Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z ...

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 30.07.2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej1)

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2021 r. poz. 1430

Na podstawie art. 89 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, 694, 802, 1163 i 1243) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 1803) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. 1. Do wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej, o których mowa w art. 89 ust. 1h ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dotyczących wyłącznie:

  1) towarów i usług nabytych w roku podatkowym 2020 albo w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r. lub

  2) towarów zaimportowanych w roku podatkowym albo w okresie, o którym mowa w pkt 1

- stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do korekty wniosków, o których mowa w ust. 1.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia2), z mocą od dnia 1 lipca 2021 r.

_________________
1) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Rady (UE) 2017/2455 z dnia 5 grudnia 2017 r. zmieniającą dyrektywę 2006/112/WE i dyrektywę 2009/132/WE w odniesieniu do niektórych obowiązków wynikających z podatku od wartości dodanej w przypadku świadczenia usług i sprzedaży towarów na odległość (Dz. Urz. UE L 348 z 29.12.2017, str. 7, Dz. Urz. UE L 125 z 22.05.2018, str. 15, Dz. Urz. UE L 225 z 06.09.2018, str. 1, Dz. Urz. UE L 245 z 25.09.2019, str. 9 oraz Dz. Urz. UE L 244 z 29.07.2020, str. 3).
2) Uwaga od redakcji: rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 9.08.2021 r.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy
i Polityki Regionalnej z dnia 30 lipca 2021 r. (poz. 1430)

INFORMACJE, JAKIE POWINIEN ZAWIERAĆ WNIOSEK O ZWROT PODATKU OD WARTOŚCI DODANEJ,
ORAZ SPOSÓB OPISU NIEKTÓRYCH INFORMACJI

1. Urząd skarbowy, za pośrednictwem którego przekazywany jest wniosek.

2. Państwo członkowskie, do którego jest kierowany wniosek.

3. Cel złożenia wniosku (nowy wniosek/korekta).

4. Dane dotyczące wniosku, do którego odnosi się korekta:

  1) numer wniosku;

  2) data wniosku.

5. Dane dotyczące podatnika:

  1) dane identyfikacyjne podatnika:

   a)   imię i nazwisko,

   b)  pełna nazwa firmy;

  2) rodzaj podatnika (podatnik niebędący osobą fizyczną lub osoba fizyczna);

  3) dokładny adres zamieszkania/siedziby;

  4) adres poczty elektronicznej;

  5) Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika.

6. Dane dotyczące pełnomocnika (reprezentanta)1):

  1) imię i nazwisko;

  2) dokładny adres;

  3) adres poczty elektronicznej;

  4) numer identyfikacyjny.

7. Rodzaj prowadzonej działalności - wskazanie czwartego poziomu kodów NACE Rev. 2, zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 1893/20062), na podstawie art. 9 rozporządzenia nr 79/20123) lub opis tekstowy.

8. Okres, do którego odnosi się wniosek:

  1) od (dzień, miesiąc, rok);

  2) do (dzień, miesiąc, rok).

9. Oświadczenie podatnika, że w państwie członkowskim, do którego jest kierowany wniosek, w okresie, do którego odnosi się wniosek, podatnik nie dokonywał dostaw towarów lub świadczenia usług, z wyjątkiem:

  1) usług transportu i usług pomocniczych do takich usług, zwolnionych zgodnie z przepisami państwa członkowskiego zwrotu implementującymi przepisy art. 144, 146, 148, 149, 151, 153, 159 lub 160 dyrektywy 2006/112/WE;

  2) usług, wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość i dostaw towarów dokonywanych przez podatnika ułatwiającego takie dostawy zgodnie z art. 14a ust. 2 dyrektywy 2006/112/WE, rozliczanych według procedury szczególnej określonej w tytule XII w rozdziale 6 w sekcji 3 tej dyrektywy;

  3) sprzedaży na odległość towarów importowanych rozliczanej według procedury szczególnej określonej w tytule XII w rozdziale 6 w sekcji 4 dyrektywy 2006/112/WE;

  4) dostaw towarów lub świadczenia usług na rzecz osoby zobowiązanej do zapłaty podatku od wartości dodanej zgodnie z przepisami państwa członkowskiego zwrotu implementującymi przepisy art. 194-197 i art. 199 dyrektywy 2006/112/WE.

10.   Dane dotyczące rachunku bankowego, na który ma być dokonany zwrot podatku od wartości dodanej4):

  1) numer IBAN, o którym mowa w przepisach prawa bankowego;

  2) kod BIC, o którym mowa w przepisach prawa bankowego;

  3) waluta rachunku bankowego.

11.   Informacje dotyczące zaimportowanych towarów:

  1) imię i nazwisko/nazwa sprzedawcy towarów;

  2) adres i kraj sprzedawcy towarów;

  3) data i numer dokumentu celnego;

  4) rodzaj towarów według kodów i podkodów, o których mowa w załączniku do rozporządzenia nr 79/20123), lub według opisu tekstowego;

  5) podstawa opodatkowania w walucie państwa członkowskiego zwrotu;

  6) kwota podatku od wartości dodanej w walucie państwa członkowskiego zwrotu;

  7) obliczenie podatku od wartości dodanej w przypadku stosowania proporcji, o której mowa w art. 89 ust. 1k ustawy5) - wysokość proporcji (w %);

  8) kwota podatku od wartości dodanej do zwrotu6).

12.   Informacje dotyczące nabytych towarów i usług:

  1) imię i nazwisko/nazwa dostawcy towarów lub usług;

  2) numer rejestracyjny VAT dostawcy7), 8);

  3) adres i kraj dostawcy towarów lub usług;

  4) data i numer faktury;

  5) rodzaj towarów i usług według kodów i podkodów, o których mowa w załączniku do rozporządzenia nr 79/20123), lub według opisu tekstowego;

  6) podstawa opodatkowania w walucie państwa członkowskiego zwrotu;

  7) kwota podatku od wartości dodanej w walucie państwa członkowskiego zwrotu;

  8) obliczenie podatku od wartości dodanej w przypadku stosowania proporcji, o której mowa w art. 89 ust. 1k ustawy5) - wysokość proporcji (w %);

  9) kwota podatku od wartości dodanej do zwrotu6).

13.   Zmiana proporcji, o której mowa w art. 89 ust. 1l ustawy5):

  1) okres, do którego odnosi się zmiana:

   a)   od (dzień, miesiąc, rok),

   b)  do (dzień, miesiąc, rok);

  2) wysokość proporcji po zmianie (w %).

14.   Informacja o załącznikach, jeśli są wymagane - typ i nazwa pliku oraz opis zawartości.

15.   Informacja o wyrażeniu zgody przez podatnika/pełnomocnika (reprezentanta) podatnika na otrzymywanie pism (informacji) w sprawie wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na podany we wniosku adres poczty elektronicznej.

16.   Data wypełnienia wniosku.

_________________________
1) Pozycję 6 wypełnia się, jeśli podatnik ustanowił pełnomocnika.

2) Rozporządzenie (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2 i zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 oraz niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych (Dz. Urz. UE L 393 z 30.12.2006, str. 1, z późn. zm.).

3) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 79/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania niektórych przepisów rozporządzenia Rady (UE) nr 904/2010 w sprawie współpracy administracyjnej oraz zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 29 z 01.02.2012, str. 13, z późn. zm.).

4) W przypadku gdy podatnik ustanowił pełnomocnika - możliwa opcja wskazania rachunku wnioskodawcy/pełnomocnika (reprezentanta).

5) Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.).

6) W przypadku stosowania proporcji, o której mowa w art. 89 ust. 1k ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, kwota zwrotu powinna być obliczona z uwzględnieniem tej proporcji.

7) W przypadku Niemiec możliwe jest podanie numeru rejestracji podatkowej.

8) W przypadku faktury uproszczonej nie ma konieczności podawania numeru rejestracyjnego VAT dostawcy.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60