Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.07.2022 r. zmieniające ...

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.07.2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2022 r. poz. 1617

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1933 oraz z 2022 r. poz. 807, 872, 1459 i 1512) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 998) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w § 2 uchyla się pkt 3;

  2) w § 2a w ust. 3:

   a) we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy "o znacznej wartości",

   b) w części wspólnej wyrazy "§ 7 ust. 3a i 3b" zastępuje się wyrazami "§ 7 ust. 2a, 3a i 3b";

  3) w § 3:

   a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

    "2. Wartość składników rzeczowych majątku ruchomego, zagospodarowywanych w sposób, o którym mowa w § 2a ust. 1, określa się według ich wartości rynkowej na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia oraz popytu na nie, chyba że co innego wynika z przepisów szczególnych.",

   b) w ust. 3 uchyla się pkt 1,

   c) w ust. 4 w zdaniu pierwszym skreśla się wyrazy "lub mogą stanowić";

  4) w § 7:

   a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

    "2. Przy podejmowaniu decyzji przez organ, o którym mowa w § 1, albo kierownika jednostki o zagospodarowaniu zbędnych lub zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego przez nieodpłatne przekazanie lub darowiznę uwzględnia się, w pierwszej kolejności, potrzeby jednostek sektora finansów publicznych.",

   b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

    "2a. Zbędne lub zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego mogą być, bez względu na ich wartość, przedmiotem nieodpłatnego przekazania na rzecz nieposiadającej osobowości prawnej państwowej jednostki sektora finansów publicznych bez wcześniejszego podjęcia działań mających na celu sprzedaż, jeżeli przemawia za tym interes publiczny.",

   c) w ust. 3a we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy "o znacznej wartości",

   d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

    "5. Po dokonaniu oceny, o której mowa w § 5 ust. 2, organ, o którym mowa w § 1, albo kierownik jednostki zgłaszają Prezesowi Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zamiar zagospodarowania zbędnych lub zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego w określony sposób, jeżeli wartość tych składników łącznie w ramach danego sposobu zagospodarowania przekracza kwotę:

     1) 200.000 zł albo

     2) 100.000 zł - w przypadku gdy zgłaszane zagospodarowanie zbędnych lub zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego ma się odbyć w trybie określonym w ust. 2a lub 3a.",

   e) dodaje się ust. 6-10 w brzmieniu:

    "6. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 5, dołącza się protokół, o którym mowa w § 5 ust. 5, wraz z wykazem, o którym mowa w § 5 ust. 6, oraz informację, o której mowa w § 6 ust. 2, wraz ze wskazaniem terminu jej zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej, a w przypadku zgłoszenia dotyczącego zagospodarowania przez nieodpłatne przekazanie lub darowiznę - również wniosek, o którym mowa odpowiednio w § 38 ust. 3 lub w § 39 ust. 3, oraz projekt protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 38 ust. 6.

    7. Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej może zwrócić się do organu, o którym mowa w § 1, albo kierownika jednostki o dodatkowe wyjaśnienia niezbędne do rozpatrzenia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 5.

    8. Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej może, w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego zgłoszenia, o którym mowa w ust. 5, zgłosić zastrzeżenia do zamierzonego sposobu zagospodarowania zbędnych lub zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego. Zastrzeżenia Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zawierają uzasadnienie.

    9. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 8, przeprowadza się ponowną ocenę, o której mowa w § 5 ust. 2.

    10. Przepisów ust. 5 pkt 2 oraz ust. 6-9 nie stosuje się do nieodpłatnego przekazywania składników rzeczowych majątku ruchomego między placówkami zagranicznymi lub między placówkami zagranicznymi a urzędem obsługującym ministra właściwego do spraw zagranicznych.";

  5) w § 39 w ust. 2 w zdaniu drugim wyrazy "§ 7 ust. 5 zdanie pierwsze" zastępuje się wyrazami "§ 7 ust. 5 pkt 2";

  6) w § 41 w ust. 3 wyrazy "§ 7 ust. 5 zdanie pierwsze" zastępuje się wyrazami "§ 7 ust. 5 pkt 2";

  7) w § 42 w ust. 2 w pkt 3 dodaje się przecinek i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

   "4) stanowią newralgiczny sprzęt w rozumieniu art. 7 pkt 12 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.)".

§ 2. 1. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, przy czym w sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, w których po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia wartość składników rzeczowych majątku ruchomego zagospodarowywanych przez nieodpłatne przekazanie lub dokonanie darowizny miałaby zostać określona według wartości rynkowej na podstawie § 3 ust. 2 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, zagospodarowanie odbywa się w oparciu o wartość początkową tych składników.

2. Termin, o którym mowa w § 7 ust. 8 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, w odniesieniu do zgłoszeń zamiaru zagospodarowania zbędnych lub zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego, które wpłynęły do Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, biegnie od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, przy czym, w przypadku gdy Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zwróci się o dodatkowe wyjaśnienia lub dokumenty niezbędne do rozpatrzenia zgłoszenia zamiaru zagospodarowania zbędnych lub zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego - termin, o którym mowa w § 7 ust. 8 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, biegnie od dnia otrzymania tych wyjaśnień lub dokumentów.

3. Zgłoszenie zamiaru zagospodarowania zbędnych lub zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego, które wpłynęło do Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, a które nie jest wymagane na podstawie § 7 ust. 5 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej pozostawia bez rozpoznania.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.*)

___________________
*) Uwaga od redakcji: rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 2.08.2022 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60