Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Uwaga: Do 29 lutego - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów Uwaga: Do 28 lutego - przekazanie ubezpieczonym rocznych informacji o składkach przekazanych do ZUS za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin złożenia do urzędu skarbowego PIT-16A za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin przekazania podatnikowi i do urzędu skarbowego IFT-1R za 2023 r.
Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Ustawa z dnia 29.09.2022 r. o zmianie niektórych ...

Ustawa z dnia 29.09.2022 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2022 r. poz. 2456

Art. 1. W ustawie z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 2224 oraz z 2022 r. poz. 807 i 1561) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję) 

Art. 2. W ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 172, 975 i 1561) użyte w art. 19f w ust. 3, w art. 19k w ust. 3, w art. 19m w pkt 11 i w art. 35 w ust. 1, 2, 4 pkt 1 i ust. 5 wyrazy "lokalu socjalnego" zastępuje się wyrazami "najmu socjalnego lokalu".

Art. 3. W ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2021 oraz z 2022 r. poz. 1561) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 4. W ustawie z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 101 i 1561) w art. 5:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 5. W ustawie z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 377 i 1561) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 6. W ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

   "1) finansowania ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów części kosztów przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych, przedsięwzięć niskoemisyjnych oraz zakupu, montażu, budowy lub modernizacji instalacji odnawialnego źródła energii;";

  2) w art. 2:

   a) w pkt 1b lit. ba otrzymuje brzmienie:

    "ba) likwidacja urządzeń lub systemów grzewczych ogrzewających budynki mieszkalne jednorodzinne lub urządzeń lub systemów podgrzewających wodę użytkową w tych budynkach, które nie spełniają standardów niskoemisyjnych, oraz zapewnienie budynkowi mieszkalnemu jednorodzinnemu dostępu do energii z zewnętrznej instalacji odnawialnego źródła energii oraz dostępu do pompy ciepła, wraz z zainstalowaniem urządzeń służących doprowadzaniu energii elektrycznej z tej instalacji oraz zainstalowaniem w tych budynkach niezbędnych urządzeń lub systemów grzewczych ogrzewających budynki mieszkalne jednorodzinne lub urządzeń lub systemów podgrzewających wodę użytkową,",

   b) w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:

    "a) remont budynków wielorodzinnych, z wyłączeniem ich części stanowiących lokale mieszkalne lub lokale o innym przeznaczeniu,",

   c) w pkt 14 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 15-22 w brzmieniu:

    "15) instalacja odnawialnego źródła energii - instalację odnawialnego źródła energii w rozumieniu art. 2 pkt 13 lit. a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378, 1383 i 2370) z wyłączeniem magazynu biogazu rolniczego;

    16) wartość wskaźnika EP - wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną w budynku wyrażoną w kWh/(m2rok), obliczoną zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 497 oraz z 2022 r. poz. 2206);

    17) modernizacja instalacji odnawialnego źródła energii - modernizację w rozumieniu art. 2 pkt 19a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii;

    18) poważne szkody dla celów środowiskowych - poważne szkody dla celów środowiskowych określone w art. 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniającego rozporządzenie (UE) 2019/2088 (Dz. Urz. UE L 198 z 22.06.2020, str. 13, z późn. zm.);

    19) grant OZE - grant na zakup, montaż, budowę lub modernizację instalacji odnawialnego źródła energii;

    20) grant termomodernizacyjny - grant na poprawę efektywności energetycznej budynku;

    21) grant MZG - grant na poprawę stanu technicznego mieszkaniowego zasobu gminy;

    22) premia MZG - premię na poprawę stanu technicznego mieszkaniowego zasobu gminy.";

  3) tytuł rozdziału 2 otrzymuje brzmienie:

   "Premia termomodernizacyjna i grant termomodernizacyjny";

  4) w art. 3:

   a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

    "2. Premia termomodernizacyjna przysługuje, jeżeli kwota kredytu, o którym mowa w ust. 1, stanowi co najmniej 50% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i wynosi nie mniej niż wysokość tej premii.",

   b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

    "3. Inwestorowi będącemu właścicielem lub zarządcą budynku wielorodzinnego, któremu przyznano grant OZE, w związku z całkowitą lub częściową zamianą źródeł energii na źródła odnawialne, premia termomodernizacyjna przysługuje w związku z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. d, wyłącznie na zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.";

  5) art. 4 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 4. Premia termomodernizacyjna nie może być przeznaczona na realizację prac, na które uzyskano inne wsparcie ze środków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.), zwanych dalej "środkami publicznymi".";

  6) w art. 5:

   a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

    "1. Wysokość premii termomodernizacyjnej stanowi 26% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

    2. W przypadku gdy wraz z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego jest realizowane przedsięwzięcie polegające na zakupie, montażu, budowie albo modernizacji instalacji odnawialnego źródła energii, wysokość premii termomodernizacyjnej stanowi 31% łącznych kosztów obu tych przedsięwzięć.",

   b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

    "2a. W przypadku gdy inwestorowi będącemu właścicielem lub zarządcą budynku wielorodzinnego przyznano grant OZE, wysokość premii termomodernizacyjnej, w przypadku, o którym mowa w ust. 2, stanowi 31% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

    2b. Premia termomodernizacyjna w wysokości, o której mowa w ust. 2, przysługuje, jeżeli koszt zakupu, montażu, budowy lub modernizacji instalacji odnawialnego źródła energii stanowi co najmniej 10% łącznych kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz zakupu, montażu, budowy lub modernizacji instalacji odnawialnego źródła energii.",

   c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

    "3. W przypadku gdy w budynku będącym przedmiotem przedsięwzięcia termomodernizacyjnego znajdują się powierzchnie użytkowe służące celom innym niż mieszkalne lub wykonywaniu zadań publicznych przez organy administracji publicznej, wysokość premii termomodernizacyjnej stanowi iloczyn kwoty tej premii i wskaźnika udziału powierzchni użytkowej służącej celom mieszkalnym i wykonywaniu zadań publicznych przez organy administracji publicznej w powierzchni użytkowej budynku.";

  7) po art. 5a dodaje się art. 5b w brzmieniu:

   "Art. 5b. 1. W przypadku gdy z audytu energetycznego wynika, że po zrealizowaniu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego:

    1) wartość wskaźnika EP nie przekracza wartości maksymalnych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane lub

    2) przegrody oraz wyposażenie techniczne budynku odpowiadają wymaganiom izolacyjności cieplnej określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

   - inwestorowi będącemu właścicielem lub zarządcą budynku wielorodzinnego wraz z premią termomodernizacyjną przysługuje grant termomodernizacyjny, stanowiący 10% kosztów tego przedsięwzięcia.

   2. Grant termomodernizacyjny:

    1) przysługuje, jeżeli przedsięwzięcie termomodernizacyjne nie wyrządza poważnych szkód dla celów środowiskowych;

    2) zwiększa premię termomodernizacyjną.

   3. Jeżeli w budynku, o którym mowa w ust. 1, jest prowadzona przez inwestora działalność gospodarcza, grant termomodernizacyjny jest udzielany jako pomoc de minimis na zasadach określonych w przepisach Unii Europejskiej.";

  8) w art. 6:

   a) w ust. 1:

    - pkt 1 otrzymuje brzmienie:

     "1) którego użytkowanie rozpoczęto co najmniej 40 lat przed dniem złożenia wniosku o przyznanie premii remontowej lub",

    - w pkt 2 po wyrazach "Bank Gospodarstwa Krajowego" dodaje się wyrazy " , zwanego dalej "BGK",",

   b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

    "2. Spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 1, inwestor potwierdza przez złożenie pisemnego oświadczenia.";

  9) w art. 8:

   a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

    "Premia remontowa nie może być przeznaczona na:",

   b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

    "3) realizację prac, na które uzyskano inne wsparcie ze środków publicznych.";

  10) art. 9 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 9. 1. Wysokość premii remontowej stanowi 25% kosztów przedsięwzięcia remontowego.

   2. W przypadku gdy w budynku będącym przedmiotem przedsięwzięcia remontowego znajdują się powierzchnie użytkowe służące celom innym niż mieszkalne lub wykonywaniu zadań publicznych przez organy administracji publicznej, wysokość premii remontowej stanowi iloczyn kwoty tej premii i wskaźnika udziału powierzchni użytkowej służącej celom mieszkalnym i wykonywaniu zadań publicznych przez organy administracji publicznej w powierzchni użytkowej budynku.

   3. Jeżeli w budynku będącym przedmiotem przedsięwzięcia remontowego jest prowadzona przez inwestora działalność gospodarcza, premia remontowa jest udzielana jako pomoc de minimis na zasadach określonych w przepisach Unii Europejskiej.";

  11) uchyla się art. 9a;

  12) w art. 11c w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

   "3) zapewnienia budynkowi mieszkalnemu jednorodzinnemu dostępu do energii z zewnętrznej instalacji odnawialnego źródła energii oraz pompy ciepła, wraz z zainstalowaniem urządzeń służących doprowadzaniu energii elektrycznej z tej instalacji, w tym będących własnością gminy;";

  13) po rozdziale 4a dodaje się rozdziały 4b i 4c w brzmieniu:

   "Rozdział 4b

   Premia MZG i grant MZG

   Art. 11g. 1. Inwestorowi realizującemu przedsięwzięcie termomodernizacyjne lub remontowe w mieszkaniowym zasobie gminy przysługuje premia MZG w wysokości 50% kosztów tego przedsięwzięcia, jeżeli:

    1) inwestorem tym jest gmina lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna, w której gmina albo gmina wraz z innymi gminami, powiatami lub Skarbem Państwa dysponują ponad 50% głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu;

    2) przedmiotem przedsięwzięcia termomodernizacyjnego lub remontowego jest budynek mieszkalny, w którym wszystkie lokale mieszkalne wchodzą w skład mieszkaniowego zasobu gminy;

    3) budynek znajduje się na obszarze, na którym obowiązują przepisy wydane na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska;

    4) z audytu energetycznego lub remontowego wynika, że po zrealizowaniu tego przedsięwzięcia przegrody oraz wyposażenie techniczne budynku podlegające przebudowie będą spełniały wymagania minimalne dla budynków w zakresie oszczędności energii i izolacyjności cieplnej, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

   2. W przypadku gdy przedsięwzięciu termomodernizacyjnemu lub remontowemu poddawany jest budynek wpisany do rejestru zabytków lub znajdujący się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków lub przedsięwzięcie to stanowi przedsięwzięcie rewitalizacyjne opisane w gminnym programie rewitalizacji, zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485), wysokość premii MZG stanowi 60% kosztów tego przedsięwzięcia.

   3. Warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, nie stosuje się w przypadku, o którym mowa w ust. 2, jeżeli z audytu energetycznego lub remontowego wynika, że nie jest możliwe jego spełnienie.

   Art. 11h. 1. W przypadku gdy przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego lub remontowego lub w jej w ramach w poddawanym temu przedsięwzięciu budynku:

    1) zostało wykonane przyłącze techniczne do scentralizowanego źródła ciepła lub

    2) nastąpiła całkowita zmiana źródeł energii na źródła odnawialne lub na energię wytwarzaną w wysokosprawnej kogeneracji, lub

    3) nastąpiła całkowita zmiana źródeł ciepła na źródła spełniające standardy niskoemisyjne, z wyłączeniem kotłów na paliwo stałe

   - inwestorowi wraz z premią MZG przysługuje grant MZG, w wysokości 30% kosztów tego przedsięwzięcia.

   2. Grant MZG:

    1) przysługuje, jeżeli przedsięwzięcie termomodernizacyjne lub remontowe nie wyrządza poważnych szkód dla celów środowiskowych;

    2) zwiększa premię MZG.

   Art. 11i. 1. W przypadku gdy w budynku będącym przedmiotem przedsięwzięcia termomodernizacyjnego lub remontowego znajdują się powierzchnie użytkowe służące celom innym niż mieszkalne lub wykonywaniu zadań publicznych przez organy administracji publicznej, wysokość premii MZG stanowi iloczyn kwoty tej premii i wskaźnika udziału powierzchni użytkowej służącej celom mieszkalnym i wykonywaniu zadań publicznych przez organy administracji publicznej w powierzchni użytkowej budynku.

   2. Premia MZG nie może być przeznaczona na realizację prac, na które uzyskano inne wsparcie ze środków publicznych.

   Art. 11j. 1. Wniosek o przyznanie premii MZG oraz wniosek o przyznanie premii MZG wraz z grantem MZG inwestor składa do BGK.

   2. Wniosek o przyznanie premii MZG wraz z grantem MZG składa się do dnia 30 czerwca 2026 r.

   3. Do wniosku o przyznanie premii MZG oraz do wniosku o przyznanie premii MZG wraz z grantem MZG dołącza się:

    1) audyt remontowy lub energetyczny;

    2) oświadczenie inwestora, że:

     a) premia MZG nie jest przeznaczona na realizację prac, na które uzyskano inne wsparcie ze środków publicznych,

     b) gmina albo gmina wraz z innymi gminami, powiatami lub Skarbem Państwa dysponują ponad 50% głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu - w przypadku gdy inwestorem jest spółka, o której mowa w art. 11g ust. 1 pkt 1,

     c) wszystkie lokale mieszkalne znajdujące się w budynku wchodzą w skład mieszkaniowego zasobu gminy,

     d) budynek znajduje się na obszarze, na którym obowiązują przepisy wydane na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska,

     e) budynek jest wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków lub przedsięwzięcie termomodernizacyjne lub remontowe realizowane w tym budynku stanowi przedsięwzięcie rewitalizacyjne opisane w gminnym programie rewitalizacji - w przypadku, o którym mowa w art. 11g ust. 2,

     f) przedsięwzięcie nie zostało rozpoczęte;

    3) dokumenty poświadczające, że objęte wnioskiem przedsięwzięcie nie wyrządza poważnych szkód dla celów środowiskowych - w przypadku, o którym mowa w art. 11h ust. 1.

   Art. 11k. 1. BGK przyznaje inwestorowi premię MZG po potwierdzeniu spełnienia warunków, o których mowa w art. 11g.

   2. BGK przyznaje inwestorowi grant MZG po potwierdzeniu spełnienia warunków, o których mowa w art. 11h.

   3. BGK wypłaca inwestorowi premię MZG po otrzymaniu oświadczenia inwestora o terminie:

    1) rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia nie dłuższym niż 210 dni, licząc od dnia przyznania przez BGK premii MZG;

    2) zakończenia realizacji przedsięwzięcia nie dłuższym niż 2 lata, licząc od dnia rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia.

   4. Inwestor, któremu wypłacono premię MZG, po zrealizowaniu przedsięwzięcia przedkłada do BGK:

    1) oświadczenie o wysokości poniesionych przez niego wydatków na realizację przedsięwzięcia, które zostały ustalone na podstawie faktur w rozumieniu art. 2 pkt 31 lub 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.) wskazujących jako nabywcę lub usługobiorcę inwestora, o którym mowa w art. 11g ust. 1;

    2) dokumenty potwierdzające zrealizowanie przedsięwzięcia zgodnie z projektem budowlanym i w terminie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2.

   5. Inwestor zwraca wypłaconą premię MZG w przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w ust. 4, bez odsetek.

   6. BGK wypłaca inwestorowi grant MZG w przypadku spełniania warunków, o których mowa w ust. 4.

   Art. 11l. Do premii MZG przepisy art. 16 i art. 17 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

   Rozdział 4c

   Grant OZE

   Art. 11m. 1. Inwestorowi realizującemu przedsięwzięcie polegające na czynnościach, o których mowa w art. 2 pkt 19, przysługuje grant OZE, na pokrycie 50% tego przedsięwzięcia, jeżeli:

    1) inwestorem jest właściciel lub zarządca budynku wielorodzinnego;

    2) przedmiotem przedsięwzięcia jest:

     a) zakup, montaż lub budowa nowej instalacji odnawialnego źródła energii lub

     b) modernizacja instalacji odnawialnego źródła energii, w wyniku której zainstalowana moc instalacji wzrośnie o co najmniej 25%;

    3) w instalacji odnawialnego źródła energii jest wytwarzana energia na potrzeby budynku, o którym mowa w pkt 1;

    4) przedsięwzięcie nie wyrządza poważnych szkód dla celów środowiskowych.

   2. Do kosztów przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, wlicza się koszt infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania instalacji odnawialnego źródła energii.

   3. W przypadku gdy w budynku będącym przedmiotem przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, znajdują się powierzchnie użytkowe służące celom innym niż mieszkalne lub wykonywaniu zadań publicznych przez organy administracji publicznej, wysokość grantu OZE stanowi iloczyn kwoty tego grantu i wskaźnika udziału powierzchni użytkowej służącej celom mieszkalnym i wykonywaniu zadań publicznych przez organy administracji publicznej w powierzchni użytkowej budynku.

   4. Grant OZE nie może być przeznaczony na realizację prac, na które uzyskano inne wsparcie ze środków publicznych.

   5. Grant OZE przeznacza się na refinansowanie kosztów przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1.

   6. Jeżeli w budynku, o którym mowa w ust. 3, jest prowadzona przez inwestora działalność gospodarcza, grant OZE jest udzielany jako pomoc de minimis na zasadach określonych w przepisach Unii Europejskiej.

   Art. 11n. 1. Wniosek o przyznanie grantu OZE inwestor składa do BGK do dnia 30 czerwca 2026 r.

   2. Wniosek o przyznanie grantu OZE zawiera:

    1) dane identyfikacyjne budynku i inwestora;

    2) liczbę lokali mieszkalnych w budynku;

    3) informacje dotyczące przedsięwzięcia, w tym:

     a) zakres prac i szacowane koszty jego wykonania,

     b) moc elektryczną i cieplną instalacji odnawialnego źródła energii,

     c) przewidywaną roczną ilość wytwarzanej energii elektrycznej lub ciepła,

     d) dane niezbędne do obliczenia przewidywanej rocznej ilości dwutlenku węgla, który nie zostanie wyemitowany w wyniku realizacji przedsięwzięcia,

     e) termin zakończenia inwestycji.

   3. Do wniosku o przyznanie grantu OZE dołącza się:

    1) dokumentację projektową instalacji;

    2) oświadczenie inwestora, że grant OZE nie jest przeznaczony na realizację prac, na które uzyskano inne wsparcie ze środków publicznych;

    3) inne dokumenty poświadczające, że objęte wnioskiem przedsięwzięcie nie wyrządza poważnych szkód dla celów środowiskowych;

    4) w przypadku grantu OZE udzielanego jako pomoc de minimis:

     a) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie inwestor otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

     b) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743 oraz z 2022 r. poz. 807).

   Art. 11o. 1. BGK wypłaca grant OZE inwestorowi:

    1) po poniesieniu przez inwestora wydatków zgodnie z zakresem rzeczowym podanym we wniosku, o którym mowa w art. 11n ust. 1;

    2) po przedstawieniu przez inwestora oświadczenia o posiadaniu gwarancji udzielonej przez wykonawcę na zrealizowane roboty budowlane i instalacyjne, obejmującej co najmniej pięcioletni, bezawaryjny okres eksploatacji instalacji.

   2. Wysokość wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 1, ustala się na podstawie faktur w rozumieniu art. 2 pkt 31 lub 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług wskazujących jako nabywcę lub usługobiorcę inwestora, o którym mowa w art. 11m ust. 1.";

  14) w art. 12:

   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    "1. Premie przyznaje BGK ze środków Funduszu.",

   b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

    "1a. Grant termomodernizacyjny, grant MZG i grant OZE wypłaca się ze środków określonych w planie rozwojowym, o którym mowa w art. 5 pkt 7aa ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 oraz z 2022 r. poz. 1079 i 1846).",

   c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

    "2a. Wniosek o przyznanie premii termomodernizacyjnej wraz z grantem termomodernizacyjnym składa się do dnia 30 czerwca 2026 r.";

  15) w art. 13:

   a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

    "2) oświadczenie inwestora, że premia termomodernizacyjna nie jest przeznaczona na realizację prac, na które uzyskano inne wsparcie ze środków publicznych;",

   b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

    "1a. W przypadku wniosku o przyznanie premii termomodernizacyjnej wraz z grantem termomodernizacyjnym do wniosku dołącza się dokumenty poświadczające:

     1) spełnienie wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

     2) że objęte wnioskiem przedsięwzięcie nie wyrządza poważnych szkód dla celów środowiskowych.

    1b. W przypadku wniosku o przyznanie grantu termomodernizacyjnego udzielanego jako pomoc de minimis, do wniosku dołącza się:

     1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie inwestor otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

     2) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.";

  16) w art. 14 w ust. 1:

   a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

    "2) oświadczenie inwestora, że premia remontowa nie jest przeznaczona na realizację prac, na które uzyskano inne wsparcie ze środków publicznych;",

   b) w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:

    "a) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie inwestor otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,",

   c) uchyla się pkt 4;

  17) w art. 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   "1. BGK przyznaje premie oraz premię MZG w granicach wolnych środków Funduszu w ramach limitów premii każdego rodzaju określonych w planie finansowym Funduszu.";

  18) w art 17:

   a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

    "2a. W przypadku wniosku o premię termomodernizacyjną wraz z grantem termomodernizacyjnym, wniosku o premię MZG wraz z grantem MZG, albo wniosku o grant OZE, BGK weryfikuje, czy objęte wnioskiem przedsięwzięcie nie wyrządza poważnych szkód dla celów środowiskowych. BGK dokonuje weryfikacji z uwzględnieniem art. 19 ust. 3 lit. d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Dz. Urz. UE L 57 z 18.02.2021, str. 17, z późn. zm.).",

   b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

    "3. O negatywnej weryfikacji, o której mowa:

     1) w ust. 2, BGK zawiadamia inwestora i bank kredytujący;

     2) w ust. 2a, BGK zawiadamia inwestora, a w przypadku wniosku o premię termomodernizacyjną wraz z grantem termomodernizacyjnym także bank kredytujący.

    4. W przypadku pozytywnej weryfikacji, o której mowa:

     1) w ust. 2, oraz stwierdzenia, że zostały spełnione warunki przyznania premii, BGK zawiadamia inwestora i bank kredytujący o przyznaniu premii, podając jej wysokość;

     2) w ust. 2a, oraz stwierdzenia, że zostały spełnione warunki przyznania:

      a) premii termomodernizacyjnej wraz z grantem termomodernizacyjnym, BGK zawiadamia inwestora i bank kredytujący o przyznaniu tej premii wraz z tym grantem,

      b) premii MZG wraz z grantem MZG, BGK zawiadamia inwestora o przyznaniu tej premii wraz z tym grantem,

      c) grantu OZE, BGK zawiadamia inwestora o przyznaniu tego grantu

     - oraz o wysokości takiej premii lub takiego grantu.";

  19) w art. 19 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

   "4. W przypadku, o którym mowa w art. 12 ust. 4, BGK przekazuje premię kompensacyjną inwestorowi w nie więcej niż 4 transzach, z tym że wysokość ostatniej transzy nie może być niższa niż 25% kwoty przyznanej premii kompensacyjnej, po poniesieniu wydatków zgodnie z zakresem rzeczowym podanym we wniosku, o którym mowa w art. 15 ust. 4.".

  20) art. 20 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 20. BGK prowadzi w formie elektronicznych baz danych rejestr budynków, w odniesieniu do których zostały przyznane premia, premia MZG, grant termomodernizacyjny, grant MZG i grant OZE, oraz rejestr przyznanych i wypłaconych w ramach tych instrumentów środków, z uwzględnieniem potrzeb związanych ze stwierdzeniem, że zostały spełnione warunki ich przyznania.";

  21) w art. 21:

   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    "1. Z tytułu przyznania premii i premii MZG, BGK otrzymuje od inwestora wynagrodzenie prowizyjne równe 0,6% kwoty przyznanych środków.",

   b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

    "1a. Z tytułu przyznania grantu termomodernizacyjnego, grantu MZG i grantu OZE, BGK otrzymuje z Funduszu wynagrodzenie prowizyjne równe 0,6% kwoty przyznanych środków.",

   c) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

    "4. W przypadku premii MZG, BGK potrąca należne wynagrodzenie prowizyjne z kwoty przekazywanych inwestorowi środków.";

  22) w art. 25 w ust. 1:

   a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

    "1) wypłatę przyznanych premii i premii MZG;",

   b) po pkt 1a dodaje się pkt 1b w brzmieniu:

    "1b) pokrycie kosztów, o których mowa w art. 21 ust. 1a;",

   c) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

    "2) pokrycie kosztów weryfikacji audytów energetycznych i audytów remontowych oraz pozostałej wymaganej dokumentacji niezbędnej do potwierdzenia spełniania warunków przyznania premii, premii MZG, grantów termomodernizacyjnych, grantów MZG i grantów OZE;";

  23) w art. 27 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

   "1. BGK składa ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, w terminie do końca miesiąca następującego po każdym kwartale, informacje o wysokości przyznanych premii, premii MZG, grantów termomodernizacyjnych, grantów MZG i grantów OZE, przewidywanych terminach ich przekazania oraz o wysokości wypłaconych środków odrębnie dla premii termomodernizacyjnych, premii remontowych, premii kompensacyjnych, premii MZG, grantów termomodernizacyjnych, grantów MZG i grantów OZE.

   2. Na podstawie informacji uzyskanych z audytów energetycznych i audytów remontowych oraz danych niezbędnych do obliczenia przewidywanej ilości dwutlenku węgla, o których mowa w art. 11n ust. 2 pkt 3 lit. d, BGK składa ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa oraz ministrowi właściwemu do spraw klimatu, w okresach rocznych, informację na temat planowanych zmian zapotrzebowania na paliwa, planowanego zmniejszenia zapotrzebowania na energię oraz planowanej rocznej ilości dwutlenku węgla, który nie zostanie wyemitowany, przewidywanych w wyniku zrealizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych oraz inwestycji dotyczących instalacji odnawialnych źródeł energii.";

  24) w art. 27a w ust. 2 w pkt 1 lit. e otrzymuje brzmienie:

   "e) przekazanej premii termomodernizacyjnej, przekazanej premii remontowej, przekazanej premii MZG, przekazanego grantu termomodernizacyjnego, przekazanego grantu MZG i przekazanego grantu OZE oraz zwrotu tych środków,";

  25) w art. 27b w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

   "5) wskazane przez BGK, realizujące czynności w zakresie premii termomodernizacyjnych, premii remontowych, premii MZG, grantów termomodernizacyjnych, grantów MZG i grantów OZE - w zakresie danych, o których mowa w art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. e,".

Art. 7 - 11. (pominięto przez redakcję)


Art. 12. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia*), z wyjątkiem:

  1) art. 1 pkt 1 i 2, które wchodzą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia*);

  2) art. 5 pkt 2, pkt 6 lit. a, pkt 8, pkt 9, pkt 10 lit. a, pkt 12, pkt 15-17 i pkt 20, które wchodzą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia*);

  3) art. 5 pkt 5 i pkt 11 lit. a oraz art. 8, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

____________________
*) Uwaga od redakcji: ustawa została ogłoszona w dniu 30.11.2022 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60