 72 rozporządzenia nr 651/2014 został przeprowadzony zgodnie z art. 39 ust. 8 lit. b rozporządzenia nr 651/2014, a ponadto zostały spełnione warunki, o których mowa w art. 39 ust. 8 lit. c-e rozporządzenia nr 651/2014;

  5) instrument finansowy został ustanowiony zgodnie z art. 39 ust. 8 lit. f rozporządzenia nr 651/2014 i jest zarządzany na zasadach komercyjnych w rozumieniu art. 39 ust. 9 rozporządzenia nr 651/2014;

  6) podmiot wdrażający instrument finansowy w rozumieniu art. 2 pkt 22 rozporządzenia nr 2021/1060 opracował mechanizm zapewniający przekazywanie pomocy zgodnie z art. 39 ust. 4 rozporządzenia nr 651/2014.

Istniejące wersje czasowe § 7
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2607
2023.11.21
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 7. Pomoc ma na celu wspieranie rozwoju gospodarczego i społecznego województwa objętego regionalnym programem na lata 2021-2027 i jest udzielana na:

  1) inwestycje umożliwiające przedsiębiorcom osiągnięcie efektywności energetycznej zgodnie z art. 38 rozporządzenia nr 651/2014;

  2) projekty wspierające efektywność energetyczną w budynkach zgodnie z art. 39 rozporządzenia nr 651/2014;

  3) badania środowiska bezpośrednio związane z inwestycjami lub projektami, o których mowa w pkt 1 lub 2, zgodnie z art. 49 rozporządzenia nr 651/2014.

Istniejące wersje czasowe § 7a
2023.11.21
dodany przez

§ 7a

Istniejące wersje czasowe § 8
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2607
2023.11.21
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 8. 1. Pomoc, o której mowa w § 1 pkt 1 i 3, jest udzielana:

  1) zgodnie z art. 5 ust. 1 rozporządzenia nr 651/2014;

  2) w formie:

   a) dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 651/2014,

   b) pożyczek, o których mowa w art. 5 ust. 2 lit. b rozporządzenia nr 651/2014, udzielanych na warunkach określonych w tym przepisie,

   c) gwarancji, o których mowa w art. 5 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 651/2014, udzielanych na warunkach określonych w tym przepisie,

   d) poręczenia, o którym mowa w tytule XXXII księgi trzeciej ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360, 2337 i 2339), spełniającego warunki gwarancji w rozumieniu art. 2 pkt 67 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Pomoc, o której mowa w § 1 pkt 2, jest udzielana:

  1) zgodnie z art. 5 ust. 1 rozporządzenia nr 651/2014;

  2) w formach, o których mowa w art. 39 ust. 5 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 651/2014.

Istniejące wersje czasowe § 9
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2607
2023.11.21
dodany przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 9. Pomoc, o której mowa w § 1:

  1) pkt 1, jest udzielana na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 38 ust. 3 i 3a rozporządzenia nr 651/2014;

  2) pkt 2, jest udzielana na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 39 ust. 3 rozporządzenia nr 651/2014;

  3) pkt 3, jest udzielana na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 49 ust. 2 rozporządzenia nr 651/2014.

Istniejące wersje czasowe § 10
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2607
2023.11.21
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 10. 1. Maksymalną intensywność pomocy, o której mowa w § 1 pkt 1, określa się zgodnie z art. 38 ust. 4 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Maksymalną intensywność pomocy, o której mowa w § 1 pkt 1, można zwiększyć zgodnie z art. 38 ust. 5 rozporządzenia nr 651/2014.

3. Maksymalną intensywność pomocy, o której mowa w § 1 pkt 1, można zwiększyć również:

  1) o 5 punktów procentowych - w przypadku gdy inwestycja jest realizowana na obszarze województw dolnośląskiego i wielkopolskiego oraz regionu warszawskiego stołecznego na obszarach należących do gmin: Baranów, Błonie, Dąbrówka, Dobre, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jadów, Jaktorów, Kałuszyn, Kampinos, Kołbiel, Latowicz, Leoncin, Leszno, Mrozy, Nasielsk, Osieck, Prażmów, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka, Tarczyn, Tłuszcz, Zakroczym i Żabia Wola;

  2) o 15 punktów procentowych - w przypadku gdy inwestycja jest realizowana na obszarze województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego lub zachodniopomorskiego lub regionu mazowieckiego regionalnego.

Istniejące wersje czasowe § 10a
2023.11.21
dodany przez

§ 10a

§ 11. Wartość udzielonej przedsiębiorcy pomocy, o której mowa w § 1 pkt 2, nie może przekroczyć wartości, o których mowa w art. 39 ust. 5 zdanie drugie i trzecie rozporządzenia nr 651/2014.

§ 12. 1. Maksymalną intensywność pomocy, o której mowa w § 1 pkt 3, określa się zgodnie z art. 49 ust. 3 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Maksymalną intensywność pomocy, o której mowa w § 1 pkt 3, można zwiększyć zgodnie z art. 49 ust. 4 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 13. Do obliczenia intensywności oraz wartości pomocy i kosztów kwalifikowalnych stosuje się art. 7 ust. 1-3 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 14. Pomoc podlega kumulacji na zasadach określonych w art. 8 rozporządzenia nr 651/2014.

Istniejące wersje czasowe § 15
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2607
2023.11.21
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 15. Pomoc, o której mowa w § 1:

  1) pkt 1 i 3 - w przypadku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. s rozporządzenia nr 651/2014,

  2) pkt 2 - w przypadku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. t rozporządzenia nr 651/2014

- stanowi pomoc indywidualną podlegającą notyfikacji Komisji Europejskiej i może być udzielona po zatwierdzeniu tej pomocy przez Komisję Europejską.

§ 16. Pomoc może być udzielona, jeżeli przedsiębiorca złożył wniosek o udzielenie pomocy, zwany dalej "wnioskiem", zgodnie z art. 6 ust. 2 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 651/2014.

§ 17. 1. Przedsiębiorca składa wniosek do podmiotu udzielającego pomocy.

2. Wniosek zawiera:

  1) informacje wskazane w art. 6 ust. 2 zdanie drugie rozporządzenia nr 651/2014;

  2) inne informacje niezbędne do dokonania oceny wniosku, wskazane przez podmiot udzielający pomocy.

3. Do wniosku przedsiębiorca załącza dokumenty przygotowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743 oraz z 2022 r. poz. 807).

4. Po przeprowadzeniu oceny wniosku pomoc może być udzielona przedsiębiorcy na podstawie umowy albo porozumienia, o którym mowa w art. 2 pkt 32 lit. b ustawy, albo decyzji o dofinansowaniu projektu w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy.

§ 18. Pomoc jest udzielana do końca okresu dostosowawczego, o którym mowa w art. 58 ust. 4 zdanie pierwsze, w związku z art. 59 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 19. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.*)

_____________________
*) Uwaga od redakcji: rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 14.12.2022 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60