Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Ustawa z dnia 17.11.2021 r. o zmianie ustawy ...

Ustawa z dnia 17.11.2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw

 Dz. U. z 2021 r. poz. 2232
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wcześniejsze wersje
2023.01.01 - bieżąca
 zmieniony przez
zmiany w:
Istniejące wersje czasowe art. 1
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2021 r. poz. 2232
2023.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 1. W ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, 619, 1630 i 2141) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

   "2. Uczelnia zawodowa nie może prowadzić kształcenia na studiach o profilu ogólnoakademickim, z wyłączeniem studiów przygotowujących do wykonywania zawodów, o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 1 i 2, jeżeli przepisy wydane na podstawie art. 68 ust. 3 w zakresie dotyczącym tych studiów określają dla nich profil ogólnoakademicki.";

  2) w art. 53:

   a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

    "6. Pozwolenie na utworzenie studiów na kierunkach lekarskim lub lekarsko-dentystycznym może uzyskać uczelnia, która według stanu na dzień złożenia wniosku:

     1) posiada kategorię naukową A+, A albo B+ w dyscyplinie nauki medyczne lub w dyscyplinie nauki o zdrowiu lub

     2) prowadzi studia na co najmniej jednym kierunku przygotowującym do wykonywania zawodu, o którym mowa w art. 68 ust. 1 pkt 1-8, i posiada kategorię naukową w dyscyplinie nauki medyczne lub w dyscyplinie nauki o zdrowiu, lub

     3) zawarła umowę, o której mowa w art. 389 ust. 1.",

   b) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

    "6a. Do utworzenia studiów na kierunkach lekarskim lub lekarsko-dentystycznym nie stosuje się przepisów ust. 7-9.";

  3) art. 93 i art. 94 otrzymują brzmienie:

   "Art. 93. 1. Świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-4 i art. 359 ust. 1, przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich.

   2. Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-4 i art. 359 ust. 1, tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku.

   3. Świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-4 i art. 359 ust. 1, nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:

    1) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny;

    2) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

   4. Łączny okres, przez który przysługują świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-4 i art. 359 ust. 1, wynosi 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem że w ramach tego okresu świad-czenia przysługują na studiach:

    1) pierwszego stopnia - nie dłużej niż przez 9 semestrów;

    2) drugiego stopnia - nie dłużej niż przez 7 semestrów.

   5. Łączny okres, o którym mowa w ust. 4, jest dłuższy o 2 semestry w przypadku, gdy student podjął jednolite studia magisterskie, których czas trwania określony w przepisach prawa wynosi 11 albo 12 semestrów.

   6. Do okresu, o którym mowa w ust. 4 i 5, wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach, o których mowa w ust. 1, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów, o których mowa w art. 85 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem semestrów na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego. W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.

   7. W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, świadczenie, o którym mowa w art. 86 ust. 1 pkt 2, przysługuje przez dodatkowy okres 12 semestrów. Przepisy ust. 4 i 6 stosuje się odpowiednio.

   8. Przepisy ust. 1-7 stosuje się odpowiednio do studentów, którzy kształcili się lub uzyskali tytuły zawodowe za granicą.

   Art. 94. 1. Student ubiegający się o świadczenie, o którym mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, albo otrzymujący takie świadczenie niezwłocznie powiadamia uczelnię o wystąpieniu okoliczności powodującej utratę prawa do świadczenia na podstawie art. 93 ust. 3-8.

   2. Decyzja o przyznaniu świadczenia, o którym mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-4, wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym student utracił prawo do świadczenia z powodu uzyskania tytułu zawodowego, o którym mowa w art. 93 ust. 3 i 8, został skreślony z listy studentów na kierunku studiów, na którym otrzymywał świadczenie, albo upłynął okres, o którym mowa w art. 93 ust. 4, 5 i 7.";

  4) w art. 98 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

   "2a. Spłata kredytu studenckiego ze środków Funduszu Kredytów Studenckich może zostać objęta poręczeniem BGK udzielonym na podstawie ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2021 r. poz. 442, 1535 i 2133) lub innych niż BGK osób prawnych uprawnionych do udzielania poręczeń lub gwarancji w ramach powierzonych im zadań publicznych lub w zakresie wykonywanej przez nie działalności gospodarczej, do 100% kwoty kapitału kredytu wraz z odsetkami.";

  5) w art. 101:

   a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

    "3. Wysokość oprocentowania kredytu studenckiego jest równa sumie marży instytucji kredytującej oraz 1,2 stopy redyskontowej weksli Narodowego Banku Polskiego.",

   b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

    "3a. Marża instytucji kredytującej jest stała w okresie kredytowania i wynosi nie więcej niż 2 punkty procentowe.",

   c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

    "4. Wysokość oprocentowania kredytu studenckiego spłacanego przez kredytobiorcę wynosi:

     1) 0,5 wysokości oprocentowania kredytu studenckiego ustalonej zgodnie z ust. 3;

     2) 0,75 wysokości oprocentowania kredytu studenckiego ustalonej zgodnie z ust. 3 - w przypadku gdy kredytobiorca nie ukończył studiów lub upłynął okres spłaty ustalony zgodnie z ust. 2.";

  6) w art. 102 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

   "4. Jeżeli odzyskanie wierzytelności powstałej z tytułu poręczenia spłaty kredytu studenckiego udzielonego w ramach Funduszu Kredytów Studenckich nie jest możliwe, poręczyciel może umorzyć tę wierzytelność w całości albo w części.";

  7) po art. 103 dodaje się art. 103a-103f w brzmieniu:

   "Art. 103a. 1. Student odbywający studia na kierunku lekarskim w języku polskim na warunkach odpłatności może ubiegać się o kredyt na pokrycie opłat za usługi edukacyjne na tych studiach, zwany dalej "kredytem na studia medyczne". Z kredytu na studia medyczne nie są finansowane opłaty za usługi edukacyjne, o których mowa w art. 79 ust. 1 pkt 2-5 i ust. 2.

   2. Kredyt na studia medyczne jest udzielany na wniosek studenta przez bank, który zawarł z BGK umowę określającą zasady korzystania ze środków Funduszu Kredytowania Studiów Medycznych, zwanego dalej "FKSM".

   3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera:

    1) dane osobowe wnioskodawcy:

     a) imię (imiona) i nazwisko,

     b) datę i miejsce urodzenia,

     c) numer PESEL, a w przypadku jego braku - numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które go wydało,

     d) obywatelstwo,

     e) adres do korespondencji, a także, jeżeli posiada, numer telefonu i adres poczty elektronicznej;

    2) wskazanie wnioskowanej wysokości kredytu na studia medyczne;

    3) oświadczenie wnioskodawcy o tym, że w okresie odbywanych studiów nie korzystał i nie korzysta z innego kredytu na studia medyczne.

   4. Wnioskowana wysokość kredytu na studia medyczne nie może być wyższa niż maksymalna wysokość kredytu na studia medyczne, o której mowa w ust. 11.

   5. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, zawiera klauzulę o treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

   6. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się zaświadczenie wydane przez rektora potwierdzające, że wnioskodawca jest studentem, oraz numer rachunku bankowego uczelni, o którym mowa w art. 103b ust. 1.

   7. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 6, zawiera:

    1) dane osobowe wnioskodawcy:

     a) imię (imiona) i nazwisko,

     b) numer PESEL, a w przypadku jego braku - numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które go wydało,

     c) datę i miejsce urodzenia;

    2) dane dotyczące studiów:

     a) nazwę uczelni,

     b) nazwę kierunku i formę studiów,

     c) język, w którym odbywa się kształcenie,

     d) warunki finansowe odbywania kształcenia,

     e) rok i semestr studiów,

     f) planowany termin ukończenia studiów;

    3) numer rachunku bankowego uczelni, o którym mowa w art. 103b ust. 1.

   8. W celu weryfikacji wydanych zaświadczeń, o których mowa w ust. 6, uczelnia prowadzi ewidencję tych zaświadczeń, obejmującą numer zaświadczenia, datę jego wystawienia oraz dane, o których mowa w ust. 7 pkt 1 lit. a i c. Dane zawarte w ewidencji przechowuje się przez okres 15 lat od momentu ich wprowadzenia do ewidencji.

   9. Spłata kredytu na studia medyczne ze środków FKSM może zostać objęta poręczeniem BGK udzielonym na podstawie ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne lub innych niż BGK osób prawnych uprawnionych do udzielania poręczeń lub gwarancji w ramach powierzonych im zadań publicznych lub w zakresie wykonywanej przez nie działalności gospodarczej, do 100% kwoty kapitału kredytu wraz z odsetkami.

   10. Rektorzy uczelni, w których są prowadzone studia, o których mowa w ust. 1, przekazują ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, przed rozpoczęciem rekrutacji na te studia, nie później jednak niż do dnia 31 marca roku, w którym rozpoczynają się te studia, informację o planowanej wysokości opłat za usługi edukacyjne w całym okresie tych studiów.

   11. Minister właściwy do spraw zdrowia, w terminie 60 dni od dnia przekazania przez rektorów informacji, o której mowa w ust. 10, ustala i ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", maksymalną wysokość kredytu na studia medyczne za cały okres studiów w przeliczeniu na 1 semestr.

   12. Kredyt na studia medyczne jest udzielany kredytobiorcy na okres studiów tylko raz, nie dłużej niż na 6 lat.

   13. Do okresu, o którym mowa w ust. 12, nie wlicza się okresów zawieszenia wypłaty semestralnych transz kredytu w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 103b ust. 3.

   14. Kredyt na studia medyczne nie jest kredytem w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim.

   Art. 103b. 1. Bank dokonuje wypłaty kredytu na studia medyczne na wskazany w umowie kredytu na studia medyczne rachunek bankowy uczelni, w której kredytobiorca odbywa kształcenie. Wypłata kredytu na studia medyczne jest dokonywana w równych transzach semestralnych w terminie wskazanym w umowie kredytu na studia medyczne, nie dłuższym niż 60 dni od dnia rozpoczęcia danego semestru studiów.

   2. Bank zaprzestaje wypłaty semestralnych transz kredytu na studia medyczne w przypadku:

    1) skreślenia kredytobiorcy z listy studentów;

    2) zmiany przez kredytobiorcę studiów na studia w języku obcym lub studia nieodpłatne;

    3) zmiany przez kredytobiorcę kierunku studiów;

    4) ukończenia przez kredytobiorcę studiów;

    5) powzięcia informacji o poświadczeniu przez kredytobiorcę nieprawdy w umowie, o której mowa w ust. 1, w zakresie dotyczącym danych osobowych zawartych we wniosku, o którym mowa w art. 103a ust. 3, lub poświadczenia nieprawdy w zakresie informacji, o których mowa w pkt 1-4 lub ust. 3.

   3. Bank zawiesza wypłatę semestralnych transz kredytu na studia medyczne w przypadku:

    1) powtarzania przez kredytobiorcę semestru albo roku akademickiego;

    2) korzystania przez kredytobiorcę z urlopu od zajęć w uczelni lub innej przerwy zgodnej z regulaminem studiów;

    3) zawieszenia kredytobiorcy w prawach studenta.

   4. Kredytobiorca powiadamia bank o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 1-4 lub ust. 3, w terminie 30 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności, w formie określonej w umowie, o której mowa w ust. 1.

   5. W przypadku ustania przyczyn powodujących zawieszenie wypłaty transz kredytu na studia medyczne wypłata semestralnych transz kredytu na studia medyczne zostaje wznowiona po potwierdzeniu przez kredytobiorcę kontynuowania studiów, o których mowa w art. 103a ust. 1, w kolejnym semestrze lub roku akademickim.

   6. W przypadku pobrania transzy semestralnej kredytu na studia medyczne nienależnie w wyniku działania albo zaniechania podczas weryfikacji statusu studenta, uczelnia zwraca na rachunek banku środki w wysokości tej transzy, w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przez bank lub uczelnię, że transza została pobrana nienależnie.

   7. Bank w terminie 7 dni od dnia otrzymania środków, o których mowa w ust. 6, zwraca na rachunek FKSM odsetki wypłacone ze środków FKSM.

   8. W przypadku braku potwierdzenia przez kredytobiorcę kontynuowania studiów, o których mowa w art. 103a ust. 1, w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu danego semestru, bank wzywa kredytobiorcę do przekazania potwierdzenia kontynuowania studiów lub udzielenia informacji, o której mowa w ust. 4, w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania, z pouczeniem, że nieprzekazanie potwierdzenia lub nieudzielenie informacji w tym terminie spowoduje wypowiedzenie umowy kredytu na studia medyczne przez bank oraz będzie skutkować żądaniem jego spłaty z dniem upływu terminu wypowiedzenia.

   9. Bank wypowiada umowę kredytu na studia medyczne i żąda jego spłaty z dniem upływu terminu wypowiedzenia w przypadku powzięcia informacji o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3, lub niedopełnienia przez kredytobiorcę obowiązku, o którym mowa w ust. 8, w wyznaczonym terminie.

   10. W uzasadnionych przypadkach bank może zwrócić się do rektora z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji w zakresie przyczyn zawieszenia wypłaty semestralnych transz kredytu na studia medyczne, o których mowa w ust. 3, oraz ich ustania. Rektor udziela odpowiedzi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

   Art. 103c. 1. W przypadku niespełniania warunków, o których mowa w art. 103d ust. 1, spłata kredytu na studia medyczne jest dokonywana w równych miesięcznych ratach i rozpoczyna się w miesiącu następującym po upływie 12 kolejnych lat liczonych od dnia ukończenia studiów, chyba że kredytobiorca wystąpił do banku z wnioskiem o wcześniejsze rozpoczęcie spłaty kredytu na studia medyczne albo wydłużenie okresu spłaty, zgodnie z ust. 8 i 9.

   2. Bank informuje kredytobiorcę w formie określonej w umowie kredytu na studia medyczne, nie później niż na 60 dni przed dniem rozpoczęcia spłaty kredytu na studia medyczne, o nadchodzącym terminie rozpoczęcia jego spłaty.

   3. Okres spłaty kredytu na studia medyczne wynosi 12 lat, chyba że kredytobiorca wystąpi z wnioskiem o zmniejszenie liczby rat.

   4. Wysokość oprocentowania kredytu na studia medyczne jest równa sumie marży banku oraz 1,2 stopy redyskontowej weksli Narodowego Banku Polskiego.

   5. Marża banku jest stała w okresie kredytowania i wynosi nie więcej niż 2 punkty procentowe.

   6. Wysokość oprocentowania kredytu na studia medyczne spłacanego przez kredytobiorcę wynosi:

    1) 0,5 wysokości oprocentowania kredytu na studia medyczne ustalonej zgodnie z ust. 4;

    2) wysokość oprocentowania kredytu na studia medyczne ustaloną zgodnie z ust. 4 - w przypadku gdy kredytobiorca nie ukończył studiów lub upłynął okres spłaty ustalony zgodnie z ust. 3, 8 lub 9.

   7. W przypadku gdy informacje zawarte we wniosku, o którym mowa w art. 103a ust. 3, lub informacje, na podstawie których zawieszono spłatę kredytu na studia medyczne albo go umorzono, okazały się nieprawdziwe, bank żąda od kredytobiorcy zwrotu wypłaconych transz kredytu na studia medyczne wraz z odsetkami, ustalonymi zgodnie z ust. 4, wyznaczając termin 30 dni na dokonanie zwrotu. Bank zwraca, na rachunek FKSM, odsetki wypłacone ze środków FKSM oraz kwotę wypłaconą ze środków FKSM w przypadku umorzenia, o którym mowa w art. 103d ust. 1-3, w terminie 7 dni licząc od dnia zwrotu przez kredytobiorcę wypłaconych transz kredytu na studia medyczne wraz z odsetkami.

   8. Na wniosek kredytobiorcy wysokość miesięcznej raty może być zmniejszona przez bank do 20% jego średniego miesięcznego dochodu. Zmniejszenie wysokości raty powoduje wydłużenie okresu spłaty ustalonego zgodnie z ust. 3.

   9. Na wniosek kredytobiorcy spłata kredytu na studia medyczne może zostać zawieszona przez bank na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, jeżeli kredytobiorca znalazł się w trudnej sytuacji życiowej. Zawieszenie spłaty kredytu na studia medyczne powoduje wydłużenie okresu spłaty ustalonego zgodnie z ust. 3.

   10. Kredytobiorca do wniosku, o którym mowa w ust. 9, dołącza dokumenty potwierdzające wystąpienie okoliczności, które spowodowały jego trudną sytuację życiową.

   11. Okresy zawieszenia spłaty kredytu na studia medyczne sumują się, przy czym ich łączny okres nie może być dłuższy niż określony w ust. 9.

   Art. 103d. 1. Kredyt na studia medyczne umarza się w całości, w przypadku gdy kredytobiorca po ukończeniu studiów:

    1) wykonywał zawód lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w ramach praktyki zawodowej lub w podmiocie leczniczym udzielających świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, przez 10 lat w okresie 12 kolejnych lat liczonych od dnia ukończenia studiów, w łącznym wymiarze czasu pracy odpowiadającym co najmniej równoważnikowi jednego etatu oraz

    2) w okresie, o którym mowa w pkt 1, uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny uznanej za priorytetową w dniu rozpoczęcia przez niego szkolenia specjalizacyjnego, w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 16g ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2021 r. poz. 790 i 1559).

   2. Kredyt na studia medyczne może być także umorzony:

    1) częściowo - w przypadku:

     a) szczególnie trudnej sytuacji życiowej kredytobiorcy lub

     b) gdy kredytobiorca kontynuuje szkolenie specjalizacyjne, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, ale w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie ukończył tego szkolenia lub nie uzyskał tytułu specjalisty z przyczyn od niego niezależnych;

    2) w całości - w przypadku:

     a) trwałej utraty przez kredytobiorcę zdolności do spłaty zobowiązań lub

     b) braku prawnych możliwości dochodzenia roszczeń od kredytobiorcy, lub

     c) śmierci kredytobiorcy.

   3. Kredyt na studia medyczne może być umorzony także przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jeżeli:

    1) okres wykonywania zawodu lekarza, na zasadach określonych w ust. 1 pkt 1, wynosi co najmniej:

     a) 5 lat, w okresie 7 kolejnych lat liczonych od dnia ukończenia studiów, oraz kredytobiorca ukończył 2. rok szkolenia specjalizacyjnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 - okres umorzenia wynosi, w zależności od okresu sfinansowanego z kredytu na studia medyczne, 1 albo 2 semestry,

     b) 6 lat, w okresie 8 kolejnych lat liczonych od dnia ukończenia studiów, oraz kredytobiorca ukończył 2. rok szkolenia specjalizacyjnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 - okres umorzenia wynosi, w zależności od okresu sfinansowanego z kredytu na studia medyczne, 3 albo 4 semestry,

     c) 7 lat, w okresie 9 kolejnych lat liczonych od dnia ukończenia studiów, oraz kredytobiorca ukończył 3. rok szkolenia specjalizacyjnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 - okres umorzenia wynosi, w zależności od okresu sfinansowanego z kredytu na studia medyczne, 5 albo 6 semestrów,

     d) 8 lat, w okresie 10 kolejnych lat liczonych od dnia ukończenia studiów, oraz kredytobiorca ukończył 4. rok szkolenia specjalizacyjnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 - okres umorzenia wynosi, w zależności od okresu sfinansowanego z kredytu na studia medyczne, 7 albo 8 semestrów,

     e) 9 lat, w okresie kolejnych 11 lat liczonych od dnia ukończenia studiów, oraz kredytobiorca ukończył 4. rok szkolenia specjalizacyjnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 - okres umorzenia wynosi, w zależności od okresu sfinansowanego z kredytu na studia medyczne, od 9 do 11 semestrów oraz

    2) kredytobiorca kontynuuje szkolenie specjalizacyjne, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, na kolejnym roku albo ukończył to szkolenie.

   4. Decyzję w sprawie umorzenia kredytu na studia medyczne podejmuje:

    1) bank - w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. b i c, w terminie 14 dni odpowiednio od dnia stwierdzenia wyczerpania środków prawnych dochodzenia roszczeń albo od dnia otrzymania aktu zgonu, albo

    2) minister właściwy do spraw zdrowia - w przypadkach, o których mowa w ust. 1, ust. 2 pkt 1 i pkt 2 lit. a oraz ust. 3, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 5, wraz z dokumentacją.

   5. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lub pkt 2 lit. a oraz ust. 3, kredyt na studia medyczne może zostać umorzony na wniosek kredytobiorcy złożony nie wcześniej niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia spłaty kredytu na studia medyczne.

   6. Umorzeniu kredytu na studia medyczne podlega należność pozostała do spłaty na dzień umorzenia.

   7. Jeżeli odzyskanie wierzytelności powstałej z tytułu poręczenia spłaty kredytu na studia medyczne udzielonego w ramach FKSM nie jest możliwe, poręczyciel może umorzyć tę wierzytelność w całości albo w części.

   Art. 103e. BGK przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia informacje dotyczące zawartych umów kredytu na studia medyczne.

   Art. 103f. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

    1) terminy i sposób składania wniosków o kredyt na studia medyczne,

    2) terminy przekazywania i zakres informacji, o których mowa w art. 103e,

    3) termin zawarcia umowy kredytu na studia medyczne,

    4) niezbędne elementy umowy kredytu na studia medyczne,

    5) tryb wypłaty i spłaty kredytu na studia medyczne,

    6) sposób umarzania kredytu na studia medyczne przez ministra właściwego do spraw zdrowia,

    7) wzór wniosku o umorzenie kredytu na studia medyczne przez ministra właściwego do spraw zdrowia,

    8) sposób dokonywania rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom

   - mając na uwadze potrzebę zapewnienia właściwych środków na pokrycie opłat za usługi edukacyjne na studiach na kierunku lekarskim, przekazywania transz semestralnych kredytu na studia medyczne w sposób sprawny i terminowy, należytego poziomu ochrony kredytobiorcy, a także możliwie szerokiego dostępu do kształcenia na kierunku lekarskim.";

  8) w art. 344 w ust. 3 po pkt 4c dodaje się pkt 4d w brzmieniu:

   "4d) instytucjom kredytującym i bankom, o których mowa w art. 103a ust. 2 - w celu weryfikacji statusu studenta przy zawieraniu i obsłudze umowy kredytu studenckiego, umowy kredytu na studia medyczne albo umowy o inny kredyt na studia przyznawany przez instytucje kredytujące na warunkach określonych przez te instytucje studentom, których wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie przekracza wysokość uprawniającą do otrzymania kredytu studenckiego ogłoszoną na podstawie art. 98 ust. 4 - w zakresie danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 8, 9 i 13;";

  9) w art. 345 w ust. 3 po pkt 4c dodaje się pkt 4d w brzmieniu:

   "4d) instytucjom kredytującym - w celu weryfikacji statusu doktoranta przy zawieraniu i obsłudze umowy kredytu studenckiego albo umowy o inny kredyt na kształcenie w szkole doktorskiej przyznawany przez instytucje kredytujące na warunkach określonych przez te instytucje doktorantom, których wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie przekracza wysokość uprawniającą do otrzymania kredytu studenckiego ogłoszoną na podstawie art. 98 ust. 4 - w zakresie danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 6 i 14;";

  10) w art. 421 w ust. 2 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

   "2a) pokrywanie skutków finansowych wypłat z tytułu udzielonych poręczeń spłaty kredytów studenckich, w tym kosztów działań windykacyjnych po wypłacie z tytułu poręczenia;";

  11) w art. 422 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

   "1) podział środków na fundusz obsługi odsetek, z którego będą dokonywane wypłaty zgodnie z art. 421 ust. 2 pkt 1, oraz fundusz rezerwowy, z którego będą dokonywane wypłaty zgodnie z art. 421 ust. 2 pkt 2 i 2a;";

  12) po art. 422 dodaje się art. 422a i art. 422b w brzmieniu:

   "Art. 422a. 1. Środki FKSM pochodzą z:

    1) dotacji celowych z budżetu państwa określanych corocznie w ustawie budżetowej w części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia;

    2) wpływów z inwestycji środków FKSM w papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa;

    3) wpływów z inwestycji środków FKSM w papiery wartościowe emitowane przez Narodowy Bank Polski;

    4) odsetek od lokat okresowo wolnych środków FKSM w bankach;

    5) odsetek od wolnych środków FKSM przekazanych w depozyt zgodnie z ust. 3 pkt 2;

    6) innych wpływów.

   2. Środki FKSM przeznacza się na pokrywanie:

    1) całej kwoty odsetek należnych od kredytów na studia medyczne:

     a) w okresie studiów finansowanych z kredytu na studia medyczne lub urlopów od zajęć, zawieszenia w prawach studenta lub innych przerw w studiach, udzielonych zgodnie z regulaminem studiów,

     b) w okresie od dnia zakończenia studiów do dnia rozpoczęcia spłaty kredytu na studia medyczne,

     c) umorzonych, naliczonych od dnia umorzenia do dnia przekazania środków dotychczas niespłaconych,

     d) w okresie od dnia utraty statusu studenta do dnia rozpoczęcia spłaty kredytu na studia medyczne,

     e) w okresie zawieszenia spłaty kredytu na studia medyczne, o którym mowa w art. 103c ust. 9;

    2) części odsetek należnych od kredytu na studia medyczne stanowiącej różnicę między odsetkami wynikającymi z umowy kredytu na studia medyczne a odsetkami spłaconymi przez kredytobiorcę;

    3) skutków finansowych umorzeń spłaty kredytów na studia medyczne;

    4) skutków finansowych wypłat z tytułu udzielonych poręczeń spłaty kredytów na studia medyczne, w tym kosztów działań windykacyjnych po wypłacie z tytułu poręczenia;

    5) kosztów realizacji zadań wymienionych w pkt 1-4 ponoszonych przez BGK.

   3. BGK może lokować okresowo wolne środki FKSM w:

    1) innych bankach;

    2) formie depozytu, o którym mowa w art. 78b ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

    3) papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa;

    4) papiery wartościowe emitowane przez Narodowy Bank Polski.

   4. Suma lokat, o których mowa w ust. 3 pkt 1, w jednym banku albo grupie banków powiązanych ze sobą kapitałowo lub organizacyjnie, nie może przekroczyć 25% okresowo wolnych środków FKSM.

   Art. 422b. 1. FKSM jest prowadzony przez BGK.

   2. FKSM działa na podstawie rocznego planu finansowego, wyodrębnionego w planie finansowym BGK.

   3. Roczny plan finansowy FKSM zawiera w szczególności:

    1) podział środków na fundusz obsługi odsetek, z którego będą dokonywane wypłaty zgodnie z art. 422a ust. 2 pkt 1 i 2, oraz na fundusz rezerwowy, z którego będą dokonywane wypłaty zgodnie z art. 422a ust. 2 pkt 3 i 4;

    2) wysokość kosztów, o których mowa w art. 422a ust. 2 pkt 5;

    3) kwotę i liczbę planowanych do udzielenia w danym roku kredytów na studia medyczne;

    4) kwotę planowanych do umorzenia w danym roku kredytów na studia medyczne.

   4. BGK sporządza dla FKSM odrębny bilans oraz rachunek zysków i strat.

   5. BGK przedstawia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych:

    1) do dnia 30 kwietnia danego roku:

     a) sprawozdanie z realizacji planu finansowego FKSM za rok poprzedni, które zawiera w szczególności informacje o kwocie i liczbie udzielonych w poprzednim roku kredytów na studia medyczne oraz kwocie umorzonych w poprzednim roku kredytów na studia medyczne,

     b) sprawozdanie z działalności oraz wyników FKSM za rok poprzedni,

     c) bilans oraz rachunek zysków i strat za rok poprzedni,

     d) propozycję wysokości dotacji, o której mowa w art. 422a ust. 1 pkt 1, na rok następny;

    2) do dnia 15 czerwca danego roku - projekt rocznego planu finansowego FKSM na następny rok.

   6. BGK przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych kwartalne informacje o realizacji planu finansowego FKSM w terminie do końca miesiąca następującego po danym kwartale.

   7. Projekt rocznego planu finansowego FKSM na następny rok zatwierdza minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych do dnia 31 lipca danego roku.".

Art. 2. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.) w art. 21 w ust. 1 pkt 61 otrzymuje brzmienie:

  "61) kwoty umorzonych kredytów studenckich i kredytów na studia medyczne, udzielonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;".

Art. 3. W ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2021 r. poz. 790 i 1559) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 4. W ustawie z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2021 r. poz. 442, 1535 i 2133) w art. 34a w ust. 1 w pkt 4 dodaje się przecinek i dodaje się pkt 5 i 6 w brzmieniu:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 5. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.) w art. 131c w ust. 3 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

  "4a) koszty Funduszu Kredytowania Studiów Medycznych ujęte w planie finansowym tego Funduszu z wyłączeniem wydatków budżetowych, o których mowa w pkt 1 i 2, przekazywanych do tego Funduszu;".

Art. 6. W ustawie z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) art. 207 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 207. Do dnia 31 grudnia 2022 r. o uzyskanie pozwolenia na utworzenie studiów na kierunkach lekarskim lub lekarsko-dentystycznym może ubiegać się uczelnia, która według stanu na dzień złożenia wniosku o pozwolenie na utworzenie tych studiów:

   1) posiada uprawnienie do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie nauki medyczne lub w dyscyplinie nauki o zdrowiu lub

   2) spełnia łącznie następujące warunki:

    a) prowadzi studia na co najmniej jednym kierunku przygotowującym do wykonywania zawodu, o którym mowa w art. 68 ust. 1 pkt 1-8 ustawy, o której mowa w art. 1, oraz

    b) prowadzi badania naukowe w dyscyplinie nauki medyczne lub w dyscyplinie nauki o zdrowiu realizowane przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w niej jako podstawowym miejscu pracy.";

  2) w art. 212 w ust. 1b po wyrazach "art. 205 ust. 1 i 2" dodaje się wyrazy "lub art. 207".

Istniejące wersje czasowe art. 7
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2021 r. poz. 2232
2022.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 7. W ustawie z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1291, 1493, 2112, 2345 i 2401) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 1 w pkt 22:

   a) w lit. c tiret szóste otrzymuje brzmienie:

    "- dodaje się pkt 18 w brzmieniu:

     "18) średnią arytmetyczną ocen z egzaminów uzyskaną w okresie studiów, liczoną do dwóch cyfr po przecinku, obliczoną na podstawie danych, o których mowa w ust. 10a.",",

   b) lit. d i e otrzymują brzmienie:

    "d) po ust. 2 dodaje się ust. 2a-2c w brzmieniu:

     "2a. Do wniosku dołącza się skan dokumentów potwierdzających dane, o których mowa w ust. 2 pkt 8, 9, 11a, 13-15, 16 i 18, oraz skan dokumentów potwierdzających:

      1) zgodę pracodawcy na odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w przypadku deklaracji odbywania szkolenia specjalizacyjnego w trybie, o którym mowa w art. 16h ust. 2 pkt 1-3;

      2) zgodę kierownika szkoły doktorskiej w przypadku deklaracji odbywania szkolenia specjalizacyjnego w ramach poszerzenia zajęć, o których mowa w art. 16h ust. 2 pkt 5;

      3) posiadanie co najmniej 3-letniego okresu zatrudnienia lub stosunku służbowego do dnia rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego zgodnego z kierunkiem specjalizacji, w pełnym wymiarze czasu pracy, w jednostce uprawnionej do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego;

      4) w przypadku lekarza będącego żołnierzem w czynnej służbie wojskowej, a także lekarza zatrudnionego w podmiocie leczniczym utworzonym i nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej albo w komórce lub jednostce organizacyjnej mu podległej - posiadanie co najmniej 3-letniego okresu pozostawania na stanowisku służbowym w jednostce wojskowej w związku z wyznaczeniem na to stanowisko lub pobytem na misjach Polskich Kontyngentów Wojskowych;

      5) zajmowane stanowisko - w przypadku nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelniach medycznych lub innych uczelniach prowadzących działalność w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne;

      6) w przypadku lekarza będącego żołnierzem w czynnej służbie wojskowej, a także lekarza zatrudnionego w podmiocie leczniczym utworzonym i nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej albo w komórce lub jednostce organizacyjnej podległej temu ministrowi - zgodę kierownika komórki organizacyjnej urzędu obsługującego Ministra Obrony Narodowej realizującej zadania z zakresu spraw podmiotów leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej na odbycie szkolenia specjalizacyjnego, wydaną po przedstawieniu opinii odpowiednio przełożonych służbowych albo pracodawcy;

      7) w przypadku lekarza będącego funkcjonariuszem w stosunku służby w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych albo lekarza zatrudnionego na podstawie umowy o pracę albo umowy cywilnoprawnej albo realizującego świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie porozumienia z korzystającym, albo pełniącego służbę w podmiocie leczniczym utworzonym przez tego ministra - zgodę przełożonego albo pracodawcy na odbycie szkolenia specjalizacyjnego.

     2b. Wnioskodawca przedstawia do wglądu oryginały dokumentów na wezwanie organów, o których mowa w ust. 8.

     2c. W przypadku stwierdzenia braków formalnych we wniosku organ, o którym mowa w ust. 8, wzywa do ich usunięcia w terminie 5 dni od dnia przekazania w SMK informacji o konieczności uzupełnienia braków.",

    e) ust. 3-5 otrzymują brzmienie:

     "3. Wojewoda w ramach postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w ust. 7, dokonuje oceny formalnej wniosku wraz z przyporządkowaniem mu uzyskanej procentowej liczby punktów, o których mowa w ust. 11, w odniesieniu do każdego z wariantów wskazanych we wniosku i potwierdza do dnia 31 marca albo do dnia 31 października, za pomocą SMK, poprawność zgłoszonych we wniosku danych. Wojewoda przekazuje, za pomocą SMK, poprawne formalnie wnioski do dyrektora CMKP.

     4. Minister Obrony Narodowej w ramach postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w ust. 7, dokonuje oceny formalnej wniosku wraz z przyporządkowaniem mu uzyskanej procentowej liczby punktów, o których mowa w ust. 11, w odniesieniu do każdego z wariantów wskazanych we wniosku i potwierdza do dnia 31 marca albo do dnia 31 października, za pomocą SMK, poprawność zgłoszonych we wniosku danych.

     5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych lub wyznaczona przez niego komórka organizacyjna w ramach postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w ust. 7, dokonuje oceny formalnej wniosku wraz z przyporządkowaniem mu uzyskanej procentowej liczby punktów, o których mowa w ust. 11, w odniesieniu do każdego z wariantów wskazanych we wniosku i potwierdza do dnia 31 marca albo do dnia 31 października, za pomocą SMK, poprawność zgłoszonych we wniosku danych.",",

   c) po lit. e dodaje się lit. ea w brzmieniu:

    "ea) po ust. 5 dodaje się ust. 5a-5c w brzmieniu:

    "5a. Po dokonaniu oceny formalnej wniosku oraz przyporządkowaniu mu procentowej liczby punktów lekarzowi udostępnia się, za pomocą SMK, treść wniosku po weryfikacji wraz z procentową liczbą punktów w odniesieniu do każdego z wariantów wskazanych we wniosku.

    5b. Lekarz może zgłosić zastrzeżenia co do danych zawartych we wniosku oraz punktacji w terminie 2 dni od dnia udostępnienia w SMK zweryfikowanego wniosku wraz z punktacją.

    5c. W przypadku niezgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 5b, podstawą weryfikacji postępowania konkursowego, o której mowa w ust. 14, nie mogą być błędy w zakresie danych wskazanych we wniosku oraz w zakresie przyznanej punktacji.",",

   d) lit. n otrzymuje brzmienie:

    "n) po ust. 13 dodaje się ust. 13a-13h w brzmieniu:

    "13a. Listy rankingowe lekarzy, o których mowa w ust. 9, bez wskazania imienia (imion) i nazwiska, ogłaszają, za pomocą SMK, dyrektor CMKP, Minister Obrony Narodowej i minister właściwy do spraw wewnętrznych lub wyznaczona przez niego komórka organizacyjna w terminie 7 dni od dnia zakończenia oceny formalnej wniosku, o której mowa w ust. 3-5.

     13b. Wolne miejsca rezydenckie oraz pozarezydenckie, o których mowa w ust. 13, w danym postępowaniu dla danej dziedziny medycyny rozdziela się, za pomocą SMK, według kolejności listy rankingowej między lekarzy, którzy zakwalifikowali się do postępowania konkursowego, zgodnie ze zgłoszoną przez nich kolejnością, o której mowa odpowiednio w ust. 1d albo 1e.

     13c. Lekarz, w terminie 10 dni od dnia ogłoszenia list lekarzy zakwalifikowanych w pierwszym etapie, potwierdza, za pomocą SMK, przyjęcie wskazanego miejsca w danej dziedzinie w danym województwie oraz określonego trybu szkolenia specjalizacyjnego. Brak dokonania potwierdzenia w SMK uznaje się za odstąpienie lekarza od postępowania konkursowego w pierwszym etapie i zwolnienie przyznanego miejsca specjalizacyjnego, które podlega ponownemu rozdziałowi w SMK. Lekarz, który nie potwierdził przyjęcia wskazanego miejsca specjalizacyjnego w pierwszym etapie, oraz lekarz, który znalazł się na liście lekarzy niezakwalifikowanych w pierwszym etapie, są uwzględniani ponownie na liście rankingowej i przechodzą do drugiego etapu rozdziału, za pomocą SMK, pozostałych wolnych miejsc specjalizacyjnych.

     13d. Listy lekarzy zakwalifikowanych do szkolenia specjalizacyjnego w pierwszym etapie, którzy potwierdzili przyjęcie wskazanego miejsca odbywania szkolenia specjalizacyjnego, oraz listy lekarzy, którzy nie potwierdzili w pierwszym etapie przyjęcia wskazanego miejsca odbywania szkolenia specjalizacyjnego, oraz pozostałych na liście rankingowej dyrektor CMKP, Minister Obrony Narodowej i minister właściwy do spraw wewnętrznych lub wyznaczona przez niego komórka organizacyjna ogłaszają, za pomocą SMK, w dniu następującym po dniu upływu terminu, o którym mowa w ust. 13c.

     13e. Wolne miejsca specjalizacyjne pozostałe po pierwszym etapie kwalifikacji rozdziela się, za pomocą SMK, z wyłączeniem lekarzy zakwalifikowanych do szkolenia specjalizacyjnego w pierwszym etapie, którzy potwierdzili przyjęcie wskazanego miejsca odbywania szkolenia specjalizacyjnego. Powstałą listę lekarzy zakwalifikowanych do szkolenia specjalistycznego w drugim etapie oraz listę lekarzy niezakwalifikowanych w drugim etapie ogłasza się za pomocą strony internetowej organu prowadzącego postępowanie kwalifikacyjne oraz SMK w dniu następującym po dniu upływu terminu, o którym mowa w ust. 13c.

     13f. Lekarze, którzy zakwalifikowali się do odbywania szkolenia specjalizacyjnego na podstawie ust. 13e, potwierdzają, za pomocą SMK, wskazane miejsce odbywania szkolenia specjalizacyjnego w terminie 10 dni od dnia ogłoszenia list lekarzy zakwalifikowanych w drugim etapie. Brak dokonania potwierdzenia w SMK uznaje się za ostateczne odstąpienie lekarza od postępowania kwalifikacyjnego. Dyrektor CMKP, Minister Obrony Narodowej i minister właściwy do spraw wewnętrznych lub wyznaczona przez niego komórka organizacyjna ogłaszają za pomocą strony internetowej organu prowadzącego postępowanie kwalifikacyjne oraz SMK ostateczne listy lekarzy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w danym postępowaniu kwalifikacyjnym.

     13g. Dyrektor CMKP niezwłocznie informuje wojewodę właściwego ze względu na miejsce odbywania szkolenia o wyniku postępowania kwalifikacyjnego. Wojewoda dokonuje podziału miejsc szkoleniowych i kieruje lekarza, za pomocą SMK, do odbywania szkolenia w trybie rezydenckim albo w trybie pozarezydenckim w danej dziedzinie medycyny do właściwego podmiotu, o którym mowa w art. 19f ust. 1.

     13h. W przypadku stwierdzenia błędu SMK mającego wpływ na treść opublikowanych list rankingowych, odpowiednio dyrektor CMKP, Minister Obrony Narodowej albo minister właściwy do spraw wewnętrznych lub wyznaczona przez niego komórka organizacyjna niezwłocznie ogłaszają, za pomocą SMK, poprawione listy rankingowe, o czym informują na swoich stronach internetowych.",";

  2) po art. 14a dodaje się art. 14b w brzmieniu:

   "Art. 14b. 1. W przypadku staży podyplomowych rozpoczynających się od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. dokonywanie czynności w zakresie kwalifikacji na staż podyplomowy, kierowania na staż podyplomowy, odbywania stażu podyplomowego, w tym dokumentowania jego przebiegu oraz potwierdzania odbycia i zaliczania stażu podyplomowego, odbywa się poza Systemem Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 666 i 1292), z zastosowaniem form przewidzianych dla danej czynności w przepisach wydanych na podstawie art. 15 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

   2. Do staży podyplomowych rozpoczynających się od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. w zakresie dokumentacji przebiegu stażu podyplomowego stosuje się odpowiednio dokument "Karta stażu podyplomowego lekarza" albo "Karta stażu podyplomowego lekarza dentysty", w postaci papierowej według wzoru określonego w przepisach wydanych na podstawie ust. 3.

   3. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wzór dokumentu "Karta stażu podyplomowego lekarza" oraz wzór dokumentu "Karta stażu podyplomowego lekarza dentysty" obowiązujących w trakcie odbywania stażu podyplomowego rozpoczynającego się w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., uwzględniając program stażu określony w przepisach wydanych na podstawie art. 15l ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.";

  3) w art. 21 wyrazy "1 marca 2022 r." zastępuje się wyrazami "1 marca 2023 r.";

  4) po art. 25 dodaje się art. 25a w brzmieniu:

   "Art. 25a. 1. Do jednostek organizacyjnych wpisanych na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego według programów specjalizacji obowiązujących na dzień wejścia w życie niniejszej ustawy nie stosuje się przepisów art. 19f ust. 7 i 7a ustawy zmienianej w art. 1, a jednostki te uzyskują akredytację bezterminowo w zakresie prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego na podstawie tych programów specjalizacji.

   2. W przypadku publikacji nowego programu specjalizacji jednostki organizacyjne wpisane na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego na dzień wejścia w życie niniejszej ustawy, w których będzie realizowane szkolenie specjalizacyjne według tego programu, mają obowiązek weryfikacji akredytacji w zakresie prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego na podstawie nowego programu w okresie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia tego programu, pod rygorem braku możliwości realizacji szkolenia specjalizacyjnego w zakresie tego programu po upływie tego okresu.

   3. W przypadku publikacji po dniu 1 stycznia 2022 r. nowego programu specjalizacji nie jest możliwe uzyskanie akredytacji na realizację szkolenia specjalizacyjnego na podstawie programu specjalizacji obowiązującego przed dniem publikacji nowego programu specjalizacji.";

  5) w art. 28:

   a) w pkt 1:

    - lit. d otrzymuje brzmienie:

     "d) pkt 21 lit. e, pkt 22 lit. a w zakresie art. 16c ust. 1 pkt 1, lit. b, lit. c w zakresie art. 16c ust. 2 pkt 17 i 18, lit. d-h, lit. m-r, lit. s w zakresie art. 16c ust. 17e i 17g, pkt 23, pkt 26 lit. a i pkt 44, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.,",

    - dodaje się lit. f oraz g w brzmieniu:

     "f) pkt 25 lit. c w zakresie art. 16f ust. 3 pkt 1, pkt 2 lit. c-e, f oraz j, pkt 2a i 3, pkt 29 lit. f, pkt 32 lit. b i c, pkt 37, pkt 51 lit. a tiret trzecie, lit. b oraz lit. c w zakresie art. 19f ust. 9a i 9b, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.,

     g) pkt 2 lit. b w zakresie art. 3 ust. 5 pkt 5, 7 i 8 oraz lit. c w zakresie art. 3 ust. 8 pkt 5, 7 i 8, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.;",

   b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

    "2) art. 3 i art. 4, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.".

Istniejące wersje czasowe art. 8
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2021 r. poz. 2232
2022.03.05
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 8. Jeżeli wniosek o kredyt na studia medyczne, o którym mowa w art. 103a ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, został złożony w pierwszym semestrze roku akademickiego 2021/2022, kredytu udziela się na pokrycie opłat za usługi edukacyjne ponoszone od tego semestru.

Art. 9. Rektorzy uczelni, w których są prowadzone studia na kierunku lekarskim, przekazują informację, o której mowa w art. 103a ust. 10 ustawy zmienianej w art. 1, w terminie 10 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 10. Minister właściwy do spraw zdrowia ustala oraz ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" maksymalną wysokość kredytu na studia medyczne, o której mowa w art. 103a ust. 11 ustawy zmienianej w art. 1, w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Istniejące wersje czasowe art. 11
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2021 r. poz. 2232
2022.03.05
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 11. 1. Bank dokonuje wypłaty pierwszej transzy kredytu na studia medyczne za pierwszy semestr roku akademickiego 2021/2022 na zasadach, o których mowa w art. 103b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy kredytu na studia medyczne.

2. Uczelnia zwraca studentowi kwotę opłaty za usługi edukacyjne wniesionej przez niego na rachunek bankowy uczelni, w przypadku gdy okres, za który została wniesiona ta opłata, podlega finansowaniu z kredytu na studia medyczne. W przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, uczelnia dokonuje zwrotu opłaty na rachunek bankowy, z którego wniesiono opłatę za usługi edukacyjne, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia przez studenta ważnej umowy kredytu na studia medyczne, obejmującej swoim zakresem opłacony okres studiów.

Art. 12. W Banku Gospodarstwa Krajowego tworzy się Fundusz Kredytowania Studiów Medycznych.

Art. 13. Projekt rocznego planu finansowego Funduszu Kredytowania Studiów Medycznych, o którym mowa w art. 422b ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, na rok 2021 oraz rok 2022 Bank Gospodarstwa Krajowego przedstawia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, a także ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 14. Projekt rocznego planu finansowego Funduszu Kredytowania Studiów Medycznych, o którym mowa w art. 422b ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, na rok 2021 oraz rok 2022 minister właściwy do spraw zdrowia zatwierdza w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, w terminie 21 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w art. 13.

Art. 15. Do umów kredytu studenckiego zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym.

Art. 16. Do przyznawania świadczeń, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-4 i art. 359 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w pierwszym semestrze roku akademickiego 2021/2022 stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym.

Art. 17. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 16g ust. 4 ustawy zmienianej w art. 3 zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 16g ust. 4 ustawy zmienianej w art. 3 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Istniejące wersje czasowe art. 18
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2021 r. poz. 2232
2022.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 18. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia*), z wyjątkiem:

  1) art. 3 pkt 1 lit. a i c-e oraz art. 7 pkt 1 i 5, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.;

  2) art. 3 pkt 6, który wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2022 r.;

  3) art. 1 pkt 2 i art. 3 pkt 5, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

_______________________
*) Uwaga od redakcji: ustawa została ogłoszona w dniu 3.12.2021 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60