Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Ustawa z dnia 23.07.2021 r. o zmianie ustawy ...

Ustawa z dnia 23.07.2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2021 r. poz. 1630

Art. 1. W ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 i 619) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 16:

   a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

    "1a. Wyrazy "akademia nauk stosowanych" są zastrzeżone dla nazwy uczelni zawodowej, która spełnia łącznie następujące warunki:

     1) funkcjonuje co najmniej 10 lat;

     2) liczba studentów kształcących się w uczelni wynosi co najmniej 250, z czego co najmniej 100 studentów kształci się na studiach stacjonarnych;

     3) co najmniej 50% nauczycieli akademickich jest zatrudnionych w tej uczelni jako podstawowym miejscu pracy;

     4) prowadzi studia pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na co najmniej 5 kierunkach;

     5) prowadzi kształcenie na co najmniej 1 kierunku studiów przygotowujących do wykonywania zawodów, o których mowa w art. 68 ust. 1, lub kierunku studiów kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera;

     6) żaden kierunek studiów prowadzonych przez uczelnię nie został oceniony negatywnie w wyniku przeprowadzonej przez Polską Komisję Akredytacyjną, zwaną dalej "PKA", oceny jakości kształcenia.",

   b) w ust. 4 wyrazy "ust. 1-3" zastępuje się wyrazami "ust. 1, 2 i 3",

   c) dodaje się ust. 5-8 w brzmieniu:

    "5. W przypadku zaprzestania spełniania przez uczelnię używającą w swojej nazwie wyrazów "akademia nauk stosowanych" warunków, o których mowa w ust. 1a, uczelnia może nadal posługiwać się tą nazwą.

    6. Zmiana nazwy uczelni niepublicznej na nazwę zawierającą wyrazy zastrzeżone, o których mowa w ust. 1-3, może nastąpić po uzyskaniu zgody ministra wydanej, na wniosek uczelni lub założyciela, w drodze decyzji administracyjnej.

    7. Zmiana nazwy niepublicznej uczelni zawodowej na nazwę zawierającą wyrazy "akademia nauk stosowanych" może nastąpić, jeżeli uczelnia spełnia łącznie warunki, o których mowa w ust. 1a, na dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 6, oraz spełniała je w zakresie ust. 1a:

     1) pkt 2-5 - w okresie 2 lat akademickich,

     2) pkt 6 - w okresie 3 lat akademickich

    - poprzedzających rok akademicki, w którym złożono wniosek.

    8. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, weryfikacja spełniania przez uczelnię niepubliczną warunków, o których mowa w ust. 1-3, jest przeprowadzana na podstawie danych zawartych w systemie, o którym mowa w art. 342 ust. 1, z tym że spełnianie warunków, o których mowa w:

     1) ust. 1, 2 i 3 - ustala się według stanu na dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 6;

     2) ust. 1a - ustala się według stanu na dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 6, a w odniesieniu do lat akademickich w okresach wskazanych w ust. 7 - na podstawie danych wprowadzonych do tego systemu w poszczególnych latach.";

  2) w art. 35 po ust. 2 dodaje się ust. 2a-2c w brzmieniu:

   "2a. Zmiana nazwy publicznej uczelni zawodowej na nazwę zawierającą wyrazy "akademia nauk stosowanych" może nastąpić, jeżeli rektor poinformuje ministra o spełnianiu przez uczelnię warunków, o których mowa w art. 16 ust. 1a.

   2b. Zmiana nazwy publicznej uczelni zawodowej na nazwę zawierającą wyrazy "akademia nauk stosowanych" może nastąpić, jeżeli uczelnia spełnia łącznie warunki, o których mowa w art. 16 ust. 1a, na dzień przekazania informacji, o której mowa w ust. 2a, oraz spełniała je w zakresie art. 16 ust. 1a:

    1) pkt 2-5 - w okresie 2 lat akademickich,

    2) pkt 6 - w okresie 3 lat akademickich

   - poprzedzających rok akademicki, w którym przekazano informację.

   2c. W przypadku, o którym mowa w ust. 2a, weryfikacja spełniania przez uczelnię warunków, o których mowa w art. 16 ust. 1a, jest przeprowadzana na podstawie danych zawartych w systemie, o którym mowa w art. 342 ust. 1, według stanu na dzień przekazania informacji, o której mowa w ust. 2a, a w odniesieniu do lat akademickich w okresach wskazanych w ust. 2b - na podstawie danych wprowadzonych do tego systemu w poszczególnych latach.";

  3) w art. 37 w ust. 7 wyrazy "ust. 3 pkt 5 i 6" zastępuje się wyrazami "ust. 3 pkt 4, 5 i 6";

  4) w art. 39 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   "1. Minister, po zasięgnięciu opinii PKA, w drodze decyzji administracyjnej, wpisuje uczelnię niepubliczną do ewidencji.";

  5) w art. 48 po wyrazach "o których mowa w" dodaje się wyrazy "art. 16 ust. 6,";

  6) w art. 53 po ust. 5 dodaje się ust. 5a-5d w brzmieniu:

   "5a. Uczelnia zawodowa, o której mowa w ust. 4 pkt 2, może uzyskać pozwolenie na utworzenie studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela bez konieczności zawarcia porozumienia, o którym mowa w ust. 5, jeżeli spełnia łącznie warunki, o których mowa w art. 16 ust. 1a, na dzień złożenia wniosku, o którym mowa w art. 54 ust. 1, oraz spełniała je w zakresie art. 16 ust. 1a:

    1) pkt 2-5 - w okresie 2 lat akademickich,

    2) pkt 6 - w okresie 3 lat akademickich

   - poprzedzających rok akademicki, w którym złożono wniosek.

   5b. Uczelnia zawodowa prowadząca studia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela może je prowadzić bez konieczności posiadania porozumienia, o którym mowa w ust. 5, jeżeli zawiadomi ministra o łącznym spełnianiu warunków, o których mowa w art. 16 ust. 1a, na dzień złożenia tego zawiadomienia oraz o spełnianiu tych warunków w zakresie art. 16 ust. 1a:

    1) pkt 2-5 - w okresie 2 lat akademickich,

    2) pkt 6 - w okresie 3 lat akademickich

   - poprzedzających rok akademicki, w którym złożono zawiadomienie.

   5c. W przypadkach, o których mowa w ust. 5a i 5b, weryfikacja spełniania przez uczelnię warunków, o których mowa w art. 16 ust. 1a, jest przeprowadzana na podstawie danych zawartych w systemie, o którym mowa w art. 342 ust. 1, według stanu na dzień złożenia odpowiednio wniosku o pozwolenie albo zawiadomienia, a w odniesieniu do lat akademickich w okresach wskazanych w ust. 5a i 5b - na podstawie danych wprowadzonych do tego systemu w poszczególnych latach.

   5d. Uczelnia prowadząca studia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela zgodnie z ust. 5a albo 5b, która zaprzestała spełniania któregokolwiek z warunków określonych w art. 16 ust. 1a pkt 2-6, może je prowadzić, jeżeli zawiadomiła ministra zgodnie z art. 429 pkt 3 o zaprzestaniu spełniania tych warunków oraz w terminie 3 miesięcy od dnia zaprzestania ich spełniania zawarła porozumienie, o którym mowa w ust. 5, i przedstawiła je ministrowi. W przypadku nieprzedstawienia porozumienia kształcenie na tych studiach może być prowadzone do zakończenia ostatniego cyklu kształcenia rozpoczętego przed dniem wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.";

  7) w art. 167 w ust. 2 wyrazy "art. 16 ust. 1-3" zastępuje się wyrazami "art. 16 ust. 1, 2 i 3";

  8) w art. 209 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

   "1a. Stypendium doktoranckiego nie otrzymuje doktorant pobierający wynagrodzenie w wysokości co najmniej 150% wysokości stypendium doktoranckiego przysługującego mu zgodnie z ust. 4 z tytułu zatrudnienia w związku z realizacją projektu badawczego, o którym mowa w art. 119 ust. 2 pkt 2 i 3, przez podmiot prowadzący szkołę doktorską, w której kształci się doktorant, w okresie tego zatrudnienia.".

Art. 2. W ustawie z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669, z 2019 r. poz. 39 i 534 oraz z 2020 r. poz. 695, 875 i 1086) w art. 206 po ust. 2 dodaje się ust. 2a-2c w brzmieniu:

  "2a. Do dnia 31 grudnia 2022 r. pozwolenie na utworzenie studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela bez konieczności zawarcia porozumienia, o którym mowa w ust. 2, może uzyskać uczelnia zawodowa, która nie posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie, do której jest przyporządkowany kierunek studiów, jeżeli spełnia łącznie warunki, o których mowa w art. 16 ust. 1a ustawy, o której mowa w art. 1, na dzień złożenia wniosku o to pozwolenie oraz spełniała je w zakresie art. 16 ust. 1a:

   1) pkt 2-5 tej ustawy - w okresie 2 lat akademickich,

   2) pkt 6 tej ustawy - w okresie 3 lat akademickich

  - poprzedzających rok akademicki, w którym złożono wniosek.

  2b. W przypadku, o którym mowa w ust. 2a, weryfikacja spełniania przez uczelnię warunków, o których mowa w art. 16 ust. 1a ustawy, o której mowa w art. 1, jest przeprowadzana na podstawie danych zawartych w systemie, o którym mowa w art. 342 ust. 1 tej ustawy, według stanu na dzień złożenia wniosku o pozwolenie, a w odniesieniu do lat akademickich w okresach wskazanych w ust. 2a - na podstawie danych wprowadzonych do tego systemu w poszczególnych latach.

  2c. Do dnia 31 grudnia 2022 r. uczelnia, która uzyskała pozwolenie na utworzenie studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela zgodnie z ust. 2a i która zaprzestała spełniania któregokolwiek z warunków, o których mowa w art. 16 ust. 1a pkt 2-6 ustawy, o której mowa w art. 1, może prowadzić kształcenie na tym kierunku, jeżeli zawiadomiła ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki zgodnie z art. 429 pkt 3 tej ustawy o zaprzestaniu spełniania tych warunków oraz w terminie 3 miesięcy od dnia zaprzestania ich spełniania zawarła porozumienie, o którym mowa w ust. 2, i przedstawiła je ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki. W przypadku nieprzedstawienia porozumienia kształcenie na tych studiach może być prowadzone do zakończenia ostatniego cyklu kształcenia rozpoczętego przed dniem wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.".

Art. 3. 1. Uczelnia zawodowa prowadząca w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy studia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela zgodnie z art. 212 ust. 2 pkt 1 albo na podstawie pozwolenia wydanego zgodnie z art. 206 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce może je prowadzić bez konieczności posiadania porozumienia, o którym mowa w art. 206 ust. 2 tej ustawy, jeżeli w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy zawiadomiła ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki o łącznym spełnianiu warunków, o których mowa w art. 16 ust. 1a ustawy zmienianej w art. 1, na dzień złożenia tego zawiadomienia oraz o ich spełnianiu w zakresie art. 16 ust. 1a:

  1) pkt 2-5 tej ustawy - w okresie 2 lat akademickich,

  2) pkt 6 tej ustawy - w okresie 3 lat akademickich

- poprzedzających rok akademicki, w którym złożono zawiadomienie.

2. Uczelnia zawodowa prowadząca w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy studia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela zgodnie z art. 212 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce może kontynuować przyjęcia na te studia bez ograniczenia, o którym mowa w tym przepisie, jeżeli w terminie do dnia 31 grudnia 2022 r. zawiadomi ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki o łącznym spełnianiu warunków, o których mowa w art. 16 ust. 1a ustawy zmienianej w art. 1, na dzień złożenia tego zawiadomienia oraz o ich spełnianiu w zakresie art. 16 ust. 1a:

  1) pkt 2-5 tej ustawy - w okresie 2 lat akademickich,

  2) pkt 6 tej ustawy - w okresie 3 lat akademickich

- poprzedzających rok akademicki, w którym złożono zawiadomienie.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, przepisy art. 206 ust. 2b i 2c ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce stosuje się odpowiednio.

Art. 4. Postępowania w sprawie dokonania wpisu w ewidencji uczelni niepublicznych w zakresie zmiany danych, o których mowa w art. 37 ust. 3 pkt 4 ustawy zmienianej w art. 1, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.

Art. 5. Przepisu art. 209 ust. 1a ustawy zmienianej w art. 1 nie stosuje się do doktorantów, którzy zostali zatrudnieni w związku z realizacją projektu badawczego, o którym mowa w art. 119 ust. 2 pkt 2 i 3 tej ustawy, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 6. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.*)

_____________________
*) Uwaga od redakcji: ustawa została ogłoszona w dniu 6.09.2021 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60