Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Ustawa z dnia 9.12.2021 r. o zmianie ustawy ...

Ustawa z dnia 9.12.2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw1)

 Dz. U. z 2021 r. poz. 2427
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wcześniejsze wersje
2023.02.13 - bieżąca
 zmieniony przez
zmiany w:
Istniejące wersje czasowe art. 1
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2021 r. poz. 2427
2023.02.13
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 1. W ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 2:

   a) w ust. 1:

    - w pkt 3:

     - - w lit. a uchyla się tiret czwarte,

     - - w lit. b uchyla się tiret trzecie,

    - pkt 6 otrzymuje brzmienie:

     "6) eksport:

      a) wywóz wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej potwierdzony przez organ celny, o którym mowa w art. 221 ust. 2 lub art. 332 ust. 3-4 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 343 z 29.12.2015, str. 558, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 2015/2447", zgodnie z przepisami tego rozporządzenia,

      b) objęcie wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych procedurą tranzytu zewnętrznego po zwolnieniu ich do wywozu;",

    - w pkt 10 wyrazy "produkowane, magazynowane," zastępuje się wyrazami "produkowane, w tym przetwarzane, lub magazynowane, w tym przechowywane, lub",

    - w pkt 12 wyrazy "produkcji, magazynowania," zastępuje się wyrazami "produkcji, w tym przetwarzania, lub magazynowania, w tym przechowywania, lub",

    - w pkt 14a po wyrazach "z miejsca importu" dodaje się wyrazy "innego niż skład podatkowy",

    - uchyla się pkt 16,

    - po pkt 16 dodaje się pkt 16a-16d w brzmieniu:

     "16a) e-SAD - elektroniczny uproszczony dokument administracyjny, na podstawie którego przemieszcza się, w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego lub dostawy wewnątrzwspólnotowej, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy:

      a) wyroby akcyzowe wymienione w załączniku nr 2 do ustawy,

      b) alkohol etylowy całkowicie skażony środkami dopuszczonymi do skażania alkoholu etylowego na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażania alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego (Dz. Urz. WE L 288 z 23.11.1993, str. 12, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 249, z późn. zm.);

     16b) dokument zastępujący e-SAD - dokument, na podstawie którego przemieszcza się, w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego lub dostawy wewnątrzwspólnotowej, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyroby akcyzowe, o których mowa w pkt 16a, gdy System jest niedostępny, zawierający takie same dane jak e-SAD;

     16c) uprawniony wysyłający - podmiot posiadający numer akcyzowy, który wysyła w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej wyroby akcyzowe poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie e-SAD albo dokumentu zastępującego e-SAD, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym podmiot prowadzący skład podatkowy lub zarejestrowanego wysyłającego;

     16d) uprawniony odbiorca - podmiot posiadający numer akcyzowy, który odbiera w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego wyroby akcyzowe poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie e-SAD albo dokumentu zastępującego e-SAD, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym podmiot prowadzący skład podatkowy lub zarejestrowanego odbiorcę;",

    - w pkt 20 w lit. e średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. f w brzmieniu:

     "f) wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, przemieszczanych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie e-SAD albo dokumentu zastępującego e-SAD, z wyłączeniem strat alkoholu etylowego całkowicie skażonego środkami dopuszczonymi do skażania alkoholu etylowego na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażania alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego;",

    - w pkt 25 skreśla się wyrazy "inne niż skład podatkowy",

    - w pkt 26 w lit. c średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. d w brzmieniu:

     "d) przemieszczania wyrobów akcyzowych w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego lub dostawy wewnątrzwspólnotowej, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, w szczególności do przesyłania e-SAD, raportu odbioru, zmiany miejsca przeznaczenia oraz zawiadomienia o zmianie miejsca przeznaczenia, o których mowa w aktach delegowanych i wykonawczych Komisji Europejskiej wydanych na podstawie art. 43 ust. 1 i 2 dyrektywy Rady (UE) 2020/262 z dnia 19 grudnia 2019 r. ustanawiającej ogólne zasady dotyczące podatku akcyzowego (przekształcenie) (Dz. Urz. UE L 58 z 27.02.2020, str. 4, z późn. zm.);",

    - pkt 27 i 28 otrzymują brzmienie:

     "27) raport odbioru - raport składany za pośrednictwem Systemu, stanowiący dowód, że zostało zakończone przemieszczanie wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy albo przemieszczanie na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, objętych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, albo przemieszczanie w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego lub dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy;

     28) dokument zastępujący raport odbioru - dokument zawierający takie same dane jak raport odbioru, stanowiący dowód, że zostało zakończone przemieszczanie wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy albo przemieszczanie na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, objętych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, albo przemieszczanie w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego lub dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, stosowany, gdy System jest niedostępny;",

    - pkt 30a otrzymuje brzmienie:

     "30a) alternatywny dowód zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy - wydane przez właściwe organy podatkowe na terytorium kraju lub przez właściwe władze państwa członkowskiego Unii Europejskiej potwierdzenie, że wysłane z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy wyroby akcyzowe zostały odebrane przez odbiorcę, wyprowadzone poza terytorium Unii Europejskiej albo objęte procedurą tranzytu zewnętrznego, zawierające w szczególności określenie rodzaju, ilości oraz kodów Nomenklatury Scalonej (CN) tych wyrobów, datę ich odbioru, wyprowadzenia poza terytorium Unii Europejskiej albo objęcia procedurą tranzytu zewnętrznego, a także dane identyfikacyjne podmiotu, który wyroby te odebrał, albo oznaczenie organu celnego, który nadzorował ich wyprowadzenie poza terytorium Unii Europejskiej albo objął je procedurą tranzytu zewnętrznego, wraz z danymi identyfikacyjnymi podmiotu, który dokonał ich eksportu;",

    - po pkt 30a dodaje się pkt 30b w brzmieniu:

     "30b) alternatywny dowód dostawy wyrobów akcyzowych przemieszczanych na podstawie e-SAD - wydane przez właściwe organy podatkowe na terytorium kraju lub przez właściwe władze państwa członkowskiego Unii Europejskiej potwierdzenie, że przemieszczane wyroby akcyzowe zostały odebrane przez odbiorcę, zawierające w szczególności określenie rodzaju, ilości oraz kodów Nomenklatury Scalonej (CN) tych wyrobów, datę ich odbioru, a także dane identyfikacyjne podmiotu, który wyroby te odebrał;",

    - w pkt 31 w lit. f średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. g w brzmieniu:

     "g) uprawnionego wysyłającego;",

    - w pkt 32 w lit. e średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. f w brzmieniu:

     "f) uprawnionego odbiorcę;",

    - po pkt 32 dodaje się pkt 32a w brzmieniu:

     "32a) wysyłający podmiot zagraniczny - podmiot posiadający siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium państwa członkowskiego, który wysyła lub dostarcza, bezpośrednio lub pośrednio, z terytorium państwa członkowskiego, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy i Systemem, wyroby akcyzowe wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, od których na terytorium państwa członkowskiego została zapłacona akcyza lub które są objęte na terytorium państwa członkowskiego zerową stawką akcyzy, osobie fizycznej na terytorium kraju, nie na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej;",

    - w pkt 39 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 40 w brzmieniu:

     "40) rok winiarski - rok gospodarczy, o którym mowa w art. 6 lit. d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.).",

   b) w ust. 2 wyrazy "zgodnie z art. 5 ust. 4 dyrektywy Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylającej dyrektywę 92/12/EWG (Dz. Urz. UE L 9 z 14.01.2009, str. 12)," zastępuje się wyrazami "zgodnie z art. 4 ust. 4 dyrektywy Rady (UE) 2020/262 z dnia 19 grudnia 2019 r. ustanawiającej ogólne zasady dotyczące podatku akcyzowego (przekształcenie)",

   c) w ust. 3 wyrazy "zgodnie z art. 5 ust. 5 dyrektywy Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylającej dyrektywę 92/12/EWG (Dz. Urz. UE L 9 z 14.01.2009, str. 12, z późn. zm.)" zastępuje się wyrazami "zgodnie z art. 4 ust. 5 dyrektywy Rady (UE) 2020/262 z dnia 19 grudnia 2019 r. ustanawiającej ogólne zasady dotyczące podatku akcyzowego (przekształcenie)";

  2) w art. 8 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

   "3) import wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem:

    a) importu wyrobów akcyzowych wysłanych następnie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów,

    b) importu wyrobów akcyzowych wprowadzonych do składu podatkowego, w celu dopuszczenia ich do obrotu w rozumieniu przepisów prawa celnego i objęcia procedurą zawieszenia poboru akcyzy, w miejscu importu znajdującym się w tym składzie podatkowym,

    c) przypadków, gdy dług celny wygasł na podstawie art. 124 ust. 1 lit. e-g lub k unijnego kodeksu celnego;";

  3) w art. 10:

   a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

    "2. Obowiązek podatkowy z tytułu importu wyrobów akcyzowych powstaje z dniem powstania długu celnego w rozumieniu przepisów prawa celnego. Przepisu nie stosuje się w przypadku, gdy dług celny wygasł na podstawie art. 124 ust. 1 lit. e-g lub k unijnego kodeksu celnego.",

   b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

    "2a. Obowiązek podatkowy z tytułu wprowadzenia importowanych wyrobów akcyzowych do składu podatkowego, w celu dopuszczenia ich do obrotu w rozumieniu przepisów prawa celnego i objęcia procedurą zawieszenia poboru akcyzy w miejscu importu znajdującym się w tym składzie podatkowym, powstaje z dniem powstania długu celnego w rozumieniu przepisów prawa celnego.",

   c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

    "4. Obowiązek podatkowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, dokonanego przez uprawnionego odbiorcę, powstaje z dniem, w którym wyroby akcyzowe zostały wprowadzone do miejsca odbioru wskazanego w e-SAD, na podstawie którego wyroby zostały przemieszczone.",

   d) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

    "7. Obowiązek podatkowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, o którym mowa w art. 79, powstaje z dniem odbioru dostarczonych wyrobów akcyzowych przez odbiorcę na terytorium kraju.";

  4) w art. 13 w ust. 1:

   a) w pkt 3 wyrazy "w art. 2 ust. 1 pkt 20" zastępuje się wyrazami "w art. 2 ust. 1 pkt 20 lit. a-e",

   b) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

    "3a) będący uprawnionym odbiorcą - w przypadku ubytków wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 20 lit. f;",

   c) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

    "4) będący wysyłającym podmiotem zagranicznym albo przedstawicielem podatkowym;";

  5) w art. 14:

   a) po ust. 3b dodaje się ust. 3ba w brzmieniu:

    "3ba. Organami podatkowymi właściwymi w sprawach dotyczących uprawnionego wysyłającego są dla:

     1) osób fizycznych - naczelnik urzędu skarbowego właściwy w zakresie akcyzy ze względu na adres ich zamieszkania i właściwy dla tego naczelnika w zakresie akcyzy dyrektor izby administracji skarbowej;

     2) osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej - naczelnik urzędu skarbowego właściwy w zakresie akcyzy ze względu na adres ich siedziby i właściwy dla tego naczelnika w zakresie akcyzy dyrektor izby administracji skarbowej.",

   b) w ust. 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

    "3) powiadamiania naczelnika urzędu skarbowego przez podmiot prowadzący skład podatkowy o:

     a) zamiarze wyprowadzenia wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego,

     b) posiadaniu decyzji, o której mowa w art. 27 ust. 2a pkt 1";

  6) w art. 16:

   a) w ust. 1 w pkt 5 w lit. b kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

    "6) wysyłający podmiot zagraniczny, jeżeli nie wyznaczył przedstawiciela podatkowego - przed dniem dokonania pierwszej wysyłki wyrobów akcyzowych.",

   b) w ust. 2a:

    - wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

     "W przypadku podmiotu zużywającego nieprowadzącego działalności gospodarczej lub prowadzącego działalność gospodarczą i nieposiadającego numeru identyfikacji podatkowej (NIP) zgłoszenie rejestracyjne zawiera dane dotyczące tego podmiotu i zużywanych przez niego wyrobów akcyzowych, obejmujące w szczególności:",

    - w pkt 3 po wyrazach "osoby fizycznej" dodaje się wyrazy ", a w przypadku podmiotu zużywającego prowadzącego działalność gospodarczą i nieposiadającego numeru identyfikacji podatkowej (NIP) - numer PESEL";

  7) w art. 18:

   a) w ust. 3:

    - w zdaniu pierwszym po wyrazach "numer identyfikacji podatkowej (NIP)" dodaje się wyrazy "albo numer PESEL,",

    - w zdaniu drugim po wyrazach "nieprowadzącego działalności gospodarczej" dodaje się wyrazy "lub prowadzącego działalność gospodarczą i nieposiadającego numeru identyfikacji podatkowej (NIP)",

   b) w ust. 7:

    - w pkt 1 po wyrazach "zarejestrowanych wysyłających" dodaje się wyrazy ", uprawnionych odbiorców, uprawnionych wysyłających",

    - pkt 2 otrzymuje brzmienie:

     "2) określenie rodzaju wyrobów akcyzowych objętych działalnością prowadzoną przez podmioty, o których mowa w pkt 1, oraz określenie rodzaju prowadzonej działalności przez podmioty prowadzące składy podatkowe, zarejestrowanych odbiorców, zarejestrowanych wysyłających oraz podmioty pośredniczące;",

    - w pkt 4 po wyrazach "zarejestrowanych wysyłających," dodaje się wyrazy "uprawnionych odbiorców, uprawnionych wysyłających,";

  8) użyte w art. 19 w ust. 7 w pkt 1 w lit. b i w pkt 2 w lit. b, w ust. 12 i 16 wyrazy "Agencję Rezerw Materiałowych" zastępuje się wyrazami "Rządową Agencję Rezerw Strategicznych";

  9) w dziale II po rozdziale 3a dodaje się rozdział 3b w brzmieniu:

   "Rozdział 3b

   Numer akcyzowy uprawnionego odbiorcy na terytorium kraju i numer akcyzowy uprawnionego wysyłającego na terytorium kraju

   Art. 20j. Podmiot, który zamierza:

    1) dokonywać nabyć wewnątrzwspólnotowych lub dokonać jednorazowego nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych jako uprawniony odbiorca,

    2) dokonywać dostaw wewnątrzwspólnotowych lub dokonać jednorazowej dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych jako uprawniony wysyłający

   - jest obowiązany uzyskać odpowiednio numer akcyzowy uprawnionego odbiorcy lub numer akcyzowy uprawnionego wysyłającego.

   Art. 20k. 1. Numer akcyzowy uprawnionego odbiorcy i numer akcyzowy uprawnionego wysyłającego nadaje właściwy dyrektor izby administracji skarbowej na wniosek podmiotu. Przepisy art. 16 ust. 2b i 2c stosuje się odpowiednio.

   2. Właściwy dyrektor izby administracji skarbowej, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wniosku, informuje podmiot o nadaniu numeru akcyzowego uprawnionego odbiorcy lub numeru akcyzowego uprawnionego wysyłającego.

   3. Wniosek o nadanie numeru akcyzowego uprawnionego odbiorcy zawiera:

    1) dane dotyczące podmiotu oraz prowadzonej przez niego działalności gospodarczej: imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres jego siedziby lub zamieszkania, numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile podmiot taki numer posiada, numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres poczty elektronicznej, a także:

     a) numer akcyzowy podmiotu prowadzącego skład podatkowy - w przypadku podmiotu prowadzącego skład podatkowy,

     b) numery akcyzowe zarejestrowanego odbiorcy związane z miejscami odbioru wyrobów akcyzowych - w przypadku zarejestrowanego odbiorcy, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca;

    2) określenie rodzaju wyrobów akcyzowych, które będą nabywane wewnątrzwspólnotowo;

    3) określenie ilości wyrobów akcyzowych, które zostaną nabyte wewnątrzwspólnotowo, oraz dane podmiotu, od którego zostaną one nabyte: imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres jego siedziby lub zamieszkania oraz jego numer akcyzowy - w przypadku wniosku o nadanie numeru akcyzowego na potrzeby jednorazowego nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych;

    4) wskazanie właściwego dla podmiotu naczelnika urzędu skarbowego w zakresie akcyzy.

   4. Wniosek o nadanie numeru akcyzowego uprawnionego wysyłającego zawiera:

    1) dane dotyczące podmiotu oraz prowadzonej przez niego działalności gospodarczej: imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres jego siedziby lub zamieszkania, numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile podmiot taki numer posiada, numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres poczty elektronicznej, a także:

     a) numer akcyzowy podmiotu prowadzącego skład podatkowy - w przypadku podmiotu prowadzącego skład podatkowy,

     b) numer akcyzowy zarejestrowanego wysyłającego - w przypadku zarejestrowanego wysyłającego;

    2) określenie rodzaju wyrobów akcyzowych, które będą wysyłane wewnątrzwspólnotowo;

    3) określenie ilości wyrobów akcyzowych, które zostaną wysłane wewnątrzwspólnotowo, oraz dane podmiotu, do którego zostaną one wysłane: imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres jego siedziby lub zamieszkania oraz jego numer akcyzowy - w przypadku wniosku o nadanie numeru akcyzowego na potrzeby jednorazowej dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych;

    4) wskazanie właściwego dla podmiotu naczelnika urzędu skarbowego w zakresie akcyzy.

   Art. 20l. 1. W przypadku numeru akcyzowego uprawnionego odbiorcy nadanego na potrzeby jednorazowego nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych jako uprawniony odbiorca i numeru akcyzowego uprawnionego wysyłającego nadanego na potrzeby jednorazowej dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych jako uprawniony wysyłający tego nabycia lub tej dostawy należy dokonać w terminie 3 miesięcy od dnia nadania odpowiednio numeru akcyzowego uprawnionego odbiorcy lub numeru akcyzowego uprawnionego wysyłającego.

   2. Numer akcyzowy, o którym mowa w ust. 1, wygasa w przypadku niedokonania odpowiednio nabycia lub dostawy, o których mowa w ust. 1, w terminie, o którym mowa w tym przepisie.

   Art. 20m. Uprawniony odbiorca oraz uprawniony wysyłający są obowiązani do poinformowania właściwego dyrektora izby administracji skarbowej o zmianie danych zawartych we wniosku, o których mowa w art. 20k ust. 3 i 4, w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana. Przepisy art. 16 ust. 2b i 2c stosuje się odpowiednio.

   Art. 20n. 1. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego wydaje decyzję o utracie ważności numeru akcyzowego uprawnionego odbiorcy lub numeru akcyzowego uprawnionego wysyłającego, jeżeli uprawniony odbiorca lub uprawniony wysyłający:

    1) nie istnieje albo

    2) przez okres kolejnych 12 miesięcy nie dokonał odpowiednio nabycia wewnątrzwspólnotowego jako uprawniony odbiorca lub dostawy wewnątrzwspólnotowej jako uprawniony wysyłający.

   2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, wydanie decyzji, o której mowa w ust. 1, następuje bez konieczności zawiadomienia odpowiednio uprawnionego odbiorcy albo uprawnionego wysyłającego.

   3. Informację o decyzji, o której mowa w ust. 1, właściwy naczelnik urzędu skarbowego niezwłocznie przekazuje właściwemu dyrektorowi izby administracji skarbowej.

   4. Decyzja, o której mowa w ust. 1, jest natychmiast wykonalna.

   Art. 20o. Minister właściwy do spraw finansów publicznych wyznaczy, w drodze rozporządzenia, dyrektora izby administracji skarbowej właściwego w sprawach numerów akcyzowych uprawnionych odbiorców oraz numerów akcyzowych uprawnionych wysyłających, uwzględniając potrzebę zapewnienia sprawnego procesu ich nadawania oraz kompletności i aktualności danych o uprawnionych odbiorcach oraz uprawnionych wysyłających.";

  10) w art. 21 w ust. 7 w pkt 2 w lit. d wyrazy "o którym mowa w art. 79 ust. 1" zastępuje się wyrazami "o którym mowa w art. 79 ust. 2";

  11) w art. 24e po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

   "1a. W przypadku gdy podatnik jest obowiązany do wykazania w deklaracji podatkowej, o której mowa w art. 21 ust. 1 i 2, art. 21a ust. 1, art. 24, art. 24a i art. 24b ust. 1, również wyrobów, o których mowa w ust. 1, nie składa deklaracji, o której mowa w ust. 1.";

  12) w art. 27:

   a) w ust. 1:

    - we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy " i 3a",

    - pkt 2 otrzymuje brzmienie:

     "2) w przypadku stosowania uproszczeń, o których mowa w art. 166 i art. 182 unijnego kodeksu celnego, w zgłoszeniu uzupełniającym w rozumieniu przepisów prawa celnego;",

   b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

    "2a. Miejsce importu może znajdować się w składzie podatkowym, jeżeli podmiot prowadzący skład podatkowy:

     1) posiada wydaną na podstawie przepisów prawa celnego decyzję o uznaniu miejsca, w którym wyroby akcyzowe mogą być dopuszczane do obrotu w rozumieniu tych przepisów;

     2) powiadomi właściwego naczelnika urzędu skarbowego o posiadaniu decyzji, o której mowa w pkt 1.",

   c) w ust. 3a uchyla się pkt 1;

  13) w art. 30 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

   "4. Zwalnia się od akcyzy ubytki wyrobów akcyzowych:

    1) do wysokości:

     a) ustalonej dla danego podmiotu przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego na podstawie art. 85 ust. 1 pkt 1 albo ust. 2 pkt 1 lit. a,

     b) określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 85 ust. 7;

    2) o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 20 lit. a, d i lit. e tiret pierwsze, wynikające z właściwości tych wyrobów, powstałe podczas przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy - do wysokości określonej w akcie delegowanym Komisji Europejskiej określającym wspólne progi utraty częściowej, wydanym na podstawie art. 6 ust. 10 dyrektywy Rady (UE) 2020/262 z dnia 19 grudnia 2019 r. ustanawiającej ogólne zasady dotyczące podatku akcyzowego (przekształcenie), zwanym dalej "aktem delegowanym Komisji Europejskiej określającym wspólne progi utraty częściowej";

    3) o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 20 lit. f, wynikające z właściwości tych wyrobów, powstałe podczas ich przemieszczania na terytorium kraju - do wysokości określonej w akcie delegowanym Komisji Europejskiej określającym wspólne progi utraty częściowej.";

  14) w art. 31:

   a) w ust. 1:

    - po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

     "3a) przez siły zbrojne państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, na terytorium którego podatek akcyzowy jest wymagalny, do użytku tych sił zbrojnych lub towarzyszącego im personelu cywilnego lub w celu zaopatrzenia ich mes lub kantyn, gdy siły te biorą udział w działaniach obronnych prowadzonych w celu realizacji działania Unii Europejskiej w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony;",

    - w pkt 4 skreśla się wyrazy "w szczególności Centrum Szkolenia Sił Połączonych,",

   b) w ust. 3 wyrazy "w ust. 1 pkt 4" zastępuje się wyrazami "w ust. 1 pkt 3a i 4";

  15) w art. 31a:

   a) w ust. 3 w pkt 1:

    - lit. a otrzymuje brzmienie:

     "a) który w poprzednim roku kalendarzowym sprzedał do 30 mln kg wyrobów węglowych - uzyskanie od finalnego nabywcy węglowego oświadczenia, że odebrane przez niego wyroby węglowe są przeznaczone do celów uprawniających do zwolnienia od akcyzy, oraz wystawienie faktury dokumentującej tę sprzedaż,",

    - w lit. b średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. c w brzmieniu:

     "c) realizowanej w postaci wydania deputatu węglowego - uzyskanie od finalnego nabywcy węglowego oświadczenia, że odebrane przez niego wyroby węglowe są przeznaczone do celów uprawniających do zwolnienia od akcyzy, oraz sporządzenie listy finalnych nabywców węglowych uprawnionych do odbioru deputatu węglowego;",

   b) w ust. 3a skreśla się wyrazy "tiret pierwsze",

   c) w ust. 3b wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

    "Lista, o której mowa w ust. 3 pkt 1 lit. c, jest sporządzana za okresy kwartalne i zawiera:",

   d) w ust. 3c we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "w ust. 3 pkt 1 lit. a" zastępuje się wyrazami "w ust. 3 pkt 1 lit. a i c",

   e) w ust. 3d zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

    "Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lit. a i c, dołącza się odpowiednio do faktury albo listy, o których mowa w tych przepisach.",

   f) w ust. 3f wyrazy "w ust. 3 pkt 1 lit. a" zastępuje się wyrazami "w ust. 3 pkt 1 lit. a i c",

   g) w ust. 3j:

    - w pkt 2 wyrazy "w ust. 3 pkt 1 lit. a" zastępuje się wyrazami "w ust. 3 pkt 1 lit. a i c",

    - w pkt 3 wyrazy "w ust. 3 pkt 1 lit. a" zastępuje się wyrazami "w ust. 3 pkt 1 lit. a i c";

  16) w art. 32 w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

   "2) alkohol etylowy skażony środkami skażającymi, określonymi przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych spośród środków dopuszczonych do skażania alkoholu etylowego na podstawie przepisów wydanych na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2352), i wykorzystywany do produkcji wyrobów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, gdy taki skażony alkohol:

    a) został dodany do wyrobu nieprzeznaczonego do spożycia przez ludzi lub

    b) jest używany do konserwacji i czyszczenia urządzeń produkcyjnych wykorzystywanych w procesie produkcji wyrobu nieprzeznaczonego do spożycia przez ludzi, o którym mowa w lit. a

   - wyłącznie w przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lub 8, jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2 oraz w ust. 6, 12 i 13; w przypadku podmiotu zużywającego zwolnienie od akcyzy dotyczy ilości nieprzekraczających dopuszczalnych norm zużycia, o których mowa w art. 85 ust. 1 pkt 2 lit. b oraz w ust. 2 pkt 3;";

  17) w art. 40:

   a) w ust. 1:

    - w pkt 1:

     - - lit. a otrzymuje brzmienie:

      "a) w składzie podatkowym, w tym również w wyniku:

       - zwrotu przez podmiot pośredniczący albo podmiot zużywający,

       - wprowadzenia do składu podatkowego przez podmiot prowadzący skład podatkowy, który odebrał te wyroby jako uprawniony odbiorca,

       - dopuszczenia do obrotu w rozumieniu przepisów prawa celnego, w miejscu importu znajdującym się w składzie podatkowym,",

     - - lit. c otrzymuje brzmienie:

      "c) przemieszczane, w celu dokonania eksportu, ze składu podatkowego na terytorium kraju do urzędu celno-skarbowego na terytorium kraju, który:

       - nadzoruje faktyczne wyprowadzenie tych wyrobów poza terytorium Unii Europejskiej albo

       - jest urzędem, o którym mowa w art. 329 ust. 5 rozporządzenia 2015/2447, w którym te wyroby są obejmowane procedurą tranzytu zewnętrznego,",

    - w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

     "b) urzędu celno-skarbowego na terytorium kraju, który:

      - nadzoruje faktyczne wyprowadzenie tych wyrobów poza terytorium Unii Europejskiej albo

      - jest urzędem, o którym mowa w art. 329 ust. 5 rozporządzenia 2015/2447, w którym te wyroby są obejmowane procedurą tranzytu zewnętrznego,",

   b) w ust. 2:

    - pkt 3-5 otrzymują brzmienie:

     "3) w celu dokonania eksportu, ze składu podatkowego na terytorium kraju przez terytorium państw członkowskich do organu celnego, który:

      a) nadzoruje faktyczne wyprowadzenie tych wyrobów poza terytorium Unii Europejskiej albo

      b) jest urzędem, o którym mowa w art. 329 ust. 5 rozporządzenia 2015/2447, w którym te wyroby są obejmowane procedurą tranzytu zewnętrznego;

     4) ze składu podatkowego na terytorium państwa członkowskiego do urzędu celno-skarbowego na terytorium kraju, który:

      a) nadzoruje faktyczne wyprowadzenie tych wyrobów poza terytorium Unii Europejskiej albo

      b) jest urzędem, o którym mowa w art. 329 ust. 5 rozporządzenia 2015/2447, w którym te wyroby są obejmowane procedurą tranzytu zewnętrznego;

     5) ze składu podatkowego na terytorium państwa członkowskiego przez terytorium kraju do organu celnego na terytorium innego państwa członkowskiego, który:

      a) nadzoruje faktyczne wyprowadzenie tych wyrobów poza terytorium Unii Europejskiej albo

      b) jest urzędem, o którym mowa w art. 329 ust. 5 rozporządzenia 2015/2447, w którym te wyroby są obejmowane procedurą tranzytu zewnętrznego;",

    - w pkt 10 lit. d otrzymuje brzmienie:

     "d) organu celnego na terytorium państwa członkowskiego, który:

      - nadzoruje faktyczne wyprowadzenie tych wyrobów poza terytorium Unii Europejskiej albo

      - jest urzędem, o którym mowa w art. 329 ust. 5 rozporządzenia 2015/2447, w którym te wyroby są obejmowane procedurą tranzytu zewnętrznego;",

    - w pkt 11 lit. d i e otrzymują brzmienie:

     "d) urzędu celno-skarbowego na terytorium kraju, który:

      - nadzoruje faktyczne wyprowadzenie tych wyrobów poza terytorium Unii Europejskiej albo

      - jest urzędem, o którym mowa w art. 329 ust. 5 rozporządzenia 2015/2447, w którym te wyroby są obejmowane procedurą tranzytu zewnętrznego,

     e) organu celnego na terytorium państwa członkowskiego, który:

      - nadzoruje faktyczne wyprowadzenie tych wyrobów poza terytorium Unii Europejskiej, przez terytorium kraju albo

      - jest urzędem, o którym mowa w art. 329 ust. 5 rozporządzenia 2015/2447, w którym te wyroby są obejmowane procedurą tranzytu zewnętrznego, przez terytorium kraju.";

  18) w art. 41:

   a) w ust. 2 wyrazy "w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 31/96 z dnia 10 stycznia 1996 r. w sprawie świadectwa zwolnienia z podatku akcyzowego (Dz. Urz. UE L 8 z 11.01.1996, str. 11; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 297)" zastępuje się wyrazami "w akcie wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 12 ust. 3 dyrektywy Rady (UE) 2020/262 z dnia 19 grudnia 2019 r. ustanawiającej ogólne zasady dotyczące podatku akcyzowego (przekształcenie)",

   b) w ust. 3 wyrazy "w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 31/96 z dnia 10 stycznia 1996 r. w sprawie świadectwa zwolnienia z podatku akcyzowego" zastępuje się wyrazami "w akcie wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 12 ust. 3 dyrektywy Rady (UE) 2020/262 z dnia 19 grudnia 2019 r. ustanawiającej ogólne zasady dotyczące podatku akcyzowego (przekształcenie)";

  19) w art. 41a:

   a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

    "1) wyprowadzenia wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego w przypadkach, o których mowa w art. 40 ust. 1 pkt 1 lit. b-d oraz ust. 2 pkt 1-9;",

   b) po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:

    "1b. Warunkiem rozpoczęcia przemieszczania wyrobów akcyzowych w przypadkach, o których mowa w art. 40 ust. 2 pkt 10 lit. a-c, jest przedstawienie, zgodnie z art. 15 unijnego kodeksu celnego, przez zgłaszającego w rozumieniu przepisów prawa celnego lub inną osobę uczestniczącą w załatwianiu formalności celnych naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, który dopuścił wyroby akcyzowe do obrotu na terytorium kraju:

     1) numeru akcyzowego zarejestrowanego wysyłającego;

     2) numeru akcyzowego odbiorcy na terytorium państwa członkowskiego, jeżeli jest obowiązany taki numer posiadać;

     3) dowodu, że importowane wyroby akcyzowe są przeznaczone dla odbiorcy na terytorium państwa członkowskiego - na żądanie tego naczelnika.",

   c) w ust. 2:

    - w pkt 1 po wyrazach "pkt 1 lit. b" dodaje się wyrazy "i d",

    - w pkt 2 wyrazy "o których mowa w art. 40 ust. 1 pkt 1 lit. c i pkt 2 lit. b oraz ust. 2 pkt 3-5, pkt 10 lit. d i pkt 11 lit. d i e." zastępuje się wyrazami "o których mowa w art. 40 ust. 1 pkt 1 lit. c tiret pierwsze i pkt 2 lit. b tiret pierwsze oraz ust. 2 pkt 3 lit. a, pkt 4 lit. a, pkt 5 lit. a, pkt 10 lit. d tiret pierwsze i pkt 11 lit. d tiret pierwsze i lit. e tiret pierwsze;",

    - dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

     "3) objęcia wyrobów akcyzowych procedurą tranzytu zewnętrznego w przypadkach, o których mowa w art. 40 ust. 1 pkt 1 lit. c tiret drugie i pkt 2 lit. b tiret drugie oraz ust. 2 pkt 3 lit. b, pkt 4 lit. b, pkt 5 lit. b, pkt 10 lit. d tiret drugie i pkt 11 lit. d tiret drugie i lit. e tiret drugie.",

   d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

    "5. Na żądanie organu podatkowego osoby uczestniczące w przemieszczaniu wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy powinny wskazać numer referencyjny nadany e-AD, na podstawie którego odbywa się przemieszczanie. W przypadku gdy przemieszczanie odbywa się na podstawie dokumentu zastępującego e-AD, dokument ten powinien być załączony do przemieszczanych wyrobów akcyzowych.";

  20) w art. 41b w ust. 1:

   a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

    "2) władz państwa członkowskiego Unii Europejskiej właściwych dla podmiotu odbierającego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. a - w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej, albo",

   b) dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

    "3) władz państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w którym jest składane zgłoszenie celne wywozowe na podstawie art. 221 ust. 2 rozporządzenia 2015/2447 - w przypadkach eksportu, o których mowa w art. 40 ust. 2 pkt 3, 5, pkt 10 lit. d i pkt 11 lit. e.";

  21) po art. 41b dodaje się art. 41ba i art. 41bb w brzmieniu:

   "Art. 41ba. 1. W przypadku wyrobów akcyzowych przemieszczanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z terytorium państwa członkowskiego, w celu dokonania eksportu, zgłaszający w rozumieniu przepisów prawa celnego na terytorium kraju wyroby akcyzowe do procedury wywozu albo procedury tranzytu zewnętrznego podaje naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, w którym składane jest zgłoszenie celne, numer referencyjny nadany e-AD, na podstawie którego są przemieszczane wyroby akcyzowe, o których mowa w zgłoszeniu celnym.

   2. Przed zwolnieniem wyrobów akcyzowych do procedury wywozu albo procedury tranzytu zewnętrznego naczelnik urzędu celno-skarbowego, o którym mowa w ust. 1, dokonuje sprawdzenia, czy dane zawarte w e-AD są zgodne z danymi zawartymi w zgłoszeniu celnym.

   3. W przypadku gdy dane zawarte w e-AD i zgłoszeniu celnym nie są zgodne, informacja o błędach jest automatycznie wysyłana z Systemu do właściwych władz państwa członkowskiego Unii Europejskiej, z którego wyroby akcyzowe zostały wysłane.

   4. W przypadku gdy wyroby akcyzowe, o których mowa w ust. 1, nie zostaną wyprowadzone z terytorium Unii Europejskiej, naczelnik urzędu celno-skarbowego, o którym mowa w ust. 1, powiadamia o tym władze państwa członkowskiego Unii Europejskiej, o których mowa w ust. 3, za pomocą Systemu.

   Art. 41bb. Jeżeli System jest niedostępny w momencie rozpoczęcia przemieszczania wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z terytorium kraju w celu dokonania eksportu z terytorium państwa członkowskiego i nie przywrócono dostępności Systemu do momentu złożenia zgłoszenia celnego do procedury wywozu albo procedury tranzytu zewnętrznego, podmiot wysyłający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. a, przekazuje zgłaszającemu w rozumieniu przepisów prawa celnego kopię dokumentu zastępującego e-AD.";

  22) w art. 41c dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

   "3. Przepisy ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do przemieszczeń, o których mowa w art. 40 ust. 1 pkt 1 lit. c, pkt 2 lit. b oraz ust. 2 pkt 3-5, pkt 10 lit. d oraz pkt 11 lit. d i e.";

  23) w art. 41e:

   a) w ust. 2:

    - pkt 2 otrzymuje brzmienie:

     "2) zakończeniu przemieszczania wyrobów akcyzowych - w przypadku nieotrzymania do momentu zakończenia przemieszczania tych wyrobów informacji, o której mowa w ust. 1",

    - część wspólna otrzymuje brzmienie:

     "- nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych, licząc od dnia zakończenia przemieszczania wyrobów akcyzowych.",

   b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

    "2a. Zakończenie przemieszczania wyrobów akcyzowych, o którym mowa w ust. 2, następuje po rozładunku, z chwilą wpisu do ewidencji wyrobów, które podmiot odbierający odebrał.",

   c) w ust. 5 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

    "W przypadku eksportu wyrobów akcyzowych przez urząd celno-skarbowy wyprowadzenia znajdujący się na terytorium kraju, w tym urząd celno-skarbowy będący urzędem, o którym mowa w art. 329 ust. 5 rozporządzenia 2015/2447, w którym wyroby są obejmowane procedurą tranzytu zewnętrznego, w Systemie jest tworzony raport wywozu na podstawie informacji uzyskanej z elektronicznego systemu obsługi eksportu, potwierdzającej wyprowadzenie wyrobów akcyzowych poza terytorium Unii Europejskiej.",

   d) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

    "6a. W przypadku wyrobów akcyzowych przemieszczanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z terytorium kraju, w celu dokonania eksportu z terytorium państwa członkowskiego, System otrzymuje od władz państwa członkowskiego Unii Europejskiej, z terytorium którego wyroby miały zostać wyprowadzone poza terytorium Unii Europejskiej, powiadomienie, że wyroby akcyzowe nie zostaną wyprowadzone. Powiadomienie to jest automatycznie przesyłane z Systemu do podmiotu wysyłającego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. a. Po otrzymaniu powiadomienia podmiot wysyłający unieważnia e-AD lub dokonuje zmiany miejsca przeznaczenia wyrobów za pośrednictwem Systemu.";

  24) w art. 41g ust. 3 otrzymuje brzmienie:

   "3. Jeżeli, w przypadku eksportu wyrobów akcyzowych, System jest niedostępny lub gdy nie uzyskano e-AD, naczelnik urzędu celno-skarbowego, który nadzoruje faktyczne wyprowadzenie wyrobów poza terytorium Unii Europejskiej, albo naczelnik urzędu celno-skarbowego będącego urzędem, o którym mowa w art. 329 ust. 5 rozporządzenia 2015/2447, w którym wyroby są obejmowane procedurą tranzytu zewnętrznego, przesyła dokument zastępujący raport wywozu lub dokument zastępujący powiadomienie, o którym mowa w art. 41ba ust. 4, że wyroby nie zostaną wyprowadzone z terytorium Unii Europejskiej, właściwemu dla podmiotu wysyłającego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. a, naczelnikowi urzędu skarbowego albo właściwym dla tego podmiotu władzom państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla podmiotu wysyłającego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. a, przesyła otrzymany dokument zastępujący raport wywozu lub dokument zastępujący powiadomienie, o którym mowa w art. 41ba ust. 4, temu podmiotowi wysyłającemu.";

  25) po art. 41g dodaje się art. 41ga w brzmieniu:

   "Art. 41ga. W przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, w celu dokonania eksportu, oraz braku raportu wywozu lub alternatywnego dowodu zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy, właściwy naczelnik urzędu skarbowego może zakończyć procedurę zawieszenia poboru akcyzy w Systemie na podstawie co najmniej dwóch z następujących dowodów:

    1) potwierdzenie dostawy wyrobów akcyzowych na terytorium państwa trzeciego dokonane przez odbiorcę;

    2) dokument podpisany lub uwierzytelniony przez podmiot, który wyprowadził wyroby akcyzowe z terytorium Unii Europejskiej, poświadczający ich wyprowadzenie;

    3) dokument, w którym właściwe władze państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa trzeciego poświadczają dostawę, zgodnie z zasadami i procedurami mającymi zastosowanie do tego poświadczenia w tym państwie;

    4) rejestry wyrobów akcyzowych dostarczanych na statki, samoloty lub instalacje morskie;

    5) inne dowody spełniające wymogi, o których mowa w art. 180 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.";

  26) w art. 41i w ust. 5 wyrazy "w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 31/96 z dnia 10 stycznia 1996 r. w sprawie świadectwa zwolnienia z podatku akcyzowego" zastępuje się wyrazami "w akcie wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 12 ust. 3 dyrektywy Rady (UE) 2020/262 z dnia 19 grudnia 2019 r. ustanawiającej ogólne zasady dotyczące podatku akcyzowego (przekształcenie)";

  27) w dziale III tytuł rozdziału 1a otrzymuje brzmienie:

   "Przemieszczanie wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy z użyciem Systemu oraz monitorowanie sprzedaży wyrobów węglowych z użyciem Systemu na terytorium kraju";

  28) w art. 46d dodaje się ust. 4-8 w brzmieniu:

   "4. W przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, objętych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, jednym środkiem transportu, do więcej niż jednego zużywającego podmiotu gospodarczego, jeden projekt e-DD albo dokument zastępujący e-DD może zostać sporządzony dla wszystkich zużywających podmiotów gospodarczych.

   5. W przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, objętych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, więcej niż jednym środkiem transportu, do jednego zużywającego podmiotu gospodarczego, jeden projekt e-DD albo dokument zastępujący e-DD może zostać sporządzony dla wszystkich przemieszczanych wyrobów.

   6. W przypadku:

    1) przemieszczania w celu zwrotu objętych zwolnieniem od akcyzy wyrobów energetycznych, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 3, jednym środkiem transportu, do jednego podmiotu pośredniczącego albo jednego składu podatkowego od więcej niż jednego podmiotu zużywającego,

    2) przemieszczania wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, objętych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, jednym środkiem transportu, do jednego składu podatkowego od więcej niż jednego zużywającego podmiotu gospodarczego

   - jeden projekt e-DD albo dokument zastępujący e-DD może zostać sporządzony dla wszystkich przemieszczanych wyrobów.

   7. W przypadkach, o których mowa w ust. 6, projekt e-DD albo dokument zastępujący e-DD zawiera dane o szacunkowej ilości przemieszczanych wyrobów akcyzowych. Podmiot wysyłający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. b, określa faktyczną ilość przemieszczanych wyrobów akcyzowych w potwierdzeniu wydania, niezwłocznie po załadunku wyrobów akcyzowych na środek transportu.

   8. Do potwierdzenia wydania, o którym mowa w ust. 7, stosuje się odpowiednio art. 46j ust. 3 i 4.";

  29) w art. 46j:

   a) w ust. 5a wyrazy "W przypadku, o którym mowa w art. 46d ust. 2" zastępuje się wyrazami "W przypadkach, o których mowa w art. 46d ust. 2 i 4",

   b) po ust. 5a dodaje się ust. 5b w brzmieniu:

    "5b. W przypadku, o którym mowa w art. 46d ust. 6, podmiot wysyłający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. b, sporządza w Systemie jeden raport odbioru, w terminie 5 dni roboczych, licząc od dnia odbioru wyrobów akcyzowych. Raport odbioru w takim przypadku zawiera dodatkowo dane o ilościach wyrobów akcyzowych, określonych w potwierdzeniach wydania, o których mowa w art. 46d ust. 7.",

   c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

    "6. W przypadkach, o których mowa w ust. 5, 5a albo 5b, jeżeli System jest niedostępny, podmiot wysyłający, o którym mowa odpowiednio w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. b lub c, sporządza, w terminie określonym w ust. 5, 5a albo 5b, jeden dokument zastępujący raport odbioru potwierdzający, że przemieszczenie zostało zakończone.";

  30) w art. 46na ust. 5 otrzymuje brzmienie:

   "5. W przypadku przemieszczania objętych zwolnieniem od akcyzy lub objętych zerową stawką akcyzy wyrobów energetycznych przy użyciu rurociągu:

    1) bezpośrednio po dopuszczeniu do obrotu z zastosowaniem zgłoszenia uproszczonego w rozumieniu przepisów prawa celnego z miejsca importu bezpośrednio do odpowiednio składu podatkowego na terytorium kraju, podmiotu pośredniczącego, podmiotu zużywającego albo zużywającego podmiotu gospodarczego,

    2) ze składu podatkowego na terytorium kraju odpowiednio do podmiotu pośredniczącego, podmiotu zużywającego albo zużywającego podmiotu gospodarczego,

    3) od podmiotu pośredniczącego do podmiotu zużywającego

   - podmiot wysyłający, o którym mowa odpowiednio w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. b albo f, przesyła do Systemu projekt e-DD niezwłocznie po zakończeniu tłoczenia.";

  31) w dziale III po rozdziale 1a dodaje się rozdział 1aa w brzmieniu:

   "Rozdział 1aa

   Wewnątrzwspólnotowe przemieszczanie wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy z użyciem Systemu

   Art. 46pa. Wewnątrzwspólnotowe przemieszczanie wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy z użyciem Systemu odbywa się na podstawie e-SAD lub dokumentu zastępującego e-SAD, jeżeli wyroby wymienione w załączniku nr 2 do ustawy są przemieszczane w ramach:

    1) dostawy wewnątrzwspólnotowej od uprawnionego wysyłającego na terytorium kraju do uprawnionego odbiorcy na terytorium państwa członkowskiego;

    2) nabycia wewnątrzwspólnotowego do uprawnionego odbiorcy na terytorium kraju od uprawnionego wysyłającego na terytorium państwa członkowskiego.

   Art. 46pb. 1. Przemieszczanie wyrobów akcyzowych w przypadkach, o których mowa w art. 46pa, rozpoczyna się z chwilą wyprowadzenia wyrobów akcyzowych z miejsca wysyłki określonego w e-SAD lub w dokumencie zastępującym e-SAD i kończy się z chwilą odbioru wyrobów akcyzowych przez uprawnionego odbiorcę w miejscu odbioru określonym w e-SAD lub w dokumencie zastępującym e-SAD.

   2. W przypadku, o którym mowa w art. 46pa pkt 1, przemieszczanie wyrobów akcyzowych może być rozpoczęte po:

    1) przesłaniu przez uprawnionego wysyłającego na terytorium kraju do Systemu projektu e-SAD i uzyskaniu z Systemu e-SAD, z nadanym numerem referencyjnym, sprawdzonego pod względem kompletności i prawidłowości danych zawartych w tym dokumencie, albo

    2) sporządzeniu przez uprawnionego wysyłającego na terytorium kraju dokumentu zastępującego e-SAD oraz przekazaniu kopii tego dokumentu właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oraz właściwemu naczelnikowi urzędu celno-skarbowego.

   3. W przypadkach, o których mowa w art. 46pa, uprawniony wysyłający podaje osobom uczestniczącym w przemieszczaniu wyrobów akcyzowych numer referencyjny nadany e-SAD, na podstawie którego odbywa się przemieszczanie. Na żądanie organu podatkowego osoby uczestniczące w tym przemieszczaniu powinny podać ten numer referencyjny.

   4. W przypadkach, o których mowa w art. 46pa, jeżeli przemieszczane są wyroby akcyzowe objęte zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, projekt e-SAD powinien zawierać informację, że przemieszczane wyroby są objęte zerową stawką akcyzy.

   5. W przypadkach, o których mowa w art. 46pa, jeżeli przemieszczanie odbywa się na podstawie dokumentu zastępującego e-SAD, dokument ten powinien być załączony do przemieszczanych wyrobów.

   6. W przypadku, o którym mowa w art. 46pa pkt 2, jeżeli nabywane wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe są objęte na terytorium kraju stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, przed wyprowadzeniem tych wyrobów z miejsca wysyłki następuje automatyczne odnotowanie:

    1) obciążenia zabezpieczenia generalnego złożonego przez uprawnionego odbiorcę na terytorium kraju kwotą akcyzy albo kwotą akcyzy i opłaty paliwowej, wynikającymi z ilości i rodzaju przemieszczanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów akcyzowych, albo

    2) objęcia tych wyrobów zabezpieczeniem ryczałtowym tego podmiotu - po przekazaniu przez ten podmiot złożonego na piśmie oświadczenia w sprawie zabezpieczenia akcyzowego, którym będą objęte nabywane wewnątrzwspólnotowo przez ten podmiot wyroby akcyzowe.

   Art. 46pc. 1. W przypadku, o którym mowa w art. 46pa pkt 1, jeżeli projekt e-SAD zawiera prawidłowe i kompletne dane, w Systemie jest mu automatycznie nadawany numer referencyjny. Po nadaniu numeru referencyjnego dokument ten jest automatycznie przesyłany do uprawnionego wysyłającego na terytorium kraju oraz do władz państwa członkowskiego Unii Europejskiej właściwych dla uprawnionego odbiorcy na terytorium państwa członkowskiego.

   2. W przypadku, o którym mowa w art. 46pa pkt 2, e-SAD jest przekazywany do Systemu przez właściwe dla uprawnionego wysyłającego na terytorium państwa członkowskiego władze państwa członkowskiego Unii Europejskiej, a następnie jest automatycznie przekazywany do uprawnionego odbiorcy na terytorium kraju.

   Art. 46pd. 1. W przypadku, o którym mowa w art. 46pa pkt 2, jeżeli uprawniony odbiorca na terytorium kraju otrzyma z Systemu informację o zamiarze przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej odbieranych wyrobów akcyzowych:

    1) niezwłocznie przesyła do Systemu powiadomienie o ich przybyciu;

    2) nie dokonuje rozładunku wyrobów akcyzowych do momentu przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej.

   2. W przypadku, o którym mowa w art. 46pa pkt 2, uprawniony odbiorca na terytorium kraju przesyła do Systemu projekt raportu odbioru niezwłocznie po:

    1) przeprowadzeniu kontroli celno-skarbowej odbieranych wyrobów akcyzowych albo

    2) zakończeniu przemieszczania wyrobów akcyzowych - w przypadku nieotrzymania do momentu odbioru tych wyrobów informacji, o której mowa w ust. 1

   - nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych, licząc od dnia zakończenia przemieszczania wyrobów akcyzowych.

   3. Zakończenie przemieszczania wyrobów akcyzowych, o którym mowa w ust. 2, następuje po rozładunku, z chwilą wpisu do ewidencji wyrobów, które uprawniony odbiorca odebrał.

   4. W przypadku, o którym mowa w art. 46pa pkt 2, jeżeli:

    1) projekt raportu odbioru zawiera kompletne i prawidłowe dane,

    2) został wypełniony obowiązek, o którym mowa w art. 78 ust. 1 pkt 3

   - raport odbioru jest przesyłany z Systemu do uprawnionego odbiorcy na terytorium kraju oraz do władz państwa członkowskiego Unii Europejskiej właściwych dla uprawnionego wysyłającego na terytorium państwa członkowskiego.

   5. W przypadku gdy wyroby akcyzowe nabywane wewnątrzwspólnotowo przez uprawnionego odbiorcę na terytorium kraju będącego jednocześnie podmiotem prowadzącym skład podatkowy są wprowadzane do składu podatkowego i obejmowane procedurą zawieszenia poboru akcyzy, a projekt raportu odbioru zawiera prawidłowe i kompletne dane, raport odbioru jest przesyłany z Systemu do uprawnionego odbiorcy na terytorium kraju oraz do władz państwa członkowskiego Unii Europejskiej właściwych dla uprawnionego wysyłającego na terytorium państwa członkowskiego.

   6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, w momencie zarejestrowania w Systemie raportu odbioru następuje:

    1) automatyczne odnotowanie zwolnienia z obciążenia zabezpieczenia generalnego w kwocie akcyzy lub w kwocie akcyzy i opłaty paliwowej, wynikającymi z ilości i rodzaju odebranych wyrobów akcyzowych, albo automatyczne odnotowanie zwolnienia odebranych wyrobów akcyzowych z objęcia ich zabezpieczeniem ryczałtowym oraz

    2) automatyczne odnotowanie obciążenia zabezpieczenia generalnego kwotą akcyzy lub kwotą akcyzy i opłaty paliwowej, wynikającymi z ilości i rodzaju odebranych wyrobów akcyzowych, albo automatyczne odnotowanie objęcia tych wyrobów zabezpieczeniem ryczałtowym, albo automatyczne odnotowanie objęcia tych wyrobów zwolnieniem z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego.

   7. W przypadku spełnienia warunków, o których mowa w ust. 4, oraz wypełnienia obowiązku, o którym mowa w art. 37o ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, jeżeli opłata paliwowa jest należna, następuje automatyczne odnotowanie zwolnienia zabezpieczenia generalnego uprawnionego odbiorcy na terytorium kraju z obciążenia albo automatyczne odnotowanie zwolnienia wyrobów akcyzowych z objęcia ich zabezpieczeniem ryczałtowym.

   8. Jeżeli:

    1) projekt raportu odbioru zawiera niekompletne lub nieprawidłowe dane albo

    2) w przypadku, o którym mowa w ust. 5, z użyciem Systemu są przemieszczane wyroby akcyzowe objęte stawką akcyzy inną niż stawka zerowa i nie jest możliwe odnotowanie:

     a) obciążenia w należnej wysokości zabezpieczenia generalnego albo

     b) objęcia wyrobów akcyzowych zabezpieczeniem ryczałtowym, albo

     c) objęcia wyrobów akcyzowych zwolnieniem z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego

   - informacja o błędach jest automatycznie wysyłana z Systemu do uprawnionego odbiorcy na terytorium kraju.

   9. W przypadku gdy raport odbioru potwierdza odbiór większej ilości wyrobów akcyzowych niż ilość określona w e-SAD, w Systemie następuje automatyczne obciążenie zabezpieczenia generalnego uprawnionego odbiorcy na terytorium kraju kwotą akcyzy lub kwotą akcyzy i opłaty paliwowej, wynikającymi z ilości i rodzaju odebranych wyrobów akcyzowych stanowiących nadwyżkę, albo automatyczne odnotowanie objęcia tych wyrobów zabezpieczeniem ryczałtowym.

   10. W przypadku, o którym mowa w art. 46pa pkt 1, System otrzymuje od władz państwa członkowskiego Unii Europejskiej właściwych dla uprawnionego odbiorcy na terytorium państwa członkowskiego raport odbioru, który następnie jest automatycznie przesyłany z Systemu do uprawnionego wysyłającego na terytorium kraju.

   Art. 46pe. 1. W przypadku, o którym mowa w art. 46pa pkt 2, jeżeli w momencie zakończenia przemieszczania System jest niedostępny lub do tego momentu nie uzyskano e-SAD, uprawniony odbiorca na terytorium kraju przedstawia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w terminie 5 dni od dnia zakończenia przemieszczania, dokument zastępujący raport odbioru, potwierdzający, że przemieszczanie zostało zakończone.

   2. Jeżeli w momencie rozpoczęcia przemieszczania lub w trakcie przemieszczania System jest niedostępny, a do momentu zakończenia przemieszczania nie uzyskano e-SAD, uprawniony odbiorca na terytorium kraju jest obowiązany wraz z dokumentem zastępującym raport odbioru:

    1) przekazać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego kopię dokumentu potwierdzającego złożenie zabezpieczenia akcyzowego, którym zostanie objęte zobowiązanie podatkowe albo zobowiązanie podatkowe oraz opłata paliwowa, dotyczące przemieszczonych wyrobów akcyzowych;

    2) złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenie w sprawie zabezpieczenia akcyzowego, którym zostanie objęte zobowiązanie podatkowe albo zobowiązanie podatkowe oraz opłata paliwowa, dotyczące przemieszczonych wyrobów akcyzowych i o kwocie wolnej zabezpieczenia generalnego;

    3) złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenie przewoźnika lub spedytora, lub uprawnionego wysyłającego, który złożył zabezpieczenie generalne, o wyrażeniu zgody na objęcie zobowiązania podatkowego uprawnionego odbiorcy na terytorium kraju albo jego zobowiązania podatkowego oraz opłaty paliwowej, do której zapłaty może być obowiązany, ich zabezpieczeniem akcyzowym, o którym mowa w art. 63 ust. 3 pkt 1, 3a i 4.

   3. Przepis ust. 2 stosuje się, gdy nie został jeszcze wypełniony obowiązek, o którym mowa odpowiednio w:

    1) art. 78 ust. 1 pkt 3 lub

    2) art. 37o ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.

   4. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego po uzyskaniu dokumentu zastępującego raport odbioru przesyła ten dokument władzom państwa członkowskiego Unii Europejskiej właściwym dla uprawnionego wysyłającego na terytorium państwa członkowskiego, chyba że dostępność Systemu zostanie niezwłocznie przywrócona i uprawniony odbiorca na terytorium kraju będzie mógł przesłać do Systemu projekt raportu odbioru.

   Art. 46pf. W przypadku braku raportu odbioru niebędącego skutkiem niedostępności Systemu zakończenie przemieszczania, o którym mowa w art. 46pa pkt 1, może nastąpić na podstawie alternatywnego dowodu dostawy wyrobów akcyzowych przemieszczanych na podstawie e-SAD.

   Art. 46pg. Przepisy art. 46pa, art. 46pb ust. 1-3 i 5, art. 46pc, art. 46pd ust. 1-3, ust. 4 pkt 1, ust. 8 pkt 1 i ust. 10, art. 46pe ust. 1 i 4 oraz art. 46pf stosuje się odpowiednio do nabycia wewnątrzwspólnotowego lub dostawy wewnątrzwspólnotowej alkoholu etylowego całkowicie skażonego środkiem skażającym dopuszczonym we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej lub dodatkowymi środkami skażającymi dopuszczonymi przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, w którym skażenie następuje, na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego.";

  32) w art. 46q:

   a) w ust. 2 po pkt 7 dodaje się pkt 7a-7c w brzmieniu:

    "7a) uprawnieni wysyłający na terytorium kraju;

    7b) uprawnieni odbiorcy na terytorium kraju;

    7c) podmioty prowadzące miejsce niszczenia wyrobów akcyzowych spełniające warunki niszczenia wyrobów na podstawie przepisów odrębnych, w przypadku, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 1a;",

   b) w ust. 3 wyrazy "o których mowa w ust. 2 pkt 1-3 i 5-7" zastępuje się wyrazami "o których mowa w ust. 2 pkt 1-3 i 5-7c";

  33) w art. 46s w ust. 1 wyrazy "projekt e-AD albo projekt e-DD" zastępuje się wyrazami "projekt e-AD, projekt e-DD albo projekt e-SAD";

  34) w art. 46t:

   a) w ust. 1 w zdaniu drugim wyrazy "e-AD albo e-DD" zastępuje się wyrazami "e-AD, e-DD albo e-SAD",

   b) w ust. 2 w pkt 3 wyrazy "w dokumencie zastępującym e-AD albo dokumencie zastępującym e-DD" zastępuje się wyrazami "w dokumencie zastępującym e-AD, dokumencie zastępującym e-DD albo dokumencie zastępującym e-SAD",

   c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

    "3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, przemieszczanie nieprzyjętych wyrobów akcyzowych odbywa się po dokonaniu przez podmiot wysyłający aktualizacji e-AD, e-DD albo e-SAD w Systemie przez wskazanie:

     1) nowego podmiotu odbierającego - w przypadku aktualizacji e-AD albo e-DD;

     2) nowego miejsca odbioru podmiotu odbierającego wskazanego w e-SAD albo miejsca wysyłki wskazanego w e-SAD - w przypadku aktualizacji e-SAD.",

   d) w ust. 4 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

    "Zaktualizowany e-AD, e-DD albo e-SAD, o którym mowa w ust. 1 i 3, zawierający prawidłowe i kompletne dane, jest przesyłany do podmiotu wysyłającego oraz do podmiotu odbierającego będącego użytkownikiem Systemu, wskazanego w zaktualizowanym e-AD, e-DD albo e-SAD.",

   e) w ust. 5 wyraz "e-AD" zastępuje się wyrazami "e-AD albo e-SAD",

   f) w ust. 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

    "2) poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy z użyciem Systemu, uwzględniając konieczność właściwego i skutecznego przemieszczania dokonywanego na podstawie:

     a) e-DD albo dokumentu zastępującego e-DD,

     b) e-SAD albo dokumentu zastępującego e-SAD.";

  35) w art. 46u w ust. 1:

   a) we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "e-AD lub e-DD" zastępuje się wyrazami "e-AD, e-DD lub e-SAD",

   b) uchyla się pkt 1,

   c) w pkt 2 wyrazy "dokumentu zastępującego e-AD lub dokumentu zastępującego e-DD" zastępuje się wyrazami "dokumentu zastępującego e-AD, dokumentu zastępującego e-DD lub dokumentu zastępującego e-SAD",

   d) w pkt 3 wyraz "e-DD" zastępuje się wyrazami "e-AD, e-DD lub e-SAD";

  36) w art. 46v:

   a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

    "2. Po przywróceniu dostępności Systemu, niezwłocznie po nadaniu e-AD, e-DD albo e-SAD numeru referencyjnego odpowiednio na podstawie art. 41b ust. 1, art. 46g albo art. 46pc ust. 1, dokument ten zastępuje odpowiednio dokument zastępujący e-AD, dokument zastępujący e-DD albo dokument zastępujący e-SAD.",

   b) w ust. 3 wyrazy "kopię dokumentu zastępującego e-AD lub dokumentu zastępującego e-DD" zastępuje się wyrazami "kopię dokumentu zastępującego e-AD, dokumentu zastępującego e-DD lub dokumentu zastępującego e-SAD";

  37) w art. 46w:

   a) w ust. 1:

    - w pkt 1 skreśla się wyraz "przemieszczanych",

    - pkt 2 otrzymuje brzmienie:

     "2) dostarczanie do Systemu danych dotyczących:

      a) podmiotu wysyłającego, podmiotu odbierającego, przemieszczanych wyrobów akcyzowych, środka transportu, którym są przemieszczane wyroby akcyzowe, terminów związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych oraz przyczyn unieważnienia e-AD lub e-DD - w przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych z użyciem Systemu,

      b) podmiotu wysyłającego, podmiotu odbierającego, wyrobów węglowych oraz daty ich sprzedaży - w przypadku monitorowania sprzedaży wyrobów węglowych z użyciem Systemu.",

   b) w ust. 2:

    - w pkt 1 skreśla się wyraz "przemieszczanych",

    - w pkt 2 skreśla się wyrazy "w przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy z użyciem Systemu",

    - w pkt 5 wyrazy "e-AD lub e-DD" zastępuje się wyrazami "e-AD, e-DD lub e-SAD",

   c) w ust. 3 pkt 1-4 otrzymują brzmienie:

    "1) skutecznego funkcjonowania procedury zawieszenia poboru akcyzy, skutecznego przemieszczania wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy z użyciem Systemu oraz skutecznego monitorowania sprzedaży wyrobów węglowych z użyciem Systemu;

    2) właściwej kontroli nad wyrobami akcyzowymi przemieszczanymi z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy i poza tą procedurą z użyciem Systemu oraz wyrobami węglowymi, których sprzedaż jest monitorowana z użyciem Systemu;

    3) przepływu informacji i danych dotyczących przemieszczania lub sprzedaży wyrobów akcyzowych, od których nie zapłacono akcyzy;

    4) właściwych informacji i danych dotyczących wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, objętych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie;";

  38) w art. 47:

   a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

    "2) mniej niż 1000 hektolitrów w ciągu roku:

     a) winiarskiego, w przypadku win, biorąc pod uwagę średnią roczną produkcję z co najmniej trzech kolejnych lat winiarskich,

     b) kalendarzowego, w przypadku napojów fermentowanych, biorąc pod uwagę średnią roczną produkcję z co najmniej trzech kolejnych lat kalendarzowych, jeżeli napoje te:

      - spełniają wymagania określone dla fermentowanych napojów winiarskich, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. b tiret pierwsze lub drugie, lit. c, q lub r ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. z 2020 r. poz. 1891), oraz

      - są produkowane przez podmioty posiadające wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina;",

   b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

    "1a. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, warunkiem produkcji wina lub napojów fermentowanych poza składem podatkowym przez podmiot, który ją rozpoczyna, jest złożenie przez ten podmiot właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenia, że co najmniej w trzech kolejnych latach odpowiednio winiarskich lub kalendarzowych produkcja wina lub napojów fermentowanych w ciągu danego roku nie przekroczy 1000 hektolitrów.";

  39) w art. 63:

   a) w ust. 1:

    - pkt 5 otrzymuje brzmienie:

     "5) uprawniony odbiorca;",

    - w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 i 11 w brzmieniu:

     "10) wysyłający podmiot zagraniczny;

     11) podatnik, o którym mowa w art. 78 ust. 3.",

   b) po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:

    "1b. Na wniosek podmiotu obowiązanego do złożenia zabezpieczenia akcyzowego, w przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych z użyciem Systemu, powstałe albo mogące powstać zobowiązania podatkowe tego podmiotu albo jego powstałe lub mogące powstać zobowiązania podatkowe oraz opłata paliwowa, której obowiązek zapłaty powstał lub może powstać w stosunku do tych wyrobów akcyzowych, mogą być objęte jednym zabezpieczeniem generalnym albo ryczałtowym złożonym w związku z uzyskanymi zezwoleniami akcyzowymi, o których mowa w art. 84 ust. 1 pkt 1, 2 i 3a-5, lub numerem akcyzowym uprawnionego odbiorcy, o którym mowa w art. 20j.",

   c) w ust. 3:

   - w pkt 1 po wyrazach "z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy" dodaje się wyrazy "albo poza tą procedurą, na podstawie art. 46pa",

   - pkt 3 otrzymuje brzmienie:

    "3) odbiorcę wyrobów akcyzowych - w przypadku innych przemieszczeń niż określone w art. 46pa,",

   - po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

    "3a) osobę fizyczną lub prawną zarejestrowaną przez właściwe władze państwa członkowskiego Unii Europejskiej, która wysyła na terytorium kraju z terytorium państwa członkowskiego wyroby akcyzowe poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy,",

   - w pkt 4 wyrazy "o których mowa w pkt 1-3" zastępuje się wyrazami "o których mowa w pkt 1-3a";

  40) w art. 64 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

   "7. Zwalnia się z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego podmiot, który przemieszcza ropopochodne wyroby akcyzowe stałym rurociągiem.";

  41) w art. 65:

   a) w ust. 1 po pkt 7 dodaje się przecinek i dodaje się pkt 8 i 9 w brzmieniu:

    "8) uprawniony odbiorca, z wyłączeniem uprawnionego odbiorcy, który odbiera jednorazowo w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego wyroby akcyzowe poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie e-SAD albo dokumentu zastępującego e-SAD,

    9) podatnik, o którym mowa w art. 78 ust. 3",

   b) ust. 1a otrzymuje brzmienie:

    "1a. Zabezpieczenie generalne może być również złożone na sporządzony na piśmie wniosek:

    1) przedstawiciela podatkowego, dla zagwarantowania pokrycia jego zobowiązań podatkowych oraz opłat paliwowych, do których zapłaty może być obowiązany;

    2) przewoźnika lub spedytora, dla zagwarantowania pokrycia zobowiązań podatkowych mogących powstać w stosunku do przemieszczanych przez nich, z zastosowaniem procedury zawieszania poboru akcyzy albo poza tą procedurą na podstawie art. 46pa, wyrobów akcyzowych podmiotów obowiązanych do złożenia zabezpieczenia akcyzowego oraz opłat paliwowych, do których zapłaty mogą być obowiązane te podmioty.",

   c) w ust. 3a wyrazy "o którym mowa w ust. 1a" zastępuje się wyrazami "o którym mowa w ust. 1 pkt 8 i 9 oraz ust. 1a",

   d) w ust. 7a:

    - we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "art. 41a ust. 6, art. 46f i art. 46o" zastępuje się wyrazami "art. 41a ust. 6, art. 41e ust. 7, art. 46f, art. 46o, art. 46pb ust. 6 oraz art. 46pd ust. 6, 7 i 9",

    - w pkt 1 wyrazy "w ust. 1 pkt 1-3 i 5" zastępuje się wyrazami "w ust. 1 pkt 1-3, 5, 8 i 9",

   e) w ust. 7b wyrazy "w ust. 1 pkt 1-3 i 5" zastępuje się wyrazami "w ust. 1 pkt 1-3, 5, 8 i 9";

  42) uchyla się art. 76;

  43) uchyla się art. 77;

  44) w art. 78:

   a) w ust. 1:

    - we wprowadzeniu do wyliczenia wyraz "podatnik" zastępuje się wyrazami "uprawniony odbiorca",

    - uchyla się pkt 1-2a,

    - pkt 3a otrzymuje brzmienie:

     "3a) złożyć zabezpieczenie akcyzowe, przed wyprowadzeniem wyrobów akcyzowych z miejsca wysyłki na terytorium państwa członkowskiego przez uprawnionego wysyłającego na terytorium państwa członkowskiego, w przypadku gdy nabywane wyroby są objęte na terytorium kraju stawką akcyzy inną niż stawka zerowa;",

   b) po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:

    "1b. W przypadku ubytków wyrobów akcyzowych przekraczających wysokość określoną w akcie delegowanym Komisji Europejskiej określającym wspólne progi utraty częściowej, a także całkowitego zniszczenia wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 20 lit. f, z wyłączeniem ubytków i całkowitego zniszczenia, o których mowa w art. 30 ust. 3, uprawniony odbiorca na terytorium kraju jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego, złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklarację uproszczoną, o której mowa w ust. 1 pkt 3, oraz obliczyć akcyzę i dokonać jej zapłaty na terytorium kraju w sposób i terminie określonych w tym przepisie, w przypadku gdy nabywane wyroby są objęte na terytorium kraju stawką akcyzy inną niż stawka zerowa.",

   c) uchyla się ust. 2 i 2a,

   d) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

    "3. W przypadku gdy podatnik nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe niewymienione w załączniku nr 2 do ustawy, które są objęte na terytorium kraju stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, na potrzeby wykonywanej na terytorium kraju działalności gospodarczej, jest obowiązany:

     1) przed wprowadzeniem wyrobów akcyzowych na terytorium kraju dokonać zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym do właściwego naczelnika urzędu skarbowego;

     2) złożyć zabezpieczenie akcyzowe;

     3) bez wezwania organu podatkowego, złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklarację uproszczoną, o której mowa w ust. 1 pkt 3, oraz obliczyć akcyzę i dokonać jej zapłaty na terytorium kraju w sposób i terminie określonych w tym przepisie.",

   e) w ust. 4 wyrazy "Przepisy ust. 1 pkt 1, 3 i 3a" zastępuje się wyrazami "Przepis ust. 3",

   f) w ust. 8 wyrazy "ust. 1 pkt 1" zastępuje się wyrazami "ust. 3 pkt 1";

  45) art. 79 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 79. 1. Jeżeli osoba fizyczna zamierza nabyć wewnątrzwspólnotowo, nie na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej, wyroby akcyzowe wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, znajdujące się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, od których na terytorium państwa członkowskiego została zapłacona akcyza lub które są objęte na terytorium państwa członkowskiego zerową stawką akcyzy, i wyroby te mają być jej dostarczane na terytorium kraju, przyjmuje się, że nabycia wewnątrzwspólnotowego nie dokonuje ta osoba fizyczna, lecz wysyłający podmiot zagraniczny.

   2. Wysyłający podmiot zagraniczny może wyznaczyć na terytorium kraju działającego na jego rzecz przedstawiciela podatkowego. W takim przypadku przyjmuje się, że nabycia wewnątrzwspólnotowego dokonuje wyznaczony przedstawiciel podatkowy.";

  46) po art. 79 dodaje się art. 79a w brzmieniu:

   "Art. 79a. W przypadku gdy wysyłający podmiot zagraniczny nie wyznaczy przedstawiciela podatkowego, jest obowiązany:

    1) złożyć zabezpieczenie akcyzowe przed wysłaniem wyrobów akcyzowych;

    2) bez wezwania organu podatkowego złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego:

     a) deklarację uproszczoną, o której mowa w art. 78 ust. 1 pkt 3, oraz obliczyć akcyzę i dokonać jej zapłaty na terytorium kraju w sposób i terminie określonych w tym przepisie albo

     b) deklarację uproszczoną za kwartalny okres rozliczeniowy, o której mowa w art. 78 ust. 1 pkt 3b.";

  47) użyty w art. 81 w ust. 1-3, w ust. 4 w pkt 2 i w ust. 8 we wprowadzeniu do wyliczenia oraz w art. 138c w ust. 2 w różnym przypadku wyraz "sprzedawca" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "wysyłający podmiot zagraniczny";

  48) w art. 82:

   a) w ust. 1:

    - w pkt 2 po wyrazach "dostawy wewnątrzwspólnotowej" dodaje się wyraz ", albo" i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

     "3) uprawnionemu wysyłającemu niebędącemu podatnikiem albo podmiotem, który nabył wyroby akcyzowe od podatnika i dokonał dostawy wewnątrzwspólnotowej tych wyrobów",

    - część wspólna otrzymuje brzmienie:

     "- na sporządzony na piśmie wniosek złożony do właściwego naczelnika urzędu skarbowego wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 3.",

   b) ust. 2g i 3 otrzymują brzmienie:

    "2g. Za nieprawidłowość uważa się przypadki, do których dochodzi w trakcie przemieszczania wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, w wyniku których całe przemieszczanie lub część przemieszczania tych wyrobów nie odbywa się zgodnie z przepisami, z wyłączeniem przypadków, w których w trakcie przemieszczania dochodzi do całkowitego zniszczenia lub nieodwracalnej całkowitej lub częściowej utraty wyrobów akcyzowych powodującej, że przemieszczanie lub część przemieszczania nie zakończyły się zgodnie z przepisami.

    3. Wraz z wnioskiem o zwrot akcyzy, o którym mowa w ust. 1:

     1) podatnik lub podmiot, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, po dokonaniu dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, które są objęte na terytorium kraju stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, lub wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy dostarczonych wewnątrzwspólnotowo osobie fizycznej, nie na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej, są obowiązani przedłożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego:

      a) dokumenty towarzyszące przemieszczaniu wyrobów akcyzowych,

      b) potwierdzenie otrzymania wyrobów akcyzowych przez odbiorcę z państwa członkowskiego Unii Europejskiej na dokumencie handlowym,

      c) dokument potwierdzający zapłatę akcyzy lub złożenie deklaracji w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub złożenie zabezpieczenia albo dokument potwierdzający, że akcyza w tym państwie nie jest wymagana,

      d) dokumenty potwierdzające zapłatę akcyzy na terytorium kraju;

     2) podatnik lub podmiot, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, po dokonaniu dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, które zostały przemieszczone z użyciem Systemu, są obowiązani przedłożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego:

      a) numer referencyjny e-SAD, na podstawie którego wyroby akcyzowe zostały przemieszczone w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej i których odbiór został potwierdzony raportem odbioru,

      b) dokumenty potwierdzające zapłatę akcyzy na terytorium kraju;

     3) uprawniony wysyłający po dokonaniu dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, które zostały przemieszczone z użyciem Systemu, jest obowiązany przedłożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego:

      a) numer referencyjny e-SAD, na podstawie którego wyroby akcyzowe zostały przemieszczone w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej i których odbiór został potwierdzony raportem odbioru,

      b) faktury, z których wynika wnioskowany zwrot akcyzy, lub dokumenty potwierdzające zapłatę akcyzy na terytorium kraju,

      c) informację o podatniku, który dokonał zapłaty akcyzy na terytorium kraju od dostarczonych wewnątrzwspólnotowo wyrobów akcyzowych, poprzez podanie numeru identyfikacji podatkowej (NIP) lub numeru PESEL tego podatnika.",

   c) w ust. 6 wyrazy "ust. 1 i 3-4a" zastępuje się wyrazami "ust. 3-4a";

  49) w art. 85 dodaje się ust. 10 w brzmieniu:

   "10. Przepisy ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 lit. a, ust. 3, 4, 8 i 9 oraz przepisy wydane na podstawie ust. 5 i 7 nie mają zastosowania do ubytków wyrobów akcyzowych powstałych podczas ich przemieszczania.";

  50) w art. 89:

   a) w ust. 1:

    - pkt 1 otrzymuje brzmienie:

     "1) węgla i koksu przeznaczonych do celów opałowych objętych pozycjami CN 2701, 2702 oraz 2704 00 - 1,38 zł/1 gigadżul (GJ);",

    - w pkt 10 lit. b otrzymuje brzmienie:

     "b) pozostałych, niepodlegających obowiązkowi barwienia i znakowania na podstawie przepisów szczególnych - 69,00 zł/1000 kilogramów;",

    - pkt 13 otrzymuje brzmienie:

     "13) gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych objętych pozycją CN 2711, przeznaczonych do celów opałowych - 1,38 zł/1 gigadżul (GJ);",

    - w pkt 15:

     - - w lit. a tiret drugie otrzymuje brzmienie:

      "- równa lub wyższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny - 69,00 zł/1000 kilogramów,",

     - - lit. b otrzymuje brzmienie:

      "b) gazowych - 1,38 zł/gigadżul (GJ).",

   b) w ust. 2 w pkt 4 wyrazy "uproszczonego dokumentu towarzyszącego" zastępuje się wyrazem "e-SAD";

  51) w art. 93 dodaje się ust. 5-7 w brzmieniu:

   "5. Stawka akcyzy na alkohol etylowy wyprodukowany przez gorzelnie należące do producentów owoców produkujące rocznie ponad 10 hektolitrów alkoholu etylowego z owoców dostarczanych im przez producentów owoców pochodzących z ich upraw własnych lub osób z nimi zamieszkujących i utrzymujących się wspólnie wynosi 50% stawki akcyzy, o której mowa w ust. 4, z ograniczeniem jej stosowania do 30 litrów 100% vol. alkoholu etylowego w roku kalendarzowym na producenta owoców i osób z nim zamieszkujących i utrzymujących się wspólnie, przeznaczonego wyłącznie do jego konsumpcji własnej.

   6. Przez producenta owoców rozumie się producenta posiadającego tytuł prawny do co najmniej 0,5 ha gruntu rolnego obsadzonego drzewami lub krzewami owocowymi, z których pozyskuje owoce.

   7. Warunkiem stosowania stawki, o której mowa w ust. 5, jest zawarcie przez producenta owoców umowy z gorzelnią na produkcję określonej ilości alkoholu etylowego. Umowa powinna być przechowywana do celów kontroli przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została sporządzona.";

  52) w art. 94 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

   "3a. Do celów pomiaru w stopniach Plato uwzględnia się wszystkie składniki piwa, w tym składniki dodane po zakończeniu fermentacji.";

  53) w art. 95:

   a) w ust. 1 w pkt 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

    "wino musujące - wszelkie wyroby oznaczone kodami CN 2204 10, 2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204 29 10 oraz objęte pozycją 2205, które łącznie spełniają następujące warunki:",

   b) dodaje się ust. 5-9 w brzmieniu:

    "5. Stawka akcyzy na wino wyprodukowane przez małego producenta wina wynosi 50% stawki akcyzy, o której mowa w ust. 4.

    6. Przepisu ust. 5 nie stosuje się do podatników, którzy wyłącznie rozlewają wino wytworzone przez innych producentów.

    7. Przez małego producenta wina rozumie się producenta wina, który jest prawnie i ekonomicznie niezależny od innych producentów wina, posiada miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w odrębnym miejscu niż inni przedsiębiorcy zajmujący się produkcją wina, nie produkuje wina na podstawie licencji uzyskanych od innych przedsiębiorców i wielkość jego produkcji wina w roku winiarskim nie przekracza 1 000 hektolitrów.

    8. W przypadku gdy dwóch lub więcej małych producentów wina współpracuje ze sobą na podstawie pisemnej umowy, a łączna wielkość ich produkcji wina w roku winiarskim nie przekracza 1 000 hektolitrów, są oni traktowani jako jeden mały producent wina.

    9. Przy obliczaniu wielkości produkcji, o której mowa w ust. 7 i 8, podatnik rozlewający wino nie uwzględnia ilości rozlanego wina wytworzonego przez innych producentów, przemieszczonego od tych producentów do podmiotu rozlewającego w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli wino to po rozlaniu zostanie przemieszczone między podmiotem dokonującym jego rozlewu i podmiotem wytwarzającym wino w tej procedurze.";

  54) w art. 96:

   a) w ust. 1 w pkt 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

    "musujące napoje fermentowane - wszelkie wyroby oznaczone kodami CN 2206 00 31 i 2206 00 39 oraz CN 2204 10, 2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204 29 10 i objęte pozycją 2205, niewymienione w art. 95, które znajdują się w butelkach zaopatrzonych w korek w kształcie grzybka, umocowany za pomocą węzłów lub spinek, albo cechują się ciśnieniem wynoszącym co najmniej 3 bary, spowodowanym obecnością dwutlenku węgla w roztworze, oraz:",

   b) dodaje się ust. 5-10 w brzmieniu:

    "5. Stawka akcyzy na napoje fermentowane wyprodukowane przez małego producenta napojów fermentowanych wynosi 50% stawki akcyzy, o której mowa w ust. 4.

    6. Przepisu ust. 5 nie stosuje się do podatników, którzy wyłącznie rozlewają napoje fermentowane wytworzone przez innych producentów.

    7. Przez małego producenta napojów fermentowanych rozumie się producenta tych napojów, który jest prawnie i ekonomicznie niezależny od innych producentów napojów fermentowanych, posiada miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w odrębnym miejscu niż inni przedsiębiorcy zajmujący się produkcją napojów fermentowanych, nie produkuje napojów fermentowanych na podstawie licencji uzyskanych od innych przedsiębiorców i wielkość jego produkcji tych napojów w roku kalendarzowym nie przekracza 1 000 hektolitrów.

    8. W przypadku gdy dwóch lub więcej małych producentów napojów fermentowanych współpracuje ze sobą na podstawie pisemnej umowy, a łączna wielkość ich produkcji napojów fermentowanych w roku kalendarzowym nie przekracza 1 000 hektolitrów, są oni traktowani jako jeden mały producent napojów fermentowanych.

    9. Warunkiem zastosowania stawki, o której mowa w ust. 5, jest:

     1) otrzymanie napoju fermentowanego w wyniku fermentacji owoców, jagód, warzyw, roztworu miodu w wodzie lub świeżego lub zagęszczonego soku otrzymanego z owoców, jagód lub warzyw;

     2) brak dodatku innego napoju alkoholowego, poza alkoholem dodawanym do rozcieńczenia lub rozpuszczenia środków aromatyzujących w ściśle niezbędnych dawkach tak, by zawartość alkoholu nie wzrosła o więcej niż 1,2% objętości, a dodanie takich środków aromatyzujących nie zmieniło znacząco charakteru produktu oryginalnego;

     3) udział soku jabłkowego lub zagęszczonego soku jabłkowego, w przeliczeniu na moszcz jabłkowy, lub moszczu jabłkowego, w nastawie na napój fermentowany, nie mniejszy niż 80% objętościowych, a w przypadku przygotowania nastawu z jabłek, ilość jabłek nie mniejsza niż 5 kg na litr wody;

     4) udział soku gruszkowego lub zagęszczonego soku gruszkowego, w przeliczeniu na moszcz gruszkowy, lub moszczu gruszkowego, w nastawie na napój fermentowany, nie mniejszy niż 80% objętościowych, a w przypadku przygotowania nastawu z gruszek, ilość gruszek nie mniejsza niż 5 kg na litr wody;

     5) udział świeżego lub zagęszczonego soku otrzymanego z jagód, warzyw lub owoców innych niż jabłka lub gruszki, w przeliczeniu na sok odtworzony, w nastawie na napój fermentowany, nie mniejszy niż 40% objętościowych.

    10. Przy obliczaniu wielkości produkcji, o której mowa w ust. 7 i 8, podatnik rozlewający napoje fermentowane nie uwzględnia ilości rozlanych napojów fermentowanych wytworzonych przez innych producentów, przemieszczonych od tych producentów do podmiotu rozlewającego w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli napoje fermentowane po rozlaniu zostaną przemieszczone między podmiotem dokonującym ich rozlewu i podmiotem wytwarzającym napoje fermentowane w tej procedurze.";

  55) w art. 97 dodaje się ust. 5-9 w brzmieniu:

   "5. Stawka akcyzy na wyroby pośrednie wyprodukowane przez małego producenta wyrobów pośrednich wynosi 50% stawki akcyzy, o której mowa w ust. 4. Stawka ma zastosowanie do wyrobów pośrednich zawierających w swoim składzie co najmniej 75% objętościowych wina lub napoju fermentowanego spełniającego warunki, o których mowa w art. 96 ust. 9.

   6. Przepisu ust. 5 nie stosuje się do podatników, którzy wyłącznie rozlewają wyroby pośrednie wytworzone przez innych producentów.

   7. Przez małego producenta wyrobów pośrednich rozumie się producenta tych wyrobów, który jest prawnie i ekonomicznie niezależny od innych producentów wyrobów pośrednich, posiada miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w odrębnym miejscu niż inni przedsiębiorcy zajmujący się produkcją wyrobów pośrednich, nie produkuje wyrobów pośrednich na podstawie licencji uzyskanych od innych przedsiębiorców i wielkość jego produkcji wyrobów pośrednich w roku kalendarzowym nie przekracza 250 hektolitrów.

   8. W przypadku gdy dwóch lub więcej małych producentów wyrobów pośrednich współpracuje ze sobą na podstawie pisemnej umowy, a łączna wielkość ich produkcji wyrobów pośrednich w roku kalendarzowym nie przekracza 250 hektolitrów, są oni traktowani jako jeden mały producent wyrobów pośrednich.

   9. Przy obliczaniu wielkości produkcji, o której mowa w ust. 7 i 8, podatnik rozlewający wyroby pośrednie nie uwzględnia ilości rozlanych wyrobów pośrednich wytworzonych przez innych producentów, przemieszczonych od tych producentów do podmiotu rozlewającego w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli wyroby pośrednie po rozlaniu zostaną przemieszczone między podmiotem dokonującym ich rozlewu i podmiotem wytwarzającym wyroby pośrednie w tej procedurze.";

  56) po art. 97 dodaje się art. 97a w brzmieniu:

   "Art. 97a. 1. Warunkiem zastosowania do napojów alkoholowych stawek, o których mowa w art. 95 ust. 5, art. 96 ust. 5 i art. 97 ust. 5, jest posiadanie przez producenta tych napojów alkoholowych certyfikatu małego producenta, którego wzór określa akt wykonawczy Komisji Europejskiej wydany na podstawie art. 23a ust. 4 lit. a dyrektywy Rady 92/83/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych (Dz. Urz. WE L 316 z 31.10.1992, str. 21 - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 206, z późn. zm.).

   2. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego wydaje certyfikat, o którym mowa w ust. 1, na sporządzony na piśmie wniosek podmiotu, o którym mowa w art. 95 ust. 7 albo 8, art. 96 ust. 7 albo 8 lub art. 97 ust. 7 albo 8, który w poprzednim roku kalendarzowym spełniał warunki, o których mowa odpowiednio w tych przepisach, a w przypadku napojów fermentowanych - dodatkowo warunki, o których mowa w art. 96 ust. 9.

   3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, powinien zawierać dane dotyczące podmiotu, o którym mowa w art. 95 ust. 7 albo 8, art. 96 ust. 7 albo 8 lub art. 97 ust. 7 albo 8, oraz prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w szczególności:

    1) imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres jego siedziby lub zamieszkania, adres poczty elektronicznej;

    2) numer identyfikacji podatkowej (NIP);

    3) w przypadku podmiotu prowadzącego skład podatkowy: jego numer akcyzowy oraz numer akcyzowy składu podatkowego, w którym produkuje napoje alkoholowe z zastosowaniem stawek, o których mowa w art. 95 ust. 5, art. 96 ust. 5 lub art. 97 ust. 5;

    4) w przypadkach, o których mowa w art. 95 ust. 8, art. 96 ust. 8 lub art. 97 ust. 8, dane z pkt 1-3 wykazują wszystkie podmioty współpracujące ze sobą na podstawie pisemnej umowy, o których mowa w tych przepisach.

   4. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa odpowiednio w art. 95 ust. 7 albo 8, art. 96 ust. 7 i 9 albo 8 i 9 lub art. 97 ust. 7 albo 8. W przypadkach, o których mowa w art. 95 ust. 8, art. 96 ust. 8 lub art. 97 ust. 8, oświadczenie składa każdy ze współpracujących ze sobą podmiotów, o których mowa w tych przepisach.

   5. W przypadku podmiotu rozpoczynającego działalność, o której mowa w art. 95 ust. 7 albo 8, art. 96 ust. 7 albo 8 lub art. 97 ust. 7 albo 8, oświadczenie, o którym mowa w ust. 4, dotyczy danego roku kalendarzowego.

   6. Certyfikat, o którym mowa w ust. 1, dotyczy produkcji w danym roku kalendarzowym i jest wydawany na rok kalendarzowy, którego dotyczy.

   7. W przypadkach, o których mowa w art. 95 ust. 8, art. 96 ust. 8 lub art. 97 ust. 8, certyfikat, o którym mowa w ust. 1, jest wydawany dla każdego ze współpracujących ze sobą podmiotów, o których mowa w tych przepisach.

   8. Podmiot, któremu wydano certyfikat, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany do powiadamiania właściwego naczelnika urzędu skarbowego o zmianie danych zawartych we wniosku, o którym mowa w ust. 2, w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

   9. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 8, stanowi jednocześnie wniosek o wydanie nowego certyfikatu.

   10. W przypadku gdy w danym roku kalendarzowym podmiot, któremu wydano certyfikat, o którym mowa w ust. 1, przestaje spełniać warunki, o których mowa odpowiednio w art. 95 ust. 7 albo 8, art. 96 ust. 7 lub 9 albo 8 lub 9 lub art. 97 ust. 7 albo 8, jest obowiązany poinformować o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni od dnia, w którym przestał spełniać te warunki. Wydany certyfikat traci ważność z dniem następującym po dniu, w którym podmiot przestał spełniać te warunki, w zakresie objętym informacją.

   11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli certyfikat dotyczy więcej niż jednego rodzaju napoju alkoholowego, informacja, o której mowa w tym przepisie, stanowi jednocześnie wniosek o wydanie nowego certyfikatu w odniesieniu do napojów alkoholowych, w stosunku do których podmiot spełnia warunki, o których mowa odpowiednio w art. 95 ust. 7 albo 8, art. 96 ust. 7 i 9 albo 8 i 9 lub art. 97 ust. 7 albo 8.

   12. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, stawkę akcyzy, o której mowa w art. 95 ust. 5, art. 96 ust. 5 albo art. 97 ust. 5, stosuje się do ilości napoju alkoholowego, o której mowa odpowiednio w art. 95 ust. 7 albo 8, art. 96 ust. 7 albo 8 albo art. 97 ust. 7 albo 8, wyprodukowanej w roku kalendarzowym, na który został wydany certyfikat.

   13. W przypadku importu napojów alkoholowych z chwilą złożenia zgłoszenia celnego podmiot dokonujący takiego importu, w celu zastosowania stawki akcyzy, o której mowa odpowiednio w art. 95 ust. 5, art. 96 ust. 5 albo art. 97 ust. 5, jest obowiązany przedstawić właściwemu naczelnikowi urzędu celno-skarbowego dokument potwierdzający spełnienie przez producenta tych napojów warunków, o których mowa odpowiednio w art. 95 ust. 7, art. 96 ust. 7 i 9 albo art. 97 ust. 7. Dokument, o którym mowa w zdaniu pierwszym, zawiera takie same dane, jakie są wymagane dla certyfikatu, o którym mowa w ust. 1.";

  57) w art. 100 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

   "1) import samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, z wyłączeniem przypadków, gdy dług celny wygasł na podstawie art. 124 ust. 1 lit. e-g lub k unijnego kodeksu celnego;";

  58) w art. 101 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   "1. Obowiązek podatkowy z tytułu importu samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym powstaje z dniem powstania długu celnego w rozumieniu przepisów prawa celnego. Przepisu nie stosuje się w przypadku, gdy dług celny wygasł na podstawie art. 124 ust. 1 lit. e-g lub k unijnego kodeksu celnego.";

  59) w art. 117 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

   "1) importowane, chyba że zostaną objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy albo wprowadzone do wolnego obszaru celnego albo do składu celnego albo do składu podatkowego, w którym jest miejsce importu, i prawidłowo oznaczone przed zakończeniem procedury zawieszenia poboru akcyzy albo przed objęciem procedurą dopuszczenia do obrotu celem sprzedaży na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy;";

  60) w art. 126 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

   "4) zgłoszeniu planowanego nabycia wewnątrzwspólnotowego - w przypadku, o którym mowa w art. 78 ust. 3 pkt 1;";

  61) w art. 134 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

   "1. W przypadku wprowadzenia nowego wzoru znaku akcyzy podmioty posiadające dotychczasowe znaki są obowiązane, w terminie 30 dni od dnia wprowadzenia nowego wzoru lub zakończenia stosowania dotychczasowego wzoru znaku akcyzy, zwrócić niewykorzystane znaki podmiotowi, który je wydał.

   2. Dotychczasowe znaki akcyzy naniesione na opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych lub na wyroby akcyzowe przed wprowadzeniem nowego wzoru lub zakończeniem stosowania dotychczasowego wzoru znaku akcyzy zachowują ważność przez okres 12 miesięcy, licząc od dnia odpowiednio wprowadzenia nowego wzoru lub zakończenia stosowania dotychczasowego wzoru.";

  62) w art. 138a w ust. 3 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

   "a) objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy, w tym wyrobów importowanych, które zostały wprowadzone do składu podatkowego,";

  63) w art. 138u ust. 9 otrzymuje brzmienie:

   "9. Minister właściwy do spraw finansów publicznych wyznaczy, w drodze rozporządzenia, urząd skarbowy, na którego rachunek bankowy dokonuje się wpłaty kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1 i art. 138w ust. 1, uwzględniając przygotowanie organizacyjne i techniczne tego urzędu.";

  64) po art. 138u dodaje się art. 138w w brzmieniu:

   "Art. 138w. 1. W przypadku gdy obowiązek podatkowy z tytułu importu wyrobów akcyzowych nie powstał z powodu wygaśnięcia długu celnego na podstawie art. 124 ust. 1 lit. e unijnego kodeksu celnego, na podmiot, który dokonał importu, nakłada się karę pieniężną w wysokości długu celnego, jaki by powstał i nie wygasł.

   2. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, nakłada, w drodze decyzji, właściwy naczelnik urzędu celno-skarbowego. Przepisy art. 138u ust. 2, 3 i 5-8 stosuje się odpowiednio.".

Art. 2. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800, 1927, 2105, 2106 i 2269) wprowadza się następujące zmiany:

  1) po art. 16t dodaje się art. 16u w brzmieniu:

   "Art. 16u. 1. Hybrydowy podmiot:

    1) zarejestrowany lub mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz

    2) traktowany w Rzeczypospolitej Polskiej jako podmiot transparentny

   - jest uznawany za rezydenta podatkowego Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli co najmniej 50% udziałów w kapitale, prawach głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających lub prawach do uczestnictwa w zysku w tym hybrydowym podmiocie posiadają, bezpośrednio lub pośrednio, podmiot powiązany lub grupa podmiotów powiązanych położone w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie traktującym ten hybrydowy podmiot jako podmiot nietransparentny.

   2. Dochód hybrydowego podmiotu uznanego za rezydenta podatkowego Rzeczypospolitej Polskiej podlega opodatkowaniu na podstawie ust. 1 w zakresie, w jakim dochód ten nie podlega opodatkowaniu w inny sposób na podstawie przepisów Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa.";

  2) w art. 27c ust. 11 otrzymuje brzmienie:

   "11. Przepisy ust. 1-10 nie mają zastosowania do podatnika będącego:

    1) stroną umowy o współdziałanie, o której mowa w art. 20s ust. 1 Ordynacji podatkowej;

    2) uczelnią w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.";

  3) w art. 28h ust. 2 otrzymuje brzmienie:

   "2. Do podatnika opodatkowanego ryczałtem przepisy rozdziału 3a stosuje się odpowiednio, przy czym kwoty niezaliczane do kosztów uzyskania przychodów lub zaliczane do dochodów (przychodów) na podstawie art. 16o ust. 1, art. 16p ust. 1 i 2, art. 16q, art. 16r, art. 16t ust. 1 oraz art. 16u ust. 2 uznaje się za dochód z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych.".

Art. 3. W ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 2268 oraz z 2021 r. poz. 802, 1005, 1595 i 2328) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 4. W ustawie z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2021 r. poz. 408, 694 i 2105) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 53 w § 30d wyrazy "dokument handlowy zastępujący uproszczony dokument towarzyszący" zastępuje się wyrazami "dokument zastępujący e-SAD", a wyrazy "uproszczony dokument towarzyszący" zastępuje się wyrazem "e-SAD";

  2) w art. 69c w § 1 wyrazy "bez uproszczonego dokumentu towarzyszącego albo dokumentu handlowego zastępującego uproszczony dokument towarzyszący" zastępuje się wyrazami "bez e-SAD albo dokumentu zastępującego e-SAD".

Art. 5. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.) w art. 103:

  1) po ust. 5ab dodaje się ust. 5ac w brzmieniu:

   "5ac. Jeżeli termin płatności podatku określony zgodnie z ust. 5a przypada na dzień wcześniejszy niż dzień wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej, dokumentującej dokonanie dostawy towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia, termin ten upływa w dniu następującym po dniu wystawienia tej faktury, nie później jednak niż 16. dnia miesiąca następującego po miesiącu dokonania dostawy towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia.";

  2) uchyla się ust. 5b;

  3) w ust. 5c po wyrazach "ust. 5a pkt 1 i 2" dodaje się wyrazy "oraz ust. 5ac".

Art. 6. W ustawie z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694, 1642 i 2313) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 36 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   "1. Maksymalny limit wydatków budżetu państwa przeznaczonych na wykonywanie zadań sektora finansów publicznych wynikających z przepisów ustawy zmienianej w art. 9, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, wynosi w roku:

    1) 2022 - 3,6 mln zł;

    2) 2023 - 1,3 mln zł;

    3) 2024 - 1,3 mln zł;

    4) 2025 - 1,4 mln zł;

    5) 2026 - 1,4 mln zł;

    6) 2027 - 1,5 mln zł;

    7) 2028 - 1,4 mln zł;

    8) 2029 - 1,4 mln zł;

    9) 2030 - 2,0 mln zł;

    10) 2031 - 1,5 mln zł.";

  2) w art. 39 w pkt 7 wyrazy "1 lipca 2022 r." zastępuje się wyrazami "1 stycznia 2023 r.".

Art. 7. W ustawie z dnia 1 października 2021 r. o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym (Dz. U. poz. 2133) art. 12 otrzymuje brzmienie:

  "Art. 12. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.) w art. 21 w ust. 1 w pkt 155 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 156 w brzmieniu:

   "156) spłaty części kredytu, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 1 października 2021 r. o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym (Dz. U. poz. 2133).".

Art. 8. W ustawie z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1927) w art. 3, w art. 28:

  1) w ust. 1 po wyrazie "informację" dodaje się wyrazy " , według ustalonego wzoru,";

  2) uchyla się ust. 3.

Art. 9. W ustawie z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2105 i 2349) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 1:

   a) w pkt 13 w lit. h, w ust. 46 po wyrazach "składa w terminie określonym w art. 45 ust. 1" dodaje się wyrazy " , a w przypadku podatnika korzystającego ze zwolnienia w zakresie przychodów osiągniętych z pozarolniczej działalności gospodarczej, do którego mają zastosowanie zasady opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych określone w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym - w terminie określonym w art. 21 ust. 2 pkt 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym,",

   b) w pkt 14 w lit. f, w ust. 1t:

    - w zdaniu pierwszym wyrazy "w tej spółce" zastępuje się wyrazami "w spółce przekształcanej i o przypadające na podatnika wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów z tytułu udziału w tej spółce",

    - w zdaniu drugim wyrazy "oraz wartość wypłaty dokonanej z tytułu udziału w spółce przekształcanej" zastępuje się wyrazami " , wartość wypłaty dokonanej z tytułu udziału w spółce przekształcanej oraz przypadające na podatnika wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów z tytułu udziału w tej spółce",

   c) w pkt 38 w lit. m, w ust. 22 wyrazy "przepisów tych" zastępuje się wyrazami "przepisu ust. 8",

   d) w pkt 40 w lit. b, w ust. 4a w części wspólnej po wyrazach "pomniejszonych o koszty" dodaje się wyrazy "uzyskania przychodów z tytułu",

   e) w pkt 60 w lit. b, w ust. 3 w pkt 4 lit. d otrzymuje brzmienie:

    "d) aktywa, o których mowa w lit. c, stanowią co najmniej 50% wartości aktywów takiej jednostki, przy czym przy ustalaniu tej proporcji w wartości aktywów, o których mowa w lit. c, nie uwzględnia się udziałów (akcji) w innej spółce:

     - niemającej siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz

     - nieposiadającej, bezpośrednio lub pośrednio, udziałów (akcji) w spółce mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo",

   f) w pkt 67:

    - uchyla się lit. q,

    - lit. s otrzymuje brzmienie:

     "s) ust. 17 otrzymuje brzmienie:

      "17. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 15, płatnik jest obowiązany złożyć do organu podatkowego wskazanego w art. 44f ust. 15, nie później niż do dnia wpłaty podatku za miesiąc, w którym doszło do przekroczenia kwoty określonej w ust. 12, przy czym wykonanie tego obowiązku po dokonaniu wypłaty (świadczenia) lub postawieniu do dyspozycji pieniędzy lub wartości pieniężnych nie zwalnia płatnika z obowiązku dochowania należytej staranności przed ich dokonaniem lub postawieniem do dyspozycji.",";

  2) w art. 2:

   a) w pkt 1 w lit. b średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. c w brzmieniu:

    "c) uchyla się ust. 6;",

   b) w pkt 28:

    - w lit. d tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

     "- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

      "1) podatnik wydatkował środki pochodzące z funduszu, o którym mowa w ust. 1hb, na cele inne niż cele inwestycyjne, o których mowa w ust. 1hba, albo",",

    - w lit. j:

     - - polecenie nowelizacyjne otrzymuje brzmienie:

      "po ust. 1x dodaje się ust. 1xa-1xd w brzmieniu:",

    - - po ust. 1xc dodaje się ust. 1xd w brzmieniu:

     "1xd. W przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce powstałej z przekształcenia spółki niebędącej osobą prawną kosztem uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 8, są wydatki na nabycie lub objęcie prawa do udziałów w spółce przekształcanej, powiększone o uzyskaną przez podatnika nadwyżkę przychodów nad kosztami ich uzyskania z tytułu udziału w spółce przekształcanej, obliczoną zgodnie z art. 5, oraz pomniejszone o wypłaty dokonane z tytułu udziału w spółce przekształcanej i o przypadające na podatnika wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów z tytułu udziału w tej spółce. Jeżeli nastąpiło zmniejszenie udziału kapitałowego w spółce przekształcanej, to wydatki na nabycie lub objęcie prawa do udziałów w spółce przekształcanej, nadwyżkę przychodów nad kosztami ich uzyskania z tytułu udziału w spółce przekształcanej, wartość wypłaty dokonanej z tytułu udziału w spółce przekształcanej oraz przypadające na podatnika wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów z tytułu udziału w tej spółce, przyjmuje się w części odpowiadającej proporcjonalnie wartości udziału kapitałowego po jego zmniejszeniu w stosunku do jego wartości przed zmniejszeniem. Przepis ten stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy przedmiotem odpłatnego zbycia są udziały (akcje) w spółce, która powstała w następstwie kolejnych przekształceń. Jeżeli w wyniku kolejnych przekształceń, o których mowa w zdaniu trzecim, u podatnika powstał przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym, to wartość tego przychodu powiększa koszt uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia udziałów (akcji).",

   c) w pkt 46 w lit. b, w ust. 3 w pkt 4 lit. d otrzymuje brzmienie:

    "d) aktywa, o których mowa w lit. c, stanowią co najmniej 50% wartości aktywów takiej jednostki, przy czym przy ustalaniu tej proporcji w wartości aktywów, o których mowa w lit. c, nie uwzględnia się udziałów (akcji) w innej spółce:

     - niemającej siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz

     - nieposiadającej, bezpośrednio lub pośrednio, udziałów (akcji) w spółce mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo",

   d) w pkt 47, w art. 24aa ust. 8 otrzymuje brzmienie:

    "8. Podatek od przerzuconych dochodów pomniejsza się o:

     1) kwotę zryczałtowanego podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1-2a, pobranego przez podatnika tego podatku od należności podmiotów powiązanych określonych w ust. 2 z tytułów wymienionych w ust. 3 pkt 1 i 2;

     2) wartość odpowiadającą iloczynowi wartości kosztów określonych w ust. 2, które zostały wyłączone w spółce w roku podatkowym z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15c, oraz stawki podatku, o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1.",

   e) w pkt 55:

    - uchyla się lit. s,

    - w lit. t, ust. 7c otrzymuje brzmienie:

     "7c. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 7a, płatnik jest obowiązany złożyć do organu podatkowego wskazanego w art. 28b ust. 15, nie później niż do dnia wpłaty podatku za miesiąc, w którym doszło do przekroczenia kwoty określonej w ust. 2e, przy czym wykonanie tego obowiązku po dokonaniu wypłaty nie zwalnia płatnika z obowiązku dochowania należytej staranności przed jej dokonaniem.",

   f) w pkt 56 w lit. b w tiret drugim, w pkt 1 wyrazy "art. 22" zastępuje się wyrazami "art. 22 ust. 4-6",

   g) w pkt 58, w art. 28a w ust. 1 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

    "3) oświadczeń, o których mowa w art. 26 ust. 1a oraz art. 28s ust. 1;

    4) informacji, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1a, art. 18 ust. 1f pkt 1 oraz art. 28 ust. 1;",

   h) pkt 64 otrzymuje brzmienie:

    "64) uchyla się art. 28i;";

  3) w art. 9:

   a) w pkt 7 lit. a otrzymuje brzmienie:

    "a) w ust. 1 wyrazy "art. 26 ust. 1 i art. 26h ust. 1" zastępuje się wyrazami "art. 26 ust. 1 pkt 2, 2a, 2b, 2c, 5-6a i 9, art. 26h ust. 1 oraz art. 26hb ust. 1",",

   b) w pkt 13, w ust. 3 po wyrazach "z zastrzeżeniem" dodaje się wyrazy "art. 26 ust. 6g,";

  4) w art. 11 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

   "4) w art. 56d:

    a) § 1 otrzymuje brzmienie:

     "§ 1. Kto podaje nieprawdę lub zataja prawdę, składając:

      1) oświadczenie lub informację, o których mowa w art. 41 ust. 4da, 15, 21 lub 25 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub w art. 26 ust. 1ab, 2ca, 7a lub 7g ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych,

      2) oświadczenie co do zgodności z prawdą faktów przedstawionych we wniosku o zwrot podatku, o którym mowa w rozdziale 7b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub w rozdziale 6a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, lub we wniosku o wydanie opinii o stosowaniu preferencji, o którym mowa w art. 41d ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub w art. 26b ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, oraz co do zgodności z oryginałem dokumentacji załączonej do tych wniosków,

     podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.",

    b) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:

     "§ 1a. Karze określonej w § 1 podlega także ten, kto wbrew obowiązkowi nie składa informacji, o których mowa w art. 41 ust. 4da ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub w art. 26 ust. 2ca ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, albo składa je po terminie.",

    c) w § 2 wyrazy "§ 1" zastępuje się wyrazami "§ 1 lub 1a";";

  5) w art. 15 w pkt 5, w art. 79a w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

   "1) minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w pierwszym dniu roku składkowego, o którym mowa w art. 81 ust. 2, w przypadku składki obliczanej od miesięcznej podstawy jej wymiaru;";

  6) po art. 69 dodaje się art. 69a w brzmieniu:

   "Art. 69a. Przepisy ustaw zmienianych w art. 1 i art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, mają zastosowanie do płatników i podatników zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 oraz art. 26 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, z tytułu wypłat (świadczeń), pieniędzy, wartości pieniężnych oraz należności dokonywanych, stawianych do dyspozycji lub wypłacanych po dniu 31 grudnia 2021 r.";

  7) w art. 70 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

   "2. W przypadku opodatkowania dochodów uzyskanych w 2021 r., o którym mowa w art. 6 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2021 r., przepis art. 6 ust. 8 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się odpowiednio do osoby samotnie wychowującej dzieci i jej dziecka.".

Istniejące wersje czasowe art. 10
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2021 r. poz. 2427
2023.02.13
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 10. Przepisy art. 30 ust. 4 pkt 2 i 3, art. 78 ust. 1b i art. 85 ust. 10 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się od dnia wejścia w życie aktu delegowanego Komisji Europejskiej określającego wspólne progi utraty częściowej, wydanego na podstawie art. 6 ust. 10 dyrektywy Rady (UE) 2020/262 z dnia 19 grudnia 2019 r. ustanawiającej ogólne zasady dotyczące podatku akcyzowego (przekształcenie) (Dz. Urz. UE L 58 z 27.02.2020, str. 4, z późn. zm.).

Art. 11. W przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych, od których podatek akcyzowy został zapłacony na terytorium kraju, dokonanej lub rozpoczętej przed dniem 13 lutego 2023 r. i zakończonej po tym dniu, do zwrotu podatku akcyzowego stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym.

Art. 12. Do nabycia wewnątrzwspólnotowego lub dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy zmienianej w art. 1, znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, na potrzeby wykonywanej na terytorium kraju działalności gospodarczej, rozpoczętych przed dniem 13 lutego 2023 r. i niezakończonych do tego dnia, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.

Art. 13. Do dnia 13 lutego 2024 r. powiadomienia, o których mowa w art. 41ba ust. 4 oraz art. 41e ust. 6a ustawy zmienianej w art. 1, mogą być przekazywane za pomocą środków innych niż System, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 26 tej ustawy.

Art. 14. W przypadku gdy podatnik, o którym mowa w art. 78 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, przed dniem 13 lutego 2023 r. złożył zabezpieczenie generalne w celu zagwarantowania pokrycia wielu zobowiązań podatkowych albo wielu zobowiązań podatkowych oraz wielu opłat paliwowych, i na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jako uprawniony odbiorca wystąpi o zgodę na zabezpieczenie ryczałtowe, o którym mowa w art. 65 ust. 8 ustawy zmienianej w art. 1, właściwy naczelnik urzędu skarbowego może jej udzielić jedynie w odniesieniu do tej części zabezpieczenia generalnego, którym wyroby akcyzowe będą obejmowane automatycznie w Systemie, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 26 tej ustawy.

Art. 15. 1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 20 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 20 ustawy zmienianej w art. 1, jednak nie dłużej niż do dnia 31 marca 2022 r., i mogą być w tym okresie zmieniane.

2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 138s ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 138s ustawy zmienianej w art. 1, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r., i mogą być w tym okresie zmieniane.

Art. 16. Przepis art. 27c ust. 11 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, ma zastosowanie po raz pierwszy do sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2019 r.

Art. 17. Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2022 r., a zakończy się po dniu 31 grudnia 2021 r.:

  1) nie stosują art. 16u ustawy zmienianej w art. 2,

  2) stosują art. 28h ust. 2 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu dotychczasowym

- do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego.

Art. 18. W okresie od dnia, o którym mowa w art. 19 pkt 1, do dnia 12 lutego 2023 r., jeżeli termin płatności podatku określony zgodnie z art. 103 ust. 5b ustawy zmienianej w art. 5 przypada na dzień wcześniejszy niż dzień wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej, dokumentującej dokonanie dostawy towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia, termin ten upływa w dniu następującym po dniu wystawienia tej faktury, nie później jednak niż 16. dnia miesiąca następującego po miesiącu dokonania dostawy towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia.

Istniejące wersje czasowe art. 19
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2021 r. poz. 2427
2023.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 19. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r., z wyjątkiem:

  1) art. 2 pkt 2, art. 5 pkt 1 i 3, art. 16 oraz art. 18, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;*)

  2) art. 1 pkt 37 lit. a, lit. b tiret pierwsze i drugie i lit. c, które wchodzą w życie z dniem 1 lutego 2022 r.;

  3) art. 7, który wchodzi w życie z dniem 26 maja 2022 r.;

  4) art. 1 pkt 14 lit. a tiret pierwsze i lit. b oraz art. 6 pkt 2, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2022 r.;

  5) art. 1 pkt 12 lit. a i c, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.;

  6) art. 1 pkt 1 lit. a tiret drugie-szesnaste, lit. b i c, pkt 2-5, pkt 6 lit. a, pkt 7 lit. b, pkt 9, 10, pkt 12 lit. b, pkt 13, 17-27, 31-36, pkt 37 lit. b tiret trzecie, pkt 38-42, pkt 43 w zakresie art. 77 ust. 1 i 2, pkt 44-49, pkt 50 lit. b, pkt 57-60 i 62-64, art. 3, art. 4, art. 5 pkt 2, art. 10-14 oraz art. 15 ust. 2, które wchodzą w życie z dniem 13 lutego 2023 r.

____________________
*) Uwaga od redakcji: ustawa została ogłoszona w dniu 27.12.2021 r.

________________________
1) Niniejsza ustawa w zakresie swojej regulacji wdraża:

  1) dyrektywę Rady (UE) 2017/952 z dnia 29 maja 2017 r. zmieniającą dyrektywę (UE) 2016/1164 w zakresie rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych dotyczących państw trzecich (Dz. Urz. UE L 144 z 07.06.2017, str. 1);

  2) dyrektywę Rady (UE) 2019/2235 z dnia 16 grudnia 2019 r. zmieniającą dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej i dyrektywę 2008/118/WE w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego w odniesieniu do działań obronnych w ramach Unii (Dz. Urz. UE L 336 z 30.12.2019, str. 10);

  3) dyrektywę Rady (UE) 2020/262 z dnia 19 grudnia 2019 r. ustanawiającą ogólne zasady dotyczące podatku akcyzowego (przekształcenie) (Dz. Urz. UE L 58 z 27.02.2020, str. 4 oraz Dz. Urz. UE L 409 z 04.12.2020, str. 38);

  4) dyrektywę Rady (UE) 2020/1151 z dnia 29 lipca 2020 r. zmieniającą dyrektywę 92/83/EWG w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych (Dz. Urz. UE L 256 z 05.08.2020, str. 1).

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60