Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Ustawa z dnia 14.10.2021 r. o zmianie ustawy ...

Ustawa z dnia 14.10.2021 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw1)

 Dz. U. z 2021 r. poz. 1997
2022.05.27 - bieżąca
 zmieniony przez
zmiany w:

Art. 1. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 919 i 1005) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 32b w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

   "2) zaświadczenie o zatrudnieniu kierowcy oraz kopię:

    a) karty kwalifikacji kierowcy wydanej w państwie członkowskim Unii Europejskiej z aktualnym wpisem kodu 95 oraz posiadanego prawa jazdy albo

    b) prawa jazdy wydanego w państwie członkowskim Unii Europejskiej z aktualnym wpisem kodu 95;";

  2) w art. 39a:

   a) w ust. 1:

    - w pkt 1 w lit. b:

     - - tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

      "- D lub D+E, o ile przewóz jest wykonywany na liniach regularnych, których trasa nie przekracza 50 km i o ile kierowca uzyskał odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną,",

     - - dodaje się tiret czwarte w brzmieniu:

      "- D1 lub D1+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną,",

    - pkt 2 otrzymuje brzmienie:

     "2) posiada odpowiednie uprawnienie do kierowania pojazdem samochodowym, określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;",

   b) uchyla się ust. 1a,

   c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

    "3. Wymagań, o których mowa w ust. 1 pkt 1 oraz pkt 3-6, nie stosuje się do kierowcy pojazdu:

     1) którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h;

     2) wykorzystywanego przez siły zbrojne lub pozostającego w ich dyspozycji, gdy przewóz jest wykonywany w związku z zadaniami powierzonymi siłom zbrojnym;

     3) wykorzystywanego przez formacje obrony cywilnej, jednostki ochrony przeciwpożarowej lub jednostki odpowiedzialne za utrzymanie bezpieczeństwa lub porządku publicznego lub pozostającego w ich dyspozycji, gdy przewóz jest wykonywany w związku z zadaniami powierzonymi tym służbom;

     4) poddawanego testom drogowym do celów rozwoju technicznego przez producentów, instytuty badawcze, uczelnie lub Sieć Badawczą Łukasiewicz oraz testom drogowym do celów naprawy lub konserwacji, lub pojazdu nowego albo odremontowanego, który nie został jeszcze wprowadzony do użytku;

     5) do kierowania którym jest wymagane prawo jazdy kategorii D lub D1 i który jest prowadzony bez pasażerów przez personel obsługi technicznej do lub z centrum obsługi technicznej, znajdującego się w pobliżu najbliższej bazy eksploatacyjnej, z której korzysta przewoźnik, pod warunkiem że prowadzenie pojazdu nie jest głównym zajęciem kierowcy;

     6) używanego w sytuacjach zagrożenia lub przeznaczonego do akcji ratunkowych, w tym pojazdu przeznaczonego do niehandlowego przewozu drogowego pomocy humanitarnej;

     7) wykorzystywanego do:

      a) nauki jazdy osób ubiegających się o prawo jazdy lub świadectwo kwalifikacji zawodowej,

      b) szkolenia osób posiadających prawo jazdy,

      c) przeprowadzania państwowego egzaminu dla osób ubiegających się o prawo jazdy,

      d) dodatkowego praktycznego szkolenia nauki jazdy w miejscu pracy, w przypadku gdy osobom tym towarzyszy inna osoba posiadająca świadectwo kwalifikacji zawodowej lub instruktor nauki jazdy dla danej kategorii pojazdu wykorzystywanego do szkolenia

     - pod warunkiem że pojazd ten nie jest w tym czasie wykorzystywany do handlowego przewozu drogowego osób lub rzeczy;

     8) wykorzystywanego do niehandlowego przewozu drogowego osób lub rzeczy;

     9) wykorzystywanego do przewozu materiałów, urządzeń lub sprzętu niezbędnych kierowcy do jego pracy - pod warunkiem że prowadzenie pojazdu nie jest głównym zajęciem kierowcy;

     10) wykorzystywanego na obszarach wiejskich w ramach własnej działalności gospodarczej kierowcy, który nie oferuje usług przewozowych, a przewóz ma charakter sporadyczny i nie wpływa na bezpieczeństwo ruchu drogowego;

     11) który jest wykorzystywany lub wynajęty bez kierowcy przez przedsiębiorstwo rolnicze, ogrodnicze, leśne, gospodarstwo rolne lub rybackie do przewozu rzeczy w ramach własnej działalności gospodarczej, chyba że prowadzenie pojazdu stanowi część głównego zajęcia kierowcy lub kierowanie pojazdem przekracza odległość 100 km od siedziby przedsiębiorstwa lub gospodarstwa.",

   d) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

    "4. Wymagań, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 5 i 6, nie stosuje się do kierowcy pojazdu, do kierowania którym jest wymagane prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B lub B+E.";

  3) po art. 39a dodaje się art. 39aa w brzmieniu:

   "Art. 39aa. 1. Szkolenie osób zamierzających wykonywać przewóz drogowy lub wykonujących przewóz drogowy na stanowisku kierowcy jest prowadzone przez:

    1) ośrodek szkolenia - w ramach kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej oraz szkolenia okresowego, w zakresie bloku programowego określonego odpowiednio do kategorii prawa jazdy C1, C1+E, C i C+E lub D1, D1+E, D i D+E;

    2) szkołę ponadpodstawową, prowadzącą kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), przewiduje przygotowanie do uzyskania kwalifikacji do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy - w ramach kwalifikacji wstępnej w zakresie bloku programowego określonego do kategorii prawa jazdy C1, C1+E, C i C+E;

    3) szkołę, o której mowa w pkt 2, albo placówkę lub centrum, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, prowadzące kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, dla której podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, przewiduje przygotowanie do uzyskania kwalifikacji do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy - w ramach kwalifikacji wstępnej w zakresie bloku programowego określonego do kategorii prawa jazdy C1, C1+E, C i C+E;

    4) szkołę, o której mowa w pkt 2, albo placówkę lub centrum, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, prowadzące kurs umiejętności zawodowych w zakresie tej części efektów kształcenia wyodrębnionej w ramach kwalifikacji, dla której podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 tej ustawy, przewiduje przygotowanie do uzyskania kwalifikacji do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy - w ramach kwalifikacji wstępnej w zakresie bloku programowego określonego do kategorii prawa jazdy C1, C1+E, C i C+E.

   2. Szkolenie osób wykonujących przewóz drogowy na stanowisku kierowcy może być prowadzone przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego w ramach szkolenia okresowego w zakresie bloku programowego określonego odpowiednio do kategorii prawa jazdy C1, C1+E, C i C+E lub D1, D1+E, D i D+E.

   3. Podmiot, o którym mowa w ust. 1 w:

    1) pkt 1 - prowadzi szkolenia w formie stacjonarnej lub w formie nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu;

    2) pkt 2-4 - prowadzi szkolenia w formie dziennej lub w formie stacjonarnej, o których mowa odpowiednio w art. 4 pkt 29a i 29b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.

   4. Szkolenie w formie nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu jest prowadzone wyłącznie przez przedsiębiorcę prowadzącego ośrodek szkolenia nieprzerwanie od co najmniej 3 lat w zakresie odpowiedniego bloku programowego.

   5. Przedsiębiorca prowadzący ośrodek szkolenia nie może zlecić prowadzenia szkolenia ośrodkowi szkolenia należącemu do innego przedsiębiorcy.";

  4) w art. 39b:

   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    "1. Do uzyskania kwalifikacji może przystąpić osoba posiadająca profil kierowcy zawodowego, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, zwany dalej "profilem kierowcy zawodowego", niemająca przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, która:

     1) zapoznała się z programem odpowiedniej kwalifikacji;

     2) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

      a) przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe albo

      b) studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt lub

     3) nie jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.",

   b) w ust. 1a:

    - skreśla się wyrazy "(Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4, 619 i 762)",

    - wyrazy "dla których" zastępuje się wyrazami "dla którego",

    - wyrazy "spełnienie wymogu, o którym mowa w art. 39b ust. 1 pkt 3" zastępuje się wyrazami "spełnienie wymogu braku przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, o którym mowa w ust. 1",

   c) w ust. 1b:

    - wyrazy "dla których" zastępuje się wyrazami "dla której",

    - wyrazy "spełnienie wymogu, o którym mowa w art. 39b ust. 1 pkt 3" zastępuje się wyrazami "spełnienie wymogu braku przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, o którym mowa w ust. 1";

  5) w art. 39b1:

   a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

    "1) zajęć szkolnych dla uczniów albo zajęć realizowanych w ramach kwalifikacyjnego kursu zawodowego lub kursu umiejętności zawodowych - w szkole albo placówce lub centrum, o których mowa w art. 39aa ust. 1 pkt 2-4, jeżeli w programie nauczania jest przewidziane przygotowanie do uzyskania kwalifikacji do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, albo",

   b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a-1c w brzmieniu:

    "1a. Zajęcia w zakresie kwalifikacji mogą być częściowo prowadzone w formie nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu.

    1b. Ośrodek szkolenia prowadzący kwalifikację w formie nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu jest obowiązany przeprowadzić pozostałe zajęcia w formie stacjonarnej przy wykorzystaniu posiadanej infrastruktury, zgłoszonej do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia.

    1c. Ośrodek szkolenia prowadzący kwalifikację w formie stacjonarnej jest obowiązany przeprowadzić wszystkie zajęcia przewidziane w programie szkolenia przy wykorzystaniu posiadanej infrastruktury, zgłoszonej do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia.",

   c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

    "3. Testy kwalifikacyjne, o których mowa w art. 39b ust. 3, są przeprowadzane w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego po zakończeniu odpowiednio zajęć szkolnych dla uczniów, zajęć realizowanych w ramach kwalifikacyjnego kursu zawodowego lub kursu umiejętności zawodowych albo po zakończeniu kursu kwalifikacyjnego, z uwzględnieniem ust. 3a.",

   d) po ust. 3 dodaje się ust. 3a-3c w brzmieniu:

    "3a. Testy kwalifikacyjne, o których mowa w art. 39b ust. 3, są przeprowadzane przez okręgową komisję egzaminacyjną, o której mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915), zwaną dalej "okręgową komisją egzaminacyjną", w ramach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie albo egzaminu zawodowego dla uczniów szkół, o których mowa w art. 39aa ust. 1 pkt 2, oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, o których mowa w art. 39aa ust. 1 pkt 3, przystępujących po raz pierwszy bezpośrednio po zakończeniu zajęć szkolnych albo zakończeniu zajęć realizowanych w ramach kwalifikacyjnego kursu zawodowego odpowiednio do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie albo egzaminu zawodowego.

    3b. Testy kwalifikacyjne, o których mowa w art. 39b ust. 3, przeprowadza się:

     1) w formie testów jednokrotnego wyboru z pytaniami generowanymi w czasie rzeczywistym za pomocą techniki informatycznej;

     2) z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, o którym mowa w art. 51 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

    3c. Testy kwalifikacyjne, o których mowa w art. 39b ust. 3, przeprowadzane przez okręgową komisję egzaminacyjną, przeprowadza się w formie pisemnej w postaci papierowej lub z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego, o którym mowa w art. 44zzzd ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.",

   e) uchyla się ust. 4 i 5,

   f) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

    "6. Testy kwalifikacyjne, o których mowa w art. 39b ust. 3, przeprowadzane w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego, przeprowadza egzaminator, o którym mowa w art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, na podstawie pytań zawartych w katalogu pytań testowych zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw transportu.",

   g) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

    "6a. Pytania, o których mowa w ust. 6, nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.",

   h) ust. 7 i 8 otrzymują brzmienie:

    "7. Katalog pytań testowych obejmuje zagadnienia, o których mowa w ust. 2, i zawiera nie więcej niż 1500 pytań.

    8. Za przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego, o którym mowa w art. 39b ust. 3, przeprowadzonego w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego, pobiera się opłatę, która stanowi dochód wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego.",

   i) uchyla się ust. 9;

  6) w art. 39b2 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

   "2. Do uzyskania kwalifikacji uzupełniającej lub kwalifikacji uzupełniającej przyśpieszonej może przystąpić osoba posiadająca profil kierowcy zawodowego.";

  7) art. 39c otrzymuje brzmienie:

   "Art. 39c. 1. Dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego albo upoważniony przez niego pracownik wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, albo dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej wydają osobie, która złożyła test kwalifikacyjny z wynikiem pozytywnym, świadectwo kwalifikacji zawodowej potwierdzające uzyskanie odpowiedniej kwalifikacji.

   2. Dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego albo upoważniony przez niego pracownik wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, albo dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazują do centralnej ewidencji kierowców, w zakresie i na zasadach określonych w art. 100ac ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, informacje dotyczące złożenia z wynikiem pozytywnym lub negatywnym testu kwalifikacyjnego oraz wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej.

   3. Wydanie świadectwa kwalifikacji zawodowej następuje przez wprowadzenie informacji o jego wydaniu do centralnej ewidencji kierowców niezwłocznie po złożeniu testu kwalifikacyjnego z wynikiem pozytywnym.

   4. Wojewoda niezwłocznie po stwierdzeniu wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej na podstawie szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej oraz szkolenia okresowego przeprowadzonego:

    1) w mniejszym wymiarze godzin niż wynika to z przepisów wydanych na podstawie art. 39i ust. 1 pkt 2 lub

    2) przez przedsiębiorcę nieposiadającego wpisu w rejestrze przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia lub skreślonego z tego rejestru

   - cofa świadectwo kwalifikacji zawodowej i przekazuje do centralnej ewidencji kierowców informację o cofnięciu oraz dacie cofnięcia.

   5. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o stwierdzeniu przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, że:

    1) kształcenie w ramach kwalifikacji wstępnej w zakresie bloku programowego określonego do kategorii prawa jazdy C1, C1+E, C i C+E było prowadzone przez szkołę, placówkę lub centrum, o których mowa w art. 39aa ust. 1 pkt 2-4, w mniejszym wymiarze godzin, niż wynika to z przepisów wydanych na podstawie art. 39i ust. 1 pkt 2, lub

    2) kształcenie w ramach kwalifikacji wstępnej w zakresie bloku programowego określonego do kategorii prawa jazdy C1, C1+E, C i C+E było prowadzone przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe, o której mowa w art. 4 pkt 28a lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, albo placówkę lub centrum, o których mowa w art. 2 pkt 4 tej ustawy, nieuprawnione do prowadzenia tego kształcenia

   - cofa świadectwo kwalifikacji zawodowej i przekazuje do centralnej ewidencji kierowców informację o cofnięciu oraz dacie cofnięcia.";

  8) po art. 39c dodaje się art. 39c1 w brzmieniu:

   "Art. 39c1. 1. Organ wydający kartę kwalifikacji kierowcy lub prawo jazdy z wpisem kodu 95 wymienia informacje z właściwym organem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o wydanych lub cofniętych świadectwach kwalifikacji zawodowej oraz o wydanych lub unieważnionych kartach kwalifikacji kierowcy.

   2. Wymiana informacji, o której mowa w ust. 1, w zakresie wydanego lub cofniętego świadectwa kwalifikacji zawodowej oraz wydanej lub unieważnionej karty kwalifikacji kierowcy przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej następuje wyłącznie w drodze teletransmisji przy użyciu elektronicznej sieci. W przypadku gdy użycie elektronicznej sieci nie byłoby możliwe, potwierdzenie danych i wymiana informacji może nastąpić w inny sposób, w szczególności w formie pisemnej w postaci papierowej lub elektronicznej.

   3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się wyłącznie w zakresie danych aktualnie dostępnych w elektronicznej sieci.";

  9) w art. 39d:

   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    "1. Do szkolenia okresowego może przystąpić osoba posiadająca profil kierowcy zawodowego, która:

     1) zapoznała się z programem szkolenia okresowego;

     2) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

      a) przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe albo

      b) studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt lub

     3) pracuje na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wykonującego przewóz drogowy.",

   b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a-3c w brzmieniu:

    "3a. Szkolenie okresowe może być częściowo prowadzone w formie nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu.

    3b. Ośrodek szkolenia prowadzący szkolenie okresowe w formie nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu jest obowiązany przeprowadzić pozostałe zajęcia w formie stacjonarnej przy wykorzystaniu posiadanej infrastruktury, zgłoszonej do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia.

    3c. Ośrodek szkolenia prowadzący szkolenie okresowe w formie stacjonarnej jest obowiązany przeprowadzić wszystkie zajęcia przewidziane w programie szkolenia przy wykorzystaniu posiadanej infrastruktury, zgłoszonej do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia.",

   c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

    "6. Kierowca zamierzający ponownie wykonywać przewóz drogowy lub wykonujący przewóz drogowy różnymi pojazdami, dla których jest wymagane posiadanie prawa jazdy co najmniej dwóch kategorii, o których mowa w ust. 4, może ukończyć szkolenie okresowe w zakresie jednego bloku programowego.";

  10) w art. 39e:

   a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

    "1a. Wydanie świadectwa kwalifikacji zawodowej następuje przez wprowadzenie informacji o jego wydaniu do centralnej ewidencji kierowców niezwłocznie po ukończeniu przez osobę wymaganych zajęć w ramach szkolenia okresowego.",

   b) w ust. 2:

    - pkt 1 otrzymuje brzmienie:

     "1) przesłać wojewodzie, przez przekazanie do centralnej ewidencji kierowców, informację o terminie, czasie i miejscu rozpoczęcia pierwszych zajęć w ramach kursu kwalifikacyjnego lub szkolenia okresowego lub informację o terminie, czasie i miejscu rozpoczęcia modułu szkolenia okresowego oraz informację o prowadzeniu szkolenia w formie nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu, w zakresie i na zasadach określonych w art. 100ac ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;",

    - pkt 3 otrzymuje brzmienie:

     "3) przesłać wojewodzie, przez przekazanie do centralnej ewidencji kierowców, dane dotyczące osób, które ukończyły kurs kwalifikacyjny, szkolenie okresowe lub moduł szkolenia okresowego, w zakresie i na zasadach określonych w art. 100ac ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.",

   c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

    "2a. W momencie wykonywania czynności, o której mowa w ust. 2 pkt 1, następuje automatyczne wygenerowanie numeru kursu kwalifikacyjnego lub szkolenia okresowego w systemie teleinformatycznym obsługującym centralną ewidencję kierowców.",

   d) uchyla się ust. 3 i 4;

  11) art. 39f otrzymuje brzmienie:

   "Art. 39f. 1. Dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań, o których mowa w art. 39a ust. 1 pkt 5 i 6 oraz art. 39b2 ust. 1, jest wydane w:

    1) Rzeczypospolitej Polskiej z aktualnym wpisem kodu 95:

     a) krajowe prawo jazdy albo

     b) karta kwalifikacji kierowcy;

    2) innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z aktualnym wpisem kodu 95:

     a) krajowe prawo jazdy,

     b) karta kwalifikacji kierowcy,

     c) świadectwo kierowcy w zakresie przewozu drogowego rzeczy.

   2. Karta kwalifikacji kierowcy oraz prawo jazdy z wpisem kodu 95 wydane w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzają ponadto spełnienie wymagań, o których mowa w art. 39a ust. 1 pkt 3 i 4, w okresie ważności wpisu.

   3. Kierowca zamierzający wykonywać lub wykonujący przewóz drogowy jest obowiązany uzyskać wpis potwierdzający spełnienie wymagań, o których mowa w art. 39a ust. 1 pkt 3 i 4 oraz odpowiednio w pkt 5 i 6 oraz art. 39b2 ust. 1, w:

    1) polskim krajowym prawie jazdy albo

    2) karcie kwalifikacji kierowcy, jeżeli nie jest możliwe wydanie krajowego prawa jazdy z wpisem potwierdzającym brak przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy oraz uzyskanie odpowiedniej kwalifikacji albo ukończenie odpowiedniego szkolenia okresowego.

   4. Zasady dokonywania wpisu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, określa art. 15 i art. 15a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.";

  12) w art. 39g:

   a) w ust. 2 w pkt 2 lit. b i c otrzymują brzmienie:

    "b) osoby posiadające odpowiednie do prowadzonego szkolenia uprawnienia instruktora, o którym mowa w art. 33 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami - w zakresie zajęć praktycznych,

    c) osoby posiadające odpowiednie do prowadzonego szkolenia uprawnienia instruktora techniki jazdy, o którym mowa w art. 117 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami - podczas zajęć z jazdy w warunkach specjalnych prowadzonych w oparciu o infrastrukturę, o której mowa w ust. 2 pkt 3, i urządzenie, o którym mowa w ust. 11 pkt 2;",

   b) w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

    "2) kopie dokumentów potwierdzających wiedzę i kwalifikacje instruktorów, instruktorów techniki jazdy oraz wykładowców;",

   c) w ust. 11 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

    "2) posiada urządzenie techniczne do symulowania jazdy w warunkach specjalnych, spełniające wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 12, posiadające ważny certyfikat wydany przez jednostkę akredytowaną w polskim systemie akredytacji, który potwierdza spełnienie tych wymagań przez to urządzenie.";

  13) w art. 39h:

   a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

    "2a. Wojewoda, planując lub przeprowadzając kontrolę ośrodka szkolenia, współpracuje z właściwym wojewódzkim inspektorem transportu drogowego i okręgowym inspektorem pracy, a w razie potrzeby uzgadnia z nimi przeprowadzenie kontroli czasu pracy kierowców wybranych przedsiębiorców, których pracownicy uczestniczyli w kursach kwalifikacyjnych lub szkoleniach okresowych w ośrodku szkolenia wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia prowadzonego przez tego wojewodę. Po przeprowadzeniu kontroli właściwy wojewódzki inspektor transportu drogowego lub okręgowy inspektor pracy przekazują wojewodzie informację o jej wynikach, w szczególności o przypadkach pokrywania się czasu uczestnictwa kierowcy w szkoleniu oraz czasu pracy wynikającej z ewidencji czasu pracy.",

   b) w ust. 3 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

    "5) wielokrotne prowadzenie szkolenia w formie nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu przed upływem 3 lat nieprzerwanej działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia.";

  14) art. 39i otrzymuje brzmienie:

   "Art. 39i. 1. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

    1) szczegółowe wymagania w stosunku do przedsiębiorcy prowadzącego ośrodek szkolenia, o którym mowa w art. 39g, w zakresie infrastruktury technicznej, warunków lokalowych, wyposażenia dydaktycznego oraz pojazdów używanych w trakcie szkolenia;

    2) szczegółowe warunki, tryb, zakres i sposób prowadzenia:

     a) kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej i kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej,

     b) szkolenia okresowego w formie kursu okresowego oraz cyklu zajęć, o których mowa w art. 39d ust. 3;

    3) szczegółowe wymagania dla dodatkowych pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć w formie nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu oraz warunki jego utrzymania;

    4) szczegółowe warunki, tryb, zakres i sposób prowadzenia zajęć w formie nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu;

    5) zakres tematyczny i liczbę godzin zajęć, które można prowadzić w formie nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu;

    6) rodzaje szkoleń, które można zaliczyć na poczet części zajęć w ramach kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej i szkolenia okresowego oraz liczbę godzin zajęć, o które na podstawie innych szkoleń można pomniejszyć kwalifikację wstępną, kwalifikację wstępną przyśpieszoną, kwalifikację wstępną uzupełniającą, kwalifikację wstępną uzupełniającą przyśpieszoną i szkolenie okresowe;

    7) szczegółowe warunki, tryb, zakres i sposób organizacji i przeprowadzania testów kwalifikacyjnych;

    8) szczegółowe warunki, tryb, zakres i sposób:

     a) postępowania z dokumentacją związaną z prowadzeniem kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej i szkolenia okresowego,

     b) prowadzenia dokumentacji wymaganej w związku z prowadzeniem szkolenia;

    9) wzory dokumentów wymaganych w związku z prowadzeniem szkolenia;

    10) wysokość opłaty za:

     a) wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia, przy czym jego wysokość nie może przekroczyć 600 zł,

     b) przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego, przy czym jej wysokość nie może przekroczyć 60 zł.

   2. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw transportu uwzględnia odpowiednio:

    1) przepisy Unii Europejskiej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, a także potrzebę zapewnienia należytych wymagań organizacyjno-technicznych przeprowadzania kursów i zajęć;

    2) przepisy Unii Europejskiej w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, oraz konieczność obiektywnego sprawdzenia przygotowania do uzyskania kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej i kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej w zakresie transportu drogowego;

    3) zakres wymagań dla dodatkowych pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć w formie nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu;

    4) możliwości prowadzenia konkretnych tematów w formie nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu;

    5) zakres merytoryczny szkoleń, które można zaliczyć na poczet kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej i szkolenia okresowego, i ich wymiar godzinowy;

    6) konieczność zapewnienia ujednoliconych procedur przeprowadzania testów kwalifikacyjnych;

    7) potrzebę zapewnienia sprawności procedur administracyjnych i należytej ochrony dokumentacji wymaganej w związku z prowadzeniem szkolenia;

    8) zakres danych niezbędnych do prawidłowego prowadzenia kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej i szkolenia okresowego, dotyczących kandydatów na kierowców i kierowców wykonujących przewóz drogowy, podmiotów uprawnionych do przeprowadzania kursów i zajęć, organów właściwych w sprawach wpisu do rejestru, a także przepisy Unii Europejskiej w zakresie dokumentów związanych z uzyskiwaniem tych kwalifikacji i szkoleń okresowych;

    9) wysokość rzeczywistych kosztów związanych z prowadzeniem rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia oraz wysokość kosztów związanych z weryfikacją dokumentów i wydawaniem dokumentów;

    10) wysokość rzeczywistych kosztów związanych z przeprowadzaniem testów kwalifikacyjnych.";

  15) w art. 39j:

   a) uchyla się ust. 5,

   b) dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

    "7. Lekarz uprawniony, o którym mowa w ust. 6, po przeprowadzeniu badania lekarskiego, o którym mowa w ust. 1, wydaje osobie badanej orzeczenie lekarskie i przekazuje do centralnej ewidencji kierowców, w zakresie i na zasadach określonych w art. 100ac ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, dane osoby, której wydał to orzeczenie.";

  16) w art. 39k:

   a) uchyla się ust. 4,

   b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

    "5. Uprawniony psycholog, o którym mowa w art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, po przeprowadzeniu badania psychologicznego, o którym mowa w ust. 1, wydaje osobie badanej orzeczenie psychologiczne i przekazuje do centralnej ewidencji kierowców, w zakresie i na zasadach określonych w art. 100ac ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, dane osoby, której wydał to orzeczenie.";

  17) w art. 39l w ust. 1:

   a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

    "3) przechowywania przez cały okres zatrudnienia kierowcy:

     a) danych o wydanych świadectwach kwalifikacji zawodowej albo kopii świadectw kwalifikacji zawodowej, jeżeli zostały wydane w postaci papierowej,

     b) kopii orzeczeń lekarskich i psychologicznych;",

   b) w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

    "6) stworzenia warunków organizacyjnych, umożliwiających kierowcy ukończenie szkolenia okresowego.";

  18) uchyla się art. 39n;

  19) w art. 50 w pkt 1 w lit. l średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. m w brzmieniu:

   "m) dokumentów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji, o których mowa w art. 39a ust. 1 pkt 5 i art. 39b2, oraz ukończenie szkolenia, o którym mowa w art. 39a ust. 1 pkt 6;";

  20) w załączniku nr 3 do ustawy w tabeli w lp. 1 dodaje się pkt 1.16. w brzmieniu:

 

1.16. Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem, o którym mowa w art. 16c

5.000

 

Art. 2. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, 463, 694, 720 i 1641) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 2 po pkt 21a dodaje się pkt 21b w brzmieniu:

   "21b) profil kierowcy zawodowego - profil kierowcy zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;";

  2) w art. 38 w ust. 1 po pkt 4b dodaje się pkt 4c w brzmieniu:

   "4c) kartę kwalifikacji kierowcy, o ile jest wymagana;";

  3) w art. 80d:

   a) w ust. 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

    "4) opłata ewidencyjna, o której mowa w:

     a) art. 10 ust. 1, art. 13 ust. 6, art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 5, art. 15a ust. 8, art. 16 ust. 1 i 5, art. 18 ust. 2, art. 28 ust. 8 i 9, art. 31 ust. 3, art. 33 ust. 2 pkt 1, art. 38 ust. 2 pkt 1, art. 58 ust. 2 pkt 1, art. 77 ust. 2 pkt 1, art. 85 ust. 8, art. 87 ust. 3 pkt 1, art. 97 ust. 3, art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 2, art. 102 ust. 2, art. 103 ust. 3 i 3a, art. 109 ust. 1, 3 i 4, art. 110, art. 115 ust. 6, art. 117 ust. 3 pkt 1 i art. 124 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,

    b) art. 39g ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;",

   b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

    "6. Wysokość każdej opłaty ewidencyjnej, o której mowa w art. 75 ust. 2, art. 77 ust. 3 i 3a, art. 80t ust. 2, art. 81b ust. 3, art. 83 ust. 1 i art. 150 ust. 1 ustawy oraz w art. 10 ust. 1, art. 13 ust. 6, art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 5, art. 15a ust. 8, art. 16 ust. 1 i 5, art. 18 ust. 2, art. 28 ust. 8 i 9, art. 31 ust. 3, art. 33 ust. 2 pkt 1, art. 38 ust. 2 pkt 1, art. 58 ust. 2 pkt 1, art. 77 ust. 2 pkt 1, art. 85 ust. 8, art. 87 ust. 3 pkt 1, art. 97 ust. 3, art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2, art. 102 ust. 2, art. 103 ust. 3 i 3a, art. 109 ust. 1, 3 i 4, art. 110, art. 115 ust. 6, art. 117 ust. 3 pkt 1 oraz art. 124 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, a także w art. 39g ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym i w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych, nie może przekroczyć równowartości w złotych 2 euro, a w przypadku opłaty, o której mowa w art. 8 ust. 4 i 5 ustawy, równowartości w złotych 50 eurocentów, ustalonej przy zastosowaniu kursu średniego ustalonego przez Narodowy Bank Polski w dniu ogłoszenia rozporządzenia, o którym mowa w ust. 7.",

   c) w ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

    "1) wysokość opłaty ewidencyjnej, o której mowa w art. 8 ust. 4 i 5, art. 75 ust. 2, art. 77 ust. 3 i 3a, art. 80t ust. 2, art. 81b ust. 3, art. 83 ust. 1 i art. 150 ust. 1 ustawy oraz w art. 10 ust. 1, art. 13 ust. 6, art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 5, art. 15a ust. 8, art. 16 ust. 1 i 5, art. 18 ust. 2, art. 28 ust. 8 i 9, art. 31 ust. 3, art. 33 ust. 2 pkt 1, art. 38 ust. 2 pkt 1, art. 58 ust. 2 pkt 1, art. 77 ust. 2 pkt 1, art. 85 ust. 8, art. 87 ust. 3 pkt 1, art. 97 ust. 3, art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2, art. 102 ust. 2, art. 103 ust. 3 i 3a, art. 109 ust. 1, 3 i 4, art. 110, art. 115 ust. 6, art. 117 ust. 3 pkt 1 i art. 124 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, a także w art. 39g ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych, oraz sposób jej wnoszenia;";

  4) w art. 100aa:

   a) w ust. 1:

    - po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

     "1a) osobach posiadających lub którym unieważniono kartę kwalifikacji kierowcy;",

    - po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

     "4a) osobach ubiegających się o wydanie karty kwalifikacji kierowcy;",

    - pkt 7 otrzymuje brzmienie:

     "7) lekarzach uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, w tym również posiadających prawo do wykonywania badań lekarskich, o których mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 oraz z 2021 r. poz. 1162);",

   b) w ust. 4:

    - pkt 15 otrzymuje brzmienie:

     "15) o wydanych i cofniętych świadectwach kwalifikacji zawodowej potwierdzających uzyskanie odpowiednich kwalifikacji lub ukończenie szkolenia okresowego oraz o zaświadczeniach potwierdzających ukończenie modułów szkolenia okresowego, o których mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;",

    - pkt 17 otrzymuje brzmienie:

     "17) o instruktorze, wykładowcy, instruktorze techniki jazdy, którzy prowadzili szkolenie, a także o ośrodku szkolenia kierowców i innej jednostce, ośrodku doskonalenia techniki jazdy oraz ośrodku szkolenia w zakresie świadectw kwalifikacji zawodowej, w których było prowadzone szkolenie;",

    - w pkt 22 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 23-26 w brzmieniu:

     "23) o wydanych i unieważnionych kartach kwalifikacji kierowcy;

     24) o skierowaniach na badania lekarskie stwierdzające istnienie lub brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami;

     25) o skierowaniach na badania psychologiczne stwierdzające istnienie lub brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami;

     26) o obowiązku ukończenia odpowiedniego kursu reedukacyjnego i jego ukończeniu oraz obowiązku odbycia badań lekarskich i psychologicznych i ich przeprowadzeniu.",

   c) w ust. 5:

    - wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

     "W stosunku do osób, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 4a, gromadzi się następujące dane:", 

    - pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

     "2) datę utworzenia profilu kandydata na kierowcę lub profilu kierowcy zawodowego;

     3) unikalny numer identyfikujący profil kandydata na kierowcę oraz profil kierowcy zawodowego;",

    - pkt 15 otrzymuje brzmienie:

     "15) wskazanie, jakiej kategorii prawa jazdy dotyczy profil kandydata na kierowcę;", 

    - po pkt 15 dodaje się pkt 15a w brzmieniu:

     "15a) wskazanie, czy profil kierowcy zawodowego dotyczy:

      a) prawa jazdy kategorii w zakresie bloku programowego:

      - C1, C1+E, C i C+E czy - D1, D1+E, D i D+E,

      b) kwalifikacji wstępnej,

      c) kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej,

      d) kwalifikacji wstępnej uzupełniającej,

      e) kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej,

      f) szkolenia okresowego;",

    - po pkt 16 dodaje się pkt 16a w brzmieniu:

     "16a) o orzeczeniach stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy i o orzeczeniach stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;",

    - w pkt 17 w lit. e średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. f w brzmieniu:

     "f) wydania karty kwalifikacji kierowcy;",

    - po pkt 20 dodaje się pkt 20a w brzmieniu:

     "20a) dotyczące kursu kwalifikacyjnego, szkolenia okresowego oraz modułów szkolenia okresowego, o których mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;",

    - pkt 24 otrzymuje brzmienie:

     "24) o wydanych i cofniętych świadectwach kwalifikacji zawodowej potwierdzających uzyskanie odpowiednich kwalifikacji lub ukończenie szkolenia okresowego oraz o zaświadczeniach potwierdzających ukończenie modułów szkolenia okresowego, o których mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.",

   d) w ust. 7 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

    "W odniesieniu do podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 11-13, gromadzi się następujące dane:",

   e) po ust. 7a dodaje się ust. 7b w brzmieniu:

    "7b. W odniesieniu do podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 15, gromadzi się następujące dane:

     1) nazwę;

     2) numer ewidencyjny albo numer w rejestrze;

     3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer identyfikacyjny REGON, o ile taki posiada;

     4) dotyczące prowadzonej działalności objętej wpisem;

     5) o wpisach i skreśleniach.",

   f) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

    "8. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy katalog gromadzonych w ewidencji danych, o których mowa w ust. 4 pkt 7-12 i 14-26, ust. 5 pkt 13, 14, 16, 16a i 18-24, ust. 6 pkt 5, ust. 7 pkt 4 i 5, ust. 7a pkt 5 oraz ust. 7b pkt 4 i 5, przekazywanych przez podmioty, o których mowa w art. 100ac ust. 1, oraz uzupełnianych automatycznie przez system teleinformatyczny obsługujący ewidencję, mając na względzie użyteczność oraz proporcjonalność zakresu i rodzaju przetwarzanych danych, a także konieczność zapewnienia prawidłowego funkcjonowania ewidencji oraz bezpieczeństwo gromadzonych w niej danych.";

  5) w art. 100ac w ust. 1:

   a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

    "Dane, o których mowa w art. 100aa ust. 2-7b, przekazują do ewidencji:",

   b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

    "1) organ właściwy w sprawach wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienie do kierowania pojazdami w zakresie danych, o których mowa w art. 100aa ust. 4 pkt 1-5, pkt 7-10 i pkt 23-26 oraz ust. 5 pkt 1-5, pkt 7-15a, pkt 17, 19, 21 i 22;",

   c) pkt 6 i 7 otrzymują brzmienie:

    "6) wojewoda i dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej - w zakresie danych, o których mowa w art. 100aa ust. 4 pkt 15 i ust. 5 pkt 24;

    7) kierownik ośrodka szkolenia w zakresie uzyskiwania kwalifikacji zawodowej, o którym mowa w art. 39e ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym - w zakresie danych, o których mowa w art. 100aa ust. 4 pkt 15 oraz ust. 5 pkt 20, 20a i 24;",

   d) w pkt 9:

    - lit. b otrzymuje brzmienie:

     "b) art. 100aa ust. 7 w stosunku do podmiotów, o których mowa w art. 100aa ust. 1 pkt 13,",

    - dodaje się lit. c w brzmieniu:

     "c) art. 100aa ust. 7b w stosunku do podmiotów, o których mowa w art. 100aa ust. 1 pkt 15;",

   e) pkt 13 otrzymuje brzmienie:

    "13) dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego - w zakresie danych, o których mowa w:

     a) art. 100aa ust. 4 pkt 15 - w stosunku do osób, o których mowa w art. 100aa ust. 1 pkt 1-3,

     b) art. 100aa ust. 5 pkt 23 i 24 - w stosunku do osób, o których mowa w art. 100aa ust. 1 pkt 4 i 4a;",

   f) dodaje się pkt 14 i 15 w brzmieniu:

    "14) lekarz uprawniony, o którym mowa w art. 100aa ust. 1 pkt 7 - w zakresie danych, o których mowa w:

     a) art. 100aa ust. 4 pkt 20 i 20a - w stosunku do osób, o których mowa w art. 100aa ust. 1 pkt 1-3,

     b) art. 100aa ust. 5 pkt 16 i 16a w zakresie orzeczeń lekarskich - w stosunku do osób, o których mowa w art. 100aa ust. 1 pkt 4 i 4a;

    15) psycholog uprawniony, o którym mowa w art. 100aa ust. 1 pkt 8 - w zakresie danych, o których mowa w:

     a) art. 100aa ust. 4 pkt 21 i 22 - w stosunku do osób, o których mowa w art. 100aa ust. 1 pkt 1-3,

     b) art. 100aa ust. 5 pkt 16 i 16a w zakresie orzeczeń psychologicznych - w stosunku do osób, o których mowa w art. 100aa ust. 1 pkt 4 i 4a.";

  6) w art. 100ah w ust. 1 w pkt 25 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 26 w brzmieniu: 

   "26) wojewodzie.";

  7) w art. 100ai uchyla się ust. 2;

  8) po art. 100ar dodaje się art. 100as w brzmieniu:

   "Art. 100as. Dane zgromadzone w ewidencji dotyczące praw jazdy lub kart kwalifikacji kierowcy, lub świadectw kwalifikacji zawodowych udostępnia się właściwym organom państw członkowskich Unii Europejskiej przy użyciu elektronicznej sieci.";

  9) w art. 117 w ust. 1:

   a) po pkt 3a dodaje się pkt 3b w brzmieniu:

    "3b) organizowanie testów kwalifikacyjnych;",

   b) uchyla się pkt 4,

   c) dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

    "4a) prowadzenie szkoleń okresowych;",

   d) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

    "9) inna niż wymieniona w pkt 4a i 5-8 działalność oświatowa w zakresie ruchu i transportu drogowego.";

  10) w art. 129 w ust. 2 po pkt 22 dodaje się pkt 23 w brzmieniu:

   "23) weryfikacji danych o kierującym pojazdem, którego prawo jazdy lub karta kwalifikacji kierowcy zostały wydane przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską, państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, w drodze teletransmisji przy użyciu elektronicznej sieci, w zakresie danych aktualnie dostępnych w elektronicznej sieci;";

  11) po art. 135b dodaje się art. 135c w brzmieniu:

   "Art. 135c. Policjant zatrzyma kartę kwalifikacji kierowcy za pokwitowaniem w razie jej unieważnienia.";

  12) w art. 136 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

   "5. W przypadku, o którym mowa w art. 135c, zatrzymaną kartę kwalifikacji kierowcy Policja przekazuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zatrzymania tej karty, staroście, który ją wydał.";

  13) w art. 139 w ust. 4 wyrazy "art. 136 ust. 1 i 2" zastępuje się wyrazami "art. 135c, art. 136 ust. 1, 2 i 5".

Art. 3. W ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1175) w art. 10 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

  "5. Na wniosek lekarza właściwy wojewódzki ośrodek medycyny pracy wydaje potwierdzenie posiadania przez tego lekarza prawa do wykonywania badań lekarskich przewidzianych w Kodeksie pracy.

  6. W przypadku wydania potwierdzenia, o którym mowa w ust. 5, wojewódzki ośrodek medycyny pracy jest obowiązany niezwłocznie przekazać właściwemu marszałkowi województwa, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej, informację o zawieszeniu albo utracie przez lekarza prawa do wykonywania badań lekarskich przewidzianych w Kodeksie pracy.".

Art. 4. W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 2 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

   "4) profilu kierowcy zawodowego - należy przez to rozumieć zestaw danych identyfikujących i opisujących osobę ubiegającą się o wpis w prawie jazdy kodu 95, wydanie świadectwa kwalifikacji zawodowej i karty kwalifikacji kierowcy, zawierający informację o wykonaniu badań lekarskich i psychologicznych, utworzony, udostępniany, aktualizowany i archiwizowany w systemie teleinformatycznym.";

  2) w art. 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

   "2. Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną przyśpieszoną, określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii D i D+E wynosi 21 lat.";

  3) w art. 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

   "2. Międzynarodowe prawo jazdy jest wydawane przez każdego starostę, na wniosek osoby zainteresowanej, za opłatą, na podstawie krajowego prawa jazdy. Międzynarodowe prawo jazdy zgodne ze wzorem określonym w:

    1) Konwencji o ruchu drogowym, podpisanej w Genewie dnia 19 września 1949 r. (Dz. U. z 1959 r. poz. 321 i 324) jest wydawane na okres roku, nie dłużej jednak niż na okres ważności krajowego prawa jazdy;

    2) Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. (Dz. U. z 1988 r. poz. 40 i 41) jest wydawane na okres 3 lat, nie dłużej jednak niż na okres ważności krajowego prawa jazdy.";

  4) w art. 11 uchyla się ust. 5;

  5) w art. 12 w ust. 1:

   a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

    "3) w stosunku do której wydano decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy - w okresie i zakresie obowiązywania tej decyzji;",

   b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

    "5) która uzyskała za granicą prawo jazdy, a to prawo jazdy zostało zatrzymane - w okresie obowiązywania zatrzymania prawa jazdy;";

  6) w art. 14 po ust. 2d dodaje się ust. 2e i 2f w brzmieniu:

   "2e. Wymianie nie podlega zagraniczne prawo jazdy w przypadku:

    1) braku możliwości potwierdzenia danych w nim zawartych;

    2) uzyskania informacji, że uprawnienia w nim wskazane zostały cofnięte.

   2f. W przypadku, o którym mowa w ust. 2e, lub w przypadku jeżeli osoba zgłosi informację, że cofnięto jej uprawnienia do kierowania pojazdami poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, po stwierdzeniu, że cofnięte za granicą uprawnienia do kierowania pojazdami były wydane na podstawie wymiany polskiego prawa jazdy, a osoba posiada w aktach kierowcy potwierdzenie uzyskania uprawnień do kierowania pojazdami na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do osoby występującej o wymianę prawa jazdy lub wydanie polskiego prawa jazdy stosuje się przepisy dotyczące przywrócenia cofniętych uprawnień do kierowania pojazdami.";

  7) po art. 14a dodaje się art. 14b w brzmieniu:

   "Art. 14b. Starosta unieważnia polskie krajowe prawo jazdy otrzymane od zagranicznego organu, który wymienił to prawo jazdy na prawo jazdy zagraniczne i przekazuje informację o unieważnieniu do centralnej ewidencji kierowców.";

  8) w art. 15:

   a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

    "2. Wpis jest dokonywany na pisemny wniosek kierowcy, na podstawie informacji zawartej w profilu kierowcy zawodowego albo przedłożonych:

     1) kopii świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej, szkolenia okresowego lub na podstawie ważnej karty kwalifikacji kierowcy wydanej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,

     2) kopii orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,

     3) kopii orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy

    - określonych w przepisach ustawy, o której mowa w ust. 1.",

   b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a-2c w brzmieniu:

    "2a. W celu wymiany karty kwalifikacji kierowcy, która została wydana w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, na prawo jazdy z wpisem, o którym mowa w ust. 1, właściwy organ wydający prawo jazdy zwraca się do właściwego organu tego państwa o potwierdzenie danych zamieszczonych w oryginale dokumentu.

    2b. Potwierdzenie danych, o którym mowa w ust. 2a, w zakresie karty kwalifikacji kierowcy wydanej przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską, państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej następuje wyłącznie w drodze teletransmisji przy użyciu elektronicznej sieci. W przypadku gdy użycie elektronicznej sieci nie byłoby możliwe, potwierdzenie danych i wymiana informacji może nastąpić w inny sposób, w szczególności w formie pisemnej w postaci papierowej lub elektronicznej.

    2c. Przepisy ust. 2a i 2b stosuje się wyłącznie w zakresie danych aktualnie dostępnych w elektronicznej sieci.";

  9) po art. 15 dodaje się art. 15a w brzmieniu:

   "Art. 15a. 1. Każdy starosta wydaje kartę kwalifikacji kierowcy i dokonuje w tej karcie wpisu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej albo ukończenie szkolenia okresowego, o których mowa w rozdziale 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, w przypadku kiedy osoba posiada ważne zagraniczne krajowe prawo jazdy, ale nie spełnia warunku do wydania polskiego krajowego prawa jazdy, o którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt 5.

   2. Wpis jest dokonywany na pisemny wniosek kierowcy, na podstawie informacji zawartej w profilu kierowcy zawodowego albo przedłożonych:

    1) kopii świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej, ukończenie szkolenia okresowego lub na podstawie ważnej karty kwalifikacji kierowcy wydanej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,

    2) kopii orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,

    3) kopii orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy

   - określonych w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

   3. W celu wymiany karty kwalifikacji kierowcy, która została wydana w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, na polską kartę kwalifikacji kierowcy właściwy organ wydający kartę kwalifikacji kierowcy zwraca się do właściwego organu tego państwa o potwierdzenie danych zamieszczonych w oryginale dokumentu.

   4. Potwierdzenie danych, o którym mowa w ust. 3, w zakresie karty kwalifikacji kierowcy wydanej przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską, państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej następuje wyłącznie w drodze teletransmisji przy użyciu elektronicznej sieci. W przypadku gdy użycie elektronicznej sieci nie byłoby możliwe, potwierdzenie danych i wymiana informacji może nastąpić w inny sposób, w szczególności w formie pisemnej w postaci papierowej lub elektronicznej.

   5. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się wyłącznie w zakresie danych aktualnie dostępnych w elektronicznej sieci.

   6. Świadectwo kwalifikacji zawodowej potwierdzające ukończenie szkolenia okresowego w zakresie jednego z bloków programowych, wydane osobie, o której mowa w art. 39d ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, stanowi podstawę do uzyskania wpisu, o którym mowa w ust. 1, w zakresie posiadanych kategorii prawa jazdy spośród kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E.

   7. Wpis jest dokonywany na okres 5 lat liczony od dnia wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej, o którym mowa w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż okres ważności orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego, o których mowa w przepisach rozdziału 7a tej ustawy.

   8. Za wydanie karty kwalifikacji kierowcy pobiera się opłatę oraz opłatę ewidencyjną.

   9. Opłata, o której mowa w ust. 8, z wyjątkiem opłaty ewidencyjnej, stanowi dochód powiatu.";

  10) w art. 16a:

   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    "1. Wytwórca praw jazdy, kart kwalifikacji kierowcy i pozwoleń na kierowanie tramwajem zapewnia system teleinformatyczny umożliwiający realizację zadań organów właściwych do wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, o których mowa w art. 122 ust. 1, w tym w zakresie procesu wytwarzania, personalizacji i dystrybucji dokumentów związanych z realizacją tych zadań.",

   b) w ust. 5 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

    "Minister właściwy do spraw informatyzacji zawiera z wytwórcą praw jazdy, kart kwalifikacji kierowcy i pozwoleń na kierowanie tramwajem umowę regulującą:";

  11) w art. 20 po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

   "2a. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji oraz ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

    1) wzór karty kwalifikacji kierowcy oraz jej opis;

    2) szczegółowe warunki wydawania i unieważniania karty kwalifikacji kierowcy, a także szczegółowe czynności organów i innych jednostek z tym związane oraz wzory dokumentów stosowanych w tych sprawach;

    3) opłatę za wydanie karty kwalifikacji kierowcy - przy czym jej wysokość nie może przekroczyć 200 zł. 

   2b. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 2a, uwzględnia się odpowiednio:

    1) obowiązujące w tym zakresie przepisy Unii Europejskiej;

    2) konieczność prawidłowego zabezpieczenia dokumentów przed podrobieniem lub przerobieniem;

    3) konieczność zapewnienia sprawności procedur administracyjnych, w tym prowadzenia spraw w formie elektronicznej;

    4) koszty produkcji i dystrybucji dokumentów oraz koszty rzeczowe i osobowe związane z ich wydaniem.";

  12) w art. 33 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

   "1a. Wymóg, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c, uznaje się za spełniony, jeżeli:

    1) kandydat na instruktora w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C+E posiada co najmniej 5-letnie udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy na stanowisku kierowcy pojazdu, dla którego jest wymagane posiadanie prawa jazdy kategorii C i C+E;

    2) kandydat na instruktora w zakresie prawa jazdy kategorii D lub D+E posiada co najmniej 5-letnie udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu międzynarodowego transportu drogowego osób albo transportu osób w komunikacji miejskiej na stanowisku kierowcy pojazdu, dla którego jest wymagane posiadanie prawa jazdy kategorii D i D+E.";

  13) w art. 34 w ust. 1 wyrazy "prawo do wykonywania badań profilaktycznych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy" zastępuje się wyrazami "prawo do wykonywania badań lekarskich, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy";

  14) w art. 39 po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:

   "7a. Katalog pytań zawiera nie więcej niż 1500 pytań.";

  15) w art. 51 po ust. 2b dodaje się ust. 2c w brzmieniu:

   "2c. Liczba pytań, o których mowa w ust. 2a pkt 2, nie przekracza 4000 pytań.";

  16) w art. 57 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

   "2. Przepisu ust. 1 pkt 3 i 4 nie stosuje się w przypadku, jeżeli od dnia zakończenia szkolenia osoby, o której mowa w ust. 1 pkt 3, lub od dnia zakończenia kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 4, upłynęło 18 miesięcy.";

  17) w art. 57a:

   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    "1. Pytania egzaminacyjne oraz wchodzące w ich skład scenariusze, wizualizacje i opisy stosowane na egzaminie państwowym, pytania egzaminacyjne stosowane na egzaminach, o których mowa w art. 33 ust. 1 pkt 7, art. 58 ust. 1 pkt 7 i art. 117 ust. 2 pkt 7, oraz na testach kwalifikacyjnych, o których mowa w art. 39b ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, są opracowywane lub weryfikowane, na pisemne zlecenie ministra właściwego do spraw transportu, przez komisję do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych powołaną przez tego ministra.",

   b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

    "1a. Nadzór nad komisją, o której mowa w ust. 1, sprawuje minister właściwy do spraw transportu.",

   c) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

    "3) członkowie - specjaliści co najmniej w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa ruchu drogowego lub transportu drogowego, posiadający doświadczenie w kierowaniu pojazdem.",

   d) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

    "3. Komisja, o której mowa w ust. 1, rekomenduje do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw transportu opracowane lub zweryfikowane pytania egzaminacyjne.",

   e) uchyla się ust. 6-9;

  18) art. 57d otrzymuje brzmienie:

   "Art. 57d. 1. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

    1) szczegółową organizację i tryb działania komisji, o której mowa w art. 57a ust. 1;

    2) szczegółowy sposób, tryb i terminy przeprowadzania weryfikacji pytań egzaminacyjnych przez komisję, o której mowa w art. 57a ust. 1, oraz wzory dokumentów z tym związane;

    3) wysokość wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład komisji, o której mowa w art. 57a ust. 1. 

   2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się odpowiednio:

    1) zakres niezbędnych kwalifikacji członków komisji, o której mowa w art. 57a ust. 1, oraz potrzebę zapewnienia sprawnego i efektywnego przebiegu procesu opracowywania i weryfikacji pytań;

    2) potrzebę zapewnienia właściwego poziomu merytorycznego pytań egzaminacyjnych;

    3) koszty związane z organizacją i funkcjonowaniem komisji, o której mowa w art. 57a ust. 1.";

  19) w art. 63 w ust. 6 w:

   a) pkt 1 wyrazy "art. 57 pkt 1" zastępuje się wyrazami "art. 57 ust. 1 pkt 1",

   b) pkt 2 wyrazy "art. 57 pkt 2" zastępuje się wyrazami "art. 57 ust. 1 pkt 2",

   c) pkt 3 wyrazy "art. 57 pkt 3" zastępuje się wyrazami "art. 57 ust. 1 pkt 3";

  20) w art. 64:

   a) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

    "2) nie mniej niż 2 i nie więcej niż 6 członków komisji;",

   b) uchyla się ust. 4,

   c) ust. 7a otrzymuje brzmienie:

    "7a. Część teoretyczna egzaminu, o którym mowa w art. 58 ust. 1 pkt 7, jest przeprowadzana:

     1) przy użyciu pytań egzaminacyjnych pochodzących z katalogu pytań zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw transportu; katalog pytań oraz pytania zawarte w teście egzaminacyjnym nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;

     2) z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 51 ust. 2a pkt 1; dostawca tego systemu teleinformatycznego zapewnia jego dostosowanie do potrzeb realizacji tego egzaminu.",

   d) po ust. 7b dodaje się ust. 7c w brzmieniu:

    "7c. Katalog pytań, o którym mowa w ust. 7a pkt 1, zawiera nie więcej niż 1500 pytań.";

  21) w art. 67 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

   "1a. W ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 1, marszałek województwa kontroluje sposób przeprowadzania testów kwalifikacyjnych, o których mowa w art. 39b ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.";

  22) w art. 71 w ust. 1 w pkt 4 w lit. b wyrazy "art. 57" zastępuje się wyrazami "art. 57 ust. 1";

  23) w art. 75:

   a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

    "2. Badanie lekarskie, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza się:

     1) na wniosek osoby - w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, 6 i 8;

     2) na podstawie skierowania - w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 7.",

   b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

    "5. Badania osób, o których mowa w ust. 1 pkt 3-5, przeprowadza się w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy.";

  24) w art. 77:

   a) w ust. 2 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

    "1a) przekazuje do centralnej ewidencji kierowców, w zakresie i na zasadach określonych w art. 100ac ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, i na bieżąco aktualizuje dane uprawnionego lekarza;",

   b) w ust. 3 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

    "7) o posiadaniu prawa do przeprowadzania badań lekarskich, o których mowa w przepisach Kodeksu pracy.",

   c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

    "3a. Wpis lekarza w ewidencji uprawnionych lekarzy w zakresie, o którym mowa w ust. 3 pkt 7, następuje na podstawie potwierdzenia o posiadaniu prawa do przeprowadzania badań lekarskich, o których mowa w przepisach Kodeksu pracy, wydanego przez wojewódzki ośrodek medycyny pracy.";

  25) w art. 79 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

   "2. Uprawniony lekarz, po przeprowadzeniu badania lekarskiego, wydaje osobie badanej orzeczenie lekarskie i przekazuje do centralnej ewidencji kierowców, w zakresie i na zasadach określonych w art. 100ac ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, dane osoby, której wydał to orzeczenie.";

  26) w art. 81 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

   "3) jednostki uprawnione do przeprowadzania badań, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 7 i 8 oraz w art. 79 ust. 4 i 5;";

  27) w art. 84 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   "1. Uprawniony psycholog, po przeprowadzeniu badania psychologicznego w zakresie psychologii transportu, wydaje osobie badanej orzeczenie psychologiczne o istnieniu lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem lub wykonywania odpowiednich czynności, o których mowa w art. 82 ust. 2, zwane dalej "orzeczeniem psychologicznym", i przekazuje do centralnej ewidencji kierowców, w zakresie i na zasadach określonych w art. 100ac ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, dane osoby, której wydał to orzeczenie.";

  28) w art. 87 w ust. 3 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

   "1a) przekazuje do centralnej ewidencji kierowców, w zakresie i na zasadach określonych w art. 100ac ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, i na bieżąco aktualizuje dane uprawnionego psychologa;";

  29) po art. 98 dodaje się art. 98a w brzmieniu:

   "Art. 98a. 1. Kierowca lub osoba posiadająca pozwolenie na kierowanie tramwajem, która kierowała pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, jest obowiązana:

    1) poddać się:

     a) badaniu lekarskiemu,

     b) badaniu psychologicznemu w zakresie psychologii transportu oraz

    2) ukończyć kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii.

   2. Kierowca lub osoba posiadająca pozwolenie na kierowanie tramwajem jest obowiązana poddać się badaniu psychologicznemu w zakresie psychologii transportu, jeżeli:

    1) przekroczyła liczbę 24 punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego;

    2) w okresie próbnym popełniła dwa wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji;

    3) kierując pojazdem, spowodowała wypadek drogowy, w następstwie którego inna osoba poniosła śmierć lub doznała obrażeń, o których mowa w art. 156 § 1 lub art. 157 § 1 Kodeksu karnego.

   3. Kierowca lub osoba posiadająca pozwolenie na kierowanie tramwajem jest obowiązana ukończyć kurs reedukacyjny w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, jeżeli:

    1) przekroczyła liczbę 24 punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego;

    2) w okresie próbnym popełniła dwa wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.

   4. Starosta wysyła osobom, o których mowa w ust. 1-3, informację o obowiązku poddania się odpowiednio badaniom lekarskim, badaniom psychologicznym lub o obowiązku ukończenia odpowiednich kursów reedukacyjnych.

   5. Starosta wysyła informację, o której mowa w ust. 4, z urzędu na podstawie:

    1) informacji uzyskanych od administratora centralnej ewidencji kierowców - w zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 3;

    2) wyroku sądu - w zakresie, o którym mowa w ust. 1;

    3) wniosku organu kontroli ruchu drogowego - w zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 i 3 oraz ust. 3.

   6. Starosta przekazuje administratorowi centralnej ewidencji kierowców informację o:

    1) wysłaniu informacji o obowiązku ukończenia odpowiedniego kursu reedukacyjnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 3, i jego ukończeniu;

    2) wysłaniu informacji o obowiązku odbycia badań, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 2, i przeprowadzeniu badań.

   7. W przypadku osób, o których mowa w art. 10 ust. 3, informacje, o których mowa odpowiednio w ust. 4 i 6, przekazuje marszałek województwa mazowieckiego.

   8. Przepisy ust. 1 i ust. 4-7 stosuje się do osób, które kierowały pojazdami silnikowymi w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.";

  30) w art. 99 ust. 1-3 otrzymują brzmienie:

   "1. Starosta wydaje decyzję administracyjną o skierowaniu kierowcy lub osoby posiadającej pozwolenie na kierowanie tramwajem na:

    1) kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w formie egzaminu państwowego, jeżeli istnieją uzasadnione zastrzeżenia co do ich kwalifikacji;

    2) badanie lekarskie, jeżeli istnieją uzasadnione zastrzeżenia co do ich stanu zdrowia.

   2. Starosta wydaje decyzję administracyjną, o której mowa w ust. 1:

    1) z urzędu - na podstawie:

     a) informacji i ustaleń stanu faktycznego uzyskanych w ramach wykonywania zadań własnych - w zakresie, o którym mowa w ust. 1,

     b) zawiadomienia właściwych organów orzekających o niepełnosprawności lub niezdolności do pracy - w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2;

    2) na wniosek organu kontroli ruchu drogowego lub dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego - w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.

   3. Starosta przekazuje administratorowi danych i informacji zgromadzonych w ewidencji informację o wydaniu skierowania na badania i przeprowadzeniu badań, o których mowa w ust. 1 pkt 2.";

  31) art. 101 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 101. 1. Osoba obowiązana do ukończenia kursu reedukacyjnego, o którym mowa w art. 98a ust. 1 pkt 2 lub ust. 3, jest obowiązana do:

    1) przedstawienia staroście zaświadczenia o jego ukończeniu w terminie miesiąca od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 98a ust. 4;

    2) uiszczenia opłaty ewidencyjnej najpóźniej w dniu przedstawienia staroście zaświadczenia, o którym mowa w pkt 1.

   2. Osoba skierowana na badanie, o którym mowa w art. 99 ust. 1 pkt 2, lub obowiązana do odbycia badań, o których mowa w art. 98a ust. 1 pkt 1 lub ust. 2, jest obowiązana do:

    1) dostarczenia staroście odpowiedniego orzeczenia lekarskiego lub orzeczenia psychologicznego w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji, o której mowa w art. 99 ust. 1, lub doręczenia informacji, o której mowa w art. 98a ust. 4;

    2) uiszczenia opłaty ewidencyjnej najpóźniej w dniu dostarczenia staroście odpowiedniego orzeczenia, o którym mowa w pkt 1.

   3. Osoba obowiązana do poddania się badaniom, o których mowa w art. 98a ust. 1 pkt 1 lub ust. 2, lub do ukończenia kursu reedukacyjnego, o którym mowa w art. 98a ust. 1 pkt 2 lub ust. 3, w stosunku do której wydano decyzję o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami lub nieposiadająca uprawnień do kierowania pojazdami, składając wniosek o wydanie lub przywrócenie uprawnień, jest obowiązana do dostarczenia staroście:

    1) odpowiedniego orzeczenia lekarskiego, orzeczenia psychologicznego lub zaświadczenia o ukończeniu kursu reedukacyjnego;

    2) dowodu uiszczenia opłaty ewidencyjnej.

   4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do osób, o których mowa w art. 10 ust. 3, z tym że dokumenty są dostarczane marszałkowi województwa mazowieckiego.";

  32) w art. 102:

   a) w ust. 1 w:

    - pkt 2 w lit. c wyrazy "art. 99 ust. 1 pkt 4 lub 5" zastępuje się wyrazami "art. 98a ust. 1 pkt 2 lub ust. 3", 

    - pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

     "6) uzyskał informację o cofnięciu świadectwa kwalifikacji zawodowej, na podstawie którego dokonano w prawie jazdy wpisu, o którym mowa w art. 15 ust. 1.",

   b) ust. 1b otrzymuje brzmienie:

    "1b. Administrator danych i informacji zgromadzonych w ewidencji przekazuje staroście informacje w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 4-6, będące podstawą wydania decyzji administracyjnej o zatrzymaniu prawa jazdy.",

   c) po ust. 1c dodaje się ust. 1ca w brzmieniu:

    "1ca. Starosta, wydając decyzję administracyjną, w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, nadaje jej rygor natychmiastowej wykonalności.",

   d) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

    "2. Zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem następuje po ustaniu przyczyny zatrzymania oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej. Jeżeli od dnia zatrzymania prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem upłynął okres przekraczający rok, warunkiem zwrotu prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem jest uzyskanie pozytywnego wyniku kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji. Warunek nie dotyczy prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem zatrzymanych w związku z nieprzedłożeniem w wymaganym terminie odpowiedniego orzeczenia lekarskiego lub psychologicznego.",

   e) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

    "2a. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, prawo jazdy zostaje unieważnione przez właściwy organ.";

  33) w art. 103:

   a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

    "2) ponownego przekroczenia liczby 24 punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego w okresie 5 lat od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 98a ust. 4, dotyczącej konieczności ukończenia kursu reedukacyjnego, o którym mowa w art. 98a ust. 3 pkt 1;",

   b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

    "3. Starosta wydaje decyzję administracyjną o przywróceniu uprawnień do kierowania pojazdami po ustaniu przyczyn, które spowodowały ich cofnięcie, oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej. Jeżeli od dnia cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami upłynął okres przekraczający rok, a cofnięcie uprawnień wynikało z zakazu prowadzenia pojazdów na okres przekraczający rok, warunkiem przywrócenia uprawnień jest uzyskanie pozytywnego wyniku kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji.";

  34) po art. 103 dodaje się art. 103a w brzmieniu:

   "Art. 103a. 1. Starosta z urzędu unieważnia kartę kwalifikacji kierowcy po uzyskaniu informacji o cofnięciu świadectwa kwalifikacji zawodowej, na podstawie którego ta karta została wydana, i informuje posiadacza karty o jej unieważnieniu. Informacja zawiera w szczególności datę unieważnienia karty kwalifikacji kierowcy.

   2. Administrator danych i informacji zgromadzonych w ewidencji przekazuje staroście dane o cofniętych świadectwach kwalifikacji zawodowej, będących podstawą do unieważnienia karty kwalifikacji kierowcy.";

  35) art. 104a otrzymuje brzmienie:

   "Art. 104a. 1. Zawieszeniu ulegają uprawnienia do kierowania pojazdami osoby, której:

    1) zatrzymano dokument stwierdzający posiadanie uprawnienia do kierowania pojazdami lub zaistniały przesłanki do zatrzymania tego dokumentu w trybie art. 135 ust. 1 pkt 1 lit. a, c-f i pkt 2 i 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym lub art. 16a ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 957, z 2019 r. poz. 730 oraz z 2020 r. poz. 1517) lub dokument ten nie może być wydany;

    2) starosta wydał decyzję administracyjną o zatrzymaniu dokumentu stwierdzającego posiadanie uprawnienia do kierowania pojazdami na podstawie art. 102 ust. 1 pkt 2-5 oraz ust. 1d niniejszej ustawy oraz art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 541 i 2183, z 2016 r. poz. 2001 oraz z 2018 r. poz. 957) lub art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, 1162 i 1981).

   2. Zawieszenie uprawnień do kierowania pojazdami następuje:

    1) z upływem okresu, w którym pokwitowanie za zatrzymane prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem uprawniało do kierowania pojazdami, albo

    2) od dnia następującego po dniu doręczenia decyzji administracyjnej o zatrzymaniu dokumentu stwierdzającego posiadanie uprawnienia do kierowania pojazdami.

   3. Zawieszenie uprawnień do kierowania pojazdami ustaje z dniem zwrotu zatrzymanego dokumentu stwierdzającego posiadanie uprawnienia do kierowania pojazdami przez organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem lub w przypadku wydania dokumentu stwierdzającego posiadanie uprawnienia do kierowania pojazdami.

   4. Zatrzymując dokument stwierdzający posiadanie uprawnienia do kierowania pojazdami, organ kontroli ruchu drogowego informuje o dniu rozpoczęcia zawieszenia uprawnień do kierowania pojazdami w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.

   5. Osoby, których uprawnienia do kierowania pojazdami zostały zawieszone, uznaje się za nieposiadające uprawnień do kierowania pojazdami w zakresie i w okresie, w których uprawnienia te są zawieszone.";

  36) w art. 105 w:

   a) ust. 3 w pkt 1 i 2 wyrazy "art. 99 ust. 1 pkt 4" zastępuje się wyrazami "art. 98a ust. 3",

   b) ust. 5 w pkt 1 i 2 wyrazy "art. 99 ust. 1 pkt 5" zastępuje się wyrazami "art. 98a ust. 1 pkt 2";

  37) w art. 118 w ust. 5 w pkt 2 wyrazy "pkt 3-6" zastępuje się wyrazami "pkt 2-5";

  38) w art. 119 po ust. 5b dodaje się ust. 5c w brzmieniu:

   "5c. Katalog pytań, o którym mowa w ust. 5a, zawiera nie więcej niż 1500 pytań.";

  39) w art. 122 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

   "1) wykonywaniem przez starostę zadań, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 2, art. 15 ust. 1, art. 15a ust. 1, art. 16 ust. 1, art. 18 ust. 2, art. 28 ust. 3, 8 i 10, art. 30 ust. 1, 3-5, art. 31 ust. 1, art. 33 ust. 2, art. 38 ust. 2, art. 43 ust. 1, art. 44 ust. 1-4 i 7, art. 45 ust. 1 i 3, art. 46 ust. 1-3, 6 i 7, art. 47 ust. 5 i 6, art. 92 ust. 1 i 3, art. 96 ust. 2 pkt 2, art. 97 ust. 1, art. 99 ust. 1-3, art. 102 ust. 1, art. 103 ust. 1 i 3 oraz art. 109 ust. 1-4b;";

  40) w art. 138a w ust. 1 wyrazy "art. 101 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 3" zastępuje się wyrazami "art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2".

Art. 5. W ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 541 i 2183, z 2016 r. poz. 2001 oraz z 2018 r. poz. 957) w art. 7 w ust. 1 w pkt 1 wyrazy "w art. 135 ust. 1 pkt 1a" zastępuje się wyrazami "w art. 135 ust. 1 pkt 2".

Art. 6. W ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1273, z późn. zm.) uchyla się art. 10d.

Art. 7. W ustawie z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 957, z 2019 r. poz. 730 oraz z 2020 r. poz. 1517) w art. 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

  "2. Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu ogłasza w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw informatyzacji komunikat określający termin wdrożenia rozwiązań technicznych, o których mowa w ust. 1. Komunikat ogłasza się w terminie co najmniej 3 miesięcy przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych określonym w tym komunikacie.".

Art. 8. W ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1660) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 5 w ust. 2 w pkt 32 w lit. m kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 33 w brzmieniu:

   "33) karta kwalifikacji kierowcy.";

  2) w art. 73 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   "1. Dokumenty publiczne wydawane na podstawie przepisów dotychczasowych, wytwarzane według wzoru określonego w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, które nie spełniają wymagań odnośnie do minimalnych zabezpieczeń określonych w niniejszej ustawie, mogą być nadal wydawane, nie dłużej jednak niż przez okres:

   1) w przypadku dokumentów publicznych kategorii pierwszej i drugiej, z wyłączeniem dowodów rejestracyjnych pojazdów, o których mowa w art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, oraz kart pojazdów, o których mowa w art. 77 tej ustawy - trzech lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy;

   2) w przypadku dokumentów publicznych kategorii trzeciej - pięciu lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy;

   3) w przypadku kart pojazdów, o których mowa w art. 77 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym - do dnia 3 września 2022 r.;

   4) w przypadku dowodów rejestracyjnych pojazdów, o których mowa w art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym - do dnia 29 marca 2023 r.".

Art. 9. 1. Do dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie karty kwalifikacji kierowcy:

  1) art. 32b ust. 5 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz art. 15a ustawy zmienianej w art. 4 nie stosuje się;

  2) świadectwo kierowcy jest wydawane z aktualnym wpisem kodu 95 na podstawie wniosku, o którym mowa w art. 32b ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, do którego dołącza się:

   a) kopię licencji wspólnotowej,

   b) zaświadczenie o zatrudnieniu kierowcy oraz spełnieniu przez kierowcę wymagań, o których mowa w art. 39a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,

   c) kopię dokumentu tożsamości,

   d) kopię prawa jazdy,

   e) kopię dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie społeczne kierowcy.

2. Minister właściwy do spraw transportu ogłasza w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw transportu komunikat określający termin wdrożenia rozwiązań technicznych, o których mowa w ust. 1.

Art. 10. 1. Świadectwo kierowcy wydawane w Rzeczypospolitej Polskiej przed dniem 23 maja 2020 r. bez wpisu kodu 95 albo z wpisem kodu 95 oraz od dnia 23 maja 2020 r. z wpisem kodu 95 potwierdza spełnienie wymagań, o których mowa w art. 39a ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy zmienianej w art. 1, przez okres, na jaki zostało wydane.

2. Świadectwo kierowcy wydane w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej przed dniem 23 maja 2020 r. bez wpisu kodu 95 potwierdza spełnienie wymagań, o których mowa w art. 39a ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy zmienianej w art. 1, przez okres, na jaki zostało wydane.

Art. 11. 1. Minister właściwy do spraw transportu przekazuje dyrektorom wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego katalog pytań testowych, o którym mowa w art. 39b1 ust. 7 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym.

2. Minister właściwy do spraw transportu ogłasza w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw transportu komunikat określający termin, od którego będzie przekazywał katalog pytań testowych, o którym mowa w art. 39b1 ust. 7 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

3. Katalog pytań testowych, o którym mowa w ust. 1, stosuje się do dnia przekazania katalogu pytań testowych, o którym mowa w ust. 2, jednak nie dłużej niż przez okres dwóch lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 12. 1. Z dniem wejścia w życie aktu wykonawczego, wydanego na podstawie art. 39i ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, przedsiębiorcy prowadzący ośrodek szkolenia, wpisani do właściwych rejestrów przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia, prowadzą wszystkie szkolenia i kursy zgodnie z programem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 39i ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Do szkoleń okresowych i kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej oraz kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej, rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie aktu wykonawczego wydanego na podstawie art. 39i ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się dotychczasowy program szkolenia.

Art. 13. Propozycje scenariuszy, wizualizacji i opisów wchodzących w skład pytań egzaminacyjnych stosowanych na egzaminie państwowym przekazywane komisji, o której mowa w art. 57a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu dotychczasowym, przez podmioty zewnętrzne oraz przez osoby prywatne, podlegające weryfikacji na podstawie dotychczasowych przepisów ustawy zmienianej w art. 4, przekazuje się ministrowi właściwemu do spraw transportu do archiwizacji bez przeprowadzenia ich weryfikacji.

Art. 14. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 39i ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 39i ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 15. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 80d ust. 7 ustawy zmienianej w art. 2 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 80d ust. 7 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, oraz mogą być zmieniane na podstawie tego przepisu w brzmieniu dotychczasowym.

Art. 16. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 100aa ust. 8 ustawy zmienianej w art. 2 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 100aa ust. 8 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez okres 36 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, oraz mogą być zmieniane na podstawie tego przepisu w brzmieniu dotychczasowym.

Art. 17. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 57d ust. 1 ustawy zmienianej w art. 4 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 57d ust. 1 ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, oraz mogą być zmieniane na podstawie tego przepisu w brzmieniu dotychczasowym.

Art. 18. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 4 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, oraz mogą być zmieniane na podstawie tego przepisu w brzmieniu dotychczasowym.

Art. 19. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 103 ust. 1 oraz art. 105 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 4 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych odpowiednio na podstawie art. 103 ust. 1 oraz art. 105 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 20. 1. Do dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających przeprowadzenie testów kwalifikacyjnych z wykorzystaniem systemu informatycznego wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego testy kwalifikacyjne mogą być przeprowadzane w formie pisemnej w postaci papierowej.

2. Minister właściwy do spraw transportu ogłasza w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw transportu komunikat określający termin wdrożenia rozwiązań technicznych, o których mowa w ust. 1. Komunikat ogłasza się w terminie co najmniej miesiąca przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych określonym w tym komunikacie.

3. Minister właściwy do spraw transportu po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw transportu komunikatu określającego termin wdrożenia rozwiązań technicznych, o których mowa w ust. 1, przekaże, nie później niż 2 tygodnie przed terminem wdrożenia rozwiązań technicznych określonych w tym komunikacie, katalog pytań testowych, o którym mowa w art. 39b1 ust. 7 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, dostawcy systemu informatycznego wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego.

Art. 21. Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu ogłasza w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw informatyzacji komunikat określający termin wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wprowadzanie, przekazywanie, gromadzenie i udostępnianie z centralnej ewidencji kierowców danych dotyczących nabywania uprawnień przez kierowców zawodowych. Komunikat ogłasza się w terminie co najmniej 3 miesięcy przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych określonym w tym komunikacie.

Art. 22. Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu ogłasza w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw informatyzacji komunikat określający termin wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wprowadzanie, przekazywanie, gromadzenie i udostępnianie z centralnej ewidencji kierowców danych o lekarzach i psychologach oraz wydawanych przez nich orzeczeniach lekarskich i psychologicznych. Komunikat ogłasza się w terminie co najmniej 3 miesięcy przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych określonym w tym komunikacie.

Art. 23. 1. Do dnia wdrożenia rozwiązań technicznych określonego w komunikacie, o którym mowa w art. 21, kierownik ośrodka szkolenia przekazuje do wojewody przez wprowadzenie na bieżąco do profilu kierowcy zawodowego, a dyrektor szkoły, placówki lub centrum, o których mowa w art. 39aa ust. 1 pkt 2-4 ustawy zmienianej w art. 1, wprowadza na bieżąco do profilu kierowcy zawodowego:

  1) informację o terminie, czasie i miejscu rozpoczęcia pierwszych zajęć teoretycznych w ramach kursu kwalifikacyjnego lub szkolenia okresowego lub informację o terminie, czasie i miejscu rozpoczęcia modułu szkolenia okresowego oraz informację o prowadzeniu szkolenia w formie nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu;

  2) w momencie wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie szkolenia okresowego, wydania zaświadczenia potwierdzającego ukończenie modułu szkolenia okresowego albo ukończenia kursu kwalifikacyjnego następujące dane osób, które ukończyły kurs kwalifikacyjny lub szkolenie okresowe:

   a) nazwę podmiotu prowadzącego kurs kwalifikacyjny lub szkolenie okresowe,

   b) numer ośrodka szkolenia z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia, który przeprowadził szkolenie, oraz nazwę organu, który dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia, albo numer szkoły, placówki lub centrum, o których mowa w art. 39aa ust. 1 pkt 2-4 ustawy zmienianej w art. 1, w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 584, 619 i 1981),

   c) imię i nazwisko,

   d) datę i miejsce urodzenia,

   e) numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument,

   f) rodzaj ukończonego kursu kwalifikacyjnego,

   g) zakres ukończonego kursu kwalifikacyjnego lub szkolenia okresowego,

   h) datę rozpoczęcia i zakończenia kursu kwalifikacyjnego lub szkolenia okresowego lub datę przeprowadzenia modułu szkolenia okresowego,

   i) tytuł modułu szkolenia okresowego,

   j) datę wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie szkolenia okresowego lub datę wydania i numer zaświadczenia potwierdzającego ukończenie modułu szkolenia okresowego.

2. W momencie wykonania czynności, o której mowa w ust. 1 pkt 1, następuje automatyczne wygenerowanie numeru kursu kwalifikacyjnego lub szkolenia okresowego w systemie teleinformatycznym.

3. Do dnia wdrożenia rozwiązań technicznych określonego w komunikacie, o którym mowa w art. 21, kierownik ośrodka szkolenia wydaje świadectwo kwalifikacji zawodowej przez wprowadzenie informacji o jego wydaniu do profilu kierowcy zawodowego, niezwłocznie po ukończeniu przez osobę wymaganych zajęć w ramach szkolenia okresowego.

Art. 24. Do dnia wdrożenia rozwiązań technicznych określonego w komunikacie, o którym mowa w art. 21, wojewoda przekazuje do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 16a ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, i na bieżąco aktualizuje następujące dane z prowadzonego rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia:

  1) nazwę przedsiębiorcy;

  2) siedzibę firmy i adres albo miejsce zamieszkania przedsiębiorcy;

  3) nazwę organu, który dokonał wpisu do rejestru;

  4) numer w rejestrze;

  5) numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer identyfikacji REGON, o ile taki posiada;

  6) datę wpisu;

  7) zakres wpisu;

  8) datę wydania zakazu prowadzenia ośrodka szkolenia;

  9) datę skreślenia z rejestru.

Art. 25. 1. Do dnia wdrożenia rozwiązań technicznych określonego w komunikacie, o którym mowa w art. 21, dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego lub upoważniony przez niego pracownik wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego oraz dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej wprowadzają do profilu kierowcy zawodowego datę złożenia z wynikiem negatywnym lub pozytywnym testu kwalifikacyjnego przez osobę przystępującą do tego testu i datę wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej.

2. Do dnia wdrożenia rozwiązań technicznych określonego w komunikacie, o którym mowa w art. 21, dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego lub upoważniony przez niego pracownik wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego oraz dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej wydają świadectwo kwalifikacji zawodowej przez wprowadzenie informacji o jego wydaniu do profilu kierowcy zawodowego, niezwłocznie po złożeniu przez osobę, o której mowa w ust. 1, testu kwalifikacyjnego z wynikiem pozytywnym.

3. Dane, o których mowa w ust. 1, wprowadza się do profilu kierowcy zawodowego niezwłocznie po uzyskaniu negatywnego lub pozytywnego wyniku z testu kwalifikacyjnego i wydaniu świadectwa kwalifikacji zawodowej.

Art. 26. 1. Do dnia wdrożenia rozwiązań technicznych określonego w komunikacie, o którym mowa w art. 21, wojewoda lub upoważniony przez niego pracownik urzędu wojewódzkiego oraz dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej cofają świadectwo kwalifikacji zawodowej odpowiednio zgodnie z art. 39c ust. 4 albo 5 ustawy zmienianej w art. 1 i wprowadzają do profilu kierowcy zawodowego informację o cofnięciu świadectwa kwalifikacji zawodowej oraz dacie cofnięcia.

2. Dane, o których mowa w ust. 1, wprowadza się i aktualizuje w profilu kierowcy zawodowego niezwłocznie po cofnięciu świadectwa kwalifikacji kierowcy.

3. Cofnięcie świadectwa kwalifikacji zawodowej następuje wyłącznie w przypadku świadectwa, które zostało wydane od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 27. 1. Do dnia wdrożenia rozwiązań technicznych określonego w komunikacie, o którym mowa w art. 21, organ, który utworzył profil kierowcy zawodowego, na bieżąco przekazuje do centralnej ewidencji kierowców i aktualizuje następujące dane w zakresie:

  1) kart kwalifikacji kierowcy:

   a) imię i nazwisko,

   b) datę i miejsce urodzenia,

   c) datę wydania karty,

   d) datę ważności karty,

   e) nazwę organu wydającego kartę,

   f) numer karty,

   g) serię i numer blankietu karty,

   h) numer prawa jazdy wpisany do karty oraz nazwę państwa, które je wydało,

   i) zakres wpisu kodu 95 i termin jego ważności,

   j) datę unieważnienia karty; 

  2) świadectw kwalifikacji zawodowej:

   a) imię i nazwisko,

   b) datę i miejsce urodzenia,

   c) numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument,

   d) rodzaj ukończonego kursu kwalifikacyjnego,

   e) zakres ukończonego kursu kwalifikacyjnego lub szkolenia okresowego,

   f) datę rozpoczęcia i zakończenia kursu kwalifikacyjnego lub szkolenia okresowego,

   g) datę wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej,

   h) numer wydanego świadectwa kwalifikacji zawodowej,

   i) dane podmiotu, który przeprowadził kurs kwalifikacyjny lub szkolenie okresowe,

   j) datę cofnięcia świadectwa kwalifikacji zawodowej.

2. Do dnia wdrożenia rozwiązań technicznych określonego w komunikacie, o którym mowa w art. 21, dane, o których mowa w ust. 1, udostępnia się innym państwom członkowskim, zgodnie z art. 100as ustawy zmienianej w art. 2, oraz organom właściwym do wydania karty kwalifikacji kierowcy.

3. Organ, który utworzył profil kierowcy zawodowego, przekazuje do centralnej ewidencji kierowców dane o kartach kwalifikacji kierowcy i świadectwach kwalifikacji zawodowej, wydanych od dnia określonego w komunikacie, o którym mowa w art. 9 ust. 2, do dnia rozpoczęcia przekazywania danych, o których mowa w ust. 1.

Art. 28. Do dnia wdrożenia rozwiązań technicznych określonego w komunikacie, o którym mowa w art. 21, unieważnienie karty kwalifikacji kierowcy, o którym mowa w art. 103a ustawy zmienianej w art. 4, następuje na podstawie danych zawartych w profilu kierowcy zawodowego.

Art. 29. W celu wdrożenia rozwiązań technicznych, o których mowa w art. 21, organy właściwe w sprawach wydawania uprawnień do kierowania pojazdami przekazują do centralnej ewidencji kierowców, do dnia wdrożenia rozwiązań technicznych określonego w komunikacie, o którym mowa w art. 21, dane i informacje zawarte w profilu kierowcy zawodowego oraz dane, o których mowa w art. 24, zgromadzone do dnia poprzedzającego dzień określony w tym komunikacie, i aktualizują przekazane dane i informacje.

Art. 30. Do dnia wdrożenia rozwiązań technicznych określonego w komunikacie, o którym mowa w art. 21, zadania wojewody oraz dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, o których mowa w art. 39c ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, uznaje się za wykonane w przypadku wprowadzenia przez dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego oraz dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej do profilu kierowcy zawodowego daty złożenia z wynikiem pozytywnym lub negatywnym testu kwalifikacyjnego przez osobę przystępującą do tego testu i daty wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej.

Art. 31. Do dnia wdrożenia rozwiązań technicznych określonego w komunikacie, o którym mowa w art. 21, zadanie kierownika ośrodka szkolenia, o którym mowa w art. 39e ust. 2 pkt 1 i 3 oraz ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, uznaje się za wykonane w przypadku wprowadzenia przez kierownika ośrodka szkolenia do profilu kierowcy zawodowego danych, o których mowa w art. 23 ust. 1.

Art. 32. Przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, stosuje się do:

  1) uczniów szkół, którzy przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy rozpoczęli kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), przewiduje przygotowanie do uzyskania kwalifikacji do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, i nie zakończyli tego kształcenia;

  2) słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy rozpoczęli kształcenie w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, dla której podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, przewiduje przygotowanie do uzyskania kwalifikacji do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, i nie zakończyli tego kształcenia;

  3) uczniów szkół, którzy przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy rozpoczęli kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodach szkolnictwa zawodowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r., przewiduje przygotowanie do testu kwalifikacyjnego w zakresie kwalifikacji wstępnej, o której mowa w ustawie zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, i nie zakończyli tego kształcenia;

  4) słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy rozpoczęli kształcenie w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, dla której podstawa programowa kształcenia w zawodach szkolnictwa zawodowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r., przewiduje przygotowanie do testu kwalifikacyjnego w zakresie kwalifikacji wstępnej, o której mowa w ustawie zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, i nie zakończyli tego kształcenia.

Art. 33. Przedsiębiorcę posiadającego w dniu 31 sierpnia 2021 r. poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, C i D, o którym mowa w art. 31 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 4, oraz wojewódzki ośrodek ruchu drogowego, posiadających w dniu 31 sierpnia 2021 r. akredytację kuratora oświaty, o której mowa w art. 118 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, uznaje się za spełniających warunek, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 5 ustawy zmienianej w art. 4, do dnia 31 sierpnia 2024 r.

Istniejące wersje czasowe art. 34
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2021 r. poz. 1997
2022.05.27
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 34. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia*), z wyjątkiem:

  1) art. 33, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia*), z mocą od dnia 1 września 2021 r.;

  2) art. 24, który wchodzi w życie po upływie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy;

  3) art. 1 pkt 4 lit. a, pkt 5 lit. c-f, h oraz lit. i, oraz pkt 6 i 7 - w zakresie art. 39c ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, pkt 8, pkt 9 lit. a, pkt 10 lit. d - w zakresie art. 39e ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1, oraz pkt 11, art. 2 pkt 2, 3, 11 i 12, art. 4 pkt 8 i 40, art. 23, art. 25, art. 26, art. 28, art. 30 i art. 31, które wchodzą w życie po upływie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy;

  4) art. 2 pkt 7, 8 i 10, art. 27 ust. 1 i 2 oraz art. 29, które wchodzą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy;

  5) art. 4 pkt 20 lit. c, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.;

  6) art. 1 pkt 7 - w zakresie art. 39c ust. 2-5 ustawy zmienianej w art. 1, pkt 10 lit. a-c i d - w zakresie art. 39e ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, art. 4 pkt 34 - w zakresie art. 103a ust. 2 ustawy zmienianej w art. 4, oraz art. 6, które wchodzą w życie z dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 21;

  7) art. 1 pkt 15 lit. b i pkt 16 lit. b ustawy zmienianej w art. 1 oraz art. 4 pkt 24 lit. a, pkt 25, 27 i 28, które wchodzą w życie z dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 22;

  8) art. 4 pkt 29 - w zakresie art. 98a ust. 2 pkt 2, ust. 3, ust. 5 pkt 1 i ust. 6 ustawy zmienianej w art. 4 oraz pkt 32 lit. b, które wchodzą w życie z dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 14 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 7.

______________________
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/645 z dnia 18.04.2018 r. zmieniającej dyrektywę 2003/59/WE w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób oraz dyrektywę 2006/126/WE w sprawie praw jazdy (Dz. Urz. UE L 112 z 02.05.2018, str. 29).
*) Uwaga od redakcji: ustawa została ogłoszona w dniu 4.11.2021 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60